Number of found documents: 225453
Published from to

Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru
Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy rozvodových mechanismů, optimalizační metody a softwarové nástroje. Dále je sestaven optimalizační model v programu Isight. Po otestování byla pro průzkum návrhového prostoru vybrána metoda "Latin hypercube" a pro řízení optimalizačního procesu byla zvolena simplexová metoda. Průběh optimalizačního procesu je porovnán pro různé vstupy. Nakonec je ukázáno zlepšení pomocí porovnání ručně navrhnuté zdvihové křivky a křivky, která je produktem tohoto optimalizačního procesu.This master thesis describes the process of parametric optimization of valve lift curve that is used in internal combustion engine. By this process, it was attempted to replace engineer's experience and sense by computational power. The valvetrain mechanisms, optimization techniques and software tools are introduced in the beginning. In further sections, the model for the optimization of valve lift curve is assembled using Isight. After testing, the Latin hypercube method is chosen to drive the DOE and simplex method is implemented to drive the optimization. The course of the process is compared for different inputs. Additionally, the improvement of the valve lift curve produced by the optimization process is shown by a comparison with the manually designed one. Keywords: optimalizace; rozvodový mechanizmus; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; zdvihová křivka ventilu; optimization; valvetrain; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; valve lift curve Available in digital repository of ČVUT.
Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru

Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve ...

Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR
Maier Karel; Loskot Matouš; Kraus Martin
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, kde se propojují aktivity dopravní, obchodní a také administrativní. Jsou aktualizovány prostorové požadavky dopravního uzlu a v rámci přeměny je nádraží lépe zapojeno do organismu města.The subject of the diploma thesis is the revitalisation of railway station public area in Tábor. The aim of the thesis is to propose a possible urban solution including appropriate modifications of the public space in front of the train and bus stations, where transportation, commercial and also administrative activities are connected. The spatial requirements of the transportation hub are updated and the station is better integrated into the city organism. Keywords: nádraží,urbanismus,rozvojové území,železnice,autobusové nádraží,veřejný prostor,park,vlak; railway,station,bus,urbanism,public space,development,greenery Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR

Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým ...

Maier Karel; Loskot Matouš; Kraus Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

VLAKOVÁ SOUPRAVA
Tvarůžek Martin; Petrmichl Jan; Siegert Petr
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je studie vlakové soupravy jako celku s výhledem do blízké budoucnos- ti. Diplomová práce se dá rozdělit na několik částí: na návrh exteriéru, náhled do interiéru a optimalizaci služeb dopravce. Zadání jsem vytvořil jako ideovou strukturu se základními otázkami, na které jsem se v průběhu práce snažil odpovědět. Zvýšení atraktivity vlaků pro cestující jsem se snažil docílit několika způsoby, a to propojením několika hlavních stavebních kamenů. Respektováním kulturních a designových zvyklostí regionu, propojením služeb s osobními mobilními zařízeními a interaktivitou vlakových systémů rozšiřujících realitu s přesahem do edukace a zábavy. Tím jsem se snažil ve své práci nastínit možnou budoucnost vlaků, která by mohla přilákat novou klientelu do vlaků a hromadné dopravy.The theme of diploma thesis is the study of the train to the near future. The diploma thesis can be divided into several parts: exterior design, interior design and optimization of the carrier services. I created a structure of the basic questions which I tried to answer during my work. I have tried to increase the attractiveness of trains for passengers in several ways by connecting several basic building blocks. Respect for cultural and design habits in the region, interconnection of services with personal mobile devices and the interactivity of train systems, augmenting reality with overlapping into education and entertainment. In my work, I tried to introduce a possible future that could attract new clients into trains and public transport. Keywords: Vlak; souprava; design; idea; exteriér; interiér; redesign; brejlovec; region; emoce; realita; interaktivita; služby; hromadná; doprava; mobil; aplikace; atraktivita; edukace; zábava; výchova; budoucnost; Train; set; design; idea; exterior; interior; redesign; brejlovec; region; emotion; reality; interactivity; services; mass; transportation; mobile; application; attractiveness; education; entertainment; future Available in digital repository of ČVUT.
VLAKOVÁ SOUPRAVA

Tématem diplomové práce je studie vlakové soupravy jako celku s výhledem do blízké budoucnos- ti. Diplomová práce se dá rozdělit na několik částí: na návrh exteriéru, náhled do interiéru a ...

Tvarůžek Martin; Petrmichl Jan; Siegert Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY
Císler Ondřej; Kvíz Slavoj; Hejda Jiří
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků v dnes již ucelené zástavbě Vinohrad. Pozemek se nachází v sousedství několika významných domů z průběhu 20. Století. Naším úkolem bude se pokusit kvalitě těchto staveb vyrovnat a současně se pokusit odpovědět na otázky jak by mělo vypadat moderní luxusní bydlení v takto prestižní lokalitě a též jak vstupovat s novou stavbou do městské historické zástavby.The theme of diploma project is the Vinohrady's metropolitan house. The goal is to find an adequate solution how to complete the block structure at the street crossings of "Slezská" and "Blanická" streets. Nowadays the project's site is one of the last unbuilt ones in the Vinohrady's united structure. The site neighbours with a few important buildings of 20th century. Our task will be to create contemporary building which can stand next to these buildings and to answer the questions how could the modern living in prestigious location could look like and how intervene in historical city structure. Keywords: doplnění struktury; Vinohrady; mixed use; škola; Vinohrady; Mixed use; music school,Completiion of structure Available in digital repository of ČVUT.
METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY

Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků ...

Císler Ondřej; Kvíz Slavoj; Hejda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

KONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚ
Rothbauer Zdeněk; Stojanov Petr; Hrček Pavel
2017 - Czech
Zadáním diplomní práce je navrhnout konverzi bývalé textilní továrny v Železném Brodě, tak aby se stala novým studentským a společenským centrem nově navržené lokality. Budova se bude nacházet v čele nového náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem, tvořící středobod nové rozvíjející se části města. Náplní objektu jsou studentské koleje se zázemím, městská / univerzitní knihovna, textilní muzeum odkazující na historii budovy a ZUŠ zaměřená na výtvarnou tvorbu a sklářství, které má právě v Železném Brodě dlouholetou tradici.The aim is to propose the conversion of the former textile factory in Železný Brod so that it becomes a new student and public center of the newly designed locality. The building will be at the head of a new square and will be a clearly recognizable solitaire, forming the centerpiece of a new emerging part of the city. The object of the building is student dormitory, urban / university library, textile museum referring to the history of the building and art school focused on fine art and glass making, which has a long tradition in Železný Brod. Keywords: Železný Brod; továrna,konverze,textilní,knihovna; muzeum,studentské koleje; ZUŠ; Železný Brod; factory,conversion; textile; library; museum; college; elementary art school Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚ

Zadáním diplomní práce je navrhnout konverzi bývalé textilní továrny v Železném Brodě, tak aby se stala novým studentským a společenským centrem nově navržené lokality. Budova se bude nacházet v čele ...

Rothbauer Zdeněk; Stojanov Petr; Hrček Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD
Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
2017 - Czech
Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem navrhovaného řešení. Území bylo identifikováno jako klíčový potenciál pro rozvoj struktury a efektivního fungování města. Je navrženo dotvoření kompozice a základní kostry Pardubic směrem k systémově organizovanému městu. Návržené řešení se snaží podpořit fungování širšího centra jako "města krátkých vzdáleností" a umožňuje efektivní naplnění rozvíjejícího se potenciálu okolí nádraží pro vznik "nové centrality".This thesis describes general situation of a big brownfield area in the center of Pardubice in terms of its function, evolution and future potencial. The area has been identified crucial for a future development of city's structure and effective operation. The proposal defines a systematization of a main frameworks of the city. The aim of this paper is to suggest possible urban progress towards "the city of short distances", sustainable mobility, and effective use of opportunities of the main station area. Keywords: město,urbanismus,transformační oblast,nová centralita,brownfield; city,urbanism,urban planning,development area,urban development,brownfield development,new centre,brownfield Available in digital repository of ČVUT.
PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD

Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji ...

Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
2017 - Czech
Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.The master thesis explores an unknown new typology of a maternity house in the Czech republic. The overall design will include a precise definition of this prototype and will find a suitable form of typology to it. Keywords: porodní dům,zahrada,nitro,kout,Letná,alternativa; maternity house,garden,womb,corner,alternative Available in digital repository of ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je ...

Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
2017 - Czech
Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku přirozeně sestupuje po svahu. Blízkost vůči budově polikliniky vytváří napětí, obě budovy společně vymezují zahradu a dodávají ji intimnější měřítko. Zahradní fasáda polikliniky zůstává volná vůči ulici, místo tak zůstává jasné a přehledné. Svah je v domě zpřítomněn přímým schodištěm následujícím jeho tvar. Vnitřní chodba je prosvětlena světlíkem, který stavbu kompozičně pointuje. K nábřežní ulici se dům vztahuje klasickou uliční fasádou, do parku nabývá charakteru pavilonu.The thesis solves the proposal of the maternity center on the limited land of the policlinic garden at Letná in Prague. Maternity center offers a safe alternative to the required birth in hospitals. The house designed on the border of the city and the park naturally descends along the slope. Proximity to the building of the clinic creates tension, both buildings together define the garden and give it a more intimate scale. The garden facade of the policlinic remains free towards the street, the place remains clear and concise. The slope is presented in the house with a straight staircase following its shape. The interior corridor is illuminated by a skylight, which points out the construction. To the waterfront street, the house has a classic street facade. To the park house acquires the character of the pavilion. Keywords: Porodní dům; Letná; dům ve svahu; porodní asistentka; fitlopta; Maternity center,Letna ,House in the slope,Midwife,fitball Available in digital repository of ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku ...

Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
2017 - Czech
Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple design. The tube construction includes leather and other accessories for friendly using. Keywords: zdravotnická pomůcka; chodítko; uživatel; chůze; psychika člověka; medical equipment; rollator; user; walk; psyche of man Available in digital repository of ČVUT.
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple ...

Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
České vysoké učení technické v Praze, 2017

OTEVŘENÉ VYSOČANY
Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
2017 - Czech
V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě navazuje na výrobní tradici a po letech posiluje význam čtvrti v rámci metropole.Urban concept of area Vysočany focused on localities classified as transformational areas is processed in diploma project. New designed city structure takes advantage of potential of industrial heritage, follows in changed form the manufacturing tradition and after years strengthens the meaning of the quarter within the metropolis. Keywords: Urbanistická koncepce; transformační oblast; kreativní průmysl; Urban concept,transformation area,creative industry Available in digital repository of ČVUT.
OTEVŘENÉ VYSOČANY

V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového ...

Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases