Number of found documents: 227064
Published from to

Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG). Diplomová práce se nejprve soustředí na rozsah principu úplné kompenzace a následně jeho limity. V poslední části diplomová práce zkoumá některé z více problematických typů náhrady škody. Autor práce užívá výhradně zahraniční literaturu psanou v anglickém jazyce, s důrazem kladeným na soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy, ve kterých byla CISG aplikovatelným hmotným právem. The thesis with the title "Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" examines the full compensation and its applicability to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the CISG). The thesis first focuses on the scope of the full compensation principle, followed by the limitations of it. In the last part, the thesis examines some of the more problematic types of damages. The author uses foreign sources written in English only, with emphasis put on the court decisions and arbitral awards where the CISG was the applicable substantive law. Keywords: princip úplné kompenzace; CISG; náhrada škody; předvídatelnost škody; přiměřená opatření ke zmenšení ztráty; náklady právního zastoupení; odnětí zisku; full compensation principle; CISG; damages; foreseeability; duty to mitigate; non-pecuniary loss; attorney's fees; disgorgement of profits Available in digital repository of UPOL.
Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní ...

VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Trestněprávní odpovědnost ve farmacii
Kolář, David; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
2017 - Czech
The main purpose of this thesis is to analyse the possible application of criminal liability instruments within pharmacy. Chapter 1 introduces the general aspects and processes within pharmacy, general terms, and short preview to the life cycle of innovative medicinal products. Chapter 2 contains the general definition and requirements of liability. There is also a short comparison of additional types of liability (such as civil, employee's, administrative and disciplinary) that can be applicable within pharmacy. The purpose of this comparison is to specify differences between individual liabilities and to prove that they can be applied conjointly. As an example of such a use I have described the "heparin murder" case. Chapter 3 is dedicated to criminal liability, with the explanation of general terms, especially crime, unlawfulness, offender, or grounds of justification. Chapter 4 focuses on the criminal liability of natural persons. After the general introduction in the first part, a list of potential crimes committable within pharmacy is given. Chapter 5 summarizes the criminal liability of legal persons. The first part focuses on the history of implementation in the Czech Republic, general terms, and definition of a legal person as a subject of criminal liability. The second part contains... Hlavním cílem této práce je zmapování možností aplikace nástrojů trestní odpovědnosti v oblasti farmacie. První kapitola obsahuje vymezení základních aspektů a procesů zkoumané problematiky, interpretaci základních pojmů a krátký exkurz do životního cyklu inovativního léčivého přípravku, se zaměřením na oblast klinického hodnocení. Následuje kapitola zaměřená na vymezení pojmu právní odpovědnost v obecné rovině. Dále jsou vymezeny a porovnány jednotlivé druhy právní odpovědnosti, relevantní k aplikaci ve farmacii (např. občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární nebo správní). Cílem tohoto porovnání je určení rozdílností mezi jednotlivými druhy právní odpovědnosti, a potvrzení jejich vzájemné aplikovatelnosti. Výše uvedené je následně demonstrováno na případu tzv. "heparinového vraha". Třetí kapitola je věnována trestní odpovědnosti, s vymezením základních pojmů, zejména trestný čin, protiprávnost, pachatel nebo okolnosti vylučující protiprávnost. Dále je značná část práce věnována trestní odpovědnosti fyzických osob. Po obecném úvodu k této problematice následuje výčet trestných činů, které lze reálně aplikovat v oblasti farmacie. Kapitola pátá je zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, se zaměřením na historii tohoto relativně nově zakotveného právního institutu, vymezení základních... Keywords: Trestní odpovědnost; Farmaceutické právo; Zdravotnické právo; Criminal Liability; Pharmaceutical Law; Medical Law Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní odpovědnost ve farmacii

The main purpose of this thesis is to analyse the possible application of criminal liability instruments within pharmacy. Chapter 1 introduces the general aspects and processes within pharmacy, ...

Kolář, David; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Funkce diplomatických a konzulárních misí
Petrášek, Zdeněk; Balaš, Vladimír; Honusková, Věra
2017 - Czech
Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z Úmluvou o zvláštních misích z Návrhy těchto úmluv připraveny a jejíž Třetí kapitola věnuje diplomatické popisováno zřízení diplomatické mise a její struktura. Největší částí této práce představuje podrobné , které jsou členěny dle Vídeňské i věcným místními, časovými, osobními i mimoprávními omezeními je zde řešena otázka výkonu Čtvrtá kapitola je zaměřena na konzulární úřad zřízení a strukturu. Nicméně hlavní důraz je , které jsou členěny dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích části týkající se je uváděna judikatura diplomatických úkonů konzulárními úředníky. věnuje obecně požadavkům úředníky, protože jejich prostřednictvím jsou tyto funkce vykonávány. Z důvodu e také uváděna Keywords: Funkce diplomatické mise Konzulární funkce Diplomatické a konzulární právo; The Function of Diplomatic Mission Consular functions Diplomatic and Consular Law Available in a digital repository NRGL
Funkce diplomatických a konzulárních misí

Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, ...

Petrášek, Zdeněk; Balaš, Vladimír; Honusková, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci
Kosík, Jiří; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika
2017 - Czech
This Thesis deals with the Immunities of State officials, which arise under International law, from foreign criminal jurisdiction. The first goal of this thesis is to determine whether, and if so, under which conditions and in which cases can one sovereign State exercise its criminal jurisdiction over an official of another sovereign State. The second goal, closely attached to the first finding, is to determine whether, and if so, under which conditions and in which cases would such officials be protected and covered by the immunity and in which cases such immunity applies. The main task of this thesis is to analyse the current state of the application of immunities of State officials within the foreign criminal jurisdiction. These immunities are with regard to their different purpose and functions recognized in two diverse types - immunity ratione personae and immunity ratione materiae. The first chapter put emphasis on the criminal jurisdiction of foreign State in general and on its extraterritorial forms in particular. The exercise of such jurisdiction in some cases enables to prosecute and punish an official of a foreign State, who happens to be a criminal. The second chapter focuses on the concept of individual criminal responsibility and possible punishment of the criminal. The third chapter... Předkládaná diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, kterým ji přiznává mezinárodní právo, a to vůči cizí trestní jurisdikci. Cílem této práce je určit, zda vůbec, popřípadě v jakých případech, může vykonávat jeden suverénní stát svou trestní jurisdikci nad oficiálními představiteli jiného suverénního státu a současně zda, popřípadě v jakých případech, budou takoví představitelé chráněni vůči cizí trestní jurisdikci institutem mezinárodněprávní imunity. Hlavní osou práce je analýza současného aplikačního rozsahu imunit představitelů státu, které se podle svého původu, účelu a funkce dělí na imunity ratione personae a imunity ratione materiae, s ohledem na jejich aplikaci v rámci výkonu vnitrostátní trestní jurisdikce cizího státu. První kapitola práce se zabývá trestní jurisdikcí státu, převážně pak jurisdikcí extrateritoriální, která v některých případech umožňuje stíhat a postihnout cizího státního představitele jako pachatele TČ. Druhá kapitola zkoumá koncept individuální trestní odpovědnosti, její vznik, způsob jejího vyvození a případný trestní postih pachatele. Ve třetí kapitole práce představí institut imunity státních představitelů a jeho rozdělení v rámci dvou jejích odlišných typů, imunity osobní a imunity funkční. Dále práce představí specifika těchto imunit a... Keywords: Imunity; osobní a funkční imunita; trestní jurisdikce státu; státní představitelé; Immunity; personal and functional immunity; criminal jurisdiction; State officials Available in a digital repository NRGL
Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci

This Thesis deals with the Immunities of State officials, which arise under International law, from foreign criminal jurisdiction. The first goal of this thesis is to determine whether, and if so, ...

Kosík, Jiří; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Jurisdikční imunita států
Kvaček, Jiří; Ondřej, Jan; Balaš, Vladimír
2017 - Czech
Title: Jurisdictional Immunity of States Abstract The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional immunity and immunity from enforcement measures of states. This thesis is composed of two main parts. In the first part the institute of jurisdictional immunity of states is explained. The first part is divided into several chapters which are dedicated to the specific aspects of jurisdictional immunity. The first chapter deals with the theoretical terms which are closely related the topic such as sovereignty of state and jurisdiction. It was also necessary to explain the difference between the state acts iure imperii and iure gestionis. The following chapter is dedicated to the explanation of the historical evolution of this institute documented by the most significant decisions of national courts which have strongly influenced forming of the state immunities. The legal sources are described in the following chapter, a special attention is paid to the international treaties, national legal acts and also to the situation in the Czech Republic. The last chapter of the first part deals with the exceptions from jurisdictional immunity. The second part of the thesis is focused on the topic of state immunity from enforcement measures. This institute is a secondary immunity of... Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na výklad státní jurisdikční imunity a je rozčleněna na několik kapitol, z nichž je každá věnována konkrétním tématům spojeným s danou problematikou. První kapitola pojednává o teoretických pojmech úzce souvisejících s institutem státních imunit, jako je státních suverenita, jurisdikce a dále o dělení státních jednání iure imperii a iure gestonis. Následující kapitola je věnována výkladu historického vývoje tohoto institutu a je prokládána související judikaturou národních soudů, které se podílely na formování státních imunit. Bližší pozornost je věnována také právní úpravě státních imunit, o níž pojednává kapitola třetí. Lze v ní nalézt pojednání o mezinárodních smlouvách i vnitrostátních předpisech upravujících státní imunity, včetně situace v České republice. Poslední kapitola první části této práce je věnována výjimkám ze státní jurisdikční imunity, tedy výjimkám z obecného pravidla, které stanoví, že státy nepodléhají jurisdikci cizích států. Druhá část práce pojednává o státní exekuční imunitě, o které se dá také hovořit jako o státní imunitě v užším slova smyslu. Tento institut nastupuje v případě vynucování vykonatelného rozsudku soudu cizího státu. Ve druhé části nalezneme výklad historického vývoje... Keywords: Státní imunity; jurisdikční imunita států; státní exekuční imunity; State immunities; jurisdictional immunity of states; state immunity from enforcement measures Available in a digital repository NRGL
Jurisdikční imunita států

Title: Jurisdictional Immunity of States Abstract The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional immunity and immunity from enforcement measures of states. This ...

Kvaček, Jiří; Ondřej, Jan; Balaš, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Územní azyl
Hueber, Radim; Honusková, Věra; Faix, Martin
2017 - Czech
Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What constitutes territorial asylum? Can it be considered a basic human right from the viewpoint of each individual? Does this right include asylum or only the opportunity to seek it? Does the state of origin have a right to respond in some way to the granting of asylum? Can it be considered an unfriendly act? This thesis is divided into six main chapters, each of which attempts to view this institute from a different perspective and answer the given questions. The first chapter separates asylum and refugee status, institutes that are often mistaken, and defines the fundamental differences between them. It also describes the historical development of asylum and the differentiation between religious, territorial, political and diplomatic asylum. The following chapter focuses on the definition of territorial asylum and how it is described by various law dictionaries. From these definitions, society's view on territorial asylum is conveyed. The third chapter examines the three parts of territorial asylum, which theoretically come into consideration under this institute. The three parts include: the right of the state... Územní azyl Cílem této práce je analyzovat téma územního azylu, jakožto institutu mezinárodního práva, který se formuje už od dob starověku. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Co je obsahem územního azylu? Lze na něj hledět i z pohledu jednotlivce jako na lidské právo? Zahrnuje toto právo i právo na udělení, nebo pouze právo o azyl požádat? Má stát původu podle mezinárodního práva možnost nějakým způsobem na udělení azylu reagovat? Může ho například považovat za nepřátelský akt? Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, kdy každá se snaží na tento institut pohlédnout z jiné perspektivy a zodpovědět stanovené otázky. První kapitola odděluje azyl a uprchlictví, instituty, které bývají často mylně zaměňovány, a vymezuje základní rozdíly mezi nimi. Dále pak popisuje historický vývoj azylu a postupné formování azylu náboženského, územního, politického a diplomatického. Práce přitom hledá rozdíly a podobnosti mezi těmito pojmy. Následující kapitola se zaměřuje na definici pojmu územní azyl a na to, jak ho popisují jednotlivé slovníky práva. Z toho pak práce vyvozuje současný pohled společnosti na územní azyl. Třetí kapitola do hloubky zkoumá tři části územního azylu, které teoreticky přichází v úvahu pod tento institut podřadit, tedy právo státu azyl udělit, právo jednotlivce o azyl požádat a právo... Keywords: Azyl; územní azyl; Deklarace o územním azylu; Úmluva o územním azylu; Asylum; Territorial Asylum; Declaration on Territorial Asylum; Convention on Territorial Asylum Available in a digital repository NRGL
Územní azyl

Territorial Asylum The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What ...

Hueber, Radim; Honusková, Věra; Faix, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu
Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how the entitled person is provided with protection as a result. The following chapter assesses the way political persecution is included in the relevant international law norms, as well as European law norms, which are an important source of the legal regulation of granting international protection in the European Union. As an example of how Member States respect both international and European commitments in their national legislation, the thesis reveals the laws and regulations made applicable in the Czech Republic. The crux of this thesis centres around the interpretation of different terms which are crucial for granting international protection on political grounds. This is the imperative, determining factor of the decision-making process in individual cases. Chapter 4 compares the legal regulation of political persecution in two regional legal subsystems, European and Inter-American, and incorporating international and regional commitments in the national legislation on the American continent is demonstrated on the relevant US laws. Furthermore, the thesis deals with the question of whether... Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej... Keywords: politický názor; prenasledovanie; ľudské práva; medzinárodná ochrana; Ženevský dohovor; political opinion; persecution; human rights; international protection; Geneva Convention Available in a digital repository NRGL
Politické pronásledování jako důvod poskytnutí ochrany v mezinárodním právu

This thesis focuses on political persecution as a reason for which international protection is granted. Firstly, it discusses what role persecution on political grounds has played in the past, and how ...

Sirotová, Dominika; Honusková, Věra; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení
Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release of an unjust enrichment in criminal proceedings. Work serves a legal definition of the injured party and a crime victim and deals with their status in criminal proceedings. As to the injured party, the thesis focuses on a definition and a position of the injured party as well as issues related to an adhesion proceedings in which the court decides about a claim of the injured party to damages, non-material damage and unjust enrichment. The focus of the issues relating to crime victims is their status and rights granted to them in the light of the recently adopted law amendment of victims of crime and international arrangements. The entire work arises all sorts of questions about the accuracy and effectiveness of the legislation which provides a reflection of the current state and at the same time proposals de lege ferenda. My thesis is systematically divided into four main parts. In the introductory part of this work is for a better orientation and understanding of the context described the historical evolution of the position of an injured party, by law of the injured party before 1950 to the time of the... 1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení. U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem 1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami. V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním otázkám s tím souvisejícími. Definuje... Keywords: Poškozený; náhrada škody; trestní řízení; The injured party; compensation for damages; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení

1 Abstract This thesis deals with the very current problem theme of the status of the injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages, non-material damage and a release ...

Šeflová, Jaroslava; Jelínek, Jiří; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
2017 - Czech
The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the cornerstone of a democratic and modern society respecting the rule of law. Effective fulfilment of this requirement promotes faith in courts, the judicial system and justice itself. Independent and impartial tribunals are a necessary prerequisite to protection of other rights. Although the right to an independent and impartial tribunal is enshrined in many international treaties, this requirement is not always met in practice. This problem is emphasised, inter alia, by the Council of Europe which adopted the Plan of Action on Strengthening Judicial Independence and Impartiality in 2016, due to unsatisfactory fulfilment of this requirement among European countries. The main subject of this thesis is an analysis of judgements of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights concerning the right to an independent and impartial tribunal in a wider international context. Case law of the European Court of Human Rights significantly influences not only the general European view on human rights but it has also a substantial impact on the Czech legal environment. This thesis is divided into three... Právo na nezávislý a nestranný soud je základním prvkem spravedlivého procesu a je proto nutné na něj i dnes klást značný důraz. Požadavek nezávislého a nestranného soudu je jedním ze základních kamenů demokratické a moderní společnosti, která ctí zásady právního státu. Jeho efektivní naplňování podporuje víru společnosti v soudy, soudní systém a ve spravedlnost jako takovou. Nezávislý a nestranný soud je nutným předpokladem pro ochranu ostatních práv. Ačkoli je tento požadavek zakotven ve značném množství mezinárodních smluv, dochází i dnes k problémům s jeho naplňováním v praxi. Na to mj. upozorňuje i Rada Evropy, která z důvodu problematického dodržování tohoto požadavku v Evropě přijala roku 2016 akční plán na posílení soudní nezávislosti a nestrannosti. Cílem této práce je analýza judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu se zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje chápání pojetí lidských práv nejen v rámci Evropy jako takové, ale má též zásadní vliv na české právní prostředí. Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována základnímu pojetí nezávislého a nestranného soudu na základě mezinárodněprávních dokumentů závazné i nezávazné povahy.... Keywords: nezávislý a nestranný soud; spravedlivý proces; Evropský soud pro lidská práva; independent and impartial tribunal; fair trial; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva

The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the ...

Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení válečných zajatců
Zástěrová, Anna; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
2017 - Czech
1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as "IHL"), or more precisely in the context of the Law of Geneva. In the field of war captivity, both IHL legislation and a number of other international legal branches (e.g. general international law, international criminal law, or international human rights law) are confronted. The thesis pursues two objectives: descriptive and analytical. The descriptive aim is to give a comprehensive overview of the development of the legal regime of war captivity and to familiarize readers with the legal regime of war captivity and the treatment of prisoners of war (also referred to as "POW"), according to the valid sources of international humanitarian law. The analytical aim of the thesis is to find the answer to the research question, who is the combatant, or more precisely who is entitled to the POW status after falling into the enemy's power? The thesis consists of the introduction, which are divided into three parts, and the conclusion. The introduction presents the theme of the thesis, pursued objectives including the research question and outlines the structure of the text itself. The first part of the thesis introduces... 1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ženevského. V tematice válečného zajetí se střetává jak právní úprava MHP, tak řada dalších mezinárodně právních odvětví (obecné mezinárodní právo, mezinárodní trestní právo či mezinárodní právo lidských práv). Diplomová práce sleduje dva cíle: deskriptivní a analytický. Deskriptivním cílem je podat ucelený přehled o vývoji právní úpravy válečného zajetí a seznámit čtenáře s režimem válečného zajetí a zacházení s válečnými zajatci dle platných pramenů mezinárodního humanitárního práva. Analytickým cílem práce je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, kdo je kombatantem, resp. kdo má po upadnutí do moci nepřítele nárok na status válečného zajatce? Diplomová práce se skládá z úvodu, tří částí (dále členěných na kapitoly a podkapitoly) a závěru. Úvod představuje téma diplomové práce, sledované cíle včetně výzkumné otázky a nastiňuje samotnou strukturu textu. V první části diplomové práce je představena právní úprava válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva. V kapitole první je MHP definováno, dále je rozděleno na odvětví ženevského a haagského práva a zmíněn je vztah MHP k... Keywords: Mezinárodní humanitární právo; Ženevské právo; Váleční zajatci; International Humanitarian Law; The Law of Geneva; Prisoners of War Available in a digital repository NRGL
Právní postavení válečných zajatců

1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as ...

Zástěrová, Anna; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases