Number of found documents: 191
Published from to

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru
Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál získaný analýzou je prostřednictvím srovnávání rozebírán do větší hloubky. Výsledek bádání lze shrnout do teze, že psát dobře pro kytaru znamená rozumět problematice pravé ruky. V kapitole o instrumentaci se zabývám touto problematikou hlouběji. Cílem této práce je inspirovat novou tvorbu pro kytaru. This dissertation explores the field of new interpretation means in the compositions for the guitar solo by Czech contemporary authors. Nineteen works have been chosen, in the period from 1943 to 2015. The material obtained through analysis is by the means of comparison explored into a greater depth. The result of the research can be summarised in the statement that to write well for the guitar means to understand the right hand. In the chapter about instrumentation I further explain these features. The aim of this thesis is to inspire new works for the guitar. Keywords: hudba; kytara; hudba pro kytaru; hra na kytaru; hudební interpretace; novodobé kompoziční směry; česká hudba; 20.-21. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál ...

Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
Bulínová, Karolína; KAZÁROVÁ, Helena; GREMLICOVÁ, Dorota
2017 - Czech
Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém úseku bylo úsilí baletu o získání uznání jako plnohodnotného divadelního žánru, osamostatnění od opery, jíž bylo součástí až do roku 1958. Podřadné postavení baletu v rámci divadelní hierarchie se odráželo ve finančním ohodnocení tanečníků; ti měli vždy nižší platy než členové souboru operního a činoherního. Vývoj a proměny sociální a ekonomické situace baletních umělců v pozici zaměstnanců kamenného divadla jsem se snažila zachytit na základě několika konkrétních životních příběhů, v závislosti na dobových okolnostech. Finanční podmínky dokládám dochovanými smlouvami, celkovou životní situaci pak dalšími osobními dokumenty, zejména korespondencí. Četné žádosti o zvýšení gáže či poskytnutí zálohy, prosebné až ponížené dopisy svědčí o tom, že ekonomické podmínky představitelů taneční profese byly často na hranici existenčního minima. My dissertation seeks to outline the social and economic status of members of the ballet troupe of the National Theatre in Prague after 1945. a defining aspect of this period was the effort on the part of the ballet ensemble to achieve recognition for ballet as an autonomous genre of theatre in its own right, and to achieve a status independent from the Opera, of which the troupe was part until 1958. The inferior status of ballet in terms of the theater hierarchy was reflected by the remuneration of the dancers themselves; their wages were always lower than those of the staff of the Opera or Drama troupes. i have tried to document the evolution and changes in the social and economical status of ballet artists as employees of state repertory theaters, depending on the context of each period and also by presenting them on two concrete trajectories and the experiences of individual artists. The financial conditions are documented by contracts, and the general situation further attested by additional personal documents, particularly correspondence. Frequent requests for a raise in wages or the paying of an advance, pleading and often no less than abjectly humiliating letters are ample evidence that the economic situation of dancers as professionals often stretched the limits of a basic living wage. Keywords: tanec; tanec a společnost; management umění; Národní divadlo v Praze. Balet Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém ...

Bulínová, Karolína; KAZÁROVÁ, Helena; GREMLICOVÁ, Dorota
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži
Žďárská, Petra; MRÁZKOVÁ, Giedre; Willi, Barbara Maria
2017 - Czech
Disertace se zaměřuje na interpretaci sonát pro cembalo Josefa Antonína Štěpána / Joseph Anton Steffan (1726–1797), který byl významnou osobností vídeňského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu současníků, včetně Josepha Haydna, Jana Křtitele Vaňhala, Leopolda Koželuha či Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho kompoziční postupy se vymykaly dobovým konvencím: řada sonát a koncertů pro klávesové nástroje začíná pomalou introdukcí úvodní rychlé věty; experimentoval s jednovětou formou (sonáty, capriccia); roku 1778 vydal vůbec první sbírku německých písní s doprovodem klavíru ve Vídni. Jeho hudba je založena na znalosti kontrapunktu a generálbasové praxe, čerpá z italského vlivu, české lidové melodiky, galantního slohu a tzv. citového stylu. Ve svých pozdních skladbách Štěpán dospívá až k preromantismu. I přes svůj dobový věhlas byl ovšem téměř zapomenut. Disertace je rozdělena do pěti velkých kapitol. První pojednává o Štěpánově životě, který se dá vzhledem k minimálnímu množství zachovaných dokumentů velmi obtížně rekonstruovat. Druhá se zabývá Štěpánovým hudebním odkazem, kde úmyslně opomíjím jeho koncerty, jimiž se podrobně zabývají Howard Picton a Ilona Růčková. Moje disertace se zaměřuje zejména na sonáty pro sólový nástroj, zhruba do roku 1776 kdy Štěpán vydal poslední sonátu tiskem. Na rozdíl od pozdějších skladeb určených kladívkovému klavíru, lze všechny tyto skladby interpretovat přesvědčivě na cembalo. V další podkapitole mapuji rukopisné zdroje zachované v hudebním archivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Třetí kapitola popisuje historický kontext: představuje město Vídeň v 18. století, konfrontuje Štěpánovu tvorbu s jeho současníky, předkládá problematiku strunných vídeňských klávesových nástrojů (terminologie, volba nástroje pro interpretaci) a také se věnuje dobovému vyučování hry na klávesové nástroje, které bylo Štěpánovým hlavním zdrojem obživy. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na nejdůležitější aspekty interpretace Štěpánových skladeb pro klávesové nástroje, jako je např. volba nástroje, přednes, tempo, dynamika a s ní související artikulace, či ozdoby. Konkrétními problémy třech sonát, které jsou přílohou mé disertace, se podrobněji zabývá poslední kapitola. Samotná kritická edice třech sonát byla připravena na objednávku Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2017 (obor cembalo) a vyšla v dubnu 2017 v nakladatelství ARTA. Toto vydání bylo financováno v rámci projektu „Josef Antonín Štěpán – 4 sonáty pro cembalo (Es dur, B dur, A dur, g moll)“ podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017. This thesis focuses on the interpretation of harpsichord sonatas written by Josef Antonín Štěpán / Joseph Anton Steffan (1726–1797), who was an important figure in Viennese musical life of the eighteenth century. His works influenced a large number of his contemporaries, including Joseph Haydn, Jan Křtitel Vaňhal, Leopold Koželuh, and Wolfgang Amadeus Mozart. His compositional procedures departed from period conventions: a number of his sonatas and concertos for keyboard instruments begin with a slow introduction to an opening fast movement; he experimented with one-movement forms (sonatas, capriccios); in 1778 he published the very first collection of Germans songs with piano accompaniment in Vienna. The foundation for his music is his detailed knowledge of counterpoint and thoroughbass practice, and he draws on influences from Italian music, Czech folk music, the Gallant style and the Sensitive style. In his late works, he even arrives at a Pre-Romantic style. It is incomprehensible that he has nearly been forgotten in spite of his fame in his own day. In an attachement there is enclosed a critical edition of Steffan´s sonatas, PicŠ. 19–21 issued in ARTA (April 2017). Key words: Joseph Anton Steffan / Josef Antonín Štěpán Sonatas for keyboard instruments Sonata form Interpretation Chamber music with harpsichord Musical archive of the Arcibishop´s castle in Kremsier (the Czech Republic) Keywords: hudba; cembalo; hudba pro cembalo; klasicismus (hudba); Štěpán, Josef Antonín, 1726-1797 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Disertace se zaměřuje na interpretaci sonát pro cembalo Josefa Antonína Štěpána / Joseph Anton Steffan (1726–1797), který byl významnou osobností vídeňského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ...

Žďárská, Petra; MRÁZKOVÁ, Giedre; Willi, Barbara Maria
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Česká tvorba pro dětský sbor
Louženský, Petr; CHVÁLA, Jiří; FIALA, Petr
2017 - Czech
Cílem této distertační práce je zmapovat soudobou českou tvorbu psanou pro dětský sbor z několika hledisek. V úvodní časti se zabývám definicí a charakteristikou fenoménu dětského sboru, problematikou kategorizace skladeb, specifickými rysy, zvukovou charakteristikou apod. V dalších rozsáhlejších kapitolách pak analýzou vybraných aspektů skladeb, psaných pro dětský sbor z pera českých autorů v posledních 70ti letech, se zřetelem na jejich formu, styl, kompoziční postupy, chápaní disonance a konsonance, aj. Záměrem práce bylo nejen analyticky ukázat vývoj a stav současné české tvorby pro dětský sbor, ale zároveň nastínit a snad i pobídnout jeho další vývoj. The aim of this dissertation thesis is to describe contemporary Czech music written for a children's choir from several aspects. The first part deals with the definition of the phenomenon of children's choir, its specifics, sound characteristics and the like. The second, more extensive, analyzes selected aspects of the compositions of Czech composers in the last seven decades written for children's choir, with regard to their form, style, compositional procedures and techniques, conception of dissonance and consonance, and others. The goal of this work was not only analytically show the current state of Czech compositions for children's choir, but also to outline and perhaps encourage its further development. Keywords: hudba; dětský sborový zpěv; hudba pro dětský sbor; česká hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Česká tvorba pro dětský sbor

Cílem této distertační práce je zmapovat soudobou českou tvorbu psanou pro dětský sbor z několika hledisek. V úvodní časti se zabývám definicí a charakteristikou fenoménu dětského sboru, problematikou ...

Louženský, Petr; CHVÁLA, Jiří; FIALA, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993
Lidová, Klára; GREMLICOVÁ, Dorota; STAVĚLOVÁ, Daniela
2017 - Czech
První část této této práce si klade za cíl podat praktický přehled o fenoménu tance v rámci žánru českého hraného filmu a funkčně systematizovat přehled filmů, v nichž se tanec uplatnil. Druhou část pak tvoří jednotlivé tematické kapitoly (pohádky, detektivní filmy, sci-fi, hudební filmy, filmy s folklorní tematikou, filmy tematizující taneční prostředí nebo taneční profese) věnované specifikům jednotlivých filmových žánrů a funkci tanečních scén v nich obsažených. Obsáhlá příloha obsahuje seznam jednotlivých choreografů a filmové snímky, na nichž se podíleli. The objective of this dissertation is to give a practical overview of the phenomenon of dance in Czech feature film 1898-1993. The theoretical, artistic and cinematic principles that should be taken into consideration when attempting to value a dance performance in a feature film. Second part is divided into six chapters concerning specific function of dance scenes in different film genres. Appendix gives a complete list of choreographers and their artistic film cooperations. Keywords: tanec; scénický tanec; tanec a film; 1898-1993 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec v českém hraném filmu 1898-1993

První část této této práce si klade za cíl podat praktický přehled o fenoménu tance v rámci žánru českého hraného filmu a funkčně systematizovat přehled filmů, v nichž se tanec uplatnil. Druhou část ...

Lidová, Klára; GREMLICOVÁ, Dorota; STAVĚLOVÁ, Daniela
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Pozdní skladby Mortona Feldmana
Zvěřina, Petr; TICHÝ, Vladimír; Šťastný, Jaroslav
2017 - Czech
Ve své disertační práci se snažím vytyčit teoretický model, na jehož základě bychom mohli lépe proniknout do hudebního dění v pozdních skladbách Mortona Feldmana (např. Piano and String Quartet, For Bunita Marcus atd.). Tyto skladby jsou extrémně dlouhé, „opakuje“ se v nich omezené množství hudebního materiálu, nesměřují k žádnému vrcholu, nenacházíme zde žádný „zastřešující“ kompoziční systém, v jejich průběhu dochází k volnému střídání či kombinování hudebních ploch a jsou zdůrazňovány akustické kvality využitého tónového materiálu. Součinnost uvedených atributů vytváří zvláštní druh „hudebního uspořádání“, které označuji termínem rhizomatická forma (v návaznosti na koncept rhizomu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho). Ve své práci se nejprve zabývám Feldmanovými vlastními texty a současným stavem bádání. Následně nastiňuji postavení tohoto skladatele v kontextu poválečné hudební avantgardy („newyorská škola“, Anton Webern, Pierre Boulez a Karlheinz Stockhausen, musique informelle). Hlavní část textu tvoří kapitola o rhizomatické formě; před diskuzí tohoto pojmu se věnuji příbuzným tématům: kompoziční a akustická realita, diference a opakování, rychlost a intenzita. Své poznatky se neustále snažím dávat do souvislosti s Feldmanovými ranými skladbami (např. Intermission 5 a 6). Na vhodných místech rovněž srovnávám skladatelův přístup k hudební struktuře s postupy a technikami abstraktních expresionistů (např. Mark Rothko či Jackson Pollock) a spisovatelů jako Samuel Beckett a Franz Kafka. V návaznosti na koncept rhizomatické formy se pokouším analyzovat Feldmanovu kompozici Patterns in a Chromatic Field pro violoncello a klavír. In my dissertation, I’m trying to establish a theoretical model for better understanding of processes that occur in Morton Feldman’s late works (e.g. Piano and String Quartet, For Bunita Marcus etc.). These compositions are extremely long and not climax-oriented, we can observe „repetition“ of limited amount of musical material, there is no „general“ compositional system, musical sections can be freely interchanged or combined, acoustical qualities of tone material are emphasized. These attributes are interconnected, they are creating a specific type of „musical assemblage“ that I define as rhizomatic form (in reference to Deleuzo-Guattarian concept of the rhizome). First of all, I’m elaborating Feldman’s own texts and current studies about his music. Subsequently, I’m discussing Feldman’s compositional procedures in the context of post-war musical avantgard (The New York School, Anton Webern, Pierre Boulez and Karlheinz Stockhausen, musique informelle). Main part of my dissertation is dedicated to rhizomatic form; before the discussion of this term, I’m focusing on related topics: compositional and acoustic reality, difference and repetition, speed and intensity. I’m constantly trying to confront my findings with Feldman’s early works (e.g. Intermission 5 and 6). I’m also comparing composer’s overall attitude towards musical structure with methods and techniques of abstract expressionists (e.g. Mark Rothko, Jackson Pollock) and novelists like Samuel Beckett and Franz Kafka. Following the concept of rhizomatic form, I’m trying to analyze Feldman’s composition Patterns in a Chromatic Field for violoncello and piano. Keywords: hudba; novodobé kompoziční směry; hudební analýzy; americká hudba; Feldman, Morton, 1926-1987 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Pozdní skladby Mortona Feldmana

Ve své disertační práci se snažím vytyčit teoretický model, na jehož základě bychom mohli lépe proniknout do hudebního dění v pozdních skladbách Mortona Feldmana (např. Piano and String Quartet, For ...

Zvěřina, Petr; TICHÝ, Vladimír; Šťastný, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Loutky a hudba
Solce, Matija; ŠRÁMEK, Vratislav; MALÍKOVÁ, Nina
2016 - Czech
Ve své disertační práci jsem na základě praktických divadelních a hudebních zkušenosti postavil loutkovému divadlu alternativní terminus ?divadlo iluzivních bodu?, v rámci kterého jsem vystavěl kritéria divadelní iluze. Na druhé straně jsem popsal vlastní interpretaci hudby a obě definice prakticky vysvětlil na příkladech vnímání iluzivní události. Based on my practical experiences, I connected different aspects of illusion and defined alternative version of puppet theatre, which I named ?theatre of illusive points?. On other side I took the musical way of my understanding of illusion and connected them in few examples of my own productions and events. Keywords: hudba v divadelním prostředí; animisace; hudební komunikace; loutky; loutkové divadlo; filmová animace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Loutky a hudba

Ve své disertační práci jsem na základě praktických divadelních a hudebních zkušenosti postavil loutkovému divadlu alternativní terminus ?divadlo iluzivních bodu?, v rámci kterého jsem vystavěl ...

Solce, Matija; ŠRÁMEK, Vratislav; MALÍKOVÁ, Nina
Akademie múzických umění v Praze, 2016

České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích
Pokorný, Vít; VEDRAL, Jan; FRANZ, Vladimír
2016 - Czech
Disertační práce se pomocí zevrubné analýzy a četných příkladů pokouší představit několik postmoderních inscenací českého naturalistického venkovského dramatu. Podnětem k jejímu sepsání byla otázka, proč dramata autorů, lpějících na realistickém detailu a mimetické podstatě, přitahovala a stále přitahují pozornost esteticky nonkonformních a provokujících tvůrců, kritikou sdružovaných pod pojmem postmodernismus. Nejprve tedy představím postmodernu jakožto termín, související s novým filosofickým náhledem na vývoj euro-americké civilizace, a v souvislosti s tím i jako umělecký směr, který tyto myšlenky a teze esteticky uchopuje. A to nejen v kontextu světové historie a kultury, ale především té české. Po letmém nastínění poetiky realismu a naturalismu, což je nezbytné pro lepší pochopení hlavního tématu, předložím trpělivému čtenáři sedm analýz postmoderních inscenací venkovského dramatu. Na základě širší divácké a čtenářské zkušenosti, četných příkladů z postmoderní literatury, filmu, výtvarného umění a hudby, se pak budu snažit dospět k odpovědi na výše položenou otázku. Důležitým činitelem je pro mě především střet archetypální podstaty člověka a v současnosti proklamované absence nadosobního řádu, kterému člověk, i třeba proti své vůli, podléhá. Interpretované texty, které právě na tragickém agónu postav s láskou, vírou, zodpovědností nebo soucitem spočívají, představují pro postmodernisty evidentně ten nejlepší možný materiál. Na něm si mohou ověřit, zdali opravdu žijeme v době, kdy osobní svoboda zničila lidskou víru v nějaký vyšší smysl nebo zdali sexuální revoluce skutečně pohřbila metafyzickou podstatu lásky. Docházím tak k přesvědčení, že analyzované inscenace nám demonstrují postmoderního člověka jakožto schizofrenní bytost, všeobecným morálním klimatem přesvědčenou o tom, že žádný řád není všeplatný, přestože ve svém nitru po nějakém absolutním smyslu zoufale touží. Veden pozitivním duchem vlastní koncepce tzv. „velké vteřiny“, pokusím se obhájit své přesvědčení, že v tomto vyčerpávajícím zápase může umění představovat očistnou a oním kýženým ideálem člověka naplňující sílu. This thesis analyses several plays of postmodern Czech naturalistic rural drama. By using comprehensive analysis and numerous examples, the work deals with the key question why traditional realistic dramas based on the mimetic principles are so attractive for the nonconformist and provocative authors, generally known as postmodernists.The work introduces the term postmodernism as a new philosophical way of seeing Euro-American civilization but also as an artistic style, which gives these thoughts an aesthetical basis in the context of Czech and also world history and culture. To get the essential knowledge of the topic, the main principles of realistic and naturalistic poetics are introduced. The work is trying to find an answer to the question ask above by analysing seven plays of postmodern Czech naturalistic rural drama. The analysis is based on experience of spectators and readers and also numerous examples from postmodern literature, film, fine art and music. The key factor of this analysis is the conflict of archetypal human essence and today often discussed absence of transpersonal order, which affects humans even against their will. The interpreted texts work with the topics of human struggle with love, faith, responsibility and compassion, which seem to be very attractive for the postmodern artists. These kinds of texts can give us an evidence of the epoch we live in. Whether the personal freedom ruined human faith in some greater sense or the sexual revolution actually buried the metaphysical essence of love. As an author, I came to the conclusion, that discussed plays demonstrates a postmodern human as a schizophrenic being, denying under the influence of general moral status existence of universally valid order, in spite of seeking this order in its soul desperately. Introducing my own concept of “the great second”, I try to defend my conviction, that in this exhausting struggle, the art can be for human desired, purifying and fulfilling power Keywords: venkovké drama; Česko; postmodernismus (literatura); divadelní inscenace; naturalismus (literatura); dramatici; dramatická tvorba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích

Disertační práce se pomocí zevrubné analýzy a četných příkladů pokouší představit několik postmoderních inscenací českého naturalistického venkovského dramatu. Podnětem k jejímu sepsání byla otázka, ...

Pokorný, Vít; VEDRAL, Jan; FRANZ, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století
Hruška, Viktor; HAVLÍK, Jaromír; TICHÝ, Vladimír
2016 - Czech
Práce sestává ze dvou částí: přehledu dějin české hudební teorie od doby Karla IV. do počátku 20. století a z témat vlastního původního výzkumu. Tato druhá část obsahuje tři studie publikované během doktorského studia. První slouží jako pracovní verze předmluvy k připravovanému vydání Rybových Počátečních a všeobecných základů ke všemu umění hudebnému. Druhá se zabývá opětovným objevením nejstarší učebnice harmonie v českém jazyce. Třetí mapuje vznik české hudební akustiky v 19. století. The thesis consists of two parts: summary of the history of the czech music theory from the epoch of Charles IV. till the beginning of the 20th century and topics of the original research. The latter one contains three studies published during the doctoral programme. The first serve as a draft of an editorial note for the future reedition of the major theoretical work by Jakub Jan Ryba (Rudimentary and general basics to all the art of music). The second one deals with the rediscovery of one of the oldest harmony textbooks in czech. The third describes the beginnings of czech music acoustics in 19th century. Keywords: hudba; hudební teorie; dějiny hudební teorie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století

Práce sestává ze dvou částí: přehledu dějin české hudební teorie od doby Karla IV. do počátku 20. století a z témat vlastního původního výzkumu. Tato druhá část obsahuje tři studie publikované během ...

Hruška, Viktor; HAVLÍK, Jaromír; TICHÝ, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2016

K otázkám hudebních pořadů v ČT II
Brettlová, Barbora; ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi; ŠTILEC, Jiří
2016 - Czech
Disertační práce s názvem K otázkám hudebních pořadů v ČT II řeší problematiku oprávněnosti výskytu vážné hudby na obrazovce České televize, jejího množstevního zastoupení a vztah k ostatním hudebním žánrům ve vysílání. Porovnává počty vyrobených hodin jednotlivých hudebních žánrů v různých časových obdobích Československé televize a České televize v Praze (Hlavní redakce hudebního vysílání, Tvůrčí skupina Radima Smetany a Vítězslava Sýkory, Centrum divadelní a hudební tvorby a Centrum divadelní, hudební a dětské tvorby), zejm. v letech 1980 – 1990, 2000 – 2005 a 2006 – 2012 s výzkumy předního českého muzikologa Mikuláše Beka, které pojednávají o hudebních preferencích obyvatel ČR a jsou ve svém rozsahu a zpracování ojedinělé. Práce se rovněž snaží poukázat na důležitost výroby populárně naučných pořadů, které vychovávají diváky pro náročnější hudební žánry symfonické, operní a komorní hudby. Zmiňuje rovněž nezbytnost týmové práce s ohledem na dostatečně široké spektrum nabízených hudebních pořadů a oceňuje odborné hudební vzdělání potřebné pro výrobu těchto pořadů. Dissertation titled Issues of musical programs on Czech Television II deals with the legitimacy of the occurrence of classical music on Czech TV, its quantitative volume and its relationship to other musical genres in the broadcasting. It compares the number of produced hours of the various musical genres at different times of Czechoslovak Television and Czech Television in Prague (the main redaction of musical broadcasting, Creative group Radim Smetana and Vitezslav Sykora, the Music and drama department and the Drama, music and children's department), esp. during years 1980 - 1990, 2000 - 2005 and 2006 - 2012 with researches of a leading Czech musicologist Mikulas Bek which deal with musical preferences of the Czech population and are unique due to its scale and treatment. The work also seeks to highlight the importance of making popular educational programs that improve viewers' orientation in more demanding genres of symphonic, opera and chamber music. It also mentions the necessity of teamwork with respect to a sufficiently broad range of music programs and appreciates musical education needed for the production of these programs. Keywords: hudba; hudba a média; televize; hudební pořady; popularizace hudby Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
K otázkám hudebních pořadů v ČT II

Disertační práce s názvem K otázkám hudebních pořadů v ČT II řeší problematiku oprávněnosti výskytu vážné hudby na obrazovce České televize, jejího množstevního zastoupení a vztah k ostatním hudebním ...

Brettlová, Barbora; ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases