Počet nalezených dokumentů: 248452
Publikováno od do

Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics
SAIBOLD, Anna
2018 - anglický
Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an important opportunity to support their exploitation. This thesis aims at applying several data engineering steps to a particular real-world data source to demonstrate the additional benefit with respect to utilization of the data by means of connecting to other data sources as well as querying and analyzing the data. Therefore, in the practical part of this thesis a continuous example showing several engineering steps is constructed, comprising the development of different schemata, the creation of a database as well as the mapping and integration of future heterogeneous data. Finally, processing queries against the engineered data source is compared to an online database search regarding different aspects like time, effort, and usability. As the example shows, an engineered database can have huge benefits over online search, especially for complex queries, processing data from several sources. Klíčová slova: Dataengineering; Bioinformatics; XML; Integration; Ontology; Mapping; Informationsystems; Cancer; Gene; Disease; Database; Query; Schema Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics

Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an ...

SAIBOLD, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví
Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
2018 - český
Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně zahraničních metod, které nejsou v České republice rozšířené. Cílem této práce je posoudit spolehlivost nejpoužívanějších způsobů kontroly vlhkosti.We encounter several problems in the building industry, which can cause increased material moisture when incorporated into the construction. The author of this paper mentions the requirements of maximum humidity and methods of its assessment, including foreign methods, which are not extended in the Czech Republic. The aim of this work is to evaluate the reliability of the most used methods of moisture control. Klíčová slova: Porovnání vlhkoměrů,měření vlhkosti,odporový vlhkoměr,kapacitní vlhkoměr,vlhkost; Comparison of moisture meters,measuring of humidity,resistive moisture sensor,capacitive moisture sensor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví

Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby ...

Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh modelu větroně kategorie RES
Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
2018 - český
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. Následuje kapitola srovnávající různé profily zakončená výběrem nejvhodnějšího pro účel návrhu. Dále je pojednáno o výběru geometrie křídla spolu s návrhem dimenzování nosníku. V závěru práce je vytvořen třípohledový výkres navrženého větroně.This bachelor thesis deals with the design of a radio-controlled model of a RES category sailplane. The first part summarises the competition category's rules, existing models and equipment necessary for the plane's proper functioning. A comparison of different profiles is then introduced, followed by choice for the most suitable one for the purpose of this design. Furthermore, choice of geometry for the wing is discussed along with a beam strength calculation. Finally, multiview projection drawing of the sailplane design is presented. Klíčová slova: model větroně,kategorie RES,aerodynamický návrh; sailplane model,RES category,aerodynamic design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh modelu větroně kategorie RES

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné ...

Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zkušenosti sester na odděleních JIP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže
Vacek, Jakub; Vytejčková, Renata; Kachlířová, Zuzana
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkušenosti sester na odděleních JIP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže

Vacek, Jakub; Vytejčková, Renata; Kachlířová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2018

Vliv stresu na práci sestry
Svobodová, Adéla; Janečková, Hana; Raisová, Miloslava
2018 - český
Klíčová slova: pracovní stres; role sestry; syndrom vyhoření; kompetence sester; nedostatek sester; occupational stress; nurse's role; burn-out syndrom; nurses' competencies; lack of nurses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv stresu na práci sestry

Svobodová, Adéla; Janečková, Hana; Raisová, Miloslava
Univerzita Karlova, 2018

Ošetřovatelská péče o pacienta s nefrostomií po perkutánní extrakci konkrementu
Košnářová, Adéla; Svatošová, Iveta; Hruška, Miroslav
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ošetřovatelská péče o pacienta s nefrostomií po perkutánní extrakci konkrementu

Košnářová, Adéla; Svatošová, Iveta; Hruška, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Funkcionální ANOVA
Dolník, Viktor; Dvořák, Jiří; Nagy, Stanislav
2018 - anglický
We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the subject of comparison. We continue by deriving an asymptotic test for functional one-way ANOVA from the elementary univariate F-test. We describe the simulation envelope test, whose global version suffers from the multiple comparisons problem. Then, an ordering is defined, based on which we create the rank envelope test, a stronger alternative to the simulation envelope test. We also describe how the rank test can be interpreted graphically. Using the rank envelope test, we devise another test for functional one-way ANOVA, which is also graphically interpretable and thus does not need a post-hoc analysis to identify which groups caused rejection of the null hypothesis. We compare the one-way ANOVA tests on a real-case study and a simulation study. 1 V práci zavádíme koncept funkcionálních dat a problém funkcionální analýzy rozptylu, který se odlišuje od jednorozměrného problému tím, že se v něm na rozdíl od náhodných veličin porovnávají náhodné funkce. Pokračujeme odvozením asymptotického testu pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, a to z elementárního jednorozměrného F-testu. Popisujeme simulační obálkový test, jehož globální verze trpí problémem mnohonásobného porovnávání. Dále zavedeme uspořádání, na základě kterého pak vytváříme pořadový obálkový test, což je silnější alternativa k simulačnímu obálkovému testu. Taktéž popisujeme, jak lze pořadový test interpretovat graficky. Pomocí pořadového obálkového testu zavádíme další test pro funkcionální ANOVU jednoduchého třídění, který je také graficky interpretovatelný, a tedy nepotřebuje post-hoc analýzu pro identifikaci skupin, které způsobily zamítnutí nulové hypotézy. Porovnáváme ANOVA testy jednoduchého třídění na reálných datech a na simulacích. 1 Klíčová slova: Analýza rozptylu; F-test; obálkové testy; permutační testy; Analysis of variance; F-test; envelope tests; permutation tests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Funkcionální ANOVA

We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the ...

Dolník, Viktor; Dvořák, Jiří; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku
Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce se řeší porucha vzniklá založením nepodsklepené části objektu v zámrzné hloubce. Byla navržena opatření, která předejdou vzniku poruchy a postupy, které odstraní příčinu jejího vzniku, pokud se již porucha projevila. U jednotlivých opatření proti vzniku poruchy i postupů sanace se provedlo finanční ocenění.This Bachelor Thesis analyzes selected damages on brick constructions. It analyzes causes and consequences of crack creations in the construction. It is focused on how to prevent damages and how to treat cracks by sanitation that has been caused. The practical part of this thesis is focus on a damages created by founding of an object without cellar bellow a freezing depth. Proper steps have been designed to prevent damages creation, and the right procedure has been made to remove the cause of damages created, if necessary. A costs for every suggested step, including the sanitation, has been estimated. Klíčová slova: porucha,vada,sanace,trhliny ve zděných konstrukcích; fault,defect,sanitation,cracks in masonry structures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V ...

Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konstitutivní model Cam-Clay
Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
2018 - český
Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená implementace je podrobně popsána. Funkčnost výsledného kódu je otestována na několika příkladech o různém stupni složitosti.The thesis deals with the Modified Cam-Clay model. The model is introduced and described, a hardening law is derived. Algorithms are presented serving for this model's implementation into the OOFEM finite element computational software. The implementation is described in detail. The resulting code's functionality is tested on several examples of varying degrees of complexity. Klíčová slova: Modifikovaný model Cam-Clay,OOFEM,plasticita,návrat na plochu plasticity,projekce na nejbližší bod; Modified Cam-Clay model,OOFEM,plasticity,return mapping,closest-point projection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Konstitutivní model Cam-Clay

Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software ...

Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Náklady na vytápění u rodinných domů
Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant jednotlivých domů po dosažení nízkoenergetického a pasivního standardu. Dále je vypracována rešerše a výpočty pro vhodnou volbu zdroje na vytápění, přípravu teplé vody a dodávku elektřiny pro celou domácnost.The bachelor thesis deals with assessment of the energy performance of buildings in terms of partially supplied energy for heating. Subsequently, a comparison of the investment and operating costs for the heating of several variants after achieving the low energy or passive standards of individual houses is accomplished. In conclusion, research and calculations are made for the appropriate choice of sources for heating, hot water preparation and electricity supply for the whole household. Klíčová slova: vytápění,nízkoenergetický,pasivní,zdroj energie; heating,low energy,passive,energy sources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Náklady na vytápění u rodinných domů

Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika ...

Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze