Number of found documents: 19103
Published from to

"Moravská" skrytá církev
Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
2017 - Czech
The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history method. These interviews were analyzed through Grounded theory method. As the basic factors affecting the activity of "Moravian" hidden Church the analysis indicated: the degree of openness of activities and measure of their own individual initiative. The thesis consists of five chapters. The introduction presents state of research, described the sources from which it was drawn, it also presented the methodology and definitions based on the methodology. The second chapter introducesthe basic terms fundamental for conceptual point of view. The third chapter describes the context changes and trends within the Catholic Church in the twentieth century, chronologically, of course, it also describes the situation of the Catholic Church in communist Czechoslovakia. The fourth chapter in the first part deals with hidden Church phenomenon in Czech landsand then brings the history, specifics and characteristics of "Moravian" branches, including the integration process. Then it analyzes the hidden church activities of "Moravian" branches, including theoretical model. The conclusion summarizes the findings arising from... Cílem předkládaného textu je popis příčin vzniku, fungování a zejména aktivit, "moravské" skryté církve. Pro tyto účely bylo shromážděno 16 polostrukturovaných rozhovorů metodou oral history, které byly analyzovány prostřednictvím metody Zakotvené teorie. Jako základní faktory ovlivňující aktivity "moravské" skryté církve se při analýze ukázaly: míra otevřenosti aktivit a míra vlastní iniciativy jednotlivých aktérů. Práci tvoří pět kapitol. V úvodu je přiblížen stav bádání, popsány zdroje, ze kterých bylo čerpáno, dále je představena metodologie a vymezení pojmů vycházejících z metodologie. Druhá kapitola přináší základní pojmové ukotvení práce. Třetí kontextová kapitola popisuje proměny a trendy uvnitř katolické církve ve dvacátém století a chronologicky přibližuje také situaci katolické církve v komunistickém Československu. Čtvrtá kapitola se zabývá nejprve obecně fenoménem skryté církve v Českých zemích a poté přibližuje historii, specifika a charakteristiky "moravské" větve, včetně integračního procesu. Poté následuje analýza skrytých církevních aktivit "moravské" větvě a její teoretický model. V závěru jsou shrnuty poznatky vyplývající z analýzy a jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: církev; komunistické režimy; dvacáté století; Československo; Zakotvená teorie; Church; communist regimes; twentieth century; Czechoslovakia; Grouded theory Available in a digital repository NRGL
"Moravská" skrytá církev

The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history ...

Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Osobní organizace vysokoškolských studentů
Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
2017 - Czech
The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the transformation of higher education in Europe and in the Czech Republic followed by the changes in the university student career and lifestyle. Special attention is devoted to university socialization, the personality of the university student and their new roles. The next chapter of the theoretical part presents the concepts of personal management and academic self-management. Effective and successful university study and personal strategies of self-management then appear to be interdependent. The aim of the qualitative research is to explore and describe how the first-year students organize their study. Firstly, the content analysis of selected study plans was carried out and the orientation questionnaire survey was conducted among 165 first-year students at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Later, also other methods were applied: the diary of study week and electronic interviews. The data were analysed through open coding and thematic coding. Two basic types of students were distinguished based on the dominant out-of-class activities and the diversity of tendencies in independent... Disertační práce se zabývá tématem osobní organizace vysokoškolských studentů v současném dynamickém prostředí vysoké školy. Cílem empirického výzkumu bylo prozkoumat, jak studenti organizují své studium na začátku studia. V teoretické části jsme pojednali o Boloňském procesu a hlavních změnách, které nastaly v terciárním vzdělávání a proměnily studentskou kariéru vysokoškolských studentů. Zabývali jsme se také vysokoškolskou socializací a osobností vysokoškolského studenta, jeho tradičními i novými rolemi a proměnami životního stylu. Byly představeny dva pohledy na vysokoškolské studium akcentující důraz na kognitivní rozvoj osobnosti studenta a také význam oborově nespecifických dovedností osobní organizace pro úspěšné vysokoškolské studium. V kvalitativním výzkumu vycházíme z konceptů osobní organizace a akademického sebeřízení, jež vymezují klíčové dovednosti pro úspěšné vysokoškolské studium i profesní uplatnění. Nejprve jsme přistoupili k obsahové analýze studijních plánů a orientačnímu dotazníkovému průzkumu mezi studenty 1. ročníku FF ZČU v Plzni. Použili jsme také snímek studijního týdne a elektronické dotazování. Data jsme analyzovali technikou otevřeného kódování a tématického kódování. Rozlišili jsme dva organizačně-studijní typy, jejichž základem byly rozdíly v zaměření mimoškolní činnosti a v... Keywords: vysokoškolský student; vysokoškolské studium; osobní organizace; kvalitativní výzkum; university student; university study; personal self-management; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Osobní organizace vysokoškolských studentů

The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the ...

Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Tři eseje o veřejných zakázkách
Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
2017 - English
The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: extensive groundwork with data, including overlaps into legal and technical disciplines. The fist essay examines the relationship between transparency of ownership structure and (i) profits of firms winning public procurement contracts and (ii) competition for the contracts and savings of the public authority. It identifies a significant advantage of firms with opaque ownership structure in terms of access to public money. It concludes with a possible explanation of conflict of interest and corruption, which might channel such advantages. The second essay proposes and tests a novel methodology for benchmarking of contracting authorities. The proposed rating measures a deviation from best practice recommendations in the areas of openness, competition and transparency. Indirectly it measures efficiency and corruption potential in public procurement. The pilot results of the methodology are provided and extensively discussed for a group of Czech municipalities. Third essay investigates issue of crowding out effect potentially introduced by EU funds provision. It studies direct budgetary impacts of... (in Czech) Práce je souhrnem tří kvantitativních analýz mikroekonomických dat o veřejných zakázkách a alternativních formách veřejných nákupů. Společným jmenovatelem jednotlivých analýz je extenzivní práce s rozsáhlými daty o veřejných zakázkách a z ní plynoucí přesah do technických a právnich disciplín. První část zkoumá vztah mezi transparentností vlastnické struktury a (i) zisky firem z veřejných zakázek a (ii) konkurencí a úsporami u konkrétních veřejných zakázek. Identifikuje významnou výhodu anonymní vlastnické struktury ve zkoumaných parametrech, která indikuje zvýšené riziko střetu zájmů a korupce. Druhá část zavádí metodu hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Navržený rating měří odchylku od dobré praxe v oblastech otevřenosti, konkurence a transparentnosti. Nepřímo tak indikuje možné nedostatky v efektivitě či korupčním jednání. Pilotní aplikace je demonstrována na vzorku českých měst Třetí část zkoumá hypotézu vytěsňování investic z národních rozpočtů penězi z fondů EU. Sleduje přímé rozpočtové dopady dotovaných veřejných zakázek spolu s dalšími nepřímými náklady. Propojením dat o samotných dotacích s účetními závěrkami měst navržený přístup identifikuje potenciálně problematické případy, kdy příjemce mohl využít prostředky v rozporu s principem adicionality - tedy na běžné výdaje... Keywords: public procurement; EU funds; data mining; benchmarking; public procurement; EU funds; data mining; benchmarking Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o veřejných zakázkách

The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: ...

Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence
Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
2017 - Czech
Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase declines after the weaning period. In case of the LP, the lactase is produced during whole life and thus it is possible to drink larger amounts of fresh milk without digestive problems. However, LP is documented only in some human populations. Its worldwide distribution is unequal, the highest rates are found in northern Europe and in pastoralists living in arid regions of Africa and Arabia. The origin of this trait is related to the emergence of agriculture 10,000 years ago, and the beginnings of milk production. In some populations, there is a strong signal of positive selection for the LP caused by various factors depending on various living conditions. The LP is associated with single nucleotide polymorphisms (SNPs) located approximately 14 kb upstream from lactase gene. Nowadays we know five different SNPs which cause the LP and they have probably different origin and have expanded independently. One of the possible centres of the LP origin is the Arabian Peninsula, where the LP variant -13,915*G probably first appeared and spread. In this thesis, occurrences of different LP mutations were investigated... Laktázovou persistencí (LP) nazýváme geneticky podmíněnou schopnost trávit laktózu (mléčný cukr) v dospělosti. Laktóza je štěpena enzymem tenkého střeva - laktázou, jehož produkce u savců po odstavení ustává. V případě LP je laktáza produkována po celý život, čímž je umožněno bez obtíží přijímat větší množství čerstvého mléka. LP je doložena jen u některých lidských populací. Celosvětově je její rozšíření nerovnoměrné, nejčastější je v severní Evropě a u pastevců aridních oblastí Afriky a Arábie. LP souvisí se vznikem zemědělství před 10 000 lety a počátky mléčné produkce. V určitých populacích nacházíme signál silné pozitivní selekce pro LP, zřejmě podmíněnou různými faktory v závislosti na různých životních podmínkách. LP způsobují jednobodové polymorfismy nacházející se zhruba 14 kb upstream od laktázového genu. Dnes je známo pět různých pro-LP variant, které vznikly a rozšířily se zcela nezávisle. Jedním z možných center vzniku LP je Arabský poloostrov, kde se poprvé objevila a rozšířila pro-LP varianta -13915*G. V této práci bylo studováno rozšíření pro-LP mutací u populací jižní Arábie a afrických Arabů. U všech analyzovaných souborů byl potvrzen výskyt -13915*G. V jižní Arábii pak u většiny souborů ve frekvenci vyšší než 50 %. U afrických Arabů patřících k pastevcům velbloudů byl zaznamenán... Available in a digital repository NRGL
Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence

Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase ...

Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
Univerzita Karlova, 2017

Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci
Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
2017 - Czech
Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using low-molecular weight copper chelators and high doses of zinc salts. Unfortunately, they can induce some severe side effects due to systemic action. The aim of this thesis is to improve the treatment of Wilson's disease by using of polymeric drug delivery systems. The size of polymer particles in tens of microns should provide non-resorbability of the drug after oral administration. Synthetic microparticles of poly(glycidyl methacrylate-co- ethylene dimethacrylate), natural microcrystalline cellulose and cross-linked chitosan were used as polymer matrices. N,N-di(2-pyridylmethyl)amine, triethylenetetraamine and 8-hydroxyquinoline were selected as specific copper chelators, which can complex copper cations with high efficiency. The principle of the proposed treatment is that the polymeric carrier-bound chelator complex copper directly from the food in digestive tract of the organism. Because of non-resorbability, the entire complex should be eliminated from the body together with stools. This virtually eliminates systemic side effects. The ability of adsorption of copper and the stability of polymer complex under... SOUHRN Wilsonova choroba je vrozené onemocnění metabolizmu mědi, při kterém dochází k jejímu ukládání v organizmu, zejména v játrech, mozku a ledvinách. Současná léčba je založena na použití tradičních nízkomolekulárních chelátorů mědi a vysokých dávek solí zinku, které bohužel způsobují mnoho závažných nežádoucích účinků kvůli systémovému působení. Cílem této disertační práce je snaha o zlepšení léčby Wilsonovy nemoci pomocí polymerních nosičů. Velikost polymerních částic v řádech desítek mikrometrů by měla zajistit nevstřebatelnost léku po perorálním podání. Jako polymerní matrice byly pro tuto práci použity jak syntetické mikročástice poly(glycidyl methakrylátu-co-ethylén dimethakrylátu), tak přírodní mikrokrystalická celulóza a zesíťovaný chitosan. Jako specifické chelátory mědi byly zvoleny N,N-di(2-pyridylmetyl)amin, triethylentetraamin a 8-hydroxychinolin, které dokážou s vysokou účinností komplexovat měďnaté kationty. Principem navrhované léčby je, že polymerní nosič s navázaným chelátorem adsorbuje měď v zažívacím traktu organizmu přímo z potravy a díky nevstřebatelnosti se celý komplex vyloučí ven z těla spolu se stolicí. Tím se prakticky eliminují systémové nežádoucí účinky. Jako první byla testována schopnost adsorpce mědi za podmínek simulujících prostředí žaludku a střeva a dále pak i... Keywords: polymerní mikročástice; chelátory kationtů mědi; Wilsonova choroba; nevstřebatelnost polymerních komplexů; perorální aplikace; terapeutický účinek; laboratorní zvířata; radionuklidy 125I a 64Cu; polymer microparticles; copper chelators; Wilson's disease; nonresorbability of polymer complexes; oral administration; therapeutic effect; laboratory animals; radionuclides 125I and 64Cu Available in a digital repository NRGL
Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci

Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using ...

Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
2017 - Czech
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand... Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě... Keywords: Sportovní celebrita; generace Y; nákupní preference; marketingová komunikace; značka; Sports celebrity; Generation Y; buying preferences; marketing communication; brand Available in a digital repository NRGL
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha

Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to ...

Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
2017 - Czech
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. Keywords: Coleoptera; Chrysomelidae; Cassidinae; taxonomy; nomenclature; classification; natural history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary ...

SEKERKA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)
Hannemann, Tereza; Pinkas, Jaroslav; Krykorková, Hana
2017 - Czech
The dissertation 'Educational Simulation in Task Situations' is focused on a new medium - educational simulation, which is starting to establish itself in the field of education. This work is examining educational simulations from three different points of view: 1) the acceptance of educational simulations in the school environment, 2) the interactivity of learning material, and 3) the authenticity of learning material. The experimental results are divided into three separate chapters according to the respective viewpoint. The investigation focused on acceptance in the first chapter draws from the evaluation of 34 Czech teachers and more than 1000 students, who both evaluated the benefits and shortcomings of particular educational simulations that were used by the teachers and their students. The experiment on interactivity (N = 152) in the second chapter is focused on the experimental comparison of learning material with activated interactive features and learning material with deactivated features. The third experiment on authenticity (N = 48) compares teaching material using authentic media sequences and the same material converted into an animated form. All three main chapters contain a theoretical review of the respective topic and our own experimental research. The methodology is based on the... Disertační práce Výuková simulace v úkolové situaci se zabývá novým médiem, které se začíná prosazovat ve vzdělávání, výukovou simulací. Pohlíží na ni ze tří různých hledisek, z hlediska akceptace výukové simulace ve školním prostředí, hlediska interaktivity výukového materiálu a hlediska jeho autenticity. Hledisko akceptace čerpá z hodnocení 34 českých učitelů a více než 1000 studentů, kteří hodnotili přínosy a nedostatky výukových simulací, jež měli k dispozici. Hledisko interaktivity (N = 152) je zaměřeno na experimentální srovnání učebního materiálu, který má aktivovány interaktivní prvky, a materiálu který je aktivované nemá. Hledisko autenticity (N = 48) pracuje se srovnáním autentického výukového materiálu s materiálem převedeným do animované formy. Všechny tři stěžejní kapitoly obsahují teoretické revue a vlastní výzkumné šetření. Experimentální výsledky jsou rozděleny do třech samostatných kapitol, které jsou zaměřeny dle jednotlivých hledisek. Metodologický přístup je založen na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod sběru dat, zejména na terénním šetření a laboratorním experimentu. Keywords: Výuková simulace; akceptace; interaktivita; autenticita; Educational simulation; acceptance; interactivity; authenticity Available in a digital repository NRGL
Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)

The dissertation 'Educational Simulation in Task Situations' is focused on a new medium - educational simulation, which is starting to establish itself in the field of education. This work is ...

Hannemann, Tereza; Pinkas, Jaroslav; Krykorková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela DuFrenna
Borecký, Felix; Fulka, Josef; Ševčík, Miloš
2017 - Czech
1 Summary: F. Borecký, The Role of Imagination in Aesthetic Experience in Mikel Dufrenne's Thought The aim of this dissertation thesis is to present Dufrenne's original conception of imagination and to highlight its significance for philosophical aesthetics. We focus on a critical interpretation of two alternative approaches which Dufrenne considers in his work. The first approach is based on a noetic perspective, the other on an ontological one. In both cases, Dufrenne claims that imagination is a productive, effecting activity which in a formative manner participates in knowledge of a priori truths regarding human being in the world. Such knowledge is most fully accomplished in the aesthetic experience. Only there a man opens oneself to the external world while maintaining with it a relation of primordial corporeity, which they both - i.e., both humans and the world - share. Imagination and its correlate, the imaginary, in an aesthetic experience stimulate each other and enable a reverberation of the most fundamental possibilities of human being in the world. It is imagination and the imaginary which enable a man to penetrate the superficial empirical level and reach the deep level of the a priori. On the level of the a priori, a man can experience the original corporeal unity which is of the same kind... 1 Resumé: F. Borecký, Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela Dufrenna Cílem předkládané dizertační práce je představit Dufrennovu originální koncepci imaginace a poukázat na její význam pro filosofickou estetiku. Soustředíme se na kritickou interpretaci dvou variant, které Dufrenne ve svém díle promýšlí. První vychází z perspektivy teorie poznání, druhá z perspektivy ontologické. V obou případech Dufrenne obhajuje stanovisko, že imaginace je produktivní, realizující aktivita, jež se formativním způsobem podílí na poznávání apriorních pravd lidského bytí ve světě. Takové poznání se nejplněji uskutečňuje v estetické zkušenosti. Jedině v ní se totiž člověk otevírá vnějšímu světu a přitom s tímto světem udržuje vztah původní tělesnosti, která je jim oběma - jak člověku, tak světu - společná. Právě imaginace a její korelát imaginárno se v estetické zkušenosti vzájemně podněcují k rozezvučování nejvlastnějších možností lidského bytí ve světě a umožňují člověku, aby se dostal z povrchní empirické roviny do hlubinné roviny a priori, v níž lze zakoušet původní tělesnou jednotu, jež je stejného rodu jak pro subjekt, tak pro objekt. Klíčová slova: Mikel Dufrenne; fenomenologie; estetická zkušenost; imaginace; imaginárno; reálno; smyslové pociťování; a priori; poznání; cit; bytí ve světě; Příroda; hloubka Keywords: Mikel Dufrenne; fenomenologie; estetická zkušenost; imaginace; imaginárno; reálno; smyslové pociťování; a priori; poznání; cit; bytí ve světě; Příroda; hloubka; Mikel Dufrenne; phenomenology; aesthetic experience; imagination; the imaginary; the real; the sensuous; the a priori; cognition; sentiment; being in the world; Nature; depth Available in a digital repository NRGL
Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela DuFrenna

1 Summary: F. Borecký, The Role of Imagination in Aesthetic Experience in Mikel Dufrenne's Thought The aim of this dissertation thesis is to present Dufrenne's original conception of imagination and ...

Borecký, Felix; Fulka, Josef; Ševčík, Miloš
Univerzita Karlova, 2017

Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.
Šebešová, Petra; Pelcová, Naděžda; Strouhal, Martin
2017 - Czech
Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete didactic conception of philosophy education at secondary schools in the Czech Republic. The author thus responds to the unsatisfactory correspondence between the key competences and the content of the teaching subject area called Civics and the introduction to social sciences as they are defined in the Czech curricular documents for secondary schools, as well as she responds to the lack of Czech literature concerning the didactics of philosophy. The development of students'philosophical thinking is taken as the main teaching aim of the presented conception. This claim is supported by arguments based on the specific nature of philosophy and on literature on didactics of philosophy from abroad. Philosophical thinking is for teaching purposes divided into the following philosophical competencies: text understanding and interpretation, text writing, discussion, work with concepts, argumentation, problem solving, reflection (including critical examination and evaluation), responsible decision-making and action. These competencies are elaborated into partial skills enabling their gradual training. Means recommended for... Název práce: Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie Autorka: Mgr. Petra Šebešová Abstrakt: Předkládaná práce je prvním pokusem o ucelený návrh didaktické koncepce pro gymnaziální výuku filosofie v České republice. Autorka tím reaguje na nedostatečné propojení mezi klíčovými kompetencemi v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a příslušným obsahem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ i na nedostatek české literatury k didaktice filosofie. Za hlavní výukový cíl předkládané koncepce je považován rozvoj filosofického myšlení studentů. Toto tvrzení je podloženo argumenty vycházejícími ze specifické povahy filosofie i ze zahraniční literatury k didaktice filosofie. Filosofické myšlení je pro účely výuky rozčleněno do těchto filosofických kompetencí: porozumění a interpretace textu, psaní vlastního textu, diskuse, práce s pojmy, argumentace, řešení problémů, reflexe (včetně kritického ověřování a hodnocení), odpovědné rozhodování a jednání. Tyto kompetence jsou rozpracovány do dílčích dovedností, umožňujících jejich postupný nácvik. Prostředky doporučované k naplnění těchto cílů vycházejí z pedagogického konstruktivismu, je zdůrazněn zejména problémový přístup k filosofickým obsahům a strukturovaná práce s prekoncepty studentů. Práce dále představuje specificky... Keywords: didaktika filosofie; filosofické kompetence; pedagogický konstruktivismus; problémová výuka; didactics of philosophy; philosophical competencies; pedagogical constructivism; problem-based teaching Available in a digital repository NRGL
Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.

Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete ...

Šebešová, Petra; Pelcová, Naděžda; Strouhal, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases