Počet nalezených dokumentů: 493643
Publikováno od do

Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ
KUBÍKOVÁ, Petra
2017 - český
Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na metody vhodné pro výuku hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách kolektivní a individuální výuky. Praktická část se pak zabývá účelností využití aktivizujících metod s důrazem na podporu tvořivosti a koordinace při hodinách hudební výchovy. V diplomové práci byla využívána metoda dotazníku v různých variantách a metoda pozorování. Cílem celé práce bylo popsat aktivizující výukové metody a následně se zaměřit na takové, které jsou vhodné při výuce hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách hromadné a individuální výuky. Cílem praktické části bylo zjistit, zda jsou výukové metody využívány při výuce na základní umělecké škole a jak je hodnotí a přijímají samotní učitelé a žáci ve výuce. The diploma thesis explores activating methods in music education at elementary music schools. The theoretical part of the thesis deals with the description and the issue of activating methods and also focuses on methods suitable for teaching music subjects at elementary music school in the classes of collective and individual lessons. The practical part deals with the purposefulness of the use of activating methods with emphasis to the support of creativity and coordination in lessons of music education. The diploma thesis uses the questionnaire method in various modifications and the method of observation. The aim of the presented diploma work is to describe the activating teaching methods and to focus on these suitable for teaching music subjects at elementary music schools in the classes of collective and individual lessons. The aim of the practical part of the diploma thesis is to find out whether the activating teaching methods are used in education at elementary music schools and how they are evaluated and accepted by teachers and pupils. Klíčová slova: aktivizující metody; výuková metoda; základní umělecká škola; výuka hromadná a individuální; activating methods; teaching methods; elementary music school; classes of collective and individual lessons Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ

Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na ...

KUBÍKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Structural biology approach to biotechnological problems
IERMAK, Iuliia
2017 - anglický
Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Structural biology approach to biotechnological problems

Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer ...

IERMAK, Iuliia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Aktivizační metody ve výuce matematiky
ZAČALOVÁ, Růžena; EMANOVSKÝ, Petr; VANĚK, Vladimír
2017 - český
Teoretická část práce se zabývá obecně aktivizačními metodami, jejich definicí, tříděním a významem ve výuce matematiky. Další část práce se věnuje konkrétní aktivizační metodě, a to projektové výuce. V úvodu praktické části je provedeno kvantitativní výzkumné šetření pomocí dotazníku. Toto výzkumné šetření má za cíl zmapovat používání aktivizačních metod ve výuce mezi učiteli matematiky v Olomouckém kraji. Závěrečná kapitola praktické části je věnována vytvořenému matematickému projektu na téma Zlatý řez kolem nás. The theoretical part discusses activization methods from general perspective providing their definition, classification and importance in the mathematical education. The next part is dedicated to specific activization method which is project-based learning. The beginning of the practical part is devoted to quantitative research using a questionnaire survey. This research aims to map the use of activization methods among math teachers in the Olomouc region. The final chapter of the practical part is dedicated to the mathematical project. The theme of this project is The golden section around us. Klíčová slova: aktivizační metody; projektová výuka; kvantitativní výzkum; zlatý řez; activization methods; project-based learning; quantitative research; golden section Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aktivizační metody ve výuce matematiky

Teoretická část práce se zabývá obecně aktivizačními metodami, jejich definicí, tříděním a významem ve výuce matematiky. Další část práce se věnuje konkrétní aktivizační metodě, a to projektové výuce. ...

ZAČALOVÁ, Růžena; EMANOVSKÝ, Petr; VANĚK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Správní uvážení a jeho soudní přezkum
KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
2017 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu práce autorka uvádí, co je správní uvážení a v jakých variantách se v pozitivním právu vyskytuje. Ve druhé kapitole autorka vymezuje ústavněprávní a zákonná pravidla pro využití správního uvážení. Třetí kapitola navazuje konkretizací, v čem jsou specifika rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí, které je založeno na správním uvážení. Dále je v diplomové práci uvedeno nakolik a z jakých hledisek mohou soudy při soudním přezkumu aktů správních orgánů přezkoumávat správní uvážení, jak je učinil správní orgán včetně srovnání s přezkumem aplikací správních norem, které obsahují neurčité právní pojmy. This diploma thesis deals with the problematics of judicial review of administrative discretion. Its target is a complete description of the current state of this topic including a brief explanation of problematic aspects. In the beginning of this thesis the author introduces the administrative discretion and its variations in the positive law. In the second chapter the author defines constitutional and legal rules of the use of the administrative discretion. The third chapter follows with concretization of the specifics of taking decisions on remedy for a decision based on administrative discretion. It is also stated in the diploma thesis how far and from which criteria the courts can review the administrative discretion taken by administrative organs when reviewing the acts of administrative organs, including a comparison to the review of the application of administrative laws which include indefinite legal terms. Klíčová slova: správní uvážení; soudní přezkum; zneužití správního uvážení; limity správního uvážení; hlediska správního uvážení; diskreční pravomoc; volné uvážení; neurčitý právní pojem.; administrative discretion; judicial review; abuse of administrative discretion; limits of administrative discretion; criteria of administrative discretion; discretionary powers; indefinite legal terms. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Správní uvážení a jeho soudní přezkum

Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu ...

KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě
SULKOVÁ, Michaela
2017 - český
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň připravenosti začínajícího učitele 1. stupně základní školy na řešení kázeňských problémů ve třídě. Dílčím cílem je nahlédnutí do pregraduální přípravy začínajícího učitele a zodpovězení otázky, do jaké míry připravuje vysoká škola na řešení kázeňských problémů v praxi. Dalším cílem je zjištění pocitu připravenosti začínajících učitelů na řešení problémového chování žáků, a to na reálných i nastíněných případech. The thesis is focused on exploration of beginning teacher in primary school, and in terms of its readiness for a meeting with pupils' discipline problems. The aim of the thesis is to determine the level of readiness of beginning teachers in primary schools to solve disciplinary problems in the class. The other goal is to consult the undergraduate training of beginning teachers, and answer the question to what extent they are prepared for disciplinary problems in practice by the college. Another goal is to determine the real readiness of beginning teachers to solve problematic behavior of pupils, and in terms of real and outlined cases. Klíčová slova: nekázeň; kázeň; kázeňské přestupky; problémy v chování; připravenost; začínající učitel; diagnostika; indiscipline; discipline; disciplinary problems and offences; problematic behaviour; readiness; beginning teacher; diagnostics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit ...

SULKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vybrané aspekty mikroregionálního rozvoje Litovelska s důrazem na venkov: teorie a praxe
VIČAROVÁ, Vendula; HALÁS, Marián; ŠERÝ, Miloslav
2017 - český
Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je analyzovat vybrané nástroje a aspekty mikroregionálního rozvoje venkovských oblastí. Práce se bude věnovat především regionální politice, charakteristice českého venkova a hlavním aktérům rozvoje venkova. Zvláštní pozornost bude věnovaná Místním akčním skupinám (MAS), konkrétně činnosti MAS Moravská cesta působící na Litovelsku. Práce se dále věnuje nástrojům regionálního rozvoje, především metodě LEADER, komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a strategickému plánování. Cílem praktické části práce je identifikace hlavních potřeb jednotlivých zájmových skupin obyvatel regionu MAS Moravská cesta, získaných prostřednictvím realizovaných veřejných projednání v obcích a dotazníků. Získané výsledky projektové záměry budou kategorizovány a interpretovány s ohledem na velikost obcí, jejich dopravní dostupnost a jednotlivé zájmové skupiny obyvatel. The main aim the thesis is to analyze chosen means and aspects of the microregional development in rural areas. The thesis primarily explores regional politics, characteristics of the Czech rural areas and main participants in the regional development. Most importantly, it focuses on Local Action Groups (LAG), namely, on the activities LAG Moravská cesta in Litovelsko. Subsequently, the thesis deals with a means of regional development involving the method LEADER, the community-led local development (CLLD) and the strategic planning. The practical part of the thesis identifies main demands of particular interest groups of LAG Moravská cesta, gained through public meetings and questionnaires. The data is sorted according to the area of localities, its traffic accessibility and types of particular groups of interest. Klíčová slova: regionální rozvoj; venkov; Místní akční skupina; komunitně vedený místní rozvoj; Litovelsko; regional development; rural area; Local Action Group; community-led local development; Litovel region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vybrané aspekty mikroregionálního rozvoje Litovelska s důrazem na venkov: teorie a praxe

Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je analyzovat vybrané nástroje a aspekty mikroregionálního rozvoje venkovských oblastí. Práce se bude věnovat především regionální politice, ...

VIČAROVÁ, Vendula; HALÁS, Marián; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Analýza obsahu naučných stezek s environmentální tematikou v Beskydech
CHVATÍKOVÁ, Zuzana; LEHNERT, Michal; LÉTAL, Aleš
2017 - český
Diplomová práce se zabývá kvalitativním i kvantitativním hodnocením obsahu naučných stezek s environmentální tématikou v území turistické oblasti Beskydy Valašsko. Cílem práce je provést analýzu obsahu informačních tabulí naučných stezek a zhodnotit jejich stav a atraktivnost. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části jsou vymezeny pojmy environmentální výchova, vzdělávání, osvěta a interpretace. Ústředním tématem diplomové práce jsou naučné stezky. Je zmíněna jejich historie, funkčnost a využití. Dále je popsána metodika jejich hodnocení a uvedena základní charakteristika vybraných naučných stezek. Nástrojem k řešení výzkumné části byl dotazník, Hodnocení kvality interpretace od Masterse a Cartera (1999). Na jeho základě a vlastních statistických metod se podařilo určit vždy dva panely stezky, jeden s nejhoršími a druhý naopak nejlepšími výsledky pro správnou interpretaci. U vybraných panelů bylo provedeno pozorování v rozmezí osmi hodin. Data byly zaznamenány do přehledných tabulek, na jejichž základě se podařilo zhodnotit současný stav obsahů deseti naučných stezek při porovnání s ostatními vybranými naučnými stezkami. Výsledné poznatky z diplomové práce mohou být použity jako podklad pro širší zhodnocení stavu naučných stezek na území ČR a umožnit tak srovnání s ostatními zeměmi v evropské unii, vhledem k dotacím, které jsou v současnosti hodně čerpány z EU právě na výstavbu nových naučných stezek. This thesis deals with an objective and a subjective evaluation of a content of nature trails with an environmental aiming in the area of Beskydy-Valašsko.The main aim of the thesis is to analyze a state and an atractivity of information boards. The thesis is devided into a theoretical and a practical part. There are defined some terms as environmental education, education, enlightenment and interpretation in the theoretical part. The main theme of the thesis is nature trails. There are mentioned a history, a function and a ussage of the nature trails. The thesis provides a description of a metodology for the evaluation of trails and a main characteristic of some concrete nature trails. The Master´s and Carter´s questionnaire (1999) was used for a research. On the grouds of this research two boards were determined. The first board with the worst and the second with the best results for an interpretation. Some boards were observe in an interval of eight hours. The final date were noted into the tables. According to them the content of nine boards were evaluated and compared with the rest of mentioned nature trails. The outcome of this research could be used as a ground for an evaluation of the situation of nature trails in the Czech Republic. We can also compare the situation in our country with the rest of the European Union in relation with the amount of grants for construction of new nature trails. Klíčová slova: naučná stezka; environmentální vzdělávání; výchova a osvěta; intepretace; kvantitativní hodnocení; síla panelu; přitažlivost panelu; nature trails; environmental education; enlightenment and interpretation; objective and a subjective evaluation; boards force; boards attractive Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza obsahu naučných stezek s environmentální tematikou v Beskydech

Diplomová práce se zabývá kvalitativním i kvantitativním hodnocením obsahu naučných stezek s environmentální tématikou v území turistické oblasti Beskydy Valašsko. Cílem práce je provést analýzu ...

CHVATÍKOVÁ, Zuzana; LEHNERT, Michal; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Financování obcí a změny v rozpočtovém určení daní
FALTUSOVÁ, Adéla; HALÁS, Marián; TOUŠEK, Václav
2017 - český
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat vývoj rozpočtového určení daní a dalších zdrojů financování obcí v 5 vybraných modelových obcí. Teoretická část je věnována změnám v rozpočtovém určení daní od roku 2001 se zaměřením na novely zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2008 a 1. 1. 2013. Aplikační část diplomové práce je zacílena na analýzu rozpočtů modelových obcí se zaměřením na financování obcí a jejich vývoj od roku 2001 do roku 2016. The main aim of diploma work is analysed the development of tax budget allocation and next sources of municipal financing in five select municipalities. The theoretical part is given to changes of tax budget allocation since 2001, special on changes in 2007 and 2013. The practical part of diploma work is focused on analysis of budgets model municipalities and their development since 2001 to 2016. Klíčová slova: Rozpočtové určení daní; financování obcí; analýza; Česká republika; Tax budget allocation; municipal financing; analysis; Czech Re-public Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Financování obcí a změny v rozpočtovém určení daní

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat vývoj rozpočtového určení daní a dalších zdrojů financování obcí v 5 vybraných modelových obcí. Teoretická část je věnována změnám v rozpočtovém určení daní ...

FALTUSOVÁ, Adéla; HALÁS, Marián; TOUŠEK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje venkovského prostoru - případová studie mikroregionu Východní Slovácko
PETRÁŠ, Jakub; TOUŠEK, Václav; LÉTAL, Aleš
2017 - český
Diplomové práce se zabývá problematikou pozemkových úprav jako nástroje udržitelného rozvoje venkovského prostoru. Součástí práce jsou kapitoly věnující se historii, současnosti a řízení pozemkových úprava udržitelného rozvoje venkova. Praktická část práce je zaměřena zhodnocení komplexních pozemkových úprav v mikroregionu Východní Slovácko. The diploma project deals with problematics of land adjustments as a sustainable development tool for rural area. Chapters dealing with history, present and land consolidation management of sustainable rural development are also part of this work. The practical part is focused on evaluation of complex land adjustments in Východní Slovácko microregion. Klíčová slova: pozemkové úpravy; udržitelný rozvoj venkovského prostoru; mikroregion Východní Slovácko; řízený rozhovor; land consolidation; sustainable development of rural areas; Východní Slovácko region; interview Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje venkovského prostoru - případová studie mikroregionu Východní Slovácko

Diplomové práce se zabývá problematikou pozemkových úprav jako nástroje udržitelného rozvoje venkovského prostoru. Součástí práce jsou kapitoly věnující se historii, současnosti a řízení pozemkových ...

PETRÁŠ, Jakub; TOUŠEK, Václav; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
2017 - český
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol. The work has a theoreticalempirical character. The theoretical part is based on the scientific literature processed evidence relating to the issue of the meaning of life, especially of philosophical and psychological perspective. The aim of the empirical part was to find out how high school youth looks on selected themesdeath, old age, freedom, personal goals, inner satisfaction, views of the world and society, love, the future and what is their purpose in life. The questionnaire survey was conducted among secondary school students. Klíčová slova: středoškolská mládež; smysl života; svoboda; budoucnost; adolescent; high school youth; the sense of life; liberty; future; adolescent; old age; death Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Smysl života středoškolské mládeže

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a ...

NAGYOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze