Počet nalezených dokumentů: 32542
Publikováno od do

Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics
SAIBOLD, Anna
2018 - anglický
Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an important opportunity to support their exploitation. This thesis aims at applying several data engineering steps to a particular real-world data source to demonstrate the additional benefit with respect to utilization of the data by means of connecting to other data sources as well as querying and analyzing the data. Therefore, in the practical part of this thesis a continuous example showing several engineering steps is constructed, comprising the development of different schemata, the creation of a database as well as the mapping and integration of future heterogeneous data. Finally, processing queries against the engineered data source is compared to an online database search regarding different aspects like time, effort, and usability. As the example shows, an engineered database can have huge benefits over online search, especially for complex queries, processing data from several sources. Klíčová slova: Dataengineering; Bioinformatics; XML; Integration; Ontology; Mapping; Informationsystems; Cancer; Gene; Disease; Database; Query; Schema Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics

Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an ...

SAIBOLD, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - anglický
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae
STEHRER, Thomas
2018 - anglický
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Klíčová slova: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Improving Generalization of Deep Convolutional Neural Networks for Acoustic Scene Classification
PAISCHER, Fabian
2018 - anglický
In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system to classify audio recordings according to the location they were recorded in. This work focuses mainly on the Acoustic Scene Classification task proposed by the IEEE DCASE Challenge. The dataset for Acoustic Scene Classification consists of recordings from distinct recording locations. The aim of the challenge is to classify an unseen test set of recordings. In the challenge of 2016 the training and test set did not differ significantly. In the challenge of 2017, however, the test set originated from a different distribution, implying a strong need for generalization. In the course of this work, the initial implementation consisting of a Deep Convolutional Neural Network for the DCASE 2016 challenge submission (done in Lasagne) was re-implemented in Keras. An extension of the ADAM optimizer (AMSGrad) was investigated for improvement in generalization. Other submissions to the DCASE 2017 challenge suggest that different types of spectrograms might be key for better generalization. Therefore experiments utilizing different kinds of spectrograms were conducted. Furthermore, different interpolation algorithms were used for data augmentation, with some of them yielding significant improvements in classification accuracy and generalization. For different spectrogram dimensions, slight adjustments in the network architecture also resulted in a performance gain. To better understand what different models "see" and what they focus on, their filters, and activations were visualized and compared for differences. Finally the adjustments which led to better generalization on the dataset of the DCASE 2016 challenge were tested on the dataset of the DCASE 2017 challenge, leading to an improvement over all submissions to the DCASE 2017 challenge from the Institute of Computational Perception. In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system to classify audio recordings according to the location they were recorded in. This work focuses mainly on the Acoustic Scene Classification task proposed by the IEEE DCASE Challenge. The dataset for Acoustic Scene Classification consists of recordings from distinct recording locations. The aim of the challenge is to classify an unseen test set of recordings. In the challenge of 2016 the training and test set did not differ significantly. In the challenge of 2017, however, the test set originated from a different distribution, implying a strong need for generalization. In the course of this work, the initial implementation consisting of a Deep Convolutional Neural Network for the DCASE 2016 challenge submission (done in Lasagne) was re-implemented in Keras. An extension of the ADAM optimizer (AMSGrad) was investigated for improvement in generalization. Other submissions to the DCASE 2017 challenge suggest that different types of spectrograms might be key for better generalization. Therefore experiments utilizing different kinds of spectrograms were conducted. Furthermore, different interpolation algorithms were used for data augmentation, with some of them yielding significant improvements in classification accuracy and generalization. For different spectrogram dimensions, slight adjustments in the network architecture also resulted in a performance gain. To better understand what different models "see" and what they focus on, their filters, and activations were visualized and compared for differences. Finally the adjustments which led to better generalization on the dataset of the DCASE 2016 challenge were tested on the dataset of the DCASE 2017 challenge, leading to an improvement over all submissions to the DCASE 2017 challenge from the Institute of Computational Perception. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Improving Generalization of Deep Convolutional Neural Networks for Acoustic Scene Classification

In recent years deep learning has become one of the most popular machine learning techniques for a vast variety of complex problems. An example for such a task is to mirror the human auditory system ...

PAISCHER, Fabian
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan
KOREŠ, František
2018 - český
Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana. Její stěžejní část tvoří kritická edice vzácně dochovaných rodinných pamětí sepsaných oběma urozenými muži v 16. a na počátku 17. století. Jedinečné svědectví osobní povahy doplněné o výpověď soukromé i úřední korespondence a dalších typů historických pramenů se pro autora práce stalo základním heuristickým východiskem k poznání každodenních i nevšedních zážitků, představ a způsobů myšlení konkrétních představitelů dvou rozdílných generací předbělohorské nižší šlechty. Prováděný výzkum se v souladu s biografickou metodou zaměřil v postupných krocích na přiblížení rodinného a veřejného života obou rytířů, jejich manželek i potomků. Stranou zájmu však nezůstaly ani otázky po proměnách složitých sítí společenských vztahů, utváření rodové paměti, působení války nebo vnímání rozmanitých kulturních vzorů. Záměrem autora bylo představit jednu z možných cest k uchopení sociálních dějin nižší šlechty v předbělohorském období. Supported by historical and anthropological approaches of methodology, the thesis submitted endeavoured to point out the life histories of two almost unknown knights of the period before the Battle of White Mountain, Přibík Bukovanský Pinta z Bukovan and his son Jan. Its principal part consists of a critical edition of rarely preserved family memoirs, written by both noblemen in the 16th and the early 17th centuries. The unique testimony of personal character, supplemented by the message of their personal and official correspondence and other kinds of historical sources, rendered the author the basic heuristic starting point to becoming acquainted with both everyday and unusual experiences, ideas and manners of thinking in concrete representatives of two different generations of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. I focused my research, gradually conducted in accordance with the biographical method, on presenting the family and public lives of both knights, their wives and offspring. Apart from this, the questions of transformation of complex networks of social relationships, formation of family memory, the effects of war and perception of various cultural models, were also given appropriate attention. The author's intention was to present one of the possible manners to approach the social history of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka ...

KOREŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Development of algorithms for the analysis of duplex sequencing data
HEINZL, Monika
2018 - anglický
Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex consensus sequences (DCS) and are then aligned to the reference genome to call mutations. During this process, a large amount of sequencing data is lost. Therefore, we have developed new algorithms, that give insight in the sequencing data which helps to improve the reads/SSCS/DCS ratios. In addition, a graphical representation of the sequencing data was implemented. The first part of the thesis is focusing on the distribution of sizes of read families. Second, a detailed analysis of the tags is shown by calculating their Hamming distances which can identify sequencing or PCR errors from true molecules. In addition, we can detect artificial produced chimeric reads during PCR. The fourth part includes the application of our algorithms on shorter tag lengths and on only those tags which are involved in the formation of DCSs. Finally, we investigated different sources of read loss during data analysis. Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex consensus sequences (DCS) and are then aligned to the reference genome to call mutations. During this process, a large amount of sequencing data is lost. Therefore, we have developed new algorithms, that give insight in the sequencing data which helps to improve the reads/SSCS/DCS ratios. In addition, a graphical representation of the sequencing data was implemented. The first part of the thesis is focusing on the distribution of sizes of read families. Second, a detailed analysis of the tags is shown by calculating their Hamming distances which can identify sequencing or PCR errors from true molecules. In addition, we can detect artificial produced chimeric reads during PCR. The fourth part includes the application of our algorithms on shorter tag lengths and on only those tags which are involved in the formation of DCSs. Finally, we investigated different sources of read loss during data analysis. Klíčová slova: duplex sequencing; mutations; data analysis; Hamming distance; read family size; chimeric reads Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Development of algorithms for the analysis of duplex sequencing data

Duplex sequencing detects ultra-rare mutations by tagging DNA molecules with double-stranded tags. This method creates single-stranded consensus sequences (SSCS) from the reads, which then form duplex ...

HEINZL, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby
HOMOLA, Ondřej
2018 - český
Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl zkoumán vliv různých způsobů podávání krmiva včetně dotykových samokrmítek na produkční ukazatele a potravní chování. Při experimentu s okounem byl zkoumán vliv hustoty obsádky na produkční ukazatele a potravní chování při krmení dotykovými samokrmítky. This diploma thesis researched the use of self-feeding systems in intensive aquaculture of pikeperch and perch, serving to optimize the production of these fish species. In the experiment with the pikeperch, there was studied the effect of the various types of feeding methods including self-feeders on the production indicators and feeding behavior. In the experiment with the perch, there was studied the influence of the stocking density on the production indicators and feeding behavior using self-feeding. Klíčová slova: okounovití; samokrmítkové systémy; krmení; hustota obsádky; recirkulační systémy; percids; self feeding systems; feeding; stocking density; recirculation systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby

Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl ...

HOMOLA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor
DOLEŽAL, Tomáš
2018 - český
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha fario) a chráněných druhů ryb. Rybí společenstva byla v minulém století narušena zvýšenou mírou acidifikace prostředí, kdy došlo k vymizení původních druhů ryb z některých lokalit. Následně byl do těchto lokalit vysazen siven americký (Salvelinus fontinalis), jenž na některých lokalitách vytvořil populace schopné se udržovat přirozeným výtěrem. V současné době je vhledem ke zlepšení stavu životního prostředí na mnoha lokalitách snaha o nahrazení těchto populací sivena původně zde se vyskytujícími druhy ryb, pstruhem obecným a střevlí potoční (Phoxinus phoxinus). Na rybích populacích se negativně projevuje i fragmentace vodních toků a odběry vody spojené s provozem vodních elektráren. V současné době je snaha o umožnění migrace ryb zprůchodněním migračních překážek výstavbou rybích přechodů. Cílem této práce byl ichtyologický průzkum řeky Smědé. Elektrickým agregátem bylo proloveno 10 lokalit na řece Smědé, na kterých bylo celkem zaznamenáno14 druhů ryb, z toho tři patřily mezi druhy ohrožené (mník jednovousý (Lota lota), vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční) a jeden druh mezi nepůvodní (siven americký). Na základě průzkumů byly určeny základní charakteristiky společenstva (abundance, dominance biodiverzita a ekvitabilita) Na lokalitách ležících pod Frýdlantem byla zjištěna vysoká druhová pestrost (13 druhů) a biodiverzita (H´ 2,38-2,97), v lokalitách nad Frýdlantem byla nižší druhová pestrost (5 druhů) a biodiverzita (H´ 0-1,65), což je dáno hlavně charakterem toku, ale i znemožněním migrací ryb způsobeným nepřekonatelnými migračními překážkami. Fish communities of selected streams of the Jizera Mountains The watercourses of the Jizera Mountains have the character of trout and grayling zones, with occurrence of indigenous populations of brown trout (Salmo truta morpha fario) and protected fish species. Fish communities have been disturbed in the past century by an increased degree of acidification of the environment, with the disappearance of native fish species from some localities. Subsequently, the brook trout (Salvelinus fontinalis) was introduced in these localities, and in some of them created sustainable populations capable of natural spawning. At present, in order to improve the environmental status of many localities, efforts to replace these stocks by the indigenous species of fish, brown trout and fathead minnow (Phoxinus phoxinus). The fish populations are also negatively affected by the fragmentation of watercourses and water use associated with the operation of hydropower plants. Attempts are currently being made to allow fish migration by bridging migration barriers by building of fish laddders. The aim of this work was the ichthyological research of the River Smědá. 10 localities on the river were electrofished and 14 fish species were found, of which three belong to the endangered species (Burbot (Lota lota), Bullhead (Cottus gobio), fathead minnow) and one species was non-native (brook trout) Based on a survey basic characteristics of the communities were determined (abundance, dominance, biodiversity and evenness). High species diversity (13 species) and biodiversity (H' 2.38-2.97) were found in the localities under Frýdlant. In the localities above Frýdlant was a lower species diversity (5 species) and biodiversity (H' 0-1.65), due mainly to the nature of the flow, but also influenced by insurmountable barriers, which make fish migration impossible Klíčová slova: biodiverzita; ichtyofauna; elektrický agregát; Jizerské hory; pstruh obecný; migrace; biodiversity; ichthyofauna; electrofisher generator; Jizera Mountains; brown trout; migration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha ...

DOLEŽAL, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy
STROUHOVÁ, Alžběta
2018 - český
Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu pro obratlovce se staly velmi oblíbenými a široce používanými po celém světě. Vzhledem k nízké toxicitě pro standardní testovací organismy hrotnatku velkou (Daphnia magna) a pstruha duhového (Onchorhynchus mykiss) byly také považovány za málo toxické pro vodní organismy, studie z poslední doby však ukazují opak této domněnky. Dílčím cílem této studie byl, mimo shrnutí dosavadních poznatků o neonikotinoidech ve vodních ekosystémech a jejich vlivu na necílové, zejména akvatické organismy, také důkaz toxicity neonikotinoidového přípravku CALYPSO 480 SC, který obsahuje 48 % thiaclopridu. Pro dokázání toxicity byly použity tři druhy raků rak červený (Procambarus clarkii), rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis) a rak ničivý (Cherax destructor) a hrotnatka velká. K posouzení toxicity Calypsa byly použity akutní testy toxicity na racích a akutní imobilizační test na hrotnatkách. Doba expozice organismů v testech byla 96 a 48 hodin. Nejcitlivějšími se ukázali juvenilní jedinci raků, jejichž 96hLC50 se pohybovala mezi 0,52 a 1,6 mg/l, 96hLC50 pro starší raky byla v rozmezí 1,94 a 27,3 mg/l. Hodnota 48hEC50 pro hrotnatky byla 32,7 mg/l. U raků byly mimo mortality pozorovány také změny v chování organismů, mezi nejčastější změny patřilo snížení agresivity, zpomalení pohybů končetin a žaber a následně i dýchání, otáčení raků na záda, apatie organismů a následné úhyny. Neonicotinoids are one of the newesst class of pesticides, used in agriculture like insecticides. The first neonicotinoids has been used since the early 1990s, they become very popular and widely used worldwile for their low toxicity for vertebrates. Neonicotinoids were considered to be less toxic to aquatic organisms due to their low toxicity to standard test organisms Daphnia magna and Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), but recent studies have shown the opposite of this assumption. Partial aim of this study was, among summary of existing knowledges of the neonicotinoids in aquatic ecosystem and their impact on non-target organisms, also evidence toxicity of neonicotinoid preparation CALYPSO 480 SC, which contains 48 % of thiacloprid. Three species of crayfish were used to provide the toxicity Red swamp crayfish (Procambarus clarkii), Marbled crayfish (Procambarus fallax) and Yabby (Cherax destructor). To asses the toxiciy of Calypso, the acute toxicity tests on crayfish and acute immobilisation test on daphnia were used. The exposure time of tests were 96 and 48 hours. Juvenile crayfish were the most sensitive, their 96hLC50 ranged between 0.52 and 1.6 mg/l, 96hLC50 for older crayfish were between 1.94 and 27.3 mg/l. The 48hEC50 value for daphnia was 32.7 mg/l. During the acute toxicity test on crayfish, out of the mortality, changes in behavior of orgaisms were observed, the most frequent changes were the reduction of aggressiveness, slowing of motion of limbs, gills and breathing. Crayfish turned on their back, individuals were apathetic and died. Klíčová slova: neonikotinoidy; thiacloprid; akutní test toxicity; akutní imobilizační test; korýši; neonicotinoids; thiacloprid; acute toxicity test; acute immobilisation test; Crustacea Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy

Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu ...

STROUHOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb
VLČEK, Jakub
2018 - český
Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto experimentu byl kladen důraz především na zjištění vlivů ozonu na zdravotní stav ryb, a také na míru ovlivnění a činnost celého recirkulačního systému. Použity byly dva recirkulační systémy, přičemž do jednoho byl aplikován ozon a druhý sloužil jako kontrola. Experimentální druhy ryb, candát obecný (Sander luciperca) a sumce velký (Silurus glanis), byly zvoleny jako referenční, protože právě tyto dva druhy patří dnes k perspektivním rybám pro chov v RAS. V systému s ozonizací vody byly otestovány dva odlišné způsoby aplikace ozonu, a to periodický a kontinuální. V pravidelných intervalech byly odebírány vzorky ryb pro podrobnou analýzu jejich zdravotního stavu, a také byl detailně sledován vliv ozonizace na chemické parametry vody. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že ozonizace vody v uskutečněném pokusu ovlivnila například míru přežití odchovávaných candátů, a to tak, že candáti z ozonizované vody vykazovali přežití 77,0 %, zatímco candáti z neozonizovaného systému vykazovali kumulativní přežití 67,2 %. Odchovávaní sumci vykazovali přežití na úrovni 93,1 % při ozonizaci vody a bez ozonizace vody 91,5 %. Výraznější rozdíl byl zjištěn při podrobné chemické analýze vody z obou systémů. Ozonizovaná voda vykazovala vždy přijatelnější chemické parametry, přičemž největší rozdíl byl pozorován při stanovení CHSKMn, kdy byly zjištěny následující hodnoty: CHSKMn v systému bez ozonu = 10,7?1,6 mg.l; CHSKMn v systému s ozonem = 6,4?1,2 mg.l. Podobný trend byl zjištěn i při stanovení nerozpuštěných látek (zákal vody), kde se také ukázalo, že ozonizace vody významně snižuje množství nerozpuštěných látek. Voda z odchovné nádrže bez ozonu obsahovala 8,17?6,2 mg.l a v systému s ozonem pouze 4,3?2,8 mg.l. Při stanovování dalších ukazatelů jako je například rozsah infekce způsobená kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), nebo množství bakterií vyskytujících se v odchovné vodě nebyly tyto ozonizací vody zpravidla významně ovlivněny. Hlavním zjištěním této práce je, že způsob ozonizace vody v podmínkách intenzivního chovu RAS, testovaný v tomto experimentu měl pozitivní přínos především na chemické vlastnosti vody, avšak nedokázal spolehlivě eliminovat rybí patogeny. Aim of this thesis was to use the ozonisation as a disinfection method for improving of water quality in the intensive fish farms using RAS (recirculating aquaculture system). The main assessed parameter was effect of ozone treatment on fish health and RAS functions and features. Two RAS were used in this study one with use of ozone treatment, one without ozone treatment (control system). There were cultured two different fish species in these two RAS - pikeperch (Sander lucioperca) and European catfish (Silurus glanis). The main reason for use of these two species is that they are perspective species for intensive aquaculture. In the RAS with ozone treatment, two different methods of ozone application were tested - periodical and continual application. The effect of ozone treatment on fish health and conditions was controlled regularly. Ozone treatment had positively affected the survival of both cultured species (pikeperch survival: with ozone = 77.0 % and without ozone = 67.2 %; European catfish: with ozone = 93.1 % and without ozone = 91.5 %). Ozone treatment also positively affected the water chemistry. The greatest difference was observed in CHSKMn: with ozone = 6.4?1.2 mg.l; without ozone = 10.7?1.6 mg.l. The same features were observed in suspended solids: with ozone = 4.3?2.8 mg.l-1; without ozone = 8.17?6.2 mg.l. Appearance of Ichthyophthirius multifiliis and bacterial infection were not affected by ozone treatment. The main result of this thesis and this design of experiment is that ozone treatment had a positive impact on water chemistry in observed RAS and it, however, didn't kill 100% of the fish pathogens. Klíčová slova: Desinfekce vody; patogeny; kožovec rybí; zákal vody; candát obecný.; Water disinfection; pathogens; Ichthyophthirius multifiliis; pikeperch; turbidity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb

Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto ...

VLČEK, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze