Počet nalezených dokumentů: 133
Publikováno od do

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2017
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2018 - český
Klíčová slova: rostlinná výroba; vědecké instituce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2017

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Klír, Jan; Kozlovská, Lada; Haberle, Jan; Mühlbachová, Gabriela
2018 - český
Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016–2020, schváleného vládou ČR za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do povrchových a podzemních vod, snížení rizika eutrofizace povrchových vod i omezení přenosu dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České republiky. Cílem je tedy snížit znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství, jež má za následek ohrožení lidského zdraví, poškození zdrojů obživy, narušení vodních ekosystémů, škody na přírodních hodnotách nebo ohrožení oprávněného používání vod. Součástí publikace jsou i odkazy na vybrané odborné publikace a související předpisy. Druhé aktualizované vydání reaguje na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, vydanou v roce 2018 pod č. 27/2018 Sb. The methodology describes measures for protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources in vulnerable zones of the Czech Republic. The methodology clearly describes individual requirements of the 4th Action Programme of the Nitrates Directive for the period 2016–2020 as ratified by CR government for reduction of nitrogen losses by nitrates leaching into surface water and groundwater, reduction of surface water eutrophication and reduction of nitrates transmission to the neighboring countries in waters flowing from the territory of the Czech Republic. The aim is to reduce water pollution by nitrogen compounds from agricultural sources into the aquatic environment, the results of which are such as to cause hazards to human health, harm to living resources and to aquatic ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of water. The publication also includes links to selected technical publications and related legislation. The second updated edition responds to amendment to the Government Regulation No. 262/2012 Coll., On determining the vulnerable areas and action programme, issued in 2018 as No. 27/2018 Coll. Klíčová slova: zranitelné oblasti; akční program; vulnerable zones; action programme; zemědělství; ochrana vody proti znečištění; dusičnany Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech

Metodika popisuje aktuální opatření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ve zranitelných oblastech České republiky. V metodice jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky ...

Klír, Jan; Kozlovská, Lada; Haberle, Jan; Mühlbachová, Gabriela
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
2018 - český
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům. One of the most important viruses affecting cereals in the Czech Republic is Barley yellow dwarf virus (BYDV). BYDV is transmitted by cereal aphids and intensity of its occurrence varies strongly in individual years. Insecticide application protects the stands against virus transmission. In some years, however, the application of the insecticide is groundless. In this methodology we provide a method for increased BYDV occurrence risk evaluation in the field by sample collection of volunteer plants. The methodology is meant to serve mainly to farmers, agronomists and agricultural advisors. Klíčová slova: žlutá zakrslost ječmene; Barley yellow dwarf virus; obilniny; virové nemoci; zemědělství; rostlinné viry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách

Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru ...

Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Erban, Tomáš; Kamler, Martin; Kadlíková, Klára; Markovič, Martin; Titěra, Dalibor; Seifrtová, Marcela; Halešová, Taťána
2018 - český
Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky včetně současné legislativy a přispívá novými aspekty do indikace a hodnocení suspektních otrav včel, které jsou v Česku každoročně vyšetřovány Státní veterinární správou (SVS) a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). V metodice je uveden postup identifikace otravy včel, čeho je třeba si všímat pro možné záměny otrav včel s chorobami, a postup, jak se má v takovém případě včelař zachovat a koho kontaktovat pro ohlášení suspektní otravy. Některé body metodiky mají inovativní doporučující aspekty pro zlepšení hodnocení otrav včel včetně rozsahu kontaminace včelstva. Tato metodika je k užitku státní správě, samotným včelařům a také pro vědecké a výukové účely. Honeybee colonies are exposed to hundreds of plant protection products, which are especially due to improper use possible source of honeybee poisoning. The methodology introduces to the issue of honeybee poisoning including legislation and contributes with novel aspects to the indication and evaluation of the suspected honeybee poisonings, which are anually investigated by the State Veterinary Administration and the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture in Czechia. The methodology provides instructions to identify honeybee posining and notification of that finding. Moreover, possible confusions of the poisonings with honeybee diseases are highlighted. Some sections of the methodology provide innovative recommendations for improvement of honeybee poisoning assessing including determination of the extent of colony contamination. The present methodology is useful for the state administration, beekeepers, scientific and educational purposes. Klíčová slova: včelařství; otravy; kontaminace; pesticidy; včely Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy

Včelstva jsou vystavena účinkům stovek různých přípravků na ochranu rostlin, které jsou zejména při nesprávném použití potenciálním zdrojem otrav včelstev. Metodika uvádí čtenáře do problematiky ...

Erban, Tomáš; Kamler, Martin; Kadlíková, Klára; Markovič, Martin; Titěra, Dalibor; Seifrtová, Marcela; Halešová, Taťána
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
2017 - český
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné. The guideline describe a method of grapevine cultivation in vitro and its sanitation from virus pathogens usinf Ribavirin. Large part of this guideline describe diagnostic protocols for estimation of healthy status of sanitated grapevines. The guideline is intended for laboratories dealing with sanitation and diagnostics of viral pathogens of grapevine cultivars and rootstocks. Further utilization can be done by the Ministry of Agriculture, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture and also by growers of grapevine. Klíčová slova: ozdravování; réva vinná; ribavirin; virus; sanitation; grapevine; Ribavirin; virus; detekce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie

Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení ...

Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů
Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
2017 - český
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků. The subject of the methodology is a procedure for diagnosing the presence of lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) and cranberries (Vaccinum macrocarpon L.) in processed products such as tea or fruit ingredients of many food products (jams, jelly, purree, tea). The methodology exploit DNA sequences that are typical for each plant species. Thus, molecular DNA markers that characterize the plant species by SSRs (single sequence repeats) are used. The methodology describes the extraction of DNA from the assumed matrix, the use of selected SSR markers and the analytical data evaluation procedure. The method can be used in any solid equipped molecular-genetic laboratory. The method is applicable for the characterization of DNA isolated from any part of the plant, fruit, and derived food or food supplements. Method describes the procedure and necessary equipment to perform the analysis. Protocol recommends how to evaluate the results. Klíčová slova: klikvy; polymorfismus DNA; SSR markery; lingonberries; DNA polymorphism; SSR markers; lesní plody; markery; DNA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů

Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách ...

Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2017 - český
Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. This guide is a new publication providing information on cereal aphids: biology, prognosis and regulation in central Europe.This approach is supported by the experimental work of authors and also by their publications in scientific journals published worldwide. We hope that this guide will be used by specialists in agriculture production in conventional and organic farming systems. Klíčová slova: mšice; aphids; obilniny; škůdci; regulace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů
Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
2017 - český
Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat vybrané odrůdy rýže typu Basmati i odrůdy odlišných typů rýže. Podstatou zkoušky je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů. The objective of the method is the proceudre how to identify traditional varieties of Basmati rice (TB) specified in the Implementing Regulation EU no. 706/2014 devoted to control laboratories in practice. This method enables to identify varieties exempt from duty in the EU. The test consists of microsatellite loci amplification by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers, and subsequent analysis of the length of the products. Klíčová slova: mikrosatelity; délkový polymorfismus; typ Basmati; microsatellites; length polymorphism; Basmati type; rýže; genom; DNA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů

Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu ...

Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů
Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Plachý, Jan
2017 - český
Kontrola účinnosti ošetření pomocí řízených atmosfér nebo plynování ve skladovaných komoditách umístěných v silových buňkách je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o monitorování v celém profilu komodity. Také doposud neexistují žádné jednotné postupy a pomůcky, které by umožňovaly aplikaci kontrolních systémů. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč se metody řízených atmosfér nevyužívají běžně v praxi, přestože se jedná o relativně nenákladné dezinsekční opatření. Tato metodika je souborem postupů pro správnou přípravu, aplikaci a vyhodnocení biotestů použitých při kontrole účinnosti řízených atmosfér a plynování v silových buňkách. V metodice jsou data ukazující použití biotestů při aplikaci řízených atmosfér a plynování v silových buňkách a jejich význam při kontrole a hodnocení celkové účinnosti dezinsekčního zásahu. Uplatněná certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory NAZV a je výstupem řešení projektu QJ1310057. Evaluation of the efficacy of controlled atmosphere or insecticide fumigation treatment of stored commodities is very difficult when these materials are located in silo bins. The main difficulty is to take measurements and samples within the entire commodity (vertical-silo) profile. Until now, there are no standard procedures and tools that would allow the evaluation of efficacy of controlled atmospheres under such situations. These methodical deficiencies are some of the main reasons why t controlled atmosphere methods are not commonly used in practice, although they are – under many conditions - relatively cost-effective disinfection measures. This methodology is the first Czech set of procedures for the proper preparation, application and evaluation of bioassays that can be used for evaluation of the efficacy of controlled atmospheres and fumigation in silo bins cells. The methodology also shows some practical examples and experimental results on how to use bioassay. The certified methodology was prepared with the financial support of the NAZV agency and is the technological an scientific output of the project QJ1310057. Klíčová slova: fumigace; řízené atmosféry; biotest; silo; fumigation; controlled atmosphere; biotest kit; silo; hubení škůdců; herbicidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Kontrola účinnosti ošetření pomocí řízených atmosfér nebo plynování ve skladovaných komoditách umístěných v silových buňkách je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o monitorování v celém profilu ...

Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Plachý, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2017 - český
Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim. The methodology presents optimized techniques for a detection of the species of fungi causing stem base diseases and suggests the control measures. Klíčová slova: stéblolam; fuzariózy; kořenomorka; eyespot; fusarioses; sharp eyespot; pšenice; nemoci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice

Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim....

Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze