Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 412
Publikováno od do

Fenomenologie politického prostoru Maurice Merleau-Pontyho a Jana Patočky
Di Fazio, Caterina; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Balibar, Étienne
2018 - francouzský
Phenomenology of Political Space Phenomenology of Political Space is an attempt to provide both a genealogical and a phenomenological account of a subject that philosophy rarely confronts, namely political space. Our analysis thus encompasses all the dimensions of political space-political, historical, geographical, and juridical-without dismissing any of them. It aims at showing the intrinsic connection between phenomenology and modern and contemporary political thought. It does so by identifying the two opposing models of political space, respectively shaped by Machiavelli and Hobbes{ XE "Hobbes" }, which we claim correspond to two opposing systems of visibility: a logic of appearance versus a logic of representation. It then moves to the contemporary phenomenological approach and gives both a phenomenology of movement and a phenomenology of political space. The central idea is the opposition, in modern and contemporary political thought, between appearance and representation, or in other words, between immediacy and mediation, as the terms are used respectively by Machiavelli and Hobbes, as well as by other authors who, in the twentieth century, studied their works (Maurice Merleau-Ponty{ XE "Merleau-Ponty" }, Jan Patočka{ XE "Patočka" }, Carl Schmitt{ XE "Schmitt" }). Our current research focuses on... Phénoménologie de l'espace politique Phénoménologie de l'espace politique est une étude à la fois généalogique et phénoménologique d'un sujet auquel la philosophie ne se confronte que rarement, à savoir l'espace politique. Les principaux acteurs en sont Maurice Merleau-Ponty{ XE "Merleau- Ponty" } et Jan Patočka{ XE "Patočka" }. Il s'agit donc d'une thèse de philosophie contemporaine, pour ce qui concerne les auteurs étudiés, tandis que l'objet de notre recherche est politique - comme en témoigne le fait que même l'expression « espace politique » n'est pas utilisée dans le domaine philosophique. Puisque notre objectif est de conduire une recherche à la fois politique et phénoménologique sur l'espace politique, il sera essentiel de l'aborder simultanément de ces deux points de vue. Il s'agira en effet de tracer une généalogie de l'espace politique, précédée par une étude phénoménologique du concept d'espace et de celui de mouvement. Nous en tirerons l'idée centrale de la partie plus proprement politique, à savoir l'opposition, dans la pensée politique moderne, entre apparition et représentation, ou en d'autres termes, entre immédiateté et médiation, que l'on peut trouver respectivement chez Machiavel{ XE "Machiavel" } et Hobbes{ XE "Hobbes" } et chez les auteurs qui, au XXe siècle, ont étudié leurs œuvres,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fenomenologie politického prostoru Maurice Merleau-Pontyho a Jana Patočky

Phenomenology of Political Space Phenomenology of Political Space is an attempt to provide both a genealogical and a phenomenological account of a subject that philosophy rarely confronts, namely ...

Di Fazio, Caterina; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Balibar, Étienne
Univerzita Karlova, 2018

Nový francouzský pravopis
Dáňa, Karel; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
2018 - francouzský
The bachelor thesis is mapping problems of new french orthography, which penetraite at last years to pupil's books which are intended for futures pupils and students. It define basic rules of the new french orthography, someones are documented by exemples of the recherche, which is maked at czech schools. KEYWORDS new orthography, old orthography, differences, simplifications, contemporary situation, french teaching, francophone teaching, czech conception of the french orthography, usage Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového francouzského pravopisu, který se v posledních letech dostává do učebnic určených budoucím francouzským školákům. Definuje nejzákladnější pravidla nového pravopisu, některá jsou doložena příklady výzkumu, který byl proveden na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA nový pravopis, starý pravopis, rozdíly, zjednodušení, současný stav, francouzská výuka, frankofonní výuka, české pojetí francouzského pravopisu, úzus Klíčová slova: nový pravopis; starý pravopis; rozdíly; zjednodušení; současný stav; francouzská výuka; frankofonní výuka; české pojetí francouzského pravopisu; úzus; new orthography; old orthography; differences; simplifications; contemporary situation; french teaching; francophone teaching; czech conception of the french orthography; usage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nový francouzský pravopis

The bachelor thesis is mapping problems of new french orthography, which penetraite at last years to pupil's books which are intended for futures pupils and students. It define basic rules of the new ...

Dáňa, Karel; Müllerová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Le Grand prix du roman de l'Académie française
Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2018 - francouzský
Klíčová slova: Francouzská akademie; historie; literatura; ocenění; Francie; kulturní rozvoj; the French Academy; history; literature; award; France; cultural progress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Le Grand prix du roman de l'Académie française

Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - francouzský
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Klíčová slova: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině
Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2018 - francouzský
This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also intransitive ones or those that do not belong to the category of speech verbs but express different circumstances of a speech act. The objective of the thesis is to provide a contrastive analysis of reporting verbs in original and translated English and French fiction texts, their classification and evaluation of different factors that potentially affect their selection. The topic will be studied on the basis of the data from the parallel corpus Intercorp. The thesis attempts to contribute to a better understanding of reporting clauses. The outlined findings may be helpful especially to translators and fiction writers. Daná práce se zaměřuje na tendence sémantické rozmanitosti sloves uvozujících přímou řeč ve francouzské a anglické beletrii. Mezi těmito slovesy najdeme nejen neutrální nebo různě příznaková tranzitivní slovesa mluvení, ale také slovesa intranzitivní, příp. slovesa, která do skupiny sloves mluvení nepatří, ale vyjadřují různé okolnosti řečového projevu. Cílem této práce je kontrastivní analýza sloves uvozujících přímou řeč v originálních a překladových textech v angličtině a ve francouzštině, jejich klasifikace a posouzení různých faktorů potenciálně ovlivňujících jejich výběr. Daná problematika bude studována na základě dat z paralelního korpusu InterCorp. Práce se snaží přispět k lepšímu pochopení povahy uvozovacích vět. Poznatky zde nastíněné mohou posloužit zejména překladatelům a autorům krásné literatury. Klíčová slova: věty uvozovací; uvozovací slovesa; korpusová lingvistika; komparativní studie; reporting clauses; reporting verbs; corpus linguistics; comparative study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině

This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also ...

Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2018

Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci
Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
2018 - francouzský
The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical works that have been written between the beginning of the 18th and the mid-19th century. During this epoch, in the framework of a diglossic model, the language in question had been suffering a status of a dominated language. At the same time, however, it had awaken an interest of many scholars whose motivations for their studies ranged from a will to contribute to a proliferation of Francization to an effort to save the Occitan language and restore its own dignity. It is precisely this motivation, as well as the denominations which our authors had given to the language in question and also their strategies for its valorization or devalorization, that this text engages with. The socio-linguistic situation in the Pays d'Oc and the impact of The French Revolution and of its linguistic politics on the presence and the representation of the Occitan are also being examined. These phenomena are studied in the framework of a theory of the formation of nations by Miroslav Hroch as the phase A of the Occitan movement which had remained, at least during this phase, a purely cultural phenomenon, that is to say a... Diplomová práce Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval daný jazyk coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem mnohých učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu zachránit okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, stejně jako názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho valorizaci či devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d'Oc ve sledovaném období a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na přítomnost a také na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie Miroslava Hrocha o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem přinejmenším v této fázi zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, aniž by se však sjednotili, a aniž by formulovali politický program. Klíčová slova: langue d'oc, diglosie, jižní Francie, regionalismus, lexikografové, autoři gramatiky, identita, učenecký diskurs v 18. století, učenecký diskurs v 19. století, utváření národů Klíčová slova: langue d'oc; diglossie; Midi de la France; régionalisme; lexicographes; grammairiens; identité; discours des savants du 18eme siècle; discours des savants du 19eme siècle; langue d'oc; diglossia; South of France; regionalism; lexicographers; grammarians; identity; 18th century scholarly discourse; 19th century scholarly discourse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci

The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical ...

Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
2017 - francouzský
This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of G.W.F. Hegel, Karl Marx and Alexander Kojève, as well as those of Frantz Fanon and Judith Butler, who were both influenced by Sartre's existentialism. Secondly, I examine Walter Benjamin's reflections on cinema in more detail. He asserts that cinema can lead us to either the ultimate war or the reciprocal mutual recognition of human beings in the Marxist sense. The final part of the master's thesis outlines several crucial elements of the concept of 'recognition without violence' which cinema is able to realize. Key words: Cinema; Concept of Recognition; Merleau-Ponty; Butler; Walter Benjamin L'objectif de ce mémoire consiste à examiner la problématique du potentiel émancipateur du cinéma au travers une analyse des idées des penseurs du 20ème siècle qui abordent la question du cinéma et celle de la reconnaissance mutuelle de l'homme par l'homme. Le travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, j'effectue une analyse du concept de reconnaissance développé par G.W.F. Hegel ainsi que l'évolution de ce concept dans les critiques et les appropriations de la part de Karl Marx, Alexander Kojève, Jean Paul Sartre, Franz Fanon et Judith Butler. C'est surtout le point d'arrivé de ce développement qui est importante pour ma recherche, à savoir la polémique de Judith Butler avec Sartre et Fanon. Butler proclame que le concept de reconnaissance qui se situe au niveau de la lutte des consciences présuppose une dimension plus fondamentale, à savoir la corporéité. Grâce au découvert de cette dimension elle conçoit une reconnaissance qui passe par l'art en évitant le passage par la violence. Dans un deuxième temps, j'abordel'analyse du cinéma effectuée par Walter Benjamin qui est inspirée par le concept classique de reconnaissance. Benjamin insiste en effet sur l'idée que la structure formelle du cinéma peut promouvoir une reconnaissance universelle des hommes. Néanmoins, au niveau du contenu,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of ...

Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Ghasemi, Samira; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
2017 - francouzský
The main subject of my MA thesis is the relationship between art, artist and the audience in the process of comprehension and creation of the meaning. I try to understand how a piece of art is created and interpreted. The thesis that I would like to defend in this research is the application of the hermeneutical phenomenology of Hans Georg Gadamer to performance. Key Words Art- Performance- Meaning- Phenomenology- Hermeneutics- Hermeneutical phenomenology- Schleiermacher- Heidegger- Darstellung (presentation) - Play- Transmutation- Mimesis- Mediation- Occasionnality- Temporality- Tradition- Prejudgment- Horizon- Dialogue Abstrait Le sujet principal de mon mémoire c'est le rapport entre l'œuvre d'art, le créateur et le spectateur, dans le processus de la compréhension et la création du sens. Je cherche à comprendre comment une œuvre d'art est créée et interprétée. La thèse que j'aimerais défendre dans cette recherche, c'est l'application de la phénoménologie herméneutique de Hans-George Gadamer avec la performance. Mots clés Art- Performance- Sens- Phénoménologie- Herméneutique- Phénoménologie herméneutique- Schleiermacher- Heidegger- Darstellung- Jeu- Transmutation- Mimesis- Médiation- Occasionnalité- Temporalité- Tradition- Préjugé- Horizon- Dialogue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

The main subject of my MA thesis is the relationship between art, artist and the audience in the process of comprehension and creation of the meaning. I try to understand how a piece of art is created ...

Ghasemi, Samira; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Charlebois, Philippe; Sibertin-Blanc, Guillaume; Mouze, Létitia; Buhlmann, Pierre
2017 - francouzský
At the end of the manuscript of the last lesson of Courage of the truth, we can read this enigmatic declaration: "there is no establishment of the truth without an essential position of otherness; the truth is never the same; there can be truth only in the form of the other world and the other life" In this dissertation, we will analyse the relation between alterity and truth in the Foucauldian analysis of technics of the self. In order to do so, we will start with an analysis of the Foucaldian methodology used in his last years, especially what he means by alethurgic analysis. Then, we explore the necessity of an other for the manifestation of truth of the subject, for example, the necessity of an other for the ascetic practice of the self. Finally, we explain in which way the truth, in order to appear as such to the self, need to adopt an excentric position which, in its incarnation, will result in the other life. Key words: Foucault, alterity, technics of the self, truth À la fin du manuscrit de la dernière leçon du Courage de la vérité, nous retrouvons cette phrase quelque peu énigmatique : « « Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité ; la vérité, ce n'est jamais le même ; il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. » Nous proposons, dans ce mémoire, d'analyser la relation entre vérité et altérité . Pour ce faire, nous analysons d'abord la méthodologie foucaldienne utilisée lors des dernières années de sa vie, en particulier ce qu'il entend par les analyses alèthurgiques. Ensuite, nous explorons la nécessité d'une altérité à la manifestation de la vérité du sujet, par exemple, l'autre comme exigence de la pratique ascétique. Finalement, nous expliquons de quelle manière la vérité, pour apparaître comme telle au sujet, doit adopter une position excentrée qui, dans son incarnation, aboutira à la vie autre. Mots-clés: Foucault, altérité, vérité, techniques de soi Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

At the end of the manuscript of the last lesson of Courage of the truth, we can read this enigmatic declaration: "there is no establishment of the truth without an essential position of otherness; the ...

Charlebois, Philippe; Sibertin-Blanc, Guillaume; Mouze, Létitia; Buhlmann, Pierre
Univerzita Karlova, 2017

Správa míst paměti židovské obce, mezi konfliktem a kooperací: případová studie pařížské čtvrti Marais
Creach, Margot Julie; Klusáková, Luďa; Verdier, Nicolas; Takács, Ádám; Sandrine, Robert
2017 - francouzský
The research of this Master thesis will focus on the guided tours telling the history of the jewish community of the Marais in Paris. Following several waves of migrations coming from different parts of the world, le Marais is seen primarily as a jewish district. With its numerous monuments and museums linked to the jewish community and its folkloric shops, le Marais is the jewish district of Paris for many Parisians and tourists. However, thanks to the research of historians, sociologists and anthropologists, we will see that the presence of this jewish community is not as strong as one would imagine. Besides its rich history, the district was one of the first to be protected as a whole thanks to a new law protecting the heritage. Using these datas plus a case-study of guided tours in le Marais, we will see why the district is particularly suited to guided tours about its jewish history and how its complexity allows the guide to use it in many different ways. Tato diplomová práce se zaměří na výzkum prezentace historie židovské komunity Marais v Paříži prostřednictvím prohlídek s výkladem o její historii. Po několika vlnách migrací pocházejících z různých částí světa je le Marais vnímána především jako židovská čtvrť. Díky svým četným památkám a muzeím spojeným s židovskou komunitou a jejími folklórními obchody je le Marais židovskou čtvrtí Paříže pro mnoho Pařížanů a turistů. Díky výzkumu historiků, sociologů a antropologů však uvidíme, že přítomnost této židovské komunity není tak silná, jak bychom si představovali. Kromě své bohaté historie byl okres jedním z prvních chráněných jako celek díky novému zákonu o ochraně kulturního a historického dědictví. Použitím těchto dat a díky případové studii prohlídky s průvodcem v le Marais uvidíme, proč je okres obzvláště vhodný pro prohlídky židovské historie s průvodcem a jak jeho složitost dovoluje průvodci ji používat mnoha různými způsoby. Klíčová slova: Lieux de Mémoire|Héritage|Patrimoine|Paris|Juif|Quartier|Mémoire; Lieux de Mémoire|Heritage|Paris|Jew|Jewish|District|Memory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Správa míst paměti židovské obce, mezi konfliktem a kooperací: případová studie pařížské čtvrti Marais

The research of this Master thesis will focus on the guided tours telling the history of the jewish community of the Marais in Paris. Following several waves of migrations coming from different parts ...

Creach, Margot Julie; Klusáková, Luďa; Verdier, Nicolas; Takács, Ádám; Sandrine, Robert
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze