Počet nalezených dokumentů: 219671
Publikováno od do

Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů
Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
2018 - český
Klíčová slova: dítě v raném věku; formální a neformální typy péče; jesle; dětská skupina; Česká republika; Liberecký kraj; mateřská škola; předškolní vzdělávání; child in early childhood; formal and non-formal care settings; crèches; child group; Czech Republic; Liberec region; nursery school; kindergarten; early childhood education and care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů

Hartychová, Markéta; Loudová Stralczynská, Barbora; Kropáčková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor
Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
2018 - český
The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the surrounding rock. The review part of this study summarizes properties of the method and presents examples of investigation of underground cavities in various geological settings, mainly the crevice-type and karst caves and old mining objects. The case study from the Amatérská cave in the Moravian Karst proved the ability of the technique to detect air and clay filled underground cavities above the depth of 40 m. The resolution of the method is lower at greater depths but some indication of deeply situated Pustožlebská Zazděná and Amatérská caves was captured. Keywords: ERT, underground cavities, caves, Moravian Karst Metoda elektrické odporové tomografie (ERT) našla uplatnění při vyhledávání podzemních prostor, protože vzduch, voda nebo jíl, které je vyplňují, mají většinou výrazný geoelektrický kontrast vůči svému okolí. Rešeršní část práce shrnuje informace o metodě a uvádí příklady vyhledávání prostor v různých geologických prostředích, především krasových a rozsedlinových jeskyň a důlních děl. Příkladová studie Amatérské jeskyně v Moravském krasu prokázala schopnost metody dobře rozlišit vzduchem a jílem vyplněné podzemní prostory v hloubce do 40 m. S hloubkou její rozlišovací schopnost klesá, ale přesto zachytila projevy hluboko umístěných jeskyň - Pustožlebské Zazděné a Amatérské. Klíčová slova: ERT, podzemní prostory, jeskyně, Moravský kras Klíčová slova: ERT; podzemní prostory; jeskyně; Moravský kras; ERT; underground cavities; caves; Moravian Karst Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor

The electrical resistivity tomography (ERT) method is widely used to detect underground cavities because their air, water or clay infill often has a significant geoelectrical contrast to the ...

Kučera, Radek; Hartvich, Filip; Široký, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Práce s literárním příběhem v mateřské škole: Buddhovy pohádky
Goldmannová, Adéla; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
2018 - český
Klíčová slova: práce s literárním příběhem; pohádka; charakteristika dětí předškolního věku; klíčové kompetence; rozvoj čtenářství; literary story; fairy tales; preschool children; literacy development; key competencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Práce s literárním příběhem v mateřské škole: Buddhovy pohádky

Goldmannová, Adéla; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole
Rusková, Šárka; Marádová, Eva; Hájková, Vanda
2018 - český
This bachelor thesis is aimed at preventive action against children injuries, which could occur in nursery school. Goal of this bachelor thesis is found out if workers of nursery school are educated in prevention of preschool injuries and if they are capable to provide first aid. Comperation of this knowlage was focused on numery schools in Prague 6. In theoretical part bachelor thesis are described most common preschool injuries happend in nursery school, active and passive primary, secondary prevention childhood injuries, injuries treatment and first aid providing. Practical part is aimed at collection of information from questionaire survey, which was identitified to educationalists in some chosen nursary school in Prague 6. Results were compared between each others. KEYWORDS Active prevention, passive prevention, primary prevention, secondary prevention, preschool childhood injuries, firs aid Bakalářská práce je zaměřena na preventivní opatření proti úrazům dětí, které by si mohly přivodit v mateřských školách. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pracovníci mateřské školy se orientují v oblasti první pomoci při úrazech dětí v prostředí mateřské školy a do jaké míry jsou v této oblasti vzděláváni. Dalším cílem je porovnání znalostí a využití primární a sekundární prevence dětských úrazů ve vybraných mateřských školách na Praze 6. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány nejčastější úrazy, které si děti mohou v mateřských školách přivodit, možnosti ošetření úrazů a poskytování laické první pomoci. Práce obsahuje aktivní a pasivní, primární a sekundární prevenci. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sběr informací z dotazníkového šetření, který je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol ve vybraných mateřských školách v Praze 6. Výsledky jsou mezi sebou porovnávány. KLÍČOVÁ SLOVA Aktivní prevence, pasivní prevence, primární prevence, sekundární prevence, dětské úrazy, první pomoc Klíčová slova: Aktivní prevence; pasivní prevence; primární prevence; sekundární prevence; dětské úrazy; první pomoc; Active prevention; passive prevention; primary prevention; secondary prevention; preschool childhood injuries; firs aid Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bezpečná škola - program prevence dětských úrazů v mateřské škole

This bachelor thesis is aimed at preventive action against children injuries, which could occur in nursery school. Goal of this bachelor thesis is found out if workers of nursery school are educated ...

Rusková, Šárka; Marádová, Eva; Hájková, Vanda
Univerzita Karlova, 2018

Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B
Krahulcová, Adéla; Liďáková, Veronika; Rybářová, Kateřina
2018 - český
Title of the Bachelor thesis: The Significance of Occupational Therapy Intervention in the Case of Male Sexual Dysfunction with a Cervical Spinal Cord Injury - For People with Neurological Profile NLI C4-C8 AIS A, B Bachelor Thesis Abstract This thesis addresses the sensitive topic of sexuality and sexual dysfunctions of men with an injury of the cervical spinal cord. The objective of this work is twofold; to break the taboo surrounding the sexuality of people with this disability, and most importantly to find solutions to sexual dysfunctions within occupational therapy that could be applied regularly. The theoretical part of this thesis summarizes incidence, diagnosis, and consequences of spinal cord injury, specifically in the cervical spinal cord. One of the vegetative results of such an injury is sexual dysfunction. In this work is described male sexuality, erectile dysfunctions, anejaculation, along with possible treatments and compensation. A chapter on occupational therapy summarizes general occupational therapy interventions with people with spinal cord injuries in different stages and defines the role of an occupational therapist in an interprofessional team of practitioners qualified for treating sexual dysfunction of men with spinal cord injuries. A framework for occupational therapy... bakalářské práce ČJ Název bakalářské práce: Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy: U osob s neurologickým obrazem NLI C4 - C8 AIS A, B Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá citlivou problematikou sexuality a sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění krční míchy. Cílem práce je nejen prolomit tabu obklopující oblast sexuality osob s disabilitou, ale především nalézt možnosti ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí využitelné v každodenní praxi. Teoretická část shrnuje všeobecnou incidenci, diagnostiku a důsledky míšního poranění, konkrétně pak poranění krční míchy. Jedním z vegetativních důsledků míšního poranění jsou sexuální dysfunkce. V práci je popsána sexualita, vnímání a specifika mužské sexuality, erektilní dysfunkce a anejakulace i s jejich možnostmi léčby a kompenzacemi. Kapitola ergoterapie shrnuje obecné ergoterapeutické intervence u osob s poraněním míchy v jednotlivých fázích a vymezuje roli ergoterapeuta v interprofesním týmu odborníků, kteří mají kompetence pro řešení sexuality u mužů s míšním poraněním. Na základě PLISSIT modelu a The Sexual Assessment Framework byly vytyčeny hranice ergoterapeutické intervence a byly definovány možné ergoterapeutické postupy aplikovatelné u osob s poraněním... Klíčová slova: ergoterapie; poranění krční míchy; tetraplegie; sexuální dysfunkce u mužů; intimní život po poranění míchy; occupational therapy; cervical spinal cord injury; tetraplegia; sexual dysfunction of men; intimate life after spinal cord injury Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B

Title of the Bachelor thesis: The Significance of Occupational Therapy Intervention in the Case of Male Sexual Dysfunction with a Cervical Spinal Cord Injury - For People with Neurological Profile NLI ...

Krahulcová, Adéla; Liďáková, Veronika; Rybářová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy
Vélová, Adéla; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
2018 - český
Title of the Bachelor's Thesis: Comparison of Physical Fitness in 8th Grade Primary School Pupils Attending Sports and Regular Classes Author: Adéla Vélová Thesis supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Aim of the Thesis: The aim of my thesis is to determine the physical fitness of pupils attending a sports class aimed at athletics and pupils attending a regular class with standard physical education. I concentrate on pupils in 8th grade of primary school (ages 13 to 14). The thesis compares data with the results obtained in a sports class at a different primary school 25 years ago. Methodology: The main method involves practical testing of pupils by UNIFITTEST (6-60) test battery composed of various motor tests. For the purpose of my Bachelor's thesis, I chose four motor tests - standing broad jump, repeated sit-ups in 60 seconds, 12-minute run and a 4x10m shuttle run. All the measured data are compared with UNIFITTEST standards for individual age categories. The thesis also contains a short questionnaire survey identifying the pupils' opinion on physical activity. Results: The pupils attending the sports class achieved better results in all four motor tests than the pupils going to the regular class. The pupils in the sports class mostly achieved above-average results; their worst ranking was... Název bakalářské práce: Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy Zpracovala: Adéla Vélová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Cíle práce: Cílem mé práce bylo zjistit úrovně zdatnosti žáků, kteří navštěvují sportovní třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která absolvuje pouze standardní hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o žáky osmých tříd studujících na základní škole, konkrétně tedy o věkovou kategorii 13 a 14 let. Zjištěné výsledky byly zároveň komparovány s výsledky naměřenými před 25 lety u sportovní třídy na jiné základní škole. Metodika práce: Jako hlavní metodu jsem použila praktické testování žáků pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60). Pro bakalářskou práci jsem si vybrala z UNIFITTESTu čtyři motorické testy - skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 60 vteřin, vytrvalostní běh po dobu 12 minut a člunkový běh 4x10 metrů. Všechna naměřená data byla porovnána s normami UNIFITTESTu pro jednotlivé věkové kategorie. Součástí práce bylo krátké nestandardizované dotazníkové šetření, kde došlo ke zjištění názorů žáků na pohybové aktivity. Výsledky práce: Ve všech čtyřech motorických testech dosáhli jak žáci, tak i žákyně sportovní třídy lepších výsledků, než žáci a žákyně nesportovní třídy. Sportovní třída dosahovala ve... Klíčová slova: testování; atletika; žáci; dívky; chlapci; sportovní třída; nesportovní třída; motorické testy; UNIFITTEST; skok daleký; leh-sed; člunkový běh 4x10 metrů; běh po dobu 12 minut; testing; athletics; pupils; girls; boys; sports class; regular class; motor tests; UNIFITTEST; broad jump; sit-up; shuttle run; Cooper 12-minute run Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy

Title of the Bachelor's Thesis: Comparison of Physical Fitness in 8th Grade Primary School Pupils Attending Sports and Regular Classes Author: Adéla Vélová Thesis supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. ...

Vélová, Adéla; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Kaiprová, Sofie; Čermáková, Lucie; Janko, Jan
2018 - český
The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský (1858-1949). The work maps the historical context of Velenovský's work, deals with the transformations of Velenovský's vision of evolution and the most interesting aspects of his theoretical thinking about biology. At the beginning he fully acknowledges Darwin's theory, in the late age he holds a completely contradictory theory. Key words: history of botany, Josef Velenovský, evolutionary theory, natural selection, altruism Abstakt Náplní práce je literární rešerše na téma teoretické a evoluční koncepty v botanice v českém prostředí v období přelomu 19. a 20. století se zaměřením na dílo Josefa Velenovského (1858-1949). Práce mapuje dobový kontext Velenovského díla, pojednává proměny Velenovského představ o evoluci a nejzajímavější aspekty jeho teoretických úvah týkajících se biologie. Na začátku Darwinovu teorii plně uznává, v pozdním věku zastává zcela protikladnou teorii. Klíčová slova: dějiny botaniky, Josef Velenovský, evoluční teorie, přírodní výběr, altruismus Klíčová slova: dějiny botaniky; Josef Velenovský; evoluční teorie; přírodní výběr; altruismus; history of botany; Josef Velenovský; evolutionary theory; natural selection; altruism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského

The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský ...

Kaiprová, Sofie; Čermáková, Lucie; Janko, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Využití vyučovacích stylů v mateřské škole
Straková, Marie; Dvořáková, Hana; Vojtíková, Lenka
2018 - český
Klíčová slova: Vyučovací styly; mateřská škola; předškolní děti; vyučování; pohybové aktivity; Teaching styles; kindergarten; preschool children; teaching; movement activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití vyučovacích stylů v mateřské škole

Straková, Marie; Dvořáková, Hana; Vojtíková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí
Kratochvílová Huclová, Petra; Kramperová, Veronika; Peslová, Eva
2018 - český
Title: Motivation of pregnant women to physical activities in the aquatic environment Subtitle: Physical acivity in pregnancy Goals: The purpose of this thesis is to examine motivational aspects of physical activities in aquatic environment regarding pregnant women - the reasons why they opt to try aqua fitness, their expectations, the influence of exercise on their health, their physical fitness and mental well-being. Methods: Practical part of the thesis was conducted by quantitative survey. Method of standardized questionnaire was used to obtain data. The questionnaire contained 18 questions - the answering was completely anonymous. The survey reached 43 pregnant women: it took place at swimming centres in Prague and Beroun. Data obtained from the survey was recorded in the tables and shown in the charts. The resulting data from the questionnaire was processed by SPSS 21 and MS Excel using the Pearson correlation coefficient. Results: The main reason for pregnant women to do aqua fitness is to maintain a general physical fitness. Pregnant women do not state health reasons as an incentive to start exercising in aquatic environment. Swimming and aqua fitness is also chosen with a respect to positive development of the child fetus and keeping mental well-being. Key words: Pregnancy, motivation,... Název: Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí Oblast: Pohybová aktivita u těhotných žen Cíle: Cílem práce je zjištění motivačních aspektů u těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí. Důvody, které je vedly k účasti na kurzu, jejich očekávání, vliv cvičení na jejich zdraví, tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Metody: Empirická část práce byla realizována kvantitativním šetřením. Pro získání dat byla použita metoda ankety a standardizovaného dotazníku. Anketa a dotazník obsahovaly 18 otázek a byly zcela anonymní. Výzkumné šetření zahrnovalo 43 gravidních žen a probíhalo v plaveckých centrech v Praze a Berouně. Získaná data z ankety byla zapsána do tabulek a znázorněna v grafech. Výsledná data z dotazníku byla zpracována pomocí programu SPSS 21 a MS Excel s použitím Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Hlavní důvod gravidních žen pro absolvování aqua fitness bylo zachování tělesné zdatnosti. Těhotné ženy se ke cvičení ve vodním prostředí nerozhodly ze zdravotních důvodů. Plavání a aqua fitness byly zvoleny i s ohledem na pozitivní vývoj plodu a navození duševní pohody. Klíčová slova: Těhotenství, motivace, pohybová aktivit, aqua fitness, vodní prostředí Klíčová slova: Těhotenství; motivace; pohybová aktivit; aqua fitness; vodní prostředí; Pregnancy; motivation; physical activity; aqua fitness; aquatic enviroment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí

Title: Motivation of pregnant women to physical activities in the aquatic environment Subtitle: Physical acivity in pregnancy Goals: The purpose of this thesis is to examine motivational aspects of ...

Kratochvílová Huclová, Petra; Kramperová, Veronika; Peslová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Alternativní výživové směry a jejich rizika
Ciprová, Markéta; Vysoká, Lenka; Chrpová, Diana
2018 - český
Basis: This bachelor's thesis explores the alternative diet known as raw veganism. Information has been drawn from 23 literary and 27 internet sources. Considering the contemporaneity of the subject, many of these sources are of foreign origin. The theme was selected based on a long-term interest and self-study of the positive and negative effects of radical diets. Aims: Based on information gained from bibliographical sources, the aims of this bachelor's thesis were set as follows. The first goal was to uncover the most frequent reasons why people choose such a radical lifestyle, and by means of literary research to assess potential health risks. A preliminary hypothesis stated that the most frequent arguments would be health-related. A secondary goal was the comparison of raw veganism to orthorexia, which can be described as a pathological obsession with healthy food. The output and resulting arguments of the thesis are intended to aid colleagues in medicine. Methodology: Required data was gathered by means of an electronic survey. The questionnaire, consisting of 20 required and one optional question, was made available only to a specific sample of people who had in the past followed or were still following a partial or complete raw vegan diet, and were at least 18 years of age. The... Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního výživového směru raw veganství. Informace byly čerpány z 23 literárních a 27 internetových zdrojů. Z důvodu aktuálnosti tohoto tématu je velká část zdrojů zahraničního původu. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a samostudia pozitiv a negativ radikálních výživových směrů. Cíle práce: Na základě informací z bibliografických zdrojů byly cíle pro tuto bakalářskou práci formulovány takto. Prvním hlavní cílem práce bylo odhalit stěžejní důvody, kvůli kterým si lidé volí tuto radikální životosprávu, a na základě zpracované literatury je analyzovat a zhodnotit tak případná zdravotní rizika. Předběžná hypotéza určila jako hlavní očekávaný důvod argument zdravotní. Druhým hlavním cílem bylo srovnání raw veganského stravování s ortorexií, kterou lze popsat jako patologickou závislost na zdravé stravě. Následné výstupy a argumenty mají za účel posloužit případným kolegům zdravotníkům. Metodika: Potřebná data byla získána formou elektronického průzkumu. Dotazník, čítající 20 povinných a 1 nepovinnou otázku, byl zpřístupněn pouze konkrétnímu vzorku osob, které se v minulosti nebo současnosti částečně nebo zcela stravovali raw veganskou stravou a dosáhli 18 let. Dotazník vyplnilo 50 respondentů, otázky jsou vyhodnoceny jak... Klíčová slova: raw veganství; vitariánství; živá strava; ortorexie; zdraví; alternativní léčba; raw veganism; rawism; raw foodism; orthorexia; health; alternative medicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Alternativní výživové směry a jejich rizika

Basis: This bachelor's thesis explores the alternative diet known as raw veganism. Information has been drawn from 23 literary and 27 internet sources. Considering the contemporaneity of the subject, ...

Ciprová, Markéta; Vysoká, Lenka; Chrpová, Diana
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze