Number of found documents: 210635
Published from to

Napříč skandinávskou krajinou
ŠIPEKYOVÁ, Nikola; MICHÁLEK, Ondřej
2018 - Czech
Má diplomová práce je zaměřená především na Skandinávskou krajinu. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Část teoretická pojednává obecně o krajině, Skandinávii a mých osobních zážitcích, také o grafice a technice linorytu, českých i skandinávských graficích, kteří zpracovávali téma krajiny, a pedagogický výstup. Praktická část obsahuje 8 grafických listů formátu A2 technikou linorytu a zobrazuje krajinu Norska, tak, jak jsem ji vnímala při mém pobytu v zemi. My diploma work is focused on the Scandinavian landscape. The work consists of twoparts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on a landscape generally, Scandinavian and my personal experience, graphic and lino cut technique, Czech and Scandinavian printmakers who worked with this topic, and also on a pedagogical output. Practical part is comprised of 8 prints (format A2) made in linocut technique. It shows Norwegian landscape the way I saw this country personally. Keywords: Grafika; Krajina; linoryt; Norsko; Skandinávie; Švédsko; Print art; landscape; linocut; Norway; Scandinavia; Sweden Available in digital repository of UPOL.
Napříč skandinávskou krajinou

Má diplomová práce je zaměřená především na Skandinávskou krajinu. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Část teoretická pojednává obecně o krajině, Skandinávii a mých osobních zážitcích, ...

ŠIPEKYOVÁ, Nikola; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Historie a současnost Králicka a začlenění tohoto tématu do výuky dějepisu
MŇUK, David; KOPEČEK, Pavel
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na historii a současnost Králík a začlenění tohoto témata do výuky. V první části práce je popsané školství a historie v Králíkách, Králická pevnostní oblast a další významné objekty na Králicku. Druhá část práce je zaměřena na začlenění vybraných témat do výuky dějepisu. Součástí druhé části jsou návrhy na přípravy do hodin a exkurze s dějepisným tématem. The diploma thesis is focused on history and presence of Králíky region as well as incorporation of this topic into History education. The first part of the thesis describes education system and history of the town Králíky, the Kraliky fortified sector and other prominent objects in the Králíky region. The second part of the thesis is aimed at incorporation of selected topics in History education. This part also includes History focused lesson plans and excursion plans. Keywords: Králíky; Králická pevnostní oblast; Hůrka; Bouda; příprava na hodinu; exkurze; didaktika; metodika dějepisu; Kraliky; Kraliky fortified sector; Hurka; Bouda; lesson plan; excursion; didactics; History education methodology Available in digital repository of UPOL.
Historie a současnost Králicka a začlenění tohoto tématu do výuky dějepisu

Diplomová práce je zaměřena na historii a současnost Králík a začlenění tohoto témata do výuky. V první části práce je popsané školství a historie v Králíkách, Králická pevnostní oblast a další ...

MŇUK, David; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální
LANGHAMMEROVÁ, Jitka; HANÁKOVÁ, Adéla
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje nezbytné poznatky ke stanovenému tématu diplomové práce. Praktická část obsahuje šest případových studií žáků s mentálním postižením. Výzkumnou část práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření. The diploma thesis is focuses on development of comunication skills among special needs elementary students. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part contains the necessary knowledge about the specified topic of the diploma thesis. The practical part describes six case studies of students learning disability. The research part of the thesis was a qualitative research survey. Keywords: AAK; komunikace; mentální postižení; žáci; kombinované postižení; AAC; communication; learning disability; students; multiple disability Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje nezbytné ...

LANGHAMMEROVÁ, Jitka; HANÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika volného času rodin dětí s dvojčaty a vícerčaty
RAKOVÁ, Magdalena; NÁBĚLKOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou volného času rodin s dětmi dvojčaty a vícerčaty. Obsahem teoretické části jsou pojmy rodiny s dvojčaty, starší sourozenec v rodině s dvojčaty, funkce rodiny, problematika znevýhodnění rodin s dvojčaty, volný čas rodin s dvojčaty a organizace pomáhající rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Praktická část pojednává o způsobech volného času rodin s dvojčaty v kvalitativní rovině výzkumu. This diplome thesis deals with issue of leisure time of families with twins and multiples. Theoretical part includes the concepts of families with twins, older sibling in twin family, family functions, disadvantages of twin families, lemure time of twin families organizations helping families with twins or multiples. The practical part deals with lemure time of twin families in qualitative level od research. Keywords: Volný čas; dvojčata; rodiny s dvojčaty; problémy; Leisure time; twins; families with twins; problems Available in digital repository of UPOL.
Problematika volného času rodin dětí s dvojčaty a vícerčaty

Diplomová práce se zabývá problematikou volného času rodin s dětmi dvojčaty a vícerčaty. Obsahem teoretické části jsou pojmy rodiny s dvojčaty, starší sourozenec v rodině s dvojčaty, funkce rodiny, ...

RAKOVÁ, Magdalena; NÁBĚLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií
HRDÁ, Kateřina; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Práce pojednává o vlivu vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií. Participanty byli čtyři muži po cévní mozkové příhodě v akutním stádiu afázie, hospitalizovaní v jedné z nemocnic Moravskoslezského kraje. Za cíl si klade potvrzení a deskripci vlivu herních terapií (hrací karty, pexeso) na komunikační schopnost aktivně se účastnících participantů. Doplňující výzkumné otázky se zabývají srovnáním výsledků aktivně účastněných participantů a kontrolního vzorku a dále zjištěním subjektivního názoru participantů týkajícího se vlivu aplikovaných terapií na stav jejich komunikační schopnosti. Výzkumná část práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření, při jehož realizaci bylo použito několika výzkumných metod - ACE-R test, polostrukturovaný rozhovor a pozorování. Součástí práce bylo také vytvoření materiálů využívaných pro aplikaci herních terapií. The thesis discusses impact of choosen game therapies in speech therapy intervention on persons with aphasia. Participants were four men after stroke in acute stage of aphasia hospitalized in one of the hospitals of the Moravian - Silesian region. The goal is confirmation and description of the impact of game therapies (cards and memory game) on communication ability of active participants. Complementary research questions are focused on comparison of results active´s participants and control´s sample as well as findings of the participant´s subjective opinions on impact on their communication ability. Research part is based on qualitative research by using several research methods as ACE-R, semi- structured interview and observation. The part of the thesis was also the creation of materials used for the application of game therapies. Keywords: afázie; cévní mozková příhoda; herní terapie; logopedická intervence; dospělost; ACE-R.; aphasia; stroke; game therapy; speech therapy intervention; adulthood; ACE-R. Available in digital repository of UPOL.
Vliv vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií

Práce pojednává o vlivu vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií. Participanty byli čtyři muži po cévní mozkové příhodě v akutním stádiu afázie, hospitalizovaní v jedné z ...

HRDÁ, Kateřina; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika praktické výuky všeobecných sester na vysoké škole z pohledu studenta
SVOBODOVÁ, Pavlína; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá spokojeností studentů s praktickou výukou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část mapuje přehled o systému vzdělávání v ošetřovatelství v naší zemi a především se věnuje odborné ošetřovatelské praxi a s ní souvisejícími pojmy. Praktická část, v níž byl použit standardizovaný dotazník CLES+T, představuje výsledky výzkumu prováděného na vysokých školách ve třech krajích. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak studenti ošetřovatelství hodnotí klinické výukové prostředí v průběhu ošetřovatelských praxí realizovaných na lůžkových odděleních. Na základě dílčích cílů a k nim stanovených hypotéz byly analyzovány názory studentů vztahující se ke klinickému výukovému prostředí (vzdělávací atmosféra na oddělení, styl vedení managementu oddělení, ošetřovatelská péče na oddělení), významu supervize a roli učitele ošetřovatelství v souvislosti s ročníkem studia a celkové spokojenosti s realizovanou praxí. This diploma thesis deals with the satisfaction of the nurses at the university with the practical training. The thesis is divided into a theoretical and practical part. Theoretical part processes overview of findings about system of education in nursing in our country and focuses mainly on nursing practice and the related terms. The research part, in which I used standardized Clinical Learning Environment and Supervision plus Nurse Teacher instrument, represents the results of research carried out at the universities in three regions. In particular, the present study aims to explore to evaluation of students with clinical learning environment during the nursing practice at the inpatient departments. The views of the students to the clinical learning environment during the nursing practice at the inpatient departments were analysed on the basis of partial goals and their hypotheses (pedagogical atmosphere, leadership style of the ward manager, nursing care on the ward), the content of supervisory relationship and role of the nurse teacher. These aspects were studied based on the year of the study and their satisfaction with the practical training. Keywords: klinické výukové prostředí; student ošetřovatelství; supervize; mentor; tutor; hodnocení; clinical educational environment; a student of nursing; supervision; mentor; tutor; evaluation Available in digital repository of UPOL.
Problematika praktické výuky všeobecných sester na vysoké škole z pohledu studenta

Diplomová práce se zabývá spokojeností studentů s praktickou výukou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část mapuje přehled o systému vzdělávání v ošetřovatelství v naší ...

SVOBODOVÁ, Pavlína; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Významné geologické/paleontologické lokality v okolí Ostravy a jejich využití ve výuce
SALAVOVÁ, Jana; HLADILOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá geologicky atraktivními lokalitami v okolí Ostravy. Cílem práce je sestavení rešerše o současných poznatcích geologické stavby Ostravska, a provedení terénní dokumentace současného stavu vybraných geologicky zajímavých lokalit v okolí Ostravy. Do diplomové práce byly vybrány pozoruhodné lokality, které charakterizují jednotlivá období geologické minulosti Ostravska. Jedním z výstupů práce je návrh geologické exkurze, která bude využitelná ve výuce přírodopisu na základních školách a rozšíří znalosti žáků o regionální geologii a paleontologii Ostravy. Nepostradatelnou součástí exkurze tvoří zhotovené pracovní listy pro žáky a pokyny pro učitele přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Diploma thesis Important geological / palaeontological sites in the vicinity of Ostrava and their use in teaching are concerned with evaluation of geomorphologically attractive localities and landscape units in the Moravian-Silesian Region. At first, an overview of the geological characteristics of the Moravian-Silesian Region and their entities is presented. Following are the selection, description and evaluation of geomorphologically interesting localities and landscape features. One of the outputs of the thesis is the creation of teaching materials for the teaching of Natural Science at the 2 nd level of elementary school. Keywords: geologie; uhlonosný karbon; sedimenty; fosilie; geology; coal carbon; sediments; fossils Available in digital repository of UPOL.
Významné geologické/paleontologické lokality v okolí Ostravy a jejich využití ve výuce

Diplomová práce se zabývá geologicky atraktivními lokalitami v okolí Ostravy. Cílem práce je sestavení rešerše o současných poznatcích geologické stavby Ostravska, a provedení terénní dokumentace ...

SALAVOVÁ, Jana; HLADILOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Specifika šikany v prostředí vyššího stupně základní školy
STOŠKOVÁ, Markéta; KOPECKÝ, Kamil
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá výskytem šikany v prostředí základní školy. Přináší přehled forem a druhů šikany, profil agresora a oběti. Důraz je kladen na preventivní opatření proti šikanování. Prostřednictvím dotazníku byly získány informace o míře informovanosti žáků základní školy, o výskytu šikany v prostředí školy. Analýzou výsledků výzkumné sondy byly potvrzeny nebo vyvráceny naše hypotézy o školní šikaně. The diploma thesis deals with the occurrence of bullying in the elementary school. It provides an overview of the forms and types of bullying, the profile of the aggressor and the victim. Emphasis is placed on preventive measures against bullying. Through the questionnaire, information was provided on the level of awareness of elementary school pupils about the occurrence of bullying in the school. By analyzing the results of the research probe, our hypotheses about school bullying have been confirmed or refuted. Keywords: Šikana; agrese; manipulace; agresor; oběť; prevence; školní prostředí; výzkumná sonda.; Bullying; aggression; manipulation; aggressor; victim; prevention; elementary school; research well. Available in digital repository of UPOL.
Specifika šikany v prostředí vyššího stupně základní školy

Diplomová práce se zabývá výskytem šikany v prostředí základní školy. Přináší přehled forem a druhů šikany, profil agresora a oběti. Důraz je kladen na preventivní opatření proti šikanování. ...

STOŠKOVÁ, Markéta; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Architekt Lubomír Driml
JEDLIČKOVÁ, Eliška; ŠVÁCHA, Rostislav
2018 - Czech
Magisterská diplomová práce se primárně zabývá zpracováním význačného díla pardubického architekta Lubomíra Drimla. Práce sleduje a podává výklad o Drimlově díle na území tehdejšího Východočeského kraje v období let 1960-1989. Součástí práce je mimo jiné i krátký exkurz do historie Pardubic, kde Driml vytvořil většinu jeho děl, krátký přehled o urbanismu a o historii Stavoprojektu. This master´s thesis is primarily concerned to elaboration of the significant work of architect Lubomír Driml from Pardubice. The work follows and provides an interpretation of Driml´s work in the area of the earlier East Bohemian region in the period 1960-1989. One of the part of this work is a short excursion into the history of the city Pardubice, where Driml created most of his works, a brief overview of urbanism and the history of Stavoprojekt. Keywords: Architektura; Pardubice; Lubomír Driml; Stavoprojekt; urbanismus; normalizace; Architecture; Pardubice; Lubomír Driml; Stavoprojekt; urbanism; normalization Available in digital repository of UPOL.
Architekt Lubomír Driml

Magisterská diplomová práce se primárně zabývá zpracováním význačného díla pardubického architekta Lubomíra Drimla. Práce sleduje a podává výklad o Drimlově díle na území tehdejšího Východočeského ...

JEDLIČKOVÁ, Eliška; ŠVÁCHA, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Evaluace studijní opory Zdravotnické prostředky pro zdravotnické školy jako součást výchovy ke zdraví
URBÁŠKOVÁ, Andrea; ZEMÁNEK, Petr
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá v teoretické části legislativou v oblasti zdravotnických prostředků. Praktická část je zaměřena na tvorbu studijní opory orientované na zdravotnické prostředky, respektive ortopedickou protetiku.V práci jsme se zabývali evaluací vytvořené studijní opory. Jako evaluační metodu jsme použili nestandardizovaný didaktický test The diploma thesis deals with the theoretical part with legislation in the field of medical devices. The practical part is focused on the creation of study support focused on medical devices, or orthopedic prosthesis. In the work we dealt with the evaluation, created study support. We used a non-standardized didactic test as an evaluation tool. Keywords: Zdravotnické prostředky; studijní opora; evaluace; didaktický test; ortéza.; Medical means; study support; evaluation; didactic test; orthosis. Available in digital repository of UPOL.
Evaluace studijní opory Zdravotnické prostředky pro zdravotnické školy jako součást výchovy ke zdraví

Diplomová práce se zabývá v teoretické části legislativou v oblasti zdravotnických prostředků. Praktická část je zaměřena na tvorbu studijní opory orientované na zdravotnické prostředky, respektive ...

URBÁŠKOVÁ, Andrea; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases