Number of found documents: 307
Published from to

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - Slovak
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Keywords: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Available in a digital repository NRGL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Fenotypová studie Huntingtonové choroby TgHD miiniprasat: nástup a průběh reprodukčních a biochemických změn
Bohuslavová, Božena; Motlík, Jan; Roth, Jan; Petr, Jaroslav; Krylov, Vladimír
2018 - Slovak
Huntington's disease (HD) is one of the incurable and fatal diseases. HD belongs to the monogenic neurodegenerative diseases. According to the number of the CAG repetitions in the gene coding huntingtin, the onset of the disease is in childhood (5%), in the middle age, which is the most common (90%) and in the older age (5%). Beginning of the disease is manifested by changes in behavior; including problems with coordination and movement. Later, there is a psychological change. The disease leads to death. Until now, there is no effective curative treatment. In 2009, we created a model of the transgenic minipigs (TgHD) carrying the N - terminal part of the human mutant huntingtin (mtHtt) at our Institute in Liběchov. The number of offsprings and the resemblance in physiology and morphology between the pig (Sus scrofa) and humans (Homo sapiens) give us opportunities not only to study changes not only in central nerve organs, but also in peripheral tissues. The reproductive problems of TgHD boars were observed as the first phenotypic changes. Therefore, my work focuses at first on a study of the reproduction parameters of TgHD boars as well as ultrastructural, immunocytochemical and biochemical changes in testes and spermatozoa. In PhD thesis, I described in details the reproductive defects in TgHD... Huntingtonova choroba (HCH) patrí k nevyliečiteľným ochoreniam s fatálnym koncom. Zaraďujeme ju k monogénnym neurodegeneratívnym ochoreniam. Podľa počtu opakovaní CAG repetícii v géne kódujúcom huntingtín, nástup ochorenia môže byť v detskom veku (5%), strednom veku - najčastejšie (90%) a vyššom veku (5%). Začiatok choroby sa prejaví zmenami v správaní, ku ktorým sa pridružia problémy s koordináciou a pohybom. Neskôr dochádza k psychickým zmenám. Ochorenie končí smrťou. V dnešnej dobe zatiaľ nie je vyvinutá účinná liečba. Doktori momentálne len príznaky farmakologicky utlmujú, ale nelieči sa príčina choroby. Na našom ústave v Liběchove sme v roku 2009 vytvorili model transgénneho miniprasaťa (TgHD) nesúceho N - terminálnu časť ľudského mutovaného huntingtínu (mtHtt). Dostatok potomkov a veľká príbuznosť fyziológie a morfológie medzi prasaťom (Sus scrofa) a človekom (Homo sapiens) nám dáva dostatok možnosti na študovanie zmien v centrálnych nervových orgánoch, ale i v periférnych tkanivách. Ako prvé zmeny fenotypu sme pozorovali reprodukčné problémy TgHD kancov. Preto sa moja práca v prvom rade zamerala na komplexné preštudovanie reprodukčných parametrov TgHD kancov, rovnako ako na ultraštrukturálne, imunocytochemické a biochemické zmeny v tkanivách semenníkov a v spermiách. V tejto práci som... Keywords: miniprasa; HCH; spermie; minipig; HD; sperms Available in a digital repository NRGL
Fenotypová studie Huntingtonové choroby TgHD miiniprasat: nástup a průběh reprodukčních a biochemických změn

Huntington's disease (HD) is one of the incurable and fatal diseases. HD belongs to the monogenic neurodegenerative diseases. According to the number of the CAG repetitions in the gene coding ...

Bohuslavová, Božena; Motlík, Jan; Roth, Jan; Petr, Jaroslav; Krylov, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795
Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
2018 - Slovak
This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who endeavored for introduction of universal suffrage and annual parliaments. The thesis also emphasizes the reaction of a large part of the public, and especially the wealthy, who in fear of spreading the ideas of the French Revolution, decided to suppress the activities of the reformers through the so-called loyalist movement. The result of fear of loyalists from the threat of domestic Jacobinism was a wave of persecution, which ended with great political trials in Scotland and England in 1793 and 1794. The thesis is also focused on the question of the influence of the French Revolution on the activities of the reformers and explains to what extent, the ideas of republicanism prevailed among the radicals. The work also emphasizes that not only thoughts of the French Revolution but also an effect of the domestic reform tradition and Glorious Revolution had an impact on the ideas of the radical reformers. In addition, this thesis analyses also the activities of the reformers themselves, who founded in 1792 a number of new societies whose membership base consisted mainly of the working class. British... Dizertačná práca sa zameriava na vývoj anglického a škótskeho radikálneho reformného hnutia v 90. rokoch 18. storočia a analyzuje vzťah medzi britskou vládou a radikálnymi reformátormi, ktorí svojou kampaňou usilovali o zavedenie všeobecného volebného práva a ročného parlamentu. Práca tiež kladie dôraz na reakciu veľkej časti verejnosti a to hlavne majetnej, ktorá sa v strachu zo šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie, rozhodla potlačiť aktivity reformátorov prostredníctvom tzv. loajalistického hnutia. Výsledkom obavy loajalistov z hrozby domáceho jakobinizmus, bola vlna perzekúcií, ktorá bola zakončená veľkými politickými procesmi v Škótsku a Anglicku, v rokoch 1793 a 1794. Práca sa tiež zameriava na otázku vplyvu Francúzskej revolúcie na aktivity reformátorov a vysvetľuje, do akej miery medzi radikálmi prevládali myšlienky republikanizmu a aký vplyv mala na ich činnosť domáca tradícia reformného hnutia a Slávna revolúcia. Okrem toho dizertačná práva analyzuje i samotné aktivity reformátorov, ktorí založili v priebehu roku 1792 množstvo nových spoločností, ktorých členská základňa pozostávala hlavne z pracujúcej triedy. Britský radikalizmus 90. rokov je preto považovaný za predchodcu neskoršieho chartistického hnutia. Keywords: Radikál|parlamentná reforma|radikálna reformná spoločnosť|loajalistické asociačné hnutie|Edinburghský konvent|politický proces|britský parlament; Radical|Parliamentary Reform|Radical Reform Society|Loyalist Association Movement|Edinburgh Convention|Political Process|British Parliament Available in a digital repository NRGL
Britské radikální reformní hnutí v období 1792-1795

This thesis is focused on the development of the English and Scottish radical reform movement in the 1790s and analyzes the relationship between the British government and the radical reformers who ...

Borodáčová, Jana; Skřivan, Aleš; Novotný, Lukáš; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Diagnostika mobilných sietí
Krkoš, Radko; Baroňák, Ivan; Uchytil, Stanislav; Novotný, Vít
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či optimalizáciu mobilných sietí. Sú popísané služby, ktoré sú mobilnými sieťami obvykle realizované, ich požiadavky na kvalitu služby a spôsoby analýzy. The thesis deals with the topic of mobile network diagnostics, different methods applicable for this purpose and methodology for technical diagnostics and consequent error mitigation or mobile network optimisation. Service commonly offered by mobile networks and their quality of service requirements and analysis methods are described. Keywords: operations and maintenance centre; drive testing; passive interface probes; mobile network services; mobile terminal agents; key performance indicator; methodology Available in a digital repository NRGL
Diagnostika mobilných sietí

Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či ...

Krkoš, Radko; Baroňák, Ivan; Uchytil, Stanislav; Novotný, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti
Tuhovčák, Ján; Masaryk, Michal; Pavelek, Milan; Jícha, Miroslav
2018 - Slovak
Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné nástroje na analýzu konštrukčného návrhu a identifikovať kritické miesta a problémy, ktoré by mohli viesť k zníženej účinnosti kompresoru. Voľba optimálneho simulačného nástroja je závislá na úrovni detailov, ktoré je nutné analyzovať. Pri analýze globálnych parametrov kompresoru sa javia ako najvhodnejšia voľba bilančné modely, ktoré poskytujú rýchle a relatívne presné výsledky základných parametrov kompresoru. Cieľom tejto práce je vývoj vlastného simulačného modelu pre piestové kompresory, ktorý bude schopný predpovedať vlastnosti kompresoru na základe geometrických rozmerov a ventilovej charakteristiky. Použitím metódy energetickej bilancie sú analyzované procesy vo valci a tepelné pochody medzi jednotlivými komponentami kompresoru. Simulačné modely boli verifikované a experimentálne overené na reálnych kompresoroch, takže je možné ich využiť za určitých podmienok pre všetky piestové kompresory. Matematické modely boli naprogramované v prostredí Matlab a je tak možné ich ďalej rozširovať, prípadne kombinovať s inými simulačnými nástrojmi. Predkladaná práca obsahuje detailný rozbor vzťahov na zistenie koeficientu prestupu tepla vo valci kompresoru a tiež porovnanie týchto vzťahov s numerickým modelom a analýzu vplyvu na účinnosť. Compressors are widely used across the all technical fields and current pressure on ecology increases the demand for more effective compressor with economical operation costs. The reasons for inefficiencies must be identified during the development process of a new compressor, where simulation tools might become very useful. There are many different tools for compressor analysis and choosing the right one is mostly dependent on the level of detail that must be analyzed. Models based on energy balance seem to be appropriate when the global parameters of a compressor are demanded. These models offer quick results with reasonable degree of accuracy in terms of basic compressor characteristics. The goal of this thesis is to develop such a simulation tool for a reciprocating compressor. The tool can predict compressor behavior based on compressor dimensions and valve properties. The processes inside the cylinder and heat transfer between the components of a compressor are analyzed using energy balance equation. Simulation tools were verified and experimentally validated using two different types of compressors, therefore they might be used for any reciprocating compressor under some conditions. Mathematical solution was developed in Matlab and therefore it is possible to add new sub-models or to couple the actual model with other simulation tools. This work also contains an analysis of heat transfer models used to predict heat transfer coefficient inside the cylinder and comparison with complex numerical approach. Impact of heat transfer on the compressor efficiency was evaluated too. Keywords: compressor; heat transfer; energy balance; valve characteristics; gas superheating Available in a digital repository NRGL
Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti

Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je ...

Tuhovčák, Ján; Masaryk, Michal; Pavelek, Milan; Jícha, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu
Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
2017 - Slovak
Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women reproductive health. In industrialized countries, this issue relates to at least 30% of women, which means that it is a major medical problem. Ultrasound examination of the uterus after Cesarean section includes some specific features, resulting from the rapidly changing dimensions of the uterus, as well as from patient compliance in early puerperium. When dealing with postpartum complications, it is necessary to know the normal ultrasound findings and the dynamic changes of the uterus during puerperium, so that we can better distinguish between the pathological course and the normal course of puerperium. The clinical significance of ultrasound assessment of uterine size and area of the scar after Caesarean section during the postpartum is not yet adequately described. The knowledge of normal ultrasound findings in the uterus after Caesarean section could be helpful in choosing the right treatment in severe cases. We were watching the clinical outcomes of treatment of abnormal Cesarean section scars after their laparoscopic reconstruction. In our study, we have shown that the examination of uterus in early... Cisársky rez patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie v medicíne. Jazva na maternici môže mať za následok množstvo patologických stavov, ktoré zasahujú do reprodukčného zdravia ženy. V industrializovaných krajinách sa táto problematika týka minimálne 30 % žien, z čoho vyplýva, že ide o významný medicínsky problém. Ultrazvukové vyšetrenie maternice po pôrode zahŕňa niektoré špecifiká, ktoré vyplývajú z rýchlo sa meniacich rozmerov maternice, ale aj compliance pacientky vo včasnom šestonedelí. Pri riešení popôrodných komplikácií je potrebné poznať normálny ultrazvukový nález, dynamické zmeny maternice v priebehu šestonedelia, aby sme vedeli lepšie rozpoznať patologický priebeh od normálneho priebehu šestonedelia. Klinický význam ultrazvukového posúdenia veľkosti maternice ako aj oblasti jazvy po cisárskom reze v priebehu šestonedelia doteraz nie je dostatočne popísaný. Poznanie normálneho ultrazvukového nálezu na maternici po cisárskom reze by mohlo pomôcť pri voľbe správnej liečby v náročných prípadoch. Klinické výsledky liečby ťažkých defektov jaziev po cisárskom reze sme sledovali po laparoskopickej resutúre jazvy na maternici. V našej práci sme dokázali, že vyšetrenie maternice vo včasnom šestonedelí je napriek svojím úskaliam možné pomocou transabdominálnej sonografie. Popísali sme... Keywords: cisársky rez; jazva po cisárskom reze; ultrazvuk; maternica; syndróm jazvy po cisárskom reze; Cesarean section; Cesarean section scar; ultrasound; uterus; Cesarean scar syndrome Available in a digital repository NRGL
Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu

Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women ...

Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Institut ius cogens v mezinárodním právu
Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
2017 - Slovak
Keywords: kogentné normy; ius cogens; záväzky erga omnes; medzinárodný verejný poriadok; normatívna hierarchia; normatívny konflikt; článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve; nulitnosť medzinárodných zmlúv; peremptory norms; jus cogens; obligations of erga omnes; international public order; normative hierarchy; conflict of norms; Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties; voidness of international treaties Available in a digital repository NRGL
Institut ius cogens v mezinárodním právu

Sýkorová, Michaela; Šturma, Pavel; Bílková, Veronika; Válek, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru
Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
2017 - Slovak
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy. Thesis is focused on problematics of contracted air transport of passengers, also known as aerotaxi, within Schengen area. Thesis aims at main benefit of air transport and this is the time aspect. The time value is incorporated into calculation of total transportation costs in form of relationship between the length of the flight and transportation alternatives. The model experiment used in this thesis defines a set of attributes necessary for correct calculation of business trip cost. Thesis also presents propositions of hypotheses for future research Práca sa zaoberá problematikou trhu zmluvnej leteckej prepravy osôb v rámci Schengen-ského priestoru. Práca sa zameriava na vyzdvihnutie hlavnej výhody leteckej prepravy a to je časové hľadisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových preprav-ných nákladov formou zadefinovaného vzťahu medzi dĺžkou letu alternatívnymi možnos-ťami dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje súbor atribútov potrebných pre korektný výpočet nákladov na služobnú cestu. Práca tiež predkladá súbor návrhov jednotlivých hypotéz k známym výskumným otázkam. Tento súbor slúži ako inšpirácia pre budúce výskumy. Keywords: aerotaxi; zákazník; služba; Aerotaxi; service; customer; regional airfields; Schengen area; aviation transportation; contracted transportation of PAX and CARGO; middle management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru

Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota ...

Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases