Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 7734
Publikováno od do

Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Pysk, Vladimír; Svoboda, Petr; Kryska, David
2018 - český
Conformity assessment of the Czech compensation remedy for unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR's jurisprudence with proposed measures capable of eliminating the identified shortcomings Abstract In the most general terms, the thesis at hand aspires to assess the compatibility of the Czech compensation remedy for excessively lengthy proceedings with obligations stemming from the European Convention on the Protection of Human Rights. For this purpose, its introductory part is dedicated to duly examining each individual requirement contained in the relevant case-law of the European Court of Human Rights. As a next step, the thesis attempts to acquaint a reader with relevant provisions of the Czech legal order and analyse the functioning of the mechanism designed to provide the victims of judicial delays with compensation in practice. Against this background, it further evaluates the Czech legislation and case-law of the domestic authorities, especially courts, in the light of the applicable European standards. By way of comparison, the author arrives at the conclusion that the existing compensation remedy is marked by various defects which may expose the Czech Republic to the risk of being held responsible, in the proceedings on individual applications, for a violation of its... Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků Abstrakt V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy. Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak... Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva; průtahy v řízeních; právo na projednání věci v přiměřené lhůtě; právo na účinný prostředek nápravy; kompenzační prostředek nápravy; nesprávný úřední postup; European Court of Human Rights; delays in proceedings; right to the proceedings within a reasonable time; right to an effective remedy; compensation remedy; incorrect administrative procedure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Conformity assessment of the Czech compensation remedy for unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR's jurisprudence with proposed measures capable of eliminating the identified ...

Pysk, Vladimír; Svoboda, Petr; Kryska, David
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš; Millerová, Ivana; Rajchl, Jiří
2018 - český
in english: The thesis sets up three main objectives. Firstly to enrich the public debate by verifying numerous historical arguments, which objectivity and relevancy is unclear. Three chapters of the thesis delve in to these matters, presenting cultural, historical and scientific context for evaluating legal regulation in Europe at large. For substantial demography the right to own and carry a weapon is a symbol of their freedom, while the restrictions represent authoritarian breach of their rights. To an extend this thesis verifies this notion based on historical analysis of past czech and czechoslovakian legal regulation. On the other hand presented outcome of sociological research brings up the fact that weapon at the societal level private possession of firearms does not increase the safety of individual citizens. Sociology also offers enlightement on the reasons why we seek to own and carry weapon and why we fear them. Often these reasons are similarily questionable. The second objective was to provide the thesis with prolonged usefulness and utility to the public. Thesis contains extensive exposition of many unclear provisions of our gun law. Practice of the courts, and numerous jurisprudential commentaries and literature were used as resources. To ilustrate the appliacations several... v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura.... Klíčová slova: Palná zbraň; Zbrojní průkaz; Právní úprava zbraní a střeliva; Nutná obrana s palnou zbraní; Skryté nošení; Gun; Gun license; Legal regulation of firearms; private defense with gun; concealed carry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava zbraní a střeliva

in english: The thesis sets up three main objectives. Firstly to enrich the public debate by verifying numerous historical arguments, which objectivity and relevancy is unclear. Three chapters of the ...

Flax, Lukáš; Millerová, Ivana; Rajchl, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Rezervování pro individuální školní data
Bednárik, Vojtěch; Pešta, Michal
2018 - anglický
This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: occurence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promising and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1 Klíčová slova: Škodní rezervování; neživotní pojištění; mikro-level přístup; granulární data; Claims reserving; non-life insurance; micro-level approach; granular data Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rezervování pro individuální školní data

This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for ...

Bednárik, Vojtěch; Pešta, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav; Zichová, Jitka
2018 - český
The aim of this work is describing theory of smooth transition autoregressive models, namely LSTAR and ESTAR models. The essential part of the work is devoted to the derivation of tests for linearity against the alternative of the re- levant nonlinear model. There is also shown how to estimate the parameters of these models along with the selection procedure between the LSTAR and the ESTAR model. A simulation study was carried out, which deals with the power of linearity tests. At the end of the thesis, we applied the theory to some real data and we estimated the appropriate model for their representation. 1 Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modely časových řad s proměnlivými režimy

The aim of this work is describing theory of smooth transition autoregressive models, namely LSTAR and ESTAR models. The essential part of the work is devoted to the derivation of tests for linearity ...

Khýr, Miroslav; Zichová, Jitka
Univerzita Karlova, 2018

Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her
Fialová, Barbora; Rajchl, Jiří; Kryska, David
2018 - český
Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling Abstract The municipalities, as basic territorial self-governing communities of citizens, have a number of rights in the implementation of their constitutionally guaranteed right to self- government. One of these entitlements is also the right of autonomous normative formation, ie. the right to issue its own legislation which is in a separate scope of a generally binding regulations. Generally binding regulations are therefore the laws of municipalities, the main purpose of which is according to the provisions of Section 10 of the Act about municipalities regulating local affairs in the form of obligations. The entitlement of municipalities to issue generally binding regulations is anchored directly in the Constitution and is further specified in the Act on Municipalities. However, the enabling provision for the issuance of generally binding regulations is contained in a number of specific legal regulations, among others even in the law on gambling. Pursuant to Section 12 (1) of the Gambling Act, municipalities are authorized in the form of a generally binding regulations to restrict or even prohibit the operation of certain types of gambling regulated by law. The goal of the rigorous work on the topic of "Generally binding regulations... Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her Abstrakt Obce, jakožto základní územní samosprávná společenství občanů, disponují v rámci realizace svého ústavně zaručeného práva na samosprávu řadou oprávnění. Jedním z těchto oprávnění je i právo autonomní normotvorby, tzn. právo vydávat vlastní právní předpisy, kterými jsou v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky jsou tedy právními předpisy obcí, jejichž hlavním účelem je dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulace místních záležitostí formou stanovování povinností. Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotveno přímo v Ústavě a blíže konkretizováno v zákoně o obcích. Zmocňovací ustanovení pro vydávání obecně závazných vyhlášek je však obsaženo v celé řadě zvláštních právních předpisů, kromě jiných i v zákoně o hazardních hrách. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách jsou obce oprávněny formou obecně závazné vyhlášky časově i místně omezit, případně zcela zakázat, provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her. Cílem rigorózní práce na téma "Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her" bylo komplexně shrnout problematiku regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky a na základě vlastních praktických zkušeností z působení na odboru veřejné správy, dozoru... Klíčová slova: obecně závazná vyhláška; hazardní hry; Ministerstvo vnitra; generally binding regulation of municipality; gambling; Ministry of Interior Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her

Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling Abstract The municipalities, as basic territorial self-governing communities of citizens, have a number of rights in the ...

Fialová, Barbora; Rajchl, Jiří; Kryska, David
Univerzita Karlova, 2018

Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - slovenský
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of fatty acids in human tissues The fatty acids are non-negligible component of lipids as one of the basic nutrients. This thesis in its theoretical part presents above all the group of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which are important structural units of the cell membranes, they are also the precursors to several significant biologically active substances. In the human organism PUFA participate in many physiological and pathological processes this way, where they cause the large spectrum of actions. Onwards the thesis describes the gas chromatography method that is used in chemical analysis of lipids for the fatty acid determination as the gold standard. Experimentally, the fatty acid representation was determined in the blood, muscle, heart, liver and kidney among 26 cadavers divided into two groups according to the presence/absence of inflammatory process at the time of death. The data obtained were statistically analysed. The results were descriptively evaluated and there were indicated possible explanations of differences... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami... Klíčová slova: esenciálne mastné kyseliny; polynenasýtené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: ...

Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Societa
Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2018 - český
Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their mutual interests. Partnership is thus analyzed not only as a concept regulated by positive law but also from the historical and theoretical point of view. The thesis is composed of an introduction, three main chapters and a conclusion. The first chapter outlines the historical foundations of partnership. From the community of brothers running the family estate after the death of their father (consortium) partnership evolved into a consensual contract of the classical Roman law which was used mainly for commercial purposes (societas quaestus). In the middle ages, partnership was further developed into compagnia, which substantially enhanced the maritime business operations in Italian city states. In the 19th century, Roman-law partnership was "re-invented" by large codifications of private law, of which the most important in the Czech lands was the General Civil Code from 1811. Finally, this chapter analyzes in detail the troubled history of partnership under the communist regime and its rise after the socio-economic conditions changed in 1989. The second chapter deals with the theoretical aspects of... Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku (consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na základech society její vývojová adaptace - compagnia - která přispěla k prudkému rozvoji námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. Druhá kapitola se pokouší o teoretické... Klíčová slova: Societa; Společnost; Společenská smlouva; Societas; Partnership; Partnership Agreement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Societa

Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their ...

Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského
Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
2018 - český
Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity and social work, with the historic background of the orders origin, possible dates of creation, his gradual evolution to this day and closer geographical look on their activities in Europe and outside of Europe. Special chapter is focusing on the historical evolution of the order in Bohemia. In the fourth part is the organization and the structure of the order described, where is closer specified, what was the order focusing on and its goal, its patrons, heraldry, clothes and hierarchy. The last part of the work is informing the reader about the activities of the order connected mostly with social and charity work. Rigorózní práce s názvem "Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského" seznamuje čtenáře v úvodních kapitolách s problematikou vzniku a vývoje charity a sociální práce, s historickým pozadím vzniku Řádu, možnými datacemi jeho vzniku, jeho postupným vývojem až do současnosti a bližším zeměpisným určením jeho působnosti v rámci Evropy i mimo ni. Zvláštní kapitola je věnována historickému vývoji Řádu v Čechách. Ve čtvrté části je popisována organizace a struktura Řádu, kde je blíže specifikováno zaměření a poslání Řádu, jeho patroni, heraldika, obleky a hierarchie. Poslední část práce informuje o řádových aktivitách spojených převážně se sociální a charitativní činností. Klíčová slova: Křížové výpravy - řád - rytíř - špitál - leprosárium - malomocenství - velmistr - reunion - sociální pomoc - charitativní práce; Crusades - Order - Knight - Hospital - Lazarhouse - Leprosy - Grand Master -Reunion - social aid - charity work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského

Rigorous work with the title "Social and Charity Work of the Military and hospital order of saint Lazarus of Jerusalem" introduces the reader in the opening chapters into the development of charity ...

Patová, Kateřina; Veverková, Kamila; Boček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze
Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
2018 - český
v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma thesis: Extraction of zinc from water solutions using solid phase extraction in sequential injection analysis This work is devoted to the extraction of zinc from aqueous samples by solid phase extraction in sequential injection analysis. Zinc extraction was tested with solutions of three concentrations (100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l) using four different chelating sorbents (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl) at seven different conditions (pH of 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9) of the wash buffer and at pH 2 of the elution solution. During the detection was monitored absorbance of zinc complex with the reagent 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol at wavelengths of 490, 510, 560 and 600 nm. In comparison of the four sorbents under different conditions of measurement was determined as the best sorbent Iontosorb OXIN and suitable conditions for the extraction - pH of the wash buffer and of the sample 6 and higher. v češtině Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jana Klinerová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze

v angličtině Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Jana Klinerová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma ...

Klinerová, Jana; Chocholouš, Petr; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu
Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Modern separation techniques for the analysis of biological material in clinical research This doctoral thesis deals with development and validation of a chromatographic determination of liposoluble vitamins and with optimization of biological materials preparation. Clinical monitoring of these vitamins, especially vitamin D in different biological materials is one of the most discuss theme in the last decade. In the theoretical part of this dissertation the target analytes - vitamins A, E and D with their biological activity are characterized - as well as the biological material used in the Research Laboratory, especially a detailed description of the composition of breast milk, its irreplaceable role in neonatal nutrition and description of breast milk processing in Milk Bank. This part is followed by a comprehensive chapter dealing with the treatment of the biological matrix before analysis. The most commonly used sample pretreatment techniques such as extraction methods are described here, with a great description of new trends in these... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertačni práce: Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem chromatografického stanovení lipofilních vitaminů a úpravou vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Klinické monitorování hladin těchto vitaminů, zvláště pak vitaminu D, v různých biologických matricích je v posledním desetiletí velmi diskutovaným tématem. V teoretické části této disertační práce jsou charakterizovány cílové analyty - vitaminy A, E, D s jejich biologickou aktivitou - dále pak biologický materiál používaný ve Výzkumné laboratoři, zvláště pak podrobný popis složení mateřského mléka, jeho nezastupitelná role ve výživě novorozenců a zpracování mateřského mléka v mléčné bance. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě biologické matrice před analýzou. Jsou zde popsány nejčastěji používané techniky úpravy vzorku, jako jsou extrakční metody, velká pozornost je věnována novým trendům v těchto metodách, které se rozvíjejí v posledních letech. Teoretickou část uzavírá problematika analytického stanovení... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Eva Kasalová Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. ...

Kasalová, Eva; Solich, Petr; Nobilis, Milan; Friedecký, David
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze