Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 298076
Publikováno od do

Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi
Kolář Josef; Dynybyl Matěj; Kalivoda Jan
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení konstrukce pomocí univerzální platformy.The bachelor thesis deals with the assessment of possibilities of rebuilding the T3 tram into a cargo tram for container transport. The thesis solves problems of strength and calculation of the modified frame. It solves the reinforcement of the construction using a universal platform. Klíčová slova: Tramvaj T3,nákladní tramvaj,hlavní rám vozu,univerzální platforma,pevnostní výpočt; Tram T3,Cargo tram,chassis of tram,univesal platform,strength calculation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie rekonstrukce skříně tramvaje T3 na nákladní verzi

Bakalářská práce se zabývá posouzení možností přestavby tramvaje T3 na nákladní (cargo) tramvaj pro kontejnerovou dopravu. Práce řeší otázky pevnosti a výpočtu upraveného rámu. Řeší zesílení ...

Kolář Josef; Dynybyl Matěj; Kalivoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren
Dostál Václav; Hlinka Ondřej; Veselý Ladislav
2018 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje těsnění testovat. Práce popisuje výpočty rovinných i zahnutých částí potrubí a odboček. Dále obsahuje návrh a pevnostní výpočty testovacího zařízení spolu s principy testovaní a jeho parametry.This thesis is focused on the seals in nuclear power plants, especially on the seals from expanded graphite. It contains the basic legislative requirements for the design of the pressure device, which enables testing of the seals. The thesis describes the calculation of straight and bended piping parts and tees. It deals with the design and strength calculation of the testing device, testing methodology and its parameters. Klíčová slova: těsnění,jaderná elektrárna,expandovaný grafit,tlakové zařízení,ČSN EN 13480,T-kus; seals,power plant,expanded graphite,pressure device,ČSN EN 13480,tee Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrhu a ověřování těsnění přírubových spojů jaderných elektráren

Bakalářská práce se zaměřuje na těsnění pro jaderné elektrárny, především pak na těsnění z expandovaného grafitu. Obsahuje základní legislativní požadavky pro návrh tlakového zařízení, které umožňuje ...

Dostál Václav; Hlinka Ondřej; Veselý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu
Astraverkhau Nikita; Nussbauer Ladislav; Jirovský Václav
2018 - český
Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále je zde popsána legislativa v České republice, Německu a USA, týkající se provozu autonomních vozidel. Jsou zde také uvedeny příklady těchto vozidel a jejich provozovatelů. Práce se dále zabývá druhy senzorů, které autonomní vozidla používají. V práci jsou rovněž popsány vybrané algoritmy, které autonomní vozidla používají, a také problematika morálního rozhodování. Dále jsou popsány základy testování vozidel a problematiky umístění senzorů na vozidle. Závěrem je zpracována tabulka, která srovnává typy senzorů a koncepty vozidel.This thesis deals with the problematics of autonomous vehicles. It describes the criteria that a vehicle must meet to be considered autonomous. It also describes the differences between degrees of autonomy. Furthermore, the legislation in the Czech Republic, Germany and the USA involving the operation of autonomous vehicles is described here. There are also examples of these vehicles and their operators. This thesis also deals with the sensors used by autonomous vehicles. It also describes select algorithms used by the vehicles as well as moral decision making. The thesis also describes the basics of vehicle testing and the issue of sensors placement on the vehicle. The final table compares sensor types and vehicle concepts. Klíčová slova: autonomní vozidla,stupně autonomie,legislativa autonomních vozidel,senzory autonomních vozidel,morální rozhodování,testování autonomních vozidel; autonomous vehicles,degrees of autonomy,legislation of autonomous vehicles,sensors used by autonomous vehicles,moral decision making,testing of autonomous vehicles Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu

Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále ...

Astraverkhau Nikita; Nussbauer Ladislav; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny
Kolovratník Michal; Jílek Pavel; Čihák Jaromír
2018 - český
Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního dispozičního řešení. Jednotlivé armatury a zařízení jsou umístěny v závislosti na navržených konstrukcích a trasovaném potrubí. Hlavním cílem je úspora materiálu, snížení hmotnosti a tím i ceny.The bachelor thesis is focused on the modification of the existing layout design of steam turbine, especially the minimization of steel structures. The thesis shows a general description of the steam turbine and its accessories. It describes changes of the original layout. The valves and devices are located in dependence on the structures and the pipework. The main goal is the material saves and weight reduction that lead to lower price. Klíčová slova: Armatury,dispozice,modifikace,ocelové konstrukce,optimalizace,parní turbína,potrubí,zařízení; Valves,layout,modification,steel structures,optimization,steam turbine,pipework,devices Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny

Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. ...

Kolovratník Michal; Jílek Pavel; Čihák Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh podvěsného řetězového dopravníku
Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
2018 - český
V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to na základě rešerše odborných zdrojů. Druhá část práce obsahuje vlastní koncepční návrh zařízení na dopravu svařenců, která vychází ze zpracování odborných zdrojů a vlastních úvah na základě výpočtů konkrétních parametrů jednotlivých částí zařízení. Práce je doplněna 78 obrázky a schématy, 10 tabulkami, 1 koncepčním výkresem sestavy zařízení a 3D koncepčním CAD modelem vlastního konstrukčního návrhu zařízení.The diploma thesis reviews overhead conveyor as a term and also for its importance. In the first section of the text, the author describes a functioning principle of overhead conveyors, their components and compares types of overhead conveyors on the basis of the searches of technical sources. The second section of the text consists of author's own conceptual design of the overhead chain conveyor based on processing technical sources and personal thesis documented by calculations concrete parameters of particular components of the unit. The text is completed with 78 illustrations, 10 tables, 1 conceptual designs and 3D conceptual CAD model of own construction design of the unit. Klíčová slova: podvěsný dopravník,řetězový dopravník,hnací jednotka; overhead conveyor,chain conveyor,drive unit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh podvěsného řetězového dopravníku

V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to ...

Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu
Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném rozsahu jsou uvedeny základní konstrukční výpočty, pevnostní výpočty a kontrolní výpočty. Další součástí je MKP analýza vybraného komponentu. Navržená konstrukce je zpracována jako plně parametrický 3D model.This diplom thesis solves with design of the belt conveyor for the piece material transport. The conveyor is parametrically designed within a given range of design and operating paremeters. The specified range includes basic design calculations, strength caculations and control calculations. Another component is FEM analysis of the selected component. The design is processed as a fully parametric 3D model. Klíčová slova: návrh dopravníku,dopravní pás,kusový materiál,pásová dopravník; design of the conveyor,transport belt,piece material,belt conveyor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu

Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném ...

Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty
Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
2018 - český
Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící stanice, kde návrh konstrukčních prvků je rozdělen do tří dílčích uzlů a každý uzel je doplněn o 3-D model.The aim of this diploma thesis is the design of a non-homogenous bulk material containers loading station. The beginning of the work describes in detail the problem of collection of municipal waste around the world. Furthermore, the thesis solves the constructional design of the transfer station, where the design is divided into three sub-nodes and each node is complemented by a 3-D model. Klíčová slova: plnící stanice,rám,odpad; transfer station,frame,waste Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty

Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší ...

Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Termodynamická optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender
Toman Rastislav; Adámek Mikuláš; Brynych Pavel
2018 - český
Práce se zaměřuje na optimalizaci spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá konstrukcí a vývojem prodlužovačů dojezdu. V praktické části je vytvořen model jednoválcového spalovacího motoru v programu GT-Suite, na kterém jsou prováděny studie klíčových parametrů. Celý model je následně optimalizován.This bachelor thesis focuses on optimizing reciprocating internal combustion engine for Range Extender application. Thesis contains a research part aimed on construction and development of Range Extenders. Second part of thesis is about optimizing internal combustiong engine using GT-Suite software. Klíčová slova: Range Extender,spalovací motor,měrná spotřeba,optimalizace,model; Range Extender,internal combustion engine,brake specific fuel consumption,optimization,model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Termodynamická optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender

Práce se zaměřuje na optimalizaci spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá konstrukcí a vývojem prodlužovačů dojezdu. V praktické části je vytvořen model jednoválcového ...

Toman Rastislav; Adámek Mikuláš; Brynych Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače
Lopot František; Štoček Ondřej; Sucharda Zdeněk
2018 - český
Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, tvářecího mechanismu a rámu stroje.Master thesis is focused on Reconstruction and modernization ancillary vaporizer rollers. At first there is processed teori of bowing-rolling and current status machine. Continue the thesis drive unit design, forming mechanism and machine frame. Klíčová slova: Zakružovačka pomocného odpařovače,ohýbání,zakružování,plastický průřezový modul v ohybu,kontrola ložisek; Ancillary vaporizer rollers,bowing,rolling,plastic cross-section module in the bend,bearing control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače

Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje ...

Lopot František; Štoček Ondřej; Sucharda Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Prověření koordinace vybraných křižovatek ve městech Uherské Hradiště a Kunovice
Tichý Tomáš; Ulanovský Adam; Ivasienko Petr
2018 - český
Tato bakalářská práce analyzuje současnou dopravní situaci na křižovatkách ulic tř. Vítězství - Obchodní a tř. Maršála Malinovského - Solná cesta. Zabývá se zvýšením efektivnosti stávajícího systému řízení křižovatek a předkládá možnosti zlepšení stáva-jícího stavu na základě výpočtů ze získaných dopravně-inženýrských dat. Práce obsa-huje kapacitní výpočet pro obě křižovatky a navržený systém je ověřen v simulačním prostředí.This bachelor thesis analyses the current traffic situation at the intersections of the streets tr. Vitezstvi - Obchodni and tr. Marsala Malinovskeho - Solna cesta. It deals with the improvement of the existing junction management system and presents possibilities for improvement of the current state based on calculations and on the basis of acquired traffic engineering data. The thesis contains a capacitive calculation for both intersec-tions and the proposed system is verified in a simulation environment. Klíčová slova: Světelná signalizace,řízení dopravního uzlu,dopravní model,kapacitní výpočet,dopravní simulace; Traffic lights,control of intersection,traffic model,capacity calculation,traffic simula-tion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Prověření koordinace vybraných křižovatek ve městech Uherské Hradiště a Kunovice

Tato bakalářská práce analyzuje současnou dopravní situaci na křižovatkách ulic tř. Vítězství - Obchodní a tř. Maršála Malinovského - Solná cesta. Zabývá se zvýšením efektivnosti stávajícího systému ...

Tichý Tomáš; Ulanovský Adam; Ivasienko Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze