Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 37622
Publikováno od do

Analýza dat z mobilní sítě
Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů v implementované technologii VoLTE. Analýza se zaměřuje na základní ukazatele v síti, množství přerušených spojení a hlášených chyb protokolu DIAMETER. Je navržen způsob získání vybraných dat pomocí nástrojů pro velká data, konkrétně Hadoop a Spark. Uvedené nástroje jsou následně použity pro analýzu dat. Analyzovaná data jsou mimo jiné vizualizována v mapě pomocí vytvořené webové aplikace. Dále je navrženo řešení využívající výkonnostní indikátor pro odhalení anomálií v síti. Toto řešení je na datech vyzkoušeno a popsáno.This diploma thesis deals with the analysis of data obtained from the mobile network operator, specifically from the Policy and Charging Control subsystem. The aim is to develop procedures and subsequent analyses to identify problems in implemented VoLTE technology. The analysis focuses on the basic network indicators, the number of aborted sessions, and reported DIAMETER errors. A method is proposed, how to obtain the selected data with tools for Big Data, specifically Hadoop and Spark. These tools are then used for data analysis. Analyzed data is visualized on the map using the created web application. Furthermore, a solution using a performance indicator for anomaly detection is proposed. This solution is further tested and described using the provided data. Klíčová slova: LTE,VoLTE,Hadoop,Spark,Big Data,Analýza,Detekce anomálií; LTE,VoLTE,Analysis,Anomaly Detection,Hadoop,Big Data,Spark Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza dat z mobilní sítě

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné ...

Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace
Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
2018 - anglický
Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v jiných zase selhat. Sledování cest (path tracing) je díky své přesnosti a nevychýlenosti často používaná metoda, stále je ale příliš pomalá pro výpočet v reálném čase kvůli velkému množství komplikovaých interakcí paprsků se scénou: i nejnověší GPU mají problém udržet si rychlost výpočtu v reálném čase pro víc než jen několik snímků za sekundu. To znamená, že obrazový výstup je všude z velké míry zatížen šumem a místy ani nemusí obsahovat žádnou informaci. V této práci je popsána a otestována jedna z novějších metod: vzorky difúzní složky světla jsou s pomocí reprojekce nashromážděny z minulých snímků a následně je na ně aplikován bilaterální filtr využívající normálu, hloubku a rozptyl v daném místě k zastavení rozmazání cenných detaiů např. kolem hran a okrajů stínů. Tímto způsobem dostaneme časově stabilní výstup bez šumu (který nám dokonverguje hned po několika snímcích). Tudo metodu jsme implementovali pomocí OpenGL jako součást existujícího rychlého vykreslovacího systému na CPU postaveného na sledování cest. Metodu jsme upravili tak, aby si poradila i se vstupem, kde v každém pixelu ještě nemusí být přítomen vzorek z vystřeleného paprsku (kvůli udržení interaktivní snímkové frekvence). Nakonec jsme zhodnotili kvalitu a rychlost výstupu tohoto algoritmu.Rendering 3D scenes with both fast and accurate global illumination is still a very tough problem: there is a large number of methods giving approximate results, each one with different compromise. Path tracing is, given it's accurate and unbiased nature, often the method of choice here. It is still, however, very hard to do in real-time due to its complex recursive light interactions: even the newest GPUs struggle to keep real-time frame rates for more than just a few samples per pixel, which can lead to a very noisy output or even no useful data for some more problematic areas. A recent approach to processing the resulting image is described and experimented with in this thesis: diffuse light samples are accumulated from previous frames using reprojection and subsequently filtered by a fast bilateral filter constrained by normals, depth, and variance (which will stop blurring valuable details). This results in a temporally stable noise-free output which converges in a few frames. We implemented the method using OpenGL and incorporated it in an existing high-performance CPU-based path tracer VRUT. We extended the approach by putting it in the progressive rendering framework, where initially less than one sample per pixel is shot to increase interactivity. We evaluate the performance and visual quality of this algorithm in several test cases with diffuse illumination. Klíčová slova: počítačová grafika,sledování cest,globální osvětlení,vykreslování v reálném čase,bilaterální filtr,časový filtr,OpenGl; computer graphics,path tracing,global illumination,real-time rendering,bilateral filtering,temporal filtering,OpenGl Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace

Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích ...

Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů
Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
2018 - anglický
Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která využívá laserové skeny z rotačního laserového dálkoměru k odhadování pozice letounu. Byla implementována technika pro odhadování posunutí a rotace mezi dvěma laserovými skeny pomocí zarovnání korespondujících měření ze zmíněných laserových skenů. Navržené řešení zahrnuje fúzi odhadu pozice z inercialní měřicí jednotky, relativní posunutí získané ze zarovnání po sobě jdoucích skenů a absolutní pozice získané ze zarovnání laserových skenů do postupně stavěné mapy. Fúzovaný odhad pozice uzavírá vnější zpětnovazební smyčku prediktivního řízení. Vyvinutý systém je nejprve posouzen v simulaci a poté jsou jeho schopnosti předvedeny na sadě hardwarových experimentů s reálným dronem.This thesis is concerned with onboard localization of an unmanned aerial vehicle without the access to global navigation satellite system services. The central focus of this work lies in design and implementation of simultaneous localization and mapping method that uses laser scans from a rotating laser rangefinder to estimate the position of the vehicle. A scan matching technique was implemented to estimate the displacement and rotation between two laser scans by aligning corresponding measurements from the two scans. The proposed solution involves fusion of position estimate from the inertial measurement unit, the relative displacement obtained by aligning successive laser scans, and the absolute position obtained by aligning laser scans into the gradually built map. The fused position estimate closes the outer feedback loop of the model predictive control. The developed system is first evaluated in simulations, and then its capabilities are demonstrated on a set of hardware experiments with a real drone. Klíčová slova: bezpilotní letoun,simultánní lokalizace a mapování,inerciální měřicí jednotka,LIDAR,laserový sken,zarovnání laserových skenů,iterativní nejbližší body,mrak bodů,odhadování,Kalmanův filtr; unmanned aerial vehicle,simultaneous localization and mapping,inertial measurement unit,LIDAR,laser scan,scan matching,iterative closes point,point cloud,estimation,Kalman filter Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů

Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní ...

Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti
Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. Cílem práce je implementovat metody, které umožňují zprůhledňování na základě těchto faktorů, a vyzkoušet jejich kombinace. Na základě analýzy a výsledků dále navrhnout software, který umožní testování percepce. Byla navržena a provedena uživatelská studie, ve které byla testována percepce čtyř různých metod pro vizualuzaci poloprůhledných 3D objektů včetně jedné metody nefetorealistické průhlednosti. Uživatelská studie byla provedena k ověření celého procesu. V průběhu studie se nevyskytly, žádné problémy.This thesis deals with an analysis of non-photorealistic methods for visualization of 3D objects. These methods should improve the perception of three factors: shape, depth and depth-order, and their possible combinations. The goal of this work is to implement methods that allow us to modulate opacity of the objects based on these factors, and try their combinations. Based on the analysis and results then design and implement a software for perception tests. The user perception study has been designed. In this study, the perception of four visualization methods of 3D objects was performed including one method of non-photorealistic opacity modulation. The user study was conducted to verify the entire process. There were no problems during the study. Klíčová slova: nefotorealistické vykreslování,percepce tvaru,percepce hloubky,percepce uspořádání objektů dle vzálenosti od kamery,vizuální podněty,metody pro vylepšení percepce,kombinace faktorů; non-photorealistic visualization,shape perception,depth perception,depth-order perception,visual cues,enhancement methods,combination of visual cues Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a ...

Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - anglický
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.
STEHRER, Thomas
2018 - anglický
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Klíčová slova: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Testing Knockdown of Nucleotidases and effect on e-Ado Production during Immunereponse in Drosophila Melanogaster Larvae.

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek
Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
2018 - anglický
V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa Gamu nad malými bodovými mriežkami.In this thesis we study the underlying mathematical principles that are funda- mental for lattice-based cryptosystem, namely NTRU. We have benchmarked algorithms proposed by Nicolas Gama, et al. on a low-dimensional NTRU matrices. Klíčová slova: NTRU,symplektická,mriežka,ortogonalizace,Eigen; NTRU,symplectic,lattice,orthogonalisation,Eigen Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek

V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa ...

Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu
Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
2018 - anglický
Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej fyziky do ich hier. V tejto práci sa zameriavam na Unity herný engine s jeho integrovaným PhysX fyzikálnym enginom. Implementoval som sedem testov, ktoré testujú fyzikálne komponenty v Unity a možu pomôcť herným vývojárom s výberom toho pravého herného enginu pre ich hru. Posledný benchmark je jednoduchá strategická hra, ktorá využíva komponenty testované v predošlých testoch.Most of the contemporary games use game physics to offer the full experience. There are several game engines on the market with integrated physics engine to help developers implement physics in their game. In this thesis, I concentrate on Unity game engine with its iteration of PhysX physics engine. I implemented seven benchmark to test its components and help developers decided whether the Unity is the right engine for their game. The last benchmark is a simple real-time strategy game that makes use of physics components tested in the other six benchmarks. Klíčová slova: Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX; Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu

Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej ...

Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Distribuované rozhraní pro kooperativní hru
Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních zařízení a verbální mezilidský kontakt, který tyto typy her vyžadují. Praktická část této práce zahrnuje analýzu, návrh a popis následné implementace prototypu distribuovaného rozhraní pro týmovou kooperativní hru. Prototyp implementovaný pomocí herního enginu Unity3D je vytvořen pro specifickou promítací plochu a je koncipován pro ovládání přes webový prohlížeč na mobilních zařízení.This thesis focuses on local cooperative games and their usability in immersive environments such as movie theaters, planetaria or CAVE systems. The emphasis is put on encouraging verbal communication and the use of mobile devices. The practical part of this work incorporates the analysis, design and subsequent realization of own prototype of distributed interface for local cooperative game. The prototype, implemented in Unity3D game engine, was developed for a specific projection surface and is controlled via web browser on mobile devices. Klíčová slova: návrh a implementace prototypu,lokální kooperativní hry,distribuované uživatelské rozhraní,imersivní prostředí,bring your own device gaming,real-time interakce,Unity herní engine; prototype implementation,local cooperative gaming,distributed interface,immersive environment,bring your own device gaming,real-time interaction management,Unity game engine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Distribuované rozhraní pro kooperativní hru

Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních ...

Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Správa a generování CV
Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
2018 - anglický
Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia technológie PostgreSQL a backend aplikácie v technológii Pharo. V práci sa takisto venujem implementácii klienta pre správu dát a generovanie dokumentov za použitia knižnice Pillar a Mustache.In this thesis, I focus on the problem of effective management and printing of Curriculum Vitae (CV) in an enteprise environment. I implement a modular system for CV storage using PostgreSQL database and a backend application in Pharo. Additionally, I create a desktop client to modify and manage the data and print documents using modifiable templates using the Pillar library along with Mustache templating engine. Klíčová slova: Podniková aplikace,životopis,Pharo,Postgres,generování dokumentu; Enterprise application,Human Resources,curriculum vitae,Pharo,Postgres,Pillar,document generating Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Správa a generování CV

Táto práca sa zameriava na problém efektívnej správy a generovania životopisov v podnikovom prostredí. Text sa zaoberá implementáciou modulárneho systému pre ukladanie životopisov za použitia ...

Pergl Robert; Rovňák Rudolf; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze