Počet nalezených dokumentů: 444892
Publikováno od do

"Moravská" skrytá církev
Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
2017 - český
The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history method. These interviews were analyzed through Grounded theory method. As the basic factors affecting the activity of "Moravian" hidden Church the analysis indicated: the degree of openness of activities and measure of their own individual initiative. The thesis consists of five chapters. The introduction presents state of research, described the sources from which it was drawn, it also presented the methodology and definitions based on the methodology. The second chapter introducesthe basic terms fundamental for conceptual point of view. The third chapter describes the context changes and trends within the Catholic Church in the twentieth century, chronologically, of course, it also describes the situation of the Catholic Church in communist Czechoslovakia. The fourth chapter in the first part deals with hidden Church phenomenon in Czech landsand then brings the history, specifics and characteristics of "Moravian" branches, including the integration process. Then it analyzes the hidden church activities of "Moravian" branches, including theoretical model. The conclusion summarizes the findings arising from... Cílem předkládaného textu je popis příčin vzniku, fungování a zejména aktivit, "moravské" skryté církve. Pro tyto účely bylo shromážděno 16 polostrukturovaných rozhovorů metodou oral history, které byly analyzovány prostřednictvím metody Zakotvené teorie. Jako základní faktory ovlivňující aktivity "moravské" skryté církve se při analýze ukázaly: míra otevřenosti aktivit a míra vlastní iniciativy jednotlivých aktérů. Práci tvoří pět kapitol. V úvodu je přiblížen stav bádání, popsány zdroje, ze kterých bylo čerpáno, dále je představena metodologie a vymezení pojmů vycházejících z metodologie. Druhá kapitola přináší základní pojmové ukotvení práce. Třetí kontextová kapitola popisuje proměny a trendy uvnitř katolické církve ve dvacátém století a chronologicky přibližuje také situaci katolické církve v komunistickém Československu. Čtvrtá kapitola se zabývá nejprve obecně fenoménem skryté církve v Českých zemích a poté přibližuje historii, specifika a charakteristiky "moravské" větve, včetně integračního procesu. Poté následuje analýza skrytých církevních aktivit "moravské" větvě a její teoretický model. V závěru jsou shrnuty poznatky vyplývající z analýzy a jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: církev; komunistické režimy; dvacáté století; Československo; Zakotvená teorie; Church; communist regimes; twentieth century; Czechoslovakia; Grouded theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
"Moravská" skrytá církev

The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history ...

Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Osobní organizace vysokoškolských studentů
Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
2017 - český
The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the transformation of higher education in Europe and in the Czech Republic followed by the changes in the university student career and lifestyle. Special attention is devoted to university socialization, the personality of the university student and their new roles. The next chapter of the theoretical part presents the concepts of personal management and academic self-management. Effective and successful university study and personal strategies of self-management then appear to be interdependent. The aim of the qualitative research is to explore and describe how the first-year students organize their study. Firstly, the content analysis of selected study plans was carried out and the orientation questionnaire survey was conducted among 165 first-year students at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Later, also other methods were applied: the diary of study week and electronic interviews. The data were analysed through open coding and thematic coding. Two basic types of students were distinguished based on the dominant out-of-class activities and the diversity of tendencies in independent... Disertační práce se zabývá tématem osobní organizace vysokoškolských studentů v současném dynamickém prostředí vysoké školy. Cílem empirického výzkumu bylo prozkoumat, jak studenti organizují své studium na začátku studia. V teoretické části jsme pojednali o Boloňském procesu a hlavních změnách, které nastaly v terciárním vzdělávání a proměnily studentskou kariéru vysokoškolských studentů. Zabývali jsme se také vysokoškolskou socializací a osobností vysokoškolského studenta, jeho tradičními i novými rolemi a proměnami životního stylu. Byly představeny dva pohledy na vysokoškolské studium akcentující důraz na kognitivní rozvoj osobnosti studenta a také význam oborově nespecifických dovedností osobní organizace pro úspěšné vysokoškolské studium. V kvalitativním výzkumu vycházíme z konceptů osobní organizace a akademického sebeřízení, jež vymezují klíčové dovednosti pro úspěšné vysokoškolské studium i profesní uplatnění. Nejprve jsme přistoupili k obsahové analýze studijních plánů a orientačnímu dotazníkovému průzkumu mezi studenty 1. ročníku FF ZČU v Plzni. Použili jsme také snímek studijního týdne a elektronické dotazování. Data jsme analyzovali technikou otevřeného kódování a tématického kódování. Rozlišili jsme dva organizačně-studijní typy, jejichž základem byly rozdíly v zaměření mimoškolní činnosti a v... Klíčová slova: vysokoškolský student; vysokoškolské studium; osobní organizace; kvalitativní výzkum; university student; university study; personal self-management; qualitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osobní organizace vysokoškolských studentů

The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the ...

Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Tři eseje o veřejných zakázkách
Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
2017 - anglický
The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: extensive groundwork with data, including overlaps into legal and technical disciplines. The fist essay examines the relationship between transparency of ownership structure and (i) profits of firms winning public procurement contracts and (ii) competition for the contracts and savings of the public authority. It identifies a significant advantage of firms with opaque ownership structure in terms of access to public money. It concludes with a possible explanation of conflict of interest and corruption, which might channel such advantages. The second essay proposes and tests a novel methodology for benchmarking of contracting authorities. The proposed rating measures a deviation from best practice recommendations in the areas of openness, competition and transparency. Indirectly it measures efficiency and corruption potential in public procurement. The pilot results of the methodology are provided and extensively discussed for a group of Czech municipalities. Third essay investigates issue of crowding out effect potentially introduced by EU funds provision. It studies direct budgetary impacts of... (in Czech) Práce je souhrnem tří kvantitativních analýz mikroekonomických dat o veřejných zakázkách a alternativních formách veřejných nákupů. Společným jmenovatelem jednotlivých analýz je extenzivní práce s rozsáhlými daty o veřejných zakázkách a z ní plynoucí přesah do technických a právnich disciplín. První část zkoumá vztah mezi transparentností vlastnické struktury a (i) zisky firem z veřejných zakázek a (ii) konkurencí a úsporami u konkrétních veřejných zakázek. Identifikuje významnou výhodu anonymní vlastnické struktury ve zkoumaných parametrech, která indikuje zvýšené riziko střetu zájmů a korupce. Druhá část zavádí metodu hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Navržený rating měří odchylku od dobré praxe v oblastech otevřenosti, konkurence a transparentnosti. Nepřímo tak indikuje možné nedostatky v efektivitě či korupčním jednání. Pilotní aplikace je demonstrována na vzorku českých měst Třetí část zkoumá hypotézu vytěsňování investic z národních rozpočtů penězi z fondů EU. Sleduje přímé rozpočtové dopady dotovaných veřejných zakázek spolu s dalšími nepřímými náklady. Propojením dat o samotných dotacích s účetními závěrkami měst navržený přístup identifikuje potenciálně problematické případy, kdy příjemce mohl využít prostředky v rozporu s principem adicionality - tedy na běžné výdaje... Klíčová slova: public procurement; EU funds; data mining; benchmarking; public procurement; EU funds; data mining; benchmarking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tři eseje o veřejných zakázkách

The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: ...

Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence
Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
2017 - český
Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase declines after the weaning period. In case of the LP, the lactase is produced during whole life and thus it is possible to drink larger amounts of fresh milk without digestive problems. However, LP is documented only in some human populations. Its worldwide distribution is unequal, the highest rates are found in northern Europe and in pastoralists living in arid regions of Africa and Arabia. The origin of this trait is related to the emergence of agriculture 10,000 years ago, and the beginnings of milk production. In some populations, there is a strong signal of positive selection for the LP caused by various factors depending on various living conditions. The LP is associated with single nucleotide polymorphisms (SNPs) located approximately 14 kb upstream from lactase gene. Nowadays we know five different SNPs which cause the LP and they have probably different origin and have expanded independently. One of the possible centres of the LP origin is the Arabian Peninsula, where the LP variant -13,915*G probably first appeared and spread. In this thesis, occurrences of different LP mutations were investigated... Laktázovou persistencí (LP) nazýváme geneticky podmíněnou schopnost trávit laktózu (mléčný cukr) v dospělosti. Laktóza je štěpena enzymem tenkého střeva - laktázou, jehož produkce u savců po odstavení ustává. V případě LP je laktáza produkována po celý život, čímž je umožněno bez obtíží přijímat větší množství čerstvého mléka. LP je doložena jen u některých lidských populací. Celosvětově je její rozšíření nerovnoměrné, nejčastější je v severní Evropě a u pastevců aridních oblastí Afriky a Arábie. LP souvisí se vznikem zemědělství před 10 000 lety a počátky mléčné produkce. V určitých populacích nacházíme signál silné pozitivní selekce pro LP, zřejmě podmíněnou různými faktory v závislosti na různých životních podmínkách. LP způsobují jednobodové polymorfismy nacházející se zhruba 14 kb upstream od laktázového genu. Dnes je známo pět různých pro-LP variant, které vznikly a rozšířily se zcela nezávisle. Jedním z možných center vzniku LP je Arabský poloostrov, kde se poprvé objevila a rozšířila pro-LP varianta -13915*G. V této práci bylo studováno rozšíření pro-LP mutací u populací jižní Arábie a afrických Arabů. U všech analyzovaných souborů byl potvrzen výskyt -13915*G. V jižní Arábii pak u většiny souborů ve frekvenci vyšší než 50 %. U afrických Arabů patřících k pastevcům velbloudů byl zaznamenán... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence

Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase ...

Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
Univerzita Karlova, 2017

Konkurenční doložka
Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
2017 - český
The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its advantages and disadvantages and to make a conclusion, whether the current legislation meets the requirements of both contracting parties. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects of non-competition clause, its history and its current problems. Chapter One is introductory and describes the competition in general and in Labour law. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes the difference between the competition during the employment relationship and after termination of the employment. Part Two describes the basic terminology and the current state of a non-competition clause. Chapter Two focuses on the history of the non-competition clause in our legislation and illustrates the evolution of such institute. This chapter is subdivided into three parts. Each of them focuses on a specific historical period in the evolution of the non-competition clause. Chapter Three examines non-competition clause in the recent legislative history and comprises of four parts. Part One contains the wording of a non-competition clause in the Labour law... RESUMÉ: Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady a zápory, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí, zda současná právní úprava splňuje předpoklady pro uzavření takové dohody, oběma smluvními stranami. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty, jež konkurenční doložka přináší, ale také její historií a jejími současnými problémy. První kapitola je kapitolou úvodní a popisuje pojem konkurence, jak obecně, tak i v pracovním právu. Tato kapitola se člení do dvou podkapitol. První z nich popisuje rozdíl mezi konkurencí během pracovního poměru a konkurencí až po skončení pracovního poměru. Druhá část obsahuje popis základní terminologii a stav, ve kterém se konkurenční doložka v našem právním řádu nachází. Třetí kapitola se věnuje historii institutu konkurenční doložky v našem právním řádu a vykresluje průběh, jakým se institut vyvíjel. Kapitola je rozdělena do tří částí. Každá z nich se soustředí na specifické historické období, které vývoj konkurenční doložky provázelo. Třetí kapitola zkoumá konkurenční doložku ve smyslu její současné právní úpravy a skládá se ze čtyř částí. První z nich obsahuje... Klíčová slova: konkurenční doložka; pracovní právo; zákaz konkurenčního jednání zaměstnance; odstoupení od smlouvy; non-competition clause; labour law; ban on employee's competitive behaviour; withdrawal from the contract Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konkurenční doložka

The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its ...

Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Jeskyně a jejich ochrana v právu
Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
2017 - český
This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of its relation to other fields of expertise, including legal studies (e.g., mining law) and other disciplines (e.g., geology, carsology). First, our attention is paid to definition of the term "cave" and to links of the term to natural sciences. Further, we analyse the development of legal conservation of caves and approaches to caves as a subject of legislation per se. The example of Slovenia - being a prominent speleological country with recognized legislation in terms of its quality and detail - is used in order to compare Czech approaches to cave conservation. Concerning the practical issues, we present an example of conservation effort devoted to one single cave in Czechia, which enables to describe functioning of legal conservation tools, including the themes where these tools overlap. We also present and discuss the only one Czech case-law dealing with the legal aspect of caves. Cílem této diplomové práce je prozkoumat českou právní úpravu ochrany jeskyní, a to jak z obecného hlediska ochrany jeskyní jako podzemních prostorů a součástí přírody, tak i z hlediska souvisejících oborů právních (např. horní právo) a zčásti i neprávních (např. geologie či karsologie). Pozornost je nejprve věnována samotnému vymezení pojmu jeskyně a navázání této definice na přírodní vědy, dále vývoji právní úpravy ochrany jeskyní a samotného přístupu k jeskyním jako věcem v právním slova smyslu. Ke srovnání českého přístupu k rozebírané problematice je zvolen příklad právní úpravy speleologické velmoci Republiky Slovinsko, jež platí za velmi kvalitní a propracovanou. Z praktického hlediska je pak v této práci rozebrána péče o konkrétní českou jeskyni se snahou názorně vysvětlit reálné fungování ochranných právních nástrojů včetně jejich vzájemných přesahů, a jediný český judikát zabývající se právní povahou jeskyně. Klíčová slova: jeskyně; kras; pseudokras; hornictví; vlastnictví prostoru; Slovinsko; cave; karst; pseudokarst; mining; ownership of space; Slovenia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jeskyně a jejich ochrana v právu

This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of ...

Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci
Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
2017 - český
Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using low-molecular weight copper chelators and high doses of zinc salts. Unfortunately, they can induce some severe side effects due to systemic action. The aim of this thesis is to improve the treatment of Wilson's disease by using of polymeric drug delivery systems. The size of polymer particles in tens of microns should provide non-resorbability of the drug after oral administration. Synthetic microparticles of poly(glycidyl methacrylate-co- ethylene dimethacrylate), natural microcrystalline cellulose and cross-linked chitosan were used as polymer matrices. N,N-di(2-pyridylmethyl)amine, triethylenetetraamine and 8-hydroxyquinoline were selected as specific copper chelators, which can complex copper cations with high efficiency. The principle of the proposed treatment is that the polymeric carrier-bound chelator complex copper directly from the food in digestive tract of the organism. Because of non-resorbability, the entire complex should be eliminated from the body together with stools. This virtually eliminates systemic side effects. The ability of adsorption of copper and the stability of polymer complex under... SOUHRN Wilsonova choroba je vrozené onemocnění metabolizmu mědi, při kterém dochází k jejímu ukládání v organizmu, zejména v játrech, mozku a ledvinách. Současná léčba je založena na použití tradičních nízkomolekulárních chelátorů mědi a vysokých dávek solí zinku, které bohužel způsobují mnoho závažných nežádoucích účinků kvůli systémovému působení. Cílem této disertační práce je snaha o zlepšení léčby Wilsonovy nemoci pomocí polymerních nosičů. Velikost polymerních částic v řádech desítek mikrometrů by měla zajistit nevstřebatelnost léku po perorálním podání. Jako polymerní matrice byly pro tuto práci použity jak syntetické mikročástice poly(glycidyl methakrylátu-co-ethylén dimethakrylátu), tak přírodní mikrokrystalická celulóza a zesíťovaný chitosan. Jako specifické chelátory mědi byly zvoleny N,N-di(2-pyridylmetyl)amin, triethylentetraamin a 8-hydroxychinolin, které dokážou s vysokou účinností komplexovat měďnaté kationty. Principem navrhované léčby je, že polymerní nosič s navázaným chelátorem adsorbuje měď v zažívacím traktu organizmu přímo z potravy a díky nevstřebatelnosti se celý komplex vyloučí ven z těla spolu se stolicí. Tím se prakticky eliminují systémové nežádoucí účinky. Jako první byla testována schopnost adsorpce mědi za podmínek simulujících prostředí žaludku a střeva a dále pak i... Klíčová slova: polymerní mikročástice; chelátory kationtů mědi; Wilsonova choroba; nevstřebatelnost polymerních komplexů; perorální aplikace; terapeutický účinek; laboratorní zvířata; radionuklidy 125I a 64Cu; polymer microparticles; copper chelators; Wilson's disease; nonresorbability of polymer complexes; oral administration; therapeutic effect; laboratory animals; radionuclides 125I and 64Cu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci

Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using ...

Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce
Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
2017 - anglický
Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast magnesium alloy was studied using light optical, electron and atomic force microscopy. The effect of annealing temperature on the microstructure was tested. Mechanical properties of a thin magnesium strip were investigated by means of microhardness tests and tensile tests at a relatively low strain rate 10-3 s-1 . Results show that the ductility of the twin roll cast strip increases with increasing deformation temperature, however, a remarkable decrease was observed at about 200 řC. This effect appears also in a conventionally cast ingot of a master alloy and is caused by a change of a deformation mode occurring at this temperature. Moreover, the effect of severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties was studied. Equal channel angular pressing was applied on magnesium strip samples and lead to a significant grain refinement accompanied by an unfavorable strengthening of the initial basal texture, which is effectively suppressed by a subsequent annealing. A constrained groove pressing was for the first time successfully applied on AZ31 twin-roll cast strip leading to an increase of... Název práce: Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce Autor: Mariia Zimina Abstrakt: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 připravená metodou plynulého odlévání mezi válce byla studována pomocí světelné a elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a byl testován vliv zvýšené teploty na výslednou mikrostrukturu materiálu. Mechanické vlastnosti byly zkoumány měřením mikrotvrdosti a tahovými zkouškami při relativně nízké rychlosti deformace 10-3 s-1 . Výsledky ukazují, že tažnost studovaného materiálu roste s rostoucí teplotou deformace, avšak v okolí 200 řC se tažnost plynule odlévaného materiálu značně snížila. Tento efekt byl pozorován i u konvenčně odlitého materiálu a je pravděpodobně způsoben změnou deformačního mechanismu indikovaného při této teplotě. Dále byly studovány změny mikrostruktury a mechanických vlastností způsobené intenzivní plastickou deformací. Materiál byl deformován metodou pravoúhlého protlačování rovnostrannými kanály, což vedlo ke značnému zjemnění velikosti zrn a zvýraznění počáteční bazální textury, která je však při následném žíhání téměř zcela potlačena. Poprvé byla také úspěšně použita metoda lisování asymetrickou rýhovanou matricí na stejné slitině. Výsledkem bylo opět zjemnění velikosti zrn, výrazný nárůst mikrotvrdosti... Klíčová slova: hořčíková slitina; twin-roll casting; intenzivní deformace; magnesium alloy; twin-roll casting; severe plastic deformation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce

Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast ...

Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení
Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
2017 - český
This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and to evaluate the current legislation. The first section of the thesis discusses the basic terminology which might be encountered in the field of employment and explanation of which is necessary for subsequent presentation. The second section is devoted to the institute of employment applicant. It focuses primarily on specification of requirements that a person has to meet to be eligible to become an employment applicant and legal barriers that might prevent a person to acquire the status of an employment applicant. Subsequently it deals with definition of basic rights and obligation following registration in the register of employment applicants. The aim of the third section is to describe the operation of the register of employment applicants itself and to capture its process from registration into the register until its termination. This section of my work also discusses services provided by the regional branches of the Labour Office of the Czech Republic to the employment applicants, i.e. especially employment arrangement, consultation and information services. The final part of the thesis is... Cílem mé diplomové práce bylo podat výklad o institutu evidence uchazečů o zaměstnání, přiblížit jednotlivé případy, kdy tato evidence může být skončena a zhodnotit stávající právní úpravu zaměstnanosti. V první části se práce zabývá základními pojmy, se kterými se lze v oblasti zaměstnanosti setkat a jejichž vysvětlení je třeba pro další výklad. Druhá část práce je věnována institutu uchazeče o zaměstnání. Zaměřuje se zejména na vymezení podmínek nezbytných pro to, aby se osoba mohla stát uchazečem o zaměstnání a překážek, které brání nabytí statutu uchazeče o zaměstnání. Dále se zabývá také vymezením základních práv a povinností, které jsou s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání spojena. V třetí části práce bylo mým cílem přiblížit samotnou podstatu evidence uchazečů o zaměstnání a postihnout její průběh od zařazení osoby do této evidence až do jejího skončení. Tato část mé práce se věnuje i službám, které krajské pobočky Úřadu práce poskytují uchazečům o zaměstnání, tedy zejména zprostředkování zaměstnání, poradenským a informačním službám. Poslední část práce je zaměřena na jednotlivé případy skončení evidence uchazeče o zaměstnání, které může spočívat buď v ukončení vedení dotyčného v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo ve vyřazení uchazeče o zaměstnání z této evidence nejčastěji v... Klíčová slova: evidence uchazečů o zaměstnání; uchazeč o zaměstnání; skončení evidence uchazečů o zaměstnání; register of employment applicant; employment applicant; cessation of registration of an employment applicant Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení

This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and ...

Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2017

Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce
Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
2017 - český
/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail devoted to the institute of the unreliable payer of the value added tax. This paper is divided into two basic parts, which are further divided into chapters and sub- chapters. After a brief introduction, the thesis is opened with an issue of collection and payment of taxes within which the author approaches the tax system in the Czech Republic with emphasis to the interpretation of the value added tax. The next chapter 4 deals with the basic tax securing institutes. The author introduces the ensuring of payment for immature and yet undetermined tax, the lien and the tax advances. In detail, the author presents the institute of liability for unpaid tax, primarily liability of the subscriber for the value added tax. The following chapter 5 briefly introduces the basics of the tax execution. The second part of this thesis deals with an analysis of the institute of the unreliable payer. First of all, it describes the process of introducing this concept into the Czech legal system and its intended goals. Furthermore, the basic characters of the institute are analysed in detail. At the same time, the process of... / Shrnutí Předkládaná rigorózní práce přináší přehled a analýzu aktuálních zajišťovacích institutů z oblasti daní v českém právním řádu a detailněji se věnuje institutu nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty. Práce je rozdělena do dvou základních částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Po krátkém úvodu je téma práce otevřeno problematikou placení a vymáhání daní, v rámci které autorka přiblíží systematiku a soustavu daní v ČR s důrazem na daň z přidané hodnoty. Významnou je následující kapitola 4 pojednávající o základních daňových zajišťovacích institutech. Představeno je zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň, zástavní právo a zálohy na daň. Detailněji se autorka věnuje institutu ručení za neodvedenou daň, především ručení odběratele za daň z přidané hodnoty. Následuje kapitola 5, ve které jsou krátce představeny základy daňové exekuce. Druhá část práce je tvořena výkladem o institutu nespolehlivého plátce DPH. Předně je popsán proces zavedení tohoto institutu do českého právního řádu a jeho zamýšlené cíle. Dále je institut detailně vymezen a jeho jednotlivé znaky podrobně rozebrány a analyzovány. Zároveň je představen proces získání statusu nespolehlivého plátce, zejména s důrazem na výkladové informace Generálního finančního ředitelství týkající se této... Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty; nespolehlivý plátce; zajištění daní; Value added tax; unreliable payer; securing taxes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce

/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail ...

Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze