Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 464158
Publikováno od do

Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách
Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
2018 - český
Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné postupy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků a zároveň bylo možné postupy použít opakovaně a efektivně. Obsahem práce je zejména testování fotogrammetrické metody Structure from motion (SfM) pro monitoring, respektive modelování reálného erozního poškození pomocí softwaru Agisoft PhotoScan. Provedené experimenty zahrnují testování nastavení softwaru a jeho vlivu na přesnost výsledků, dále testování vlivu počtu použitých vlícovacích bodů, které jsou používány pro referencování výsledků, a v neposlední řadě testování vlivu výšky snímkování zkoumané lokality. Testování je prováděno jak na UAV datech, tak také pomocí dat z pozemního snímkování. Výsledky ukazují zejména na důležitost primárního vytyčení cíle využití získaných dat, respektive na definici potřebného výsledného rozlišení a přesnosti. Od těchto požadavků se potom odvíjí příprava celého experimentu a volba parametrů výpočtů. Další část práce je potom věnována popisu nově vyvinuté metody výpočtu objemu erozních rýh či jiných (nejen) erozních útvarů na podkladu podrobných 3D modelů, získaných pomocí výše uvedených metod. Pro výpočet byl vytvořen automatizovaný nástroj pro ArcGIS, který využívá ArcPy Python knihovnu, vstupními daty jsou model povrchu rýhy a polygon hrany rýhy. Pro výpočet není nutná znalost předchozího stavu původního povrchu před erozní událostí, který je pomocí nástroje při výpočtu rekonstruován. Pomocí metody je poměrně přesně možné určit objem jednotlivých útvarů za předpokladu, že povrch před erozní událostí byl bez větších nerovností či terénních změn. V neposlední řadě jsou v práci uvedeny případové studie kvantifikace erozního poškození na zemědělských pozemcích, za použití popisovaných a testovaných metod. Erozní poškození po extrémní události lze při určitém zjednodušení a za využití extrapolace kvantifikovat, respektive odhadnout pro poměrně rozsáhlá území. V práci je uveden podrobný metodický postup výpočtu včetně dalších doporučení a námětů vzniklých na základě provedených experimentů.The thesis deals with using UAV and close range photogrammetry for long-term monitoring of soil erosion occurrences and for volumetric assessments of soil degradation right after the rainfall events. The aim of the work is to evaluate, test and propose potential approaches in order to achieve the most accurate results together with effectivity and possibility to reproduce the methods. The thesis mainly presents testing the Structure from motion (SfM) method for monitoring or modelling of real erosion damage using Agisoft PhotoScan software. Experiments included testing of software configuration and its impact on accuracy, the influence of the number of ground control points, and the effect of different flight altitudes. Experiments were performed using UAV data as well as terrestrial images. The results show, in particular, the importance of the primary definition of the utilization of acquired data, respectively the definition of required resolution and accuracy of resulted orthophotos or 3D models. These requirements directly influence the preparation of the experiments and calculation parameters. The second part of the thesis is dedicated to the description of a newly developed method of calculating the volume of erosion rills on the basis of detailed 3D models. The Python algorithm, implemented in ArcGIS software, provides automatic calculations of the rill volumes, based on rill edge polygons and 3D model of the target area. The main advantage of the method is, that there is no need for information about the surface prior to erosion, as the original surface is reconstructed by the tool. Using this method, it is possible to estimate the volume of in-depth erosion objects provided that the natural surface before the erosion event was nearly plane. In the last part, the case studies present the methodology of soil erosion damage assessment on entire agricultural fields, using described and tested methods. The volume of erosion occurrences after the extreme rainfall event can be quantified or estimated for relatively large areas, with some simplification and using extrapolation. The thesis offers a detailed description of rill erosion calculation method, including additional recommendations and suggestions resulting from the experiments. Klíčová slova: eroze půdy,erozní rýhy,monitoring,Structure from Motion,UAV,objemové hodnocení; soil erosion,erosion rills,monitoring,Structure from Motion,UAV,volumetric assessment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách

Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, ...

Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu
Šanovec Jan; Kubelka Martin; Evin Emil
2018 - český
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. Praktická část je zaměřena na sledování vlivu rychlosti deformace na citlivost materiálu na zkušebním zařízení modifikovaného Charpyho kladiva. Zařízení bylo osazeno novým snímacím systémem a v práci je proveden jeho popis. Na experimentálním zařízení bylo provedeno široké spektrum zkoušek pro zmapování co největšího počtu průběhů experimentů. Na základě získaných poznatků byla po realizaci zkoušek vytvořena metodika zkoušení na tomto zařízení.This dissertation thesis is focused on sheet metal forming. It provides basic theoretical information for understanding and deeper acquaintance with this technology, focusing on issues of strain rate. The practical part is focused on monitoring the effects of strain rate on the sensitivity of material on the testing machine - modified Charpy hammer. The machine was fitted with a new sensor system and in this thesis also includes its description. On the testing machine broad range of tests were done in order to obtain the largest possible number of the courses of experiments. Based on this knowledge after realization all the tests the measurement methodology of testing at this machine was created. Klíčová slova: plošné tváření,mechanické zkoušky materiálu,rychlost deformace; Sheet Metal Forming,Mechanical Test of Materials,Strain Rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu

Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku ...

Šanovec Jan; Kubelka Martin; Evin Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu
Zelenka Antonín; Kunzová Barbora; Brožek Milan
2018 - český
Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. Mezi cíle disertační práce patří analýza v oblasti monitoringu technického stavu, legislativních požadavků a plánování údržby mezi technologicky a organizačně vyspělými provozovateli plynárenských zařízení v Nizozemsku, Velké Británii a Německu. Výstupem je návrh a popis metodiky optimalizace procesu údržby plynovodů a přípojek různých tlakových hladin s ohledem na změny intervalů inspekčních činností na základě technického a provozního stavu plynovodů.The doctoral thesis deals with the maintenance of gas facilities. The thesis is focused on the possibility of using new maintenance approaches in relation to the indicators of technical condition and operating conditions in the gas industry. The aims of thesis includes analysis of the current state of maintenance of gas facilities in Germany, Netherlands, Great Britain and Hungary on the basis of legal requirements, advanced procedures for maintenance management and monitoring of technical condition. The output of doctoral thesis is the design and description of the optimization methods for the maintenance of gas pipelines with respect to the changes in the interval of inspection activities based on the technical and operational condition of the gas pipelines. Klíčová slova: plynárenství,plynárenské zařízení,plynovod,údržba,hodnocení technického stavu; Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu

Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v ...

Zelenka Antonín; Kunzová Barbora; Brožek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín
Kolovratník Michal; Macálka Aleš; Cyrus Václav
2018 - český
Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout metodiku pro optimalizace posledních NT turbínových stupňů zohledňující různé provozní stavy, při kterých by mohla být turbína nasazena, a dále provést analýzu výsledků táto metodiky. Pro validaci numerického modelu bylo využito porovnání s experimentálními daty získanými v aerodynamickém tunelu na patním profilu NT oběžné lopatky (OL). Porovnáván byl ztrátový součinitel s výsledky pneumatických měření a také charakter proudového pole s údaji z optického měření. Na základě geometrie úvodního modelu NT části PT s radiálním difuzorem a výstupním tělesem jsem provedl aerodynamickou analýzu zahrnující obvodové nesymetrie proudového pole za oběžnými lopatkami, které vznikají v radiálním difusoru a ve výstupním tělese. V další části práce byly provedeny tvarové modifikace rozváděcí lopatky (RL) posledního NT stupně tangenciálním náklonem, axiálním náklonem a úpravou patní okrajové plochy s cílem zvýšit účinnost turbíny. Pro řízení tvarových modifikací RL byla použita metoda ?Design of Experiment? (DOE), která efektivně prohledává a mapuje zadaný optimalizační prostor. Tento modifikovaný tvar RL byl porovnán s úvodním tvarem RL pro různé provozní stavy a podrobně analyzován. Tato práce obsahuje řadu návodů a postupů pro tvarovou optimalizaci točivých strojů a jejich analýzu.This work deals with computational modeling of low pressure parts of steam turbines with exhaust hood. The geometric model is based on the testing aerodynamic design of the low pressure turbine. The aim of the work was to develop a methodology for optimization of the last low pressure turbine stages with regard to the different operating states where the turbine could be used and the subsequent analysis of the results. For the validation of the numerical model, a comparison was made with the experiment on the root profile of bucket blade in the aerodynamic tunnel, where I compared the loss coefficient and the character of the flow field with the optical measurement. On the basis of the geometry of the low pressure part of the steam turbine with the radial diffuser and the exhaust hood, I performed an aerodynamic analysis, including the non-uniformity of the flow field behind the last bucket which develops in radial diffuser and the exhaust hood. In the following section, the shaping of the nozzle of the last stage was performed by compound lean, axial sweep and hub end-wall with goal to increase the efficiency of the turbine. The "Design of Experiment" method (DOE) was used to control nozzle shape modifications, which is able to search and map the specified optimization space. This modified nozzle shape was compared to the initial nozzle shape for different operating states and analyzed in detail. A series of recommendations and guidelines for the CFD modelling of steam turbine exhaust hood flows based on this work are supplied. Klíčová slova: parní turbína,difuzor,výstupní těleso,nenávrhové stavy,numerické simulace,DOE; Steam Turbine,Diffusor,Exhaust Hood,Off-design Conditions,Numerical SImulation,DOE Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín

Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem ...

Kolovratník Michal; Macálka Aleš; Cyrus Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza ražby metodou drill ad blat
Pruška Jan; Vrbata Jan; Hilar Matouš
2018 - český
Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na příkladu stavby tunelu Moane v norském Kongsbergu. Pozornost je věnována především moderním přístupům a používání nových technologií jako je nabíjení čelby emulzní trhavinou a 3D skenování výrubu. Hlavním tématem práce je analýza ražby na zmíněném projektu. Na základě dat z průběhu ražby je proveden rozbor všech faktorů ovlivňujících kvalitu záběrů, rychlost postupu prací a finanční náklady. Výsledky analýzy ukazují, které vstupní parametry ražby hrají nejdůležitější roli a jak je možné optimalizovat technologický postup.The thesis provides a comprehensive description of excavation using the Drill and Blast tunnelling method. A general presentation of principles and potential for utilization is followed by a detailed introduction to the practical application of this method on the construction of Moane tunnel in Kongsberg, Norway. Attention is paid particularly to the latest approaches and use of modern technologies such as charging the face with emulsion explosive and 3D scanning of a tunnel contour. The main objective of the thesis is to analyze the excavation of the above-mentioned tunnel. Based on the data from the excavation process an analysis of all factors affecting round quality, speed of progress and financial costs is performed. The results of the analysis show which of the input excavation parameters play the most significant role and how the technological process can be optimized. Klíčová slova: tunelovací metoda drill and blast,trhací práce,tunel Moane,emulzní trhavina,3D skenování výrubu,analýza ražby,faktory ovlivňující ražbu,optimalizace technologického postupu; Drill and Blast Tunnelling Method,Blasting Works,Moane Tunnel,Emulsion Explosive,3D Scanning of Tunnel Contour,Analysis of Excavation,Factors Affecting Excavation,Optimization of Technological Process Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza ražby metodou drill ad blat

Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou ...

Pruška Jan; Vrbata Jan; Hilar Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku
Beran Theodor; Findová Šárka; Dvořáková Lilia
2018 - český
Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a deskripce rozdílnosti hospodářských výsledků z účetnictví finančního a vnitropodnikového. V disertační práci jsou zdůrazněny základní předpoklady vnitropodnikového řízení - spolehlivá datová základna a vzájemná provázanost jednotlivých informačních systémů, což je prostředek, jímž management podniku působí na nižší úrovně řízení. Moderní postupy a metody z oblasti řízení nákladů, které se v současnosti v podnicích běžně využívají, jsou v disertační práci doplněny o konkrétní charakteristické požadavky na vhodnost použití v různých podmínkách podniku a není opomenuta interpretace informací, které popsané manažerské nástroje vnitropodnikového řízení poskytují. Práce se věnuje teoretickým východiskům tvorby modelu řízení nákladů se zaměřením na nákladovou transformaci. Na praktickém příkladu je provedena komparace výsledků výpočtů nákladů na jednici pomocí čtyř různých kalkulačních metod a dále je proveden návrh metodiky analýzy prostoru modelu vnitropodnikového řízení - pomocí maticové analýzy. Významnou částí práce je vysvětlení vzniku rozdílných hospodářských výsledků z finančního a vnitropodnikového účetnictví se zobecněním základních charakteristik obou účetních systémů. Jedna kapitola je věnována problematice latentních ztrát, jejichž odhalování a zamezování by mělo být jedním z mnoha úkolů podniku. Následuje návrh možné analýzy oceňovacích rozdílů v oblasti zásob, na který navazuje návrh postupu bilanční analýzy. Součástí práce je také popis problematiky vykazování zisku a Capex jako součásti finanční analýzy. V samostatné části je teoretický přístup k účtování o výrobě, ve kterém se současně objeví otázka vlastního pojetí hospodářského výsledku, která je založena na bilančně - teoretických úvahách, vyjádřených třemi teoretickými východisky. Součástí práce je provedení aplikace metody ověřování účetních dat pomocí Benfordova zákona.The dissertation focuses on the area of internal cost management in the engineering enterprise. The objective is to prove the transferability of kinds of costs to calculation costs, to identify the linkages between the managerial tools and to describe the differences in economic results from financial and internal accounting. The dissertation thesis emphasizes the basic prerequisites for internal management - reliable database and interconnection of individual information systems, which is the means, by which the management of the company operates at lower levels of management. Modern procedures and methods in the field of cost management, which are currently using in enterprises, there is added specific requirements for suitability for use in different business conditions and it is not neglected to interpret the information provided management tools. The thesis deals with the theoretical basis of modelling cost management with a focus on cost transformation. In the practical example, are compared the results from the four different methods, and then propose a methodology for the analysis of the internal management model space - using a matrix analysis. An important part of the thesis is an explanation of the emergence of different economic results from financial and internal accounting with the generalization of the basic characteristics of both accounting systems. One chapter deals with latent loss issues, the detection and prevention of which should be one of many business challenges, follows the proposal of the balance analysis. Part of the thesis is also a description of the issue of profit reporting and Capex as part of the financial analysis. In a separate part, there is a theoretical approach to accounting for production, in which the question of the own concept of economic result, which is based on the balance of theoretical considerations, expressed by three theoretical bases, emerges at the same time. Part of the thesis is the implementation of the method of verification of accounting data using the Benford?s Law. Klíčová slova: alokace,analýza,controlling,model,náklady,nástroje,řízení,systém,účetnictví,ukazatele; Allocation,Analysis,Controlling,Model,Cost,Instruments,System,Accounting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku

Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi ...

Beran Theodor; Findová Šárka; Dvořáková Lilia
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP
Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
2018 - anglický
Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový výpočet a zpracování výsledků. S pokračující snahou o stále vyšší přesnost výpočtu, každá z fází analýzy musí zpracovávat obrovské množství dat. Tradiční reprezentace sítě, vstupních parametrů a výsledků založená na obyčejných nestrukturovaných souborech je úzkým hrdlem celého procesu. Tento fakt komplikuje vývoj nástrojů pro inženýry a vědce, kteří připravují vstupní data do MKP nebo interpretují výsledky z MKP. Nevýhody a omezení tradičního přístupu založeného na souborech je motivací pro výrazné přepracování celého způsobu nakládání s daty v konečně prvkové analýze. Práce je zaměřena především na zpracování výsledků z MKP a na způsob jejich ukládání, přenos a zobrazování. Nicméně, dizertační práce popisuje také návrh a implementaci kompletního systému pro správu dat, který propojuje všechny části konečně prvkové analýzy a poskytuje rozhraní pro dotazování nad daty a vzdálený přístup přes Internet. Je zde rovněž představen nový formát pro reprezentaci výsledků z MKP, který mimo jiné podporuje uložení vizuálních filtrů aplikovaných na data, což usnadňuje implementaci post-procesoru. Hlavní výhoda nového formátu je podpora pro kompresi dat. Kompresní metoda založená na singulárním rozkladu je představena a popsána. Metoda je schopna zkompresovat libovolnou sadu výsledků z MKP použitím aproximace maticí s nižší hodností. Kompresní poměr je nejvýše 10% pro všechny testované výsledky. V mnoha případech je kompresní poměr pod 1% původní velikosti, zatímco relativní chybu aproximace se podařilo udržet pod 10^-5. Pro demostraci uvedených metod dizertační práce rovněž popisuje implementaci dvou post-procesorů. Desktopový post-procesor je vizualizační nástroj, který umožňuje zobrazovat data v různých formátech včetně nově navrženého formátu podporujícího kompresi výsledků z MKP. Post-procesor je schopen vytvořit efektivní reprezentaci konečně prvkové sítě a implementuje pokročilé techniky pro manipulaci s uzly, hranami a prvky sítě. Webový post-procesor je jednoduchá multi-platformní aplikace, která demonstruje výhody nového formátu. Umožňuje zobrazit výsledky z MKP umístěné ve vzdáleném úložišti. Díky tomu, že výpočetně náročné operace související se zpracováním výsledků jsou prováděny na vzdáleném serveru, webová aplikace je pouze tenký klient, který je schopen pracovat i na zařízeních s velmi omezeným výkonem a pamětí.Finite element analysis is a process of modeling physical reality that consists of several phases – model generation, meshing, attribute assignment, solution, and post-processing. With the ongoing desire to solve more complex systems with better and better precision, an analysis has to process enormous amount of data in each of its phases. Traditional unstructured file-based representation of the mesh, input parameters, and the results from the solution is the bottleneck of the entire process. It lacks the scalability and complicates the development of the tools for engineers and researchers that are either preparing the input to FEM, or interpreting the output from FEM. Limitations of the standard file-based approach are the motivation to re-think the entire process of data management in FEA. The focus of the thesis is mainly on the post-processing of the results and the way the results are stored, transfered, and visualized. However, the thesis describes the design and implementation of the complete FEA data management system that connects all the parts of the finite element analysis, providing query interface and remote access over the Internet. There is proposed the new storage format for representation of FEM results that provides the persistent representation of visual filters to simplify the implementation of a post-processor. The main feature of the storage format is the support for compression of FEM results. The compression method based on singular value decomposition is proposed. The method is able to compress arbitrary results from FEM using low-rank approximation matrices. The compression ratio is at most 10% for all tested results. In many cases, the compression ratio is bellow 1% of the original size, while the relative approximation error is kept under 10^-5. To demonstrate the proposed methods, the thesis describes the implementation of two post-processors. The desktop post-processor is a feature-rich visualization tool that allows to visualize the data in various formats including the new proposed storage format. It is able to create efficient surface representation of an arbitrary finite element mesh and it implements advanced techniques for manipulation with the mesh entities. The web-based post-processor is a simple cross-platform application that demonstrates the benefits of the proposed storage format. It is able to visualize the simulation results located in a remote storage. As the hard work connected with processing of the results is offloaded to a server, the web application is just a thin client that works even on devices with limited CPU and memory resources. Klíčová slova: Metoda konečných prvků (MKP),Konečně prvková analýza,Vizualizace; Finite Element Method (FEM),Finite Element Analysis (FEA),Postprocessing,Data visualization,Data compression,Data management,Singular Value Decomposition SVD) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP

Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů ...

Kruis Jaroslav; Beneš Štěpán; Kozubek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD
Hofreiter Milan; Trnka Pavel; Olehla Miroslav
2018 - český
Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto nabývá na významu podpora spolehlivosti a bezpečnosti provozu autonomních systémů. Diagnostika poruch založená na markovském modelu sledovaného procesu se obecně řadí mezi pravděpodobnostní modelovací techniky využívající Bayesovského pravděpodobnostního přístupu. Díky svým vlastnostem se markovský model jeví jako silný nástroj použitelný pro širokou škálu průmyslových i jiných aplikací. Tato disertační práce předkládá několik postupů, které vedou ke zvýšení rychlosti, úspěšnosti a obecně ke zlepšení detekce a identifikace poruch diagnostickým systémem založeným na markovském modelu.Fault Diagnosis has lasting importance in all fields of human endeavor. Today's technology development is progressing towards more and more complex control systems, which are characterized by a growing degree of independence from human service. It is therefore important to promote the reliability and safety of operation of autonomous systems. Fault diagnosis based on the Markov model of the observed process is generally one of probability modeling techniques that are using Bayesian probability approach. Thanks to its features, the Markov model appears to be a powerful tool that can be used for a wide range of industrial and other applications. This dissertation presents several procedures that increase the speed, success rate, and that generally improve the detection and identification of faults by a Markov model based diagnostic system. Klíčová slova: diagnostika poruch,bayesovský klasifikátor,markovský řetězec,empirická modální dekompozice,vlastní modální funkce,porucha; fault diagnosis,Bayes classifier,Markov chain,empirical mode decomposition,intrinsic mode function,fault Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD

Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti ...

Hofreiter Milan; Trnka Pavel; Olehla Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění
Habel Jiří; Zálešák Jan; Polívka Milan
2018 - český
Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou prezentovány proveden teoretické simulace i terénní měření za účelem studia rozložení jasů v zorném poli pozorovatele. Na základě zjištěných souvislostí jsou odvozeny aplikační postupy a doporučení vhodných parametrů pro veřejné osvětlovací soustavy v praktických užitích. Dále jsou vyjádřeny potencionální úspory pro veřejné osvětlovací soustavy v podmínkách mezopického vidění.This thesis is dealing with now days topic of mesopic vison and potential saving due to possible lowering of power composition. Thesis describe many theoretical simulations based on MES2 system produced by CIE. Also, thesis handle a on field measurement and describe results. All gain knowledge is applied for determine basic requirements for public lighting suitable to human mesopic vision predisposition. Determine of possible savings is also shown. Klíčová slova: Mezopické vidění,veřejné osvětlení,poměr S/P,energetická náročnost,úspory ve veřejném osvětlení; Public lighting,LED light source,mesopic vision,mesopic systems,S/P ratio,energy savings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění

Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického ...

Habel Jiří; Zálešák Jan; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
2018 - český
Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development of the level of unemployment in the Czech Republic and international comparison with the countries of the European Union, especially with the states of the Visegrad Group states. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on legislation related to unemployment, methodology and data sources, and also defines unemployment, its types and impacts. In the analytical part, there is described the development of unemployment in the Czech Republic from its origin to the present. Particular attention is paid to the year 2016, which was subjected to the analysis of unemployment in terms of demographic indicators such as gender, age, education and also according to individual regions of the Czech Republic. The work also compares the development of unemployment among Visegrad Group states from 2000 to 2016 and analyses the level of unemployment in terms of the highest education achieved between these countries in 2016. Keywords: Unemployment, unemployment structure, gender, age, education, legislation, methodology, labour force sample survey, Czech Republic, Visegrad Four... Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky Abstrakt Nezaměstnanost je jedním z hlavních globálních problémů současnosti. Tato diplomová práce se zabývá vývojem úrovně nezaměstnanosti v České republice a mezinárodním porovnáním se zeměmi Evropské unie, zejména pak se státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativu spojenou s nezaměstnaností, metodiku a zdroje dat, dále pak definuje nezaměstnanost, její druhy a dopady. V analytické části popisuje vývoj nezaměstnanosti v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována roku 2016, který byl podroben analýze nezaměstnanosti z hlediska demografických ukazatelů jako je pohlaví, věk, vzdělání a dále pak podle jednotlivých krajů České republiky. Práce následně porovnává vývoj úrovně nezaměstnanosti mezi státy Visegrádské čtyřky od roku 2000 až do roku 2016 a analyzuje úroveň nezaměstnanosti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání mezi těmito zeměmi v roce 2016. Klíčová slova: Nezaměstnanost, struktury nezaměstnanosti, pohlaví, věk, vzdělání, legislativa, metodika, výběrové šetření pracovních sil, Česká republika, Visegrádská čtyřka, Polsko, Maďarsko, Slovensko Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky

Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development ...

Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze