Počet nalezených dokumentů: 517741
Publikováno od do

Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče
HRUBEŠ, Martin; WESTPHALOVÁ, Lenka
2018 - český
Diplomová práce se zaměřuje do oblasti rodinného práva, konkrétně na institut střídavé péče, jakožto jedné z porozvodových péčí o nezletilé dítě. Nahlíženo na tento institut je skrze judikaturu Ústavního soudu, jakožto soudu, který má svým postavením a účelem, k němuž slouží, významný vliv na nejen na výklad nejasností vznikajících při rozhodování obecných soudů, ale též na samotný způsob, jakým je o porozvodové péči rozhodováno. Autor se snaží zhodnotit pohled Ústavního soudu na danou problematiku a vhodnost užití tohoto institutu ve srovnání s ostatními formami porozvodové péče, s čímž souvisí i zkoumání problémů, které v rámci rozhodování o střídavé péči nebo se samotnou realizací střídavé péče vyvstávají. K zjištění názoru Ústavního soudu pak v rámci této práce slouží jeho jednotlivá rozhodnutí ve věcech vztahujících se k této problematice, která autor podrobuje výzkumným metodám analýzy a následné syntézy získaných poznatků k získání odpovědí na výzkumné otázky. This thesis focuses on family law. Specifically on the issue of the joint custody as one of the types of after-divorce cares of minors. The author of this thesis looks on this topic through the Constitutional courts decisions point of view. This approach was chosen because of the role which plays the Constitutional court and its purpose in interpretation of law and in this case also because of his big influence on future decisions about the joint custody by general courts. The author also focuses on the comparison of the joint custody with other types of after-divorce cares of minors to find out if is the joint custody the most suitable type of these cares. In this thesis are also mentioned problems which occurs while is beeing decided of the joint custody and also the problems connected with realization of the joint custody. For getting the answers on the main questions of this thesis will be the the primary and the most significant source of informations the Constitutional court's decisions mentioned above. Klíčová slova: Rodinné právo; Ústavní soud; střídavá péče; judikatura; občanský zákoník; zákon o rodině; péče soudu o nezletilé; nejlepší zájem dítěte; family law; Constitutional court; joint custody; judgement decisions; civil code; family law codex; the court custody of minors; best interest of the child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče

Diplomová práce se zaměřuje do oblasti rodinného práva, konkrétně na institut střídavé péče, jakožto jedné z porozvodových péčí o nezletilé dítě. Nahlíženo na tento institut je skrze judikaturu ...

HRUBEŠ, Martin; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Poruchy chování - šikana
UHROVÁ, Marcela; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Práce je zaměřena na poruchy chování - šikanu. V práci popisuji závažnost tohoto jevu ve společnosti. Vysvětluji příčiny a důsledky šikany. This document about bullying in the school systems. Klíčová slova: šikana; školství; etopedie; poruchy chování; mládež; Bullying; school; young generation; special school. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Poruchy chování - šikana

Práce je zaměřena na poruchy chování - šikanu. V práci popisuji závažnost tohoto jevu ve společnosti. Vysvětluji příčiny a důsledky šikany.


This document about bullying in the school systems.

UHROVÁ, Marcela; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Marihuana a její vliv na mladé lidi
VYHLÍDALOVÁ, Iveta; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Závěrečná práce "Marihuana a její vliv na mladé lidi" se zabývá zejména charakteristikami a názory drogově závislých mladých lidí. Teoretická část vymezuje závislost na marihuaně a také rizika s problematikou spojená. Praktická část je zaměřená na výzkum mezi drogově experimentující mládeží. Cílem výzkumu je objasnit nebezpečnost marihuany. Všechna zjištění a výsledky jsou shrnuty v závěru práce. " Marijuana Final and its effects on young people " in particular characteristics of drug addicts and young people. The theoretical part of the addiction to marijuana and also the risks. Practical part is aimed at research between experimental drug. The aim of the research is to clarify the marijuana. All the findings and the results are summarised in the conclusion. Klíčová slova: marihuana; závislost; drogy; marijuana; addiction; drugs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Marihuana a její vliv na mladé lidi

Závěrečná práce "Marihuana a její vliv na mladé lidi" se zabývá zejména charakteristikami a názory drogově závislých mladých lidí. Teoretická část vymezuje závislost na marihuaně a také rizika s ...

VYHLÍDALOVÁ, Iveta; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte
UHER, Jan; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Práce se zaměřuje na vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte. Obsahem práce historie rodiny, funkce rodiny, geneze dítěte a alternativní formy rodinné výchovy a péče. This document is about family and children. About development children in the family, his function and history. Klíčová slova: rodina. dítě; funkce; pěstounská péče; vývoj.; Family; child; history; development; school. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte

Práce se zaměřuje na vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte. Obsahem práce historie rodiny, funkce rodiny, geneze dítěte a alternativní formy rodinné výchovy a péče....

UHER, Jan; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jak vnímáme barvy
SIKMUNDOVÁ, Soňa; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jak vnímáme barvy

SIKMUNDOVÁ, Soňa; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Riziko syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků na základní škole
CHMELOVÁ, Daniela; URBANOVSKÁ, Eva
2018 - český
Tato závěrečná práce zkoumá psychickou zátěž pedagogických pracovníků na základní škole. Zabývá se stresem, stresovými faktory a syndromem vyhoření. Popisuje možnosti prevence a zvládání těchto problémů. Výzkumné šetření zjišťuje riziko syndromu vyhoření u vzorku pedagogů vybrané základní školy. This final thesis analyses psychological stress of pedagogical workers in elementary school. The thesis deals with psychological stress, stress factors and burnout syndrome. It describes possibilities of prevention and managing these problems. Questionnaire survey discovers a risk of burnout syndrome within sample of pedagogic workers in selected elementary school. Klíčová slova: Osobnost pedagoga; pedagogické kompetence; psychická zátěž; stres; stresory; syndrom vyhoření; výzkumné šetření; dotazník MBI; psychological stress; personality of the teacher; pedagogical competence; stress; stressors; burnout syndrome; survey-questionnaire MBI Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Riziko syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků na základní škole

Tato závěrečná práce zkoumá psychickou zátěž pedagogických pracovníků na základní škole. Zabývá se stresem, stresovými faktory a syndromem vyhoření. Popisuje možnosti prevence a zvládání těchto ...

CHMELOVÁ, Daniela; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Systém stravování ve školství
ZAVŘELOVÁ, Martina; TOMANOVÁ, Jitka
2018 - český
Cílem práce je popsat a charakterizovat školní stravování, jeho vývoj a současnou podobu. The aim of thé thesis is to describe and characterize school meals, their development and current form. Klíčová slova: Stravování; školní jídelna; potraviny; děti; Dining;school canteen; food; children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Systém stravování ve školství

Cílem práce je popsat a charakterizovat školní stravování, jeho vývoj a současnou podobu.


The aim of thé thesis is to describe and characterize school meals, their development and current form.

ZAVŘELOVÁ, Martina; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kompetenční model pracovníka krizového řízení ve veřejné správě
MIČANOVÁ, Markéta; DOPITA, Miroslav
2018 - český
Diplomová práce se zabývá vytvořením kompetenčního modelu pracovníka krizového řízení ve veřejné správě na úrovni kraje. Specifický kompetenční model vytvořený přístupem šitým na míru je vytvářen v souladu s postupem tvorby kompetenčních modelů dle Kubeše, Kurnického a Spillerové (2004). Pro měření úrovně kompetencí pracovníků krizového řízení je na základě studia odborné literatury vytvořena vlastní stupnice. Informace pro tvorbu kompetenčního modelu jsou získány z interních dokumentů krajského úřadu, informací z katalogu Národní soustavy povolání, odborné literatury, legislativních předpisů a doplněny rozhovory s pracovníky krizového řízení. Vytvořený kompetenční model je rozpracován až na úroveň kompetenčních profilů pro jednotlivé pracovní pozice. Tyto jsou pak pilotně použity při hodnocení a sebehodnocení pracovníků krizového řízení, a následně k odhalení tzv. kompetenčních mezer a návrhu doplnění vzdělávacích aktivit. The diploma thesis develops a competency model of a crisis management employee in public administration, focusing on the regional level. The model is tailor-made to the particular circumstances and based on the methodology of Kubeš, Kurnický and Spillerová (2004). To quantify the level of competencies of the crisis management personnel, I put forward a specific measurement scale based on the existing literature. The relevant data are obtained from internal documents of the regional public office and the catalogue of the National System of Occupations, as well as from the related literature and associated legislation. These sources are supplemented by interviews with crisis management staff. All these enable me to present the model at the level of competency profiles for each job position. They are then used in the assessment and self-assessment of crisis management personnel. Importantly, they serve to identify possible competency gaps, and propose appropriate educational activities that are likely to improve efficiency in the examined public organization. Klíčová slova: kompetence; kompetenční model; veřejná správa; pracovník krizového řízení; competencies; competency model; public administration; crisis management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kompetenční model pracovníka krizového řízení ve veřejné správě

Diplomová práce se zabývá vytvořením kompetenčního modelu pracovníka krizového řízení ve veřejné správě na úrovni kraje. Specifický kompetenční model vytvořený přístupem šitým na míru je vytvářen v ...

MIČANOVÁ, Markéta; DOPITA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika kouření na Střední škole v Žamberku
NOVOTNÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Problematika kouření na Střední škole v Žamberku

NOVOTNÁ, Veronika; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze