Number of found documents: 22981
Published from to

Structural biology approach to biotechnological problems
IERMAK, Iuliia
2017 - English
Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Structural biology approach to biotechnological problems

Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer ...

IERMAK, Iuliia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Author: Ayaz Zeynalov Supervisor: Doc. Roman Horvath, Ph.D Academic Year: 2016/2017 Abstract This dissertation consists of three empirical papers on natural resource, economic growth and institutional quality. The first paper analyzes possible publication bias and the reason for contradictory findings in the natural resource literature, the second paper examines the effect of natural resource exports on manufacturing performance in the 15 former Soviet Union countries, and the last addresses whether similarities in country income size and at the institutional level encourage increased amounts of bilateral trade between countries. An introductory chapter puts these three papers into perspective. In the first paper, I analyze 43 studies providing 605 different regression specifica- tions and found that approximately 40% report a negative and statistically significant effect, another 40% report no effect, and the remaining 20% report a positive and statistically significant effect of natural resources on economic growth. The findings show that including interaction between natural resources and institutional quality, controlling... Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a... Keywords: Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model; Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model Available in a digital repository NRGL
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality ...

Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
Univerzita Karlova, 2017

Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
2017 - English
There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we can gather from X-ray crystal geometries about the nature of recognition processes, is limited. Deeper insight into the noncovalent interactions playing the most important role is needed in order to revise these universal rules governing any recognition process. In this thesis, systematic development and study of the accuracy of the computational chemistry methods followed by their applications in protein DNA and host guest systems, are presented. The non-empirical quantum mechanical tools (DFT-D, MP2.5, CCSD(T) etc. methods) were utilized in several projects. We found and confirmed unique low lying interaction energies distinct from the rest of the distributions in several amino acid−base pairs opening a way toward universal rules governing the selective binding of any DNA sequence. Further, the predictions and examination of changes of Gibbs energies (ΔG) and its subcomponents have been made in several cases and carefully compared with experiments. We determined that the choline (Ch+) guest is bound 2.8 kcal/mol stronger (calculated ΔG) than acetylcholine (ACh+) to self-assembled triple helicate rigid... Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramolekulární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebné pro přezkoumání univerzálních pravidel, řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod, doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií, vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu k univerzálním pravidlům řídícím selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG) a jejich komponentů a nakonec byly pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu (Ch+) je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin (ACh+) v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající K(Ch+)/K(ACh+) = 109, což je v poměrně... Keywords: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method Available in a digital repository NRGL
Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie

There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we ...

Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Tvorba a analýza mutantních myších modelů pro studium patofyziologické role KLK5 a KLK7 v pokožce
Kašpárek, Petr; Sedláček, Radislav; Stopka, Pavel; Machoň, Ondřej
2017 - English
Kallikrein-related peptidases (KLKs) constitute a family of closely related serine proteases encoded by genes clustered in one chromosomal locus. KLKs are widely expressed in a variety of tissues and numerous in vitro experiments suggest their important roles in many physiological and pathological processes. However, the biological roles of KLKs in vivo are often obscured mainly due to unavailability of suitable animal models. Although gene deficient mouse models were generated for several KLK genes, they had limited use for understanding the roles of individual proteases in the complex environment in vivo. One of the main obstacles which hampers in vivo analysis is partial functional overlap between some KLKs. This makes traditional single-gene deficient animal models an inadequate tool to address the biological impact of the gene deficiency as compensatory mechanisms often result in a lack of phenotype. In this work, we used the transcription activator-like effector nuclease (TALEN) technology to generate several novel mutant mouse models to study the complex KLK proteolytic pathways and their roles in healthy organism and in disease. We prepared a novel mouse model for Netherton syndrome (NS), an autosomal recessive skin disorder caused by mutation in the gene SPINK5, which encodes the KLK-inhibitor... Peptidázy příbuzné kallikreinu (KLK) představují rodinu vzájemně spřízněných serinových proteáz, které jsou kódovány geny umístěnými v jediném chromozomálním lokusu. Jejich exprese byla popsána v mnoha tkáních a řada experimentů in vitro naznačuje významnou roli KLK v mnoha fyziologických i patologických procesech. Přesto jsou skutečné úlohy KLK v živém organismu stále ne zcela objasněny, což je způsobeno zejména nedostatkem vhodných zvířecích modelů pro jejich studium. Přestože genově-deficientní myší modely pro některé KLK již byly vytvořeny, jejich význam pro objasnění rolí těchto proteáz v komplexním prostředí živého organismu byl jen omezený. Jednou z hlavních překážek je částečný funkční překryv mezi některými KLK. Inaktivace jednoho genu tudíž často nevede ke změně fenotypu v důsledku funkční kompenzace mezi jednotlivými proteázami. Zdá se tedy, že klasické myší modely deficientní pro jeden gen jsou ne zcela vhodným nástrojem pro studium KLK in vivo. V této práci jsme použili TAL efektor nukleázy (TALENy) pro přípravu několika nových mutantních myších linií, které umožňují analýzu komplexních proteolytických sítí tvořených KLK a studium jejich role ve zdravém organismu i během chorobných procesů. Připravili jsme nový model pro Nethertonův syndrom (NS), autosomálně recesivní kožní chorobu způsobenou... Available in a digital repository NRGL
Tvorba a analýza mutantních myších modelů pro studium patofyziologické role KLK5 a KLK7 v pokožce

Kallikrein-related peptidases (KLKs) constitute a family of closely related serine proteases encoded by genes clustered in one chromosomal locus. KLKs are widely expressed in a variety of tissues and ...

Kašpárek, Petr; Sedláček, Radislav; Stopka, Pavel; Machoň, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Stanovení optimálního vyšetřovacího algoritmu pro efektivní vyhledávání nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ALK
Rozkoš, Tomáš; Ryška, Aleš; Dundr, Pavel; Zámečník, Josef
2017 - Czech
(Identification of optimal algorithm for effective diagnostics of non-small cell lung carcinoma with ALK gene rearrangement - implementation of the method and practical experience with routine diagnostics) INTRODUCTION: Smaller subgroup of non-small cell lung carcinoma (NSCLC) is represented by tumours with carcinogenesis iniciated by fusion of ALK gene with another partner (usually EML4). Patients with ALK gene rearrangement treated with ALK inhibitors have significantly prolonged survival. Since ALK gene rearrangement is described according to the current WHO classification in 4-5% of NSCLC, it is necessary to find the optimal way of identifying patients eligible for this targeted therapy in routine diagnostic practice. AIM: In the retrospective part of the study a) to find an immunohistochemical (IHC) detection procedure of ALK protein with specificity and sensitivity high enough to use this antibody as screening method for selecting NSCLC cases for fluorescence in situ hybridization (FISH) testing of ALK gene rearrangement and b) to determine diagnostic yield of "small" biopsies, i.e. endobronchial, transbronchial and transthoracic biopsies and cytoblocks, for ALK gene rearrangement testing. In the prospective part of the study a) verification of the selected IHC method of ALK protein detection... SOUHRN ÚVOD: Malou podskupinu nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) představují tumory, jejichž karcinogeneze je navozena fúzí genu ALK s některým z dalších partnerů (nejčastěji EML4). Pacienti s přestavbou genu ALK, kteří jsou léčeni ALK inhibitory, mají výrazně delší dobu přežití. Vzhledem k tomu, že přestavba genu ALK je popisována dle současně platné WHO klasifikace u 4 - 5 % NSCLC, je nezbytně nutné najít optimální způsob identifikace pacientů vhodných pro tuto cílenou léčbu v rutinní diagnostické praxi. CÍL: V retrospektivní části studie bylo cílem a) nalezení imunohistochemického (IHC) postupu detekce proteinu ALK , který bude mít dostatečnou senzitivitu a specificitu, aby jej bylo možné použít jako screeningové metody při vybírání případů NSCLC pro následné testování přestavby genu ALK metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a b) zjištění diagnostické výtěžnosti "malých" biopsií, tj. endobronchiálních, transbronchiálních a transtorakálních biopsií a cytobloků, pro vyšetření přestavby genu ALK. V prospektivní části studie bylo cílem a) ověření zvolené IHC metodiky detekce exprese ALK proteinu v rutinním vyšetřování pacientů s NSCLC a b) korelace ALK statusu s morfologickým vzhledem tumorů a s vybranými klinickými údaji. METODIKA: V retrospektivní části studie bylo metodami IHC (tři... Available in a digital repository NRGL
Stanovení optimálního vyšetřovacího algoritmu pro efektivní vyhledávání nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou genu ALK

(Identification of optimal algorithm for effective diagnostics of non-small cell lung carcinoma with ALK gene rearrangement - implementation of the method and practical experience with routine ...

Rozkoš, Tomáš; Ryška, Aleš; Dundr, Pavel; Zámečník, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů
Farkašová, Helena; Elleder, Daniel; Hirsch, Ivan; Mělková, Zora
2017 - English
Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old and fixed in the population of its host species. Some groups of retroviruses were believed not to be able to form endogenous copies. We discovered an additional endogenous Lentivirus and a first endogenous Deltaretrovirus. Both of these groups were previously considered unable to form endogenous copies. Endogenous lentiviruses were discovered only recently and are still quite rare. These are still just small pieces of evidence insufficient to give a broader picture about the history of virus endogenization. We described a novel endogenous Lentivirus in the genome of Malayan colugo (Galeopterus variegatus) denoted ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Based on several analyses we proved that this is the oldest Lentivirus discovered up to date and confirmed its presence in the only other extant species of Dermoptera - Cynocephalus volans. Endogenous deltaretroviruses were the last group without a single endogenous member. We detected the remnants of endogenous Deltaretrovirus in the genome of Natal Long-fingered bat (Miniopterus natalensis). However, this sequence was present in the genome only in one... Endogenní retroviry (ERV) vznikají retrovirovou infekcí zárodečné linie a následným přenosem do dalších generací podle pravidel Mendelovy dědičnosti. Až na pár výjimek jsou všechny druhy savčích ERV evolučně staré a fixované v populaci svých hostitelských druhů. O některých skupinách retrovirů se předpokládálo, že nejsou schopny vytvářet endogenní kopie. Objevili jsme další příklad endogenního Lentiviru a první endogenní Deltaretrovirus. Obě tyto skupiny byly dříve považovány za neschopny vytvářet endogenní kopie. Endogenní lentiviry byly objeveny pouze nedávno a stale se považují za velmi vzácné. Toto jsou stále jen minoritní důkazy z kterých nemůžeme získat celkový obraz o průběhu virové endogenizace. Popsali jsme nový endogenní Lentivirus v genomu letuchy malajské (Galeopterus variegatus) a nazvali ho ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Na základě několika analýz jsme dokázali, že se jedná o nejstarší dosud objevený Lentivirus, a potvrdili jsme jeho přítomnost v jediném jiném současném druhu Dermopter - Cynocephalus volans. Endogenní deltaretroviry byly poslední retrovirovou skupinou bez nalezeného endogenního člena. Našli jsme zbytky endogenního Deltaretroviru v genomu netopýra létavce natalského (Miniopterus natalensis). Tato retrovirová sekvence byla přítomna v genomu pouze v jedné kopii.... Keywords: endogenní retroviry; virová replikace; endogenous retroviruses; virus replication Available in a digital repository NRGL
Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů

Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old ...

Farkašová, Helena; Elleder, Daniel; Hirsch, Ivan; Mělková, Zora
Univerzita Karlova, 2017

Metabolické změny mozku u pacientů po subarachnoidálním krvácení
Adamkov, Jaroslav; Náhlovský, Jiří; Krahulík, David; Smrčka, Martin
2017 - Czech
Metabolic changes in the brain after subarachnoid haemorrhage. Summary The goal of the study: The goal of this study is to set concentrations of energetic metabolites in the acute phase (first 24 hours of monitoring) after subarachnoid haemorrhage (SAH) and to define the relation of these concentrations to the clinical and imaging parameters on admi-ssion and final clinical state of the patient one month after the bleeding. Throughout the period of monitoring, in all patients we observed episodes of lactate/pyruvate (L/P) ratio > 30 and their relation to actual readings of intracranial pressure (ICP) and perfuse pressure (CPP). We also monitored concentrations of glycerol in two compartments (brain interstitium and serum). Type of the study: Retrospective clinical study The set and methodology: From 2012 to 2015 we introduced a microdialysis catheter and a sensor for measuring ICP within a multimodal monitoring in 15 patients after subarachnoid bleeding. We performed this multimodal monitoring for a period of 84 days and processed in aggregate 10,080 readings. In 7 patients, together with multimodal monitoring, we also determined the serum concentration of glycerol. The onset of monitoring was always connected with obliteration of the source of bleeding either via surgery or endovascular procedure. Results:... Cíl studie: Cílem této studie bylo ověřit dále stanovené hypotézy, tj. stanovení koncentrací energetických metabolitů v akutní fázi po SAK a definování jejich vztahu ke vstupním klinickým a zobrazovacím parametrům a výslednému klinickému stavu pacientů 1 měsíc po krvácení. Dále jsme studovali vztah poměru L/P (> 30) a ICP resp. CPP a souvislost mezi koncentracemi glycerolu ve 2 kompartmentech (mozkové intersticium a sérum). Typ studie: Retrospektivní klinická studie Soubor a metodika: V období od 2012 do 2015 jsme zavedli katetr mikrodialýzy a čidlo pro měření ICP v rámci multimodální monitorace celkem 15 pacientům po subarachnoidálním krvácení. Multimodální monitoraci jsme celkem prováděli 84 dnů a zpracovali z ní souhrnně 10080 číselných údajů. U 7 pacientů jsme současně s multimodálním monitoringem stanovili také sérové koncentrace glycerolu. Zahájení monitorace vždy navazovalo na obliteraci zdroje krvácení a to buď chirurgickou nebo endovaskulární technikou. Výsledky: Koncentrace pyruvátu v průběhu prvních 24 hodin monitorace byla nižší ve skupině pacientů s globálním edémem mozku (GEM) (p = 0,01). Hodnoty poměru L/P v průběhu prvních 24 hodin monitorace byly vyšší ve skupině pacientů s globálním edémem mozku (p = 0,004). Ve skupině pacientů Hunt-Hess st.4 byly naměřeny vyšší hodnoty poměru... Available in a digital repository NRGL
Metabolické změny mozku u pacientů po subarachnoidálním krvácení

Metabolic changes in the brain after subarachnoid haemorrhage. Summary The goal of the study: The goal of this study is to set concentrations of energetic metabolites in the acute phase (first 24 ...

Adamkov, Jaroslav; Náhlovský, Jiří; Krahulík, David; Smrčka, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Vaření a stolování za časů války a míru: Proměny kontextů a módů produkce, přípravy a konzumace jídla v Srebrenici, Bosně a Hercegovině
Slavková, Markéta; Bittnerová, Dana; Šístek, František; Halbich, Marek
2017 - English
Cooking and Dining in Times of War and Peace: Changing Contexts and Modes of Food Production, Preparation and Consumption in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Mgr. Markéta Slavková Abstract (English) This project opens up the topic of armed conflict and subsequent post-conflict development in the Former Yugoslavia from a non-traditional perspective - that of the anthropology of food. At the centre of attention there stand the ways in which the production, preparation and consumption of food were and are carried out in Srebrenica, BiH in the context of the dramatic changes that the region has undergone over the last few decades. Food is the precondition of reproduction, a primary form of interaction with the world, a mediator of socialization, a sign of identity and social cohesion but also a tool of power. In this sense, Farquhar notes that the "mantra" 'You are what you eat,' continues to be thematized by social sciences (Farquhar, 2006: 146). On the other hand, the question of the relationship between social actors and their "daily bread" in conditions of starvation and overall material scarcity in wartime has not been satisfyingly answered. This project, based on long-term ethnographic fieldwork, addresses these issues more closely, affording greater insight into them. Cooking and Dining in Times of War and Peace: Changing Contexts and Modes of Food Production, Preparation and Consumption in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Mgr. Markéta Slavková Abstrakt (čeština) Tento projekt otevírá téma ozbrojeného konfliktu a následného post-konfliktního rozvoje v bývalé Jugoslávii, přičemž problematiku netradičně analyzuje skrze subdisciplínu antropologie jídla. V centru zájmu stojí způsoby produkce, přípravy a konzumace potravy v Srebrenici, BaH v kontextu dramatických změn, kterými region prošel zhruba za posledních několik desetiletí. Jídlo je podmínkou reprodukce, primární formou interakce se světem, mediátor socializace, znak identity a sociální koheze a v neposlední řadě i nástroj moci. V tomto smyslu Farquhar podotýká, že "mantra": 'Jsi to, co jíš,' je i nadále tématizovaná v rámci společenských věd (Farquhar, 2006: 146). Na druhou stranu, otázkou zůstává, co se děje se vztahem mezi sociálním aktérem a jeho/její potravou, když hladoví - za podmínek všeobecného materiálního nedostatku, který nastává v době války. Tento projekt se snaží nalézt odpovědi na zvýše zmíněné otázky na základě dlouhodobého etnografického výzkumu. Keywords: Antropologie jídla; subsitenční strategie; produkce; příprava a konzumace potravy; sociální změna; válka v BiH 1992-1995; identita; Srebrenica; Bosna a Hercegovina; Anthropology of food; subsistence strategies; production; preparation and consumption of food; social change; war in BiH 1992-1995; identity; Srebrenica; Bosnia and Herzegovina Available in a digital repository NRGL
Vaření a stolování za časů války a míru: Proměny kontextů a módů produkce, přípravy a konzumace jídla v Srebrenici, Bosně a Hercegovině

Cooking and Dining in Times of War and Peace: Changing Contexts and Modes of Food Production, Preparation and Consumption in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina Mgr. Markéta Slavková Abstract (English) ...

Slavková, Markéta; Bittnerová, Dana; Šístek, František; Halbich, Marek
Univerzita Karlova, 2017

Neviditelní nositelé lidských práv
Svárovská, Gabriela; Sokol, Jan; Moree, Dana; Kandert, Josef
2017 - Czech
The idea of universal applicability of human rights has been a symbol of hope that peace and justice in the world is possible, since the late 1940s. Although it is a fiction, and anthropology can proof this bringing countless evidence, strong general awareness of this idea still inspires many in their strive for freedom and dignity as well as opposition to violence. The aim of this thesis is to bring two controversial examples, illustrating how and why value-driven struggle for promotion of human rights fails. The aim is nevertheless not to compromise this noble idea but to contribute to its more thorough understanding as well as more effective implementation. A chapter on so called female genital circumcision (also known as female genital mutilation) offers critical analyses of the international campaign for eradication of this practice, led by international feminist movement since the late 1970s. The attention is drawn mainly to manipulation of facts and unfair argumentation, thanks to which the so called female genital circumcision was labelled cruel practice of backward societies serving degradation and control of women, making more structured understanding of reality impossible. A chapter dedicated to abortion tries to see political and cultural influences hidden under the surface of debate on... Myšlenka univerzální platnosti lidských práv je od konce 40. let 20. století symbolem naděje na všeobecný mír a spravedlnost ve světě. Přestože je fikcí, o čemž poskytuje antropologie nespočet důkazů, povědomí o ní je přesto silné a všeobecně rozšířené a inspiruje mnohé k úsilí o svobodu, důstojnost a k odporu proti násilí. Cílem této práce je na dvou kontroverzních tématech ukázat, jak a proč hodnotově motivovaný boj za lidská práva v praxi často selhává. Cílem však není ušlechtilou myšlenku lidských práv kompromitovat, ale přispět k jejímu důkladnějšímu pochopení a účinnější realizaci. V kapitole věnované ženské obřízce je předmětem kritické analýzy mezinárodní kampaň za vymýcení tzv. ženské obřízky, kterou vede mezinárodní feministické hnutí od konce 70. let minulého století. Pozornost je věnována především manipulaci s fakty a neférové argumentaci, díky níž získala tzv. ženská obřízka nálepku kruté praktiky zaostalých společností, sloužící ponižování a ovládání žen, znemožňující strukturovanější porozumění skutečnosti. V kapitole o potratech se práce snaží pod povrchem debaty o zpřísnění potratové legislativy v současném Polsku odhalit politické a kulturní vlivy, které ačkoli s tématem nesouvisejí, zásadně formují postoje jejích účastníků. Veškerá výzkumná práce spočívá v analýze textů, a to jak... Keywords: univerzalita lidských práv; Všeobecná deklarace; kulturní relativismus; anthropology; mezinárodní právo lidských práv; ženská obřízka; právo na život; právo na potrat; feminismus; universality of human rights; Universal Declaration; cultural relativism; anthropology; international human rights law; female genital circumcision; right to life; right to abortion; feminism Available in a digital repository NRGL
Neviditelní nositelé lidských práv

The idea of universal applicability of human rights has been a symbol of hope that peace and justice in the world is possible, since the late 1940s. Although it is a fiction, and anthropology can ...

Svárovská, Gabriela; Sokol, Jan; Moree, Dana; Kandert, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace
Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan; Kulhánek, Petr; Recchi, Simone
2017 - English
Title: Shell-like structures in the ISM: Observation versus simulations Author: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Department: Astronomical Institute of Charles University2 Supervisor: Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (palous@asu.cas.cz), Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences3 Abstract: Shell-like structures are objects found in large numbers in the inter- stellar medium (ISM). They usually appear as bubbles or segments of bubbles and are believed to result from the deposition of mass and energy into the ISM by stars, gamma-ray bursts, or high-velocity clouds. Interstellar turbulence may play a role in their creation too. These structures influence the dynamics of the ISM and are also linked to star formation. In this thesis, I review our current knowledge of the ISM, interstellar turbulence, and shell-like structures in the ISM. Then I present the research into the GLIMPSE bubble N107 conducted in collaboration with my colleagues. N107 is a dusty shell-like structure found in our Galaxy. We explored its atomic, molecular, and radio-continuum components; derived its distance (3.6 kpc), size (radius of 12 pc), and expansion velocity (8 km s−1 ); and identified 49 associated molecular clumps. Using numerical simulations, we estimated the conditions under which N107 formed and concluded... Název práce: Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace Autor: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Katedra (ústav): Astronomický ústav Univerzity Karlovy2 Vedoucí dizertační práce: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (palous@asu.cas.cz), Astronomický ústav Akademie věd České republiky3 Abstrakt: Obálkovité struktury (angl. shell-like structures) jsou objekty, které se vyskytují ve velkém množství v mezihvězdné hmotě. Obvykle vypadají jako bubliny nebo segmenty bublin a věří se, že vznikají v důsledku uložení hmoty a energie do mezihvězdného prostředí hvězdami, gama záblesky nebo rychle se pohybujícími oblaky (angl. high-velocity clouds). Také turbulence v mezihvězdném prostředí může hrát roli při jejich vzniku. Tyto struktury ovlivňují dynamiku mezi- hvězdné hmoty a jsou rovněž spojeny s hvězdnou tvorbou. V této dizertační práci shrnuji naše současné poznatky o mezihvězdné hmotě, turbulenci v mezihvězdném prostředí a obálkovitých strukturách. Poté popisuji výzkum GLIMPSE bubliny N107, kterému jsem se věnoval ve spolupráci s kolegy. N107 je prachová obálkovitá struktura v naší Galaxii. Ve výzkumu jsme se zaměřili na její atomární, molekulární a radiovou (kontinuum) složku; odvodili vzdálenost (3.6 kpc), velikost (poloměr 12 pc) a rychlost expanze (8 km s−1 ); a také identifikovali... Keywords: ISM: bubbles; ISM: general; ISM: GLIMPSE bubble N107; methods: data analysis; turbulence; ISM: bubbles; ISM: general; ISM: GLIMPSE bubble N107; methods: data analysis; turbulence Available in a digital repository NRGL
Obálkovité struktury v mezihvězdné hmotě: Pozorování versus simulace

Title: Shell-like structures in the ISM: Observation versus simulations Author: Vojtěch Sidorin (vojtech.sidorin@gmail.com)1 Department: Astronomical Institute of Charles University2 Supervisor: Prof. ...

Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan; Kulhánek, Petr; Recchi, Simone
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases