Number of found documents: 968
Published from to

PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS
Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS

Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection
Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
2017 - English
Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to share all their knowledge, the MA-STRIPS model provides minimal extension from classical planning. MA-STRIPS exactly prescribes what information can be freely communicated between the agents and what information has to be kept private such that the shared or individual goals can be still achieved. This thesis proposes a novel multi-agent planning approach which distributively intersects local plans of the agents towards a global solution of the multi-agent planning problem. This core principle builds on local compilation to a classical planning problem and compact representation of the local plans in the form of Finite State Machines. The efficiency of the resulting planner is further boosted up by distributed delete-relaxation heuristic, an approximative local plan analysis, and reduction of agents’ internal problems. The planning approach is analysed theoretically, in particular we prove its completeness and soundness. Experimental evaluation shows its applicability in a full privacy setting where only public information can be communicated and in less restricted privacy settings. At a recent international competition of distributed multiagent planners, the proposed planner showed top performance when compared with other existing state-of-the-art multi-agent planners. Available in digital repository of ČVUT.
Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection

Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to ...

Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems
Zeman, Tomáš; Hák, Roman
2017 - English
Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer interaction. However, multimodal input processing submits great research and development challenges in contrast to the traditional user interfaces. Besides processing of complex input signals from individual modality sensors (e.g. speech recognition, image processing, etc.), it also requires more detailed understanding of human communication paradigms and interaction schemes. The submitted thesis deals with an analysis of users’ integration patterns observed during multimodal interaction and explores possibilities of their utilization to increase accuracy and robustness of algorithms for multimodal input processing. The work contains three main parts. The first one is dedicated to an analysis of the most fundamental multimodal integration patterns, which is followed by a quantitative research and evaluation of import characteristics of the patterns in the form of own conducted user study. In the context of the new findings, a definition of a classification of one of the most important integration patterns, i.e. synchronization pattern dividing users to simultaneous (SIM) and sequential (SEQ) integrators, is modified and readjusted. The modified classification addresses issues with consistency and accuracy and offers a significantly superior solution to the original definition provided in the related literature. Based on the evaluations and results obtained in the quantitative empirical research, a method for multimodal integration patterns modeling with utilization of machine learning algorithms, namely Bayesian Networks, is designed and proposed in the following part of the thesis. The constructed probability model is capable of very precise and robust multimodal input prediction with accuracy of 99%. A procedure for applying the predictive capabilities of the constructed classification model to address the multimodal input segmentation is then introduced. The proposed procedure is subjected to tests and measurements in order to evaluate the segmentation accuracy and impact of the procedure employment on response time of the system. Experiments with a selection of training sets and a comparison of four approaches to encode continuous input variables in the model are conducted as a part of the measurements. The results show that the introduced segmentation method provides a significant improvement in response time (to 0.8 s for SEQ and under 0.5 s for SIM integrators) over the state-of-the-art approaches, while maintaining remarkably high accuracy (98–99%). This significant decrease in response time allows a system to respond more instantly on user’s multimodal input with nearly real-time feedback and brings very important improvement in terms of usability, which should positively influence users’ experience and satisfaction with the multimodal interaction interface.Multimodalní interakce umožnuje plne využít naše velmi zdatné a vysoce koordinované komunikacní schopnosti k ovládání pocítacových systému. Predstavuje tak cestu k prirozené a velmi flexibilní interakci cloveka s pocítacem. Zpracování multimodálního vstupu však oproti tradicním uživatelským rozhraním predstavuje mnohé nárocné výzkumné i vývojové úkoly. Krome zpracování složitých signálu od jednotlivých senzoru (napr. rozpoznání reci, obrazu apod.) vyžaduje také mnohem detailnejší znalost a porozumení lidským komunikacním paradigmatum a interakcním schématum. Predložená práce se zaobírá analýzou uživatelských integracních vzorcu pozorovaných pri multimodální interakci a zkoumá možnosti jejich využití ke zvýšení presnosti a robustnosti algoritmu pro zpracování multimodálních vstupu. Práce obsahuje tri stežejní cásti. První z nich je venována analýze nejpodstatnejších multimodálních integracních vzorcu, na kterou navazuje kvantitativní výzkum duležitých charakteristik techto vzorcu v podobe vlastní uživatelské studie. V rámci nove získaných poznatku je modifikována definice pro klasifikaci jednoho z nejduležitejších vzorcu, tj. synchronizacní vzor delící uživatele na simultánní (SIM) a sekvencní (SEQ) integrátory. Nová klasifikace reší zejména problémy v konzistenci a presnosti, a významne tak kvalitativne presahuje puvodní definici uvádenou v související literature. Na základe zjištení a výsledku dosažených v rámci kvantitativního výzkumu je v další cásti práce navržena metoda pro modelování multimodálních integracních vzorcu pomocí algoritmu strojového ucení, jmenovite Bayesovských sítí. Zkonstruovaný pravdepodobnostní model poskytuje velmi presnou a robustní predikci multimodálního vstupu dosahujícího 99% úspešnosti. Následne je popsán postup aplikování predikcních schopností modelu pri rešení segmentace spojitého multimodálního vstupu. Predstavená metoda je podrobena testum a merením s ohledem na presnost a dopad jejího použití na zlepšení doby odezvy systému. V rámci merení jsou provedeny experimenty s volbou trénovací množiny a porovnání ctyr prístupu ke kódování spojitých vstupních promenných v modelu. Výsledky ukazují, že navržená metoda poskytuje významné zlepšení v dobe odezvy systému (0,8 s pro SEQ a pod 0,5 s pro SIM integrátory) v porovnání s nejmodernejšími publikovanými postupy pri zachování pozoruhodne vysoké presnosti (98–99 %). Toto výrazné snížení umožnuje systému zareagovat na multimodální uživatelský vstup s odevzvou témer v reálnem case. Prináší tak duležité zlepšení ve smyslu použitelnosti, které by melo pozitivne ovlivnit celkovou uživatelskou zkušenost a spokojenost s multimodálním interakcním rozhraním. Available in digital repository of ČVUT.
Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems

Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer ...

Zeman, Tomáš; Hák, Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT
Knápek, Jaroslav; Macholda, František
2017 -
Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření směřujících k úsporám tepla v budovách na cenu tepla ze systému CZT a na platby odběratelů za teplo. Úspory tepla vedou ke snížení množství prodávaného tepla, zatímco tepelné ztráty soustavy CZT zůstávají konstantní. Promítnutím tepelné ztráty distribuční sítě do menšího množství prodaného tepla dochází k zvýšení ceny jednotky prodávaného tepla. Při vyšší penetraci radikálních úsporných opatření v množině budov napojených na systém CZT může tento efekt způsobit i velmi značné zvýšení ceny tepla a tím i nárůst nákladů na nákup tepla oproti původnímu očekávání. Úsporná opatření směřují primárně k úspoře nákladů na nákup tepla. Předpokladem investora do úsporných opatření je stálá cena tepla. Pokud ale provede úsporná opatření více subjektů v rámci stejného systému, dojde ke zvýšení ceny tepla a původně očekávaná finanční úspora se může značně snížit. Pro vyčíslení těchto efektů byl sestaven matematický model umožňující zjistit dopady úsporných opatření měnících odběr tepla z SCZT. Výsledky získané aplikací modelu ukazují, že lze mezi úspornými opatřeními nalézt podle jejich dopadů dvě hlavní skupiny. První jsou tzv. kritická opatření, která v dané budově vedou k razantnímu snížení potřeby tepla dodaného z SCZT. Tato opatření vedou k nárůstu ceny tepla v soustavě CZT a tím i k negativnímu dopadu na budovy, které opatření nerealizovaly. Nemají však významný dopad na ekonomiku úsporného projektu z hlediska investora. Druhou skupinou opatření jsou ta, která vedou k relativně nižší úspoře tepla v budově. Jejich dopad na celkový systém je i při vyšší penetraci opatření v množině budov relativně nízký, ale mohou za těchto podmínek vést k rozdílu mezi plánovanou a skutečnou úsporou nákladů na nákup tepla, což může mít vliv na schopnost investora splácet případný úvěr. Available in digital repository of ČVUT.
Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT

Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího ...

Knápek, Jaroslav; Macholda, František
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Scene text localization and recognition in images and videos
Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
2017 - English
Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its content. They are used to process images and videos taken by a digital camera or a mobile phone and to \read" the content of each text area into a digital format, typically a list of Unicode character sequences, that can be processed in further applications. Three di erent methods for Scene Text Localization and Recognition were proposed in the course of the research, each one advancing the state of the art and improving the accuracy. The rst method detects individual characters as Extremal Regions (ER), where the probability of each ER being a character is estimated using novel features with O(1) complexity and only ERs with locally maximal probability are selected across several image projections for the second stage, where the classi cation is improved using more computationally expensive features. The method was the rst published method to address the complete problem of scene text localization and recognition as a whole - all previous work in the literature focused solely on di erent subproblems. Secondly, a novel easy-to-implement stroke detector was proposed. The detector is signi cantly faster and produces signi cantly less false detections than the commonly used ER detector. The detector e ciently produces character strokes segmentations, which are exploited in a subsequent classi cation phase based on features e ectively calculated as part of the segmentation process. Additionally, an e cient text clustering algorithm based on text direction voting is proposed, which as well as the previous stages is scale- and rotation- invariant and supports wide variety of scripts and fonts. The third method exploits a deep-learning model, which is trained for both text detection and recognition in a single trainable pipeline. The method localizes and recognizes text in an image in a single feed-forward pass, it is trained purely on synthetic data so it does not require obtaining expensive human annotations for training and it achieves state-of-the-art accuracy in the end-to-end text recognition on two standard datasets, whilst being an order of magnitude faster than the previous methods - the whole pipeline runs at 10 frames per second. Available in digital repository of ČVUT.
Scene text localization and recognition in images and videos

Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters ...

Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks
Sýkora, Jan; Hynek, Tomáš
2017 - English
Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new technologies. Two of them – cloud network concept and Wireless Physical Layer Network Coding (WPLNC) – are in the focus of this thesis. Both together represent a paradigm shift that can bring benefits to the networks of the future. With WPLNC the communicating nodes are no more separated in orthogonal resources, such as time, frequency or code space. Instead, they are allowed to overlap directly at the level of electromagnetic waves. Overlapping signals are no more considered as nuisance, rather, they form new super-signals that are processed as one. With slightly more complicated signal processing some big advantages in throughput, reliability and/or efficiency can be achieved by this technique. Cloud network concept introduces an intelligent network, that is able to react on changing conditions. The network is formed by self-aware relay nodes that cooperate to provide communication service to the terminals. The network is assumed distributed and decentralised to be able to react fast and adapt to local variations. WPLNC technique seems to be a favourable scheme for such a network. In this thesis I focus on distributed algorithms for implementation of WPLNC in the context of cloud network. The algorithms equip the relay nodes with ability to self-adapt and self-organise their WPLNC processing, such that it is aligned optimally across the whole network. Particularly, as an example an algorithm that assigns WPLNC mappings to individual relays is provided. This algorithm is transformed into a form of suitable communication protocol. Some other versions of the algorithm are proposed that focus on more complex situations – when the relays do not perform fair and try to harm the network or when some form of behaviour is dependent on relay node state, such as battery level. Whenever it is possible not only a mathematical solution of studied issues is provided but also software simulation is shown and more importantly a verification by hardware testing in real conditions is done and presented. Available in digital repository of ČVUT.
Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks

Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new ...

Sýkora, Jan; Hynek, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Centralized and Decentralized Algorithms for Multi-Robot Trajectory Coordination
Pěchouček, Michal; Čáp, Michal
2017 - English
One of the standing challenges in multi-robot systems is how to reliably avoid collisions among individual robots without jeopardizing the mission of the system. This is because the existing collisionavoidance techniques are either prone to deadlocks, i.e., the robots may never reach their desired goal position, or computationally intractable, i.e., the solution may not be provided in practical time. We study whether it is possible to design a method for collision avoidance in multi-robot systems that is both deadlock-free and computationally tractable. The central results of our work are 1) the observation that in appropriately structured environments deadlock-free and computationally tractable collision avoidance is, in fact, possible to achieve and 2) consequently we propose practical, yet guaranteed, centralized and decentralized algorithms for collision avoidance in multi-robot systems. We take the deliberative approach, i.e., coordinated collision-free trajectories are first computed either by a central motion planner or by decentralized negotiation among the robots and then each robot controls its advancement along its planned trajectory. We start by reviewing the existing techniques in both single- and multi-robot motion planning, identify their limitations, and subsequently design new centralized and decentralized trajectory coordination algorithms for different use cases. Firstly, we prove that a revised version of the classical prioritized planning technique, which may not return a solution in general, is guaranteed to always return a solution in polynomial time under certain conditions that we characterize. Specifically, it is guaranteed to provide a solution if the start and destination of each coordinated robot is an endpoint of a so-called well-formed infrastructure. That is, it can be reliably used in systems where the robots at start and destination positions do not prevent other robots from reaching their goals, which, notably, is a property satisfied in most man-made environments. Secondly, we design an asynchronous decentralized variant of both classical and revised prioritized planning that can be used to find coordinated trajectories solely by peer-to-peer message passing among the robots. The method inherits guarantees from its centralized version, but can compute the solution faster by exploiting the computational power distributed across multi-robot team. Thirdly, in contrast to the above algorithms that coordinate robots in a batch, we design a decentralized algorithm that can coordinate the robots in the systems incrementally. That is, the robots may be ordered to relocate at any time during the operation of the system. We prove that if the robots are tasked to relocate between endpoints of a well-formed infrastructure, then the algorithm is guaranteed to always find a collision-free trajectory for each relocation task in quadratic time. Fourthly, we show that incremental replanning of trajectories of individual robots while they are subject to gradually increasing collision penalty can serve as a powerful heuristic that is able to generate near-optimal solutions. Finally, we design a novel control law for controlling the advancement of individual robots in the team along their planned trajectories in the presence of delaying disturbances, e.g., humans stepping in the way of robots. While naive control strategies for handling the disturbances may lead to deadlocks, we prove that under the proposed control law, the robots are guaranteed to always reach their destination. We evaluate the presented techniques both in synthetic simulated environments as well as in realworld field experiments. In simulation experiments with up to 60 robots, we observe that the proposed technique generates shorter motions than state-of-the-art reactive collision avoidance techniques and reliably solves also the instances where reactive techniques fail. Further, unlike many proposed coordination techniques, we validate the assumptions of our algorithms and the consequent practical applicability of our approach by implementing and testing proposed coordination approach in two real-world multi-robot systems. In particular, we successfully deployed and field tested asynchronous decentralized prioritized planning as a collision avoidance mechanism in 1) a Multi-UAV system with fixed-wing unmanned aircraft and 2) an experimental mobility-on-demand system using self-driving golf carts. Available in digital repository of ČVUT.
Centralized and Decentralized Algorithms for Multi-Robot Trajectory Coordination

One of the standing challenges in multi-robot systems is how to reliably avoid collisions among individual robots without jeopardizing the mission of the system. This is because the existing ...

Pěchouček, Michal; Čáp, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Impact of IP Chanel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice
Holub, Jan; Slavata, Oldřich
2017 - English
The subject of this dissertation is the measurement of quality of voice transmission over IP networks. Development in digitization, encoding and transmission of the speech is very fast, as well as the development of network elements and increasing transmission capacity and network reliability. It also puts increased demands on the development and implementation of methods for measuring the quality of voice transmission. Objective algorithms and subjective test methods must respond to new kinds of faults and disturbances. The problem is that the methodology of subjective and partly objective tests is based on ITU-T Recommendation P.800 of 1993 and was designed for use in conventional telephone networks. With the current low rate and irregular occurrence of errors, the used samples are too short. In the first part of this thesis, the protocols and codecs which are most often used for speech transmission are described. The following describes the methods and algorithms currently used to measure the transmission quality. In this thesis is mainly used algorithm POLQA then PESQ and 3SQM. In the second part of this thesis, the effect of various IP network parameters on the voice quality is verified in the series of experiments. Tested parameters are delay, delay variation (jitter), packet loss, QoS and various codecs. The influence of the length of the sample on the measuring results using an objective algorithm is also evaluated. The effects of static delay on the quality of the conversation and the effects of stress evaluators on the results of these tests are investigated using subjective tests. In the second part of this work, a methodology for subjective tests using long samples is suggested. The subject of the investigation is in addition to the length of the sample as well the method of collection and analysis of data from the evaluators. The investigated methods are: a classic one with evaluation at the end, equidistant with ratings at regular intervals and random with ratings anytime during the sample. These methods differ in the final evaluation of the sample and its uncertainty. Thanks to the use of longer samples, it is possible to reduce the number of repetitions and the subjective tests are simplified while maintaining the required accuracy. Experimental results showed the influence of jitter, packet loss, the codec used and methods of QoS on the transmission quality. Influence of static delay on the quality of the conversation was also confirmed. Differences in results are noticeable in comparison of objective algorithms. It is caused by the the progressive development of algorithms. Available in digital repository of ČVUT.
Impact of IP Chanel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice

The subject of this dissertation is the measurement of quality of voice transmission over IP networks. Development in digitization, encoding and transmission of the speech is very fast, as well as ...

Holub, Jan; Slavata, Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimalizace protokolů v mobilních sítích
Chod, Jiří; Kalfus, Radim
2017 -
Cílem práce je optimalizace protokolů v mobilních sítích, zejména se zaměřením na sítě LPWAN. Práce zkoumá a navrhuje novou metodu SIGFOX-SFH a nový algoritmus SIGFOX-AFH určené pro LPWAN protokoly z prostředí internetu věcí. Dizertační práce v úvodní části analyzuje teoretické předpoklady a omezení technologií včetně návrhu nové metodologie za účelem zvýšení spolehlivosti přenosu jednotlivých zpráv. Studie by měla přispět k rozhodnutím při budoucí standardizaci navazujících protokolů a posléze při jejich implementaci.This dissertation thesis deals with optimalization of protocols in mobile networks with focus on specific area of Low Power Wide Area Networks (LPWAN). The main goal of this disseration thesis is to design a new access method SIGFOX-SFH and algorithm SIGFOX-AFH for LPWAN protocols which are designed to be used in the context of Internet of things. Initially, this dissertation thesis analyzes technological backgrounds and constraints that are used in order to design a new methodology which increases probability of successful delivery. The main contribution of the thesis is in delivering knowledge for easening process of standardization of future protocols with following implementation. Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace protokolů v mobilních sítích

Cílem práce je optimalizace protokolů v mobilních sítích, zejména se zaměřením na sítě LPWAN. Práce zkoumá a navrhuje novou metodu SIGFOX-SFH a nový algoritmus SIGFOX-AFH určené pro LPWAN protokoly z ...

Chod, Jiří; Kalfus, Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Intelligent Distribution Systems with Dispersed Electricity Generation
Švec, Jan; Tlustý, Josef; Fandi, Ghaeth
2017 - English
The huge wind energy resource represents a potential to use wind farms to power vast area of the earth with renewable energy. Many wind farm concepts have been proposed, but much work still need to be done on Intelligent Distribution Systems with Dispersed Electricity Generation. This work presents the development of a comprehensive simulation tool for modeling the dynamic response of wind farms, the verification of the simulation tool through model-to-model comparisons, and the application of the simulation tool to an integrated real commercial power system loads analysis for the promising system concepts without and with wind farm. A MATLAB/Simulink simulation tool was developed from a benchmark commercial power system and to have the features required to perform loads analyses for without and with wind farm system configurations. The simulation capability was tested using model-to-model comparisons without and with wind farm. The favorable results of all of the verification exercises provided confidence of enhanced voltage profile and reduced power losses. The simulation tool was then applied in a preliminary loads analysis of a wind farm. The loads analysis aimed to characterize the dynamic response and to identify potential loads and instabilities resulting from the dynamic couplings of the wind farm. The coupling between the wind farm response, in particular, with larger extreme loads experienced voltage instabilities which were then found to be improved with the installation of the wind farm at various distance and location in the system. The design modifications by improving the wind farm response at various distance and location, was able to eliminate voltage instabilities in the system. This was aimed at obtaining an effective design to achieve favorable performance of the proposed electric power system with regards to improved voltage profile and reduced power losses.Velké množství energie dodávané z větrných elektráren představuje potenciál využití energie větru pomocí větrných farem do rozlehlých oblastí na Zemi. Již bylo navrženo mnoho konceptů větrných farem, ale stále je potřeba vykonat hodně práce při vývoji inteligentních distribučních systémů s rozptýlenou výrobou elektrické energie. V této práci je uveden vývoj komplexního simulačního nástroje pro modelování dynamické odezvy větrných farem, ověření tohoto simulačního nástroje srovnáním modelů a jeho aplikace na skutečný komerční integrovaný systém. Dále jsou provedeny analýzy zatížení pro navržené systémové koncepty bez větrných farem a s farmami. Simulační nástroj v prostředí MATLAB/Simulink byl vyvinut pro kalibrovaný energetický systém, má vlastnosti požadované k provedení analýzy zatížení, ať s připojenými větrnými farmami, či bez nich. Příznivé výsledky všech ověřovacích úloh poskytují věrohodnost výsledků napěťových profilů v síti a snížení výkonových ztrát. Simulační nástroj byl poté aplikován v předběžné analýze zatížení větrných farem. Analýza zatížení se zaměřuje na dynamickou odezvu a identifikaci potenciálních odběrů a nestabilit vyplývajících z dynamických vazeb větrných farem. Jako odezva vazeb mezi větrnými farmami, zejména s většími výkony bylo zjištěno, že zlepšení napěťové nestability lze dosáhnout instalací větrných farem v různých vzdálenostech a umístění v systému. Modifikace návrhu zlepšením odezvy větrných farem v různých vzdálenostech a umístěních byly schopny eliminovat napěťové nestability systému. Cílem bylo dosažení efektivního návrhu, aby bylo dosaženo příznivých vlivů na energetickou soustavu, tedy zlepšení napěťových profilů a snížení výkonových ztrát. Available in digital repository of ČVUT.
Intelligent Distribution Systems with Dispersed Electricity Generation

The huge wind energy resource represents a potential to use wind farms to power vast area of the earth with renewable energy. Many wind farm concepts have been proposed, but much work still need to be ...

Švec, Jan; Tlustý, Josef; Fandi, Ghaeth
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases