Počet nalezených dokumentů: 55475
Publikováno od do

Aromaticky aktivní látky vybraných druhů bylin
Škutová, Pavla; Hrstka, Miroslav; Vítová, Eva
2018 - český
Diplomová práce se zabývá identifikací aromaticky aktivní látek v léčivých bylinách. Soubor tvoří 5 druhů bylin: meduňka lékařská (Melissa officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis), šalvěj muškátová (Salvia sclarea), ostropestřec mariánský (Silybum marianum), jestřabina lékařská (Galega officinalis). Tyto rostliny jsou známé pro své pozitivní účinky v lidovém léčitelství. K charakterizaci jejich vonných látek byla zvolena metoda SPME-GC-MS. Během identifikace těkavých látek byl kladen důraz na potenciálně alergenní složky vyjmenované v Nařízení ES 1223/2009 v příloze III. Celkem bylo v meduňce identifikováno 106 látek včetně 8 alergenů, měsíček obsahoval 104 sloučenin z toho 7 alergenů, v šalvěji bylo nalezeno 82 sloučenin zahrnujících 5 alergenů, v ostropestřci se nacházelo 73 látek včetně 6 alergenů, v jestřabině bylo popsáno 110 sloučenin a z toho 9 alergenů. This diploma thesis deals with the identification of aroma active compounds in medicinal herbs. The group consists of 5 types of herbs: lemon balm (Melissa officinalis), pot marigold (Calendula officinalis), clary sage (Salvia sclarea), milk thistle (Silybum marianum), goat’s rue (Galega officinalis). These plants are known for their positive effects in folk medicine. The SPME-GC-MS method was chosen to characterize the fragrances. During the identification of volatile compounds, emphasis was put on suspected fragrance allergens listed in EC Regulation 1223/2009 in Annex III. Overall 106 compounds were identified together with 8 allergens in lemon balm, pot marigold contained 104 compounds with 7 allergens included, 82 compounds including 5 allergens in clary sage, 73 compounds were identified in milk thistle including 6 allergens and 110 compounds with 9 allergens included in goat’s rue. Klíčová slova: léčivé byliny; aromaticky aktivní látky; SPME; GC-MS; meduňka lékařská; měsíček lékařský; šalvěj muškátová; ostropestřec mariánský; jestřabina lékařská; herbs; aroma active compounds; SPME; GC-MS; lemon balm; pot marigold; clary sage; milk thistle; goat’s rue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aromaticky aktivní látky vybraných druhů bylin

Diplomová práce se zabývá identifikací aromaticky aktivní látek v léčivých bylinách. Soubor tvoří 5 druhů bylin: meduňka lékařská (Melissa officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis), ...

Škutová, Pavla; Hrstka, Miroslav; Vítová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě
Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
2018 - anglický
Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny Země). Navíc představují globální environmentální problémy, které, pokud se nebudou správně řešit, můžou vést k vážné celosvětové krizi. V této diplomové práci jsme propojili tato témata a zaměřili se na lepší porozumění role sodných kationtů na vazbu vody v půdní organické hmotě v aridních a semi-aridních podmínkách. Náš cíl byl prozkoumat proces vzniku a stabilitu vodních molekulových můstků a vodních-kationických můstků v půdní organické hmotě, sílu vazby a množství vázáné vody v půdě za využití diferenční kompenzační kalorimetrie. Nasycení sodnými kationty bylo studováno ve dvou koncentračních oblastech. Na simulaci přirozených podmínek v půdách bylo použito nasycení vazebných míst sodnými kationty do 100% a nasycení nad 100% reprezentovalo vysoce zasolené půdy. Výsledky potvrdily význam schopnosti půdy získávat vodu ze vzdušné vlhkosti, podíl vody v půdě vzrůstal s relativní vlhkostí. Vyšší podíl vody v půdě pak způsoboval snížení síly vazebných interakcí, což bylo interpretováno jako fakt, že rovnováha mezi půdní a vzdušnou vlhkostí vede k optimální vlhkost půdy. Přítomnost sodných kationtů ve vzorcích do nasycení 100% měla na množství vody zanedbatelný vliv, ale v přesycených vzorcích umožňovala navázání většího množství vody. V přesycených vzorcích bylo také pozorováno zvýšení síly vazebných interakcí mezi půdou a vodou, což vede k její větší zádrži. Molekulové můstky byli stabilnější ve vzorcích, které obsahovaly Na+. Nejvyšší stabilita byla pozorována u 10% nasycených vzorcích, další zvyšování Na-saturace pak již vedlo k snižování stability molekulových můstků. Hlavním výstupem práce je, že tvorba vodních-kationických můstků stabilizuje půdní strukturu a že má vlyv na sílu a množství vody vázané v půdě, což představuje klíčové aspekty kvality půdy. Je potřebný rozsáhlejší výskum tohoto tématu, aby získané výsledky pomohli optimalizovat půdní manažment v aridních oblastech a také v ostatních oblastech, kde dochází k degradaci půdy. Degradation of soil in process of salinization, increasing temperature and following decreasing precipitation in recent years lead to expand of arid and semi-arid areas (now covering one-third of Earth’s land). Furthermore, being a global environmental problems could grow into a serious crisis worldwide if they were not solved properly. In this diploma thesis we connected all these issues and focused on contributing to the better understanding the role of sodium cations on water binding in soil organic matter under arid and semi-arid conditions. Our aim was to investigate the processes of formation and stability of water molecule bridges and cation-water molecule bridges in soil organic matter, strength of water binding and amount of bound water using differential scanning calorimetry. The saturation in sodium cation was studied in two concentration regions in order to simulate natural conditions in soils by lower Na-saturation (less than 100% saturation of binding sites) and over-saturated samples (more than 100% Na-saturation of binding sites) representing salty soils. Results confirmed the importance of ability of soil to gain water from air moisture, in fact, water content in soil increased with increasing relative humidity. It was observed that at higher water content in soil is water less strongly bound, which caused that water was easier to be released from soil. That seems to keep balance between soil and air humidity and therefore also optimal humidity in soil. Presence of sodium cations in samples had a negligible effect on amount of water in samples saturated up to 100% but facilitated better water binding in over-saturated samples. In over-saturated samples was also observed a stronger water binding even at higher water contents. Water molecule bridges were more stable in samples containing Na+. In fact, highest stability was observed in 10% saturated samples and increasing Na+ concentration caused a decrease in stability of molecule bridges. To sum up, formation of cation-water bridges showed to stabilize soil rigidity and have an impact on the strength and amount of water bound in soil which are crucial aspects of soil quality. Further research is needed in this field to bring more results that can help to optimize soil management in arid areas and also other areas with soil degradation. Klíčová slova: water-cation bridge; water molecule bridge; soil organic matter; differential scanning calorimetry; vodní-kationický můstek; vodní molekulový můstek; půdní organická hmota; diferenční kompenzační kalorimetrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě

Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny ...

Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy
Kahanovská, Kristína; Obruča, Stanislav; Sedláček, Petr
2018 - český
Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise živých biologických systémov je adsorpcia označovaná ako adhézia. Navrhnuté modelové systémy boli overené fyzikálne-chemickými analýzami. Rôznymi technikami boli stanovené vlastnosti použitých baktérií, konkrétne Burkholderia cepacia a Bacillus megaterium. Použité pevné povrchy po sorpcii bakteriálnych buniek Bacillus megaterium boli podrobené štruktúrnej a vizuálnej analýze. Aplikácia teoretického prístupu (napr. použitím rôznych fyzikálno-chemických modelov) k štúdiu adhézie mikroorganizmov na konkrétny povrch nám umožňuje predpovedať podmienky úspešnej adhézie. Výsledky práce slúžia k lepšeniu pochopeniu vzniku a vývoja biofilmu. This diploma thesis focuses on an optimalization of simple laboratory model systems which serve as an innovative tool for an experimental study on the adsorption of bacterial cells on solid surfaces. In the description of living biological systems, an adsorption is labelled as an adhesion. Designed model systems were validated with a physical-chemical analysis. Various techniques were used to determine bacteria properties, more specifically Burkholderia cepacia and Bacillus megaterium. The solid surfaces after sorption of bacterial cells of Bacillus megaterium were subjected to a structural and visual analysis. Applying the theoretical approach (e.g. using different physical-chemical models) to study the adhesion of microorganisms to a particular surface allows a prediction of the conditions for a successful adhesion. The results will give us a better understanding of a formation and development of a biofilm. Klíčová slova: Bakteriálny biofilm; Burkholderia cepacia; Bacillus megaterium; adsorpcia; adhézia; Bacterial biofilm; Burkholderia cepacia; Bacillus megaterium; adsorption; adhesion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy

Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise ...

Kahanovská, Kristína; Obruča, Stanislav; Sedláček, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Inverzní FCS ve výzkumu koloidních systémů
Richterová, Veronika; Venerová, Tereza; Mravec, Filip
2018 - český
Tato diplomová práce je zaměřena na studium inverzní fluorescenční korelační spektroskopie, a to zejména z hlediska použití různých fluorescenčních sond a sledovaných částic různých velikostí. Nejprve byla stanovena vhodná koncentrace fluorescenční sondy tak, aby byla vnímána jako médium obklopující stanovovanou látku. Na základě této koncentrace, která byla stanovena na 400 µM, bylo poté připraveno několik sad vzorků. Vzorky obsahovaly jak rozdílné polystyrenové částice o velikostech 100 a 500 nm v různých koncentracích, tak i multilamerální liposomy v různých koncentracích a byly proměřeny FCS křivky vzorků s různými druhy fluorescenčních sond, kterými byly fluorescein, rhodamin 6G a Atto 488. Z měření vyplývá, že pomocí žádné z fluorescenčních sond nelze stanovit částice o velikosti 100 nm. Metodu inverzní FCS lze aplikovat na systémy obsahující fluorescein a polystyrenové částice o velikosti 500 nm. Při použití fluorescenční sondy rhodaminu 6G dochází při vysoké koncentraci k dimerizaci a ani 500 nm částice nelze pomocí této sondy stanovit. V případě použití liposomů lze tyto částice stanovit metodou inverzní FCS, ale náhodná distribuce velikostí částic zkresluje výsledky autokorelace. This diploma thesis is focused on the study of inverse fluorescence correlation spectroscopy, especially with the regard for the usage of different fluorescent probes and different sized analysed particles. At first, the proper concentration of fluorescent probes was determined. In this concentration is the probe considered as a medium surrounding the analysed particles. Based on this concentration, which was determined as 400 M, several sets of samples were prepared. This samples contained different concentration of polystyrene particles of 100 and 500 nm diameter and multilamellar liposomes. Then, the FCS curves of samples with different fluorescent probes were measured. Fluorescein, rhodamine 6G and Atto 488 were used as fluorescent probes. As a result from experiments, it was found, that particles with 100 nm diameter cannot be analysed with none of the fluorescent probes. Inverse FCS method can be applied to systems, that contains particles with 500 nm diameter and fluorescein. Systems with rhodamine 6G have the same behaviour as typical FCS measurement. It is caused by dimerization of this probe and it cannot be used for 500 nm particles. Liposome samples can be established with iFCS method, but the results are biased by random distribution of liposomes size. Klíčová slova: FCS; fluorescenční korelační spektroskopie; inverzní FCS; iFCS; nanočástice; liposomy; fluorescein; Atto 488; rhodamin 6G; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; inverse FCS; iFCS; nanoparticles; liposomes; fluorescein; Atto 488; rhodamine 6G Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inverzní FCS ve výzkumu koloidních systémů

Tato diplomová práce je zaměřena na studium inverzní fluorescenční korelační spektroskopie, a to zejména z hlediska použití různých fluorescenčních sond a sledovaných částic různých velikostí. Nejprve ...

Richterová, Veronika; Venerová, Tereza; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Povrchová předúprava konstrukčních hliníkových slitin pro lepené spoje
Pikner, Jan; Doskočil, Leoš; Wasserbauer, Jaromír
2018 - český
Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného povrchu. Experimentální část se zabývá nalezením vhodného způsobu předúpravy. Kvalita předúpravy povrchu je hodnocena pomocí pozorování rastrovacím elektronovým mikroskopem s energiově disperzním spektrometrem a následně pomocí tahových zkoušek lepených spojů. Na základě vyhodnocených výsledků jsou nalezené metody povrchové úpravy kvalitativně a následně i finančně porovnány s komerčním prostředkem. This thesis deals with pre-treatment of surface of aluminium alloys. The theoretical part focuses on the properties of aluminium and its alloys, on methods of surface treatment and the possibilities of quality assessment of pre-treated surface. The experimental part deals with finding of a proper method of pre-treatment. The quality of surface pre-treatment is assessed by observation by SEM with EDS and by single lap shear tests of adhesive joints. According to evaluated results, the optimalised methods are qualitatively and financially compared with the commercial method. Klíčová slova: Hliníkové slitiny; AlMg3; AlMgSi; předúprava povrchu; pasivace; SEM; EDS; lepené spoje; Aluminium alloys; AlMg3; AlMgSi; surface pre-treatment; passivation; SEM; EDS; adhesive joints Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Povrchová předúprava konstrukčních hliníkových slitin pro lepené spoje

Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného ...

Pikner, Jan; Doskočil, Leoš; Wasserbauer, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE
Trtek, Jan; Pekař, Miloslav; Kargerová, Andrea
2018 - český
Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním z hlavních parametrů nutných pro popis interakcí mezi tenzidem a hyaluronanem je stanovení kritické micelární koncentrace, avšak ani tato hodnota není pro CAE zatím známá. Všechna měření byla prováděna pro roztoky ve vodném prostředí a v prostředí 0,15 M NaCl. Určení molekulové hmotnosti této povrchově aktivní látky bylo prováděno technikou SEC–MALS–dRI. Pro určení kritické micelární koncentrace byly zvoleny techniky ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením a jako doplňková metoda byla zvolena technika tenziometrie. Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením a denzitometrické metody byly pozorovány interakce tenzidu CAE s polysacharidem hyaluronanem. Z ultrazvukové rychlosti a hustoty byla vypočítána stlačitelnost. The diploma thesis is focused on the study of interactions between hyaluronan of various molecular weights with CAE surfactant. This surfactant does not have the exact composition and there is not known their molecular weight. One of the main parameters needed to describe the interactions between surfactant and hyaluronan, there is the determination of critical micellar concentration. The value of critical micellar concentration of CAE is not known yet. All measurements were made for solutions in aqueous solution and 0.15 M NaCl. The determination of the molecular weight of this surfactant was performed by the technique SEC-MALS-dRI. High resolution ultrasonic spectroscopy was chosen to determine the critical micellar concentration and tensiometry was chosen as a complementary method. The interactions of CAE surfactant with polysaccharide of hyaluronan were showed by high resolution ultrasonic spectroscopy and densitometry. Compressibility was calculated from ultrasonic velocity and density. Klíčová slova: hyaluronan; tenzid; CAE; ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením; SEC-MALS; Hyaluronan; surfactant; CAE; high resolution ultrasonic spectroscopy; SEC-MALS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE

Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její ...

Trtek, Jan; Pekař, Miloslav; Kargerová, Andrea
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází
Ohaňka, Zdeněk; Másilko, Jiří; Koplík, Jan
2018 - český
Tato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také působení těchto faktorů na typ vznikajících hydratačních produktů. Vápenato-hlinité fáze byly připravovány dvěma způsoby – vysokoteplotní metodou a metodou amorfních komplexů kyseliny citronové. Obě metody byly podrobně popsány. Velikost částic byla stanovena laserovou difrakční analýzou. Ke studiu průběhu hydratace byla použita metoda izotermické kalorimetrie. Hydratační produkty byly analyzovány pomocí rentgenové difrakční analýzy a simultánní termogravimetrické a diferenční termické analýzy. This work focuses on the hydration of four calcium aluminate phases – C3A, C12A7, CA and CA2. Above all, the influence of particle size and method of preparation on hydration behaviour were studied. Influence of these factors on hydration products were also investigated. Calcium aluminates were prepared by solid state synthesis and amorphous citrate method. Both methods were described in detail. The particle size was determined by laser diffraction. Isothermic calorimetry was used to investigate the process of hydration. Hydration products were identified by X-ray diffraction analysis and simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis. Klíčová slova: vápenato-hlinité fáze; vysokoteplotní metoda; metoda amorfních komplexů kyseliny citronové; hydratace; velikost částic; izotermická kalorimetrie; calcium aluminates; solid state synthesis; amorphous citrate method; hydration; particle size; isothermic calorimetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází

Tato práce se zabývá hydratací čtyř vápenato-hlinitých fází, a to C3A, C12A7, CA a CA2. Studován byl především vliv velikosti částic a použité metody přípravy. Zkoumáno bylo také působení těchto ...

Ohaňka, Zdeněk; Másilko, Jiří; Koplík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studium kvality hydrofobních domén ve fázově separovaných hydrogelech
Burešová, Natálie; Pekař, Miloslav; Mravec, Filip
2018 - český
Diplomová práce se zabývá studiem hydrofobních domén ve fázově separovaných hydrogelech. Byly použity dva typy polyelektrolytů (hyaluronan, dextran) a opačně nabitých tenzidů (karbethopendecinium bromid, dodecylsulfát sodný). Fázově separované hydrogely byly vytvořeny elektrostatickými interakcemi. Cílem práce je zkoumání polarity prostředí ve fázově separovaných hydrogelech pomocí fluorescenční spektroskopie. Fluorescenční meření probíhalo za použití pyrenu, nilské červeně a laurdanu jako fluorescenčních sond. Všechny sondy jsou citlivé na polaritu prostředí. Výsledky ukazují, že se dá předpokládat přítomnost sond v polárním prostředí hydrogelů. The thesis deals with the study of hydrophobic domains in phase separated hydrogels. Two types of polyelectrolytes (hyaluronan, dextran) and oppositely charged surfactants (carbethopendecinium bromide, sodium dodecylsulphate ) are used. Phase separated hydrogels are formed by electrostatic interactions. The target of the thesis is to study the polarity of environment in phase separated hydrogeles by fluorescence spectroscopy. Fluorescence measurements is performed by using pyrene, Nile red and laurdane as fluorescence probes. All probes are sensitive to the polarity of the environment. The results showed that probes can be expected in the polar environment of hydrogels. Klíčová slova: Hydrogel; hyaluronan; dextran; karbethopendecinium bromid; dodecylsulfát sodný; fluorescenční spektroskopie; pyren; nilská červeň; laurdan.; Hydrogel; hyaluronan; dextran; carbethopendecinium brodmide; sodium dodecylsulphate; flourescence spectroscopy; pyrene; nile red; laurdane. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium kvality hydrofobních domén ve fázově separovaných hydrogelech

Diplomová práce se zabývá studiem hydrofobních domén ve fázově separovaných hydrogelech. Byly použity dva typy polyelektrolytů (hyaluronan, dextran) a opačně nabitých tenzidů (karbethopendecinium ...

Burešová, Natálie; Pekař, Miloslav; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Protikorozní ochrana hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 pomocí fluoridových konverzních povlaků
Matějka, Lukáš; Tkacz, Jakub; Fintová, Stanislava
2018 - český
Diplomová práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků a hodnocením elektrochemických korozních charakteristik hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je zvýšení korozní odolnosti zkoumaných hořčíkových slitin pomocí fluoridových konverzních povlaků. Bude zkoumán vliv podmínek přípravy konverzních povlaků na jejich morfologii a zvýšení korozní odolnosti povlakovaných slitin. Elektrochemické korozní charakteristiky hořčíkových slitin s konverzními povlaky budou hodnoceny pomocí potenciodynamických zkoušek a elektrochemické impedanční spektroskopie. The diploma thesis deals with preparation of fluoride conversion coatings and evaluation of electrochemical corrosion characteristics of magnesium alloys ZE10 and ZE41 in SBF solution. The main aim of the work is to increase the corrosion resistance of the investigated magnesium alloys using fluoride conversion coatings. The influence of the conditions of the preparation of the conversion coatings on their morphology and the corrosion resistance of the coated alloys will be studied. The electrochemical corrosion characteristics of the magnesium alloys with conversion coatings will be evaluated by potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy. Klíčová slova: ZE10; ZE41; fluoridový konverzní povlak; koroze; elektrochemická impedanční spektroskopie; potenciodynamická zkouška; ZE10; ZE41; fluoride conversion coating; corrosion; clectrochemical impedance spectroscopy; cotentiodynamic test Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Protikorozní ochrana hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 pomocí fluoridových konverzních povlaků

Diplomová práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků a hodnocením elektrochemických korozních charakteristik hořčíkových slitin ZE10 a ZE41 v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je ...

Matějka, Lukáš; Tkacz, Jakub; Fintová, Stanislava
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Produkce a purifikace izoforem proteinu p53 v bakteriálním expresním systému
Vadovičová, Natália; Obruča, Stanislav; Brázda, Václav
2018 - český
Protein p53 není jediným proteinem, který je kódován tumor-supresorovým genem TP53. Alternativním sestřihem, alternativním použitím promotoru a alternativními počátky translace může dojít k expresi až jedenáct dalších izoforem. Tyto izoformy byly ve zvýšeném množství pozorovány v nádorových tkáních. Jelikož jsou izoformy proteinu p53 sekvenčně, a tedy i strukturně odlišné oproti proteinu p53, mění se tím i jejich vazebné vlastnosti a funkce v buňce. Izoformy modulují funkci samotného proteinu p53, některé podporují jeho tumor-supresorovou funkci, jiné ji naopak potlačují. Objasnění mechanismu působení izoforem na děje v buňce by mohlo být využito k cílenému alternativnímu sestřihu vhodných izoforem a v léčbě rakoviny pomocí terapie založené na proteinu p53. Teoretická část diplomové práce shrnuje základní poznatky o proteinu p53 a o jeho izoformách, doplněné o výsledky výzkumů z posledních let týkajících se těchto izoforem. Dále je probrána použitá metoda, Gateway klonování. Cílem experimentální části práce byla produkce izoforem v bakteriálním expresním systému. Produkci předcházela příprava DNA sekvencí těchto dvanácti izoforem pomocí PCR a Gateway klonování. Klonováním bylo připraveno celkem dvanáct entry klonů obsahujících sekvence všech izoforem a také osm expresních klonů. Zároveň byly izolací získány a pomocí SDS-PAGE a Westernového přenosu ověřeny čtyři izoformy proteinu p53, a to p53, 40p53, 40p53 a 40p53. U izoforem budou v rámci navazujícího výzkumu testovány jejich DNA vazebné vlastnosti. Apart from the p53 protein, the TP53 tumor-suppressor gene is expressed as another eleven protein isoforms with the use of alternative splicing, alternative promotors and alternative translational initiation sites. Abnormal expression of these isoforms has been observed in tumor tissues. The binding properties as well as the biological functions are also modulated, due to sequential and therefore structural differences from the p53 protein. p53 is regulated by these isoforms in both suppressive and supportive manner. Explanation of the p53 isoform regulation mechanism in cells could lead to desired alternative splicing of the chosen isoforms, and modulation of isoform expression could be used in cancer treatment based on p53 therapy. Basic information about p53 protein is summarised in the theoretical part of this master thesis, supplemented with recent advances in the field of p53 isoforms, as well as the Gateway cloning method. The main goal of the experimental part was p53 isoform production in a bacterial expression system. Prior to the protein production, DNA sequences coding twelve p53 isoforms were prepared using PCR and Gateway cloning. In total, twelve entry clones and eight expression clones were prepared by cloning the isoforms’ sequences. After the protein production and purification, the detection using SDS-PAGE and Western Blotting was performed with five p53 protein isoforms: p53, 40p53, 40p53 and 40p53. DNA binding properties of p53 protein isoforms will be tested in subsequent research. Klíčová slova: protein p53; izoformy; rakovina; gateway klonování; p53 protein; isoforms; cancer; gateway cloning system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Produkce a purifikace izoforem proteinu p53 v bakteriálním expresním systému

Protein p53 není jediným proteinem, který je kódován tumor-supresorovým genem TP53. Alternativním sestřihem, alternativním použitím promotoru a alternativními počátky translace může dojít k expresi až ...

Vadovičová, Natália; Obruča, Stanislav; Brázda, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze