Number of found documents: 239311
Published from to

Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.
Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify and describe cognitive illusions which can have a negative impact on the process of evidence evaluation. The mutual position of psychology and law in also considered within introductory chapters. The decision making of the judges is initially described by theoretical models. Three cognitive illusions that are essential for evidence evaluation are described in the following chapter. It is anchoring heuristic, hindsight bias and confirmation bias. Eventually risks, which these cognitive illusions represent for evidence evaluation, are described and forms of countermeasures are discussed. One chapter of the thesis is devoted to the description of ego depletion, which could pose another limit for the process of evidence evaluation. Ego depletion describes decline of self-control in cases which demand conscious effort. The judges are probably in a risk of ego depletion. This phenomenon can lead to higher vulnerability towards cognitive illusions and stronger tendency to maintain status quo. Possible countermeasures are described and discussed on one hand against anchoring, hindsight and confirmation bias and on the... Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů: Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku usuzování a rozhodování v rámci procesu hodnocení důkazů, a to především za účelem identifikace a popsání kognitivních iluzí, které mohou tento proces negativně ovlivnit. Úvodem je také zmíněna vzájemná pozice psychologie a práva. Soudcovské rozhodování je nejprve popsáno teoretickými modely. V další části jsou popsány tři kognitivní iluze, které jsou významné v rámci procesu hodnocení důkazů. Jedná se o heuristiku kotvy, hindsight bias a konfirmační zkreslení. Dále jsou popsána rizika, která tyto kognitivní iluze představují pro hodnocení důkazů a zároveň jsou diskutována jejich možná opatření. Samostatná část diplomové práce je věnována fenoménu deplece ega, který by mohl představovat další limit kvality procesu hodnocení důkazů. Deplece ega popisuje pokles sebekontroly v případech, které vyžadují vynakládání souvislého úsilí. Soudci jsou tímto pravděpodobně také ohroženi. Jedním z důsledků deplece je i zvýšené užívání heuristik a silnější tendence zachovávat status quo, což se může nadále negativně odrazit na kvalitě rozhodování. Prostor je také věnován popisu a diskuzi možných opatření jednak vůči jednotlivým kognitivním iluzím jednak obecně vůči psychologické kontaminaci při hodnocení důkazů. Bohužel... Keywords: Právní rozhodování; kognitivní iluze; heuristika kotvy; hindsight bias; konfirmační zkreslení; deplece ega; Law decision-making; cognitive illusions; anchoring heuristic; hindsight bias; confirmation bias; ego depletion Available in a digital repository NRGL
Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.

Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify ...

Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Vliv centrálních bank na ekonomiku
Špalek, Ondřej; Borkovec, Aleš; Dupáková, Lenka
2018 - Czech
1 Economic Impact of Central Banking Abstract Aim of the following work is to analyse economic impact of central banking, and it is primarily reaction to loose monetary policies adopted after subprime crisis by most of world's central institutions. In first part, I am focusing on presentation of some historical facts related to formation of central banking and summarizing institutional development of banks in Czech Republic, United States and Japan. Second part is focusing on explanation of theoretical basis on which following critic of central banking is built upon. It is mainly explanation of subjective value theory, time preferences and interest that is inevitable result of existence of production structure. Second part of this section is dedicated to central banking itself, mainly to monetary expansion that has destructive impact on market coordination, conceals market prices and leads to systematical entrepreneur mistakes, that stand on the beginning of every economic crisis. Third part of this work is practical and is divided into three subsections. In first, I am focusing on phenomena of Japan's lost decades and I'm explaining that stagnation of the nineties is the result of manipulated interest rates and uncontrolled expansion of monetary base. Second part is dedicated to Czech Republic and Its... Vliv centrálních bank na ekonomiku Abstrakt Cílem následující práce je analýza vlivu centrálních bank na světové ekonomiky a je především reakcí na uvolněnou monetární politiku, která byla po hypoteční krizi adoptována většinou světových centrálních institucí. V první části této práce se zaměřuji na přednesení některých historických poznatků přítomných vzniku centrálního bankovnictví a následné shrnutí institucionálního vývoje bank v České republice, Spojených státech a Japonsku. Druhá část této práce se pak zaměřuje na objasnění teoretických východisek, na kterých staví následná kritika centrálního bankovnictví. Jde především o vyjasnění subjektivní teorie hodnoty, časových preferencí a úroku, který je nevyhnutelným důsledkem existence produkční struktury. Druhá polovina této části se pak věnuje samotné činnosti centrálních bank, především monetární expansí, která má ničivý důsledek na koordinaci v rámci trhu, zastírá cenové signály a vede k systematickým podnikatelským omylům, jež stojí na počátcích opakujících se ekonomických krizí. Třetí část je pak částí praktickou, rozdělenou na tři pododdíly. V prvním se věnuji fenoménu japonských ztracených dekád a poukazuji na skutečnost, že stagnace devadesátých let má počátek v manipulaci s úrokovými sazbami a nekontrolovatelném navyšování monetární báze. Ve... Keywords: Stát; banka; krize; State; bank; crisis Available in a digital repository NRGL
Vliv centrálních bank na ekonomiku

1 Economic Impact of Central Banking Abstract Aim of the following work is to analyse economic impact of central banking, and it is primarily reaction to loose monetary policies adopted after subprime ...

Špalek, Ondřej; Borkovec, Aleš; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů
Krčálová, Kristýna; Dupáková, Lenka; Seknička, Pavel
2018 - Czech
Financial Market Regulation in the Czech Republic with a Focus on the Securities Market ABSTRACT: The financial markets constitute a foundation of every market economy and in recent years their regulation is becoming increasingly relevant for political-legislative decision- making process (mainly as result of the last world financial and economic crisis). This Master's thesis focuses on the securities market regulation in Czech Republic and its main purpose is to evaluate this regulation, primarily its development and impacts on the market as a whole, on an individual issuer of a security or (as the case may be) on an investor as well. The thesis itself is divided into five parts. The first one represents a theoretical introduction to the financial markets and analyses basic terms, financial market functions and structure. The second, third and fourth chapters deal with crucial entities influencing the securities market - a regulated market organizer, an investment firm, investment intermediaries and a multi-sided trading system organizer. Chapters especially strive to compare contemporary legislation with legislation as amended by the Act No. 204/2017 Sb., which generally comes into force January 3rd 2018 and which transposes important European secondary legislation regulations, such as Directive... Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů ABSTRAKT: Finanční trhy tvoří základ fungování každé tržní ekonomiky a jejich regulace se v posledních letech (zejména s poslední světovou finanční a ekonomickou krizí) dostává do popředí politicko-legislativního rozhodování. Tato diplomová práce se zabývá regulací trhu s cennými papíry v ČR, přičemž jejím hlavním cílem je zhodnocení této regulace, především její vývoj a dopady na trh jako celek, na jednotlivé emitenty cenných papírů, popř. na jejich investory. Práce samotná je rozdělena do pěti částí. První z nich představuje teoretický úvod do problematiky finančních trhů a soustřeďuje se na základní pojmy, funkce finančních trhů či jejich členění. Druhá až čtvrtá část se věnují klíčovým subjektům působícím na trhu cenných papírů - organizátorovi regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papíry, investičnímu zprostředkovateli, vázanému zástupci a provozovateli mnohostranného obchodního systému - a zejména se snaží komparovat jejich současnou právní úpravu s právní úpravou ve znění novelizačního zákona č. 204/2017 Sb. Tento zákon nabývá obecně účinnosti 3. ledna 2018 a transponuje významné předpisy unijního sekundárního práva z oblasti kapitálového trhu, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů... Keywords: finanční trh; trh cenných papírů; regulace; cenný papír; prodeje na krátko; financial market; securities market; regulation; security; short selling Available in a digital repository NRGL
Regulace finančního trhu v ČR se zaměřením na trh cenných papírů

Financial Market Regulation in the Czech Republic with a Focus on the Securities Market ABSTRACT: The financial markets constitute a foundation of every market economy and in recent years their ...

Krčálová, Kristýna; Dupáková, Lenka; Seknička, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jelínek, Jaroslav; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
The subject of this Master's Thesis is to present some legal aspects of employment of persons with disabilities. This thesis deals with the subject particularly with respect to national policy of employment and individual labour-law relations. The largest part of text is devoted to the efforts of the state to reach higher employment rate of persons with disabilities and to compensate their inherent handicaps. This thesis is divided into seven thematic parts. The introduction is followed by part that defines basic terms of employment of people with disabilities which are not legally defined. The issue concerns the terms which are regularly mistaken in common conversation such as disability and handicap. The third part contains an overview of the most important documents, of significant international organizations, which contain the definition of persons with disabilities. These most significant international organizations are the International Labour Organisation, the World Health Organization, the United Nations, the Council of Europe and the European Union. The fourth part contains the definitions of person with disabilities according to five acts of Czech legislation. Every act uses different legal term for persons with disabilities and it defines them in different way. Some acts do not contain... Předmětem této diplomové práce je představení některých právních aspektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato práce se věnuje tématu zejména s ohledem na státní politiku zaměstnanosti a individuální pracovněprávní vztahy. Nejvíce prostoru je v textu věnováno snahám státu o vyšší zaměstnanost osob se zdravotním postižením a kompenzaci přirozených znevýhodnění. Práce je členěna do sedmi tematických částí. Po úvodu následuje část vymezující základní pojmy zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které nejsou legislativně vymezeny. Jedná se o pojmy, jež jsou v běžné řeči často zaměňovány, např. postižení a znevýhodnění. Třetí část tvoří přehled nejpodstatnějších dokumentů významných mezinárodních organizací, jejichž obsahem je vymezení osob se zdravotním postižením. Těmito nejvýznamnějšími organizacemi jsou Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů, Rada Evropy a Evropská unie. Čtvrtá část obsahuje vymezení osoby se zdravotním postižením dle pěti zákonů české legislativy. Každý ze zákonů používá jiný legální termín pro osoby se zdravotním postižením a jinak je definuje. Některé zákony vlastní definice neobsahují a osoby se zdravotním postižením definují za použití jiných předpisů. Tak je tomu u zákona o zaměstnanosti, který se odkazuje na... Keywords: zaměstnávání; osoba se zdravotním postižením; vada; znevýhodnění; porucha; employment; person with disabilities; impairment; handicap; disorder Available in a digital repository NRGL
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

The subject of this Master's Thesis is to present some legal aspects of employment of persons with disabilities. This thesis deals with the subject particularly with respect to national policy of ...

Jelínek, Jaroslav; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře
Bárta, Petr; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2018 - Czech
IN ENGLISH Criminal liability for breach of the duty of due managerial care The aim of this thesis is to analyze the duty of due managerial care and its attributes for the members of the statutory bodies of the capital companies including the rule of entrepreneurial judgment, the instructions of the General Meeting, the delegation of powers of the statutory body of entrepreneurial judgment and the criminal law aspects of the violation of the care of a goodman. The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter briefly describes the basic issues of capital companies. The second chapter deals with the duty of due managerial care of the statutory bodies of capital companies and its attributes, emphasizing the changes brought about by the recodification of private law. First, the duty of loyalty is analyzed, as one of the basic stones of duty of care of a good manager, then attention is paid to the expected care and the approach of its definition. The third chapter deals with general parts of criminal law, which first deals with the possibility of using criminal law, and the attention is then paid to the subjective side and unlawful circumstances. The circumstance of exclusion of illegality is highlighted by a mistake, especially in the context of expert advice, by its influence on... V ČESKÉM JAZYCE Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře Cílem této práce je rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a jejích atributů pro členy statutárních orgánů kapitálových společností včetně pravidla podnikatelského úsudku, pokynů valné hromady, přenesení působnosti statutárního orgánu na třetí osoby a trestněprávní aspekty porušení péče řádného hospodáře. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola ve zkratce popisuje základní problematiku kapitálových společností. Druhá kapitola se zabývá povinností péče řádného hospodáře statutárních orgánů kapitálových společností a jejími atributy, přičemž je kladen důraz na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejdříve je analyzována povinnost loajality, jakožto jeden ze základních kamenů povinnosti péče řádného hospodáře a dále je pozornost věnována očekávané péči a přístupu jejího vymezení. Třetí kapitola pojednává o obecné části trestního práva, kdy se nejprve zabývá možností užití trestního práva a pozornost je pak věnována subjektivní stránce a okolnostem vylučující protiprávnost. Z okolností vylučující protiprávnost je vyzdvihnut omyl, a to zejména v souvislosti s odbornou radou, jejím vlivem na trestní odpovědnost. Čtvrtá kapitola je věnována zvláštní části trestního zákoníku a jsou v ní... Keywords: Péče řádného hospodáře; povinnost péče; povinnost loajality; trestní právo; trestní právo; subjektivní stránka; právní omyl; Care of a good manager; duty of care; duty of loyalty; criminal law; subjective aspect; legal error Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře

IN ENGLISH Criminal liability for breach of the duty of due managerial care The aim of this thesis is to analyze the duty of due managerial care and its attributes for the members of the statutory ...

Bárta, Petr; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Gnozeologické aspekty aplikace práva
Kallai, Vojtěch; Tryzna, Jan; Žák Krzyžanková, Katarzyna
2018 - Czech
This diploma thesis Gnoseological implication of law application inquires the epistemology of judicial decisions, known as proving. The work does not confine itself to mere law rules of proving before the court; rather it focuses on the comprehensive theory of the judicial cognition, which dwells in the proving law basis is not always clearly defined. These basis or axioms of law epistemology are to be exploited and clarified by our paper. Except the introduction and the final conclusion, the analyses are divided into four chapters. The chapter Prolegomena k teorii poznání explores the general cognition philosophy with references to the critical reflection of the (both empirical and rational) cognitional possibilities. It is supposed to be a source of the scrutiny of the special judicial cognition. The following chapter Specifika poznávání v právu uses the descriptive method to study the main characteristics of the specific judicial cognition as long as they differ from the characteristics of the general cognition. The comparison of the theoretical and real law approach is also given a consideration. The chapter Pragmatická doktrína is trying to provide integration as well as a generalization of the previous discoveries and in the conclusion it aims to provide clear and explicit gnoseological theory... Předkládané zkoumání Gnozeologické aspekty aplikace práva se zabývá poznáváním během soudního rozhodování, v pozitivním právu označovanou jako dokazování. Práce se však neomezuje na platné důkazní právo, spíše se soustředí na teorii soudního poznávání stojící v pozadí důkazního práva, a to ne vždy na jasně formulovaných základech. Tyto základy či axiomy teorie poznání v právu se předkládané zkoumání snaží odkrýt a explicitně formulovat. Vedle úvodní kapitoly, představující strukturu a záměr zkoumání, a kapitoly závěrečné, shrnující provedené úvahy, je analýza rozdělena do čtyř částí. V kapitole nazvané Prolegomena k teorii poznání je představena obecná problematika filosofie poznání na pozadí kritiky víry v možnost objektivního poznání - ať už empirického či racionálního - a má posloužit jako východisko pro analýzu svébytné právní gnozeologie. Následující kapitola Specifika poznávání v právu je vedena deskriptivně a snaží se zevrubně prozkoumat soudní poznávání a popsat jeho základní atributy především na základě odlišností, které vymezují poznávání v právu vůči obecnému poznání. Prostor je rovněž věnován komparaci platných procesních předpisů napříč právními odvětvími a jejich přístupu k úpravě zkoumaných otázek. Kapitola nazvaná Pragmatická doktrína se posléze pokouší o syntézu a určité zobecnění... Keywords: poznávání; dokazovaná; soudní řízení; cognition; proving; court procedure Available in a digital repository NRGL
Gnozeologické aspekty aplikace práva

This diploma thesis Gnoseological implication of law application inquires the epistemology of judicial decisions, known as proving. The work does not confine itself to mere law rules of proving before ...

Kallai, Vojtěch; Tryzna, Jan; Žák Krzyžanková, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu
Korbařová, Sylvie; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2018 - Czech
The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system The theme of this thesis is "The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system". The aim of it is comprehensive synopsis of the issue of practising hiking and other selected free-time activities in Czech legal system. It familiarizes its readers with constitutional law basis of freedom of movement and freedom of stay, as well as with common grounds of legal regulation of given activities. Thesis is focused on a few laws, which are the most important from the perspective of this thesis. These laws allow basic overview of the most important institutes which regulate protection of water, protection of forest, general and particular protection of nature and land, restriction of admittance, restriction or prohibition of activity and other. Furthermore thesis talks about basis of legal regulation of offenses contained in given laws. In next part thesis describes selected activities and limits of its practising. Thesis is especially focused on hiking, and related activities as camping, overnight staying in nature, bivouacking, fire-making, which have sort of privilege position (according to a title of thesis). Moreover thesis describes water tourism, horse-riding,... Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu Předmětem této práce je "Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu". Jejím cílem je komplexní shrnutí problematiky provozování turistiky a dalších vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu. Práce čtenáře seznámí s ústavně-právními základy svobody pohybu a pobytu, stejně jako se společnými základy právní úpravy vybraných aktivit. Práce se zvýšeně věnuje několika zákonům, které jsou z jejího pohledu nejvýznamnější. Tím vytváří základní přehled nejdůležitějších institutů, které upravují ochranu vod, ochranu lesa, obecnou a zvláštní ochranu přírody a krajiny, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody a krajiny nebo omezení a zákaz činnosti a další. Dále práce popisuje základy právní úpravy přestupků v uvedených zákonech. V další části se práce zabývá jednotlivými aktivitami a limity jejich provozování. V práci je rozvedena tématika turistiky a s tím spojené táboření, nocování, bivakování a rozdělávání ohňů, které mají vzhledem k tématu práce poněkud výsadní postavení. Dále se práce věnuje vodáctví, jízdě na koni, jízdě na kole, běžkování a musheringu, horolezectví, organizaci závodů a organizaci fotografických workshopů. Práce se rovněž v průběhu výše uvedených aktivit zabývá... Keywords: svoboda pohybu a pobytu; volnočasové aktivity; ochrana přírody a krajiny; freedom of movement and stay; free-time activities; protection of nature and land Available in a digital repository NRGL
Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu

The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system The theme of this thesis is "The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech ...

Korbařová, Sylvie; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Levicová recepce díla Carla Schmitta
Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find out which aspects of Schmitt's work are the most popular among left-wing authors and to search for the causes of this inspiration. Thus, it was necessary to reconstruct the historical context in which such a conservative thinker becomes a frequently quoted author within various branches of leftist thought. In Carl Schmitt's case, because of his shift towards Nazism in the 1930s, there is also a methodological problem of the possible separation of his work from his career and personality, the separation of a particular theoretical approach from the motives which led to this approach. Therefore, the attempt to use Schmitt's thought for progressive left-wing goals is not easily compatible with strictly contextual reading of his work. Schmitt's work itself is described and analyzed especially in the first half of this thesis. The first chapter describes, in the historical context, some basic concepts which Schmitt deals with. The chapter is structured according to main targets of his critique: legal positivism; liberal democracy; quantitative total state, which is able to intervene in every part of society,... Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově orientovanými autory nejvíce, a ptala se, jaké jsou příčiny této inspirace. Bylo tedy nutno specifikovat historický kontext, ve kterém se takto konzervativní myslitel stává hojně citovanou postavou u různých proudů levicového myšlení. U Carla Schmitta se pak v souvislosti s jeho nacistickou životní epizodou objevuje ještě metodologický problém možnosti oddělení díla od osobních prvků autorovy kariéry, oddělení teoretického postoje samotného od motivů, které k nim vedly. Snaha využít jeho myšlenky k progresivně levicovým cílům z tohoto důvodu nejde příliš dohromady s přísně kontextuálním čtením jeho díla. Schmittovu dílu samotnému se věnuje první polovina práce. První kapitola popisuje základní koncepty, se kterými Schmitt pracuje, v historickém kontextu, ve kterém se jako autor nacházel. Schmittovo dílo je zde probíráno v souvislosti s hlavními cíli jeho kritiky: právním pozitivismem, liberální demokracií, tzv. kvantitativním totálním státem, který sice zasahuje do všech částí společnosti, ale zároveň je slabý, jelikož je ve vleku zájmových skupin, dále humanitou, primátem etiky a... Keywords: Carl Schmitt; levice; intelektuální dějiny; politično; teorie demokracie; Carl Schmitt; the Left; intellectual history; the political; theory of democracy Available in a digital repository NRGL
Levicová recepce díla Carla Schmitta

This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find ...

Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie
Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
2018 - Czech
Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have demonstrated a high association of celiac disease with HLA genes (human leukocyte antigens) II. Class. Approximately 90-95% of the patients have a HLA-DQ2 haplotype (DQA1*05/DQB1*02), the remaining 5-10% are carriers of HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) or inherited only one allele of HLA-DQ2 genotype. Approximately 30% of the healthy population has this haplotype and only 1% develops celiac disease. If 30% of healthy individuals have this haplotype and do not develop celiac disease, this may be affected by a different level of expression in healthy and diseased individuals. Aims: The aim was to design and test a primer and probe system for QPCR that will amplify all selected HLA-DQA1 and HLA-DQB1 candidate genes at risk for celiac disease and use this system to measure the relative level of expression of risk genes in healthy donors and patients with celiac disease. Methods: The study included 10 patients with recent celiac disease and 15 healthy donors who were selected from the database of the Institute of Medical Genetics of the 3.LF UK based on their genotypes HLA-DQA1 and HLA-DQB1. Patients were first detected... Úvod: Celiakie je multifaktoriální autoimunitní onemocnění, které je vyvoláno reakcí na gluten a s ním související proteiny u geneticky vnímavých jedinců. Genetické studie prokázaly vysokou asociaci celiakie s geny HLA (lidské leukocytární antigeny) II. třídy. Přibližně 90-95 % pacientů má HLA-DQ2 haplotyp (DQA1*05/DQB1*02), zbývajících 5-10 % je nositeli HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) nebo zdědili pouze jednu alelu haplotypu HLA-DQ2. Přibližně 30 % zdravé populace má tento haplotyp, ale pouze u 1 % se vyvine celiakie. Pokud se u 30 % zdravých jedinců vyskytuje rizikový haplotyp a nevyvine se u nich celiakie, může to být ovlivněno odlišnou mírou exprese u zdravých a nemocných jedinců. Zda se u této skupiny celiakie projeví či nikoliv, může být ovlivněno odlišnou mírou exprese. Cíle: Cílem bylo navrhnout a otestovat systém primerů a sond pro kvantitativní PCR (QPCR), který bude amplifikovat všechny vybrané alely HLA-DQA1 a HLA-DQB1 kandidátních genů rizikových pro celiakii, a tento systém ověřit prostřednictvím kvantifikace relativní exprese rizikových genů u zdravých dárců a pacientů s celiakií. Metody: Do studie bylo zahrnuto 10 pacientů s recentní celiakií a 15 zdravých dárců, kteří byli vybráni z databáze Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK na základě jejich genotypu HLA-DQA1 a HLA-DQB1. U pacientů byl... Available in a digital repository NRGL
Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie

Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have ...

Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
Univerzita Karlova, 2018

Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA
Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
2018 - Czech
Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the possibilities of reliable prediction of the complex morphology of facial traits on the basis of genome analysis and the ability to capture the variability of human facial morphology through genotype variability are highly limited. Complete genetic basis of the physiological variability of craniofacial traits remains more or less unknown. This master's thesis was created as a pilot study of the shared project of the Laboratory of 3D Imagining and Analytical Methods and the Laboratory of Molecular Anthropology on Department of Anthropology and Human Genetics. Material and Methods: The specimen collection is composed of DNA samples derived from 30 families (29 with 4 members, 1 with 5 members) who fulfilled required criteria. Nine single nucleotide polymorphisms were chosen based on the available information. Eight of them are linked to normal facial variability and one was chosen based on the assumed function of the gene where the polymorphism is located. There were two methods of genotyping: RFLP method with the use of restriction endonuclease and SNaPshot method. Morphological data were provided by the... Úvod: Genetická podmíněnost lidského obličeje je zřejmá při pohledu na členy rodin a pozoruhodná je podobnost monozygotních dvojčat, která jsou geneticky identická. Možnost spolehlivé predikce komplexní morfologie faciálních znaků na základě analýzy genomu a schopnost postihnout variabilitu morfologie lidského obličeje prostřednictvím variability genotypové je zatím silně omezená. Kompletní genetický podklad fyziologické variability kraniofaciláních znaků zůstává v podstatě neznámý. Tato diplomová práce vznikla jako pilotní studie společného projektu Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod a Laboratoře molekulární antropologie Katedry antropologie a genetiky člověka. Materiál a metody: Soubor vzorků je tvořený 30 rodinami (29 rodin čtyřčlenných a 1 rodina pětičlenná), které splnily stanovené požadavky. Na základě dostupných informací bylo vybráno 9 jednonukleotidových polymorfismů; osm z nich je již spojováno s normální variabilitou obličeje, jeden byl vybrán na základě předpokladu funkce genu, ve kterém polymorfismus leží. Genotypizace probíhala dvěma metodami - pomocí restrikční endonukleázy metodou RFLP a metodou SNaPshot. Morfologická data byla poskytnuta Laboratoří 3D zobrazovacích a analytických metod. Závěr: Potvrdili jsme asociaci dvou polymorfismů s morfologií lidského obličeje.... Keywords: genetická podmíněnost kraniofaciální morfologie; dědičnost; SNP; SNaPshot; genetic determination of craniofacial morphology; heredity; SNP; SNaPshot Available in a digital repository NRGL
Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA

Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the ...

Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases