Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 38083
Publikováno od do

Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP
Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
2018 - anglický
Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový výpočet a zpracování výsledků. S pokračující snahou o stále vyšší přesnost výpočtu, každá z fází analýzy musí zpracovávat obrovské množství dat. Tradiční reprezentace sítě, vstupních parametrů a výsledků založená na obyčejných nestrukturovaných souborech je úzkým hrdlem celého procesu. Tento fakt komplikuje vývoj nástrojů pro inženýry a vědce, kteří připravují vstupní data do MKP nebo interpretují výsledky z MKP. Nevýhody a omezení tradičního přístupu založeného na souborech je motivací pro výrazné přepracování celého způsobu nakládání s daty v konečně prvkové analýze. Práce je zaměřena především na zpracování výsledků z MKP a na způsob jejich ukládání, přenos a zobrazování. Nicméně, dizertační práce popisuje také návrh a implementaci kompletního systému pro správu dat, který propojuje všechny části konečně prvkové analýzy a poskytuje rozhraní pro dotazování nad daty a vzdálený přístup přes Internet. Je zde rovněž představen nový formát pro reprezentaci výsledků z MKP, který mimo jiné podporuje uložení vizuálních filtrů aplikovaných na data, což usnadňuje implementaci post-procesoru. Hlavní výhoda nového formátu je podpora pro kompresi dat. Kompresní metoda založená na singulárním rozkladu je představena a popsána. Metoda je schopna zkompresovat libovolnou sadu výsledků z MKP použitím aproximace maticí s nižší hodností. Kompresní poměr je nejvýše 10% pro všechny testované výsledky. V mnoha případech je kompresní poměr pod 1% původní velikosti, zatímco relativní chybu aproximace se podařilo udržet pod 10^-5. Pro demostraci uvedených metod dizertační práce rovněž popisuje implementaci dvou post-procesorů. Desktopový post-procesor je vizualizační nástroj, který umožňuje zobrazovat data v různých formátech včetně nově navrženého formátu podporujícího kompresi výsledků z MKP. Post-procesor je schopen vytvořit efektivní reprezentaci konečně prvkové sítě a implementuje pokročilé techniky pro manipulaci s uzly, hranami a prvky sítě. Webový post-procesor je jednoduchá multi-platformní aplikace, která demonstruje výhody nového formátu. Umožňuje zobrazit výsledky z MKP umístěné ve vzdáleném úložišti. Díky tomu, že výpočetně náročné operace související se zpracováním výsledků jsou prováděny na vzdáleném serveru, webová aplikace je pouze tenký klient, který je schopen pracovat i na zařízeních s velmi omezeným výkonem a pamětí.Finite element analysis is a process of modeling physical reality that consists of several phases – model generation, meshing, attribute assignment, solution, and post-processing. With the ongoing desire to solve more complex systems with better and better precision, an analysis has to process enormous amount of data in each of its phases. Traditional unstructured file-based representation of the mesh, input parameters, and the results from the solution is the bottleneck of the entire process. It lacks the scalability and complicates the development of the tools for engineers and researchers that are either preparing the input to FEM, or interpreting the output from FEM. Limitations of the standard file-based approach are the motivation to re-think the entire process of data management in FEA. The focus of the thesis is mainly on the post-processing of the results and the way the results are stored, transfered, and visualized. However, the thesis describes the design and implementation of the complete FEA data management system that connects all the parts of the finite element analysis, providing query interface and remote access over the Internet. There is proposed the new storage format for representation of FEM results that provides the persistent representation of visual filters to simplify the implementation of a post-processor. The main feature of the storage format is the support for compression of FEM results. The compression method based on singular value decomposition is proposed. The method is able to compress arbitrary results from FEM using low-rank approximation matrices. The compression ratio is at most 10% for all tested results. In many cases, the compression ratio is bellow 1% of the original size, while the relative approximation error is kept under 10^-5. To demonstrate the proposed methods, the thesis describes the implementation of two post-processors. The desktop post-processor is a feature-rich visualization tool that allows to visualize the data in various formats including the new proposed storage format. It is able to create efficient surface representation of an arbitrary finite element mesh and it implements advanced techniques for manipulation with the mesh entities. The web-based post-processor is a simple cross-platform application that demonstrates the benefits of the proposed storage format. It is able to visualize the simulation results located in a remote storage. As the hard work connected with processing of the results is offloaded to a server, the web application is just a thin client that works even on devices with limited CPU and memory resources. Klíčová slova: Metoda konečných prvků (MKP),Konečně prvková analýza,Vizualizace; Finite Element Method (FEM),Finite Element Analysis (FEA),Postprocessing,Data visualization,Data compression,Data management,Singular Value Decomposition SVD) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP

Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů ...

Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.
Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
2018 - anglický
This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it should consider reducing this dependence and moving towards a common energy policy as a key objective. The EU has struggled to project itself as a unified whole to the global community owing to the fragmented nature of its decision-making regarding the use and procurement of energy. This results in EU member states having bilateral energy relations with Russia. Energy policies differ depending on the member state, also the geographical location of a state plays a significant role. As energy consumption rapidly rises and climate change becomes increasingly evident, non-fossil sources of energy must be taken into use. The development of technology along with the use of renewable forms of energy will further facilitate the battle against climate change. In order for the EU to succeed in one of its major objectives becoming independent in energy matters, it requires to further increase the internal cooperation between member states and to develop an even further consistent energy strategy. With the combination of the chosen theories together with examining the collected research data... Klíčová slova: Energetická bezpečnost Finsko; Rusko; Evropská unie; Energy security; Finland; Russia; The European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.

This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the ...

Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina
Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
2018 - anglický
While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the United States has to face critique of his democratization practices and alleged hypocrisy when dealing with the enforcement of its own norms. One of the loudest critics is Russia under President Vladimir Putin. The first objective of my thesis is to understand the rationale behind Russia's Foreign Policy because without that, no efficient and deescalating policies towards Russia can be developed. I do this by means of an ideological discourse analysis of some of the most famous of Putin's speeches. The concepts of the German philosopher Carl Schmitt serve as a frame for tracing the ideas expressed in the speeches of the Russian President. The analysis concludes that, at least rhetorically, democracy, trust, disarmament, freedom of speech, balance of power and the UN as universal institution have a central place for both the Western World and Russia. NATO expansion, U.S. intervention in the Middle East and, related to that, the alleged non--respect of sovereignty are the most dividing issues between Russia and the Western liberal democracies. It becomes clear that Russia has the impression that Western liberal... Klíčová slova: Carl Schmitt; Russia; world order; liberalism; universalism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina

While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the ...

Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Numerická simulace turbuletního proudění
Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
2018 - anglický
A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some numerical examples of the application of the code will be provided. 1 Klíčová slova: turbulentní proudění; nespojitá Galerkinova metoda; turbulence; discontinuous Galerkin method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Numerická simulace turbuletního proudění

A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some ...

Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Testování výkonu LTE infrastruktury
Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
2018 - anglický
In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which manages an allocation of bandwidth for all user devices, therefore, it is a performance sen- sitive application. Yet there are no suitable smart traffic generators for such server and there is no comprehensive study of implementations. Based on the server provided by one of the major Czech telecommunication providers, the traffic generator for real scenarios and performance testing was designed and implemented. In addition, the statistics collection from the server was realized with the use of instrumentation. Both of these parts were put to- gether in the form of testing framework which was used for measurements of the designed test cases. The results from the measurement were evalu- ated and describe the behavior of the server in a real-life utilization and also under heavy load. Based on the evaluation, the provider can improve the server implementation and perform further analysis. The traffic generator can be extended to support more test cases and even reused by different telecommunication providers. 1 V posledních pár letech přišly na poli telekomunikačních sítí nové stan- dardy, které přinesly změny ve vnitřní architektuře a představily nové kom- ponenty. Jednou z nových komponent je i PCRF server, který zajišťuje alokaci šířky pásma pro veškeré uživatele v síti, díky čemuž jsou na něj kladeny vysoké výkonnostní nároky. Přesto pro tento server neexistují žádné chytré generátory provozu a nejsou dostupné žádné komplexní analýzy imple- mentací. Na základě serveru, který byl poskytnut předním českým teleko- munikačním poskytovatelem, byl navržen a implementován generátor pro testování reálných scénářů a výkonnostních testů. Kromě toho bylo re- alizováno sbírání statistických dat ze serveru pomocí instrumentace. Obě tyto části pak byly spojeny dohromady do podoby testovacího frameworku, který byl použit pro měření na navržených testovacích scénářích. Výsledky z měření byly vyhodnoceny a popisují chování serveru jak v každodenním scénáři, tak při velké zátěži. Na základě vyhodnocení testů může poskytova- tel vylepšit svoji implementaci a případně provést další analýzu. Generátor provozu pak může být rozšířen tak, aby podporoval více testovacích scénářů a může být... Klíčová slova: LTE; VoLTE; PCRF; vyhodnocení výkonnosti; generování provozu; LTE; VoLTE; PCRF; performance testing; performance evaluation; traffic generation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Testování výkonu LTE infrastruktury

In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which ...

Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Proměna vnímání míru v poválečném Japonsku
Nguyen, Dieu Thuy; Kolmaš, Michal; Soukup, Jaromír
2018 - anglický
The thesis aims to illustrate the changing perception of peace in Japan. The development of Japan after the World War II has been an interesting object of study in the field of international relations. The main theme of Japan's foreign and security policy during the postwar period has been its pacifist identity. However, it is possible to observe changing attitude of Japanese towards peace and pacifist identity. What aspects contribute to changing identity of a state? What caused the changing perception of peace in Japan? The work examines approaches of conventional constructivism and poststructuralism. It will be shown, that these approaches are not able to sufficiently explain the identity formation. Therefore, thesis introduces theory of sedimentation of identity layers, which combines aforementioned approaches and adds another feature - the operation of identity entrepreneurs. It will be shown that these actors play a significant role in the changing perception of peace in Japan. Keywords Japan, pacifism, peace, identity Diplomová práce má za cíl ilustrovat změnu vnímání míru v poválečném Japonsku. Vývoj Japonska po 2. světové válce je velmi často zkoumané téma v oboru mezinárodních vztahů. Hlavní prvek japonské poválečné zahraniční a bezpečnostní politiky je pacifismus a pacifistická identita. V posledních letech lze sledovat měnící se postoj k míru a pacifistické identitě. Jaké aspekty ovlivňují tvorbu národní identity? Co způsobuje měnící se vnímání míru v Japonsku? Práce zkoumá přístupy konvenčních konstruktivistů a poststrukturalistů. Jak bude ale vysvětleno, tyto přístupy nejsou schopny dostatečně vysvětlit jevy, které vedou k proměně identity. Z tohoto důvodu práce přichází s teorií sedimentace národní identity, která kombinuje přístupy výše zmíněných teorií a navíc přidává další prvek - působení aktérů přeměny (identity entrepreneurs), kteří hrají významnou roli při procesu proměny vnímání míru, což bude v práci ukázáno. Klíčová slova Japonsko, pacifismus, mír, identita Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměna vnímání míru v poválečném Japonsku

The thesis aims to illustrate the changing perception of peace in Japan. The development of Japan after the World War II has been an interesting object of study in the field of international ...

Nguyen, Dieu Thuy; Kolmaš, Michal; Soukup, Jaromír
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech
Šípoš, Peter; Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub
2018 - anglický
This work has aimed to implement an easy-to-use application which can be used to navigate through aerial imagery, assign sections of this image for different classes. Based on these category assignments the application can autonomously assign categories to so-far unknown fields, hence it helps the user in further classification. The output of the application is an index file, which can serve as underlying dataset for further analysis of a given area from geographic or economic point-of-view. To fulfil this task the program uses standard MPEG-7 descriptors to perform the feature extraction upon which the classification relies. Cielom tejto práce bola implementácie aplikácie, čo sa dá jednoducho používať a pomáha pri navigácii caz letecké zábery, priradiť části tohto obrazu do rôznych kategórií. Na základe priradených kategórií aplikácia umožňuje priradenie kategórií pre dokial neznámych políčok bez ďalšej používatelskej interakcie, čo značne zjednodušuje označenie vačších plôch.Výstupom tejto aplikácie je indexový súbor, čo môže slúžiť ako základný vstupný súbor pre ďalšie experimenty, ktoré možu skúmať daný oblasť z geografického alebo eko- nomického pohladu. Na splnenie tejto úlohy používajú sa MPEG-7 deskrip- tory, ktoré slúžia na vypočítanie rôznych špecifických zjednodušených reprezentácií obrázkov. Klíčová slova: vytvorenie obrazových vlastností; letecké zábery; vyhladávanie obrázkov; feature extraction; aerial imagery; image retrieval Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech

This work has aimed to implement an easy-to-use application which can be used to navigate through aerial imagery, assign sections of this image for different classes. Based on these category ...

Šípoš, Peter; Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Framework pre Android aplikácie založené na geolokácii a používajúce Linked Data
Snoha, Matej; Klímek, Jakub; Helmich, Jiří
2018 - anglický
Title: Framework for geolocation-based Android applications using Linked Data Author: Bc. Matej Snoha The aim of this thesis is to design and implement a framework for geolo- cation based mobile applications using Linked Data. Introduced are Linked Data technologies in the context of mobile application develop- ment, data modeling, and geographical queries. This work follows the software development lifecycle from requirement gathering, software analysis, design of the application framework and its individual compo- nents, up to the implementation of required functionality and subsequent deployment and evaluation of the functional application framework. The resulting implementation of the framework consists of a mobile applica- tion that displays nearby places from Linked Data datasets on a map and a cloud service with a repository of required definitions. It serves to demonstrate functionality of the theoretical part of the work in real-life scenarios. Názov: Framework pre Android aplikácie založené na geolokácii a používajúce Linked Data Autor: Bc. Matej Snoha Cieľom tejto práce je nadizajnovať a implementovať framework pre An- droid aplikácie založené na geolokácii a používajúce Linked Data. Pred- stavané sú Linked Data technológie v kontexte vývoja mobilných apliká- cií, modelovania dát a geografických dotazov. Táto práca postupuje podľa schémy vývoja software a to od zberu požiadaviek, cez soft- wérovú analýzu, dizajn aplikačného frameworku a jednotlivých kompo- nentov, až k implementácii požadovanej funkcionality a následnému uvedeniu do prevádzky a k evaluácii funkčného aplikačného frame- worku. Výsledná implementácia pozostáva z mobilnej aplikácie, ktorá zobrazuje okolité miesta z Linked Data datasetov na mape a z cloudovej služby s úložiskom požadovaných definíc. Táto implementácia slúži na demonštráciu funkčnosti teoretickej časti tejto práce v prostredí sku- točného sveta. Klíčová slova: Linked Data; geolocation; framework; Android; Linked Data; geolokace; framework; Android Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Framework pre Android aplikácie založené na geolokácii a používajúce Linked Data

Title: Framework for geolocation-based Android applications using Linked Data Author: Bc. Matej Snoha The aim of this thesis is to design and implement a framework for geolo- cation based mobile ...

Snoha, Matej; Klímek, Jakub; Helmich, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Vliv transnacionálních aktivistických sítí na environmentální politiku a změny
Morin-Robinson, Thomas; Karlas, Jan; Parízek, Michal
2018 - anglický
Transnational climate governance networks, composed of sub-state and private actors, are being increasingly recognized in the international climate regime, most recently at the 2015 UNFCCC summit in Paris. Urban centres and their own networks, trans-municipal climate networks such as ICLEI and C40, have been particularly touted as a decentralized solution to climate policy collective action problems at the level of the nation-state. These networks help motivated cities acquire resources and policy guidance, as well as reframe climate policy as more universal and cities as climate leaders. But do they really improve climate output? Do cities in trans-municipal networks pass more climate policy than non-members? This study examines a sample of 190 cities in 26 OECD countries which self-reported their climate actions in the year 2017. Using a multi-level regression model, the study accounts for control variables at both the urban and state level for climate exposure, available resources, and political factors, finding that networked cities do pass more policies than their non-networked peers. It also provides more limited evidence that more networks may compound this effect. State level factors appear generally not to have a significant effect on city level policy, save for the degree of fossil fuel... Abstraktní Nadnárodní sítě správy klimatu, které se skládají ze substátních a soukromých aktérů, jsou stále více uznávány v mezinárodním klimatickém režimu, naposledy na summitu UNFCCC v Paříži v roce 2015. Městská centra a jejich vlastní sítě, jako jsou ICLEI a C40, byly zvláště ceněny jako decentralizované řešení problémů kolektivních akcí v oblasti změny klimatu na úrovni národního státu. Tyto sítě pomáhají motivovaným městům získat zdroje a politické pokyny, jakož i politiku klimatu, aby se staly univerzálnějšími a města jako vedoucí představitelé klimatu. Ale skutečně zlepšují produkci klimatu? Do měst v mezoměstských sítích prochází více klimatické politiky než nečlenové? Tato studie zkoumá vzorek 190 měst v 26 zemích OECD, které si samy ohlásily své klimatické akce v roce 2017. Pomocí víceúrovňového regresního modelu se studie zabývá kontrolou proměnných na městské i státní úrovni pro klimatickou expozici, dostupné zdroje , a politické faktory, které zjistily, že síťová města dělají více politik než jejich nepodporovaní partneři. Poskytuje také omezené důkazy o tom, že více sítí může tento účinek složit. Faktory státní úrovně obecně nemají významný vliv na politiku na úrovni měst, kromě stupně závislosti na fosilních palivech. Vzhledem k těmto výsledkům a velké roli, kterou hrají města ve výrobě... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv transnacionálních aktivistických sítí na environmentální politiku a změny

Transnational climate governance networks, composed of sub-state and private actors, are being increasingly recognized in the international climate regime, most recently at the 2015 UNFCCC summit in ...

Morin-Robinson, Thomas; Karlas, Jan; Parízek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Umělá inteligence pro počítačovou hru Children of the Galaxy
Šmejkal, Pavel; Gemrot, Jakub; Trunda, Otakar
2018 - anglický
Even though artificial intelligence (AI) agents are now able to solve many classical games, in the field of computer strategy games, the AI opponents still leave much to be desired. In this work we tackle a problem of combat in strategy video games by adapting existing search approaches: Portfolio greedy search (PGS) and Monte-Carlo tree search (MCTS). We also introduce an improved version of MCTS called MCTS considering hit points (MCTS_HP). These methods are evaluated in context of a recently released 4X strategy game Children of the Galaxy. We implement a combat simulator for the game and a benchmarking framework where various AI approaches can be compared. We show that for small to medium combat MCTS methods are superior to PGS. In all scenarios MCTS_HP is equal or better than regular MCTS due to its better search guidance. In smaller scenarios MCTS_HP with only 100 millisecond time limit outperforms regular MCTS with 2 second time limit. By combining fast greedy search for large combats and more precise MCTS_HP for smaller scenarios a universal AI player can be created. Ačkoli je umělá inteligence (UI) dnes schopna úspěšně řešit mnoho klasických her, na poli počítačových strategických her UI oponenti stále velmi pozadu. V této práci řešíme problém soubojů ve strategických počítačových hrách tím, že adaptujeme existující přístupy: Portfolio greedy search (PGS) a Monte-Carlo tree search (MCTS). Dále také představujeme vylepšenou verzi MCTS, nazvanou MCTS considering hit points (MCTS_HP). Kvalita těchto metod je uvažována v kontextu nedávno vydané 4X strategické hry Children of the Galaxy. Pro tuto hru implementujeme simulátor soubojů a vyhodnocovací framework, ve kterém srovnáváme různé přístupy k UI. Ukazujeme, že pro malou až střední velikost souboje jsou MCTS metody lepší než PGS. Ve všech scénářích je MCTS_HP lepší nebo stejně dobré jako klasické MCTS díky lépe vedenému prohledávání. V malých bitvách dokonce MCTS_HP se 100 milisekundovým časovým limitem poráží klasické MCTS s dvousekundovým časovým limitem. Kombinací rychlého hladového prohledávání PGS pro velké bitvy a přesnějšího MCTS_HP pro menší bitvy je možné dosáhnou univerzálnějšího UI hráče. Klíčová slova: umělá inteligence; Monte-Carlo Tree Search; počítačová hra; Children of the Galaxy; artificial player; Monte-Carlo Tree Search; computer game; Children of the Galaxy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Umělá inteligence pro počítačovou hru Children of the Galaxy

Even though artificial intelligence (AI) agents are now able to solve many classical games, in the field of computer strategy games, the AI opponents still leave much to be desired. In this work we ...

Šmejkal, Pavel; Gemrot, Jakub; Trunda, Otakar
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze