Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 7999
Publikováno od do

Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání
MOTALOVÁ, Veronika
2018 - český
Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních vlastností. This thesis is focused on displaying rotational and non-rotational quadrics in the central projection. It is structured as a collection of solved problems, with the emphasis on the derivation of the center projection of the quadric from the projective properties. Klíčová slova: středové promítání; kvadrika; projektivní vlastnosti; central projection; quadric; projective properties Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání

Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních ...

MOTALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev; Antoš, Marek
2018 - český
- 145 - Abstract Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional system of the Czech Republic by thorough examination and detailed description of the role and the status of the parliamentary party groups (PPGs) in it. However, this thesis is not just a general introduction, but a complex study of the actors of such importance and influence that it keeps one wondering, why they had remained out of a scope of the mainstream scientific research in our country for so long. After the necessary theoretical introduction to the subject of the parliamentary party groups within the field of the legal and political sciences, I examined the existence of the PPGs within the Chamber of Deputies, their relationships, interdependence and interconnections with the political parties and finally their inner functioning in close detail. It was necessary to deal with a number of serious issues and answer several important questions during my research, most notably: the question of the nature of the parliamentary party groups, i.e. whether they are bodies of the Chamber of Deputies, bodies of the political parties or whether they even possess their own legal personality. It was necessary to deal... - 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo... Klíčová slova: parlament; politické strany; poslanecké kluby; Parliament; Political Parties; Parliamentary Party Groups Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky

- 145 - Abstract Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional ...

Červinka, Lukáš Lev; Antoš, Marek
Univerzita Karlova, 2018

Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa
Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Title of Thesis: Analytical and bioanalytical evaluation of novel potential drugs from the group of iron chelators High performance liquid chromatography (HPLC) gained its unprecedented position among bioanalytical techniques due to its effectivity and versatility. If tuned properly, it can separate complex mixtures and can be used for qualitative and quantitative analysis simultaneously, usually within a short time. Reliability of the HPLC methods is proven by their validation performed according to accepted guidelines. Iron chelation is considered to be an effective concept of treatment of various pathologies - from iron overload disease to cancer or neurodegenerative disorders. To develop new chelators for these indications it is important to investigate their structure- activity relationship, the fate of the drug in organism and its relationship to biological effects and toxicity etc. Modern analytical methods are essential tools for these studies. The first part of this work presents validated LC-UV and LC-MS methods for assay of aroylhydrazone iron chelators and related pro-drugs in biological... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jan Bureš Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Název práce: Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) díky svým kvalitám získala důležitou pozici v analýze léčiv v biologickém materiálu. Umožňuje za vhodně zvolených podmínek separovat téměř jakoukoliv směs látek, provádět kvalitativní i kvantitativní analýzu, a to obvykle ve velmi krátkém čase. Díky moderním stacionárním fázím a detekčním technikám lze detekovat i látky ve stopovém množství a v rámci jedné analýzy je možné kromě koncentrace získat i informace o struktuře analytů. Spolehlivost používaných HPLC metod je garantována jejich validací na základě přijatých norem. Chelatace železa se jeví jako efektivní přístup v léčbě celé řady patologických stavů od přetížení organismu železem, přes rakovinu až po neurodegenerativní choroby. Pro vývoj chelátorů pro tyto indikace je však klíčové nejprve jasně charakterizovat jejich vlastnosti (vztah struktura-aktivita, metabolismus, toxicita atd.), k čemuž je mimo jiné zapotřebí i spolehlivých analytických metod. V rámci této disertační práce byly vyvinuty a validovány LC-UV... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. ...

Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2018

Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
2018 - anglický
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability ...

Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Automatizace toxikologických testů
Žižková, Klára; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2018 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Klára Žižková Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Automation of toxicology tests The aim of this diploma thesis was to find suitable method for determination of luciferase of the Ist and IInd types using the sequential injection method and optimize the assay conditions. The main aim was to automate analysis in a series of samples prepared for the testing of various substances, which, in particular, may affect the level of secreted luciferase (type II) upon the interaction of cells with tested substances in toxicological studies. The theoretical part describes luminescence, its types and applications. In addition, the types of luciferases and reagents with which a chemical reaction takes place are mentioned and principles of flow techniques are described. The review of luciferase determinations was carried out. Measurements were performed using the sequential injection method. Three instruments were used for the measurement. One flow injector analyser and one sequential injection analyser with two detection methods - batch-flow spiral detection cells were used. Measurement optimization was performed based on concentration and volume of samples and reagents,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem této práce bylo najít vhodnou metodu stanovení luciferázy I. a II. typu pomocí metody sekvenční injekční analýzy a optimalizovat podmínky stanovení. Hlavním cílem bylo automatizovat analýzu v sériích vzorků připravených v rámci testování různých látek, které mohou ovlivnit zejména hladinu sekretované luciferázy (II. typ) při interakci buněk s testovanými látkami v toxikologických studiích. V teoretické části je popsána luminiscence, její typy a využití. Dále jsou zmíněny typy luciferáz a činidla, se kterými probíhá chemická reakce. Jsou popsány principy průtokových technik. Byla provedena rešerše na dané téma - stanovení luciferázy. Měření byla prováděna za pomoci metody sekvenční injekční analýzy. V experimentální práci byly použity tři přístroje. Jeden průtokový injekční analyzátor, který pracuje na principu SIA a jeden sekvenční injekční analyzátor se dvěma způsoby detekce - detektor s neprůtokovou celou a s průtokovou spirální celou. Byla provedena optimalizace měření - zejména koncentrace a objem vzorků a činidel, pořadí jejich aspirace a také průtoková rychlost průchodu... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace toxikologických testů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Klára Žižková Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Žižková, Klára; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze IV.
Malinová, Tereza; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Tereza Malinová Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of Thesis: Use of Liquid Chromatography in Pharmaceutical Analysis IV. In this diploma thesis the retention behaviour of drugs using extreme pH of mobile phases on column Kinetex EVO C18 (150×3,0 mm) was tested. Mobile phases with pH 2,8; 5,7 and 10,0 were tested with various organic and aqueous phases. The following drugs were included among the test substances: quetiapine and its metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine, zolpidem, aciclovir, clotrimazole, diclofenac, metformin and their impurities, risperidone and lamotrigine. For further testing the quetiapine, zolpidem, risperidone and lamotrigine were chosen using the mobile phase with MeOH, ACN and phosphate buffer solution pH 2.8 in ratio 5:15:80. The flow was set to 1 ml/min with the temperature of column 26 řC. Wavelengths with the best sensitivity in UV detection area were looking for. The best sensitivity was achieved at 210 nm and 240 nm. We were also looking for a suitable internal standard. From several used compounds was chosen medazepam as internal standard, which was eluted behind the last peak. The deproteinization and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze IV.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Tereza Malinová Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of ...

Malinová, Tereza; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Baďurová, Kristýna; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
2018 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Kristýna Bortlová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of phenolic compounds content in fruits This diploma thesis is focused on the analysis of selected phenolic compounds (gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin, rutin, quercitrin, phloridzin and phloretin). The content of these phenolic substances was evaluated in ten selected varieties of apples using an optimized HPLC method. A general description of phenolic substances is included in the thesis. Further, the thesis contains a short review of scientific publications devoted to the content of phenolic substances in fruits and a short description of the HPLC method for determination of phenolic substances. HPLC analysis was performed on the guard column Ascentis Express C18 (5 x 4.6 mm x 5 μm), and separation columns Kinetex C18 (150 x 4.6 mm x 5 μm) with core- shell particles and Luna Omega Polar C18 column (150 x 4.6 mm x 5 μm) with fully porous particles. Detection was performed by a UV detector at wavelengths of 255, 280, 320 and 365 nm. The injected volume was 10 μl and a flow rate of 1 ml/min at column temperature of 30 řC was used. A gradient elution of the mobile phase was applied... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 řC. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Kristýna Bortlová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Baďurová, Kristýna; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Francouzský princip laicité ve vztahu ke svobodě náboženského projevu na veřejnosti.
HREBIČKOVÁ, Andrea; KOKEŠ, Marian; PAVLÍČEK, Václav
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Francouzský princip laicité ve vztahu ke svobodě náboženského projevu na veřejnosti.

HREBIČKOVÁ, Andrea; KOKEŠ, Marian; PAVLÍČEK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku
Řezníček, Josef; Štaud, František; Chládek, Jaroslav; Trejtnar, František
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Josef Řezníček Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of doctoral thesis: Interactions of antiretrovirals with drug transporters; role in pharmacokinetics Current pharmacotherapy of HIV positive patients consists of co-administration of three or more antiretrovirals from different pharmacotherapeutic groups, so called combination antiretroviral therapy (cART). Using this approach, a significant reduction in viral load, delayed viral resistance progression and prolonged efficacy of therapy is achieved. However, the use of cART often bears the risk of drug-drug interactions, which may result in subtherapeutic or supratherapeutic concentrations of drugs in organism with subsequent failure of therapy, or manifestation of toxic effects. Drug transporters expressed in many tissues of human body are widely responsible for occurrence of drug-drug interactions. Therefore, detailed knowledge on antiretrovirals pharmacokinetics and their interactions with drug transporters is important to ensure safe and effective therapy of HIV infection. The aim of this thesis was to study interactions of drugs used in combination antiretroviral... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Josef Řezníček Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce antiretrovirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku Nynější farmakoterapie HIV pozitivních pacientů v západním světě spočívá převážně v současném podávání tří nebo více antiretrovirotik z různých farmakoterapeutických skupin, tzv. kombinovaná antiretrovirální terapie (cART). Pomocí tohoto přístupu je dosaženo výrazného snížení virové zátěže, oddálení propuknutí virové rezistence a prodloužení účinnosti terapie. Použití cART však často vede ke vzniku lékových interakcí, které mohou mít za následek sub- nebo supraterapeutické koncentrace léčiv v organizmu s následným selháním léčby, případně projevy toxicity. Velký vliv na vznik lékových interakcí mají lékové transportéry, které jsou exprimovány v řadě tkání lidského organismu. Znalost interakcí jednotlivých antiretrovirálních látek s lékovými transportéry je tedy důležitá k zajištění bezpečné a účinné terapie HIV infekce. Náplní předkládané dizertační práce bylo studium interakcí léčiv používaných v kombinované antiretrovirální terapii s vybranými ABC a SLC lékovými transportéry. Při... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Josef Řezníček Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultant: doc. ...

Řezníček, Josef; Štaud, František; Chládek, Jaroslav; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2018

Exces nutné obrany a krajní nouze
Šír, Roman; Vokoun, Rudolf; Hořák, Jaromír
2018 - český
Excessive self-defense and necessity Abstract In this rigorous thesis are described the institutes of necessity and self-defense focusing on the establishment of their rules and contravention of these rules. This rigorous thesis consists of eight main chapters and final chapter including de lege ferenda consideration. The introduction of the thesis is dedicated to the history of both institutes on the territory of Czech Republic. It is then followed by a comparison of these institutes with similar ones in other areas of law, namely the civil and the administrative law. In the rigorous thesis, I also briefly described the legal defenses. The body of the thesis is then the description of necessity and self-defense, their main attributes and rules for their legal usage. The contravention of these rules may lead to a case of usage of the excessive self-defense and necessity. That is why I am devoting the major part of this work to their breach and its consequences. Legal usage of necessity needs to follow specific rules. A breach of these rules may cause an act of excessive necessity. Each of this criteria, with focus on its observance and breach is described in an individual subchapter. The condition of "the absence of the burden of tolerance" is elaborated thoroughly as I believe I might have found a possible... Exces nutné obrany a krajní nouze Abstrakt V této rigorózní práci se zabývám instituty nutné obrany a krajní nouze s důrazem na stanovení jejich podmínek a jejich překročení. Těmito dvěma instituty se rigorózní práce zabývá v osmi kapitolách a závěrečné kapitole obsahující úvahu de lege ferenda. Začátkem rigorózní práce je uveden historický exkurz úpravy těchto dvou institutů na území odpovídající dnešnímu území České republiky. Následuje porovnání trestněprávní úpravy obou institutů s úpravou obsaženou v občanském a správním právu. Před samotným přistoupením k trestněprávní úpravě krajní nouze a nutné obrany jsou v krátkosti představeny okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu. Následuje těžiště této práce, kdy jsou v jednotlivých kapitolách popsány instituty krajní nouze a nutné obrany, stanoveny jejich znaky a podmínky. Exces z těchto institutů v podstatě představuje překročení těchto podmínek, pročež se v práci stanovení těchto podmínek blíže věnuji. Následně jsou tyto podmínky zkoumány přímo s důrazem na jejich možné překročení. Krajní nouze vyžaduje splnění několika podmínek, jejichž nedodržení může způsobit exces krajní nouze. Každé z těchto podmínek s důrazem na možnosti jejího dodržení a překročení se věnuji jednotlivě v příslušných podkapitolách. Zvláště v případě podmínky absence... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Exces nutné obrany a krajní nouze

Excessive self-defense and necessity Abstract In this rigorous thesis are described the institutes of necessity and self-defense focusing on the establishment of their rules and contravention of these ...

Šír, Roman; Vokoun, Rudolf; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze