Number of found documents: 184730
Published from to

Jeskyně a jejich ochrana v právu
Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
2017 - Czech
This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of its relation to other fields of expertise, including legal studies (e.g., mining law) and other disciplines (e.g., geology, carsology). First, our attention is paid to definition of the term "cave" and to links of the term to natural sciences. Further, we analyse the development of legal conservation of caves and approaches to caves as a subject of legislation per se. The example of Slovenia - being a prominent speleological country with recognized legislation in terms of its quality and detail - is used in order to compare Czech approaches to cave conservation. Concerning the practical issues, we present an example of conservation effort devoted to one single cave in Czechia, which enables to describe functioning of legal conservation tools, including the themes where these tools overlap. We also present and discuss the only one Czech case-law dealing with the legal aspect of caves. Cílem této diplomové práce je prozkoumat českou právní úpravu ochrany jeskyní, a to jak z obecného hlediska ochrany jeskyní jako podzemních prostorů a součástí přírody, tak i z hlediska souvisejících oborů právních (např. horní právo) a zčásti i neprávních (např. geologie či karsologie). Pozornost je nejprve věnována samotnému vymezení pojmu jeskyně a navázání této definice na přírodní vědy, dále vývoji právní úpravy ochrany jeskyní a samotného přístupu k jeskyním jako věcem v právním slova smyslu. Ke srovnání českého přístupu k rozebírané problematice je zvolen příklad právní úpravy speleologické velmoci Republiky Slovinsko, jež platí za velmi kvalitní a propracovanou. Z praktického hlediska je pak v této práci rozebrána péče o konkrétní českou jeskyni se snahou názorně vysvětlit reálné fungování ochranných právních nástrojů včetně jejich vzájemných přesahů, a jediný český judikát zabývající se právní povahou jeskyně. Keywords: jeskyně; kras; pseudokras; hornictví; vlastnictví prostoru; Slovinsko; cave; karst; pseudokarst; mining; ownership of space; Slovenia Available in a digital repository NRGL
Jeskyně a jejich ochrana v právu

This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of ...

Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Působnost práva EU
Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
2017 - Czech
Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU law. The aim of the thesis is to define when those conditions are met and to analyse situations, where it's not clear which legal order to apply and to give the reader an insight into situations when union law applies. This thesis is divided into two parts - first part gives insight and definitions about fundametal terms used in second part of this thesis. Part two deals with topic of this thesis. First chapter of the second part analyses material scope of Union law, thus answers the question in which legal relations has Union law material scope and divides material scope of Union law into two categories: exlusive material scope of Union law and non-exlusive material scope of Union law. This thesis also analyses criteria, which are used to determine, if in specific legal relations has material scope Union law or national law. Second chapter of the second part describes territorial scope of EU law by defining in which territories specific EU legal act can by applied, in which territories Union law has full scope and in which limited scope, whereas it's needed to take into account provisions of specific... SHRNUTÍ Působnost práva EU Předmětem diplomové práce je působnost práva EU. Právo EU má v konkrétním případě působnost, pokud jsou splněny podmínky jeho věcné, místní, osobní a časové působnosti. Cílem této diplomové práce bylo vymezit, kdy jsou splněny podmínky těchto čtyř druhů působnosti unijního práva a rozebrat především situace, které jsou sporné a dát tak čtenáři náhled na to, kdy se uplatňuje právo EU. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - první část podává popis a definice základních pojmů, se kterými je pak v druhé části pracováno. Část druhá se zabývá samotným tématem této diplomové práce. První kapitola druhé části analyzuje věcnou působnost unijního práva, tedy odpovídá na otázku, v jakých právních vztazích má unijní právo působnost a rozděluje věcnou působnost unijního práva na výlučnou a nevýlučnou. Dále také rozebírá kritéria, která se užívají k určení, jestli má v určitých právních vztazích věcnou působnost právo unijní či vnitrostátní. Druhá kapitola druhé části popisuje územní působnost práva EU, kdy vymezuje, na jakém území jsou právní akty EU použitelné, na jakých územích má unijní právo působnost plnou a na kterých omezenou, přičemž je třeba brát vždy v potaz ustanovení jednotlivých unijních právních aktů hovořících o tom, na jakém území daný právní akt EU působí či nepůsobí.... Keywords: Působnost práva EU - Smlouva o fungování Evropké unie - Právo EU; Scope of EU law - Treaty on the Functioning of European Union - EU law Available in a digital repository NRGL
Působnost práva EU

Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU ...

Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2017

Konkurenční doložka
Šťastný, Kryštof; Morávek, Jakub; Drápal, Ljubomír
2017 - Czech
TITLE: Non-competition clause AUTHOR: Kryštof Šťastný DEPARTMENT: Department of Labour Law and Social Security Law SUPERVISOR: JUDr. Ljubomír Drápal ABSTRACT: The aim of this thesis is to present a comprehensive description of the historical development of legal regulation of the non-competition clause from 1910 onwards, to point out the most important aspects of the current legal regulation, and to compare Czech legal regulation of this institute with its equivalent in German legal system. To achieve this aim, an analysis of the historical regulation of the non-competition clause is conducted and the positives and negatives of each regulation are presented. Emphasis is nevertheless put on the analysis of the present legal regulation of the non-competition clause in the Labour code. To put the Czech regulation of the non-competition clause into international context, a comparative analysis of Czech and German regulation is conducted, and the positives and negatives of the German regulation are assessed. The most important terms and concepts are introduced and defined in the first chapter to make their usage clear for the rest of the thesis. The second chapter is dedicated to the historical development of the regulation of the non-competition clause in the present-day Czech Republic. The historical... NÁZEV: Konkurenční doložka AUTOR: Kryštof Šťastný KATEDRA: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Ljubomír Drápal RESUMÉ: Cílem této práce bylo provést ucelený výklad vývoje právní úpravy konkurenční doložky od roku 1910 do současnosti, upozornit na nejdůležitější aspekty současné právní úpravy a provést komparaci tuzemské úpravy institutu konkurenční doložky s jeho úpravou v německém právním řádu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza jednotlivých právních předpisů, které konkurenční doložku v historii upravovaly. Byla zhodnocena pozitiva i negativa právní úpravy v jednotlivých historických předpisech, největší důraz byl však kladen na analýzu současné právní úpravy v Zákoníku práce. Pro umístění české právní úpravy konkurenční doložky do mezinárodního kontextu byla provedena komparace s právní úpravou SRN a byly zhodnoceny klady a zápory této zahraniční úpravy. V první kapitole byly vymezeny základní pojmy, které byly dále v diplomové práci používány, a které byly nutné pro popis právní úpravy konkurenční doložky. Druhá kapitola práce byla věnována historickému vývoji úpravy konkurenční doložky na území dnešní České republiky. Kapitola byla rozdělena na dvě části, a to na popis legislativy upravující konkurenční doložku před účinností ZP 1965 a po jeho nebytí... Keywords: konkurenční doložka; pracovní právo; zákoník práce; non-competition clause; labour law; labour code Available in a digital repository NRGL
Konkurenční doložka

TITLE: Non-competition clause AUTHOR: Kryštof Šťastný DEPARTMENT: Department of Labour Law and Social Security Law SUPERVISOR: JUDr. Ljubomír Drápal ABSTRACT: The aim of this thesis is to present a ...

Šťastný, Kryštof; Morávek, Jakub; Drápal, Ljubomír
Univerzita Karlova, 2017

Zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené
Baboráková, Renáta; Lang, Roman; Morávek, Jakub
2017 - Czech
This thesis focuses on the welfare system of women during maternity and parental leave, primarily for specific benefits, which are in maternity and parenthood provided. System of state social support to women subject to conditions childbirth, child benefits and parental pay. For the childbirth, the work highlights specific situations that may arise in life. They are taking a child into permanent parental care, surrogate motherhood and the death of a child. For child benefits is given consideration above its level and subsequently at the parental pay instance of fraudulent conduct involving the unauthorized receipt of benefits or readers are informed on the progress of the amendment to the law on state social support. Sickness insurance system is provided benefit maternity pay, for example, which analysed the possible claim women on maternity benefits in specific situations (pregnant student, pregnant person exercising custodial sentence, etc.). For each benefit is each explained the general conditions for entitlement to, and also its amount. Although the work is devoted mainly to women, and a separate section of this paper deals with the men and their opportunities to take the place of women and care for the child. Of course it mentioned welfare system in this period. Even though the work is mainly... Tato práce se zaměřuje na zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené, a to primárně na konkrétní dávky, které jsou v mateřství a rodičovství poskytovány. Ze systému státní sociální podpory náleží ženám za splnění stanovených podmínek porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. U porodného jsou v práci zdůrazněny specifické situace, které mohou v životě nastat. Jsou jimi převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, náhradní mateřství a úmrtí dítěte. U přídavku na dítě je uvedena úvaha nad jeho výší a následně u rodičovského příspěvku je například upozorňováno na podvodná jednání spočívající v neoprávněném pobírání této dávky nebo jsou čtenáři informováni o průběhu přijetí novely zákona o státní sociální podpoře. Ze systému nemocenského pojištění je poskytována dávka peněžité pomoci v mateřství, u které je například rozebrán možný nárok ženy na peněžitou pomoc v mateřství ve specifických situacích (těhotná studentka, těhotná osoba vykonávající trest odnětí svobody, aj.). U každé dávky jsou vždy vysvětleny obecné podmínky pro vznik nároku a taktéž její výše. Přestože je práce věnována především ženám, tak samostatná kapitola této práce se zabývá i muži a jejich příležitostmi nastoupit na místo ženy a pečovat o dítě. Samozřejmě je zmíněno zabezpečení můžu v tomto období. Ač je... Keywords: Mateřská dovolená; Rodičovská dovolená; Sociální zabezpečení; Maternity leave; Parental leave; Welfare system Available in a digital repository NRGL
Zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené

This thesis focuses on the welfare system of women during maternity and parental leave, primarily for specific benefits, which are in maternity and parenthood provided. System of state social support ...

Baboráková, Renáta; Lang, Roman; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Systém státní sociální podpory v ČR- účel a vývoj
Klejnová, Kateřina; Zemanová, Jana; Štangová, Věra
2017 - Czech
This theses deals with the subject area of social support. In twelve chapters, seeks a comprehensive approach to the problems associated with the Act no. 117/1995 Coll., On state social support, as amended, together with other relevant legislation. Thirteenth chapter shows differences in selected models of social policy that creates the conditions for social trends and priorities of social assistance in the state. The aim of this study was to analyze the wide variety of subject state social support, while trying to find an appropriate way related sources which illustrate the deeper meaning of this institute. Through analysis of relevant documents has been the formation of a complex form of comments on the law on state social support in the form, which is still legal in the scientific community are missing. At the same time during processing work we managed to point to some small legal errors made by the legislator in creating the law on state social support committed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Předkládaná práce se zabývá tématikou oblasti státní sociální podpory. Ve dvanácti kapitolách se snaží o komplexní pojetí problematiky spojené se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, společně s dalšími souvisejícími předpisy. Třináctá kapitola ukazuje na rozdíly ve vybraných modelech sociální politiky, které utváří podmínky pro konkrétní společenské trendy a priority sociální pomoci ve státě. Cílem této práce bylo analyzovat celé téma státní sociální podpory, přičemž se snaží vhodným způsobem vyhledat související prameny, které ozřejmují hlubší význam tohoto institutu. Pomocí analýzy příslušných dokumentů došlo ke tvorbě komplexní podoby komentáře k zákonu o státní sociální podpoře formou, která doposud v právnické vědecké veřejnosti chybí. Zároveň v průběhu zpracování práce se podařilo poukázat na některá drobná legislativní pochybení, kterých se zákonodárci při tvorbě zákona o státní sociální podpoře dopustili. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: státní sociální podpora; sociální zabezpečení; veřejná správa; state social support; social security; public administration Available in a digital repository NRGL
Systém státní sociální podpory v ČR- účel a vývoj

This theses deals with the subject area of social support. In twelve chapters, seeks a comprehensive approach to the problems associated with the Act no. 117/1995 Coll., On state social support, as ...

Klejnová, Kateřina; Zemanová, Jana; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Evropská centrální banka a bankovní unie
Bezděková, Jana; Vondráčková, Aneta; Tomášek, Michal
2017 - Czech
Das Ziel der gewählten Diplomarbeit zum Thema,,Die Europäische Zentralbank und die Bankenunion" ist es die historischen Entwicklungen, die der Schaffung der Europäischen Zentralbank vorausgegangen sind, sowie die Tätigkeit, den Status, die Funktionsgrundsätze und die Organisation dieses unabhängigen Unionsorgans aufzuzeigen, und schließlich die Entstehung und die Säulen eines neuen Phänomens der Bankenunion, darzustellen. Die Arbeit ist thematisch in vier Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel stellt in seinen neun Abschnitten den historischen Hintergrund zu den Ereignissen des letzten Jahrhunderts dar, die die Fachwelt als signifikant für die chaffung der Europäischen Zentralbank angesehen hat. Es handelt sich daher um das Kapitel, das den Leser ermöglichen soll, den historischen Kontext dieser EU-Einrichtung zu verstehen und damit ihre Bedeutung und ihre Rolle nicht nur im Zusammenhang mit der europäischen Integration wahrzunehmen. Das zweite Kapitel legt die grundlegende Unterscheidung zwischen ESZB und der Eurozone dar. Aber vor allem widmet es sich der Europäischen Zentralbank als der EU-Einrichtung und der juristischen Person, wobei die Fragen hinsichtlich ihres Sitzes, ihrer Rechtspersönlichkeit, ihres Kapitals, ihrer Unabhängigkeit, ihrer Verantwortlichkeit und Transparenz, Organisation und... Cílem zvolené diplomové práce na téma ,,Evropská centrální banky a bankovní unie" je přiblížit historický vývoj, který předcházel vzniku Evropské centrální banky, jakož i činnost, postavení, principy fungování a organizaci tohoto nezávislého unijního orgánu a v neposlední řadě i vznik a pilíře nového fenoménu bankovní unie. Diplomová práce je tématicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje ve svých devíti podkapitolách historický exkurz do událostí minulého století, které jsou odbornou veřejností považovány za signifikantní pro vznik Evropské centrální banky. Jedná se tedy o kapitolu, která má čtenářovi umožnit pochopit historický kontext vzniku tohoto unijního orgánu sui generis, a tím pádem i jeho význam a roli nejen v rámci evropské integrace. Druhá kapitola předkládá základní rozlišení mezi ESCB a eurozónou. Převážně se ale věnuje Evropské centrální bance jakožto unijnímu orgánu a právnické osobě, přičemž jsou řešeny otázky jejího sídla, právní subjektivity, základního kapitálu, nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti, organizace a právní ochrany. Třetí kapitola má přiblížit cíle a úkoly Evropské centrální banky a ESCB. Tato kapitola tedy zejména pojednává o měnové politice, devizových operacích, držbě a správě devizových rezerv zemí eurozóny, podpoře fungování platebních a... Keywords: Evropská centrální banka; bankovní unie; SSM; SRM; EDIS; nezávislost; Europäische Zentralbank; Bankenunion; SSM; SRM; EDIS; Unabhängigkeit Available in a digital repository NRGL
Evropská centrální banka a bankovní unie

Das Ziel der gewählten Diplomarbeit zum Thema,,Die Europäische Zentralbank und die Bankenunion" ist es die historischen Entwicklungen, die der Schaffung der Europäischen Zentralbank vorausgegangen ...

Bezděková, Jana; Vondráčková, Aneta; Tomášek, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice
Lipenská, Dana; Svoboda, Petr; Handrlica, Jakub
2017 - Czech
The thesis titled Legal aspects of constructing a deep geological repository od nuclear waste in the Czech Republic deals with the administrative procedures that needs to be taken before beginning construction of a deep geological repository. Work can be divided into three major parts. The first part deals with analysis of current legislation relating to nuclear energy, with emphasis on the treatment of nuclear waste. International and European commitments of the Czech Republic, current and new Atomic act, as well as institutional and financial arrangements for nuclear waste management are also included in this part. The following section has been devoted to the various administrative procedures. The goal of this section in not to provide complete description of the procedures, but to highlight points of interest and identify potential problems of current legislation and to propose better solution. The last major part is dedicated to public participation in the various administrative procedures. Emphasis is placed on the possibility of involvement of public and the affected communities in related administrative procedures. This chapter also contains a draft of the bill on community involvement in the process of selecting a site for deep repository. Diplomová práce s názvem Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice se zabývá správními procesy, které bude nutné absolvovat před započetím stavby hlubinného úložiště. Práci je možné rozdělit do tří větších celků. První část se zabývá analýzou současné právní úpravy vztahující se k jaderné energii, s důrazem na úpravu radioaktivních odpadů. Jsou rozebrány mezinárodní i evropské závazky České republiky, současný i nový atomový zákon a také institucionální a finanční zabezpečení nakládání s radioaktivními odpady. Následující část se věnuje jednotlivým správním procesům. Cílem této části není poskytnout vyčerpávající popis jednotlivých postupů, ale spíše vyzdvihnout zajímavosti a určit možná problematická místa současné právní úpravy, a případně navrhnout úpravy de lege ferenda. Poslední větší celek se věnuje účastenství v jednotlivých správních procesech. Důraz je kladen především na možnosti zapojení dotčených obcí a veřejnosti do jednotlivých správních procesů. Kapitola obsahuje též hodnocení věcného návrhu zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště. Keywords: Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu; správní procesy; dotčené obce; účast veřejnosti; Deep geological repository of nuclear waste; administrative procedures; affected communities; public participation Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice

The thesis titled Legal aspects of constructing a deep geological repository od nuclear waste in the Czech Republic deals with the administrative procedures that needs to be taken before beginning ...

Lipenská, Dana; Svoboda, Petr; Handrlica, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
Futterová, Alice; Humlíčková, Petra; Stejskal, Vojtěch
2017 - Czech
Legal regulation of the protection of plants and animals The subject of this thesis by the title " Legal regulation of the protection of plants and animals" are selected, the most significant legal standards, laying out the problematic of fauna and flora protection and their analysis in order to create a comprehensive scope of fauna and flora legal regulation in situ both on international, European and domestic level of law. The thesis is divided into four parts. The first chapter introduces the structure and extensity of the fauna and flora protection problematic, whereas it contemplates over the term biological diversity. The next chapters successively describe the legal regulations of fauna and flora on the international, European and domestic level of law. The introduction is always there to mention historical development and related standards that have given the present legal regulation its form. It is followed by summary of the most significant standards of the legal regulation in effect. To conclude my thesis, I am summarizing and determining whether the system of legal standards in effect truly results in the objective of legal regulations of fauna and flora protection, primarily in stopping the decrease of biological diversity and its restoration in the future. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva Předmětem této práce s názvem "Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva" jsou vybrané nejvýznamnější právní normy, upravující problematiku ochrany rostlinstva a živočišstva, a jejich rozbor za účelem vytvoření uceleného rámce právní úpravy ochrany fauny a flory in situ, a to v mezinárodní, evropské a vnitrostátní rovině práva. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole nejprve uvádím do struktury a šíře problematiky ochrany rostlinstva a živočišstva, přičemž se rovněž snažím blíže zamyslet nad pojmem biologická rozmanitost. V dalších kapitolách se postupně věnuji právní úpravě ochrany rostlinstva a živočišstva v rovině mezinárodního, evropského a českého práva. Úvodem vždy stručně zmiňuji vývoj historických událostí a souvisejících norem, jež daly podobu současné právní úpravě. Následuje výčet vybraných nejvýznamnějších norem platné právní úpravy. Na závěr práci shrnuji a zhodnocuji, zda systém platných právních norem skutečně vede k dosažení cílů právní úpravy ochrany rostlinstva a živočišstva, a to především k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a její obnově do budoucna. Keywords: Ochrana rostlinstva a živočišstva; Ztráta biologické rozmanitosti; Obchod s ohroženými druhy; Fauna and flora protection; Loss of biological diversity; Trade in endangered species Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva

Legal regulation of the protection of plants and animals The subject of this thesis by the title " Legal regulation of the protection of plants and animals" are selected, the most significant legal ...

Futterová, Alice; Humlíčková, Petra; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

EU Policy towards Eastern Partnership Countries. A Gap between Goals and Achievements
Mammadova, Gunel; Kučerová, Irah; Plechanovová, Běla
2017 - English
This study seeks to examine and assess the effectiveness of the Eastern Partnership Policy (EaP) of the European Union. Beside introduction of positive novelties of the Eastern Partnership, this paper gives a premium attention to scrutinize the possible limitations and shortfalls of EaP. Hence, the study aims to analyze some internal and external factors that complicate the effective functioning of the EaP. The inconsistency of the EU policy structure, the role of Russia and its Eurasian Economic Union (EaEU) in EAP, the ambivalent policy of some Member States (Germany and Italy are examined) toward the EaP, unconsidered discrepancy of eastern partners are analyzed and considered as prime reasons of ineffectiveness. In addition, examined case studies of Ukraine and Azerbaijan reveal that the EU's commitment to their "shared values" are controversial. This paper presents that the EU should find a balance between its economic/energy interests and normative values vis-a-vis Eastern Partners in order to fill the gap between its goals and achievements. Keywords: European Union; Eastern Partnership; Eastern Europe; South Caucasus; Russia; energy; European Union; Eastern Partnership; Eastern Europe; South Caucasus; Russia; energy Available in a digital repository NRGL
EU Policy towards Eastern Partnership Countries. A Gap between Goals and Achievements

This study seeks to examine and assess the effectiveness of the Eastern Partnership Policy (EaP) of the European Union. Beside introduction of positive novelties of the Eastern Partnership, this paper ...

Mammadova, Gunel; Kučerová, Irah; Plechanovová, Běla
Univerzita Karlova, 2017

Economic regionalism on the example of the Shanghai Cooperation Organisation
Ponomarenko, Anastasia; Romancov, Michael; Riegl, Martin
2017 - English
In the work on the example of Shanghai Cooperative Organization we try to discover what impact execute globalization and regional integration on the world policy, how such associations promote the economic environment of the involved countries and what benefits could be obtained through such cooperation in the view of safety. Region of Central Asia has its peculiarities because of the differences in culture, mentality and economic development that should be taken into consideration at planning of the joint activities. The potential of SCO is defined, first of all, by participation in it of such countries as Russia and China. Both of these states are interested in stable political and economic development of the Eurasian region, and ensuring its safety. Keywords: Regionalism; regionalization; Shanghai Cooperation Organisation; Russia; China; Regionalism; regionalization; Shanghai Cooperation Organisation; Russia; China Available in a digital repository NRGL
Economic regionalism on the example of the Shanghai Cooperation Organisation

In the work on the example of Shanghai Cooperative Organization we try to discover what impact execute globalization and regional integration on the world policy, how such associations promote the ...

Ponomarenko, Anastasia; Romancov, Michael; Riegl, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases