Počet nalezených dokumentů: 46929
Publikováno od do

Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.
ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík
2018 - německý
Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 jako písař na Karlově pražském dvoře, ovšem již o pět let později byl jmenován do pozice králova notáře, čímž výrazně zvýšil svůj vliv. Aniž by se této funkce vzdal, byl roku 1364 zvolen olomouckým biskupem. Jan ze Středy nebyl ale jen vlivným politikem, církevním hodnostářem a kulturním mecenášem, nýbrž po sobě zanechal také významné literární dílo psané v latině i v němčině. Řadu jeho textů ovšem tvořily překlady a přepracování latinských vzorů. Disertační práce se zabývá korpusem nejdůležitějších spisů Jana ze Středy: souborem německých modliteb, dvěma kontemplativními texty zvanými "Buch der Liebkosung" a "Stachel der Liebe" a překladem Jeronýmových dopisů. Tato díla se dochovala celkem ve 224 rukopisech, přičemž mnohé z nich dosud nebyly představeny odborné veřejnosti. Cílem práce bylo proto popsat dochované rukopisy z hlediska kodikologického a paleografického, jakožto i prozkoumat jejich vzájemné vztahy. Práce se dále zabývá otázkou, za jakých okolností a v jakém prostředí byly tyto kodexy vytvořeny, a pojednává literární a společenský kontext jednotlivých textů a jejich recepci. John of Neumarkt (Johannes von Novoforo or Jan ze Středy) was a very influential official at the imperial court of Charles IV. He was descended from a wealthy merchant family of Neumarkt. He started as a scribe at the court of Charles IV in 1347 and after five years advanced to the very influential position of chancellor. As such he was elected bishop of Olomouc in 1364. John of Neumarkt was not only an important politician, church official and patron but he also left behind a considerable literary work written in Latin and German. Many of his texts were German translations of Latin models. The PhD theses analyses the most important corpora of John of Neumarkt's writings: a German collection of prayers, two contemplative texts, the so called "Buch der Liebkosung" and "Stachel der Liebe", and the translation of the letters of St. Jerome. These items are transmitted in 224 mss., many of which are completely unknown. The aim of the work is a codicological and paleographical description of the manuscripts, an analysis of their interrelations, an identification of the context of their origin, and last but not least the analysis of the literary and social context of individual texts and their reception. Klíčová slova: John of Neumarkt; Letter of St. Jerome; Transmission History; Cult of St. Jerome Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Hieronymus-Briefe des Prager Kanzlers und Notars Johann von Neumarkt. Eine kurze Überlieferungsgeschichte. Katalog.

Jan ze Středy (Johannes von Novoforo nebo Johann von Neumarkt) byl velmi významným úředníkem na dvoře Karla IV. Pocházel ze zámožné kupecké rodiny v polské Středě. Svou kariéru započal v roce 1347 ...

ČERNÁ, Soňa; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rovnost mužů a žen v právu
HANÁKOVÁ, Sylva; OSINA, Petr; ROSENKRANZOVÁ, Olga
2018 - český
Diplomová práce pojednává o rovnosti mužů a žen v právu. Autorka se věnuje v úvodní kapitole práce výkladu pojmů, které s problematikou rovnosti pohlaví v právu souvisí. Jsou jimi zejména rovnost formální a materiální, rovnost příležitostí a výsledků, diskriminace přímá a nepřímá, a diskriminace pozitivní a negativní. Pozornost věnuje také v posledních letech čím dál častěji užívanému pojmu gender. Genderové stereotypy, genderová segregace a genderový mainstreaming patří mezi pojmy, které jsou v diplomové práci osvětleny a které mají pro poměřování rovnosti mezi muži a ženami zásadní význam. Autorka pracuje s vnitrostátní úpravou, zejména důležitým je antidiskriminační zákon, dále s normami práva Evropské unie, kde lze vyzdvihnout zejména Směrnici 2006/ 54 ES, a mezinárodním právem, kde je třeba zmínit stěžejní dokument Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. V další části diplomové práce se autorka zaměřuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva judikátům Agustin Andrle versus ČR, Konstantin Markin versus Rusko a Willis versus UK a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie- konkrétně rozsudkům Tanja Kreil versus Bundesrepublik Deutschland a Alexander Dory versus Kreiswehrersatzamt Schwabisch Gmund. Praktickou částí práce je pak zpracování poznatků nabytých na workshopu uskutečněném na půdě Kanceláře Veřejné ochránkyně práv. Tato část se věnuje uplatnění antidiskriminační žaloby u soudu a rozebrání jiných prostředků k ochraně před diskriminací a porušováním zásady rovnosti. This proposed master thesis deals with legal equality of men and women. In the first chapter of the thesis, the author deals with the interpretation of the terms connected with the issue of gender equality in law. Terminology including formal and material equality, equal opportunities and outcomes, direct and indirect discrimination, and positive and negative discrimination are discussed. In recent years, the term "gender" gained a wide attention. The author analyzes terms that are essential for the measurement of equality between men and women, such as Gender stereotypes, gender segregation, and gender mainstreaming.The author works extensively with the national legislation, especially the anti-discrimination law, as well as the European Union law, represented especially by Directive 2006/54 ES and international law and the key international document - the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The main part of the thesis is focused on the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the most significant cases (Agustin Andrle v. The Czech Republic, Konstantin Markin versus Russia and Willis versus UK) and the case law of the Court of Justice of the European Union (namely Tanja Kreil versus Bundesrepublik Deutschland and Alexander Dory versus Kreiswehrersatzamt Schwabisch Gmund). The last chapter addresses the application of the anti-discrimination lawsuit in court and the disassembly of other means in order to protect against discrimination and violation of the principle of legal equality. At this highly practical part of the thesis, the author employs the knowledge gained during the workshop held at the Office of the Public Defender of Rights. Klíčová slova: Rovnost; diskriminace; pracovní právo; EU; judikatura SDEU; ESLP; ombudsman; gender; genderové stereotypy; genderová segregace; genderový mainstreaming; antidiskriminační zákon; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod; Equality; discrimination; labor law; European union; SDEU jurisprudence; ombudsman; gender; gender stereotypes; gender segregation; gender mainstreaming; antidiscriminational law; Convention for the Protection of Human rights and Fundamental freedoms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rovnost mužů a žen v právu

Diplomová práce pojednává o rovnosti mužů a žen v právu. Autorka se věnuje v úvodní kapitole práce výkladu pojmů, které s problematikou rovnosti pohlaví v právu souvisí. Jsou jimi zejména rovnost ...

HANÁKOVÁ, Sylva; OSINA, Petr; ROSENKRANZOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Získávání strukturních dat o vzájemném metabolismu léčiv
JURÁSKOVÁ, Kateřina; BERKA, Karel; NAVRÁTILOVÁ, Veronika
2018 - český
Látky v organismu procházejí biotransformací, která mění jejich účinky a chování. Za tento mechanismus jsou zodpovědné jednotlivé enzymy, které organismus za tímto účelem používá. Pokud je enzym vystaven dvěma substrátům současně, tak se jejich metabolismus vzájemně ovlivní jeden metabolit může inhibovat nebo naopak indukovat metabolismus druhého metabolitu, a tak dojde k rozdílům v účinnosti jednotlivých látek. Cílem této práce je projít stávající databáze s dostupnými daty o metabolismu látek, srovnat jejich obsah z pohledu trojic substrát-enzym-produkt a identifikovat ty látky, které jsou metabolizovány na totožných enzymech, u nichž hrozí možnost ovlivnění vzájemným metabolismem. Compounds are undergoing chemical biotransformation tuning their properties and effects within organism. Metabolic enzymes are responsible for these reactions. When two substrates interact with the same enzyme, they will change their metabolism one substrate can easily inhibit or induce metabolic rate of the other substrate that will change their activity on the organism. The goal of this work is data mining of current metabolomic databases for triplicates substrate-enzyme-metabolite to identify compounds metabolized on the common enzymes and hence to identify possible drug-drug interactions at the metabolic level. Klíčová slova: metabolismus; lékové interakce; DrugBank; HMDB; MetaboLights; XMetDB; KEGG; PharmGKB; metabolism; drug-drug interactions; DrugBank; HMDB; MetaboLights; XMetDB; KEGG; PharmGKB Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Získávání strukturních dat o vzájemném metabolismu léčiv

Látky v organismu procházejí biotransformací, která mění jejich účinky a chování. Za tento mechanismus jsou zodpovědné jednotlivé enzymy, které organismus za tímto účelem používá. Pokud je enzym ...

JURÁSKOVÁ, Kateřina; BERKA, Karel; NAVRÁTILOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Odškodnění za porušování lidských práv spáchaných v souvislosti s mírovou operací OSN
THÉVENET, Arthur Julien; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Odškodnění za porušování lidských práv spáchaných v souvislosti s mírovou operací OSN

THÉVENET, Arthur Julien; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Teachers' utilization of instructional accommodations in teaching learners with dysgraphia in Cross River and Akwa-Ibom State
ORIM, Orim Samuel
2018 - anglický
Dysgraphia as one of the special needs conditions impact negatively on the psycho-social and educational fortune of individuals with the disability especially learners in the school system. Despite this, global legislation and policy mandate stakeholders to provide equal right and access to quality education. To achieve this, international best practice or strategy like reasonable accommodations has become a common feature in the education of learners with dysgraphia. Thus, this research focused on teachers' utilization of instructional accommodations in teaching learners with dysgraphia in Cross River and Akwa-Ibom state, Nigeria. The research primarily investigated the influence of teachers' teaching experience among other related variables on the use of instructional accommodations in classroom; it was guided by five hypotheses formulated by the researcher. It adapted a quantitative research approach and ex-post facto design with 119 participants purposively sampled from 169 teachers, principals and head teachers in six special schools in the states, 111 of the participants were teachers who responded to questionnaire and eight were head teachers and principals who took part in the interview. A 60 item questionnaire with five points response scale tagged Questionnaire on teachers' utilization of instructional accommodations (QTUIA) and Questionnaire for evaluation of teachers competence on instruction accommodations for learners with dysgraphia (QETCIALD) was developed by the researcher, vetted by experts in dysgraphia, educational measurement and interview were used as instruments for data collection. To ensure validity and reliability Cronbach Alpha method was used to determine the reliability scores which was between 0.79-0.88 and a pilot study was also conducted to trial test the instruments. Data from the field were analyzed using chi square test of two by three contingency table and independent t test with the help of SPSS software, and all the hypotheses were tested at .05 level of significance. Findings from the research as indicated in hypotheses one and three revealed that teachers' teaching experience and participation in conferences/ workshops in special education does not significantly influence their ability to use instructional accommodations in education of learners with dysgraphia while results for hypotheses two, four and five has shown that teachers' competence, specialized training , and attitudes of teachers are significant and critical variables that determine the use of reasonable instructional accommodations in education of these learners in Cross River and Akwa-Ibom state, Nigeria. Based on these findings the researcher recommended among many others that stakeholders particularly school management should de-emphasize seniority criteria based on teaching experience when assigning teaching responsibilities as it relates to learners with dygraphia, teachers' capacity should be improved professionally to increased their knowledge and competence in use instructional accommodations in education of learners with the disability, institutions with special needs education programmes in Nigeria should develop full course on instructional accommodations to further equip or produce special teachers for varied inclusive classrooms, more concerted efforts should geared towards advocacy on accommodations and continuous attitudinal re-orientation to improve and sustain the desire result, quality assurance and regulatory bodies in education sector should re-train their staff to adjust the policy on accommodations to global benchmark without neglecting national interest and monitor the practice of instructional accommodations to meet professional standards without compromising the interest and needs of the learners. Finally, suggestions were made to further improve and expand research on this subject matter to support the use of instructional accommodations with research based evidence. Dysgraphia as one of the special needs conditions impact negatively on the psycho-social and educational fortune of individuals with the disability especially learners in the school system. Despite this, global legislation and policy mandate stakeholders to provide equal right and access to quality education. To achieve this, international best practice or strategy like reasonable accommodations has become a common feature in the education of learners with dysgraphia. Thus, this research focused on teachers' utilization of instructional accommodations in teaching learners with dysgraphia in Cross River and Akwa-Ibom state, Nigeria. The research primarily investigated the influence of teachers' teaching experience among other related variables on the use of instructional accommodations in classroom; it was guided by five hypotheses formulated by the researcher. It adapted a quantitative research approach and ex-post facto design with 119 participants purposively sampled from 169 teachers, principals and head teachers in six special schools in the states, 111 of the participants were teachers who responded to questionnaire and eight were head teachers and principals who took part in the interview. A 60 item questionnaire with five points response scale tagged Questionnaire on teachers' utilization of instructional accommodations (QTUIA) and Questionnaire for evaluation of teachers competence on instruction accommodations for learners with dysgraphia (QETCIALD) was developed by the researcher, vetted by experts in dysgraphia, educational measurement and interview were used as instruments for data collection. To ensure validity and reliability Cronbach Alpha method was used to determine the reliability scores which was between 0.79-0.88 and a pilot study was also conducted to trial test the instruments. Data from the field were analyzed using chi square test of two by three contingency table and independent t test with the help of SPSS software, and all the hypotheses were tested at .05 level of significance. Findings from the research as indicated in hypotheses one and three revealed that teachers' teaching experience and participation in conferences/ workshops in special education does not significantly influence their ability to use instructional accommodations in education of learners with dysgraphia while results for hypotheses two, four and five has shown that teachers' competence, specialized training , and attitudes of teachers are significant and critical variables that determine the use of reasonable instructional accommodations in education of these learners in Cross River and Akwa-Ibom state, Nigeria. Based on these findings the researcher recommended among many others that stakeholders particularly school management should de-emphasize seniority criteria based on teaching experience when assigning teaching responsibilities as it relates to learners with dygraphia, teachers' capacity should be improved professionally to increased their knowledge and competence in use instructional accommodations in education of learners with the disability, institutions with special needs education programmes in Nigeria should develop full course on instructional accommodations to further equip or produce special teachers for varied inclusive classrooms, more concerted efforts should geared towards advocacy on accommodations and continuous attitudinal re-orientation to improve and sustain the desire result, quality assurance and regulatory bodies in education sector should re-train their staff to adjust the policy on accommodations to global benchmark without neglecting national interest and monitor the practice of instructional accommodations to meet professional standards without compromising the interest and needs of the learners. Finally, suggestions were made to further improve and expand research on this subject matter to support the use of instructional accommodations with research based evidence. Klíčová slova: Dysgraphia; Education; Special needs; Teaching; Dysgraphia; Education; Special needs; Teaching Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Teachers' utilization of instructional accommodations in teaching learners with dysgraphia in Cross River and Akwa-Ibom State

Dysgraphia as one of the special needs conditions impact negatively on the psycho-social and educational fortune of individuals with the disability especially learners in the school system. Despite ...

ORIM, Orim Samuel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Donucení v mezinárodním právu ve světle krize na Ukrajině
KOVÁŘOVÁ, Aneta; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
2018 - český
Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku: Jak účinným prostředkem je donucení při ochraně mezinárodního práva, s přihlédnutím k postavení ekonomických sankcí jako v současnosti nejřešenějšího donucovacího prostředku, a dále na otázku, zda jsou ekonomické sankce efektivním prostředkem k ochraně mezinárodního práva, kdy jsou jeho klady a zápory posuzovány v případě sankcí uvalených ze strany mezinárodního společenství na Ruskou federaci v souvislosti s jejími činnostmi na Krymu a na východě Ukrajiny od roku 2014. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž první je převážně teoretická a druhá je zaměřena na praktické použití donucovacích prostředků při ukrajinském konfliktu. V prvních kapitolách jsou vymezeny základní pojmy mezinárodního práva fakticky ovlivňující instituty donucení. Dále stručně shrnují jednotlivé formy přímého donucení. V další kapitole je definován pojem sankce, s důrazem na sankce ekonomické. Dále je rozebráno přijímání sankcí v rámci Rady OSN a Evropské unie a uplatnění sankcí v České republice. Druhá polovina této práce následně seznamuje s konfliktem na Ukrajině. Vypočítává donucovací prostředky zde uplatněné. Práce rozebírá postoj Organizace spojených národů k tomuto konfliktu a vypočítávám sankce, které přijala Evropská unie a ČR je byla povinna provést. Následně práce posuzuje dopad sankcí na Českou republiku a reakci Ruska na sankce. Následně je pak vyvozován závěr o efektivitě ekonomických sankcí. The aim of this diploma thesis is to answer the question: How effective is the compulsion to protect international law, taking into account the position of economic sanctions as the most coercive means of enforcement on the present, and the question of whether economic sanctions are an effective means of protecting international law, pros and cons are assessed in the case of sanctions imposed by the international community on the Russian Federation in connection with its activities in the Crimea and East of Ukraine since 2014. The thesis is divided into two main chapters, the first of which is predominantly theoretical and the second that is focused on the practical use of coercive means in the Ukrainian conflict. In first chapters there are, the basic concepts of international law are de facto influenced by coercive institutions. They also briefly summarize the forms of direct coercion. The next chapter defines the concept of sanction, with an emphasis on economic sanctions. It also discusses the admission of sanctions within the UN and the European Union and the application of sanctions in the Czech Republic. The second half of this thesis subsequently introduces the conflict in Ukraine. It calculates the coercive means used there. The thesis analyzes the United Nations position in this conflict and calculates the sanctions admiss by the European Union and with the Czech Republic has been obliged to carry out. Subsequently, the work assesses the impact of sanctions on the Czech Republic and Russia's response to sanctions. Consequently a conclusion there is drawn on the effectiveness of economic sanctions. Klíčová slova: Donucení v mezinárodním právu; represálie; protiopatření; retorze; sebeobrana; ukrajinská krize; sankce; ekonomické sankce; Coercion in international law; reprisals; countermeasures; retorsions; self-defence; Ukraine crisis; sanctions; economic sanctions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Donucení v mezinárodním právu ve světle krize na Ukrajině

Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku: Jak účinným prostředkem je donucení při ochraně mezinárodního práva, s přihlédnutím k postavení ekonomických sankcí jako v současnosti nejřešenějšího ...

KOVÁŘOVÁ, Aneta; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kyberšikana z hlediska práva na svobodu projevu
HÜBSCHMANOVÁ, Jana; TOMOSZEK, Maxim; BARTOŇ, Michal
2018 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou zásahu do osobnostních práv jedné osoby realizací práva na svobodu projevu, přičemž atakující projev by dosahoval takové intenzity, že by vykazoval znaky kybernetické šikany. Cílem této práce je zjistit, v kterých konkrétních situacích a aspektech dochází ke kolizi jednání spadající pod kyberšikanu se svobodou slova. Jestli lze určit jasnou hranici legitimního projevu v kyberprostoru a projevu šikanujícího, tedy zasahující do osobnostních práv druhých. A v poslední řadě odpovědět na otázku, které nástroje v českém právním řádu mohou sloužit k ochraně obětí kyberšikany. První část práce se zabývá problematikou kybernetické šikany se snahou o vymezení, které formy a druhy se mohou dostat do kolize se svobodou projevu. Druhá kapitola se věnuje svobodě projevu na internetu a jeho zvláštnostem. Ve třetí části se práce snaží o stanovení meze svobody slova v kyberprostoru a osobnostních práv jedinců. Poslední kapitola je zaměřena na právní nástroje poskytující ochranu obětem kyberšikany při zásahu nelegitimním projevem online. This thesis deals with the issue of cyberbullying, where one person's rights relating to personality are interfered by other person's realizing own right to freedom of expression, while the expression of freedom of speech would reach such intensity that it would exhibit cyber bullying. The aim of this work is to discuss the specific aspects of situations where collision of cyberbullying behavior and freedom of speech occurs. Also, the work shall try to find a clear boundary between legitimate expression of freedom of speech in cyberspace and cyberbullying behavior, interfering with the personality rights of others. And finally, this work discusses which instruments in the Czech legal system could serve as means of protection for the victims of cyberbullying. The first part of the thesis deals with the topic of cyber bullying, with the goal of defining which forms and types of cyberbullying could get into collision with freedom of expression. The second chapter deals with the specifics of the freedom of expression on the Internet. In the third chapter of this work, we can find attempt to establish the border between the freedom of speech in cyberspace and personality rights of individuals on the other side. The last chapter focuses on discussion about legal instruments that provide protection for victims of cyberbullying. Klíčová slova: Kyberšikana; kybernetická šikana; svoboda projevu na internetu; osobnostní práva; ochrana osobnosti; kolize kyberšikany a svobody projevu; odpovědnost poskytovatelů služeb; Cyberbullying; freedom of expression on the Internet; personal rights; protection of personal rights; collision between cyberbullying and freedom of expression; the responsibility of service providers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kyberšikana z hlediska práva na svobodu projevu

Diplomová práce se zabývá problematikou zásahu do osobnostních práv jedné osoby realizací práva na svobodu projevu, přičemž atakující projev by dosahoval takové intenzity, že by vykazoval znaky ...

HÜBSCHMANOVÁ, Jana; TOMOSZEK, Maxim; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace hybridních nanomateriálů na bázi grafenu a oxidů železa pro konstrukci zařízení uchovávajících elektrickou energii.
WYZULA, Jan; TUČEK, Jiří
2018 - český
Baterie založené na proudu lithiových iontů jsou momentlálně jeden z nejvíce používaných zdrojů pro dnešní elektroniku. Hybridní materiály připravené kombinací vysoce vodivého grafenu a rozličných fází oxidů železa jako hematitu, maghemitu a magnetitu by mohly být dalším technologickým průlomem na poli zařízení uchovávajících elektrickou energii. Diplomová práce je zaměřena na přípravu a fyzikálně chemickou charakterizaci těchto hybridních materiálů. Batteries based on the flow of the lithium ion current are the most used electrical power sources for today electronics. Hybrid materials prepared by the combination of high conductive graphene and various iron oxide phases, such as hematite, maghemite, and magnetite could be the next technological breakthrough in the field of energy storing devices. The Master thesis focusses on the preparation and characterization on the physical and the chemical properties of these hybrid systems. Klíčová slova: grafen; grafen oxid; oxidy železa; lithium iontové baterie; katodový materiál; graphene; graphene oxide; iron oxide; Li-ion battery; cathode material Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace hybridních nanomateriálů na bázi grafenu a oxidů železa pro konstrukci zařízení uchovávajících elektrickou energii.

Baterie založené na proudu lithiových iontů jsou momentlálně jeden z nejvíce používaných zdrojů pro dnešní elektroniku. Hybridní materiály připravené kombinací vysoce vodivého grafenu a rozličných ...

WYZULA, Jan; TUČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vidtvorennja hendernoji paradyhmy oryhinalu u chudožnjomu perekladi
PONOMARENKO, Mariia; ARKHANHELSKA, Alla
2018 - český
Dišertační práce je věnována zkoumání specifik genderového paradigmatu současných ukrajinských spisovatelů a spisovatelek v překladu do češtiny a do ruštiny a hledání způsobů verifikace získaných výsledků s využitím dnes dostupných možností kvantitativnělingvistické a korpusové analýzy zkoumaného materiálu. The PhD thesis concerns the features of reproduction of the gender paradigm of contemporary Ukrainian male writers and female writers in the translation into Czech and Russian and to find ways of verifying the results obtained with the use of today's existing capabilities of linguistic-statistical and corpus-based analysis of the material under study. Klíčová slova: Umělecký překlad; překladové transformace; genderová lingvistika; genderové paradigma; genderová identita; feminní a maskulinní dominanty idiostylu; korpusová lingvistika.; literary translation; translational transformations; linguistic genderology; gender paradigm; gender identity; masculine and feminine dominants of individual style; corpus linguistics. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vidtvorennja hendernoji paradyhmy oryhinalu u chudožnjomu perekladi

Dišertační práce je věnována zkoumání specifik genderového paradigmatu současných ukrajinských spisovatelů a spisovatelek v překladu do češtiny a do ruštiny a hledání způsobů verifikace získaných ...

PONOMARENKO, Mariia; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jednofotonové lavinové detektory a jejich charakterizace
GRYGAR, Jan; FILIP, Radim; JEŽEK, Miroslav
2018 - český
V práci se zabývám charakterizací jednofotonových lavinových diod v Geigerově módu. Pro pět komerčně dostupných detektorů od tří výrobců jsem vyhodnotil temné impulzy, časovou neurčitost, relativní dobu odezvy, zotavovací dobu, afterpulzy a afterpulzy druhého řádu. Právě studium afterpulzů představovalo jeden z hlavních cílů práce. K tomuto účelu jsem navrhl metodu umožňující odečíst zmíněné parametry. Podle zvolené konfigurace mohu měřit časovou odezvu detektoru na pulzní a kontinuální optický signál. Experimentální část práce popisuje navržené experimentální uspořádání a diskutuje náročnost metody. Dále jsem porovnal získané parametry s parametry udávanými výrobcem. Výsledkem mé práce je metoda, jak charakterizovat a vyhodnotit parametry detektoru. Tyto poznatky využiji v další práci k sestrojení jednofotonového detektoru vlastní konstrukce a určení jeho parametrů. In my Thesis, I study properties of single-photon avalanche photodiodes (SPADs) operating in Geiger mode. I characterize parameters of five commercial SPADs detectors. These are dark count rate, recovery time, afterpulses, and second-order afterpulses. I developed an experimental setup with two possible configurations. The first one is the full time-domain characterization of the detector where time-resolved measurement and pulsed optical signal are used. The second configuration also utilizes time-resolved measurement while the optical probe signal is continuous. From the measurements, I evaluate the parameters and I compare them with values given by the manufacturers. However, the main result of my work is the experimental test bed and the methods for detector characterization. I will use this know-how in the future work to characterize and optimize custom-built single-photon detectors. Klíčová slova: Jednofotonová lavinová fotodioda (SPAD); Geigerův mód; temné impulzy; zotavovací doba; afterpulzy; afterpulzy druhého řádu.; Single-photon avalanche photodiodes; Geiger mode; dark counts; recovery time; afterpulses; second-order afterpulses. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jednofotonové lavinové detektory a jejich charakterizace

V práci se zabývám charakterizací jednofotonových lavinových diod v Geigerově módu. Pro pět komerčně dostupných detektorů od tří výrobců jsem vyhodnotil temné impulzy, časovou neurčitost, relativní ...

GRYGAR, Jan; FILIP, Radim; JEŽEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze