Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 468156
Publikováno od do

Zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině
DOSEDĚLOVÁ, Vendula; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
2018 - český
Diplomová práce má za cíl zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. V prvé řadě se snaží popsat a definovat základní principy rozvojové spolupráce obecně, poté podává charakteristiku té české. Děje se tak skrze rešerši dostupných dokumentů, koncepcí, strategií a závěrečných zpráv v tomto tématu. Hlavní záměr práce spočívá ve výzkumu s účelem zjistit, jak funguje spolupráce a management aktérů. Hodnocení je prováděno skrze analýzu třech zemědělských projektů. Po přečtení diplomové práce získá čtenář přehled o pojmech jako rozvojová politika nebo efektivnost rozvojové spolupráce a bude mít možnost udělat si názor na kvalitu a efektivnost implementovaných zemědělských projektů v Bosně a Hercegovině prostřednictvím české rozvojové politiky. The diploma thesis aims to evaluate the Czech foreign development cooperation in Bosnia and Herzegovina. First of all, it tries to describe and define the basic principles of development cooperation in general, then it gives the characteristics of the Czech one. This is done through the search of available documents, concepts, strategies and final reports on this topic. The second objective of the thesis consists in research to find out how cooperation and management of actors work in practice. The evaluation is carried out through the analysis of three agricultural projects. After reading the diploma thesis, the reader will get an overview of the concepts such as development policy or effectiveness of development cooperation and will have the opportunity to get an opinion on the quality and effectiveness of implemented agricultural projects in Bosnia and Herzegovina through Czech development policy. Klíčová slova: Bosna a Hercegovina; rozvojová spolupráce; efektivnost; spolupráce; sektor zemědělství; zemědělské projekty; Bosnia and Herzegovina; development cooperation; effectiveness; cooperation; agriculture sector; agricultural projects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině

Diplomová práce má za cíl zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. V prvé řadě se snaží popsat a definovat základní principy rozvojové spolupráce obecně, poté podává ...

DOSEDĚLOVÁ, Vendula; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Eko-terorismus v současném světě
KULKOVÁ, Tereza; FILIPEC, Ondřej
2018 - český
Tato práce se zabývá problematikou eko-terorismu v současném světě. Cílem práce je na základě analýzy dostupných zdrojů týkajících se nejen samotného eko-terorismu, ale i organizací Earth First!, Earth Liberation Front a Animal Liberation Front, vysvětlit pojem eko-terorismus a zhodnotit význam a závažnost této hrozby ve světě 21. století. První kapitola je zaměřena na definici a srovnání pojmů terorismus a eko-terorismus a tvoří tak teoretický základ práce. Druhá kapitola se zabývá ideologickými zdroji eko-terorismu a také příčinami a motivací jednání jeho aktérů. Třetí kapitola je tvořena případovými studiemi vybraných organizací a jejich následnou komparací a poslední kapitola je věnována pojetí eko-terorismu v současném světě. This thesis deals with the issue of eco-terrorism in the contemporary world. The aim of the thesis is to analyse available sources of information about eco-terrorism and selected organizations - Earth First!, Earth Liberation Front and Animal Liberation Front and then explain the term eco-terrorism and assess the threat of eco-terrorism in the world of 21st century. The first chapter is focused on definition and comparison of terms terrorism and eco-terrorism and creates the theoretical base of the thesis. The second chapter deals with ideological resources of eco-terrorism and also with causes and motivation of behaviour of eco-terrorists. The third chapter is composed of case studies of selected organizations, which are compared afterwards. The last chapter is devoted to conception of eco-terrorism in the contemporary world. Klíčová slova: terorismus; eko-terorismus; environmentalismus; hlubinná ekologie; životní prostředí; práva zvířat; environmentální aktivismus; přímá akce; Earth First!; Earth Liberation Front; Animal Liberation Front; terrorism; eco-terrorism; environmentalism; deep ecology; environment; animal rights; environmental activism; direct action; Earth First!; Earth Liberation Front; Animal Liberation Front Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Eko-terorismus v současném světě

Tato práce se zabývá problematikou eko-terorismu v současném světě. Cílem práce je na základě analýzy dostupných zdrojů týkajících se nejen samotného eko-terorismu, ale i organizací Earth First!, ...

KULKOVÁ, Tereza; FILIPEC, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Evaluácia projektu EDISON
ŠTEVÍKOVÁ, Paulína; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
2018 - český
Diplomová práca sa zaoberá evaluáciou multikultúrneho projektu EDISON realizovaného organizáciou AIESEC Olomouc na jar 2018. Tento projekt sa snaží o budovanie multikultúrnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl, zvýšenie motivácie k štúdiu jazyka a vytvorenie spoločnosti globálnych občanov. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Cieľom práce je posúdiť relevanciu projektu, efektivitu implementácie projektu, hospodárnosť pri realizácií, dopad projektu na žiakov zapojených základných a stredných škôl a jeho udržateľnosť. Práca identifikuje silné a slabé stránky projektu a záverom vyvodzuje odporúčania k budúcej realizácií. The diploma thesis deals with the evaluation of multicultural project EDISON implemented by organisation AIESEC Olomouc in the spring of 2018. This project aims to build multicultural literacy of primary and secondary school pupils, to increase the motivation to study the language and to create a society of global citizens. The project is realized under auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the relevance of the project, effectiveness of the project implementation, realization efficiency, impact of the project on pupils in primary and secondary schools involved in the project and its sustainability. The thesis identifies the strengths and weaknesses of the project and draws conclusions for future realizations. Klíčová slova: evaluácia; multikultúrna výchova; Česká republika; kontakt; AIESEC; EDISON; evaluation; multicultural education; Czech Republic; contact; AIESEC; EDISON Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Evaluácia projektu EDISON

Diplomová práca sa zaoberá evaluáciou multikultúrneho projektu EDISON realizovaného organizáciou AIESEC Olomouc na jar 2018. Tento projekt sa snaží o budovanie multikultúrnej gramotnosti žiakov ...

ŠTEVÍKOVÁ, Paulína; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu
KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. století. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak praktickou, která prolíná první částí. V první, teoretické části jsou představeny a definovány základní pojmy související s tématem práce, jako je morfologie, paradigma, gramatické kategorie atd. Následující kapitoly jsou věnovány popisu situace v latině a dále v období staré italštiny a následně také v období italštiny 19. století. Druhá praktická, část diplomové práce se zabývá hledáním používaných tvarů vybraných italských sloves ve dvou jazykových korpusech, a to OVI zastupujícím období staré italštiny a DiaCORISu, ze kterého jsou extrahovány tvary pro 19. století. Cílem práce je zobrazit hlavní vývojové tendence ve vývoji indikativu prézentu a za pomoci excerpce z jazykových korpusů poskytnout příklady vybraných sloves. This diploma thesis focuses on the evolution of the present indicative of Italian language, the thesis presents the evolution starting from Latin and finishing with a description of linguistic situation of Italian of the 19th century. The thesis incorporates two parts that are both connected - the theoretical and the analytical ones. In the first part, the basic notions such as morfology, paradigm, grammatical categories are presented and defined. Next chapters are dedicated to the situation in Latin, Old Italian and Italian of the 19th century. The second part deals with research of applied forms of selected Italian verbs. Two language corporas - OVI and DiaCORIS - are used for this part. OVI represents the period of Old Italian, while DiaCORIS describes the period of the Italian of the 19th century. The aim of this diploma thesis is to describe the main tendencies reguarding the evolution of present indicative and through language corpora to provide some examples of selected verbs. Klíčová slova: paradigma; indikativ; prézens; stará italština; italština 19. století; korpus; paradigm; indicative; present; Old Italian; Italian of the 19th century; corpus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu

Tato diplomová práce se zabývá vývojem indikativu prézentu v italském jazyce, přičemž vývoj je sledován již od latiny a končí představením situace týkající se paradigmatu indikativu prézentu pro 19. ...

KOCLÍŘOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza
ŠIMKOVÁ, Marie
2018 -
Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy shodné. Popis členů, jež je založen na současných gramatikách z italského a anglofonního prostoru, je obohacen o pohled rodilé mluvčí češtiny. Oproti zkoumaným jazykům je čeština v mnoha ohledech strukturně odlišná a ač díky bohaté jmenné flexi kategorii členu nevlastní, její užití napomáhá ke zmapování alternativních jazykových prostředků, které mohou funkci členu zastat. Práce je rozdělena do deseti kapitol, přičemž každá je tematicky zaměřena na jeden jazykový jev a následně doplněna o příklady z odborné bibliografie či korpusu InterCorp, jež shodnosti a odlišnosti v daném případě dokazují. Kapitola první je zaměřena na vývoj samotné kategorie členu v obou jazycích. Druhá kapitola předkládá formy a výslovnostní varianty členů v současné italštině a angličtině. Třetí kapitola je zaměřena na klasifikaci podstatných jmen a koncept substantivizace a počitatelnosti. Kapitola 4 představuje člen jakožto součást jmenného syntagma a současně zmiňuje další slovní druhy, jež ze syntaktického hlediska mohou zaujímat stejnou pozici jako člen. Kapitoly 5 a 6 popisují funkce členů - jejich konkrétní užití je následně podrobně popsáno v kapitole 7 a 8, kde jsou analyzována jak jména obecná, tak jména vlastní. Poslední dvě kapitoly berou v potaz vliv slovosledu na použití členu a vztah mezi ukazovacími zájmeny a členem. V závěru práce jsou shrnuty obecné poznatky vzhledem ke shodám a odlišnostem v použití členů, jež se opírají o počáteční analýzu všech výše zmíněných hledisek. This diploma thesis aims to analyze the function of articles in English and Italian. In both languages, articles are used in order to determine the name; however, in some instances, such function works in both languages differently. With the help of examples from books and from the InterCorp corpus, this thesis shows the similarities and differences regarding this matter. The description of both languages is based on the point of view of a native speaker of Czech. Having a broad variety of endings and declinations, Czech is a language that does not use the category of article. Thus, it uses other means to cover the same function, which in this case helps to see the differences in different language systems. The thesis is divided into ten chapters; each of them deals with a different aspect that is related to the article use. To show the level of similarity in each of these cases, the theory is supported by various examples in both languages. The first chapter deals with the development of articles from the Indoeuropean base. Next chapter introduces the current forms of articles in modern English and Italian, taking into account pronunciation. Chapter 3 focuses on the classification of substantives and also deals with the concept of countability. Chapter 4 introduces articles as a part of NP, taking into account different parts of speech that from the syntactic point of view can appear in the same position as article. Chapters 5 and 6 are focused on the general functions of articles, while the following two chapters analyse respectively the use of articles with common and proper names. Chapters 9 and 10 deal with the impact of word order on the use of articles and with the correlation of articles and demonstrative pronouns. In the final part are exposed the general conclusions that resulted from the analysis of all the aspects listed above. Klíčová slova: article; Italian; English; contrastive analysis; corpus; InterCorp Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Užití členu v italštině a v angličtině - kontrastivní analýza

Cílem této diplomové práce je popsat a porovnat funkci členů v italském a anglickém jazyce. Člen, jakožto determinant, se používá v obou jazycích, avšak v některých situacích jeho užití není vždy ...

ŠIMKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Impact of Major Sports Events on the Local Populations
KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
2018 - anglický
Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú popísané a využité na porovnanie. Práca sa zameriava na Olympijské hry a snaží sa porovnať organizáciu v rozvinutých a rozvojových krajinách, zameriavajúc sa na Olympády v Londýne 2012, ako zástupcu rozvinutého sveta a Riu de Janeiro 2016, ako zástupcu rozvojového sveta. Diplomová práca skúma, aký bol prístup organizačných výborov, skutočná realita a porovnanie vzájomných výsledkov medzi týmito dvoma Letnými olympijskými hrami. The goal of the master's thesis is to research the impacts of large international sports events on the local populations. The emphasis is given on the Olympic Games, while other major sports events are described and used for comparison. The paper is focusing on the Olympic Games and tries to compare the organization in the developed and developing world, whilst focusing the Olympics in London 2012, as the representative of the developed world and Rio de Janeiro 2016, as the representative of the developing world. The thesis is examining what was the approach of the organizing committees, the actual reality and compare the outcomes between them. Klíčová slova: veľké športové podujatia; šport a rozvoj; Olympijské hry; Olympijáda; MOV; dopad; rozvojová krajina; Brazília; Spojené Kráľovstvo; Olympijské hry v Londýne; Olympijské hry v Riu; major sports events; sport and development; Olympic Games; Olympics; IOC; impact; developing country; Brazil; United Kingdom; London Olympic Games; Rio Olympic Games Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Impact of Major Sports Events on the Local Populations

Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú ...

KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Všeobecná zdravotní péče jako jeden z cílů SDGs
SLADKÝ, Luboš; SCHLOSSAREK, Martin
2018 - český
Diplomová práce se zabývá zajištěním všeobecné zdravotní péče pro všechny v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, je diskutována definice všeobecné zdravotní péče, způsoby měření její kvality a její relevance pro další podcíle SDGs. Praktická část se věnuje analýze faktorů ovlivňujících úspěšnost plnění příslušného podcíle, současně jsou analyzovány konkrétní zdravotnické politiky vybraných rozvojových zemí. This thesis deals with the provision of universal health care for all in the context of the Sustainable Development Goals (SDG). The theoretical part of the thesis defines the basic concepts, the definition of universal health care, monitoring tools of its quality and achievement and its importance for the other subcategories of SDGs. The practical part deals with the analysis of the factors influencing the success of UHC's implementation while the specific health policies of selected developing countries are analysed. Klíčová slova: Všeobecná zdravotní péče; UHC; SDGs; zdraví; zdravotní péče; platby OOP; Thajsko; Gabon; Universal Health Coverage; UHC; SDGs; health; health care; OOP payments; Thailand; Gabon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Všeobecná zdravotní péče jako jeden z cílů SDGs

Diplomová práce se zabývá zajištěním všeobecné zdravotní péče pro všechny v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, je diskutována definice ...

SLADKÝ, Luboš; SCHLOSSAREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Strategie zvládání stresu v horolezectví
KRYŠTOF, Jan; PERNICOVÁ, Hana
2018 - český
Diplomová práce zkoumá strategie zvládání stresu u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zaměřuje se na hledání souvislostí mezi nejčastěji volenými strategiemi zvládání psychické zátěže a sportovním odvětvím, kterému se jedinci výzkumného souboru věnují. Do výzkumu bylo zařazeno třicet čtyři rekreačních horolezců, rozdělených dle pohlaví a věkových kategorií. Pro získání dat byl použit dotazník SVF 78 - Strategie zvládání stresu. Cílem diplomové práce bylo zjistit strukturu strategie zvládání stresu u vybraného vzorku horolezců, s ohledem na pohlaví a věk. Vypočítaná data byla konfrontována s normou populace dle příručky SVF 78. Byla stanovena hypotéza, zda existuje vztah mezi strategií zvládání stresu a věkem u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zkoumání ukázalo, že výzkumný soubor horolezců ve svých strategiích dává oproti normě více přednost pozitivním strategiím. Byl zjištěn rozdíl v užívaných strategiích výběrového vzorku mužů a žen. Výzkumný soubor horolezců mužů má tendenci směřovat k pozitivním strategiím zvládání stresu, výzkumný soubor horolezců žen se ubírá spíše k negativním strategiím. Výzkumná hypotéza, zda existuje vztah mezi zvládáním stresu a věkem u výzkumného souboru horolezců nebyla potvrzena. This diploma thesis investigates stress management strategies of a selected sample of recreational mountaineers. It focuses on finding relationships between the most commonly selected strategies for coping with psychological stress and the sport sector in which the individuals of the research group are involved in. The research included thirty-four recreational mountaineers, divided by gender and age categories. The SVF 78 - Stress Coping Strategies questionnaire was used to obtain the required data. The aim of the diploma thesis was to find out the structure of the stress coping strategy of the selected sample of mountaineers in regard to gender and age. The calculated data were confronted with the population standard according the SVF 78 manual. A hypothesis has been established as to whether there is a relationship between stress coping and age in the selected sample of recreational mountaineers. The research has shown that contrary to the norm, the selected group of mountaineers favour positive strategies within their coping strategies. A difference has been detected in the strategies used by the selected sample of men and women. The male mountaineer research group tends to move towards positive strategies of coping with stress, the female research group moves towards negative strategies. The research hypothesis of whether there is a relationship between stress coping and age in the research group of mountaineers has not been confirmed. Klíčová slova: horolezectví; emoce; stres; psychologie sportu; strategie zvládání stresu; mountaineering; emotion; stress; sports psychology; stress coping strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Strategie zvládání stresu v horolezectví

Diplomová práce zkoumá strategie zvládání stresu u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zaměřuje se na hledání souvislostí mezi nejčastěji volenými strategiemi zvládání psychické zátěže a ...

KRYŠTOF, Jan; PERNICOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
GABRIŠKOVÁ, Denisa
2018 - český
Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve teoreticky popíši povahu těchto komplexních sloves, poté pak jejich místo v současné italštině, tj. zejména jejich frekvenci na základě slovníků a korpusů. Jádro práce pak bude představovat druhá, praktická část, ve které vyhledám české protějšky vybraného vzorku frázových sloves a zaměřím se na jejich možné významy. Práce bude obsahovat slovník významů frázových sloves. My diploma thesis deals with phrasal verbs in Italian (it. verbi sintagmatici), such as andare via, andare su, buttare via, mandare gi? etc. In the first part of the thesis I will describe the disposition of these complex verbs theoretically with help of secondary literature. After that I´ll explain their position in current Italian language, especially their frequency of use on the basis of dictionaries and corpuses. The second, practical part is the core of this thesis. The aim of this work is to search Czech opposites of the selected sample of the Italian phrasal verbs. I put emphasis on their possible meanings. The thesis includes the dictionary with meanings of phrasal verbs. Klíčová slova: Frázová slovesa; verbi sintagmatici; paralerní korpus InterCorp; italština; Phrasal verbs; verbi sintagmatici; parallel corpus InterCorp; italian Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp

Ve své diplomové práci popíši tzv. frázová slovesa v italštině (it. verbi sintagmatici), jako jsou andare via, andare su, buttare via, mandare gi? apod. Na základě sekundární literatury nejprve ...

GABRIŠKOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití dětské kresby v práci speciálního pedagoga u dětí předškolního věku
MORYSOVÁ, Veronika; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá úrovní grafomotoriky a kresby dětí předškolního věku s diagnózou narušené komunikační schopnosti- dyslálií. Autorkou je zkoumáno, zda tato diagnóza ovlivňuje grafomotoriku a kresbu dětí. Dále porovnává rozdíly v těchto oblastech mezi dětmi s narušenou komunikační schopností a dětmi intaktními. The bachelor thesis is focused on quality of graphomotorics and drawing with pre-school children diagnosed with disturbed communication ability. The author researchs whether the diagnosis affect of drawing and graphomotoric pre-school childern. Next, compare difference these fields between childern with disturbed communication ability and childern without this. Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost; dyslálie; děti předškolního věku; grafomotorika; kresba; speciální pedagog; Disturbed communication ability; preschool child; grafomotorics; drawings; special pedagogue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Využití dětské kresby v práci speciálního pedagoga u dětí předškolního věku

Bakalářská práce se zabývá úrovní grafomotoriky a kresby dětí předškolního věku s diagnózou narušené komunikační schopnosti- dyslálií. Autorkou je zkoumáno, zda tato diagnóza ovlivňuje grafomotoriku a ...

MORYSOVÁ, Veronika; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze