Počet nalezených dokumentů: 47481
Publikováno od do

Zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině
DOSEDĚLOVÁ, Vendula; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
2018 - český
Diplomová práce má za cíl zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. V prvé řadě se snaží popsat a definovat základní principy rozvojové spolupráce obecně, poté podává charakteristiku té české. Děje se tak skrze rešerši dostupných dokumentů, koncepcí, strategií a závěrečných zpráv v tomto tématu. Hlavní záměr práce spočívá ve výzkumu s účelem zjistit, jak funguje spolupráce a management aktérů. Hodnocení je prováděno skrze analýzu třech zemědělských projektů. Po přečtení diplomové práce získá čtenář přehled o pojmech jako rozvojová politika nebo efektivnost rozvojové spolupráce a bude mít možnost udělat si názor na kvalitu a efektivnost implementovaných zemědělských projektů v Bosně a Hercegovině prostřednictvím české rozvojové politiky. The diploma thesis aims to evaluate the Czech foreign development cooperation in Bosnia and Herzegovina. First of all, it tries to describe and define the basic principles of development cooperation in general, then it gives the characteristics of the Czech one. This is done through the search of available documents, concepts, strategies and final reports on this topic. The second objective of the thesis consists in research to find out how cooperation and management of actors work in practice. The evaluation is carried out through the analysis of three agricultural projects. After reading the diploma thesis, the reader will get an overview of the concepts such as development policy or effectiveness of development cooperation and will have the opportunity to get an opinion on the quality and effectiveness of implemented agricultural projects in Bosnia and Herzegovina through Czech development policy. Klíčová slova: Bosna a Hercegovina; rozvojová spolupráce; efektivnost; spolupráce; sektor zemědělství; zemědělské projekty; Bosnia and Herzegovina; development cooperation; effectiveness; cooperation; agriculture sector; agricultural projects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině

Diplomová práce má za cíl zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. V prvé řadě se snaží popsat a definovat základní principy rozvojové spolupráce obecně, poté podává ...

DOSEDĚLOVÁ, Vendula; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Eko-terorismus v současném světě
KULKOVÁ, Tereza; FILIPEC, Ondřej
2018 - český
Tato práce se zabývá problematikou eko-terorismu v současném světě. Cílem práce je na základě analýzy dostupných zdrojů týkajících se nejen samotného eko-terorismu, ale i organizací Earth First!, Earth Liberation Front a Animal Liberation Front, vysvětlit pojem eko-terorismus a zhodnotit význam a závažnost této hrozby ve světě 21. století. První kapitola je zaměřena na definici a srovnání pojmů terorismus a eko-terorismus a tvoří tak teoretický základ práce. Druhá kapitola se zabývá ideologickými zdroji eko-terorismu a také příčinami a motivací jednání jeho aktérů. Třetí kapitola je tvořena případovými studiemi vybraných organizací a jejich následnou komparací a poslední kapitola je věnována pojetí eko-terorismu v současném světě. This thesis deals with the issue of eco-terrorism in the contemporary world. The aim of the thesis is to analyse available sources of information about eco-terrorism and selected organizations - Earth First!, Earth Liberation Front and Animal Liberation Front and then explain the term eco-terrorism and assess the threat of eco-terrorism in the world of 21st century. The first chapter is focused on definition and comparison of terms terrorism and eco-terrorism and creates the theoretical base of the thesis. The second chapter deals with ideological resources of eco-terrorism and also with causes and motivation of behaviour of eco-terrorists. The third chapter is composed of case studies of selected organizations, which are compared afterwards. The last chapter is devoted to conception of eco-terrorism in the contemporary world. Klíčová slova: terorismus; eko-terorismus; environmentalismus; hlubinná ekologie; životní prostředí; práva zvířat; environmentální aktivismus; přímá akce; Earth First!; Earth Liberation Front; Animal Liberation Front; terrorism; eco-terrorism; environmentalism; deep ecology; environment; animal rights; environmental activism; direct action; Earth First!; Earth Liberation Front; Animal Liberation Front Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Eko-terorismus v současném světě

Tato práce se zabývá problematikou eko-terorismu v současném světě. Cílem práce je na základě analýzy dostupných zdrojů týkajících se nejen samotného eko-terorismu, ale i organizací Earth First!, ...

KULKOVÁ, Tereza; FILIPEC, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Evaluácia projektu EDISON
ŠTEVÍKOVÁ, Paulína; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
2018 - český
Diplomová práca sa zaoberá evaluáciou multikultúrneho projektu EDISON realizovaného organizáciou AIESEC Olomouc na jar 2018. Tento projekt sa snaží o budovanie multikultúrnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl, zvýšenie motivácie k štúdiu jazyka a vytvorenie spoločnosti globálnych občanov. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Cieľom práce je posúdiť relevanciu projektu, efektivitu implementácie projektu, hospodárnosť pri realizácií, dopad projektu na žiakov zapojených základných a stredných škôl a jeho udržateľnosť. Práca identifikuje silné a slabé stránky projektu a záverom vyvodzuje odporúčania k budúcej realizácií. The diploma thesis deals with the evaluation of multicultural project EDISON implemented by organisation AIESEC Olomouc in the spring of 2018. This project aims to build multicultural literacy of primary and secondary school pupils, to increase the motivation to study the language and to create a society of global citizens. The project is realized under auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the relevance of the project, effectiveness of the project implementation, realization efficiency, impact of the project on pupils in primary and secondary schools involved in the project and its sustainability. The thesis identifies the strengths and weaknesses of the project and draws conclusions for future realizations. Klíčová slova: evaluácia; multikultúrna výchova; Česká republika; kontakt; AIESEC; EDISON; evaluation; multicultural education; Czech Republic; contact; AIESEC; EDISON Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Evaluácia projektu EDISON

Diplomová práca sa zaoberá evaluáciou multikultúrneho projektu EDISON realizovaného organizáciou AIESEC Olomouc na jar 2018. Tento projekt sa snaží o budovanie multikultúrnej gramotnosti žiakov ...

ŠTEVÍKOVÁ, Paulína; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Impact of Major Sports Events on the Local Populations
KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
2018 - anglický
Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú popísané a využité na porovnanie. Práca sa zameriava na Olympijské hry a snaží sa porovnať organizáciu v rozvinutých a rozvojových krajinách, zameriavajúc sa na Olympády v Londýne 2012, ako zástupcu rozvinutého sveta a Riu de Janeiro 2016, ako zástupcu rozvojového sveta. Diplomová práca skúma, aký bol prístup organizačných výborov, skutočná realita a porovnanie vzájomných výsledkov medzi týmito dvoma Letnými olympijskými hrami. The goal of the master's thesis is to research the impacts of large international sports events on the local populations. The emphasis is given on the Olympic Games, while other major sports events are described and used for comparison. The paper is focusing on the Olympic Games and tries to compare the organization in the developed and developing world, whilst focusing the Olympics in London 2012, as the representative of the developed world and Rio de Janeiro 2016, as the representative of the developing world. The thesis is examining what was the approach of the organizing committees, the actual reality and compare the outcomes between them. Klíčová slova: veľké športové podujatia; šport a rozvoj; Olympijské hry; Olympijáda; MOV; dopad; rozvojová krajina; Brazília; Spojené Kráľovstvo; Olympijské hry v Londýne; Olympijské hry v Riu; major sports events; sport and development; Olympic Games; Olympics; IOC; impact; developing country; Brazil; United Kingdom; London Olympic Games; Rio Olympic Games Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Impact of Major Sports Events on the Local Populations

Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú ...

KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Všeobecná zdravotní péče jako jeden z cílů SDGs
SLADKÝ, Luboš; SCHLOSSAREK, Martin
2018 - český
Diplomová práce se zabývá zajištěním všeobecné zdravotní péče pro všechny v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, je diskutována definice všeobecné zdravotní péče, způsoby měření její kvality a její relevance pro další podcíle SDGs. Praktická část se věnuje analýze faktorů ovlivňujících úspěšnost plnění příslušného podcíle, současně jsou analyzovány konkrétní zdravotnické politiky vybraných rozvojových zemí. This thesis deals with the provision of universal health care for all in the context of the Sustainable Development Goals (SDG). The theoretical part of the thesis defines the basic concepts, the definition of universal health care, monitoring tools of its quality and achievement and its importance for the other subcategories of SDGs. The practical part deals with the analysis of the factors influencing the success of UHC's implementation while the specific health policies of selected developing countries are analysed. Klíčová slova: Všeobecná zdravotní péče; UHC; SDGs; zdraví; zdravotní péče; platby OOP; Thajsko; Gabon; Universal Health Coverage; UHC; SDGs; health; health care; OOP payments; Thailand; Gabon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Všeobecná zdravotní péče jako jeden z cílů SDGs

Diplomová práce se zabývá zajištěním všeobecné zdravotní péče pro všechny v kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, je diskutována definice ...

SLADKÝ, Luboš; SCHLOSSAREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Strategie zvládání stresu v horolezectví
KRYŠTOF, Jan; PERNICOVÁ, Hana
2018 - český
Diplomová práce zkoumá strategie zvládání stresu u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zaměřuje se na hledání souvislostí mezi nejčastěji volenými strategiemi zvládání psychické zátěže a sportovním odvětvím, kterému se jedinci výzkumného souboru věnují. Do výzkumu bylo zařazeno třicet čtyři rekreačních horolezců, rozdělených dle pohlaví a věkových kategorií. Pro získání dat byl použit dotazník SVF 78 - Strategie zvládání stresu. Cílem diplomové práce bylo zjistit strukturu strategie zvládání stresu u vybraného vzorku horolezců, s ohledem na pohlaví a věk. Vypočítaná data byla konfrontována s normou populace dle příručky SVF 78. Byla stanovena hypotéza, zda existuje vztah mezi strategií zvládání stresu a věkem u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zkoumání ukázalo, že výzkumný soubor horolezců ve svých strategiích dává oproti normě více přednost pozitivním strategiím. Byl zjištěn rozdíl v užívaných strategiích výběrového vzorku mužů a žen. Výzkumný soubor horolezců mužů má tendenci směřovat k pozitivním strategiím zvládání stresu, výzkumný soubor horolezců žen se ubírá spíše k negativním strategiím. Výzkumná hypotéza, zda existuje vztah mezi zvládáním stresu a věkem u výzkumného souboru horolezců nebyla potvrzena. This diploma thesis investigates stress management strategies of a selected sample of recreational mountaineers. It focuses on finding relationships between the most commonly selected strategies for coping with psychological stress and the sport sector in which the individuals of the research group are involved in. The research included thirty-four recreational mountaineers, divided by gender and age categories. The SVF 78 - Stress Coping Strategies questionnaire was used to obtain the required data. The aim of the diploma thesis was to find out the structure of the stress coping strategy of the selected sample of mountaineers in regard to gender and age. The calculated data were confronted with the population standard according the SVF 78 manual. A hypothesis has been established as to whether there is a relationship between stress coping and age in the selected sample of recreational mountaineers. The research has shown that contrary to the norm, the selected group of mountaineers favour positive strategies within their coping strategies. A difference has been detected in the strategies used by the selected sample of men and women. The male mountaineer research group tends to move towards positive strategies of coping with stress, the female research group moves towards negative strategies. The research hypothesis of whether there is a relationship between stress coping and age in the research group of mountaineers has not been confirmed. Klíčová slova: horolezectví; emoce; stres; psychologie sportu; strategie zvládání stresu; mountaineering; emotion; stress; sports psychology; stress coping strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Strategie zvládání stresu v horolezectví

Diplomová práce zkoumá strategie zvládání stresu u vybraného vzorku rekreačních horolezců. Zaměřuje se na hledání souvislostí mezi nejčastěji volenými strategiemi zvládání psychické zátěže a ...

KRYŠTOF, Jan; PERNICOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití dětské kresby v práci speciálního pedagoga u dětí předškolního věku
MORYSOVÁ, Veronika; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá úrovní grafomotoriky a kresby dětí předškolního věku s diagnózou narušené komunikační schopnosti- dyslálií. Autorkou je zkoumáno, zda tato diagnóza ovlivňuje grafomotoriku a kresbu dětí. Dále porovnává rozdíly v těchto oblastech mezi dětmi s narušenou komunikační schopností a dětmi intaktními. The bachelor thesis is focused on quality of graphomotorics and drawing with pre-school children diagnosed with disturbed communication ability. The author researchs whether the diagnosis affect of drawing and graphomotoric pre-school childern. Next, compare difference these fields between childern with disturbed communication ability and childern without this. Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost; dyslálie; děti předškolního věku; grafomotorika; kresba; speciální pedagog; Disturbed communication ability; preschool child; grafomotorics; drawings; special pedagogue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Využití dětské kresby v práci speciálního pedagoga u dětí předškolního věku

Bakalářská práce se zabývá úrovní grafomotoriky a kresby dětí předškolního věku s diagnózou narušené komunikační schopnosti- dyslálií. Autorkou je zkoumáno, zda tato diagnóza ovlivňuje grafomotoriku a ...

MORYSOVÁ, Veronika; MIRONOVA TABACHOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VYUŽITÍ ICT V INFORMÁLNÍM UČENÍ POHLEDEM RODIČŮ DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
JELÍNEK, Jiří; JŮVOVÁ, Alena
2018 - český
Diplomová práce se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) v informálním učení dětmi staršího školního věku pohledem rodičů. V diplomové práci nejprve najdeme kapitoly, které definují základní pojmy ICT, dále se práce věnuje sociálním sítím, využitím výpočetní techniky a internetu v rodině a počítačovou gramotností. Součásti práce je kapitola, která vysvětluje pojmy učení a informální učení. Další kapitoly charakterizují období staršího školního věku a dotknou se výchovy v rodinném prostředí. Teoretickou část práce uzavírají etické otázky a úskalí, které souvisejí s využíváním ICT. Praktická část předkládá výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak rodiče dětí staršího školního věku podporují využívání ICT v informálním učení a zda v tom vidí přínos u svých dětí. The diploma thesis focuses on the use of information and communication technologies (ICT) in the informal learning of children in older school age from the perspective of their parents. The diploma thesis is divided into two parts. The first one (theoretical) deals with the definition of the basic terms of ICT, social networks, the use of computing and the Internet in family and computer literacy. One chapter also explains terms such as learning and informal learning. Next chapters centre on the characterization of the older school age period and the education in family environment. The theoretical part of the thesis closes with the ethical questions and risks related to the use of ICT. The practical part presents the results of the research aimed at finding out how parents of children of older school age support the use of ICT in informal learning and whether they see any benefit of such usage to their children. Klíčová slova: Informační a komunikační technologie; sociální sítě; mobilní sítě; internet v rodině; počítačová gramotnost; učení; informální učení; ICT v informálním učení; starší školní věk; výchova v rodinném prostředí; etické otázky a úskalí s využíváním ICT.; Information and communication technologies; social networks; mobile networks; Internet in family; computer literacy; learning; informal learning; ICT in informal learning; older school age; education in family environment; ethical questions and risks of using ICT. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
VYUŽITÍ ICT V INFORMÁLNÍM UČENÍ POHLEDEM RODIČŮ DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Diplomová práce se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) v informálním učení dětmi staršího školního věku pohledem rodičů. V diplomové práci nejprve najdeme kapitoly, které ...

JELÍNEK, Jiří; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Užití sociálních sítí ve volebních kampaních u ANO a ČSSD v letech 2013 a 2017
SMETANA, Jakub; VAŠÁTKOVÁ, Daniela
2018 - český
Bakalářská práce se zabývá užitím sociálních sítí ve volebních kampaních. Zaměřuje se především na dvě politické strany (Hnutí ANO 2011 a ČSSD). Tyto dvě strany jsou zvoleny z důvodu jejich stáří i obratnosti v politickém marketingu. ANO jako zástupce moderní struktury a marketingově orientované strany a ČSSD jako zástupce strany tradiční a dlouhodobě ukotvené v české společnosti. Práce zkoumá chování stran na Facebooku v "horkém období" volební kampaně, což jsou zhruba poslední dva týdny před volbami. Aktivita je zkoumána pouze na sociální síti Facebook, jelikož je to síť nejpoužívanější. Čeští politici zdaleka nevyužívají ostatní sociální sítě jako jejich kolegové ze západu. Práce zkoumá dvě volební období, a to období voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a v roce 2017. Z analýzy dat vyplývá, že ČSSD má v komunikaci na Facebooku stále co dohánět a Hnutí ANO se rapidně ujímá prvenství v síle politického marketingu na internetu. V dnešní době politiky na internetu bude zajímavé sledovat, kolik politických stran bude schopno s marketéry ANO udržet v následujících letech krok. This bachelor thesis deals with the use of social media in election campaigns. It focuses primarily on two political parties, Hnutí ANO 2011 and ČSSD. These two parties are chosen because of their age, ability and skill in political marketing. ANO as a representative of a modern structure and marketing oriented party, and ČSSD as representative of a traditional and long-established party in Czech society. This paper examines the behavior of parties on Facebook in the "hot season" of the election campaign, roughly the last two weeks before the election. The activity is being researched only on the Facebook social network, as this is the most used network in politics. Czech politicians are far from using other social networks like their colleagues from western countries. Furthermore, this thesis is interested in two election periods, namely the period of elections for the Chamber of Deputies in 2013 and 2017. The data analysis shows that ČSSD still has plenty of work to do in communication on Facebook and Hnutí ANO is rapidly taking the lead in political marketing on the Internet. In the digital battlefields of today's political world, it will be interesting to see how many political parties will be able to handle the strength of marketers from ANO in the coming years. Klíčová slova: sociální sítě; marketing; kampaň; politické strany; facebook; politická komunikace; Social media; election campaign; political communication; political marketing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Užití sociálních sítí ve volebních kampaních u ANO a ČSSD v letech 2013 a 2017

Bakalářská práce se zabývá užitím sociálních sítí ve volebních kampaních. Zaměřuje se především na dvě politické strany (Hnutí ANO 2011 a ČSSD). Tyto dvě strany jsou zvoleny z důvodu jejich stáří i ...

SMETANA, Jakub; VAŠÁTKOVÁ, Daniela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016
PAVLOVSKÁ, Kateřina; SÝKORA, Michal
2018 - český
Bakalářské práce se bude věnovat české televizní produkci v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016. Práce se zaměří na žánrovou analýzu jednotlivých podob kriminální fikce a pokus o jejich roztřídění, popř. postižení specifik žánrové produkce jednotlivých TV stanic. Metodologicky bude vycházet z publikací zabývajícími se obecnými žánrovými vymezením jednotlivých podob crime fiction a to knihu Glena Creebera The Television genre book, Johna Scraggse Crime fiction a stejnojmenný sborník editovaný Martinem Priestmanem. Základní literaturou pro analýzu seriálového vyprávění je kniha Radomíra Kokeše Světy na pokračování a Jakuba Kordy České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989 - 2009). This bachelor's thesis focuses on czech television production in the genre of criminal and detective series broadcast in 2016. The work will include a genre analysis of criminal fiction and their classification, or t he specifics of the production of individual TV stations. The genre definition of individual forms of crime fiction will be based on books The televsion genre book by Glen Creeber, Crime fiction by John Scraggs and Crime fiction by Martin Prietman. Books Světy na pokračování by Radomír Kokeš and České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989 - 2009) by Jakub Korba will provide information for analysis of each series. Klíčová slova: televizní série; kriminální seriál; česká produkce; crime fiction; television studies; genre of crime fiction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016

Bakalářské práce se bude věnovat české televizní produkci v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016. Práce se zaměří na žánrovou analýzu jednotlivých podob kriminální ...

PAVLOVSKÁ, Kateřina; SÝKORA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze