Number of found documents: 26764
Published from to

Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí
Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
2017 - English
This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or submitted in scientific peer-reviewed journals with impact factor. All included papers are focused on the most abundant and diverse vertebrate fauna from the Barrandian area - the placoderms. Placodermi are early vertebrates characterized by articulated head and trunk shields composed of dermal bony plates. In the Barrandian area, they occur exclusively in the Devonian of the Prague Basin. The main objectives of the thesis are modern taxonomic revisions of the placoderm taxa from the Prague Basin as well as discussions about trends in their abundance, diversity, and distribution in space and time, taphonomy, and the evolutionary and phylogenetic implications of their morphology. Two characteristic placoderm associations were distinguished. In the Lochkovian and Pragian, members of the group Acanthothoraci dominate the placoderm record. Acanthothoracid placoderms are among the most basal jawed vertebrates and thus a detailed study of their morphology has a great potential to illuminate the relationships and evolutionary patterns among the stem jawed vertebrates. They are most abundant in the... Predkladaná dizertácia sa zameriava na fosílne zvyšky raných stavovcov pochádzajúce zo spodnopaleozoických vrstiev barrandienskej oblasti (Český masív). Dizertácia je kompiláciou štyroch vedeckých článkov publikovaných alebo odoslaných k publikácii v recenzovaných časopisoch s impakt faktorom. Všetky publikácie, ktoré tvoria jadro dizertačnej práce, sa zameriavajú na najhojnejšiu a najdiverzifikovanejšiu skupinu stavovcov z barrandienskej oblasti - plakodermy (panciernaté ryby). Plakodermy sú rané rybovité stavovce charakteristické prítomnosťou artikulovaného hlavového a hrudného panciera zloženého z dermálnych kostných dosiek. V barrandienskej oblasti sa vyskytujú výhradne v devóne pražskej panvy. Hlavnými cieľmi dizertácie sú moderné taxonomické revízie taxónov plakoderm z pražskej panvy ako aj diskusie o trendoch v početnosti, diverzite a distribúcii fosílií v čase a priestore, ich tafonómii a evolučných a fylogenetických aspektov ich morfológie. Rozlišujeme dve typické asociácie plakoderm. V lochkove a pragu prevládajú zástupcovia bazálnej skupiny plakoderm Acanthothoraci. Acanthothoraci patria medzi najbazálnejšie čeľustnaté stavovce, a preto má detailné štúdium ich morfológie veľký potenciál osvetliť vzťahy a evolučné vzorce v stem group čeľustnatých stavovcov. Najhojnejšie sú zastúpené v... Keywords: Vertebrata; Placodermi; devon; pražská pánev; Vertebrata; Placodermi; Devonian; prague Basin Available in a digital repository NRGL
Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí

This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or ...

Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
Univerzita Karlova, 2017

Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti
Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
2017 - Czech
Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly influenced by the inherited genetic information in their DNA with the addition of external environmental factors. Based on the high variability of the inborn predictions in the form of phenotypic differences in the anatomy or physiology of an individual, it can be deduced on the connection between genetics and a specific sport talent. According to current scientific knowledge, anaerobic performance of the skeletal muscle tissue seems to be more genetically influenced. Anatomic and functional properties of the skeletal muscle are mainly influenced by genes, which have effect on the muscle fibre structure, blood storage, metabolism, neurotransmission, and muscle regeneration, etc. Fencing is a complex sport discipline where predispositions to speed and dynamic force play a key role. The sport performance in fencing, regardless of the type of weapon, is directly dependent on the interactions between the reaction of the fencer to the surrounding stimuli (visual, tactile), accuracy, tactical and technical skills, level of anticipation and overall physical a psychological readiness of the fencer. This work is... Název práce Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti Problém Vrozené dispozice každého jedince jsou ovlivněny především zděděnou genetickou informací v podobě DNA a určitým vlivem vnějšího prostředí. Na základě vysoké variability vrozených předpokladů v podobě fenotypických odlišností v anatomii či fyziologii jedince lze usuzovat na spojitosti genetické výbavy a určitého sportovního talentu. Podle současných vědeckých poznatků jsou více geneticky podmíněny sportovní výkony spojené s anaerobní aktivitou kosterní svaloviny. Anatomické a funkční vlastnosti kosterní svaloviny jsou ovlivněny geny, které mají vliv na strukturu svalových vláken, krevní zásobení, látkovou přeměnu, neurotransmisi, regeneraci svalu aj. Sportovní šerm je komplexní sportovní disciplína, kde významnou úlohu hrají rychlostní předpoklady a dynamická síla. Sportovní výkon v šermu, bez ohledu na typ zbraně, je závislý na interakcích mezi reakcí šermíře na podněty z okolního prostředí (vizuální, taktilní), přesností, taktickými a technickými dovednostmi, úrovní anticipace a celkovou fyzickou a psychickou připraveností šermíře. Práce vychází z předpokladu, že u sledovaných proměnných v anaerobním Wingate testu (maximální výkon, maximální výkon vztažený... Keywords: Anaerobní výkon; polymorfismus; sportovní šerm; genotypy; motorické testy; genetické predispozice; reakční doba; pohybový čas; Anaerobic performance; polymorphism; sport fencing; genotypes; motor tests; genetic predisposition; reaction time; movement time Available in a digital repository NRGL
Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti

Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly ...

Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin
Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
2017 - Czech
The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate studies and the results are three new, original methods for GC-MS determination of low- molecular protic metabolites in biological material especially in biofluids. The first study explores the discovery of fast derivatization of alicyclic hydroxyl groups by fluoroalkyl chloroformates (FCFs) under anhydrous conditions [1]. FCF fully converts the hydroxyl group into a corresponding carbonate and the step can easily be coupled with liquid-liquid microextraction (LLME) of the arising derivatives into organic phase. The reaction of the alicyclic OH group with FCFs was tested on 12 clinically relevant steroids and 4 tocopherols. The analytical properties of determined analytes were described and the method was validated for the GC-MS determination of 6 diagnostic sterols and 4 tocopherols in human serum and amniotic fluid. The new method was further successfully used for determination of sterols and tocopherols in tissues of the bug Pyrrhocoris apterus [2]. The second study was focused on the reactions of protic, particularly urinary metabolites with FCFs, mainly heptafluorobutyl chloroformate (HFBCF).... Předmětem této práce bylo studium reaktivity protických metabolitů s chlormravenčany a jejich využití v metabolomické GC-MS analýze biotekutin. Tento výzkum byl veden ve třech samostatných studiích a jeho výsledkem jsou tři nové, originální metody pro GC-MS stanovení protických nízkomolekulárních metabolitů v biologickém materiálu, především biotekutinách. První studie zkoumá objev rychlé derivatizace alicyklických hydroxylových skupin fluoralkylchlormravenčany (FCF) v bezvodém prostředí [1]. Působením FCF dochází k okamžité přeměně této hydroxylové skupiny na karbonát a tento krok lze snadno spojit s mikroextrakcí kapalina- kapalina (LLME) vznikajících derivátů do organické fáze. Reakce alicyklické hydroxy skupiny s FCF byla testována celkem na 12 klinicky významných steroidech a 4 tokoferolech. Byly popsány analytické vlastnosti zkoumaných analytů a metoda byla validována pro stanovení 6 diagnostických sterolů a 4 tokoferolů v lidském séru a plodové vodě. Nová metoda byla dále úspěšně použita k identifikaci a stanovení sterolů a tokoferolů ve tkáních hmyzu, ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) [2]. Druhá studie byla zaměřena na zkoumání reaktivity protických, zejména kyselých močových metabolitů s FCF, především s heptafluorbutylchlormravenčanem (HFBCF). Technikami GC-MS a LC- HRMS byly... Keywords: metabolomická analýza; biotekutiny; metabolomics; bioliquids Available in a digital repository NRGL
Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin

The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate ...

Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie
Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
2017 - English
(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is simultaneously accessible to another treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a surface is examined as a function of spatial distribution. This project deals with applications and instrumental development. As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography (TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were thus investigated. As for the instrumental development, the most... (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů.... Keywords: desorpční elektrosprej; desorpční fotoionizace; hmotnostně-spektrometrické zobrazování; desorption electrospray; desorption photoionization; mass spectrometry imaging Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie

(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is ...

Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of Doctoral Thesis QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF ADHERENCE TO OSTEOPOROSIS TREATMENT Následuje překlad abstraktu práce do anglického jazyka. Introduction: Non-adherence in the field of osteoporosis (OP) is considerable and it is necessary to deal with it because adequate adherence to the therapy leads to a reduction in the risk of fractures, the number of hospitalizations, and the cost of health care. Monitoring of the adherence is therefore an essential and integral part of patient care. The problem in osteoporotic patients is that 30-50% don't follow the recommendations for proper use of the drugs, which is f.e. for the treatment of oral bisphosphonates (p.o. BIS) essential. Despite the availability of effective pharmacotherapy, approximately half of patients with OP aren't adherent to the treatment regimen and / or discontinue treatment during the first year of use. Many different methods are used for adherence measurement, making the results difficult to compare. There still isn't a "gold standard" in the measurement of adherence, which would be widely used, which would allow relevant data on... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání... Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of ...

Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu
Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: Comparison of Benefits and Drawbacks of Sport Sponsorship as Opposed to Traditional Advertising Department: Department of Sport Management Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. The year of presentation: 2017 Abstract The objective of this work is to answer if marketing decision makers prefer and tend to use advertising or sport sponsorship, and which are the crucial factors that can persuade them to be inclined towards the first or the second promotional tool. The main research relies on qualitative method of 'phenomenological study', with the goal to understand how individuals (managers) perceive certain experience in every day processes that makes logic in real life i.e. which is the meaning and how their experiences are structured in regards to the given phenomenon (the two promotional tools)? This knowledge was captured through personal interviews with relevant decision makers of eight renowned brands. They received a semi structured questionnaire with open questions that motivated them to share their opinion and feelings. The results of the interviews were interpreted in a narrative form. A matrix table... Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliografická identifikace: Autorovo křesní jméno a příjmení: Sašo Belovski Název disertační práce: Srovnání výhod a nevýhod Sportovního sponzorství oproti tradiční reklamě Obor: Sportovní Management Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok prezentace: 2017 Anotace Cílem této dizertační práce je odpovědět zda rozhodující činitelé v oblasti marketingu upřednostňují a z pravidla využívají reklamu nebo sportovní sponzorství a které jsou rozhodujícími faktory, které je mohou přesvědčit, aby byli nakloněny k prvnímu či druhému propagačnímu nástroji. Hlavní výzkum se opírá o kvalitní metodu 'fenomenologického studia' s cílem porozumět tomu jak jednotlivci (manažeři) vnímají určitou zkušenost v každodenních procesech, které činí logiku v reálném životě, t.j. jaký smysl a jaké jsou jejich zkušenosti strukturovány pokud jde o daný jev (dva propagační nástroje)? Tato znalost byla zachycena osobními rozhovory s relevantními osobami s rozhodovací pravomocí z osmi renomovaných značek. Obdrželi částečně strukturovaný dotazník s volnými otázkami, které je motivovaly ke sdílení svých názorů a pocitů. Výsledky těchto rozhovorů byli interpretovány narativní metodou. Byla vytvořena maticová tabulka, která vysvětluje a... Keywords: Marketing; Komunikace; Sponzorství; Reklama; Marketing; Communication; Sponsorship; Advertising Available in a digital repository NRGL
Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu

Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: ...

Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Essays on Economics of Education and Social Policy
Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
2017 - English
In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in Georgia are merged in order to investigate the impact of an unconditional cash transfer on the university enrollment rate in Georgia. Given that the program recipients were selected by virtue of being below a certain quantitative poverty threshold, this feature of the program is exploited to implement a global regression discontinuity. The study finds a positive impact of cash transfers on enrollment in tertiary education. Specifically, being a recipient of the social assistance program significantly increases a student's likelihood of enrollment, by 6.3%. More importantly, the findings suggest that the observed effect is gender specific: the impact is stronger for males. Male children of a beneficiary family have a 13.4% greater chance of being admitted to university. This marks the first attempt to study such a program in the context of education. The paper contributes to the growing literature on the long-run effects of cash transfers. In the second chapter, the impact on a broad range of outcomes of the same social assistance program in Georgia is examined. An original household survey was developed and... V první kapitole této dizertační práce slučujeme data z cíleného programu sociálních dávek (nepodmíněný transfer hotovosti) s daty z gruzínského národního a zkušebního centra, abychom analyzovali vliv nepodmíněného transferu hotovosti na míru zápisů na vysoké školy v Gruzii. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný program poskytoval hotovostní transfer pouze jedincům, kteří byli pod určitou kvantitativně měřitelnou hladinou chudoby, používáme v této studii metodu globálního regression discontinuity designu. Nacházíme pozitivní vliv peněžních transferů na míru zápisů na vysoké školy. Být příjemcem transferu v rámci programu sociální podpory konkrétně zvyšuje pravděpodobnost zápisu na vysokou školu o 6,3%. Důležitým zjištěním také je, že výsledky ukazují, že vliv výše zmíněného programu je vyšší pro muže než pro ženy. Chlapci z chudých rodin, které dostávají peníze skrze program sociální podpory, mají o 13,4% vyšší šanci, že se dostanou na vysokou školu než chlapci pocházející z rodin, které transfer neobdržely. Tato analýza je prvním pokusem o zkoumání efektu podobného programu v rámci vzdělávacího systému a zároveň přispívá k rostoucí literatuře zabývající se dlouhodobým vlivem hotovostních tranferů. Ve druhé kapitole zkoumáme vliv stejného gruzínského programu sociální podpory na širší spektrum proměnných. V roce... Available in a digital repository NRGL
Essays on Economics of Education and Social Policy

In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in ...

Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
Univerzita Karlova, 2017

Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur
Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
2017 - English
Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular monolayers can be used to tune properties of the material toward a desired application. However, site-specific adsorption of molecules or molecular patterning on silicon surfaces is a difficult task due to the high reactivity of silicon. In this work, we use scanning tunneling microscopy, ab-initio calculations and kinetic Monte Carlo simulations to study adsorption of organic molecules on a bare and thallium-passivated Si(111) surface. We show that the polarity of molecules has a large impact on bonding of the molecules with the bare surface. We demonstrate that, in comparison with the bare surface, molecules or single-atom adsorbates deposited on the Tl-passivated surface have significantly higher mobility. The increased mobility induces formation of 2D gases on the surface and enables formation of self-assembled molecular structures. We propose a novel method to directly visualize the 2D surface gases and we show that a phase of surface gases containing molecule-bound dipoles can be controlled by a non-homogeneous electric field. 1 Kremík je v súčasnosti najpoužívanejší polovodičový materiál, ktorého aplikácie siahajú od solárnych článkov a senzorov po elektronické zariadenia. Funkcionalizácia povrchu pomocou molekulárnych vrstiev môže vylepšiť vlastnosti kremíkového povrchu a môže zmenšiť veľkosť funkčných prvkov elektronických zariadení. Avšak, nájdenie spôsobu akým molekuly naviazať na konkrétne miesta na povrchu a nájdenie spôsobu akým molekuly usporiadať na kremíkových povrchoch nie je ľahké kvôli vysokej reaktivite kremíku. V tejto práci používame skenovací tunelový mikroskop, ab-initio výpočty a kinetické Monte Carlo simulácie a študujeme adsorpciu organických molekúl na čistom a táliom pasivovanom povrchu Si(111). Ukazujeme, že polarita molekúl má veľký dopad na spôsob naviazania molekúl na čistý povrch. Naše pozorovania dokazujú, že v porovnaní s čistým povrchom sú molekuly a jedno-atomárne adsorbáty na pasivovanom povrchu výrazne mobilnejšie. Zvýšená mobilita molekúl spôsobuje vytvorenie 2D plynu na povrchu a umožňuje tvorbu samousporiadaných molekulárnych štruktúr. V práci navrhujeme novú metódu pre priame pozorovanie 2D molekulárneho plynu a ukazujeme, že pomocou nehomogénneho elektrického poľa je možné kontrolovať fázu molekúl na povrchu, v prípade že tieto molekuly na seba viažu dipólový moment. 1 Keywords: thallium; křemík; samouspořádání; phthalocyanine; 2D plyn; thallium; silicon; self-assembly; phthalocyanine; 2D gas Available in a digital repository NRGL
Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur

Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular ...

Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
Univerzita Karlova, 2017

Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol
Vorlíček, Radek; Samek, Tomáš; Bittnerová, Dana; Synková, Hana
2017 - Czech
Radek Vorlíček ABSTRACT The dissertation explores the dynamics of social marginality and dominance in educational settings. It explores social distance dynamics among pupils in elementary school, and its impact on their position in social hierarchy. I focus on social interaction in a group of children, and record the context in which the inclusion or exclusion of non-dominant identities take place. Special attention is paid to the role of schools in the process of boundary constructions. Larger framework of the research is integration, segregation and assimilation tendencies of school systems. The dissertation is based upon long-term qualitative inductive and ethnographic fieldwork. The central method of my fieldwork is observation. To some extent, the research was conducted in the framework of goffmanian interactionism. The data for this study have been collected over a period of ten months in twelve elementary schools located in various regions of the Czech Republic and Slovak Republic. The dissertation is structured in four parts: (1) Introduction, referring to the aim and structure of the dissertation; (2) Methodology, presenting the research process, strategies and methods as well as data analysis, theoretical and methodological discussions, reflexivity and ethical aspects; (3) Elementary schools in... Radek Vorlíček ABSTRAKT Disertační práce se zabývá sociální dynamikou marginality a dominance v prostředí základních škol. Zaměřuje se na dynamiku sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato dynamika upevňuje či naopak oslabuje jejich postavení v hierarchii. Popisuje sociální interakce v kolektivu dětí a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Zkoumá, jakou roli zastává škola v procesu konstituování a vyjednávání (sociálních, etnických a interakčních) hranic ve školním prostředí. Makrosociálním rámcem výzkumu jsou témata fungování českého školství a jeho segregační, integrační či asimilační tendence. Disertační práce je založena na dlouhotrvajícím kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu. Hlavní metodou výzkumu bylo pozorování. Výzkum se do jisté míry opírá o perspektivu goffmanovsky chápaného interakcionismu. Probíhal deset měsíců ve dvanácti základních školách v různých regionech České republiky a Slovenské republiky. Práce je členěna do čtyř hlavních částí: (1) úvod pojednává o cílech a struktuře disertační práce; (2) metodologie se vztahuje k výzkumnému procesu, strategii a metodám, analýze dat, teoreticko-metodologickým diskuzím,... Keywords: sociální exkluze; sociální interakce; interetnické vztahy; etnicita; romský žák; základní škola; inkluzivní vzdělávání; social exclusion; social interaction; interethnic relationship; ethnicity; Roma pupil; elementary school; inclusive education Available in a digital repository NRGL
Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol

Radek Vorlíček ABSTRACT The dissertation explores the dynamics of social marginality and dominance in educational settings. It explores social distance dynamics among pupils in elementary school, and ...

Vorlíček, Radek; Samek, Tomáš; Bittnerová, Dana; Synková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases