Number of found documents: 319
Published from to

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Institut ius cogens v mezinárodním právu
Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
2017 - Slovak
Keywords: kogentné normy; ius cogens; záväzky erga omnes; medzinárodný verejný poriadok; normatívna hierarchia; normatívny konflikt; článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve; nulitnosť medzinárodných zmlúv; peremptory norms; jus cogens; obligations of erga omnes; international public order; normative hierarchy; conflict of norms; Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; voidness of international treaties Available in a digital repository NRGL
Institut ius cogens v mezinárodním právu

Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru
Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
2017 - Slovak
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy. Thesis is focused on problematics of contracted air transport of passengers, also known as aerotaxi, within Schengen area. Thesis aims at main benefit of air transport and this is the time aspect. The time value is incorporated into calculation of total transportation costs in form of relationship between the length of the flight and transportation alternatives. The model experiment used in this thesis defines a set of attributes necessary for correct calculation of business trip cost. Thesis also presents propositions of hypotheses for future research Práca sa zaoberá problematikou trhu zmluvnej leteckej prepravy osôb v rámci Schengen-ského priestoru. Práca sa zameriava na vyzdvihnutie hlavnej výhody leteckej prepravy a to je časové hľadisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových preprav-ných nákladov formou zadefinovaného vzťahu medzi dĺžkou letu alternatívnymi možnos-ťami dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje súbor atribútov potrebných pre korektný výpočet nákladov na služobnú cestu. Práca tiež predkladá súbor návrhov jednotlivých hypotéz k známym výskumným otázkam. Tento súbor slúži ako inšpirácia pre budúce výskumy. Keywords: aerotaxi; zákazník; služba; Aerotaxi; service; customer; regional airfields; Schengen area; aviation transportation; contracted transportation of PAX and CARGO; middle management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru

Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota ...

Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory
Cséfalvaiová, Kornélia; Langhamrová, Jitka; Malá, Ivana; Růžková, Jiřina
2017 - Slovak
Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť vysoké nároky na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Populačné starnutie a zvýšenie podielu starých osôb vo veku 65+ vyvolalo zvýšenú potrebu venovať sa tejto problematike, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom demencie. Rozporné závery európskych a svetových výskumov potvrdzujú náročnosť kvantifikácie ochorenia. Odlišné definície a metodiky merania vedú k odlišným výsledkom. V ČR, v porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami, neexistuje relevantný výskum v oblasti očakávaného nárastu počtu dementných osôb či trendov a determinantov ťažkej kognitívnej poruchy. Dostupné odhady prevalencie demencie v ČR sú založené výlučne na medzinárodných prevalenčných štúdiách EURODEM a EuroCode. Dizertačná práca poskytuje odhad počtu dementných osôb v ČR do roku 2050, založený na konštrukcii úmrtnostných tabuliek pre dementné osoby. Práca tiež zahrňuje analýzu rizikových faktorov ťažkej kognitívnej poruchy, založenú na socio-demografických a zdravotných veličinách. Toto poznanie je veľmi dôležité pre rozvoj či zachovanie účinnej politiky a programov reagujúcich na potreby jedincov žijúcich s kognitívnou poruchou v ČR. Doctoral thesis deals with dementia, which social, health and economic impacts are alarming worldwide. Expected dramatic increase in the number of people with cognitive impairment will put high demands on health and social care. Population aging and the increase of elderly persons aged 65+ evoked a need to address this issue, since age is the major risk factor for dementia. Conflicting conclusions of the European and international studies confirm the difficulty of quantifying the disease. Different definitions and measurement methods lead to different results. In the Czech Republic, in comparison with other developed European countries, there is no relevant research on the expected increase in the number of people with dementia or trends and determinants of severe cognitive impairment. Available estimates of the prevalence of dementia in the Czech Republic are based exclusively on the international prevalence studies EURODEM and Eurocode. Dissertation provides an estimate of the number of people with dementia in the Czech Republic to 2050 based on the construction of life tables for demented people. The thesis also includes analysis of risk factors of severe cognitive impairment based on socio-demographic and health variables. This knowledge is very important for the development and maintenance of effective policies and programs responsive to the needs of individuals living with cognitive impairment in the Czech Republic. Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť vysoké nároky na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Populačné starnutie a zvýšenie podielu starých osôb vo veku 65+ vyvolalo zvýšenú potrebu venovať sa tejto problematike, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom demencie. Rozporné závery európskych a svetových výskumov potvrdzujú náročnosť kvantifikácie ochorenia. Odlišné definície a metodiky merania vedú k odlišným výsledkom. V ČR, v porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami, neexistuje relevantný výskum v oblasti očakávaného nárastu počtu dementných osôb či trendov a determinantov ťažkej kognitívnej poruchy. Dostupné odhady prevalencie demencie v ČR sú založené výlučne na medzinárodných prevalenčných štúdiách EURODEM a EuroCode. Dizertačná práca poskytuje odhad počtu dementných osôb v ČR do roku 2050, založený na konštrukcii úmrtnostných tabuliek pre dementné osoby. Práca tiež zahrňuje analýzu rizikových faktorov ťažkej kognitívnej poruchy, založenú na socio-demografických a zdravotných veličinách. Toto poznanie je veľmi dôležité pre rozvoj či zachovanie účinnej politiky a programov reagujúcich na potreby jedincov žijúcich s kognitívnou poruchou v ČR. Keywords: populačné starnutie; projekcia počtu dementných osôb; prevalencia demencie; rizikové faktory ťažkej kognitívnej poruchy; population ageing; risk factors of severe cognitive impairment; prevalence of dementia; projected number of people with dementia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory

Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť ...

Cséfalvaiová, Kornélia; Langhamrová, Jitka; Malá, Ivana; Růžková, Jiřina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Participatíivní, deliberativní a agonistická demokrace: současné teorie a praktické aplikace
Sekerák, Marián; Salamon, Janusz; Valeš, Lukáš; Müller, Karel
2017 - Slovak
The rapidly changing political environment in our Western liberal democracies poses a big challenge not only to elected representatives but also to scholars. In this dissertation thesis I describe and clarify the main principles and ideas of the three currently most dominant, debated and promising democratic theories, namely participatory democracy, deliberative democracy and Mouffe's agonistic pluralism. Their criticisms and the most important polemics are included as well. The first theory introduced in dissertation's theoretical part is participatory democracy, which is heavily neglected in the Slovak academia. It is presented especially through the prism of Carole Pateman's, C.B. Macpherson's and Benjamin Barber's writings. Their ideas on civic engagement in public life appear to be noteworthy again, especially in the light of the changing conditions of democratic citizenship - particularly in regards to the EU-wide decline in voter turnout, increasing income inequality, downgrade of social solidarity and cooperation, growing intolerance or dissatisfaction with representative democracy and its institutions. This theory has been verified on the example of the European Citizens' Initiatives (ECI), which are deemed to be one of most promising political tools adjusting EU's democratic deficit.... Prudce se měnící politické prostředí v našich západních liberálních demokraciích představuje velkou výzvu nejenom pro volené politické reprezentanty, ale také pro akademiky a vědce. Ve své disertační práci představuji a objasňuji hlavní principy a myšlenky tří v současnosti dominantních, mimořádně diskutovaných a slibných teorií demokracie, konkrétně participativní demokracie, deliberativní demokracie a agonistický pluralismus, jehož původkyní je belgická teoretička Chantal Mouffe. Rovněž je do disertace zahrnuta kritika těchto teorií a nejvýznamnější body polemiky s nimi. První z teorií představených v teoretické části disertace je participativní demokracie, která je aktuálně zejména ve slovenském prostředí poměrně opomíjena. Je představena prostřednictvím děl Carole Patemanové, C. B. Macphersona a Benjamina Barbera. Jejich myšlení o občanském zahrnování do veřejného života se jeví opětovně jako hodné povšimnutí, a to zejména ve světle měnících se podmínek demokratického občanství - především co se týče poklesu voličské účasti v mnoha zemích EU, zvyšující se příjmové nerovnosti, poklesu společenské solidarity a spolupráce, rostoucí netolerance a nespokojeností se zastupitelskou demokracií a jejími institucemi. Tato teorie byla podrobena zkoumání na příkladu evropských občanských iniciativ, které... Keywords: participatívna demokracia; deliberatívna demokracia; agonistický pluralizmus; liberálna demkoracia; kríza demokracie; participatory democracy; deliberative democracy; agonistic pluralism; liberal democracy; crisis of democracy Available in a digital repository NRGL
Participatíivní, deliberativní a agonistická demokrace: současné teorie a praktické aplikace

The rapidly changing political environment in our Western liberal democracies poses a big challenge not only to elected representatives but also to scholars. In this dissertation thesis I describe and ...

Sekerák, Marián; Salamon, Janusz; Valeš, Lukáš; Müller, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Missale Posoniense I. - kritické vydání
Sýkora, Adam; Opatrný, Aleš; Kopeček, Pavel; Tichý, Radek
2017 - Slovak
ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - critical edition (theseis), Charles University in Prague, Faculty of Catholic Theology, 2017. In the present thesis the author provides a critical edition of one of the oldest missals of Bratislava Chapter House: Missale Posoniense I. It is important source of European significance, which is pattern normative and representative in relation to the similar codices, and which was used in the Bratislava Chapter House before 1341st. Their significance is decisive since it is independent on the Missalia from the time Innocent III, and on the reform of Haymo of Faversham. The missal contains also the parts from Pontificale, Ordines and Breviarium. The text of this Missal was previously published only in facsimile form, which bears the technical limitations of the period of its creation. Since that time, other folios have been discovered that have not been published at all. Experts now has the text, with which can work effectively. Critical apparatus facilitate the work with the text, as well as indexes, tables and photo documentation attached. Keywords: Roman Missal, Missale Romanum, Missale Posoniense I., Bratislava Missal I., Missale Bratislaviense I. [sic], Missale notatum Strigoniense, Ordinary, proprium, critical edition, Pontificale, Ordines. Powered by TCPDF... ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - kritické vydání (dizertačná práca), Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2017. V predkladanej práci autor prináša textovo-kritické spracovanie textu jedného z najstarších misálov Bratislavskej kolegiálnej kapituly: Missale Posoniense I. Ide o dôležitý prameň európskeho významu, ktorý je vzorovo normatívny a reprezentatívny vzhľadom na analogické pamiatky ktorý sa používal v prostredí bratislavskej kapituly už pred rokom 1341. Výnimočnosť misála spočíva aj v tom, že je nezávislý na misáloch z obdobia Inocenta III. a na reforme Aimona z Favershamu. Misál obsahuje aj časti Pontifikála, Ordines a Breviára. Text tohto misála bol doteraz publikovaný iba vo faximilnej podobe, ktorá nesie technické obmedzenia doby svojho vzniku, odvtedy boli objavené aj ďalšie folie, ktoré zatiaľ neboli publikované vôbec. Odbornej verejnosti tak predkladá text, s ktorým už môže efektívne pracovať. Kritický poznámkový aparát uľahčuje prácu s textom, podobne ako indexy, tabuľky a fotodokumentácia v prílohe. Kľúčové slová: Rímsky misál, Missale Romanum, Missale Posoniense I., Bratislavský misál I., Missale Bratislaviense I. [sic], Missale notatum Strigoniense, ordinarium, proprium, kritické vydanie, Pontifikál, Ordines. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Rímsky misál; Missale Romanum; Missale Posoniense I; Bratislavský misál I; Missale Bratislaviense I [sic]; Missale notatum Strigoniense; ordinarium; proprium; kritické vydanie; kritické vydání; Pontifikál; Ordines; Roman missal; Missale Romanum; Missale Posoniense I; Bratislavský misál I; Missale Bratislaviense I [sic]; Missale notatum Strigoniense; ordinarium; proprium; critical edition; Pontificale; Ordines Available in a digital repository NRGL
Missale Posoniense I. - kritické vydání

ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - critical edition (theseis), Charles University in Prague, Faculty of Catholic Theology, 2017. In the present thesis the author provides a critical ...

Sýkora, Adam; Opatrný, Aleš; Kopeček, Pavel; Tichý, Radek
Univerzita Karlova, 2017

Situace v oblasti poruch sexuální identity na Slovensku
Chovanec, Michal; Weiss, Petr; Chochola, Martin; Uzel, Radim
2017 - Slovak
Aims: to explore if the consumption of pornography have influence on a relationship, if the consumption of pornography have a negative impact on a first intercourse and on a initial masturbation behavior, to find out if it is a difference between younger and older women in the frequency of pornography consumption, explore if religiosity have some impact on frequency of pornography consumption and one of the aims is to disrupt the myth about primary pornography consumption by men. Method: the representative data vere collected from 413 Slovak women, the data were based on a quota sampling by agency 2muse according to three categories (age, education and address), the sample age was from 18 to 77 years old and average age was 40 years old (SD±14,62). Results: average age of first pornography consumption is 20,01 years old (SD±7,56), the most interesting age of pornography consumption is 23,44 (SD±9,12). The frequency of pornography consummation is couple of times per year for 107 (25,9%) respondents and most often is watching less than 5 minutes per day. Religiosity has a protective factor of frequency of pornography consumption depending of strengths of religious beliefs and the frequency of implementation of religious requirements. Pornography is not an accelerating factor an initial masturbating... Ciele: zistiť vplyv konzumu pornografie ženami na partnerský vzťah, či jej konzum má negatívny dopad na skorší koitálny debut žien a iniciálne masturbačné praktiky, preskúmať, či je rozdiel medzi mladšími a staršími konzumentkami pornografie vo frekvencii jej konzumu, zistiť vplyv religiozity na konzum pornografie a medzi ciele zaraďujeme aj narušenie mýtu o konzume pornografie iba mužskou populáciou. Metóda: reprezentatívne údaje sme získali od 413 slovenských respondentiek, ktoré boli vybraté na základe kvótneho výberu agentúrou 2muse podľa troch kategórií (vek, vzdelanie a bydlisko) vo veku od 18 do 77 rokov s priemerným vekom 40 rokov (SD±14,62). Výsledky: priemerný vek prvého konzumu pornografie je 20,01 (SD±7,56), pričom najviac zaujímavým vekom pre sledovanie pornografie je vek 23,44 (SD±9,12). Frekvencia konzumu je niekoľkokrát za rok pre 107 (25,9%) respondentiek a najčastejšie ju ženy sledujú menej ako 5 minút/deň. Religiozita má protektívny vplyv voči frekvencii konzumu pornografie pri sile náboženského presvedčenia a frekvencii realizácie náboženských náležitostí. Pornografia nie je akcelerujúcim faktorom iniciálnych masturbačných praktík a taktiež koitarché. Pornografiu konzumovalo pred 18. rokom 196 (47,5%) respondentiek, priemerný vek bol 14,57 rokov, najčastejším dôvodom bol externý... Keywords: pornografia|ženy a konzum pornografie|religiozita a pornografia|pornografia a partnerský vzťah|konzum pornografie pred 18. rokom života; pornography|women and pornography consumption|religiosity and pornography|pornography and relationship|pornography consumption before age 18 Available in a digital repository NRGL
Situace v oblasti poruch sexuální identity na Slovensku

Aims: to explore if the consumption of pornography have influence on a relationship, if the consumption of pornography have a negative impact on a first intercourse and on a initial masturbation ...

Chovanec, Michal; Weiss, Petr; Chochola, Martin; Uzel, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Koordinátor prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů v základní škole
Božik, Roman; Prokop, Jiří; Marádová, Eva; Zelinová, Milota
2017 - Slovak
Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Coordinator for drug addiction and other social and pathological phenomena prevention at primary school Abstract The dissertation focuses on the issue of drug prevention for children and youth in the school environment. The author deals with the work of teachers/ prevention coordinators (Slovak Republic) and school methodologists for prevention (Czech Republic) as part of preventive processes focused on drug addiction in schools. The paper is comparative, since it maps out the work of teachers in a special position in two countries: Slovakia and the Czech Republic. The author names the basic tasks and work targets of these teachers, as well as the opportunities for making an influence, since there they can be a positive influence on the attitudes not only of pupils, but also of colleagues/teachers, parents of children and the public at large. The author presents a specialist discourse on how the position of coordinator for drug addiction/school methodologist for prevention is one of the links in the chain of prevention. Based on these factors, the author maps out the situation in primary schools as part of primary prevention, and also finds out about the preparation and further education of coordinators for... Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Koordinátor prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů v základní škole Abstrakt Dizertační práce je zaměřena na problematiku protidrogové prevence dětí a mládeže ve školním prostředí. Autor se věnuje působení učitelů - koordinátorů prevence (SR) / školních metodiků prevence (ČR) v rámci preventivních procesů, které jsou zaměřeny na drogové závislosti ve škole. Práce má komparativní charakter, protože mapuje působení učitelů ve speciální pozici ve dvou zemích, na Slovensku i v České republice. Autor pojmenovává základní úlohy a cíle působení těchto učitelů stejně jako jejich kolegů - učitelů, rodičů dětí a širokého okolí. Autor předkládá odborný diskurz k tomu, jaká je pozice koordinátora prevence drogových závislostí/ školního metodika prevence jako jednoho z článků prevence. Na základě těchto faktů se autor věnuje mapování situace na základních školách v rámci primární prevence a taktéž zjišťování přípravy a dalšího vzdělávání koordinátorů prevence/ školních metodiků prevence. Popisuje ideální obraz osobnosti koordinátora prevence/ školního metodika prevence, upozorňuje na rizika jeho práce a etickou stránku této pozice. Autor rovněž přehodnocuje konkrétní činnosti v náplni práce... Available in a digital repository NRGL
Koordinátor prevence drogových závislostí a jiných sociálně-patologických jevů v základní škole

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v základnej škole Coordinator for drug addiction and other social and pathological phenomena prevention at primary ...

Božik, Roman; Prokop, Jiří; Marádová, Eva; Zelinová, Milota
Univerzita Karlova, 2017

Aplikace textovo-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní pochopení textu
Ištván, Marcel; Rakšányiová, Jana; Vaňková, Lenka; Vajičková, Mária
2017 - Slovak
This dissertation describes a research aimed at finding text-optimization techniques which would increase the comprehension and better the attitudes of the readers towards the text. The aim is to evaluate the effectiveness of these techniques considering the possibility of implementation into the text-production process of state and commercial institutions. The theoretical basis for text comprehension is the construction of mental representations of the text. Many factors, internal and external, can influence the construction of a correct mental representation of the text. This thesis researches the factors of text quality and attitudes towards the text. Effects of the same text manipulations of Slovak and Dutch texts were observed in three language groups. These were: a group of Slovak native speakers, Dutch native speakers and people who learned Dutch as a foreign language. For this research two texts were selected, namely the instructions provided with the tax declaration form and an instruction manual provided with a digital camera. Parts of the texts were optimized and rewritten into two variants. The first variant is based on the principle of rewriting the text into a dialogue. The instructions for such transformation can be summarized into three points. This approach should be usable for not... Táto dizertačná práca popisuje výskum zameraný na hľadanie techník optimalizácie textu, ktoré by zlepšili jednak pochopenie a jednak postoje čitateľov voči textu. Cieľom práce je posúdiť efektivitu takýchto techník vzhľadom na ich možnosť zavedenia do komunikačnej praxe štátnych a komerčných inštitúcií. Teoretickým základom pochopenia textu je tu konštrukcia mentálnej reprezentácie textu. Na to, či čitateľ vytvorí správnu mentálnu reprezentáciu majú vplyv rôzne interné a externé faktory. Táto práca skúma faktor kvality textu a faktor postoja čitateľa voči textu. Boli pozorované efekty analogických manipulácií holandských a slovenských textov na tri jazykové skupiny. Menovite na ľudí, ktorých rodným jazykom je slovenčina, holandčina a na ľudí, ktorí sa holandčinu naučili ako cudzí jazyk. Pre potreby výskumu boli zvolené dva textové komunikáty - inštrukcie na vyplnenie daňového priznania a návod na použitie digitálneho fotoaparátu. Časti týchto textov boli optimalizované a prepísané dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na prepísaní textu do dialogickej formy. Návod na takýto prepis sa dá zhrnúť do troch bodov a je určený pre autorov textov v štátnych a komerčných inštitúciách, ktorí nemajú jazykovedné vzdelanie. Druhý spôsob je časovo a analyticky náročnejší. Prepis sa tu zakladá na dôkladnej... Keywords: textová komunikace; textová analýza; textová optimalizace; porozumění textu; postoje vůči textu; konstrukce mentálních modelů; text communication; text analysis; text optimization; text comprehension; attitudes towards text; mental model construction Available in a digital repository NRGL
Aplikace textovo-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní pochopení textu

This dissertation describes a research aimed at finding text-optimization techniques which would increase the comprehension and better the attitudes of the readers towards the text. The aim is to ...

Ištván, Marcel; Rakšányiová, Jana; Vaňková, Lenka; Vajičková, Mária
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases