Počet nalezených dokumentů: 223125
Publikováno od do

Multimodální metafory v internetových memech
KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
2018 - český
Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí během analýzy multimodálních významů uvnitř memu. Je zde popsán proces, jakým je příjemce memu schopen rozklíčovat humorný význam memu. Důležitou části práce je popis amalgamátování podle teorie Fauconniera a Turnera. Hlavní část práce se věnuje popisu generování možných významů, jež je možno nalézt v jednotlivých sémech které jsou součástí analyzovaného textu uvnitř memu. Na závěr je zde uvedena analýza charakteru opakujících se jazykových schémat na vybraných typech memů. The author investigates multimodal metaphors in internet memes. The subject of this bachelor thesis is a language analysis of selected kinds of memes. Schematization of the abstract processes that take place during the analysis of multimodal meanings inside of the meme is included. The process by means of which the receiver is able to decode the humorous meaning of the meme is also described here. Another important part of the thesis is the introduction of the amalgamation procedure based on the Fauconnier and Turner's theory. The main section of the paper deals with the description of generating the possible meanings which can be found in the particular semes being part of the analyzed text inside of the meme. In the final section, the character analysis of the recurrent language schemas in selected types of memes is presented. Klíčová slova: metafora; mem; multimodalita; amalgamátování; ikonická vrstva; verbální vrstva; duševní prostor; sém; amalgamát; metaphor; meme; multimodality; blending; image space; verbal space; mental space; seme; amalgamate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Multimodální metafory v internetových memech

Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí ...

KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA
SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
2018 - český
Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete jazykovou analýzu vytvořených titulků - interpunkci, vlastní jména, vulgarismy, zkratky a další. Dále se práce zabývá pravidly a principy audiovizuálního díla filmové titulky, která je potřeba při překladu dodržovat. Součástí práce je také životopis a tvorba režiséra filmu Bartosze Prokopowicze. The main goal of this thesis is to create their own subtitles for the selected film called Chemia and evaluates their problems, thus defining the pitfalls arising from the audio-visual translation. At this thesis you will find a language analysis of the subtitles you have created - punctuation, your own names, vulgarisms, abbreviations and more. Furthermore, the thesis deals with the rules and principles of the audiovisual work of the film subtitle, which is to be complied with in the translation. Part of this thesis is also the biography and creation of director Bartosz Prokopowicz. Klíčová slova: Klíčová slova: filmový překlad; tvorba filmových titulků; jazyková analýza; úskalí tvorby titulků; vlastní titulky; Bartosz Prokopowicz; Key words: film translation; film subtitles; linguistic analysis; problems with creating titles; own titles; Bartosz Prokopowicz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA

Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete ...

SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Malíř Emil Czech (1862-1929)
SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
2018 - český
Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je rovněž první soupisový katalog Czechových děl. This bachelor thesis is a monograph study of Emil Czech. It contains a reconstruction of his biography, documentation and an evaluation of his artworks in public and private collections. The first inventory catalogue of Czech's works of art is included as well. Klíčová slova: Emil Czech; malířství 19. století; malířství 20. století; impresionismus; akademismus; Emil Czech; painting of the 19th century; painting of the 20th century; impressionism; academic art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Malíř Emil Czech (1862-1929)

Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je ...

SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional en libros de cocina de Emilia Pardo Bazán
PŘIBYLOVÁ, Adriana; ZÁMEC, Radim
2018 -
La tesis pretende analizar los dos libros de cocina de la escritora Emilia Pardo Bazán y descubrir cómo estas obras tuvieran un impacto en la formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional de los lectores a principios del siglo xx. El método del análisis está inspirado en un análisis crítico del discurso y el método de Foucault. La tesis se divide en dos partes, la parte teórica, donde se presentan los conceptos básicos, con cuales se elabora, y la parte práctica, que es el análisis de libros de cocina en sí mismo. The thesis aims to analyze the two cookbooks of the writer Emilia Pardo Bazán and discover how these works had an impact on the formation of nationalism and reconstruction of the national identity of the readers at the beginning of 20th century. The method of analysis is inspired by a critical analysis of discourse, and Foucault's method. The thesis is divided into two parts, the theoretical part, where are presented the basic concepts with which it is elaborated, and the practical part, which is the analysis of cookbooks in itself. Klíčová slova: critical discourse analysis; national identity; Spanish gastronomy; Emilia Pardo Bazán; cookbooks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Formación del nacionalismo y reconstrucción de la identidad nacional en libros de cocina de Emilia Pardo Bazán

La tesis pretende analizar los dos libros de cocina de la escritora Emilia Pardo Bazán y descubrir cómo estas obras tuvieran un impacto en la formación del nacionalismo y reconstrucción de la ...

PŘIBYLOVÁ, Adriana; ZÁMEC, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië
KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - český
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při umírání. Především je tato práce zaměřena na eutanazii, která je v Nizozemsku legální. V práci jsou uvedeny hlavní principy, na kterých je založeno fungování takto sporného úkolu. Snaha zjistit, proč je eutanazie v České republice stále zákonem neumožněna. This bachelor thesis deals with the topic of social care for patients in the terminal phase of life in the Netherlands and the Czech Republic. There are depicted the principles of palliative care and possibilities of alleviating pain during dying. Above all, this work is focused on euthanasia, which is legal in the Netherlands. The main principles on which the functioning of the task in question are based are presented in the thesis. Trying to find out why euthanasia is still not legal in the Czech Republic. Klíčová slova: Eutanazie; Nizozemsko; Česká Republika; paliativní péče; sociální péče; zdravotnická zařízení; smrt; náboženství; tabu; etika; Euthanasia; Netherlands; Czech Republic; palliative care; social care; medical facilities; death; religion; taboo; ethics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië

Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při ...

KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

La création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs Bleues
MÜLLER, Jan; HILDENBRAND, Benjamin
2018 -
Le travail nous présente la création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs bleues. La partie théorétique dispose des chapitres sur l'auteur, de la formation de mots en français et quelques caractéristiques de la langue non standard. La partie pratique s'oriente sur l'analyse des lexiques utilisés, qui sont classés systématiquement dans les catégories particuli?res. This thesis analyses the creation of neologisms in Raymond Queneau's book The Blue Flowers. The theoretical part focuses on the author and his work, the word formation process in French and basic characteristics on non-standard language. The empirical part analyses the vocabulary used in the book and systematically classifies the individual examples into the particular categories. Klíčová slova: Raymond Queneau; neologism; language non-standard; word formation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
La création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs Bleues

Le travail nous présente la création néologique chez Raymond Queneau dans Les Fleurs bleues. La partie théorétique dispose des chapitres sur l'auteur, de la formation de mots en français et quelques ...

MÜLLER, Jan; HILDENBRAND, Benjamin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië
MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - český
Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie introduction 1. spare time 2. tourism 3. recreation 4. a comparison of the tourism figures summary Klíčová slova: vrijetijdsbesteding; vrije tijd; recreatie; toerisme; tourism; recreation; free time Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië

Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie...

MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky
JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
2018 - český
Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení použil termín "Reynkovská stopa"). Druhou sbírku Viděl jsi, že jsi, kritika řadí spíše k empirickému proudu, jelikož se básník tematicky odchýlil od reflexe spirituality v krajině ve prospěch sledování transcendentna v každodennosti. Cílem této práce je poukázat na další proměnu poetiky ve třetí sbírce Moře. Tradiční křesťanské motivy se v ní již nevyskytují, básník klade větší důraz na každodenní aspekty žití v současném světě. Religiozita z jeho poezie úplně nemizí, jen již není pojmenována prostřednictvím biblických motivů, jak tomu bylo v počátcích. Pro pojmenování dimenze, která jej přesahuje, již téměř nepoužívá jméno Boží. This bachelor thesis is meant to find various metamorphoses of the imagination in poetic collections of Pavel Kolmačka. First of his collections is written in the legacy of traditional christian motifs. In the second collection he tries to see daily life and simple things in a new view every time so that he knows his being in his world is not a sure thing. In the third collection of poems author doesn't keep on using the traditional religious motifs and he realises that his existence is like a boat in the ocean of the world. Therefore this collection is called Moře (The sea). Klíčová slova: Pavel Kolmačka; česká poezie; spiritualita; empirie; přírodní živly; transcendentno; krajina; venkov; dům; rodina; Czech poetry; spirituality; religious motifs; countryside; nature; elements; family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky

Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení ...

JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Tovačov v době Pernštejnů (1503-1597): zámek, rezidenční město
PARÁK, Tomáš; WAISSER, Pavel
2018 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na zámek a město Tovačov za Pernštejnů (1503-1597). Pojednává o historii rodu pánů z Pernštejna, zmiňuje historii města Tovačova. V architektuře se práce zabývá fortifikací města a zámku a přestavbou zámku. This bachelor thesis is focused on the castle and the town of Tovačov during the reign of Pernstein aristocratic family from year 1503 to year 1597. This thesis deals with the history of genus of the Lords of Pernstein and mentions the history of town of Tovačov. Thesis from the architectural point of view analyzes the fortification of the town and the castle and the reconstruction of the castle. Klíčová slova: Renesance; architektura; zámek; Pernštejnové; Tovačov;; Renaissance; architecture; castl; Pernstein; Tovačov; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Tovačov v době Pernštejnů (1503-1597): zámek, rezidenční město

Bakalářská práce se zaměřuje na zámek a město Tovačov za Pernštejnů (1503-1597). Pojednává o historii rodu pánů z Pernštejna, zmiňuje historii města Tovačova. V architektuře se práce zabývá ...

PARÁK, Tomáš; WAISSER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Muzikál souboru operety olomouckého divadla v letech 1950-1980
SITTOVÁ, Kamila; KOPECKÝ, Jiří
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá inscenováním muzikálu v souboru operety olomouckého divadla v období 1950-1980. Teoretická část práce definuje pojem muzikál, přibližuje činnost souboru operety v daném období, včetně popisu budovy, ve které inscenovali a členů operety a uvádí medailony hlavních inscenátorů. Praktická část popisuje konkrétní inscenace, včetně data premiér, jmen hlavních inscenátorů a představitelů a počtu repríz. Dále zkoumá zmínky v dobovém tisku a jeho hodnocení daného představení. The banchelor thesis describes musical production of operetta ensamble of olomouc´s theatre during the period 1950-1980. Theoretical part defines the term musical, shows the ensamble of operetta, including describtion of a theatre bulding in Hodolany and gives a list of members of the ensamble. The practical part of this thesis describes the musicals, including dates of opening night or names of the main artists. The thesis also research in press that wrote about those musicals and sum up reviews. Klíčová slova: Muzikál; soubor operety; olomoucké divadlo; inscenování muzikálu; Musical; ensamble of operetta; olomouc´s theatre; musical production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Muzikál souboru operety olomouckého divadla v letech 1950-1980

Bakalářská práce se zabývá inscenováním muzikálu v souboru operety olomouckého divadla v období 1950-1980. Teoretická část práce definuje pojem muzikál, přibližuje činnost souboru operety v daném ...

SITTOVÁ, Kamila; KOPECKÝ, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze