Number of found documents: 932

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Tuhostní charakteristika přední části vozidla
Coufal, Tomáš
Czech
So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for frontal crash with a full overlap. However, if the vehicle crashes with only partial overlap so can be central stiffness characteristic limitations in the accuracy of the calculation of the deformation energy. The present article deals with the stiffness of the each parts of the front part of the vehicle for their use in forensic expert practice. Stiffness characteristics was processed for each part of the vehicle, with which you can calculate the exact deformation energy for a specific front part of the vehicle which was damaged in a frontal collision. Doposud byla v oboru soudního inženýrství využívána pro popis tuhosti přední části vozidla pouze centrální tuhostní charakteristika, kterou bylo možné použít s dostatečnou přesností pro čelní nárazy vozidla s plným překrytím. Pokud však vozidlo narazí pouze s částečným překrytím má již centrální tuhostní charakteristika svá omezení v přesnosti výpočtu deformační energie. Předmětný článek pojednává o tuhostech jednotlivých partií přední části vozidla za účelem jejich využití ve znalecké praxi. Pro každou partii předmětného vozidla je zpracována příslušná tuhostí charakteristika, s pomocí které lze vypočíst deformační energii přesně pro konkrétní část vozidla, která je při čelním nárazu poškozena. Keywords: Vozidlo; tuhost; forenzní vědy; deformační energie; Vehicle; stiffness; forensic science; deformation energy Available in a digital repository NRGL
Tuhostní charakteristika přední části vozidla

So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for ...

Coufal, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně

Posouzení technického stavu jízdní soupravy
Haring, Andrej
Czech
Topic of contribution is detection of technical status of truck-trailer combinations and effect to origin of collision process. Within thematic focus of contribution will be presented the specific case. Will be described methodes and procedures for detection of technical status of truck-trailer combination and appication of the results by detection of technical status to creation of accident. Tématem příspěvku je posouzení technického stavu jízdních souprav a jejich vliv na vznik a průběh kolizního děje. V rámci tematického zaměření příspěvku bude uveden konkrétní případ. Popsány budou metody a postupy zjištění technického stavu jízdní soupravy a aplikace výsledků při posouzení vlivu technického stavu na vznik nehodového děje. Keywords: Jízdní souprava; Brzdová soustava; Technický stav; Elektronický brzdový systém; Kotoučové brzdy; Truck-trailer combination; Brake system; Technical status; Electronic brake system; Disc brakes Available in a digital repository NRGL
Posouzení technického stavu jízdní soupravy

Topic of contribution is detection of technical status of truck-trailer combinations and effect to origin of collision process. Within thematic focus of contribution will be presented the specific ...

Haring, Andrej
Vysoké učení technické v Brně

Základní prvky odhalování, prověřování a vyšetřování trestného činu poškozování lesa podle § 295 trestního zákoníku z pohledu znalce
Cach, Adam
Czech
Crimes which are commited against the environment, mainly against forest stands, are still actual and, in dead, in last decades with increasing tendency. It is appropriate that a forensic expert the field of study, which authorities active in criminal proceedings entered report, was familiar with the basic procedures that make the police in detecting, examining and investigating crimes forest damage according to § 295 of the Criminal Code. Criminal files submitted must contain the relevant facts which form the basis for preparing an expert report. Trestná činnost páchaná na životním prostředí, zvláště pak na lesních porostech, je stále aktuální problematikou, která má v posledních letech vzrůstající tendenci. Je vhodné, aby soudní znalec příslušného oboru, jemuž orgány činné v trestním řízení zadávají posudky, byl seznámen se základními postupy, které činí policie při odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů poškození lesa dle § 295 trestního zákoníku. Předložené trestní spisy musí obsahovat relevantní skutečnosti, které tvoří podklad pro zpracování znaleckého posudku. Keywords: poškození lesa; trestný čin; odhalování zločinu; dokumentace; soudní znalectví; forest disturbance; crime; investigation; evidence; forensic expert Available in a digital repository NRGL
Základní prvky odhalování, prověřování a vyšetřování trestného činu poškozování lesa podle § 295 trestního zákoníku z pohledu znalce

Crimes which are commited against the environment, mainly against forest stands, are still actual and, in dead, in last decades with increasing tendency. It is appropriate that a forensic expert the ...

Cach, Adam
Vysoké učení technické v Brně

Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě
Svozil, Milan
Czech
The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for the damage (the amount by which the value of assets decreased), but also lost profits. The injured party must realize all the damage and property losses to him in a traffic accident occurred and must be quantified and demonstrated. These damages are liquidated liability insurance of motor vehicles participant who caused the accident. In most cases, the injured party seeks, and consequently they are satisfied only with compensation for damage to the vehicle, where appropriate, the costs of recovering and towing the vehicle to the nearest workshop. Further compensation, arising from accidental traffic accident has damaged usually required, although these damages are often many times higher. For a complete liquidation of such damages no unified methodology and for this reason there is a problem situations in their quantification. Problem situations that may occur in the quantification of property damage carriers are addressed in the paper by illustrative case studies and presents a complete procedure for quantifying the overall carrier of property damage that may occur as a result of total damage to the trailer and damage to cargo carried. Poškozený má nárok náhradu celkové majetkové újmy, která mu byla způsobena v důsledku nezaviněné dopravní nehodě. Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušly zisk. Poškozený si musí uvědomit všechny škody a ztráty na majetku, které mu v důsledku dopravní nehody nastaly a musí je vyčíslit a prokázat. Tyto škody jsou likvidovány z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla účastníka, který způsobil nehodu. Ve většině případů se poškozený domáhá a následně se také spokojí pouze s náhradou škody na poškozeném vozidle případně nákladů za vyproštění a odtahu vozidla do nejbližšího servisu. Náhradu dalších škod, které vznikly v důsledku nezaviněné dopravní nehody již obyčejně poškozený nepožaduje, přestože tyto škody jsou mnohdy mnohanásobně vyšší. Pro kompletní likvidaci těchto škod neexistuje jednotná metodika a z tohoto důvodu dochází k problémovým situacím při jejich vyčíslení. Problémové situace, které můžou nastat při vyčíslení majetkové újmy dopravce jsou v příspěvku řešeny na názorných případových studií a je představen postup kompletního vyčíslení celkové majetkové ujmy dopravce, který může nastat v důsledku totální škody na přípojném vozidle a poškození přepravovaného nákladu Keywords: Náklady; ušlý zisk; odpisy; nákladní vozidlo; návěs; přívěs; dopravce; nehoda; majetková újma; Cost; loss of profit; depreciation; trucks; trailer; transport organization; accident; demage Available in a digital repository NRGL
Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě

The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for ...

Svozil, Milan
Vysoké učení technické v Brně

Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I
Adámek, Jiří
Czech
Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code from of the day 11. June 1912. Porovnání ustanovení o právu stavby dle nového občanského zákoníku a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, s právem stavby dle č. 114 říš. zákoníka ze dne 11. června 1912. Keywords: soudní inženýrství; právo stavby; stavba; nemovitost; nemovitá věc; katastr nemovitostí; oceňování nemovitostí; občanský zákoník; nový občanský zákoník; pozemek; Forensic engineering; building right; building; realty; real thing; real estate register; appraisement realty; civil code; new civil code; piece of land Available in a digital repository NRGL
Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I

Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to ...

Adámek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně

Bezpečnost cyklistů v silničním provozu
Křenek, Jan; Michalský, Stanislav; Semmler, Petr; Juza, Jiří; Frič, Jindřich
Czech
Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost cyklistů v silničním provozu

Křenek, Jan; Michalský, Stanislav; Semmler, Petr; Juza, Jiří; Frič, Jindřich
Vysoké učení technické v Brně

Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia
Nič, Milan
Slovak
This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 specializations. The current specialist distribution in force at the Ministry of Justice is not compatible with other sectors, which includes the fields of study at Slovak academic institutions and categorization administered by the Slovak chamber of chartered civil engineers. After being subjected to a critical review by industry and other experts the proposal is intended to be submitted to the Ministry of Justice to be incorporated into upcoming new legislation. Tento príspevok sa zaoberá návrhom nového rozdelenia znaleckého odboru Stavebníctvo na 7 znaleckých odvetví. Popisuje súčasne platné predpisy, podľa ktorých je znalecký odbor Stavebníctvo rozdelený na 13 znaleckých odvetví. Súčasné rozdelenie platné v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR nie je kompatibilné s rozdelením Stavebníctva v iných rezortoch, Sústavou študijných odborov SR, ako aj kategorizáciou autorizovaných stavebných inžinierov v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Navrhované nové rozdelenie Stavebníctvo na znalecké odvetvia po jeho kritickej oponentúre zo strany znalcov a ďalších odborníkov bude predložené Ministerstvu spravodlivosti SR na zapracovanie do pripravovanej novej legislatívy. Keywords: Expert; Expert activity; Field of expertise; Specialization; Civil engineering Available in a digital repository NRGL
Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia

This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering ...

Nič, Milan
Vysoké učení technické v Brně

Problematika posuzování vad a poruch staveb
Šmahel, Milan
Czech
Submission of expert reports in litigation concerning the application of discount on previously purchased old real property due to subsequently discovered construction defects and failures led the author to write this contribution. An expert can be given various tasks in the area of this issue, for example, of specifying and determining: whether by the takeover date of real property by a buyer subject properties embodied defects and failures which the buyer had pointed out to a seller. Then, what costs the buyer must spend on removing subject defects and failures, whether defects and failures are caused by a common wear and tear of an object or by something else, and whether and which of the defects and failures originated from an old and worn object. Moreover, whether such wear and tear, with regard to a life span of individual construction components, was common or not and whether (by the takeover date) the objects were suitable for the use and purpose which they were intended (e.g. housing) for. Last but not least, whether it is possible to specify apparent defects and latent defects by discovered defects and failures, to determine price for real property by the sale date, including both determined price according to the price regulation and common price. Simultaneously, the expert can be given the task to express his view on expert reports attached to a file. Both a great number of tasks and a great number of discovered defects and failures mean a big amount of demanding work for experts. It is appropriate to deal with such work systematically right from the beginning so that conducted analyses, final defining of individual pointed defects and failures and final answers are factual, clear and in order. The author’s experience with the issue of dealing with reports in this area is the subject of this contribution. Ke zpracování tohoto příspěvku autora vedlo podání znaleckých posudků v soudních sporech ve věci uplatnění slevy z ceny již zakoupené starší nemovité věci z důvodu dodatečně zjištěných vad a poruch stavby. V oblasti této problematiky může znalec dostat za úkol například, stanovit nebo určit: zda předmětné nemovitosti vykazovaly ke dni převzetí nemovité věci kupujícím vady a poruchy, které kupující vytkl prodávajícímu, jaké náklady musí kupující vynaložit na odstranění předmětných vad a poruch, zda vady a poruchy mají původ v běžném opotřebení objektu, nebo v jiných příčinách, zda a které z vad a poruch měly svůj původ ve stáří a opotřebení objektu, zda toto opotřebení - s ohledem na životnost jednotlivých stavebních prvků bylo běžné či nikoliv, zda objekty byly (ke dni převzetí) způsobilé k užívání a k účelu, pro který byly určeny (např. bydlení), zda lze u zjištěných vad a poruch stanovit vady zjevné a vady skryté, cenu nemovité věci ke dni prodeje a to jak cenu zjištěnou dle cenového předpisu, tak cenu obvyklou. Současně může znalec dostat za úkol vyjádřit se ke znaleckým posudkům, založeným ve spise. Velké množství úkolů a současně velké množství zjištěných vad a poruch pak představují pro znalce i velké množství náročné práce, ke které je vhodné od samého počátku přistupovat systematicky tak, aby vypracované analýzy, výsledná posouzení jednotlivých vytčených vad a poruch i závěrečné odpovědi byly věcné, srozumitelné a přehledné. Zkušenosti autora s problematikou řešení posudků v této oblasti jsou předmětem tohoto příspěvku. Keywords: Vada; vada zjevná; vada skrytá; porucha; porucha zjevná; porucha skrytá; stáří; životnost; předpokládaná životnost; opotřebení; běžné opotřebení; soudní spor; znalecký posudek; defect; apparent defect; latent defect; failure; apparent failure; latent failure; age; life span; estimated life span; common wear and tear; litigation; expert report Available in a digital repository NRGL
Problematika posuzování vad a poruch staveb

Submission of expert reports in litigation concerning the application of discount on previously purchased old real property due to subsequently discovered construction defects and failures led the ...

Šmahel, Milan
Vysoké učení technické v Brně

Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS
Zvěřina, Aleš
Czech
Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which is one of most used method, impedance defectoscopy, a method, which has been used for investigating of flat roof for 3 years and radar diagnostics, using for reverse reconstruction of anchor plans of ETICS. A special focus is dedicate to impedance defectoscopy, becouse the results of this method is possible to display clearly as results on thermograms from infrared thermography. Článek pojednává o možnostech nedestruktivní diagnostiky vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) a srovnává možnosti celkem tří zkoumaných metod. Infračervené termografie, která je dnes nejpoužívanější metodou, impedanční defektoskopie, metody, která se pro vyšetřování zejména plochých střech začala používat před zhruba 3 roky a radarové diagnostiky, pomocí které je možné zpětně rekonstruovat kotevní plány ETICS. Zvláštní důraz je věnován právě impedanční defektoskopii, protože se jedná o metodu, jejíž výsledky je možné zobrazit stejně názorně jako je tomu u termogramů z infračervené kamery. Keywords: Infračervená termografie; impedanční defektoskopie; radarová diagnostika; ETICS; termogram; Infrared thermography; imedance defectoscopy; radar diagnostics; ETICS; thermogram Available in a digital repository NRGL
Možnosti nedestruktivní diagnostiky ETICS

Article deals with possibilities of nondestructive diagnostics of exthernal thermal inulation systems (ETICS) and compares possibilities of 3 used and researched methods. Infrared thermography, which ...

Zvěřina, Aleš
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases