Number of found documents: 146
Published from to

noTitle
Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
2017 - German
The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought in order to unearth its foundations. This genetic-systematic inquiry thus not only aims to scrutinize possible interpretations of the judgment the tribunal of reason is said to have passed on itself qua reason, but, more importantly, to revise the very judgment itself and to question the legitimacy of the tribunal. Apart from the fact that self-administered justice rarely results in convictions, the process seems ill-conceived from the start. The thesis sets in with an analysis of Quentin Meillassoux's recent invigorating and highly original re- discovery of post-metaphysical thought's unreason and a close reading of Kant's relevant pre- critical and critical works: while judgment was indeed passed in the name of "pure reason", it was not passed on reason itself but merely on its "logical" use. Only reason's usus logicus, not its usus realis were indicted by reason. In other words, the judgment has been misunderstood. The reason for this misunderstanding is located in Kant's philosophical presuppositions, which thus emerge as the very unreason of post-metaphysical thought. Since such unreason cannot... Deutsch Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux. Über die Anfangs- und Ungründe des post- metaphysischen Denkens Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Anfangsgründe des post-metaphysischen Denkens ausfindig zu machen, um sie so gleichsam im Zuge einer genetisch-systematischen Untersuchung als Ungründe kenntlich zu machen. Ihr geht es also nicht nur bloß um eine Auslegung des Urteils, welches das "Tribunal der Vernunft" vermeintlich über sich selbst als Vernunft gesprochen hat, sondern um eine Revision des Urteils selbst sowie um die Frage der Rechtmäßigkeit des Gerichtshofes als solchem. Zumal Selbstjustiz selten in Selbstverurteilung resultiert, haftet diesem Vorgang ohnehin etwas Merkwürdiges an. In der Tat wird sich - ausgehend von einer Analyse der Arbeit Quentin Meillassoux', in welcher die Spuren der Ungründe des nach-metaphysischen Denkens zuletzt in ungekannter Qualität und Frische gefunden wurden sowie der textnahen Suche nach selbigen v. a. in Kants frühen und mittleren Werken - zeigen, dass dieser verhängnisvolle Urteilsspruch zwar im Namen der "reinen Vernunft" erging, jedoch nicht von der Vernunft als solcher verkündet wurde, sondern von dieser in ihrem lediglich "logischen" Gebrauch. Der usus logicus, nie aber der usus realis der Vernunft, war es, der auf der Anklagebank saß, verklagt vom... Available in a digital repository NRGL
noTitle

The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought ...

Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
Univerzita Karlova, 2017

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Cantiones Bohemicae - Kompozice a tradice
Ciglbauer, Jan; Eben, David; Soukup, Pavel; Groote, Inga Mai
2017 - German
Keywords: Cantio; Antifona; Tropus; Versus; Conductus; Lejch; Gregoriánský chorál; Salve Regina; Píseň; Latinská duchovní píseň; Pozdní středověk; Střední Evropa; Záviš; Vojtěch Raňkův; Augustiniáni-kanovníci; Univerzita; Hudba na univerzitě; Officium; Kancionál; Cantio; Antiphona; Trope; Vers; Conductus; Lai; Gregorian Chant; Salve Regina; Song; Latin song; Late Middle Ages; Central Europe; Zawissius; Adalbert Ranconis; Canons Regular of Saint Augustine; University; Music at University; Office; Cantionale Available in a digital repository NRGL
Cantiones Bohemicae - Kompozice a tradice

Ciglbauer, Jan; Eben, David; Soukup, Pavel; Groote, Inga Mai
Univerzita Karlova, 2017

Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům
Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
2017 - German
The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter to compare the results with the views of their teachers. 860 pupils from German secondary schools and 1131 from Czech secondary schools have completed questionnaires for this purpose, with a comparison and evaluation of the results between the two countries carried out. The data which has been collected via the aforesaid questionnaires has been interpreted using statistical methods. The results highlight certain gender differences with respect to pupils' achievement motivation and attitudes towards school subjects. For example, in Germany, boys tend to achieve better grades than girls in mathematics, whereas in the Czech Republic, the opposite is the case. The majority of pupils of each gender in both countries agree that mathematics is important or very important. The results also show that teachers are not always able to accurately evaluate the achievement motivation or the attitudes of pupils towards the subject which they teach. In particular, the results show that teachers of mathematics are frequently unaware of the degree to which the fear of failure motivates their pupils. Furthermore, in... Das Ziel der Untersuchung war es, den Grad der Leistungsmotivation von Schüler/innen, ihre Einstellung zu ausgewählten Schulfächern (Mathematik, Deutsch/Tschechisch, Englisch, Physik) herauszufinden und sie mit der Einschätzung durch ihre Lehrer/innen zu vergleichen. Es wurden 860 deutsche- und 1131 tschechische Schüler/innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe befragt. Die Ergebnisse der beiden Länder wurden miteinander verglichen. Die Daten wurden anhand von Schüler- und Lehrerfragebogen gesammelt und anhand von statistischen Methoden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es statistisch hochsignifikante Geschlechtsunterschiede bei der Leistungsmotivation und der Einstellung zu Schulfächern gibt. In Deutschland bekommen Jungen bessere Noten in Mathematik, in der Tschechischen Republik die Mädchen. Mathematik wird in beiden Ländern von der Mehrzahl der Schüler/innen als wichtig oder sehr wichtig angesehen. Auch wurde herausgefunden, dass Lehrer nicht immer in der Lage sind, die Leistungsmotivation und die Einstellung zu ihrem Fach richtig einzuschätzen. Besonders Mathematiklehrer sind sich der Angst vor Misserfolg ihrer Schüler nicht bewusst. Physiklehrer können die Beliebtheit, Schwierigkeit und Bedeutung ihres Faches am schlechtesten einschätzen, Englischlehrer können die Einstellung der... Available in a digital repository NRGL
Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům

The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter ...

Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
Univerzita Karlova, 2017

Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958
FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - German
Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung hervorgerufen wurden. Dennoch sind Migrationen keine spezifische Erscheinung des 20. Jahrhunderts, wie es in aktuellen Forschungen immer wieder betont wird. Vielmehr prägen Bevölkerungsbewegungen seit Jahrhunderten die Geschichte. Wird der Bekanntheitsgrad der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten mit dem der böhmischen Exulanten verglichen, so zeigt sich, dass diese lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. und 18. Jahrhunderts gehörten. Sie bestanden zu einem großen Teil aus protestantischen Konfessionsflüchtlingen, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren und Oberungarn (cz: Horní Uhry, pl: Górne Węgry, heute größtenteils Slowakei), verließen und sich in großer Zahl in Sachsen, Brandenburg und später in Schlesien ansiedelten. Die Emigration der Böhmen begann als Schlesien noch zur böhmischen Krone gehörte, und zwar zunächst in nördlicher Richtung nach Sachsen, später nach Brandenburg. Nach dem ersten schlesischen Krieg 1742 geriet Schlesien unter preußische Verwaltung. König Friedrich der Große war darauf bedacht, den Wohlstand seines dünnbesiedelten Landes zu fördern und räumte böhmisch-protestantischen Glaubensflüchtlingen die Möglichkeit ein, nach Schlesien zu emigrieren. Diese Politik führte im Jahre 1749 zur Gründung der böhmisch-hussitisch orientierten, evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hussinetz. Nahezu zwei Jahrhunderte vermochten die Nachfahren dieser Glaubensflüchtlinge ihre Sprache, Bräuche und Traditionen in dieser - nunmehr seit Jahrhunderten - dem deutschen Kulturraum zugehörigen Umgebung zu erhalten. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahre 1949 mussten die Verbliebenen, die sich nunmehr unter polnischer Verwaltung befanden, in einer sich völlig veränderten Umgebung zurechtfinden. Im Fokus der Studie stehen insbesondere die Jahre 1945 bis 1958, da in diesem Zeitraum noch ca. ein Drittel der Bevölkerung der Kirchengemeinde Hussinetz zur tschechischen Minderheit gehörte. Auf der Makroebene werden insbesondere die historischen und politischen Prozesse, die zur Anerkennung einer tschechischen Minderheit führten, analysiert. Ziel der vorliegenden Studie ist es darüber hinaus, auf der Mikroebene die Anpassungs- und Integrationsprozesse, die die Strehlener "Böhmen" in einem nunmehr polnisch dominierten Umfeld durchlebten, zu veranschaulichen. Ein weiteres Ziel war es, die Frage zu beantworten, wie sich die Lebensumstände der Mitglieder der Kirchengemeinde auf deren Identität auswirkten, und ob eine sogenannte hybride Identität nachweisbar ist. Als Forschungsmaterial dienten autobiographische Dokumente, darunter Chroniken und Briefe, sowie Quellen aus verschieden polnischen und tschechischen Archiven. Ferner fanden 28 Interviews mit Mitgliedern der Kirchengemeinde Hussinetz und deren Nachfahren statt. Der Autor interessierte sich insbesondere für das Schicksaal der Befragten, ihre Erfahrungen, ihre Lebenswelten und ihre Reaktion auf wichtige historische Ereignisse. Paradoxerweise kam es in der Kirchengemeinde Hussinetz entgegen der Politik der verantwortlichen Polnischen Arbeiterpartei (Vorgängerin der Gruppierung, die bis 1989 an der Macht blieb), die sich für einen homogenen polnischen Staat einsetzte, zu einer schrittweisen Stärkung dieser Minderheit bis zum Jahre 1957. The 20th century was shaped by migration in many ways. Wars led to population flight, deportation, displacement and resettlement, which then caused forced migration movements. However, migrational movements are not a phenomenon particular exclusively to the 20th century as population movements have shaped history for centuries. When looking at the profile of Huguenots or Salzburg Protestants in comparison to Bohemian exiles of the 17th and 18th centuries, it turns out that the matter have for a long time received only little academic attention. A high proportion of them consisted of religious refugees of protestant backgrounds which left Bohemia, Moravia and upper Hungary (now mostly part of Slovak territory) for Saxony, Brandenburg and later also Silesia during the Thirty Years War. The migration of Bohemians started when Silesia still belonged to the Bohemian Crown and was initially directed towards northern regions, i.e. Saxony and later also Brandenburg. As a result of the first Silesian War of 1742, Silesia came to be under Prussian administration. King Frederick the Great attempted to foster welfare of his sparesly populated country and granted religious refugees of bohemian, protestant background the opportunity to migrate to Silesia. An outcome of this political approach was the foundation of the Evangelical Reformed Congregatin of Hussinetz. For nearly two centuries, descendants of these religious refugees were preserving their language, customs and traditions in an area which would be a predominantly German culture sphere for centuries to come. The ones who remained would find themselves in a totally changed environment under Polish administration by the time of the 200th anniversary in 1949. In the first place, this study focuses on the period from 1945 to 1958, as during that time a third of the inhabitants of the Congregatin of Hussinetz belonged to the Czech minority. On a macro level, historic and political processes will be analysed, in particular those that led to the recognition of the Czech minority and among them, most of all, the i.e. "Strehlener Böhmen" (Czechs of Strehlen). On a micro level, this study also aims to illustrate processes of integration and adjustment of the Czechs of Strehlen in a then Polish dominated environment. Research is done on how humans orientate under changed circumstances, as well as on how they perceive, shape, acquire and change them. In addition, this study carves out, to what extend the specific circumstances of the church members influenced their identities. Did they develop hybrid identities? Autobiographical documents, among them chronicles and letters from several Polish and Czech archives, were used in terms of research material. In order to gain insights into the living environments of the Bohemians, interviews were conducted which centre on the existence of the subjects by taking into account their everyday life, as well as the microhistory of the individuals with their experiences, perceptions and actions. In total 28 individuals (the members of the congregatin and their descendants) were interviewed in the course of this study. Paradoxically, until 1957 the congregatin of Hussinetz was even able to gradually increase the standing of the minority. This ran counter to the politics of the then ruling Polish Labour Party (predecessor of the state party, which would rule the country until 1989) whose approach involved forming a homogenous Polish state. Keywords: 20th century; Evangelical Reformed Congregatin; minority; integration; identity Available in digital repository of UPOL.
Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958

Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung ...

FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Had jako prostředek reflexe v textech o umělcích z období německého romantismu
Balcarová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weinberg, Manfred; Bartl, Andrea
2016 - German
The submitted doctoral thesis examines the function and performance of the motive of a snake in four selected texts about artists of the German romantic period and perceives the snake as an attribute reflecting the problems of the artistic existence and a way to the artistic work, possibly of the artistic work at all. When interpreting the single motives of the snake, three-phase procedure as applied by Erwin Panofsky in description of the motives in the pictures has been chosen by analogy for literary texts. The interpretation is based on the structural position of the motive of the snake in the text and its performance in the text. Subsequently, the principal role is revelation of contexts which updates the given motive of the snake - in particular they are biblical snakes, mythical snakes and a serpentine line as a line of beauty which was the subject of the period aesthetic discourse. The meaning of the motive of the snake in the texts is given primarily by the mutual interaction of theme contexts which is in the single texts realized by various ways. The motive of the snake as formed in the single interpreted texts is a highly complex motive in all the cases. Thanks to the possibility of connotation with the snakes from the sphere of the Bible and mythology the literary motive of the snake becomes a... Předložená disertační práce zkoumá funkci a inscenaci motivu hada ve čtyřech vybraných textech o umělcích německého romantismu, přičemž chápe hada jako znak reflektující o problematice umělecké existence a cestě k umělecké tvorbě popř. o umělecké tvorbě vůbec. Při interpretaci jednotlivých motivů hada je zvolen pro literární texty třífázový postup, podobně jak jej aplikuje Erwin Panofsky při popisu motivů na obrazech. Interpretace vychází ze strukturálního postavení motivu hada v textu a jeho inscenace v textu. Stěžejní roli hraje následně odhalení kontextů, které daný motiv hada aktualizuje - jedná se především o biblické hady, mytické hady a hadí linii jakožto linii krásy, která byla předmětem dobového estetického diskursu. Význam motivu hada v textech je dán především vzájemnou interakcí tematizovaných kontextů, která je v jednotlivých textech realizována odlišnými způsoby. Motiv hada, jak je utvářen v jednotlivých interpretovaných textech, je ve všech případech vysoce komplexním motivem. Díky možnosti konotace s hady z oblasti Bible a mytologie se stává literární motiv hada polyvalentním znakem, který charakterizuje i uměleckou existenci jako polyvalentní popř. ambivalentní. To znamená, že je umělecká existence na jedné straně upřednostňována, popř. že je prezentována jako fascinující. Na druhé straně... Keywords: had; německý romantismus; literatura; umění; umělec; básník; poesie; texty o umělcích; reflexe; kontext; Bible; mytologie; hadí linie; motiv; snake; German romantic period; literature; art; artist; poet; texts about artists; reflection; context; Bible; mythology; serpentine line; motive Available in a digital repository NRGL
Had jako prostředek reflexe v textech o umělcích z období německého romantismu

The submitted doctoral thesis examines the function and performance of the motive of a snake in four selected texts about artists of the German romantic period and perceives the snake as an attribute ...

Balcarová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weinberg, Manfred; Bartl, Andrea
Univerzita Karlova, 2016

Analytická verbonominální spojení v humanistické češtině
Martínek, František; Kučera, Karel; Kosek, Pavel; Bunčić, Daniel
2016 - German
Light verb constructions in Humanistic Czech This thesis surveys the supposed properties of light verb constructions (LVC, in Czech analytická verbonominální spojení, AVNS, in German Funktionsverbgefüge) on an extensive corpus of Czech texts dating from the Humanistic period. The LVC, a combination of a semantically bleached (light, semantically weak) verb and an abstract noun (a preposition and such a noun, respectively), are defined rather broadly and understood not necessarily as a syntactic unit (predicate) but rather as a lexical unit different from both free collocations and phrasemes. Special attention is paid to transitional examples of these constructions with non- prototypical properties of the verb or noun. In the individual chapters, the semantic and syntactical properties of the light verbs are discussed, as well as the word formation (derivation) patterns of the abstract nouns forming the LVC. The core of the analysis lies in the prepositional constructions, on which the LVC-delimitation criteria are applied. It is shown that the meanings of such constructions are subjects to stabilizing and develop from spatial (or directional, respectively) to abstract meanings, including their lexicalization. Moreover, the possibilities of using alternative means of expression are examined. The last chapter... Analytická verbonominální spojení v humanistické češtině Práce ověřuje na rozsáhlém korpusu textů humanistické češtiny předpokládané vlastnosti analytických verbonominálních spojení (AVNS, něm. Funktionsverbgefüge, FVG), tj. spojení významově vyprázdněného (kategoriálního, desémantizovaného) slovesa s abstraktním substantivem, popř. s předložkou a takovým substantivem. Taková spojení vymezuje volně a nechápe je nutně jako jednotku syntaktickou (větný predikát), ale především lexikální, odlišnou jak od volných spojení, tak od frazémů. Zvláštní pozornost věnuje přechodným případům AVNS s neprototypickými vlastnostmi slovesa nebo jména. V jednotlivých kapitolách jsou diskutovány sémantické a syntaktické vlastnosti kategoriálních sloves a slovotvorné vlastnosti jmen vstupujících do AVNS. Jádrem vlastní analýzy jsou předložková spojení, na něž práce aplikuje kritéria vymezení AVNS, ukazuje na nich ustalování významů spojení od prostorových (pohybových) po abstraktní a ověřuje využívání alternativních pojmenovacích možností. Závěrečná kapitola je věnována jazykovým kontaktům včetně jejich lexikalizace a popisuje působení německých a latinských vzorů při utváření repertoáru českých AVNS, ale zároveň prokazuje svébytnost některých pojmenovacích typů v uvedených jazycích. Keywords: Analytická verbonominální spojení; kategoriální sloveso; desémantizace; abstraktní substantivum; lexikální sémantika; humanistická čeština; čeština 16. století; jazykový kontakt; Light verb constructions; light verb; semantic bleaching; abstract noun; lexical semantics; Czech of the Humanistic Period; 16th century Czech; language contact Available in a digital repository NRGL
Analytická verbonominální spojení v humanistické češtině

Light verb constructions in Humanistic Czech This thesis surveys the supposed properties of light verb constructions (LVC, in Czech analytická verbonominální spojení, AVNS, in German ...

Martínek, František; Kučera, Karel; Kosek, Pavel; Bunčić, Daniel
Univerzita Karlova, 2016

Weiblich jüdische Lebenswelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charlotte de Rothschild (1819-1884): Mutter, Mäzenin, Pädagogin
MALÁ, Simona; HECHT, Louise
2016 - German
Disertační práce se zabývá jak pedagogickou prací židovských anglických žen, které byly veřejně činné v židovské dobročinnosti, tak jejich působením v židovských školách. Tento historický fenomén práce ilustruje především (nikoli však výlučně) na osudu a životním díle Charlotte de Rothschild (1819-1884). Charlotte de Rothschild byla židovskou anglickou šlechtičnou, která pocházela z německé a neapolské větve rodiny von Rothschild, která psala své deníky v jazyce německém, i když už několik let žila trvale v Anglii. V Londýně, kam se provdala, se celý svůj život zasazovala o rozvoj anglického židovské školství a to prostřednictvím institucionální charitativní práce. Charlotte de Rothschild byla známá také jako diaristka a pisatelka dopisů jak v německé jazyce tak v dalších evropských jazycích. Korespondovala především se členy svojí primární rodiny a svými švagrovými, které měly podobnou biografii. Byl jí vlastní také politický aktivismus "social politics" a psaní didaktických knih, čímž přispěla k anglickému židovskému osvícenství. Všechny zmíněné aspekty celoživotního díla této výjimečné osobnosti nejen židovských novodobých dějin práce rozpracovává prostřednictvím historické antropologie, mikrohistorie a gender studies. V práci jsou také analyzovány egodokumenty, zejména deníky a dopisy, které jsou podrobovány literárněvědné analýze. Disertační práce se zabývá také jazykovou situací a náboženskou identitou anglických a německých Židů v 19. století, což je nutné k pochopení celkového kontextu, ve kterém se hlavní aktérka pohybovala. The dissertation deals with the educational work of the English Jewess who were publicly active in Jewish philanthropy, and their involvement in Jewish schools. This dissertation illustrates this historical phenomenon primarily (but not exclusively) on the fate and life's work of Charlotte de Rothschild (1819-1884). Charlotte de Rothschild was an Jewish English noblewoman, who came from Germany and the Neapolitan branch of the family von Rotschild. She wrote her diaries in German, although for several years lived permanently in England. In London, where she married, urged her whole life to the development of the Jewish Education in England through the institutional charity work. Charlotte de Rothschild was also known as diarist and writer of letters in German and other European languages. Mainly corresponded with the members of her primary family and her sisters in law who´s had similar biography. It was also her political activism "social politics" and writing didactic books, thereby contributing to an English Jewish Enlightenment. All these aspects of the life's work of this outstanding figures of not only modern Jewish history, the disertation elaborates through a historical anthropology, microhistory and gender studies. The paper also analyzed ego-documents, particularly diaries and letters, which are subject to literary scientific analysis. The disertation also deals with linguistic situation and religious identity of English and German Jews in the 19th century, which is necessary to understand the overall context in which the main character moved. Keywords: Jews in England; history of the Jews in England; German Jews in England; English Jewess; German Jewess; Jewish nobility; Jewish Philantropy; Jewish Education in England; educational aktivity; Haskalah (Jewish Enlightenment); gender identity; religious identity; ego-documents; pedagogical files; educator in England; Historical antropology; Gender studies; philanthropy; letters; diaries Available in digital repository of UPOL.
Weiblich jüdische Lebenswelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Charlotte de Rothschild (1819-1884): Mutter, Mäzenin, Pädagogin

Disertační práce se zabývá jak pedagogickou prací židovských anglických žen, které byly veřejně činné v židovské dobročinnosti, tak jejich působením v židovských školách. Tento historický fenomén ...

MALÁ, Simona; HECHT, Louise
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Die Sprache der Werbespots.
ULRICHOVÁ, Michala; FRANK, Karel
2016 - German
Disertační práce "Die Sprache der Werbespots. Eine pragmatische Untersuchung unter der binären Optik der genderlinguistischen Forschung" ("Jazyk reklamních spotů. Pragmatická analýza reklamy binární optikou gerderového výzkumu") se skládá ze dvou částí. V teoretické části se autorka bude věnovat postavení jazyka reklamy v rámci lingvistiky. Teoretická část tvoří východisko pro další výzkum. V empirické části se autorka zabývá výzkumem televizních reklamních spotů propagujících výrobky ze dvou velmi úzce propojených oblastí, a to produkty kosmetického a farmaceutického průmyslu. Cílem výzkumu je poskytnout analýzu vybraných jevů z více jazykových úrovní od lexémů až po větší verbální celky. Výzkum reklamního diskursu bude prováděn především z pohledu pragmatického a gendrového jazykového zkoumání. Autorka bude věnovat pozornost i verbálnímu chování mužů a žen s ohledem pohlaví zamýšleného publika, bude se zabývat možnostmi persuase, jazykové manipulace a možnostmi řízení společnosti za pomocí jazykových prostředků. This dissertation "The Language of German Advertisement Spots. The Pragmatic Analysis by the Binary Optics of the Gender-Linguistic Research" is a contribution to the theme concerning advertising language. The dissertation consists of two parts. The theoretical part clarifies linguistic-philosophical starting points of the dissertation, devotes the attention to the role of advertising language in the scope of linguistics, classifies advertising and concerns with such terms as persuasion and manipulation. The theoretical part constitutes the basis for the next research. In the empirical part the author concentrates on the research of television advertising spots promoting products from two closely connected fields, beauty product advertising and advertising in the pharmaceutical industry and describes the source of corpus. The aim of the research is to provide the analysis of the selected phenomena from the perspective of more linguistic levels, from lexemes up to larger verbal groups, specifically pronouns, wordstock concerning colours, euphemisms and questions and appeals. The research of advertising discourse is carried out particularly from the perspective of pragmatic and gender linguistic exploration, provides the comparison and analysis of the persuasive potential of such linguistic means in advertising discourse and follows the frequency of their occurrence. The author devotes the attention to verbal behaviour of men and women with regard to the gender of target audience, looks deeply into possibilities of persuasion, linguistic manipulation and possibilities of controlling society with the help of linguistic means. Keywords: Advertisements; Massmedia; Language of Advertising; Persuasion; Manipulation through Language Available in digital repository of UPOL.
Die Sprache der Werbespots.

Disertační práce "Die Sprache der Werbespots. Eine pragmatische Untersuchung unter der binären Optik der genderlinguistischen Forschung" ("Jazyk reklamních spotů. Pragmatická analýza reklamy binární ...

ULRICHOVÁ, Michala; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Diminutiva im Deutschen und Tschechischen - eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart
MENCLOVÁ, Hana
2016 - German
Disertační práce se zabývá deminutivy v německých a českých pohádkách z 19. století a ze současnosti. Jejím cílem je porovnat, jaké prostředky deminuce se ve vybraných dílech vysky-tují, v jakém množství jsou použity a jaké plní sémantické a pragmatické funkce. Velká po-zornost je proto věnována slovotvorbě, při níž jsou slova zdrobnělá rozdělena na tvary synte-tické a analytické, jejichž vzájemný poměr je ve zvoleném časovém období rovněž sledován. The dissertation deals with diminutives in German and Czech in fairy tales of the 19th century and the present. The main task of the thesis is to compare the formation and development of diminutives in both languages, to find out how often the diminutive morphemes are used and what semantic and pragmatic functions they fulfil. The diminutives collected are classified as the synthetic and the analytic forms. The research is also focused on the change of the relationship between these two classes from the 19th century to the present. Keywords: diminution; formation of diminutives; function of diminutives; development of diminutives; fairy tales Available in digital repository of UPOL.
Diminutiva im Deutschen und Tschechischen - eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart

Disertační práce se zabývá deminutivy v německých a českých pohádkách z 19. století a ze současnosti. Jejím cílem je porovnat, jaké prostředky deminuce se ve vybraných dílech vysky-tují, v jakém ...

MENCLOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases