Počet nalezených dokumentů: 104603
Publikováno od do

Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
2018 - anglický
in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum kinetics of apoptotic markers TRAIL and sFas and their relation to left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Methods: In 101 patients with STEMI treated with pPCI, levels of TRAIL and sFas were measured in series of serum samples obtained during hospitalization and one month after STEMI. LVEF was assessed at admission and at one-month. Major adverse cardiovascular events (MACE - i.e. death, re-MI, hospitalisation for heart failure and stroke) were analysed during a two-year follow-up. Results: Serum level of TRAIL significantly decreased one day after pPCI (50.5pg/mL) compared to admission (56.7pg/mL), subsequently increased on day 2 after pPCI (58.8pg/mL) and reached its highest level at one month (70.3pg/mL). TRAIL levels on day 1 and 2 showed a significant inverse correlation with troponin and a significant positive correlation with LVEF at baseline. Moreover, TRAIL correlated significantly with LVEF one month after STEMI (day 1: r=0.402, p<0.001, day 2: r=0.542, p<0.001). On... in Czech language Úvod: Apoptóza hraje důležitou roli v poškození myokardu během akutního infarktu myokardu a v následném rozvoji srdečního selhávání. Cíl: Objasnit kinetiku sérových hladin apoptotických markerů TRAIL a sFas a jejich vztah k ejekční frakci levé komory srdeční (LVEF) u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi (STEMI) léčených primární perkutánní koronární intervencí (pPCI). Metodika: U 101 pacientů se STEMI léčených pPCI byly změřeny sérové hladiny TRAIL a sFas v sérii vzorků odebraných v průběhu hospitalizace a 1 měsíc po STEMI. LVEF byla hodnocena při přijetí a po měsíci. Výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE - t.j. úmrtí, re-infarkt, hospitalizace pro srdeční selhání a iktus) byl hodnocen během dvouletého sledování. Výsledky: Sérová hladina TRAIL se výrazně snížila jeden den po pPCI (50.5pg/mL) v porovnání s hladinou při přijetí (56.7pg/mL), následně se druhý den po pPCI zvýšila (58.8pg/mL) a dosáhla své nejvyšší hladiny jeden měsíc po STEMI (70.3pg/mL). Hladina TRAIL vykazovala první a druhý den po pPCI významně inverzní korelaci s troponinem a významně pozitivní korelaci s LVEF při přijetí. TRAIL navíc významně koreloval s LVEF měsíc od STEMI (den 1: r=0.402, p<0.001, den 2: r=0.542, p<0.001). Naopak hladina sFas byla významně nejnižší při přijetí... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum ...

Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů
Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
2018 - český
The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have been recognized, such as the development of arterial hypertension and renal impairment due to calcineurin inhibitor toxicity. The aim of the study was to compare the effect of the dual blockade of the renin-angiotensin system (dual RAS combination) with standard antihypertensive medication on blood pressure control. The second aim was to evaluate whether effective antihypertensive combination therapy (dual RAS or a standard antihypertensive drugs combination) would reduce the progression of chronic kidney disease in patients with chronic immunosuppressive prophylaxis. Treatment of arterial hypertension involving the combination of angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) and angiotensin II receptor blocker (ARB) was similarly effective compared to the standard combination of antihypertensives. Blood pressure treatment targets were achieved in both studies. Administration of antihypertensive combination therapy including dual blockade of RAS alleviated the progression of chronic renal disease in the experimental and clinical part, where the nephroprotective effect of dual RAS blockade... Souhrn Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. V experimentální práci... Klíčová slova: transplantace srdce; inhibitory kalcineurinu; takrolimus; arteriální hypertenze; nefrotoxicita; duální inhibice renin-angiotenzinového systému; heart transplantation; calcineurin inhibitors; tacrolimus; arterial hypertension; nephrotoxicity; dual inhibition of the renin-angiotensin system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů

The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have ...

Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic
Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
2018 - anglický
(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they contain U1, U2, U4, U5 and U6. Each snRNP consists from RNA, ring of seven Sm or LSm proteins and additional proteins specific for each snRNP. Their biogenesis starts in the nucleus, where they are transcribed. Then they are transported into the cytoplasm. During their cytoplasmic phase, the SMN complex forms the Sm ring around the specific sequence on snRNA and cap is trimethylated. These two modifications are the signals for reimport of snRNA into the nucleus, where they accumulate in the nuclear structures called Cajal bodies (CBs), where the final maturation steps occur. There are several quality control points during snRNP biogenesis that ensure that only fully assembled particles reach the spliceosome. The first checkpoint is in the nucleus immediately after the transcription, when the export complex is formed. The second checkpoint is in the cytoplasm and proofreads Sm ring assembly. If the Sm ring formation fails, the defective snRNPs are degraded in the cytoplasm by Xrn1 exonuclease. However, it is still unclear, how the cell distinguishes between normal and defective... v češtině snRNP patří k nejdůležitějším částem sestřihového komplexu. Jejich životní cyklus se odehrává v cytoplasmě, kde probíhají první fáze jejich biogeneze, a také v jádře, kde plní svoji hlavní funkci. Všechny snRNP jsou složeny z krátké nekódující RNA, z Sm či LSm proteinů tvořící 7-členný kruh a z proteinů specifických pro každý snRNP. Jejich životní cyklus začíná v jádře, kde jsou transkribovány RNA polymerázou II nebo III. Poté jsou transportovány do cytoplasmy. Během své cytoplasmatické fáze se formuje Sm kruh kolem specifické sekvence na RNA pomocí SMN komplexu a následně se trimetyluje čepička na 5'konci snRNA. Tyto 2 úpravy jsou signálem, že je snRNP připravena na transport do jádra, kde je hromaděna v jaderných strukturách nazývající se Cajalova tělíska. V Cajalových tělískách probíhá finální část jejich zrání. Průběh snRNP biogeneze je průběžně kontrolován. První kontrola probíhá v jádře ihned po jejich transkripci a následuje vytvoření exportního komplexu. Druhý kontrolní bod je v cytoplasmě a zahrnuje tvorbu Sm kruhu. Víme, že Sm kruh je tvořen SMN komplexem ale detailní mechanismus je stále neznámý. Pokud snRNA neprojde těmito kontrolními body, tak je v cytoplasmě degradována. Avšak, jak buňka rozlišuje mezi normálními a defektními snRNA se stále neví. Třetí a poslední kontrolní... Klíčová slova: snRNP; snRNA; SMN; Sm proteiny; Cajalova tělíska; snRNP; snRNA; SMN; Sm proteins; Cajal bodies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic

(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named ...

Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní
Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
2018 - český
Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work presents the crucial role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development. The outer layer of the embryonic epidermis is composed of 4 cell types (small secretory cells, multi-ciliated cells, ionocytes and goblet cells). Embryonic epidermis composition reflects specialized epithelia such as a respiratory epithelium of mammals. Therefore, Xenopus embryonic epidermis has become a suitable model for the study of human mucosal and mucociliary epithelium and their defects. I found that NO is mainly produced in ionocytes and multi-ciliated cells by using molecular and immunohistochemical approaches. The study of molecular and cellular phenotype changes in embryos with inhibited NO production revealed the necessity of this molecule for correct formation and function of the mucociliary epithelium. NO inhibition caused reduction of specialized epidermal cell types (small secretory cells, ionocytes and multi-ciliated cells) and structural changes in multi-ciliated cells. I also showed that NO affects the development of the embryonic epidermis through the sGC-cGMP-PKG signaling pathway, probably by... Oxid dusnatý (NO) je zajímavá molekula účastnící se mnoha důležitých biologických funkcí jako je vazodilatace cév, neurotransmise, imunitní odpověď nebo buněčná proliferace. Tato práce ukazuje zásadní úlohu NO během embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní. Vnější vrstva embryonální epidermis drápatky vodní je složena ze 4 typů buněk (malých sekrečních buněk, multi-ciliárních buněk, ionocytů a tzv. "goblet" buněk) a svým složením se podobá specializovaným epiteliím jako je lidský respirační epitel. Díky této podobnosti se embryonální epidermis drápatky vodní stala vhodným modelem pro studium lidských mukózních a mukociliárních epitelií a jejich defektů. Pomocí molekulárních a imunohistochemických metod bylo v rámci této práce zjištěno, že NO je produkovaný zejména ionocyty a multi-ciliárními buňkami. Studium molekulárních a buněčných změn u embryí s inhibovanou produkcí NO odhalilo nezbytnost tohoto radikálu pro správné formování a fungování mukociliárního epitelu. Inhibice NO vedla ke snížení množství specializovaných epidermálních typů (malých sekrečních buněk, ionocytů a multi-ciliárních buněk) a k zásadním strukturním změnám multi-ciliárních buněk. Ukázalo se, že NO ovlivňuje vývoj embryonální epidermis skrz kanonickou sGC-cGMP-PKG signální dráhu. Mechanismus působení NO na vývoj embryonální... Klíčová slova: oxid dusnatý; drápatka; vývoj; ciliogeneze; nitric oxide; Xenopus; development; ciliogenesis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní

Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work ...

Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev; Antoš, Marek
2018 - český
- 145 - Abstract Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional system of the Czech Republic by thorough examination and detailed description of the role and the status of the parliamentary party groups (PPGs) in it. However, this thesis is not just a general introduction, but a complex study of the actors of such importance and influence that it keeps one wondering, why they had remained out of a scope of the mainstream scientific research in our country for so long. After the necessary theoretical introduction to the subject of the parliamentary party groups within the field of the legal and political sciences, I examined the existence of the PPGs within the Chamber of Deputies, their relationships, interdependence and interconnections with the political parties and finally their inner functioning in close detail. It was necessary to deal with a number of serious issues and answer several important questions during my research, most notably: the question of the nature of the parliamentary party groups, i.e. whether they are bodies of the Chamber of Deputies, bodies of the political parties or whether they even possess their own legal personality. It was necessary to deal... - 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo... Klíčová slova: parlament; politické strany; poslanecké kluby; Parliament; Political Parties; Parliamentary Party Groups Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky

- 145 - Abstract Role of the Parliamentary Party Groups in the Constitutional system of the Czech Republic The ultimate goal of my work was to fill in the blank spaces on the map of the Constitutional ...

Červinka, Lukáš Lev; Antoš, Marek
Univerzita Karlova, 2018

Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa
Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Title of Thesis: Analytical and bioanalytical evaluation of novel potential drugs from the group of iron chelators High performance liquid chromatography (HPLC) gained its unprecedented position among bioanalytical techniques due to its effectivity and versatility. If tuned properly, it can separate complex mixtures and can be used for qualitative and quantitative analysis simultaneously, usually within a short time. Reliability of the HPLC methods is proven by their validation performed according to accepted guidelines. Iron chelation is considered to be an effective concept of treatment of various pathologies - from iron overload disease to cancer or neurodegenerative disorders. To develop new chelators for these indications it is important to investigate their structure- activity relationship, the fate of the drug in organism and its relationship to biological effects and toxicity etc. Modern analytical methods are essential tools for these studies. The first part of this work presents validated LC-UV and LC-MS methods for assay of aroylhydrazone iron chelators and related pro-drugs in biological... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jan Bureš Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Název práce: Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) díky svým kvalitám získala důležitou pozici v analýze léčiv v biologickém materiálu. Umožňuje za vhodně zvolených podmínek separovat téměř jakoukoliv směs látek, provádět kvalitativní i kvantitativní analýzu, a to obvykle ve velmi krátkém čase. Díky moderním stacionárním fázím a detekčním technikám lze detekovat i látky ve stopovém množství a v rámci jedné analýzy je možné kromě koncentrace získat i informace o struktuře analytů. Spolehlivost používaných HPLC metod je garantována jejich validací na základě přijatých norem. Chelatace železa se jeví jako efektivní přístup v léčbě celé řady patologických stavů od přetížení organismu železem, přes rakovinu až po neurodegenerativní choroby. Pro vývoj chelátorů pro tyto indikace je však klíčové nejprve jasně charakterizovat jejich vlastnosti (vztah struktura-aktivita, metabolismus, toxicita atd.), k čemuž je mimo jiné zapotřebí i spolehlivých analytických metod. V rámci této disertační práce byly vyvinuty a validovány LC-UV... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Jan Bureš Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. ...

Bureš, Jan; Štěrbová, Petra; Kujovská Krčmová, Lenka; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2018

Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
2018 - anglický
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability ...

Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Automatizace toxikologických testů
Žižková, Klára; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2018 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Klára Žižková Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Automation of toxicology tests The aim of this diploma thesis was to find suitable method for determination of luciferase of the Ist and IInd types using the sequential injection method and optimize the assay conditions. The main aim was to automate analysis in a series of samples prepared for the testing of various substances, which, in particular, may affect the level of secreted luciferase (type II) upon the interaction of cells with tested substances in toxicological studies. The theoretical part describes luminescence, its types and applications. In addition, the types of luciferases and reagents with which a chemical reaction takes place are mentioned and principles of flow techniques are described. The review of luciferase determinations was carried out. Measurements were performed using the sequential injection method. Three instruments were used for the measurement. One flow injector analyser and one sequential injection analyser with two detection methods - batch-flow spiral detection cells were used. Measurement optimization was performed based on concentration and volume of samples and reagents,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem této práce bylo najít vhodnou metodu stanovení luciferázy I. a II. typu pomocí metody sekvenční injekční analýzy a optimalizovat podmínky stanovení. Hlavním cílem bylo automatizovat analýzu v sériích vzorků připravených v rámci testování různých látek, které mohou ovlivnit zejména hladinu sekretované luciferázy (II. typ) při interakci buněk s testovanými látkami v toxikologických studiích. V teoretické části je popsána luminiscence, její typy a využití. Dále jsou zmíněny typy luciferáz a činidla, se kterými probíhá chemická reakce. Jsou popsány principy průtokových technik. Byla provedena rešerše na dané téma - stanovení luciferázy. Měření byla prováděna za pomoci metody sekvenční injekční analýzy. V experimentální práci byly použity tři přístroje. Jeden průtokový injekční analyzátor, který pracuje na principu SIA a jeden sekvenční injekční analyzátor se dvěma způsoby detekce - detektor s neprůtokovou celou a s průtokovou spirální celou. Byla provedena optimalizace měření - zejména koncentrace a objem vzorků a činidel, pořadí jejich aspirace a také průtoková rychlost průchodu... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace toxikologických testů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Klára Žižková Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Žižková, Klára; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze IV.
Malinová, Tereza; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Tereza Malinová Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of Thesis: Use of Liquid Chromatography in Pharmaceutical Analysis IV. In this diploma thesis the retention behaviour of drugs using extreme pH of mobile phases on column Kinetex EVO C18 (150×3,0 mm) was tested. Mobile phases with pH 2,8; 5,7 and 10,0 were tested with various organic and aqueous phases. The following drugs were included among the test substances: quetiapine and its metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine, zolpidem, aciclovir, clotrimazole, diclofenac, metformin and their impurities, risperidone and lamotrigine. For further testing the quetiapine, zolpidem, risperidone and lamotrigine were chosen using the mobile phase with MeOH, ACN and phosphate buffer solution pH 2.8 in ratio 5:15:80. The flow was set to 1 ml/min with the temperature of column 26 řC. Wavelengths with the best sensitivity in UV detection area were looking for. The best sensitivity was achieved at 210 nm and 240 nm. We were also looking for a suitable internal standard. From several used compounds was chosen medazepam as internal standard, which was eluted behind the last peak. The deproteinization and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze IV.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Tereza Malinová Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of ...

Malinová, Tereza; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Baďurová, Kristýna; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
2018 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Kristýna Bortlová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of phenolic compounds content in fruits This diploma thesis is focused on the analysis of selected phenolic compounds (gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin, rutin, quercitrin, phloridzin and phloretin). The content of these phenolic substances was evaluated in ten selected varieties of apples using an optimized HPLC method. A general description of phenolic substances is included in the thesis. Further, the thesis contains a short review of scientific publications devoted to the content of phenolic substances in fruits and a short description of the HPLC method for determination of phenolic substances. HPLC analysis was performed on the guard column Ascentis Express C18 (5 x 4.6 mm x 5 μm), and separation columns Kinetex C18 (150 x 4.6 mm x 5 μm) with core- shell particles and Luna Omega Polar C18 column (150 x 4.6 mm x 5 μm) with fully porous particles. Detection was performed by a UV detector at wavelengths of 255, 280, 320 and 365 nm. The injected volume was 10 μl and a flow rate of 1 ml/min at column temperature of 30 řC was used. A gradient elution of the mobile phase was applied... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 řC. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Kristýna Bortlová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Baďurová, Kristýna; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze