Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 38832
Publikováno od do

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature
VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
2018 - anglický
Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z dvou hlavních částí: afro-americké a asijsko-americké zkušenosti, přičemž každá z nich se dále dělí na teoretickou část, jejíž náplní je zejména vykreslení kulturního a historického kontextu, který je nutná pro pochopení analyzovaných literárních děl a sociálního postavení jednotlivých etnik, a praktickou část, která se věnuje amotné analýze děl autorek pocházejících z těchto dvou prostředí. This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ethnicities. The thesis is divided into two main parts: African American and Asian American experience. Theoretical part provides a historical and cultural context which is necessary for understanding the literary works analyzed in the thesis and the position of the individual ethnic groups within the mainstream American society. Practical part focuses on the analysis itself. Klíčová slova: mýtus bílé krásy; Spojené Státy; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee; white beauty myth; United States; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature

Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z ...

VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA
ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
2018 - anglický
Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další část představuje samotný výzkum a popisuje kvantitativní obsahovou analýzu, kódovací jednotku, výzkumné otázky a kódovací postup. V druhé části této diplomové práce jsou představeny výsledky výzkumu kvantitativní obsahové analýzy a výsledky jednotlivých kategorií jsou popsány a představeny jednotlivě a poté je představeno srovnání výsledků vzhledem k výzkumným otázkám. V poslední části této diplomové práce je nejdříve představena metodologie kvalitativní obsahové analýzy a poté je provedena samotná analýza, která je zakončena shrnutím výsledků kvalitativní obsahové analýzy. This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of tabloidization are defined. Next part of this thesis defines the research itself and the strengths and weaknesses of the quantitative and qualitative content analysis are described. After that, the coding unit, the research questions and the coding scheme are presented. The second part of this thesis consists of the results of the research of the quantitative content analysis and each means of tabloidization is presented and commented on separately and then the results are compared in relation to the research questions. The final part of this thesis first presents the methodology of the qualitative content analysis and then the analysis itself is presented with a summary of the results from the qualitative content analysis at the end. Klíčová slova: Bulvarizace; hard news; soft news; infotainment; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; sportovní zpravodajství.; Tabloidization; hard news; soft news; infotainment; quantitative content analysis; qualitative content analysis; sport news. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA

Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další ...

ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting
KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
2018 - anglický
Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, teoretická časť, tiež vysvetľuje spojitosť medzi spomínanými javmi. Praktická časť práce, ktorá je založená na klasifikácii "hedžov" vypracovanej v súlade s literatúrou použitou v teoretickej časti, obsahuje kvantitatívnu, ako aj kvalitatívnu analýzu "hedžov" a "boostrov" v politickom diskurze. Kvantitatívna ako aj kvalitatívna analýza skúma výskyt spomínaných výrazov v prezidentských debatách so zameraním na nepravdivé výroky. Práca skúma nielen výskyt a typológiu "hedžov" a "boostrov", ale aj charakter nepravdivých výrokov a ich zmenu z diachronického hľadiska. Práca sa snaží zodpovedať otázku, či existuje spojitosť medzi "hedžmi" a bullshittingom a či ich nedostatok v reči môže predznamenávať snahu o bullshitting zo strany rečníka. Práca tiež vysvetľuje, prečo je bullshiting považovaný za fenomén takzvanej "post-truth doby", v ktorej sa podľa mnohých žijeme od roku 2016 . The aim of this thesis is to provide an overview of the literature concerning cooperative principle, lying, deceiving and bullshiting, as well as the literature describing functions and importance of hedges and boosters. The theoretical part also explains the connections between these terms. The practical part includes a qualitative and quantitative analysis, based on the classification of the examined expressions, which was made in accordance with the literature used in the theoretical part. The thesis seeks to answer the question, whether can be hedges, especially their lack and avoidance, one of the defining features of bullshiting. The thesis demonstrates why is bullshiting believed to be part of the "post-truth age", which supposedly started in 2016. Klíčová slova: kooperačný princíp; klamstvo; lož; nepravdivý výrok; bullshitting; "hedž"; "booster"; "posttruth"; cooperative principle; lying; deceiving; bullshitting; hedge; booster; "post-truth" Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting

Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, ...

KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv
KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
2018 - anglický
Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a přístupy ke klasifikaci metatextových prostředků. V další části jsou prezentovány výsledky analýzy českých a anglických textů, které jsou následně porovnávány z hlediska množství a typu metadiskurzu. Analýza vychází z Hylandovy klasifikace, která rozlišuje deset typů metadiskurzu. Součástí této diplomové práce je také rétorika v dopisech akcionářům. Všechny texty jsou zkoumány z hlediska toho, jakým způsobem je v nich realizovány přesvědčovací funkce projevu. This MA thesis explores language resources of metadiscourse in Czech and English CEOs' letters. The first part contains theoretical introduction and approaches to classification of metadiscourse. In the next parts, the results of analyses of Czech and English texts are presented. The results are subsequently compared in terms of quantity and type of metadiscourse. The analysis is based on Hyland's classification which distinguishes ten types of metadiscourse. This thesis also explores rhetoric in CEOs' letters. All texts are examined in terms of how they realize rhetorical appeals. Klíčová slova: metadiskurz; výroční zprávy; slovo úvodem; čeština; angličtina; rétorika; Hyland; metadiscourse; annual reports; CEOs' letters; Czech; English; rhetoric; Hyland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv

Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a ...

KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Postmodern Narrative Techniques in the Novel House of Leaves by Mark Z. Danielewski
POVOLNÁ, Ivona; PEPRNÍK, Michal
2018 - anglický
Tato práce zkoumá postmoderní narativní techniky v románu House of Leaves od Marka Z. Danielewskiho a způsob, kterým je autor používá. První kapitola poskytuje úvod do teorie postmoderních narativních technik. Druhá kapitola román stručně shrnuje. Poslední kapitola analyzuje specifické techniky, které jsou v románu použity, a to od technik tvorby světů jako je mise en abyme a smyčka, až po textové techniky paralelních textů a ilustrací. The thesis explores postmodern narrative techniques in the novel House of Leaves by Mark Z. Danielewski; and the manner, in which the author uses them. The first chapter provides an introduction to the theory of postmodern narrative techniques. The second chapter briefly summarizes the novel. The final chapter analyzes the specific techniques used in the novel from world-making techniques of mise-en-abyme and metalepsis, to textual techniques of parallel texts and illustrations. Klíčová slova: postmoderní narativní techniky; House of Leaves; Mark Z. Danielewski; postmoderní fikce; metafikce; mise-en-abyme; smyčky; mazání; časové narušení; fragmentace; pastiš; stylistické techniky; textové techniky; postmodern narrative techniques; House of Leaves; Mark Z. Danielewski; postmodernist fiction; metafiction; mise-en-abyme; metalepsis; erasure; temporal disorder; fragmentation; pastiche; stylistic techniques; textual techniques Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Postmodern Narrative Techniques in the Novel House of Leaves by Mark Z. Danielewski

Tato práce zkoumá postmoderní narativní techniky v románu House of Leaves od Marka Z. Danielewskiho a způsob, kterým je autor používá. První kapitola poskytuje úvod do teorie postmoderních narativních ...

POVOLNÁ, Ivona; PEPRNÍK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aldous Huxley - The Search for Nirvana: From Dystopia to Utopia
DRDA, Tomáš; LIVINGSTONE, David
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním elementů dystopie a utopie v dílech Auldouse Huxleyho Konec civilizace a Ostrov. Tyto elementy analyzuje z vnější perspektivy a snaží se porovnat jejich modely a pravidla s reálným světem za použití historie těchto žánrů, autorova životopisu, jeho historického a kulturního původu a ostatních relevantních děl, jako prostředek k lepšímu porozumění jejich významu. This thesis focuses on the comparison of the elements of dystopia and utopia in Aldous Huxley's Brave New World and Island. It analyses them using a perspective of an outsider and tries to apply their models and rules to the real world using the history of the genre, Aldous Huxley's biography, his historical and cultural background as well as other relevant works as a means to better understand its significance. Klíčová slova: Aldous Huxley; Konec civilizace; Island; dystopie; utopie; Aldous Huxley; Brave New World; Island; dystopia; utopia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aldous Huxley - The Search for Nirvana: From Dystopia to Utopia

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním elementů dystopie a utopie v dílech Auldouse Huxleyho Konec civilizace a Ostrov. Tyto elementy analyzuje z vnější perspektivy a snaží se porovnat jejich ...

DRDA, Tomáš; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill
HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew
2018 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit zda-li O'Neill používá nějaký opakující se vzorec při volbě jeho viníků. Práce také porovnává tyto provinilce k autorově osobnímu životu. The thesis is focused on the element of family tragedy which is used repetitively in the multiple plays of Eugene O'Neill. The focus of this thesis is to analyze the plays that include this element and find a culprit in each play. These culprits are compared in order to discover any repetitive pattern. The thesis also compares author's choice of villains to his own life. Klíčová slova: Eugene O'Neill; rodinná tragédie; americké drama; Anna Christie; Za obzor; Smutek sluší Elektře; Cesta dlouhým dnem do noci; autobiografická hra; řecká tragédie; Eugene O'Neill; family tragedy; American drama; Anna Christie; Beyond the Horizon; Mourning Becomes Electra; Long Day's Journey into Night; autobiographical play; Greek tragedy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill

Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit ...

HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Jews of Shanghai in the Period of Modern China
SVOBODNÍKOVÁ, Nikola; HECHT, Louise
2018 - anglický
Tato teze se snaží o představení přítomnosti Bagdádských židů v Šanghaji v období moderní Číny, od 40. let 19. století do roku 1949. Tato práce zahrnuje historii této Bagdádské židovské komunity, život této komunity v aspektech společnosti, náboženství, politiky a identity. Poslední část práce se snaží diskutovat o interakcích této komunity s okolním prostředím. This thesis aims to introduce the Baghdadi Jewish presence in Shanghai in the period of Modern China, since the 1840s to 1949. The work includes the history of the Baghdadi Jewish community, the life of the community in the aspects of society, religion, politics and identity. The last part attempts to discuss the interactions of the community with the surrounding environment. Klíčová slova: Bagdádští židé; židovská komunita; Šanghaj; moderní Čína; Baghdadi Jews; Jewish community; Shanghai; Modern China Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Jews of Shanghai in the Period of Modern China

Tato teze se snaží o představení přítomnosti Bagdádských židů v Šanghaji v období moderní Číny, od 40. let 19. století do roku 1949. Tato práce zahrnuje historii této Bagdádské židovské komunity, ...

SVOBODNÍKOVÁ, Nikola; HECHT, Louise
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Smileys, Emoticons, and Emojis as a Part of Written Language
MARTINEK, Michelle; MOLNÁR, Ondřej
2018 - anglický
Diplomová práce je zaměřena na použití a funkce emotikonů a emoji jako součásti psaného jazyka a jejich význam v praxi. Práce začíná definicí emotikonů a emoji. Dále pokračuje stručný přehled proč a jak vznikly a také jak se postupně vyvíjely až do dnešní podoby, jako součást počítačem zprostředkované komunikace. Po úvodních informacích následuje podrobný rozbor vlastnosti emotikonů a emoji z hlediska významu. Podkladem tohoto rozboru je teorie sedmi typů významů podle Geoffreyho Leeche. Nejdříve je typ významu vysvětlen ve smyslu slov. Jednotlivé typy významu jsou dále postupně aplikovány na emotikony a emoji. Praktická část práce rozebírá data dotazníků a také ukázky z Twitteru a posuzuje, zda jsou emotikony a emoji schopny vyjádřit rozdílné typy významu. Přídavná část je zaměřena na možnost jejich stupňování. Práce je zakončena přehledem existující literatury a nalezených dat, které probírají použití emotikonů a emoji z hlediska věku, pohlaví, kultury, motivace komunikace a mentální stav uživatele. This thesis focuses on the use and function of emoticons and emojis in written communication and their meaning in practice. The thesis begins with a definition of emoticons and emojis. This is then followed by a brief look at their origins and the reasons for their creation to better understand their original purposes and how they developed to become a regular part of computer-mediated communication. After the introductory information, emoticons and emojis undergo a detailed investigation exploring some of their possible properties of meaning. The exploration is done on the basis of Geoffrey Leech's seven types of meaning. First the meaning type is explained with application to words, as originally intended by Leech. Each meaning type is then applied to emoticons and emojis. The practical component of this thesis analyzes data collected from surveys and twitter samples to draw conclusions on how well emoticons and emojis perform in conveying each meaning type. An additional section on the gradability of emoticons and emojis is also attached to this section. Following this is a short review of existing literature and data on the variations of emoticon and emojis use according to age, gender, culture, motivation of communication, and mental state of the writer. Klíčová slova: Emotikon; emoji; význam; stupňování; koncept; konotace; počítačem zprostředkovaná komunikaca; Emoticon; emoji; meaning; gradability; concept; connotation; computer-mediated communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Smileys, Emoticons, and Emojis as a Part of Written Language

Diplomová práce je zaměřena na použití a funkce emotikonů a emoji jako součásti psaného jazyka a jejich význam v praxi. Práce začíná definicí emotikonů a emoji. Dále pokračuje stručný přehled proč a ...

MARTINEK, Michelle; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze