Number of found documents: 25955
Published from to

Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace.
Husák, Martin; Končelík, Jakub; Vaněk, Miroslav; Stehlík, Michal
2017 - Czech
The thesis "Controlling and managing a music production in the period of normalization on the example of rock music and its media portrayal" describes and analyses the system of controlling and managing Czechoslovak music production in the period of normalization with a particular attention to the mechanisms that deployed socialist ideological and aesthetical standards in the area of rock music. Additionally, this included a prescriptive media coverage highlighting socialist values using coordinated and centralised management through state institutions. The goal of the thesis is then to reveal a modus operandi of communist cultural policy on the examples of media approach to the trials with leading underground music protagonists in 1976 as rock music was a vehicle for expression their dissent attitude toward the system in an artistic way. Disertační práce "Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace" popisuje a analyzuje na základě širokého teoretického a metodologického rámce systém kontroly a řízení hudební tvorby v Československu, prostřednictvím kterého komunistický režim v období začínající normalizace internalizoval ideologickou linii kulturní politiky i v oblasti rockové hudby. Způsob systematizace hudební tvorby na institucionální úrovni a propagandistická úloha médií v této souvislosti představovaly výchozí mocenské nástroje režimu v indoktrinaci socialistických hodnot. Na příkladu zobrazení soudních procesů s hudebním undergroundem v roce 1976 v tisku tato práce ukazuje, jakým způsobem se vlivem kontrolních a řídících mechanismů projevoval daný ideologický rámec v mediálním zobrazení rockové hudby, která se ve sledovaném období stala uměleckým vyjádřením estetického i etického rozchodu undergroundu s establishmentem. Keywords: Populární hudba; rocková hudba; underground; Plastic People of the Universe; normalizace; Pražské jaro; orální historie; kulturní politika; kritické teorie; ideologie; hegemonie; distinkce; alternativa; mainstream; žánr politické písně; Popular music; rock music; underground; Plastic People of the Universe; normalization; Prague spring; oral history; state culture policy; critical theories; ideology; hegemony; distinction; alternative; mainstream; political songs Available in a digital repository NRGL
Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace.

The thesis "Controlling and managing a music production in the period of normalization on the example of rock music and its media portrayal" describes and analyses the system of controlling and ...

Husák, Martin; Končelík, Jakub; Vaněk, Miroslav; Stehlík, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení fotografa
Ketzerová, Eliška; Kříž, Jan; Holcová, Irena; Srstka, Jiří
2017 - Czech
This thesis analyses the legal conditions for providing the legal protection of products of photography in Czech law, taking into account the context of international law and EU law. Furthermore, this thesis analyses the specifics of the legal status of a photographer pursuant to the applicable Copyright Act, and examines the existing limitations of the photographer's rights and freedoms arising from the Copyright Act as well as from other legal regulations that forms an important part of this thesis. The personality protection, ownership title, unfair competition law, other intellectual property rights and other reasons (e.g. protection of public morality) are considered to be possible limitations. The closing part of the thesis consists of de lege lata and de lege ferenda reflections. In particular, it takes into consideration legal implications for the products of photography that may result from future digital techniques and the EU's effort to harmonise the copyright, inter alia, for the purpose of the creation of a digital single market. Práce podrobuje analýze právní předpoklady pro poskytnutí právní ochrany fotografiím v českém právu, a to při zohlednění kontextu mezinárodního a unijního práva. Dále práce zahrnuje rozbor specifik právního postavení fotografa podle platného autorského zákona. Významnou část práce tvoří rozbor existujících omezení fotografových práv a svobod vyplývajících nejen z autorského zákona, ale i z jiných právních předpisů. Jako možná omezení se zvažují právo na ochranu osobnosti, vlastnické právo, právo na ochranu proti nekalé soutěži a právo na ochranu jiných práv duševního vlastnictví a další důvody (např. ochrana mravnosti). Práce je zakončena úvahami de lege lata a de lege ferenda, zejména je zvažováno, jaké právní dopady na fotografie může mít další rozvoj digitálních technik a snaha EU o harmonizaci v oblasti autorského práva, mimo jiné za účelem vytváření jednotného digitálního trhu. Keywords: Autorské právo; autor; fotografické dílo; právní ochrana fotografií; fotografova práva a povinnosti; omezení fotografových práv a svobod; výjimky a omezení autorského práva; Copyright; author; photographic work; legal protection of products of photography; photographer's rights and duties; limitations of photographer's rights and freedoms; exceptions and limitations to copyright Available in a digital repository NRGL
Právní postavení fotografa

This thesis analyses the legal conditions for providing the legal protection of products of photography in Czech law, taking into account the context of international law and EU law. Furthermore, this ...

Ketzerová, Eliška; Kříž, Jan; Holcová, Irena; Srstka, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Principy smírného řešení rodičovských konfliktů a jejich aplikace v právní praxi
ROGALEWICZOVÁ, Romana
2017 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou řešení rodičovských konfliktů. Hlavní otázkou, na kterou se disertační práce zaměřuje, je problém smírného řešení rodičovských konfliktů s ním související pozitivní vliv nekonfliktního vztahu rodičů po rozchodu na další vztahy v rámci rodiny. Disertační práce analyzuje postupy jednotlivých profesí při práci s rodinou vycházející jak z aktuální legislativy, tak z možností, které těmto subjektům vyplývají přímo z oblasti jejich činnosti. Stěžejní část práce je věnována představení několika metod řešení rodičovských konfliktů. Jsou jimi interdisciplinární spolupráce, mediace, metoda collaborative law, případové konference a rodinné konference. Cílem práce je na základě zjištěných poznatků o různých způsobech práce s rodinou a řešení rodičovských konfliktů vedoucích ke smírnému vyřešení problému najít jejich společné rysy a z nich pak odvodit obecné principy smírného řešení rodičovských konfliktů a vyhodnotit uplatnění těchto principů v českém právním prostředí a případně doporučit, k jakým změnám při řešení rodičovských konfliktů by mělo být přikročeno, aby jejich aplikace byla efektivnější. Takové změny přispějí k tomu, aby probíhajícím soudním řízením byly co nejméně negativně poznamenány děti, kterých se rodičovský spor týká. This dissertation deals with the problem of solving of parental disputes. The main focus of the dissertation is the problem of pacific settlement of a parental dispute and the connected positive influence of conflict-free relation between the parents on the other relations in the family after their separation. The dissertation analyses processes of particular professions by working with the family in the context of current legal regulation, as well as the possibilities which these subjects have directly from their sphere of activity. The main part of the dissertation is based on introduction of possible methods for solving parental disputes. These methods are interdisciplinary cooperation, mediation, collaborative law, case conferences, and family conferences. The goal of this thesis is to find the common characters of the described methods of solving parental disputes, to derive the general principles of pacific settlement of parental disputes, to evaluate the possible application of these principles in the Czech legal area, and eventually to recommend some changes to make the application more efficient. The aim of these changes is to prevent the negative impacts of the court proceedings on the children afflicted with a parental dispute. Keywords: Rodiče; děti; rodičovský konflikt; rodičovská odpovědnost; soudní řízení; participační práva dítěte; Cochemská praxe; mediace; collaborative law; případová konference; rodinná konference; zájem dítěte; dohoda rodičů.; Parents; children; parental dispute; parental responsibility; proceedings; participation rights of a child; Cochem's practice; mediation; collaborative law; case conference; family group conference; interest of a child; parental settlement. Available in digital repository of UPOL.
Principy smírného řešení rodičovských konfliktů a jejich aplikace v právní praxi

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou řešení rodičovských konfliktů. Hlavní otázkou, na kterou se disertační práce zaměřuje, je problém smírného řešení rodičovských konfliktů s ním ...

ROGALEWICZOVÁ, Romana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Předběžné opatření v civilním procesu
Hrnčiřík, Vít; Winterová, Alena; Elischer, David; Vychopeň, Martin
2017 - Czech
The topic of preliminary injunctions (injunctive relief) in civil proceedings has not been monographically processed and published in the Czech Republic for more than one hundred years. That is in spite of the practical relevance and topical debates pertaining to the topic. A whole array of problematic questions connected to preliminary injunctions is controversial and also legal opinions in Czech commentary literature considerably diverge in respect to particular issues. The thesis offers a systematic approach to preliminary injunctions and proceedings governed by the Czech Civil Proceedings Code and the Statute on Special Court Proceedings ("OSŘ" and "ZŘS"). Attention is paid to historic developments and comparable jurisdictions (especially Germany and Austria), which are used as a reference in cases where Czech sources are insufficient. The aim of the work is to pose and answer fundamental questions of the "law of preliminary injunctions". The work deals with function, typology, relation to the proceedings based on merits, interlocutory character, limits, means, effects, particularities (such as demonstration, justification), requirements for granting and possibilities of enforcement of preliminary measures, further with relation to relative legal creatures (i.e. preliminary enforceability) and... Problematika předběžných opatření v civilním procesu v České republice není aktuálně monograficky zpracována. To přesto, že jde o téma živě diskutované a vysoce prakticky relevantní. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je přitom kontroverzní a rovněž právní názory v české komentářové literatuře značně divergují. Práce nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Pozornost upíná jak k historii, tak ke srovnatelným právním řádům (zejm. Rakouska a Německa), ze kterých čerpá zejména tam, kde scházejí zdroje české. Cílem předkládané práce je klást a zodpovědět základní otázky "práva předběžných opatření". Práce se tak zabývá funkcí, typologií, vztahu k věci samé, předběžností, mezích, prostředcích, účincích, zvláštnostech (např. osvědčování a justifikace), předpokladech vydání i možnostech výkonu předběžného opatření, dále pak vztahu k příbuzným institutům (předběžná vykonatelnost atp.), jakož i o institutech, které české právo (již) nezná (odpor, jistota odpůrce atd.). Ve zvláštní části se práce zabývá výkladem jednotlivých ustanovení OSŘ a ZŘS. Keywords: Předběžná opatření; zajišťovací opatření; zatímní opatření; provizorní ochrana; jistoty; soudní příslušnost; výkon rozhodnutí; domácí násilí; právo být slyšen; občanské soudní řízení; Preliminary injunctions; Mareva injunctions; interlocutory injunctions; Injunctive relief; bonds; court jurisdiction; enforcement; domestic violance; right to be heard; civil proceedings Available in a digital repository NRGL
Předběžné opatření v civilním procesu

The topic of preliminary injunctions (injunctive relief) in civil proceedings has not been monographically processed and published in the Czech Republic for more than one hundred years. That is in ...

Hrnčiřík, Vít; Winterová, Alena; Elischer, David; Vychopeň, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.
Dvořák, Aleš; Ježek, Petr; Poučková, Pavla; Vecka, Marek
2017 - Czech
Mitochondrial isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2) catalyzes reductive carboxylation (RC, reverse Krebs cycle pathway) and 2HG synthesis (2HG) - metabolite of which many scientists are interested. 2HG may be concurrently synthetized in cytosol by IDH1. RC is involved in anabolic reactions necessary for cell proliferation - produces citrate, fatty acid precursor - especially in hypoxia. IDH2 and IDH1 are not the only enzymes that are involved in 2HG synthesis. Recently, several enzymes, which participate in 2HG production, have been discovered. 2HG is useful in cancer diagnostics due to its overproduction by transformed cells. Moreover, 2HG may cause epigenetic changes via inhibition of 2-oxoglutarate dependent dioxygenase. In this work, the importance of RC and 2HG synthesis in cancer and healthy cells was investigated by gas chromatography with mass spectrometry detection as well as IDH2 influence. We found that IDH2 significantly participates in reverse RC and 2HG synthesis in breast cancer cell lines and uses glutaminolysis as a supplementary anaplerotic pathway. RC is increased by hypoxia, inhibition of respiration, and decreased by activation of respiration or hypocapnia. We confirmed 2HG synthesis and RC in healthy cells (fibroblasts, breast epithelial cells etc.) as well as in cancer cells.... Mitochondriální isocitrát dehydrogenáza 2 (IDH2) katalyzuje reduktivní karboxylaci (RK, reverzní dráhu Krebsova cyklu) a syntézu 2-hydroxyglutarátu (2HG). RK se podílí na proliferaci nádorových buněk ve stížených podmínkách (hypoxie). Ve zkráceném Krebsově cyklu vytváří reverzní reakcí z 2-oxoglutarátu (2-OG) citrát, který může být exportován do cytosolu, kde slouží jako prekurzor mastných kyselin a dalších molekul. Zároveň IDH2 při RK spotřebovává (stejně tak i při syntéze 2HG) NADPH. RK se tak z hlediska výzkumu zdá ještě zajímavější, neboť může ovlivnit produkci ROS a míru oxidačního stresu. 2HG může být syntetizován (krom mitochondrie) také v cytosolu, a v obou kompartmentech se na jeho syntéze podílí (mimo IDH2 a IDH1) i několik dalších enzymů. 2HG je významnou regulační molekulou a v současné době je využíván v diagnostice jako marker akutní myeloidní leukémie. Bývá označován jako možný inhibitor α-ketoglutarát- dependentních dioxygenáz (2OG-DD), jež se podílejí na různých epigenetických změnách a zvyšují malignitu rakovinného fenotypu spojenou se změnou proliferace. V této práci byl pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí zkoumán význam RK a syntézy 2HG v buněčných liniích karcinomu prsu a v dalších buňkách, včetně primárních potkaních fibroblastů (F3). U linií prsního karcinomu... Keywords: IDH2; Reduktivní karboxylace; 2-hydroxyglutarát; GC-MS; buňky prsního karcinomu HTB-126; fibroblasty; 2HG; 2OG poměr; 13C izotopické značení; proliferace fibroblastů; hypoxie; IDH2; Reductive carboxylation; 2-hydroxyglutarate; GC-MS; HTB-126 breast cancer cells; fibroblasts; 2HG; 2OG ratio; 13C isotopic labelling; proliferation of fibroblasts; hypoxia Available in a digital repository NRGL
Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.

Mitochondrial isocitrate dehydrogenase 2 (IDH2) catalyzes reductive carboxylation (RC, reverse Krebs cycle pathway) and 2HG synthesis (2HG) - metabolite of which many scientists are interested. 2HG ...

Dvořák, Aleš; Ježek, Petr; Poučková, Pavla; Vecka, Marek
Univerzita Karlova, 2017

Karcinom prsu u mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků
Metelková, Alena; Fínek, Jindřich; Tesařová, Petra; Ryška, Aleš
2017 - Czech
In the first part of the dissertation the author summarizes the current knowledge of breast cancer, which is the most frequent malignancy in female population. The author deals with etiology, classification, diagnostics, biological behaviour, therapeutical forms ranging from surgical treatment and radiotherapy, to systemic therapy. In the following part of the manuscript the author describes specifics of breast cancer diagnosed in premenopausal women. She describes how the risk factors, treatment and prognosis differ from the disease in postmenopausal women. Next section of the dissertation includes a retrospective case series evaluating group of patients with breast cancer ≤ 35 years. There were 16 294 cases of breast cancer proven histologically in Biopticka lab Pilsen, ltd. and Sikl's Department of Pathology, Faculty Hospital Pilsen, during 2006-2015. The cohort of patients in our retrospective study includes 356 young women (2,2%) with breast cancer, under 35 years of age by the time of setting the diagnosis. We sorted out a group of 93 patients from the basic cohort, that were or have been treated in the Department of Oncology and Radiotherapy, Faculty Hospital in Pilsen. A control group consists of 100 postmenopausal women ≥ 65 years of age, chosen randomly from all patients treated in the... Autorka v první části doktorské disertační práce shrnuje současné poznatky o karcinomu prsu, který je nejčastější malignitou ženské populace. Práce se zabývá etiologií onemocnění, jeho klasifikací, diagnostikou, biologickým chováním, popisuje terapeutické modality od léčby chirurgické, radioterapeutické, až po léčbu systémovou. V další části práce jsou definována specifika onemocnění ve skupině premenopauzálních žen. Jsou zde popsány rozdíly v rizikových faktorech, léčbě i prognóze oproti karcinomu prsu postmenopauzálních žen. V následující části předkládané disertační práce je vyhodnocena retrospektivní studie s vlastním souborem pacientek, kterým byl diagnostikován invazivní karcinom prsu do 35 let věku. V průběhu let 2006-2015, byla v Bioptické laboratoři Plzeň, s.r.o. a Šiklově ústavu patologie FN Plzeň, histologicky potvrzena diagnóza karcinomu prsu u 16 294 pacientů, v 356 případech (2,2%) se jednalo o ženy mladší 35 let. Vlastní soubor představuje 93 pacientek vybraných z výchozího souboru, které byly nebo jsou léčeny na Onkologické a radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Jako kontrolní soubor slouží skupina 100 postmenopauzálních žen ≥ 65 let v době diagnózy, které jsme vybrali náhodně z celkového počtu pacientů léčených na naší klinice pro invazivní karcinom prsu ve stejném... Keywords: Karcinom prsu - mladé ženy ≤ 35 let - prediktivní a prognostické markery - BRCA pozitivní karcinom prsu - karcinom prsu asociovaný s těhotenstvím (PABC); Breast cancer - young women ≤ 35 years - predictive and prognostic markers - BRCA-positive breast cancer - pregnancy-associated breast cancer (PABC) Available in a digital repository NRGL
Karcinom prsu u mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků

In the first part of the dissertation the author summarizes the current knowledge of breast cancer, which is the most frequent malignancy in female population. The author deals with etiology, ...

Metelková, Alena; Fínek, Jindřich; Tesařová, Petra; Ryška, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
STANISLAV, Antonín
2017 - Czech
Cílem disertační práce je komplexně analýza institutu dovolání v civilním řízení, a to s akcentem na jeho vývoj od osmnáctého století do současnosti, komparaci s německou právní úpravou, ale především s důrazem na ústavněprávní konformitu a rozvoj úvah autora ohledně jeho legislativního zakotvení de lege ferenda. Předkládaná disertační práce je zaměřena na dovolání jakožto jednoho z institutů civilního soudního řízení. Civilní soudní řízení je komplex procesních úkonů soudu a účastníků řízení, jehož hlavním cílem je poskytování ochrany subjektivním právům fyzických nebo právnických osob, který vyústí ve vydání autoritativního aktu soudního rozhodnutí. Soudní rozhodnutí je výsledkem lidské činnosti soudce, která přes svoji kvalifikovanost a sofistikovanost, může vykazovat určitou chybovost. Proto je žádoucí, aby součástí soudního systému byly vybudované kontrolní mechanismy, které nápravu případných chybných soudních rozhodnutí umožní. Přezkoumání rozhodnutí soudu v rámci kontrolních mechanismů je v zájmu nejen účastníků řízení, ale i celé společnosti, protože zajišťuje, aby soudní rozhodnutí byla ve výsledku skutkově správná, zákonná a spravedlivá. Jedním z uvedeného kontrolního mechanismu je dovolání coby mimořádný opravný prostředek. Mimořádný proto, protože směřuje proti rozhodnutí soudu, které již nabylo právní moci a založilo tedy právní jistotu ohledně předmětného právního vztahu. Protože dovolání ve své podstatě narušuje právní jistotu účastníků řízení ohledně práv a povinností založených, změněných či zrušených, případně deklarovaných pravomocným autoritativním rozhodnutím, musí být kladen velký důraz na správné uchopení tohoto institutu v rámci právního řádu. Inspirací, ale i poučením pro legislativní úpravu předmětného opravného prostředku je dozajisté pohled zpátky do minulosti. Proto disertační práce po úvodu do problematiky opravných systémů a opravných prostředků obsahuje rozbor institutu dovolání v jeho proměnách z hlediska času. Za vhodný inspirační zdroj lze rovněž označit zahraniční právní úpravu vyspělého právního státu. Autor disertační práce pro předkládaný výzkum zvolil právní úpravu dovolání v německém občanském soudním řádu (tj. "Zivilprozessordnung"). Obsahem této práce je pak především komparace české a německé právní úpravy v oblasti dovolacího řízení s důrazem na otázku přípustnosti dovolání a dovolací důvody. Detailnímu rozboru přípustnosti dovolání a dovolacím důvodům je v disertační práci věnována zvláštní pozornost, neboť jsou to aspekty, které je možné označit za "bránu" k věcnému projednání konkrétního dovolání vůbec. Závěrem předkládané vědecké práce je vyhodnocení dosavadního výzkumu zaměřeného na institut dovolání z hlediska jeho funkčnosti a ústavní konformity. Podkladem pro uvedené zhodnocení byla především analýza současné právní úpravy institutu dovolání v občanském soudním řádu, a zásadní rozdílnost domácí právní úpravy s německou v kontextu zhodnocení, v čem se nastavení jejich jednotlivých mechanismů jeví jako vhodnější. V neposlední řadě disertační práce podává i návrh možného řešení tam, kde rozbor prokázal, že současná právní úprava předmětného opravného prostředku v českém právním řádu je (přes veškeré snahy zákonodárce o její zkvalitnění v posledních letech) v řadě ohledů nedokonalá. Disertační práce je systematicky členěna do pěti kapitol, jejichž obsah je řazen podle předmětu analýzy od teoretického zpracování materie opravných prostředků v civilním právu procesním, přes historickou a zahraniční komparaci, deskripci a rozbor současné právní úpravy, až po vyvození závěrů de lege ferenda. The aim of this dissertation thesis is a complex analysis of an extraordinary appeal institute in civil proceedings with an emphasis on its development from the eighteenth century to the present, its comparison with the German legal system, and in particular, its constitutional law conformity and authors' reflections on its legislative de lege ferenda. The presented dissertation thesis is focused on an extraordinary appeal as one of the institutes of civil proceedings. The civil proceedings is a complex of procedural acts of the court and participants in the proceedings, whose main purpose is to provide protection to the subjective rights of natural or legal persons, resulting in the issuance of an authoritative act - a judicial decision. The judicial decision is a result of the human activity of a judge, who despite of his skills and sophistication, can evince a certain error rate. Therefore, it is required to build the control mechanisms within the judicial system that enable a remedy of potential incorrect judicial decisions. The reviewing of judicial decision in the context of control mechanisms is not only in the interest of the participants in the proceedings, but also in the interest of the whole society, since it ensures that in the end the judicial decisions are correct, lawful and fair. One of the abovementioned control mechanisms is the extraordinary appeal as an extraordinary remedy. It is called extraordinary because it is aimed against such judicial decision that has already become legally enforceable and thus has established a legal certainty regarding the legal relationship in question. As the extraordinary appeal fundamentally disrupts the legal certainty of participants in the proceedings regarding the rights and obligations based, altered or annulled or eventually declared by a legally effective authoritative decision, a great emphasis must be placed on the appropriate transposition of this institute into the legal system. The retrospect to the past shall be certainly deemed as an inspiration, as well as a lesson for the legislation of the remedy in question. Therefore, the dissertation thesis, after introducing the issue of remedy systems and remedies, includes the analysis of an extraordinary appeal institute regarding its amendments with respect to the time. The foreign legal system of a developed rule of law might also be deemed as an appropriate inspiration source. The author of the dissertation thesis has chosen the legislation of extraordinary appeal in the German Civil Procedure Code (i.e. "Zivilprozessordnung") for the purpose of present research. The main content of this dissertation thesis is a comparison of the Czech and German legislation in the area of the extraordinary appeal proceedings with emphasis on the question of the admissibility of the extraordinary appeal and the extraordinary appeal reasons. Within the dissertation thesis a particular attention is given to the detailed analysis of the admissibility of the extraordinary appeal and the extraordinary appeal reasons, since these are the aspects that might be described as the "gateway" to the factual hearing of an individual extraordinary appeal. The conclusion of the presented dissertation thesis represents the evaluation of the previous research focused on the institute of extraordinary appeal in terms of its functioning and constitutional compliance. The basis for such evaluation has been, in particular, the analysis of the current legislation of the institute of extraordinary appeal in the Civil Procedure Code and the main differences between the domestic and the German legislation in order to evaluate, in which aspects the setting of their individual mechanisms seem to be more appropriate. Last but not least, the dissertation thesis also proposes a possible solution where the analysis has demonstrated that the current legislation of the relevant remedy in the Czech legal system is. Keywords: opravné systémy; opravné prostředky; dovolání; ústavní konformita; zahraniční komparace; legislativní návrh řešení; extraordinary appeal; appellate system; remedy; Constitutional law conformity; foreign comparison and legislative de lege ferenda Available in digital repository of UPOL.
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu

Cílem disertační práce je komplexně analýza institutu dovolání v civilním řízení, a to s akcentem na jeho vývoj od osmnáctého století do současnosti, komparaci s německou právní úpravou, ale především ...

STANISLAV, Antonín
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Morfologie zlomenin v oblasti hlezna-její vliv na typ zlomeniny a výsledky léčby
Marvan, Jiří; Krbec, Martin; Čapek, Lukáš; Pilný, Jaroslav
2017 - Czech
Ankle fractures can be serious and complex injuries with variable prognoses. In our department, ankle fractures are the third most common fracture behind fractures of the distal radius and the proximal femur. Ankle fractures present with considerable variability with regard to the extent of injury to bones and ligaments, with each injured structure requiring appropriate treatment. We analyzed a group of patients that were surgically treated, in the Orthopedics and Traumatology Clinic, 3rd Medical Faculty of Charles University, for ankle fractures, with a particular focus on the epidemiological, clinical, and morphological parameters of the fractures. Our objective was to supplement existing information regarding the morphology of ankle fractures. Furthermore, we wanted to experimentally verify certain aspects related to ankle fractures. Our first step was to focused on the structure of cortical and cancellous bone in the fibula by carrying out a biomechanical study of the distal fibula after treatment with various types of fixation. The structure of fibular cortical bone was analyzed, using superficial sections, from dry preparations of a human fibula. By rubbing Indian ink into polished sections of cortical bone, we were able to visualize both the direction and organization of the central vascular... Souhrn Zlomeniny hlezna představují komplexní poranění s různou prognózou. Ve statistikách našeho pracoviště zaujímají dlouhodobě třetí místo za zlomeninami distálního radia a proximálního femuru. Nacházíme u nich velkou variabilitu poranění kostních i vazivových struktur, která vyžadují odpovídající řešení. Provedli jsme analýzu souboru pacientů operovaných na Ortopedicko-traumatologické klinice 3. LF UK a FNKV pro zlomeninu hlezna se zaměřením na epidemiologické, morfologické a klinické parametry. Cílem bylo doplnit informace v problematice uspořádání zlomenin hlezna. Dále jsme si chtěli experimentálně ověřit některé aspekty týkající se zlomenin hlezna. Jednak jsme se věnovali struktuře kortikální a spongiózní kosti lýtkové kosti a provedli jsme biomechanickou studii oblasti distálního konce fibuly po jejím ošetření různými typy osteosyntézy. Struktura kortikální kosti byla analyzována na suchých preparátech lidské lýtkové kosti metodou povrchových výbrusů. Vetřením tuše do vybroušené kortikální kosti jsme zobrazili směr a uspořádání sítě centrálních cévních kanálů a získali reálnou představu o prostorovém průběhu osteonů. Ten je adaptován na vnější zatížení tak, že výsledné uspořádání je optimální k přenosu mechanického zatížení. Pomocí μCT vyšetření jsme se snažili popsat uspořádání trámců spongiózní... Available in a digital repository NRGL
Morfologie zlomenin v oblasti hlezna-její vliv na typ zlomeniny a výsledky léčby

Ankle fractures can be serious and complex injuries with variable prognoses. In our department, ankle fractures are the third most common fracture behind fractures of the distal radius and the ...

Marvan, Jiří; Krbec, Martin; Čapek, Lukáš; Pilný, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2017

Transformation of aliphatic and aromatic components of litter during decomposition and its relevance to soil environment and soil biota
ANGST, Šárka
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transformation of aliphatic and aromatic components of litter during decomposition and its relevance to soil environment and soil biota

ANGST, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření
Chylíková, Johana; Vinopal, Jiří; Kreidl, Martin; Buriánek, Jiří
2017 - Czech
Analytical methods for measurement error estimation in survey data This dissertation aims at the domain of measurement error in social science survey data. To conceptualize and estimate measurement errors it employs the analytical and theoretical framework that stems from the analytical method of structural equation modeling (SEM) and Classical Test Theory (CTT), extended with the component of the systematic measurement error. This thesis has two goals that may contribute to development and extension of Czech social science methodology. The first goal is to illustrate methods of measurement error estimation, which has not been used for analysis of Czech data yet, and to point out to some problematical aspects of these methods. The second goal is to employ presented methods to obtain new findings regarding the quality of data from Czech surveys. The dissertation presents three empirical studies, each of which uses one of the methods defined within the presented theoretical and analytical framework. First study presents an analysis of reliability of measurement with the Quasi Simplex Model (QSM). It illustrates how to use the model and brings optimistic results regarding the reliability of the Czech EU SILC panel data. In the second study the confirmatory factor analysis model, operationally called... Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření Dizertační práce se zaměřuje na oblast výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních výběrových šetření. Chyby měření definuje v analyticko - teoretickém rámci, který vyplývá z analytické metody modelování strukturálních rovnic (SEM) a Klasické testové teorie (KTT), kterou obohacuje o složku systematické chyby měření. Tato práce má dva cíle, kterými se snaží přispět k rozvoji a rozšíření poznatků české sociálněvědní metodologie. Prvním cílem je představit a ilustrovat v Česku dosud nerozšířené metody pro odhad reliability a systematické chyby měření a upozornit na některé jejich problematické aspekty. Druhým cílem je s využitím těchto metod přinést originální poznatky o kvalitě dat z českých výběrových šetření. Práce obsahuje tři empirické studie, z nichž každá používá jednu z metod odhadu chyby měření definovanou v rámci používaného teoreticko - analytického přístupu. První studie prezentuje analýzu reliability měření s využitím kvazisimplexového modelu (QSM), ilustruje jeho použití a přináší optimistické údaje o reliabilitě českých dat z panelového šetření EU SILC. Ve druhé studii je použit model konfirmativní faktorové analýzy, pracovně nazývaný CF-RS model, s jehož využitím lze v datech identifikovat systematickou chybu, jež... Keywords: výběrové šetrení; metodologie; chyba měření; validita; reliabilita; kvazisimplexový model; souhlasný styl odpovídání; multitrait - multimethod; Velká data; survey; methodology; measurement error; validity; reliability; the quasi simplex model; acquiescent response style; multitrait - multimethod; Big data Available in a digital repository NRGL
Analytické metody odhadu chyb měření v datech z výběrových šetření

Analytical methods for measurement error estimation in survey data This dissertation aims at the domain of measurement error in social science survey data. To conceptualize and estimate measurement ...

Chylíková, Johana; Vinopal, Jiří; Kreidl, Martin; Buriánek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases