Number of found documents: 27036
Published from to

Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích
Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
2017 - English
Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged polymers (polyelectrolytes and block copolymers containing polyelectrolyte sequences). I studied the interactions between block copolymers and oppositely charged surfactants in aqueous solutions, and the structure and properties of co-assembled nanoparticles by a combination of several experimental methods. I found that the spontaneous formation, solubility and stability of complex nanoparticles depend not only on the electrostatic attractive forces but also on the hydrophobic effects. In a major part of my Thesis, I studied the interaction of polyelectrolytes with oppositely charged gemini surfactants (containing two charged head-groups interconnected by a short linker and two hydrophobic tails) which is a relatively new topic - much less studied than the co-assembly with conventional single tail surfactants. Better understanding of the formation and properties of complexes containing gemini surfactants and polymers provides knowledge that should lead to novel tailor-made nanoparticles with desired properties for applications in medicine and new technologies (including nano-technologies). We have shown that the... Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium... Keywords: Blokové kopolymery; polyelektrolyty; surfaktanty; "gemini" surfaktanty; interpolyelektrolytové komplexy; asociace a samo-uspořádávání; kapalné krystaly; rozptyl světla; SANS a SAXS; izotermická titrační kalorimetrie; elektronová mikroskopie; block copolymers; polyelectrolytes; surfactants; gemini surfactants; interpolyelectrolyte complexes; polyelectrolyte-surfactant complexes; co-assembly; selfassembly; liquid crystal structure; light scattering; small angle neutron and X-ray scattering; isothermal titration calorimetry; microscopy imaging Available in a digital repository NRGL
Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích

Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged ...

Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích
Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
2017 - English
This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy and central bank thinking. My aim is to contribute to the existing empirical literature by providing new evidence on the role of private credit, effects of macroprudential policies and understanding of the exchange-rate pass-through. The first essay evaluates policy measures taken to curb bank credit growth in the private sector in the pre-crisis period 2003-2007. The analysis is based on an original survey conducted on central banks in Central and Eastern Europe. The findings reveal substantial policy intervention and indicate that certain measures - particularly asset classification and provisioning rules; and loan eligibility criteria - might have been effective in taming bank credit growth. The second essay contributes to the existing literature on early warning indicators as well as to the discussion on the appropriateness of credit-to-GDP gap as a leading variable for any country for activation of the countercyclical capital buffer instrument in Basel III. We exploit long-run credit series for 36 emerging markets and evaluate their quality to signal a crisis by using receiver operating characteristics... Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ... Keywords: rozvíjející se země; bankovní krize; makro-finance; úvěry soukromému sektoru; emerging markets; banking crises; macro-finance; private sector credit Available in a digital repository NRGL
Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích

This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy ...

Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech
Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
2017 - English
Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely magnetite, maghemite, hexagonal ferrite M or system Fe-B, with nano or submicron dimensions of particles are the main subject of study of the presented thesis. The materials were investigated mainly by 57 Fe nuclear magnetic resonance (NMR). The results were thoroughly analyzed and compared with the results obtained by other methods (Mössbauer spectroscopy, ZFC/FC magnetic measurement, X-ray diffraction or TEM). In case of the maghemite nanoparticles a regular distribution of vacancies in octahedral positions was verified by the help of NMR in external magnetic fields and at various temperatures. The experi- mental results were also compared with ab-initio calculations. In thin layers of barium M type hexaferrite, effects of reduced particle size on 57 Fe NMR spectra were observed. The NMR methods were also successfully applied to investigation of system FeMoCuB of amorphous and nanocrystalline ribbons, where 57 Fe NMR was able to resolve formation of different phases in depen- dence on the process of preparation. Due to different NMR excitation condi- tions of signal from strontium M type hexaferrite and maghemite,... Název práce: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech Autor: Petr Křišťan Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstrakt: Magneticky uspořádané oxidy železa, zejména magnetit, maghemit, hexagonální ferit typu M a systém Fe-B, o nano až submikronových rozměrech částic byly hlavním předmětem studia předložené práce. Tyto materiály byly studovány zejména za pomoci 57 Fe jaderné magnetické rezonance (NMR). Výsledky byly důkladně analyzovány a porovnány s daty naměřenými za pomoci jiných metod jako je Mössbauerova spektroskopie, ZFC/FC mag- netická měření, rentgenová difrakce nebo TEM. V případě maghemitových částic byl konfrontován model pravidelného rozložení vakancí v oktaedrick- ých pozicích s experimentálnimi výsledky NMR měření v externích magnet- ických polích a při různých teplotách. Zároveň výsledky experimentu byly simulovány pomocí výpočtů ze prvních principů. V tenkých vrstvách bar- natého hexagonálního feritu typu M byly pozorovány vlivy snížení velikosti částic na 57 Fe NMR spektra. Metoda NMR se také osvědčila při studiu sys- tému FeMoCuB amorfních a nanokrystalických pásků, kde dokázala postih- nout formování různých strukturních fází v závislosti na způsobu přípravy. Díky různým NMR excitačním podmínkám signálu strontnatého... Keywords: NMR; oxidy železa; nanočástice; tenké filmy; struktura; superparamagnitismus; NMR; iron oxides; nanoparticles; thin films; structure; superparamagnetism Available in a digital repository NRGL
Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech

Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely ...

Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2017

Rozhodčí řízení
Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
2017 - Czech
1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international legal orders. By doing so, the author strives for critical review of the arbitration proceeding as per the Czech legal order under the worldwide perspectives and with the prism of modern Western European and world legal theory of the arbitration proceeding. The intention of such research is to determine if the contemporary Czech legal regulation of the arbitration proceeding is in conformity with the modern theory and practice of the arbitration proceeding. This thesis also aims to answer a question whether the Czech courts shall have the right to review the application of law by the arbitrators. The author is seeking to answer this question by comparing the the Czech, or rather Continental system of law with the law of England and Wales. 1 Smyslem této práce je pojednat o rozhodných aspektech české právní úpravy rozhodčího řízení pod úhlem pohledu vybraných západoevropských vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. Autor tímto usiluje o kritický náhled na rozhodčí řízení v právním řádu České republiky v širších světových souvislostech a prizmatem moderní západoevropské a světové právní teorie rozhodčího řízení. Intencí takového postupu je zodpovědět otázku, zda současná česká právní úprava rozhodčího řízení je v souladu s trendem, kterým se teorie a praxe rozhodčího řízení vyvíjí. Cílem této práce je rovněž zodpovědět otázku, zda by české soudy měly mít pravomoc věcně přezkoumávat aplikaci práva rozhodci, přičemž odpověď na tuto otázku hledá autor ve srovnání českého, resp. kontinentálního systému práva s právem Anglie a Walesu. Keywords: Rozhodčí řízení; rozhodčí smlouva; rozhodné právo; rozhodci; rozhodčí tribunály; rozhodčí nález; výkon rozhodčích nálezů; soudní přezkum rozhodčích nálezů a investiční rozhodčí řízení; Arbitration proceeding; arbitration agreement; applicable law; arbitrators; arbitral tribunals; arbitration awards; enforcement of arbitration awards; judicial review of the arbitration awards and investment arbitration proceeding Available in a digital repository NRGL
Rozhodčí řízení

1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international ...

Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
Univerzita Karlova, 2017

Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu
Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
2017 - Czech
The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer deaths worldwide. Chemotherapy (CHT) has still (except pemetrexed) administered according to stages and patients comorbidities, without the use of other predictive markers. It results into only low objective therapeutical response that differs in indivial patients without more clearly known causes. Aims The aim of our research was to find possible predictive markers in the form of mRNA or miRNA, which would help to reduce the effect of NSCLC / CHT for selected groups of patients. Methods In three groups of patients (42 patients with radically resected adenocarcinomas stage 1; 90 patients with NSCLC who have undergone surgical resection and 59 of them consequently adjuvant CHT; 81 patients palliatively treated in combination platinum derivative + paclitaxel/gemcitabine +/- sequential radiotherapy with advanced squamous NSCLC stages 3B, 4), we examined the effect of expression of mRNA and miRNA until relapse (DFI) / progression (PFS) and overall survival (OS). Expressions were determined with the real-time PCR methodology using UPL probes. Statistical analysis used cox regression model and Kaplan - Meier... Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) je dosud (až na výjimku s pemetrexedem) dávána paušálně dle stadia nemoci a jejích komorbidit, bez užití dalších prediktivních markerů. To vede k pouze nízké objektivní léčebné odpovědi, která se liší pacient od pacienta, bez jasněji známých příčin. Cíle Cílem našeho výzkumu bylo nalézt možné prediktivní markery v podobě mRNA či miRNA, které by pomohly snížit recidivy NSCLC resp. zlepšit účinek CHT u vybraných skupin pacientů. Metody Ve třech souborech pacientů (42 pacientů s radikálně resekovanými adenokarcinomy stadia 1; 90 pacientů s NSCLC, kteří podstoupili chirurgickou resekci a 59 z nich pak i adjuvantní CHT; 81 pacientů paliativně léčenými CHT v kombinaci platinový derivát + paclitaxel/gemcitabin +/- sekvenční radioterapie s pokročilými dlaždicovými NSCLC stádií 3B, 4) jsme zkoumali vliv exprese vybraných mRNA a miRNA na dobu do recidivy onemocnění (DFI) resp. progrese onemocnění (PFS) a dobu celkového přežití (OS). Exprese byly stanovovány real-time PCR metodikou za užití UPL sond. Statistické analýzy využívaly Coxův regresní model a Kaplan-Meierovy distribuční funkce. Výsledky V... Available in a digital repository NRGL
Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu

The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer ...

Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů
Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
2017 - Czech
This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the 13th century and concerns the only original Czech church order. In the 18th century Knights of the Cross belonged to the most significant patrons of Art in Czech lands. Church and monastery of St. František in Prague, the center of the Order, became the most influential culture center. The charity work of the Order of that time influenced the creation of the extraordinary institution - the Order's menza that had the significant importance for operating of organ lofts of St. František Church because it provided the sufficient amount of singers and musicians. The research is exclusively based on non-music materials deposited in the Cross paper fond (Nr.195) consigned in the 1st department of the National Archives in Prague. According the information of the inventory department, the fond contains altogether 2315 cartons of paper material and 3306 books. Until now, the researchers have been interested in these sources only marginally which was caused mostly by its disorderliness and most important discoveries have been realized mostly just by lucky coincidences. The main part of this work is devoted to St.... Předkládaná disertační práce se zabývá hudebním provozem v rámci Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v 18. století. Historie řádu sahá až do první poloviny 13. století a jedná se o jediný původně český církevní řád. V 18. století patřili křižovníci mezi nejvýznamnější mecenáše umění v Čechách, kostel a klášter sv. Františka v Praze, tedy centrum řádu, se stal jedním z klíčových kulturních center. Charitativní činnost řádu dala vzniknout ve své době ojedinělé instituci - řádové menze, která měla i zcela zásadní význam pro fungování kůru kostela sv. Františka, neboť zajišťovala dostatečné množství zpěváků i instrumentalistů. Výzkum se prakticky výhradně opírá o nenotové prameny uložené v křižovnickém listinném fondu (č. 195) deponovaném v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Podle informací v inventáři obsahuje fond celkově 2315 kartonů listinného materiálu a 3306 knih. Až doposud se prameny z tohoto fondu těšily zájmu badatelů spíše okrajově, k čemuž bezesporu přispěla i jeho značná neuspořádanost. Nejcennější objevy tak byly paradoxně učiněny díky šťastné souhře okolností. Hlavní část výzkumu je věnovaná kostelu a klášteru sv. Františka v Praze, tedy centru samotného řádu. Z obsahového hlediska je rozčleněn do tří základních oblastí. První se zabývá otázkou personálií. Kromě nově... Keywords: baroko|barokní festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|hudba v církevních řádech|hudební nástroje|hudebniny|chrámová hudba|Otakar Kamper|kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti|kostel a klášter svatého Františka v Praze|menza|Národní archiv v Praze|opisovači|personalie|Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. země Koruny české; baroque|baroque festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|music in church order|music instruments|music shop|church music|Otakar Kamper|church of St. Peter and Paul in Unhošť|church and monastery of St. František in Prague|menza|National Archives in Prague|copy-writers|personal data|Order of the Cross with Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands of the Bohemian Crown Available in a digital repository NRGL
Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů

This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the ...

Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ
VANÍČKOVÁ, Vanda
2017 - Czech
Disertační práce se zabývá charakterem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Výsledkem kvalitativně orientovaného výzkumného šetření je zakotvená teorie charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ vzešlá z obsahové analýzy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a hloubkových rozhovorů s učiteli vyučovacích předmětů vycházejících ze sledovaného vzdělávacího oboru. The dissertation is focused on Character of educational field Basics of Civics and Social Sciences. The result of qualitative oriented research is the grounded theory about Character of educational field Basics of Civics and Social Sciences generated by content analysis of Educational Framework Programme for Grammar School and in depth interviews with subject´s teachers monitored education field. Keywords: Občanský a společenskovědní základ; gymnázium; zakotvená teorie; kvalitativní výzkum; učitelé; oborová didaktika občanského a společenskovědního základu; Basics of Civics and Social Sciences; Grammar School; grounded theory; qualitative research; teachers; inter-subject didactics of Basics of Civics and Social Sciences Available in digital repository of UPOL.
Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ

Disertační práce se zabývá charakterem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Výsledkem kvalitativně orientovaného výzkumného šetření je zakotvená teorie charakteru vzdělávacího oboru ...

VANÍČKOVÁ, Vanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
2017 - Czech
TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: The thesis presents the agenda of the Probation and Mediation Service and it's approach to offenders and victims of crime in the agenda of probation workers. It focuses on the area of re-offending and the possibility of reducing reoffending through appropriate follow-up services for conditionally released persons with probation supervision. The thesis analyses the problems resulting in the unsuccessful reconciliation of persons released from prison, in accordance with the aim of the thesis based on combined research (respondents were all probation workers in the Czech republic), as well as proposing possibilities for further development of work with conditionally released persons with probation supervision, and suggests systematic measures that could reduce the risk and rate of re-offending. These measures relate to the areas of dependency, employment, and education. KEYWORDS: Probation, mediation, imprisonment, re-offending, resocialisation, conditional release NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění Keywords: probace; mediace; trest odnětí svobody; recidiva; resocializace; podmíněné propuštění; probation; mediation; imprisonment; re-offending; resocialisation; conditional release Available in a digital repository NRGL
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka

TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: ...

Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
Univerzita Karlova, 2017

Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
2017 - Czech
SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, Pilsen, Czech Republic ABSTRACT It is evident that cerebrovascular disease including ischemic stroke belongs to the most common cause of disability or death in the world population. Secondary prevention in poststroke patiens can lead to reduce risk of recurrence or extend lifetime like in coronary heart disease (CHD). The principles of secondary prevention are well implemented in population with CHD, but the situation in poststroke patients is quite different. The assesment of secondary prevention in poststroke patiens and a comparison with patient with CHD was selected for a goal of this study. The study population consisted of Czech patients examined in the framework of well-defined surveys in patients after their first ischemic stroke. Patients represented pooled Czech samples of the project EUROASPIRE Stroke Modul or Stroke Survey in 2007 and in 2013. Better results in acute care were detected. Admissions in stroke unit in 2013 were realized more often than 2007 and fibrinolisis was aplicated more frequently too. On the contrary, arterial hypertension wasn't controlled better than the general population of... ÚROVEŇ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE A PROGNÓZA PACIENTŮ PO ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ MUDR. JIŘÍ VANĚK ABSTRAKT Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) je jednou z nejčastějších příčin invalidity a mortality v celosvětovém měřítku a sekundární prevence, která je postavená na obdobných základech jako u ischemické choroby srdeční (ICHS), dokáže být účinným nástrojem vedoucím ke snížení rekurence iCMP i celkové mortality. Zatímco v sekundární prevenci ICHS je již delší dobu stanoven pevný systém dispenzarizace pacienta s důrazem na komplexní ovlivnění rizikových faktorů, v oblasti sekundární prevence iCMP není adekvátní péče zatím plně implementována do reálné praxe. Cílem naší práce bylo komplexní zhodnocení současného stavu sekundární prevence u pacientů po iCMP, její srovnání s populací s ICHS a analýza některých nekonvenčních rizikových faktorů. V českém souboru mezinárodních multicentrických průzkumů projektu EUROASPIRE Stroke Modul či Stroke Survey zahrnujících pacienty po iCMP vyšetřené v roce 2007 až 2013 jsme zjistili, že v iniciální fázi došlo k významnému zvýšení podílu pacientů, kteří byli přijati ke specializované neurologické léčbě na iktovou jednotku, včetně zvýšení počtu podání systémové fibrinolýzy. V sekundární péči však není situace zdaleka tak příznivá. Kontrola hypertenze, jednoho z... Available in a digital repository NRGL
Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, ...

Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou
Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
2017 - English
The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and is therefore subject to never­ending compromises between accuracy and computational cost. The present thesis offers an improvement to the existing broadband radiation scheme by revising its critical components - gaseous transmissions, cloud optical properties, and calculation of internal longwave exchanges. The accuracy of the full­spectrum broadband approach is thus raised to the level required for the short range numerical weather forecast. The intermittent update of broadband gaseous transmissions is introduced as a new component, reducing computational cost while preserving the full cloud­radiation interaction. The scalability of longwave computations is ensured by adopting the net exchanged rate decomposition with bracketing, improved by an intermittently applied self­learning algorithm determining the interpolation weights. It has been demonstrated that under conditions of operational weather forecasting, this developed scheme is fully competitive with the mainstream approach, due to the improved error balance between the... Parametrizácia radiačného prenosu je kľúčovou a zároveň výpočtovo vysoko náročnou súčasťou predpovedných modelov počasia a modelov všeobecnej cirkulácie. Z tohto dôvodu je predmetom nikdy nekončiacich kompromisov medzi cenou a presnosťou výpočtov. Predkladaná práca vylepšuje existujúcu širokopásmovú radiačnú schému revidovaním jej kritických častí - plynových transmisií, optických vlastností oblačnosti a interných dlhovlnných výmen. Presnosť širokopásmového prístupu aplikovaného na celé spektrum je zvýšená na úroveň potrebnú pre krátkodobú predpoveď počasia. Ako nový prvok je zavedená prerušovaná aktualizácia širokopásmových plynových transmisií, znižujúca cenu výpočtov pri zachovaní plnej interakcie medzi oblačnosťou a žiarením. Škálovateľnosť dlhovlnných výpočtov je zabezpečená pomocou rozkladu celkových výmen s využitím tzv. orámovania, vylepšeného o prerušovane aplikovaný samoučiaci algoritmus na výpočet interpolačných váh. V podmienkach operatívnej predpovede počasia je vyvinutá schéma plne porovnateľná s prevládajúcim prístupom, vďaka lepšie vyváženým chybám pochádzajúcim z radiačnej schémy samotnej a zo selektívnej aktualizácie optických vlastností. Keywords: radiačný prenos v atmosfére; cena voči presnosti; širokopásmový prístup; prerušovaná aktualizácia; vyváženosť chýb; atmospheric radiative transfer; cost versus accuracy; broadband approach; intermittent update; error balance Available in a digital repository NRGL
Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou

The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and ...

Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases