Number of found documents: 237252
Published from to

SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC
Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci skautského Libereckého kraje.The project is an architectural study of a scout basecamp in a particular site in Liberec - Dolní Hanychov. The building is supposed to be used for regular scout meetings but also to administrate and represent scouting in the region of Liberec. Keywords: skauting,klubovna,Liberec,Dolní Hanychov,ubytovna,multifunkční sál,hřiště; scouting,clubroom,Liberec,Dolní Hanychov,hostel,multifunctional hall,playground Available at various departments of the ČVUT.
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC

Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci ...

Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA
Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
2018 - Czech
Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu Aeropolis. Snaží se podpořit městský charakter hlavní třídy vedoucí od nově budovaného terminálu a poskytuje dostatek flexibilních kancelářských prostor reagujících na budoucí poptávku společností i jednotlivců vázaných svojí činností k letištnímu provozu nebo mezistátnímu cestování.The proposal focuses on building an office space and a coworking center in the area of ?the dynamically developing Prague airport. It relates on the underground highway and complements the new concept of the urban structure of the Aeropolis project. It seeks to promote the urban character of the main boulevard leading from the newly-built terminal and provides a sufficient amount of flexible office spaces that response to the future demand of companies and individuals bound by their activities to airport traffic or international travel. Keywords: Administrativa,coworking,Aeropolis,Letiště Václava Havla,Praha; Office building,coworking,Aeropolis,Václav Havel airport,Prague Available at various departments of the ČVUT.
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA

Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept ...

Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti
Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
2018 - Czech
Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně řízeného hltiče je poté porovnán s výkonem optimalizovaného pasivního hltiče.This thesis deals with general principles of vibration absorber design and it's active control. Further, a simulation model of the planar vibration damper is created. Then, with a use of suitable actuators, LQR and model predictive control is synthesized. Performance of the controled damper is compared with a optimized pasive damper. Keywords: Vibrace,aktivní dynamický hltič,optimalizace,prediktivní řízení,optimální řízení,LQR; Vibration,active vibration damper,optimization,predictive control,optimal contro,LQR Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti

Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní ...

Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení efektivnosti investice
Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičního projektu, jsou zde popsány manažerské finance, rizika projektu, životní cyklus a fáze projektu. V druhé části je již hodnocen konkrétní projekt, a to rekonstrukce nemovitosti. V úvodu jsou popsány předpoklady realizace projektu, rozsah rekonstrukce a návrh dispozičního řešení bytových jednotek. Součástí praktické části je analýza vstupů, zařízení, analýza trhu, analýza rizik a finanční analýza. Na základě všech získaných informací je celý projekt vyhodnocen a v diplomové práci se nachází doporoučení investorovi, zda projekt realizovat.The aim of the thesis is to evaluete an investment in refurbishment to historical property and subsequent maintenance as rental accommodation, and to give investors a recommendation on whether to implement the project. In the first part of thesis the author processes the theoretical basis for the evaluation of investment project. There are described managerial finance, risk of project, life cycle and phase of project. The second part is focused on the evaluation of my project - refurbishment property. There are describe the initial assumptions of the project, range of refurbishment and design of apartments. The thesis contains analysis of the inputs, analysis market, analysis of risks and financal analysis. Based on this infromation the author evaluates the investment project and forms recommendations for the investor. Keywords: Investice,hodnocení investic,čistá současná hodnota,projekt,finance,společnost,investiční riziko,formy financování,finanční analýza; Investment,investment evaluation,net present value,project,finance,company,risk investment,forms of financing,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení efektivnosti investice

Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první ...

Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE
Girsa Václav; Jílková Petra; Kuča Karel
2018 - Czech
Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP pojata jako 1. rešerše dostupné literatury pojednávající o vývoji vesnice Blansko u Kaplice a 2. úvodní průzkum památky včetně vyznačení o odůvodnění problémových míst pro další průzkumy. Část návrhová: projekt obsahuje návrh nového využití jednotlivých budov fary, návrh na úpravu plochy dvora, zadního dvora a sadu. Nové využití: bydlení správce, knihovna, kavárna, konferenční centrum ve staré části; novostavba penzionu v zahradě fary.The diploma project of architecture and urbanism, the module of monument care, consists of two parts: the part of the building-historical survey and the design part. In relation to the theme of the parish, the diploma part of buil-ding-historical survey is conceived as follows: 1st - research of available lite-rature dealing with the history of the village Blansko by Kaplice, and 2nd: initial survey of the monument, including the highlight of problem areas for further surveys. Design part: The project icludes a concept for new use of individual parish buildings: courtyard, back yard and garden. New use: house manager apartment, library, café, conference center in the old part; where-as new hotel building is designed in the bottom side of the garden. Keywords: rekonstrukce,konverze,revitalizace,fara,sýpka,stavebně-historický průzkum,renesance,baroko,památková péče,Blansko u Kaplice,Kaplice,Kaplicko; reconstruction,conversion,revitalisation,country parsonage,vicarage,granary,historic building survey,Renaissance,Baroque,monument care,Blansko by Kaplice,Kaplice,Southern Bohemia Available at various departments of the ČVUT.
KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE

Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP ...

Girsa Václav; Jílková Petra; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH
Kolařík Radek; Trokan Marek; Pizinger Jaromír
2018 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění stávajícího kostela a doplnila nové náměstí. Hotel nabízí mimo ubytování i další služby jako je wellness, konferenční prostory a restaurace. Jedním z cílů je také zvýšit atraktivitu místa.My master's thesis is dedicated to an area linked directly to newly established square. There is also a church placed close to this site. Main part of my thesis is to design a hotel here. I am trying to locate the building in a way that would improve the surroundings of the existing church and completed the new square. The hotel provides accommodation as well as other services like wellness, conference rooms and restaurant. One of the goals is also to increase the attractiveness of this place. Keywords: Hotel,Semily,konference,wellness,restaurace; hotel,Semily,conference,wellness,restaurant Available at various departments of the ČVUT.
POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH

Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou ...

Kolařík Radek; Trokan Marek; Pizinger Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PALMOVKA
Kuzemenský Michal; Beran Vojtěch; Žalský Jan
2018 - Czech
Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.Project take up with the Palmovka, area in district Prague 8. There were designed three public spaces and surrounding buildings, which outline future development of area. Keywords: Praha,Praha 8,Libeň,Palmovka,město,periferie,centrum,zástavba,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,umělecké zásady,Kuzemenský,FA ČVUT,Vojtěch Beran; Prague,Prague 8,Liben,Palmovka,the,center,city,town,urban,urbanism,development,urban space,Kuzemensky,FA CTU,Vojtech Beran Available at various departments of the ČVUT.
PALMOVKA

Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.Project take up with the Palmovka, area in district Prague ...

Kuzemenský Michal; Beran Vojtěch; Žalský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

CHILDREN´S ISLAND
Císler Ondřej; Marenic Savka; Jančok Martin
2018 - Czech
Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje prázdnotou. Jde o konceptuální návrh, který se zaměřuje na otevřený vzdělávací program školy v dnešní době. Tento program zahrnuje netradiční až nekonvenční způsoby výuky, které kladou důraz na dětské pocity, touhy, schopnosti. Spíše než aby děti získávaly konkrétní znalosti tradiční cestou, budou se učit jak žít, jak spolupracovat a co je důležité skrze hru a sociální interakci.The master thesis explores the character of Dětský Ostrov and suggests the typology of the education for children between 6 to 14 years old. The island is supposed to be connected to the children but it has become a void in the city. It is a conceptual design of the school today which includes non-traditional, non-conventional way of teaching, according to children's desires, feelings, affections. Rather than absorbing specific forms of knowledge, in a traditional way, children will learn how to live, how to network and what is important, learn through play and social engagement. Keywords: vzdělávání,ostrov,děti,škola,krajina,příroda,sociální interakce,otevřený systém; education,children,island,school,landscape,nature,social interaction,open system Available at various departments of the ČVUT.
CHILDREN´S ISLAND

Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje ...

Císler Ondřej; Marenic Savka; Jančok Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vyhlídková věž
Blesák Lukáš; Farkaš Tomáš; Baierle Tomáš
2018 - Czech
V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V programu jsem věž podrobil také dynamické analýze, která je důležitá pro správné zatížení konstrukce větrem dle současných norem. Po vytvoření modelu jsem posoudil únosnost hlavních nosných prvků konstrukce. Dalším úkolem bylo posouzení vybraných detailů a vytvoření deskostěnového modelu jednoho ocelového styčníku v programu Scia Engineer. Výsledkem mé práce je statický posudek nosných prvků, které v modelu vykazují největší napětí, posouzení vybraných detailů a vypracování výkresové dokumentace a technické zprávy.In this thesis, I focused on a design of 3D computer model of Bohdanka, the observation tower, in a village Bohdaneč, which corresponds with actual realization. The 3D model, I created in computational software Scia Engineer. I also used the software for dynamic analysis that is importanat for correct wind loading. After creating of the 3D model, I assessed load-bearing capacity of main supporting elements. Next point was assessment some details and design shell model of one steel joint in the software Scia Engineer. Results of my thesis is structural assessment of supporting elements with the biggest stress in the 3D model, assessment of chosen details and processing of drawings and engineering report. Keywords: věž,zatížení větrem,ocelo-dřevěná konstrukce,prutová konstrukce,dynamika,styčník MKP; Tower,wind loading,steal-timber structure,bar structure,dynamics,joint in FEM Available at various departments of the ČVUT.
Vyhlídková věž

V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního ...

Blesák Lukáš; Farkaš Tomáš; Baierle Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Hradečný Tomáš; Požárová Martina; Chuchlíková Ida
2018 - Czech
Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický návrh pracuje ve dvou měřítkových rovinách. V celoměstském pohledu se soustředí na přiblížení cest lidí a vody. Navrhuje nové lávky, cesty a odhaluje bývalé mlýnské náhony. Detailněji se projekt soustředí na prostor řek v okolí centra. Řeka je osa prostoru, ke které se obracejí domy. Linie, na kterou se cestou městem navlékají různé atmosféry. Navrhovaný prostor je chápán jako veřejný vnitřek. Společný městský prostor, který je identickým místem Velkého Meziříčí, města mezi řekami.Diploma project is concerned with rivers in Velké Meziříčí. In history they set the place for city and its shape. Later on the city grows in its own ways in principle far from rivers. The rivers are considered as base of local identity. Urban design operates in two scales. In citywide view it focus on gathering paths of people and rivers more often. There are new footbridges and paths designed and historical artificial channels are revealed. The project closely looks at riverside at city centre. River as centre of designed space. The line that links various atmospheres. Designed space is understood as public inside. Common city space which is characteristic for Velké Meziříčí, city in between rivers. Keywords: řeky,město,identita místa,veřejný prostor; rivers,city,local identity,public space Available at various departments of the ČVUT.
MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ ...

Hradečný Tomáš; Požárová Martina; Chuchlíková Ida
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases