Number of found documents: 235381
Published from to

Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR
NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích úprav, dále pak vyšší preciznost nové úpravy v oblasti podmínek pro udílení státního občanství. Další tezí je pak zpřísnění v této oblasti, zatímco v jiných aspektech se úprava stala liberálnější. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich je zaměřena na teoretická východiska státního občanství, nezbytná pro lepší pochopení daného tématu. Dále obsahuje historický přehled legislativy státního občanství s důrazem na postupný vývoj určitých aspektů, jež vedli k dnešní úpravě. Druhá kapitola obsahuje samotnou komparaci nabývání a pozbývání státního občanství, přičemž se soustředí na rozdíly v podmínkách pro nabytí občanství a rozlišováním kdy jde o skutečné zpřísnění a kdy pouze o kodifikaci dosavadní praxe Ministerstva vnitra. Argumentuje také proti radikálním názorům, dle nichž jsou nové podmínky příliš tvrdé poukazem na fakt, že obdobné požadavky vznášelo ministerstvo již za předchozí úpravy. Třetí kapitola se zaměřuje na nyní plně liberalizované dvojí občanství. Obsahuje krátký historický přehled zaměřený na postupné uvolňování podmínek, za nichž lze nabýt dvojí občanství. Dochází zde také k argumentaci ve prospěch dvojího občanství, zejména pro přínos, jenž může dvojí občanství mít pro ekonomické migranty, kteří neztratí opravdové spojení se zemí původu. Čtvrtá kapitola obsahuje krátký přehled hlavních změn, jež prodělalo řízení o nabytí občanství. Hlavně se však zaměřuje na dva kontroverzní aspekty řízením, a to je jeho obnova v případě, kdy žadatel úmyslně poskytl nepravdivé informace či podstatné informace zamlčel, se kterým autor souhlasí, pokud bude ministerstvo důkladně zvažovat, zda ona informace byla natolik závažná, že ospravedlní tak zásadní zásah, jakým je ztráta státního občanství. Druhým kontroverzním bodem je výluka soudního přezkumu v případech, kdy je o neudělení občanství rozhodnuto v řízení na základě utajených informací pocházejících ze stanovisek Policie ČR a zpravodajských služeb. Tato práce doporučuje jiný způsob úpravy, a to takový, který umožní soudní přezkum za použití zvláštních pravidel k ochraně právě těchto materiálů. Kapitola pátá pak obsahuje krátký přehled nejvýznamnějších mezinárodních smluv, jež ovlivňují státní občanství, s důrazem na Evropskou úmluvu o státním občanství, a dále pak na občanství Evropské unie. This master thesis compares the legislation of the Czech citizenship of the current Citizenship code and the previous one. Its main points are that the new law is evolution of the previous codes and that the new law is more precise in its requirements. It also contends that the new law brought stricter rules for obtaining of the citizenship by granting, but also presents more liberal approach to certain other aspects. There are five chapters, first of which is dedicated to theoretical basis of the citizenship, required for better understanding of the topic at hand. It also contains overview of the historical legislation with emphasis on the gradual development of certain aspects, which has led to the current code. Second chapter contains comparison of the acquiring and loss of the citizenship, focusing on the differences in the requirements and distinction between actual stricter rules and expressing of the existing practice of the Ministry of interior in the written law. It argues against radical opinions claiming that the new conditions are too harsh by pointing out that similar requirements has been pursuit by the Ministry for a long time. Third chapter's main focus is the now fully legal dual citizenship. It contains short historical overview with focus on gradual relaxing of the rules for obtaining second citizenship. It is argued here that the dual citizenship is for the better with regards to the benefits it might bring for the dual citizen, especially legal migrant worker obtaining his or her living abroad but without loss of link to the country of origin. Fourth chapter contains short overview of the changes that has been made to the proceedings. Main focus of chapter four are two of the most controversial aspects of the proceedings, that is the re-opening of the proceedings in case of willful withholding of important information or intentional giving of false information by the applicant, which is deemed as appropriate as long as the Ministry balance the level of the wrongdoing with the consequences of the loss of citizenship. The other point of this chapter is the exception to the judicial overview for rejected applications in cases they were rejected on the basis of confidential information from police and secret services. The thesis recommends use of less radical approach that would be judicial overview with special regulation on the confidential information. Chapter five contains short overview of relevant international law that can be applied to the scope of this paper, with emphasis to European convention on citizenship and citizenship of the European Union. Keywords: Státní občanství; státní příslušnost; dvojí občanství; nabývání státního občanství; pozbývání státního občanství; občanství Evropské unie; soudní přezkum; obnovení řízení;; Citizenship; nationality; dual citizenship; acquiring of citizenship; loss of citizenship; citizenship of European Union; judicial review; re-opening of the proceedings Available in digital repository of UPOL.
Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR

Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích ...

NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration
PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku sporu. Tyto doložky zpravidla stanovují alespoň dvě nebo tři na sebe navazující stádia. Obvykle taková doložka stanovuje tři fáze, a to negociaci, mediaci a soudní či rozhodčí řízení. Úvodní fáze, tj. negociace a mediace, mají za úkol zabránit, aby se spor dále vyhrotil, a předejít tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu či rozhodčímu řízení. Nehledě na tyto chvályhodné cíle jsou však tyto doložky předmětem kontroverzí. Spory se točí především okolo jejich právní závaznosti a vymahatelnosti. Tyto nejasnosti jsou dále umocněny jejich zasazením do mezinárodního právního prostředí, kde se zákonitě střetávají myšlenkové proudy z různých právních řádů. Účelem této práce je tedy provést analýzu vybraných právních řádů a nalézt tak odpověď na otázku, zdali, pokud jde o mezinárodní obchodní arbitráž, lze z praxe národních soudů vyabstrahovat určitá pravidla pro vymahatelnost smluvních doložek ukládajících víceúrovňové řešení sporů. The subject-matter of this thesis is the multi-tier dispute resolution in international commercial arbitration, i.e. a situation where the parties (usually through a clause in a contract) agree on their course of action in case a dispute arises between them. As a general rule, this process contains at least two or three distinct stages: negotiation, mediation, and litigation or arbitration. The initial stages, i.e. negotiation and mediation, aim to prevent the escalation of the dispute and to avoid costly and lengthy judicial proceedings. Notwithstanding these commendable objectives, these clauses are not free of controversies. The controversies are primarily concerned with the enforceability of such clauses. The uncertainty is all the greater when viewed in the international context where various viewpoints from different jurisdictions may collide. Accordingly, the thesis analyses certain jurisdictions and strives to answer the question whether, as far as international commercial arbitration is concerned, it is possible to abstract certain common grounds from the practice of national courts with respect to the enforceability of multi-tier dispute resolution clauses. Keywords: ADR; dobrá víra; mediace; mezinárodní obchodní arbitráž; negociace; národní soudy; rozhodčí řízení; vícestupňové řešení sporů; ADR; good faith; mediation; international commercial arbitration; negotiation; national courts; arbitration; multi-tier dispute resoluton Available in digital repository of UPOL.
Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration

Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku ...

PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Etapy vývoje státoprávního uspořádání Československa
Kopecký, Michael; Pithart, Petr; Ondřejková, Jana
2017 - Czech
The diploma thesis deals with the draft of state treaty, which should become the basis for the fair and equal position of the Czech and Slovak nations in the common state. The State Treaty is embedded in the context of historical state law processes. Diplomová práce pojednává o návrhu státní smlouvy, která se měla stát východiskem pro spravedlivé a rovnoprávné postavení českého a slovenského národa ve společném státě. Státní smlouva je zasazena do kontextu historických státoprávních procesů. Keywords: Československo; Státní smlouva; Czechoslovakia; State Treaty Available in a digital repository NRGL
Etapy vývoje státoprávního uspořádání Československa

The diploma thesis deals with the draft of state treaty, which should become the basis for the fair and equal position of the Czech and Slovak nations in the common state. The State Treaty is embedded ...

Kopecký, Michael; Pithart, Petr; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Čl. 351 SFEU v kontextu judikatury Kadi
Karpíšek, Ondřej; Král, Richard; Svobodová, Magdaléna
2017 - Czech
Submitted thesis deals with the Kadi case law of both the General Court and the Court of Justice. It focuses mainly on its structural aspects and the specific procedural standards which are to be applied according to the ECJ's Kadi case law in the context of counter terrorist measures aimed at individuals are only briefly mentioned. While the General Court dismissed an action lodged by Mr. Kadi on the ground that EU's measures strictly implementing UN Security Council resolutions cannot be reviewed in light of their compliance with EU's human rights principles, the Court of Justice held in favor of the applicant. Although both instances departed from the same point that is, that it is the EU law which determines the status and effects of international law within the EU law, they differ in terms of what the EU law says about the status of the Charter of the UN within the EU law system. The General Court based its decision on the combination of succession of the EU into international obligations of its member states established in the 1970s and articles 347 and 351 TFEU. The succession is required because for a legal norm to serve as a standard of review it needs to be intenally binding on the Union and the article 351 TFEU or its sibling is required to elevate the Charter of the UN (and the UN... Resumé Předkládaná práce se zabývá analýzou rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora ve věci Kadi. Práce se zaměřuje na tuto problematiku primárně ze strukturálního hlediska, kdy otázce konkrétních procesních standardů, které se mají dle judikatury Kadi Soudního dvora uplatňovat v oblasti protireroristických sankcí se věnuje pouze okrajově. Zatímco Tribunál žalobu pana Kadiho zamítl z toho důvodu, že měl za to, že unijní opatření nediskrečně provádějící rezoluce RB OSN nelze přezkoumávat optikou lidskoprávních standardů EU, Soudní dvůr žalobci vyhověl. Ačkoli obě soudní instance vycházejí ze stejného přístupu a to, že je to unijní právní řád, který určuje postavení a účinky mezinárodního práva v sobě samém, rozcházejí se ohledně toho, jaké postavení unijní právo přiznává Chartě OSN. Tribunál založil své rozhodnutí na kombinaci konceptu funkční sukcese, objevivší se v judikatuře Soudního dvora v 70. letech a článků 347 a 351 SFEU. Sukcese je v této konstrukci nezbytná z toho důvodu, jelikož, aby určité ustanovení mohlo sloužit jako kritérium přezkumu, musí být pro unii z hlediska jejích vnitřních pravidel závazné, čl. 351 SFEU nebo jeho sourozenec je pak nezbytný k tomu, aby povýšil Chartu OSN (a s ní i rezoluce RB OSN) nad unijní principy ochrany lidských práv, tvořící součást primárního práva. Soudní dvůr... Keywords: chytré sankce; Kadi; článek 351 SFEU; smart sanctions; Kadi; article 351 TFEU Available in a digital repository NRGL
Čl. 351 SFEU v kontextu judikatury Kadi

Submitted thesis deals with the Kadi case law of both the General Court and the Court of Justice. It focuses mainly on its structural aspects and the specific procedural standards which are to be ...

Karpíšek, Ondřej; Král, Richard; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2017

Dopad judikatury ESD na interpretaci základního práva na soukromí a ochranu osobních údajů
Filipová, Paula; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
2017 - English
in English This thesis deals with the right to personal data protection as enshrined in Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights (the Charter) and its relationship with Article 7 Charter, the right to respect for private and family life. Since both of the rights have immediate relevance for EU data protection, their coexistence in the Charter necessitates an explanation as to their relationship, interaction and the merit of adding an independent right to personal data protection. However, such explanation is difficult to trace. International human rights instruments have traditionally safeguarded the protection of personal data by the right to privacy. The common constitutional traditions of the Member States differ significantly in the enactment of data protection and the EU legislation in force is likewise treating data protection as a privacy subset. The thesis firstly attempts to assess whether the right to personal data protection is capable of autonomous standing, detached from the privacy right and secondly, whether the CJEU allows the right to personal data protection to stand as an autonomous right in reality. To deal with the first research task, the paper analyses the doctrinal sources discussing the personal data-privacy concepts and seeks to identify the value of Article's 8... v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá právem na ochranu osobních údajů zakotveným v článku 8 Listiny základních práv EU (dále jen "Listina") a jeho vztahem k článku 7 Listiny, právu na respektování soukromého a rodinného života. Vzhledem k tomu, že obě práva mají bezprostřední význam pro ochranu osobních údajů v EU, vyžaduje si toto soužití objasnění jejich vztahu, interakce a významu zahrnutí nezávislého práva na ochranu osobních údajů do Listiny. Takové vysvětlení se však hledá jen obtížně. Mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv tradičně zajišťují ochranu osobních údajů prostřednictvím práva na soukromí. Ústavní tradice členských států se s ohledem na ochranu osobních údajů od sebe výrazně liší a platná legislativa EU ji rovněž vnímá jako nástroj práva na soukromí. Tato práce se proto pokouší zjistit, zda je možné právo na ochranu osobních údajů považovat za autonomní základní právo, které je schopné fungovat nezávisle na ochraně soukromí. Předmětem výzkumu je dále otázka, zda Soudní dvůr Evropské unie připouští autonomní postavení práva na ochranu osobních údajů v praxi. K objasnění prvního výzkumného úkolu se práce zabývá doktrinálními zdroji pojednávajícími o konceptech soukromí a osobních údajů, a pokouší se identifikovat význam zařazení článku 8 do Listiny. Analýza sekundární... Keywords: ochrana osobních údajů; soukromí; Listina základních práv EU; právo EU; protection of personal data; privacy; EU Charter of Fundamental Rights; EU law Available in a digital repository NRGL
Dopad judikatury ESD na interpretaci základního práva na soukromí a ochranu osobních údajů

in English This thesis deals with the right to personal data protection as enshrined in Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights (the Charter) and its relationship with Article 7 Charter, the ...

Filipová, Paula; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2017

Nucený přechod účastnických cenných papírů
Bešťáková, Lenka; Čech, Petr; Patěk, Daniel
2017 - Czech
Zusammenfassung: Ausschluss von Minderheiten (Zwangsübergang von Beteiligungswertpapieren) Diese Arbeit befasst sich mit dem Recht auf einen nachträglichen Ausgleich bei dem Zwangsübergang von Beteiligungswertpapieren, das eine der Grundvoraussetzungen der Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses von Minderheiten darstellt. Die gerichtliche Nachprüfung der den verdrängten Inhabern bezahlten Abfindung sowie der Ablauf der Bezahlung des nachträglichen Ausgleichs werden in dem Text der Arbeit ausführlich erörtert. Ziel dieser Arbeit ist es, die umstrittenen und unklaren Bestimmungen der wirksamen Regelung des Rechts auf einen nachträglichen Ausgleich aufzuzeigen, mögliche Auslegungen solcher Bestimmungen darzulegen und aus diesen die geeignetste Auslegung zu wählen. Diese Auslegung wird dann mit den zur Regelung des Ausschlusses im Handelsgesetzbuch verfassten Schlussfolgerungen der Rechtsprechung verglichen um zu beurteilen, ob diese Schlussfolgerungen der Rechtsprechung auch nach dem 01. 01. 2014 weiterhin gelten. In dieser Arbeit wird die Bedeutung des Rechts auf einen nachträglichen Ausgleich sowie die allgemeinen Aspekte der Geltendmachung dieses Rechts erklärt. Das gerichtliche Verfahren und die außengerichtliche Vereinbarung das nachträgliche Ausgleich wird ausführlich erörtert. Der Ablauf der Bezahlung... Resumé: Nucený přechod účastnických cenných papírů Tato práce se zabývá právem na dorovnání při nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, jako jedním ze základních předpokladů ústavnosti institutu vytěsnění. Podrobně je v jejím textu pojednáno o soudním přezkumu přiměřenosti protiplnění vypláceného vytěsněným vlastníkům a stanovení výše dorovnání, rovněž jako o procesu výplaty dorovnání. Cílem této práce je poukázat na sporná a nejasná ustanovení právní úpravy práva na dorovnání v účinné právní úpravě, předestřít možné výklady takových ustanovení a z těchto pak zvolit výklad nejvhodnější. Tento výklad pak porovnat se závěry judikatury učiněnými k úpravě vytěsnění v obchodním zákoníku a zhodnotit, zda judikaturní závěry budou aplikovatelné i po 01. 01. 2014. V práci je vysvětlen význam práva na dorovnání a obecné aspekty jeho uplatnění. Podrobně je pojednáno o soudním řízení o dorovnání a o mimosoudní dohodě o dorovnání. Analyzován je také proces výplaty dorovnání. Práce dospívá k závěru, že právní úprava dorovnání je ústavně konformní. Ovšem v případě, že by z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vyplynulo, že je-li hlavní akcionář osobou s bydlištěm či sídlem v jiném členském státě Evropské unie, tak musí vytěsnění vlastníci žalovat na dorovnání v tomto členském státě, bylo by... Keywords: nucený přechod účastnických cenných papírů; vytěsnění; squeeze-out; compulsory passage of participating securities; freeze-out; squeeze-out Available in a digital repository NRGL
Nucený přechod účastnických cenných papírů

Zusammenfassung: Ausschluss von Minderheiten (Zwangsübergang von Beteiligungswertpapieren) Diese Arbeit befasst sich mit dem Recht auf einen nachträglichen Ausgleich bei dem Zwangsübergang von ...

Bešťáková, Lenka; Čech, Petr; Patěk, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

Německý ústavní vývoj v 19. století
Janoušek, Martin; Seltenreich, Radim; Falada, David
2017 - Czech
German constitutional development in the 19th century The purpose of my thesis is to analyse the development of the constitutional arrangements and the constitutional institutions of German states and describe the constitutional foundations of the German unification in the 19th century. The thesis is composed of seven chapters. The first chapter consists of two subchapters and describes the constitutional character of the Holy Roman Empire of German Nation at the end of the 18th century and the constitutional nature of its territories. The second chapter is subdivided into five subchapters analysing the development that followed the outbreak of the French revolution, the consequences of the Final Recess of the Imperial Deputation, the downfall of the Holy Roman Empire of German Nation, the Confederation of the Rhine and the constitutionally significant reforms in Prussia at the beginning of the 19th century. Chapter three consists of two large parts. Part one analyses the constitution and institutions of the German Confederation and the way it influenced the constitutions of its member states. One subpart is also concerned with the repressive laws the German Confederation enacted in order to supress the German national and liberal movement. Second part of chapter three is concerned with some liberal... Resumé Německý ústavní vývoj 19. století Diplomová práce se zabývá německým ústavním vývojem 19. století. Jejím cílem je představit vývoj ústavního zřízení a ústavních institucí německých zemí a popsat ústavní základy sjednocení německých zemí v 19. století. Práce se člení do sedmi kapitol. V první kapitole je ve dvou podkapitolách stručně popsáno ústavní zřízení Svaté říše římské národa německého na konci 18. století a ústavní zřízení v jejích teritoriích, které bylo výchozím stavem pro další vývoj. Druhá kapitola se člení na pět podkapitol, v nichž je pozornost věnována událostem, které následovaly v důsledku vypuknutí francouzské revoluce, Závěrečnému usnesení říšské deputace, zániku Svaté říše římské, ústavní charakteristice Rýnského spolku a z hlediska ústavního vývoje významným reformám, které proběhly v Prusku na počátku 19. století. Třetí kapitola se skládá ze dvou rozsáhlejších částí. V první části je popisováno ústavní zřízení Německého spolku, jeho instituce, způsob, jakým ovlivňoval ústavní zřízení německých zemí a represivní právní předpisy, které přijímal v reakci na sílící národně liberální hnutí. Druhá část třetí kapitoly je naopak věnována liberálním tendencím v ústavním vývoji první poloviny 19. století. Stručně je v ní zmíněna hambašská slavnost, která měla význam pro šířící se národně... Keywords: Ústavní vývoj; Německo; 19. století; Constitutional development; Germany; 19th century Available in a digital repository NRGL
Německý ústavní vývoj v 19. století

German constitutional development in the 19th century The purpose of my thesis is to analyse the development of the constitutional arrangements and the constitutional institutions of German states and ...

Janoušek, Martin; Seltenreich, Radim; Falada, David
Univerzita Karlova, 2017

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Nástroje bankovního dohledu v Evropské unii
Hanychová, Marie; Kunertová, Tereza; Vondráčková, Aneta
2017 - Czech
European banking supervision has recently undergone major changes, through mere co-ordination of supervisory instruments, to the full integration of supervisory instruments in one centralized institution; European Central Bank (ECB). This master thesis deals with banking supervision instruments in the European Union while emphasises the instruments entrusted to the ECB under the second pillar of the banking union; the Single Supervisory Mechanism (SSM) and aims to analyse and evaluate their role in preventing potential financial crises. The establishment and development of a banking union is closely linked to the monetary union. Therefore, the first chapter deals with the development of monetary integration. The second chapter of this master thesis deals with the institutional arrangements for supervision at the European Union level, with an emphasis on the description of the organization and functioning of the ECB, which is at the forefront of the supervision of the banking sector within SSM. Other institutions, or rather agencies, of the European banking supervision are European Banking Authority (EBA) at the micro-prudential level and European Systemic Risk Board (ESRB) at the macro-prudential level. Conclusion of the second chapter is therefore devoted not only to the description of their... Shrnutí Evropský bankovní dohled prosel v posledních letech velkými zmenami postupujícími od pouhe koordinace nastroju dohledu az po jejich integraci v jedne centralizovane instituci; Evropske centralní bance (ECB). Predlozena prace se zabýva nastroji bankovního dohledu v Evropske unii, s durazem na nastroje sverene ECB v ramci druheho pilíre bankovní unie; jednotneho mechanismu dohledu (SSM) a klade si za cíl jejich analýzu a výhodnocení jejich role v predchazení potencialních financních krizí. Vznik a vývoj bankovní unie uzce souvisí s menovou unií. Proto je první kapitola venovana vývoji menove integrace. Druha kapitola pojednava o institucionalním usporadaní dohledu na urovni Evropske unie, s durazem na deskripci organizace a fungovaní Evropske centralní banký, stojící v cele dohledu nad bankovním sektorem v ramci SSM. Dalsími institucemi, resp. agenturami, evropskeho bankovního dohledu jsou Evropský organ pro bankovní dohled (EBA) na mikroobezretnostní urovni a Evropska rada pro sýstemova rizika (ESRB) na makroobezretnostní urovni. Zaver druhe kapitolý je tedý venovan nejen popisu jejich slození a funkcí, ale take výjasnení nesrovnalostí ohledne kompetencí EBA, ESRB a ECB po vzniku SSM. Tretí kapitola obsahuje charakteristiku bankovního dohledu a jeho cílu z obecneho hlediska, tedý ne pouze z... Keywords: Evropská unie; bankovní unie; bankovní dohled; European Union; Banking Union; Banking supervision Available in a digital repository NRGL
Nástroje bankovního dohledu v Evropské unii

European banking supervision has recently undergone major changes, through mere co-ordination of supervisory instruments, to the full integration of supervisory instruments in one centralized ...

Hanychová, Marie; Kunertová, Tereza; Vondráčková, Aneta
Univerzita Karlova, 2017

Aktuální problémy finanční nezávislosti Evropské centrální banky
Novák, Filip; Tomášek, Michal; Vondráčková, Aneta
2017 - Czech
Topical issues of the financial independence of the European Central Bank The thesis aims to introduce the role of the European central bank during the financial crisis, including the legal aspects and risks related to conduct of non-standard measures of monetary policy, and to analyse concerned case law of the European court of Justice. Accordingly, this thesis attempts to point to the shortcomings and uncertainty of the interpretation of the primary law and to summarize the historic development of this legal issue. For this purpose the author draws on the historic context of the conduct of monetary policy of the European central bank and in particular on European court of Justice decisions. The thesis attempts to link the legal aspect with the economic aspect, which the author perceives as an essential attribute for a correct understanding of the whole issue. Key words: monetary policy, ECB, financial independence Aktuální problémy finanční nezávislosti ECB Cílem této práce je jednak představit roli Evropské centrální banky v době finanční krize, dále poukázat na právní aspekty a rizika spojená s uplatněním nestandardních opatření měnové politiky a následně zmapovat dotčenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V této souvislosti se práce snaží poukázat na nejasnosti a nedostatky ve výkladu evropské právní úpravy primárního práva a sumarizovat historický vývoj této problematiky. Za tím účelem autor vychází z historického kontextu výkonu měnové politiky Evropské centrální banky a zejména pak z relevantních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Práce se snaží o propojení právní stránky se stránkou ekonomickou, což autor vnímá jako esenciální atribut pro správné pochopení celé problematiky. Klíčová slova: měnová politika, ECB, finanční nezávislost Keywords: měnová politika; ECB; finanční nezávislost; monetary policy; ECB; financial independence Available in a digital repository NRGL
Aktuální problémy finanční nezávislosti Evropské centrální banky

Topical issues of the financial independence of the European Central Bank The thesis aims to introduce the role of the European central bank during the financial crisis, including the legal aspects ...

Novák, Filip; Tomášek, Michal; Vondráčková, Aneta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases