Number of found documents: 246175
Published from to

Strengthening of Historical Steel Bridges
Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
2018 - English
Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela plněny, a pokud přidáme stárnutí mostu, zatížení a případně i konstrukci tvořící industriální památku, vzniká potřeba efektivního řešení oprav a zesilování. Jako součást projektu NAKI II podpořeného Ministerstvem kultury ČR, tato práce se zabývá metodami zesilování pro historické mosty. Zaměřuje se na polymery vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) a jejich využitím pro zesilování prvků a styčníků. Práce obsahuje podrobné state-of-the-art popisující zesilování tradiční (příložky přivařené, šroubované a nýtované, výměna prvků a doplnění) a moderní technologie (lepení ocelových plechů, CFRP a předpínání), jejich benefity a vhodnost pro historické mosty. Je analyzována řada vybraných styčníků s ohledem na možné zesílení. Pozornost byla věnována účinkům teploty a proměnného zatížení. Lze konstatovat, že CFRP má řadu výhod oproti klasickým technologiím. Jednoduchá aplikace, vysoká pevnost ve srovnání s hmotností a schopnost se přizpůsobit dané geometrii. Problematika teploty je řešitelná návrhem předpětí. Celkově je CFRP slibnou možností zesilování, je ale stále řada otevřených otázek pro další výzkum, jako je celkové chování, únava, soudržnost a další, které však nebyly předmětem těchto tezí.Bridges are key components of infrastructure that face unique issues: they require significant routine maintenance while needing minimal interruption to the traffic they carry. Couple these challenges with the increased age, loading and industrial heritage classification, and the need for an effective solution for repair is warranted. As part of the NAKI II project funded by the Ministry of Culture for the Czech Republic, this thesis aims in developing these techniques for industrial heritage bridges. The focus is on carbon fiber reinforced polymers (CFRP), and its use for strengthening of joints and members. The Železniční most in Prague is a prime example of an industrial heritage bridge in need of rehabilitation due to its severe corrosion issues. A thorough state-of-the-art is conducted on both traditional (steel plate welding, bolting and riveting, member addition and replacement) and modern techniques (steel plate bonding, CFRP and pre-stressing), accessing the benefits and drawbacks to each method with their use specific to heritage bridges highlighted. An analysis of a selected joint from the Železniční most is analyzed with applicable strengthening techniques. Attention is given to the effect of different live loading conditions and temperature variations. These results are used to supplement the review with numerical values and behavior for a specific repair. From the review and numerical analysis, it is evident that CFRP has significant benefits when compared to other available techniques. Its ease of installation, high strength-to-weight ratio and is able to adapt to complex geometry are key benefits. Even the concerns with temperature can be addressed with an adequate pre-stressing design. Overall it is shown that CFRP has promising use with industrial heritage bridges. The need remains to further investigate CFRP bonding, global joint behavior and fatigue loading, as these were not within the scope of the thesis. Keywords: most,ocel,posílení,CFRP,historický; bridge,steel,strengthening,CFRP,historical Available at various departments of the ČVUT.
Strengthening of Historical Steel Bridges

Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky ...

Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sladění rodinného a profesního života
Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between work and family life enables an individual to return to work sooner from maternity and parental leave. This balance also has a positive effect on the productivity of employees, birth rates, elimination of gender stereotypes and causes a reduction of the unemployment rate among women. The purpose of this paper is to provide a comprehensive overview of the number of articles of employment law and social security law that are relevant to the issues of reconciliation of work and family life, to analyze the relevant legislation, and to draw attention to some practical problems. Also, the paper will evaluate the impact of this legislative framework and legal institutes on work and family life and recommend alterations "de lege ferenda". The thesis of this paper is that reconciliation of work and family life is an endless process and that there are several problem areas related to it that need improvement within the Czech Republic. The work is divided into three chapters. The first chapter identifies the main issues related to the reconciliation of work and family life. It gives the overview of the international,... Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se vrátit do zaměstnání, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, dochází k zvyšování porodnosti, odstraňování genderových stereotypů a snižování nezaměstnanosti žen. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na právní úpravu v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska sladění rodinného a profesního života, analyzovat příslušnou právní úpravu, upozornit na některé praktické problémy a zhodnotit dopad této právní úpravy a jednotlivých právních institutů na harmonizaci rodinného a profesního života. Zároveň si práce klade za cíl uvést i dílčí náměty de lege ferenda. Práce vychází z hypotézy, že sladění rodinného a profesního života je prakticky nekončící proces, který je v ČR v současné době stále možný zefektivnit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nejprve uvádí stěžejní problémy a situace související s otázkou harmonizace rodinného a profesního života. Vymezuje právní úpravu na úrovni mezinárodního, evropského a národního práva v řešené oblasti. Pozornost je věnována také zvláštním pracovním podmínkám a ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň... Keywords: Sladění rodinného a pracovního života; atypické formy zaměstnání; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; zajištění služeb péče o děti; Reconciliation of work and family life; atypical employment relationships; maternity leave; parental leave; care services for preschool children Available in a digital repository NRGL
Sladění rodinného a profesního života

Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between ...

Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

THE POLITICAL ECONOMY OF TATMADAW: Are Natural Resources A Barrier To An Economic Transition In Myanmar?
Kumbun, Lanung Tu; Benáček, Vladimír; Růžička, Ivan
2018 - English
Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and prosperity?" needs to be analyzed in order to understand Tatmadaw's intervention in the economy. The "Are natural resources a an economic transition in Myanmar?" and "How does Tatmadaw control natural resources?" The hypotheses I test here are: (1) "The abundance of entrepreneurial society." (2) "Natural resources are an important factor enabling Tatmadaw to game." (3) "Natural resources partially trigger and fuel civil war between Tatmadaw and ethnic armed groups due to contesting resource grabs." And (4) "China's resource hunger is conducive to Tatmadaw to exploit natural resources". In my Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and prosperity?" needs to be analyzed in order to understand Tatmadaw's intervention in the economy. The "Are natural resources a an economic transition in Myanmar?" and "How does Tatmadaw control natural resources?" The hypotheses I test here are: (1) "The abundance of entrepreneurial society." (2) "Natural resources are an important factor enabling Tatmadaw to game." (3) "Natural resources partially trigger and fuel civil war between Tatmadaw and ethnic armed groups due to contesting resource grabs." And (4) "China's resource hunger is conducive to Tatmadaw to exploit natural resources". In my Klíčová Keywords: Myanmar; Tatmadaw; Economy; Free Market Economy; Economic Freedom; Natural Resources; China; Myanmar; Tatmadaw; Economy; Free Market Economy; Economic Freedom; Natural Resources; China Available in a digital repository NRGL
THE POLITICAL ECONOMY OF TATMADAW: Are Natural Resources A Barrier To An Economic Transition In Myanmar?

Myanmar's economic freedom is ranked the lowest amongst ASEAN countries. Thus its fact that Myanmar's economy is interfered with by the military regime - The question "Why economic growth and ...

Kumbun, Lanung Tu; Benáček, Vladimír; Růžička, Ivan
Univerzita Karlova, 2018

Energetický regulační úřad
Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
2018 - Czech
Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on amendment to other laws as an independent specialized authority of the state administration for the regulation of energy sector and pricing authority in the field of energy. Among its main goals include prices regulation, licenses management, supervision performance over duties observance that licence - holders follow from law regulations and from ACER's resolution, European comittee's and ERO's, controls executions and in case of disharmony between desirable and real behavior of stowing remedy sancitons investigation performance of competition requirements concerning electricity or gas in markets, information providing and dissension decision - making like subject supporting alternative dissension on disputes in power - engineering branch. The aim of this thesis is to present the ERO as a whole with the approaching of its activities with a focus on defining its competence in relation to the environment, because humanity's depedence on energy brings with it negative effects that can lead to the disappearance of civilization. I tis therefore necessary to link the energy and environmental sectors and to direct the... Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky. Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu... Keywords: energetika; životní prostředí; regulace; energetics; environment; regulation Available in a digital repository NRGL
Energetický regulační úřad

Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on ...

Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory
Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou věží o dalších šesti patrech v každé. Projekt obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Využívá proudové metody výstavby díky postupu výstavby z větší věže na menší a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně rozestavěnosti. Podrobně popisuje problematiku výtahových prostor a současného stavu na trhu s výtahy.This thesis deals with construction-technology planning project concerning construction of housing property with extended requirements on elevator's space. The property consists of two united floors (1PP and 1NP) and two towers of additional six floors in both. Project provides spatial structure, technological structure and time structure solution. It uses fluxional construction method due to proceeding of construction from bigger tower to smaller one and it includes plans of construction site for different stages of construction process. It also describes in detail issue of elevator's space and actual situation on elevator's market in Czech Republic. Keywords: stavebně-technologický projekt,harmonogram,časoprostorový graf,zařízení staveniště,prefabrikovaný strop,sádrové omítky,kontaktní zateplovací systém,sádrokartonové podhledy,výtahové prostory; construction-technology project,time schedule,space-time graph,plans of construction site,precast ceiling,plaster stucco,external thermal insulation system,plasterboard additional ceiling,elevator´s space Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a ...

Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů
Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
2018 - Czech
Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a to včetně zhodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, návrhu zařízení staveniště, či popisu postupu dvou vybraných stavebních procesů z technologického hlediska. Práce využívá výhod studentské verze softwaru CONTEC R zejména pro zpracování časové struktury stavebně technologického projektu, ale i dalších jeho částí.The diploma thesis consist of building technology project of four residential houses located in Prague - Uhříněves. It provides a design of space management, technology management and time management to realize this investment unit including analysis of health and safety risks on site, site management, or description of two chosen building processes from the view of building technology. Thesis use advantages of student version of software CONTEC R particularly for design of time management of building technology project, but also for other parts of it. Keywords: Technologie,modelování výstavby,harmonogram,BOZP,CONTEC; Technology,building modeling,time schedule,health and safety,CONTEC Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů

Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto ...

Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.
Šichmanová, Kateřina; Stejskal, Vojtěch; Damohorský, Milan
2018 - Czech
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma thesis is to provide an overview of the legal regimes pertaining to special territorial nature protection in the compared countries and to confront different legal institutes and thus draw attention to some problematic aspects of the present law. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter provides an introduction and is followed by the second chapter, which deals with the legal regulation of the special territorial nature protection in the Czech Republic and it is divided into five parts. The first part of the second chapter briefly introduces the historical development of establishing specially protected areas and also describes former legal regimes of the special territorial nature protection. Since national and international legal regulation in this field are closely connected, the thesis emphasises the most important international treaties in the sphere of special territorial nature conservation, including the legal framework of the European Union. The third part is concerned with classifications of the specially protected areas in the Czech Republic and the process of their... Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání právní úpravy zvláštní územní ochrany přírody v České republice a v Izraeli. Tato práce za hlavní cíl klade poskytnout základní přehled o právním rámci zvláštní územní ochrany přírody v komparovaných státech a srovnáním uvedených institutů upozornit na problematická místa právních úprav. Diplomová práce se člení na pět kapitol. Druhá kapitola, navazující na úvod, se zabývá právní regulací zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a její součástí je pět podkapitol. První podkapitola nastiňuje historický vývoj vyhlašování zvláště chráněných území v českých zemích a popisuje rovněž dřívější právní režimy zvláštní územní ochrany přírody. Vzhledem k úzkému propojení národní a mezinárodněprávní úpravy práce v druhé podkapitole představuje nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, týkající se zvláštní územní ochrany přírody včetně evropské právní úpravy. Dále práce pojednává o jednotlivých kategoriích zvláště chráněných území zřizovaných v České republice a o procesu jejich vyhlašování. Čtvrtá podkapitola analyzuje právní nástroje ochrany zvláště chráněných území, zejména administrativně-právní, koncepční, ekonomické prostředky a nástroje právní odpovědnosti. Na systematizaci orgánů státní správy v oblasti zvláštní územní ochrany přírody je... Keywords: srovnání právní úpravy; ochrana přírody; zvláště chráněná území; legal comparison; nature conservation; specially protected areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice a v Izraeli.

This diploma thesis deals with the analysis and comparison of the legal regulation of special territorial nature protection in the Czech Republic and the State of Israel. The main aim of the diploma ...

Šichmanová, Kateřina; Stejskal, Vojtěch; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Myšlení a víra Otakara A. Fundy
Kovářová, Zdenka; Sousedík, Prokop; Svoboda, David
2018 - Czech
1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 2 Abstract This diploma thesis critically analyses the thinking of professor O. A. Funda who's work contributes to the problem of secularisation and moral resurgence. The work is divided into three parts, where the first section is presenting Funda's life as a whole picture, showing how his work developed over time, and introducing thinkers who influenced him. It is the second part that presents his thinking in depth on the back of two main subjects of his interests: rationality and transcendence. The last part is a critical analysis with the objective to evaluate whether or not professor managed to overcome the model rationality/transcendence with his own key: reality = complexity of complementarities and components in correlation, in continuity and in context. Keywords ethics, culture, Christianity, God, responsibility, belief, rationality, objectivity, humanity, life, existence, world, freedom, goodness, religion. 1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 2 Anotace Diplomová práce je kritickou analýzou myšlení profesora O. A. Fundy, jehož dílo je přínosem k problematice sekularizace společnosti a mravní obrody. Práce je rozdělena do tří částí. První prezentuje celkový obraz Fundova života a myšlenkového směřování, seznamujeme se zde s badateli, v jejichž dílech Funda nalezl myšlenkové souznění i výzvy. V druhé části představujeme Fundovo myšlení skrze těžiště jeho tvorby témata víra a racionalita. Přestože profesor své myšlenkové směřování dělí na dvě období (teologické a filosoficko-religionistické), tomuto dělení se záměrně vyhýbáme, abychom apriorně nevytvářeli hranice. Témata víra a racionalita jsou v jeho díle přítomny od prvopočátku, jsou to pilíře Fundova myšlení, které ho vždy provokovaly a stále motivují k dalšímu dotazovaní. Třetí část je kritická analýza, kde je hlavním cílem zhodnocení Fundovy práce, zdali se Fundovi podařilo překlenout do jisté míry uměle vytvořené schéma racionalita/transcendence svým klíčem: skutečnost = komplexita komplementarity komponent v korelacích, kontinuitě a kontextu. Klíčová slova etika, kultura,... Keywords: Etika; kultura; křesťanství; Bůh; odpovědnost,víra; racionalita; objektivita; humanismus; život; existence; svět; svoboda; dobro; náboženství; Ethics; culture; Christianity; God; responsibility,belief; rationality; objectivity; humanity; life; existence; world; freedom; goodness; religion Available in a digital repository NRGL
Myšlení a víra Otakara A. Fundy

1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop ...

Kovářová, Zdenka; Sousedík, Prokop; Svoboda, David
Univerzita Karlova, 2018

Zhodnocení realizace hliněných omítek
Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
2018 - Czech
Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a rozdílné použité materiály. Dále je pozornost věnována spotřebě času během procesu přípravy materiálu hliněných omítek z lokálních surovin.The thesis deals with the realization of clay plasters on an experimental straw bale building. It focuses on time consumption during the actual rendering. It distinguishes between the different levels of qualification of workers and the different materials used. Further attention is paid to the time consumption during the process of preparation of clay plaster material from local raw materials. Keywords: hlína,hliněné omítky,spotřeba času; clay,clay plasters,time consumption Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení realizace hliněných omítek

Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň ...

Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů
Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání v tomto oboru a následně obecnému termínu "Letní tepelná stabilita objektů". Hlavní část této práce je věnována výstavbě experimentálního objektu ze samonosné slámy, měření potřebných dat a jejich porovnání s modelem, který byl zpracován v počítačovém programu. Závěrem práce je vyhodnocení porovnávaných hodnot.Diploma thesis deals with issues of heat stability in objects, which are enviroment-friendly, in the summer. The introduction is applied to use of straw as building material and to history of her use in this branch and also to general term 'Summer heat stability of objects'. Main part of this work is dedicated to construction of experimental object made out of self-supporting straw, measurement of needed date and their comparation with model, which was made in computer program. The end of work is the evaluation of compared date. Keywords: teplota,stabilita,sláma,hlína; temperature,stability,straw,clay Available in digital repository of ČVUT.
Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů

Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a ...

Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases