Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 313054
Publikováno od do

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Trestné činy v dopravě
BURIANOVÁ, Lucie; ŠČERBA, Filip
2018 - český
Tématem diplomové práce je zhodnocení vybraných institutů souvisejících s trestnými činy v dopravě. V úvodu práce jsou pouze stručně charakterizovány základní znaky charakterizující tyto trestné činy s důrazem především na zavinění a zásadu omezené důvěry, která je v dopravě uplatňována již několik desítek let. Další kapitola pojednává o vybraných skutkových podstatách určitých trestných činů. Základem celé práce a stěžejní kapitola se poté věnuje trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky a s ním také spojené odmítnutí podrobit se testu na zjištění množství návykové látky v těle. Závěrem jsou poté shrnuty veškeré získané poznatky a celkově stručně zhodnocena předmětná problematika. In this thesis, selected institutes that are related to the criminal traffic offenses were evaluated. At the beginning of the work, basic features describing these offenses are described. The main emphasis is placed to the culpability and the principle of limited trust that have been applied in traffic for several decades. The next chapter deals with the selected elements of certain criminal offenses. The basis of this thesis and its key chapter is dedicated to the criminal offence: endangering under the influence of the addictive substance and the refusal of breath or blood testing to determine the amount of addictive substance connected with it. In conclusion, all the acquired knowledge are summarized and the overall subject matter is evaluated. Klíčová slova: trestný čin; zavinění; princip omezené důvěry; doprava; obecné ohrožení; alkohol; návyková látka; odmítnutí; dechová zkouška; odběr krve; criminal offence; principle of limited trust; traffic; public endangerment; alcohol; addictive substance; refusal; breath testing; blood sampling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Trestné činy v dopravě

Tématem diplomové práce je zhodnocení vybraných institutů souvisejících s trestnými činy v dopravě. V úvodu práce jsou pouze stručně charakterizovány základní znaky charakterizující tyto trestné činy ...

BURIANOVÁ, Lucie; ŠČERBA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika regresních úhrad v režimu zákona č. 82/1998 Sb.
REZEK, Tomáš; FRUMAROVÁ, Kateřina; ŠKUREK, Martin
2018 - český
Práce pojednává o problematice regresních úhrad jak z hlediska účinné právní úpravy, tak úpravy de lege ferenda. Klade si za cíl přinést čtenáři přehledný výklad toho, jak regresní úhrady v režimu z. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOŠ), fungují a jaký je jejich smysl. Dále se práce zaměřuje na řešení různých výkladových nejasností vybraných ustanovení ZOŠ. Ve druhé kapitole se práce stručně zabývá úpravou odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle ZOŠ, neboť toto je nevyhnutelně spojeno s úpravou regresních úhrad. Následně je teoreticky rozebírána problematika regresů v rámci celého právního řádu a poté jsou přiblíženy regresní úhrady upravené v ZOŠ. V další části je pojednáno o regresních nárocích státu vůči územně samosprávným celkům, úředním osobám a osobám, které se podílely na vzniku újmy. Za úřední osoby se pro účely ZOŠ považují také notáři a soudní exekutoři za činnosti uvedené v § 4 odst. 1 ZOŠ. Proto, aby stát mohl uplatnit regresní úhradu u soudců a státních zástupců, je nutné nejdříve vyslovení viny v kárném řízení. V následující kapitole jsou rozebrány regresní úhrady územně samosprávného celku v samostatné působnosti vznikající vůči státu, kraji a osobám, které se podílely na vzniku újmy. Zajímavou se zde jeví zejména problematika zavinění v případech předvídaných v § 23 ZOŠ. Poté je pojednáno o společných ustanoveních regresních úhrad. Pozornost je zde věnována oprávnění soudu založit solidární odpovědnost povinných z regresní úhrady a aplikovat institut moderace. Neméně důležitá je také zásada zachování právní pozice povinného z regresní úhrady. V navazující kapitole jsou zhodnoceny nejvýznamnější změny uvedené v navrhovaných novelách, jedná se o změnu možnosti požadovat regresní úhrady na povinnost a zavedení ústřední evidence. The paper deals with the reimbursement of expenses in terms of an effective legislation and modifications De Lege Ferenda. The main objective is to present the reader with a clear interpretation of the reimbursements of expenses in accordance with the Act No. 82/1998 Coll. addressing the liability for damages caused in the exercise of public power by decision or by incorrect administrative procedure and the amendment of the Act No. 358/1992 Coll., Notaries and their Activities (Notary Rules), as amended (hereinafter referred to as "ZOŠ") and their primary function and purpose. Further on, the paper focuses on solving various interpretational ambiguities related to selected provisions of the ZOŠ. The second chapter covers the responsibility adjustment for the damage caused in the exercise of public power by decision or by incorrect administrative procedure under ZOŠ, since this is inevitably associated with the adjustment of reimbursement expenses. Hereafter, the paper outlines the issue of reimbursement from the theoretical point of view within the whole legal system and furthermore the reimbursement of expenses adjusted in ZOŠ is closely studied. The following section opens up the topic of the country's reimbursement claims against territorial self-governing units, official persons and private persons involved in the occurrence of injury. Notaries and court bailiffs are also regarded as official persons for the purposes of ZOŠ involving the activities referred to in § 4 paragraph 1. 1 ZOŠ. It is crucial for the state to pronounce guilt in the disciplinary proceedings to apply reimbursement expenses to judges and prosecutors. The next section aims to give a comprehensive account of reimbursement expenses of territorial self-governing unit in separate jurisdiction arising from the state, the region and persons involved in the occurrence of injury. Problematics of guilt in cases predicted in § 23 ZOŠ is a significant issue in this section. Considerable attention has been paid to the permission of the court to establish the solidary liability of the persons liable from the reimbursement expenses and the utilization of the institute of moderation. Equally important is the principle of maintaining the legal position of the person liable from the reimbursement of expenses. The most significant changes listed in the proposed amendments are further examined in the following chapter. These include the possibility of requesting a reimbursement changed into the obligation and the introduction of a central register. Klíčová slova: regres; regresní úhrady; odpovědnost za škodu; nezákonné rozhodnutí; nesprávný úřední postup; moderace; reimbursement; reimbursement of expenses; liability for damage; unlawful ruling; unlawful ruling procedure; incorrect administrative procedure; moderation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Problematika regresních úhrad v režimu zákona č. 82/1998 Sb.

Práce pojednává o problematice regresních úhrad jak z hlediska účinné právní úpravy, tak úpravy de lege ferenda. Klade si za cíl přinést čtenáři přehledný výklad toho, jak regresní úhrady v režimu z. ...

REZEK, Tomáš; FRUMAROVÁ, Kateřina; ŠKUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Reprezentace v dědickém právu - k postavení potomků nedědícího potomka
ŠIMONOVÁ, Barbora; HORÁK, Ondřej; BÍLÝ, Jiří
2018 - český
Diplomová práce pojednává o principu reprezentace uplatňujícím se v dědickém právu, a to převážně ve vztahu k potomkům nedědícího potomka. V první kapitole je podán výklad o základních principech dědického práva, dále přiblížení pojmu reprezentace a dělení tohoto principu. Kapitola druhá se zabývá uplatňováním reprezentace v zákonné dědické posloupnosti. Následují kapitola se věnuje reprezentaci v pořízeních pro případ smrti. Čtvrtá až sedmá kapitola se zabývají uplatňováním principu reprezentace u jednotlivých institutů dědického práva - konkrétně se jedná o vydědění, nezpůsobilosti, zřeknutí a odmítnutí dědictví. V každé z těchto kapitol je analyzována reprezentace nejen v platném právu, ale také v jednotlivých právních úpravách platných na území České republiky v průběhu dvou staletí. Poslední kapitola shrnuje poznatky ohledně uplatňování reprezentace a jeho vývoj u jednotlivých institutů dědického práva. The diploma thesis deals with the principle of representation applied in law of succession, mainly in relation to descendants of a non-inheriting descendant. The first chapter deals with the basic principles of law of succession, the approach of the concept of representation and division of this principle. The second chapter deals with the application of representation in statutory succession of heirs. The following chapter deals with representation in a mortis causa dispositions. The fourth to seventh chapters deal with the application of the principle of representation in individual institutes - specifically disinheritance, incapacity to inherit, renunciation of succession right and refusal of inheritance. In each of these chapters, representation is analyzed not only in the effective law, but also in the individual legal regulations effective in the territory of the Czech Republic over two centuries. The last chapter summarizes the knowledge about the application of representation and its development at the various institutes of law of succession. Klíčová slova: Instituty dědického práva; reprezentace; dědické právo; dědictví; povinný díl; vydědění; dědická nezpůsobilost; zřeknutí se dědictví; odmítnutí dědictví; Inheritance law institutes; represetation; law of succession; inheritance; forced share; disinheritance; incapacity to inherit; renunciation of succession right; refusal of inheritance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Reprezentace v dědickém právu - k postavení potomků nedědícího potomka

Diplomová práce pojednává o principu reprezentace uplatňujícím se v dědickém právu, a to převážně ve vztahu k potomkům nedědícího potomka. V první kapitole je podán výklad o základních principech ...

ŠIMONOVÁ, Barbora; HORÁK, Ondřej; BÍLÝ, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Multimodální metafory v internetových memech
KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
2018 - český
Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí během analýzy multimodálních významů uvnitř memu. Je zde popsán proces, jakým je příjemce memu schopen rozklíčovat humorný význam memu. Důležitou části práce je popis amalgamátování podle teorie Fauconniera a Turnera. Hlavní část práce se věnuje popisu generování možných významů, jež je možno nalézt v jednotlivých sémech které jsou součástí analyzovaného textu uvnitř memu. Na závěr je zde uvedena analýza charakteru opakujících se jazykových schémat na vybraných typech memů. The author investigates multimodal metaphors in internet memes. The subject of this bachelor thesis is a language analysis of selected kinds of memes. Schematization of the abstract processes that take place during the analysis of multimodal meanings inside of the meme is included. The process by means of which the receiver is able to decode the humorous meaning of the meme is also described here. Another important part of the thesis is the introduction of the amalgamation procedure based on the Fauconnier and Turner's theory. The main section of the paper deals with the description of generating the possible meanings which can be found in the particular semes being part of the analyzed text inside of the meme. In the final section, the character analysis of the recurrent language schemas in selected types of memes is presented. Klíčová slova: metafora; mem; multimodalita; amalgamátování; ikonická vrstva; verbální vrstva; duševní prostor; sém; amalgamát; metaphor; meme; multimodality; blending; image space; verbal space; mental space; seme; amalgamate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Multimodální metafory v internetových memech

Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí ...

KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA
SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
2018 - český
Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete jazykovou analýzu vytvořených titulků - interpunkci, vlastní jména, vulgarismy, zkratky a další. Dále se práce zabývá pravidly a principy audiovizuálního díla filmové titulky, která je potřeba při překladu dodržovat. Součástí práce je také životopis a tvorba režiséra filmu Bartosze Prokopowicze. The main goal of this thesis is to create their own subtitles for the selected film called Chemia and evaluates their problems, thus defining the pitfalls arising from the audio-visual translation. At this thesis you will find a language analysis of the subtitles you have created - punctuation, your own names, vulgarisms, abbreviations and more. Furthermore, the thesis deals with the rules and principles of the audiovisual work of the film subtitle, which is to be complied with in the translation. Part of this thesis is also the biography and creation of director Bartosz Prokopowicz. Klíčová slova: Klíčová slova: filmový překlad; tvorba filmových titulků; jazyková analýza; úskalí tvorby titulků; vlastní titulky; Bartosz Prokopowicz; Key words: film translation; film subtitles; linguistic analysis; problems with creating titles; own titles; Bartosz Prokopowicz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA

Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete ...

SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě
MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
2018 - český
Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí Východního bloku. Dotýká se soupeření Spojených států a Sovětského svazu ve Studené válce. Diplomová práce se ve svém výzkumu primárně zaměřuje na americký přínos na ukončení evropských komunistických režimů, a především na vliv prezidenta Ronalda Reagana a jeho administrativy. The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th century, explaining how these countries came to an end. The Thesis is concerned with the Cold War and its antagonists - The United States and The Soviet Union. The primary aim of this Paper is to demonstrate the US' contribution to ending the conflict, especially how the Reagan Administration influenced the collapse of the Communist Regimes in Europe. Klíčová slova: Studená válka; Ronald Reagan; Reaganova administrativa; Sovětský svaz; Michail Gorbačov; Východní blok; A City Upon a Hill; The Cold War; Ronald Reagan; The Reagan Administration; The Soviet Union; Mikhail Gorbachev; The Eastern Block; A City Upon a Hill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě

Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí ...

MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Malíř Emil Czech (1862-1929)
SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
2018 - český
Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je rovněž první soupisový katalog Czechových děl. This bachelor thesis is a monograph study of Emil Czech. It contains a reconstruction of his biography, documentation and an evaluation of his artworks in public and private collections. The first inventory catalogue of Czech's works of art is included as well. Klíčová slova: Emil Czech; malířství 19. století; malířství 20. století; impresionismus; akademismus; Emil Czech; painting of the 19th century; painting of the 20th century; impressionism; academic art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Malíř Emil Czech (1862-1929)

Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je ...

SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature
VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
2018 - anglický
Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z dvou hlavních částí: afro-americké a asijsko-americké zkušenosti, přičemž každá z nich se dále dělí na teoretickou část, jejíž náplní je zejména vykreslení kulturního a historického kontextu, který je nutná pro pochopení analyzovaných literárních děl a sociálního postavení jednotlivých etnik, a praktickou část, která se věnuje amotné analýze děl autorek pocházejících z těchto dvou prostředí. This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ethnicities. The thesis is divided into two main parts: African American and Asian American experience. Theoretical part provides a historical and cultural context which is necessary for understanding the literary works analyzed in the thesis and the position of the individual ethnic groups within the mainstream American society. Practical part focuses on the analysis itself. Klíčová slova: mýtus bílé krásy; Spojené Státy; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee; white beauty myth; United States; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature

Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z ...

VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA
ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další část představuje samotný výzkum a popisuje kvantitativní obsahovou analýzu, kódovací jednotku, výzkumné otázky a kódovací postup. V druhé části této diplomové práce jsou představeny výsledky výzkumu kvantitativní obsahové analýzy a výsledky jednotlivých kategorií jsou popsány a představeny jednotlivě a poté je představeno srovnání výsledků vzhledem k výzkumným otázkám. V poslední části této diplomové práce je nejdříve představena metodologie kvalitativní obsahové analýzy a poté je provedena samotná analýza, která je zakončena shrnutím výsledků kvalitativní obsahové analýzy. This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of tabloidization are defined. Next part of this thesis defines the research itself and the strengths and weaknesses of the quantitative and qualitative content analysis are described. After that, the coding unit, the research questions and the coding scheme are presented. The second part of this thesis consists of the results of the research of the quantitative content analysis and each means of tabloidization is presented and commented on separately and then the results are compared in relation to the research questions. The final part of this thesis first presents the methodology of the qualitative content analysis and then the analysis itself is presented with a summary of the results from the qualitative content analysis at the end. Klíčová slova: Bulvarizace; hard news; soft news; infotainment; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; sportovní zpravodajství.; Tabloidization; hard news; soft news; infotainment; quantitative content analysis; qualitative content analysis; sport news. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA

Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další ...

ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze