Number of found documents: 186
Published from to

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru
Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál získaný analýzou je prostřednictvím srovnávání rozebírán do větší hloubky. Výsledek bádání lze shrnout do teze, že psát dobře pro kytaru znamená rozumět problematice pravé ruky. V kapitole o instrumentaci se zabývám touto problematikou hlouběji. Cílem této práce je inspirovat novou tvorbu pro kytaru. This dissertation explores the field of new interpretation means in the compositions for the guitar solo by Czech contemporary authors. Nineteen works have been chosen, in the period from 1943 to 2015. The material obtained through analysis is by the means of comparison explored into a greater depth. The result of the research can be summarised in the statement that to write well for the guitar means to understand the right hand. In the chapter about instrumentation I further explain these features. The aim of this thesis is to inspire new works for the guitar. Keywords: hudba; kytara; hudba pro kytaru; hra na kytaru; hudební interpretace; novodobé kompoziční směry; česká hudba; 20.-21. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál ...

Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Loutky a hudba
Solce, Matija; ŠRÁMEK, Vratislav; MALÍKOVÁ, Nina
2016 - Czech
Ve své disertační práci jsem na základě praktických divadelních a hudebních zkušenosti postavil loutkovému divadlu alternativní terminus ?divadlo iluzivních bodu?, v rámci kterého jsem vystavěl kritéria divadelní iluze. Na druhé straně jsem popsal vlastní interpretaci hudby a obě definice prakticky vysvětlil na příkladech vnímání iluzivní události. Based on my practical experiences, I connected different aspects of illusion and defined alternative version of puppet theatre, which I named ?theatre of illusive points?. On other side I took the musical way of my understanding of illusion and connected them in few examples of my own productions and events. Keywords: hudba v divadelním prostředí; animisace; hudební komunikace; loutky; loutkové divadlo; filmová animace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Loutky a hudba

Ve své disertační práci jsem na základě praktických divadelních a hudebních zkušenosti postavil loutkovému divadlu alternativní terminus ?divadlo iluzivních bodu?, v rámci kterého jsem vystavěl ...

Solce, Matija; ŠRÁMEK, Vratislav; MALÍKOVÁ, Nina
Akademie múzických umění v Praze, 2016

České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích
Pokorný, Vít; VEDRAL, Jan; FRANZ, Vladimír
2016 - Czech
Disertační práce se pomocí zevrubné analýzy a četných příkladů pokouší představit několik postmoderních inscenací českého naturalistického venkovského dramatu. Podnětem k jejímu sepsání byla otázka, proč dramata autorů, lpějících na realistickém detailu a mimetické podstatě, přitahovala a stále přitahují pozornost esteticky nonkonformních a provokujících tvůrců, kritikou sdružovaných pod pojmem postmodernismus. Nejprve tedy představím postmodernu jakožto termín, související s novým filosofickým náhledem na vývoj euro-americké civilizace, a v souvislosti s tím i jako umělecký směr, který tyto myšlenky a teze esteticky uchopuje. A to nejen v kontextu světové historie a kultury, ale především té české. Po letmém nastínění poetiky realismu a naturalismu, což je nezbytné pro lepší pochopení hlavního tématu, předložím trpělivému čtenáři sedm analýz postmoderních inscenací venkovského dramatu. Na základě širší divácké a čtenářské zkušenosti, četných příkladů z postmoderní literatury, filmu, výtvarného umění a hudby, se pak budu snažit dospět k odpovědi na výše položenou otázku. Důležitým činitelem je pro mě především střet archetypální podstaty člověka a v současnosti proklamované absence nadosobního řádu, kterému člověk, i třeba proti své vůli, podléhá. Interpretované texty, které právě na tragickém agónu postav s láskou, vírou, zodpovědností nebo soucitem spočívají, představují pro postmodernisty evidentně ten nejlepší možný materiál. Na něm si mohou ověřit, zdali opravdu žijeme v době, kdy osobní svoboda zničila lidskou víru v nějaký vyšší smysl nebo zdali sexuální revoluce skutečně pohřbila metafyzickou podstatu lásky. Docházím tak k přesvědčení, že analyzované inscenace nám demonstrují postmoderního člověka jakožto schizofrenní bytost, všeobecným morálním klimatem přesvědčenou o tom, že žádný řád není všeplatný, přestože ve svém nitru po nějakém absolutním smyslu zoufale touží. Veden pozitivním duchem vlastní koncepce tzv. „velké vteřiny“, pokusím se obhájit své přesvědčení, že v tomto vyčerpávajícím zápase může umění představovat očistnou a oním kýženým ideálem člověka naplňující sílu. This thesis analyses several plays of postmodern Czech naturalistic rural drama. By using comprehensive analysis and numerous examples, the work deals with the key question why traditional realistic dramas based on the mimetic principles are so attractive for the nonconformist and provocative authors, generally known as postmodernists.The work introduces the term postmodernism as a new philosophical way of seeing Euro-American civilization but also as an artistic style, which gives these thoughts an aesthetical basis in the context of Czech and also world history and culture. To get the essential knowledge of the topic, the main principles of realistic and naturalistic poetics are introduced. The work is trying to find an answer to the question ask above by analysing seven plays of postmodern Czech naturalistic rural drama. The analysis is based on experience of spectators and readers and also numerous examples from postmodern literature, film, fine art and music. The key factor of this analysis is the conflict of archetypal human essence and today often discussed absence of transpersonal order, which affects humans even against their will. The interpreted texts work with the topics of human struggle with love, faith, responsibility and compassion, which seem to be very attractive for the postmodern artists. These kinds of texts can give us an evidence of the epoch we live in. Whether the personal freedom ruined human faith in some greater sense or the sexual revolution actually buried the metaphysical essence of love. As an author, I came to the conclusion, that discussed plays demonstrates a postmodern human as a schizophrenic being, denying under the influence of general moral status existence of universally valid order, in spite of seeking this order in its soul desperately. Introducing my own concept of “the great second”, I try to defend my conviction, that in this exhausting struggle, the art can be for human desired, purifying and fulfilling power Keywords: venkovké drama; Česko; postmodernismus (literatura); divadelní inscenace; naturalismus (literatura); dramatici; dramatická tvorba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích

Disertační práce se pomocí zevrubné analýzy a četných příkladů pokouší představit několik postmoderních inscenací českého naturalistického venkovského dramatu. Podnětem k jejímu sepsání byla otázka, ...

Pokorný, Vít; VEDRAL, Jan; FRANZ, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století
Hruška, Viktor; HAVLÍK, Jaromír; TICHÝ, Vladimír
2016 - Czech
Práce sestává ze dvou částí: přehledu dějin české hudební teorie od doby Karla IV. do počátku 20. století a z témat vlastního původního výzkumu. Tato druhá část obsahuje tři studie publikované během doktorského studia. První slouží jako pracovní verze předmluvy k připravovanému vydání Rybových Počátečních a všeobecných základů ke všemu umění hudebnému. Druhá se zabývá opětovným objevením nejstarší učebnice harmonie v českém jazyce. Třetí mapuje vznik české hudební akustiky v 19. století. The thesis consists of two parts: summary of the history of the czech music theory from the epoch of Charles IV. till the beginning of the 20th century and topics of the original research. The latter one contains three studies published during the doctoral programme. The first serve as a draft of an editorial note for the future reedition of the major theoretical work by Jakub Jan Ryba (Rudimentary and general basics to all the art of music). The second one deals with the rediscovery of one of the oldest harmony textbooks in czech. The third describes the beginnings of czech music acoustics in 19th century. Keywords: hudba; hudební teorie; dějiny hudební teorie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století

Práce sestává ze dvou částí: přehledu dějin české hudební teorie od doby Karla IV. do počátku 20. století a z témat vlastního původního výzkumu. Tato druhá část obsahuje tři studie publikované během ...

Hruška, Viktor; HAVLÍK, Jaromír; TICHÝ, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2016

K otázkám hudebních pořadů v ČT II
Brettlová, Barbora; ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi; ŠTILEC, Jiří
2016 - Czech
Disertační práce s názvem K otázkám hudebních pořadů v ČT II řeší problematiku oprávněnosti výskytu vážné hudby na obrazovce České televize, jejího množstevního zastoupení a vztah k ostatním hudebním žánrům ve vysílání. Porovnává počty vyrobených hodin jednotlivých hudebních žánrů v různých časových obdobích Československé televize a České televize v Praze (Hlavní redakce hudebního vysílání, Tvůrčí skupina Radima Smetany a Vítězslava Sýkory, Centrum divadelní a hudební tvorby a Centrum divadelní, hudební a dětské tvorby), zejm. v letech 1980 – 1990, 2000 – 2005 a 2006 – 2012 s výzkumy předního českého muzikologa Mikuláše Beka, které pojednávají o hudebních preferencích obyvatel ČR a jsou ve svém rozsahu a zpracování ojedinělé. Práce se rovněž snaží poukázat na důležitost výroby populárně naučných pořadů, které vychovávají diváky pro náročnější hudební žánry symfonické, operní a komorní hudby. Zmiňuje rovněž nezbytnost týmové práce s ohledem na dostatečně široké spektrum nabízených hudebních pořadů a oceňuje odborné hudební vzdělání potřebné pro výrobu těchto pořadů. Dissertation titled Issues of musical programs on Czech Television II deals with the legitimacy of the occurrence of classical music on Czech TV, its quantitative volume and its relationship to other musical genres in the broadcasting. It compares the number of produced hours of the various musical genres at different times of Czechoslovak Television and Czech Television in Prague (the main redaction of musical broadcasting, Creative group Radim Smetana and Vitezslav Sykora, the Music and drama department and the Drama, music and children's department), esp. during years 1980 - 1990, 2000 - 2005 and 2006 - 2012 with researches of a leading Czech musicologist Mikulas Bek which deal with musical preferences of the Czech population and are unique due to its scale and treatment. The work also seeks to highlight the importance of making popular educational programs that improve viewers' orientation in more demanding genres of symphonic, opera and chamber music. It also mentions the necessity of teamwork with respect to a sufficiently broad range of music programs and appreciates musical education needed for the production of these programs. Keywords: hudba; hudba a média; televize; hudební pořady; popularizace hudby Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
K otázkám hudebních pořadů v ČT II

Disertační práce s názvem K otázkám hudebních pořadů v ČT II řeší problematiku oprávněnosti výskytu vážné hudby na obrazovce České televize, jejího množstevního zastoupení a vztah k ostatním hudebním ...

Brettlová, Barbora; ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, Noemi; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století
Dotlačilová, Petra; KAZÁROVÁ, Helena; BRODSKÁ, Božena
2016 - Czech
Ve své disertační práci předkládám kritický komentovaný překlad děl dvou nejvýznamnějších tvůrců baletů 18. století, Itala Gaspara Angioliniho a Francouze Jeana-Georgese Noverra. Jedná se o výběr jejich nejvýznamnějších textů, v nichž nastiňují svou reformní estetiku dějového tance. Samotným překladům předchází kapitola pojednávající o divadelní estetice a taneční historiografii první poloviny 18. století, v níž shrnuji nejvýznamější dobové diskuse a témata, z nichž choreografové při své reformě vycházeli. Každý komentovaný překlad doplňuje kapitola o pramenech, ze kterých jsem při překladu čerpala. This dissertation offers a commented translation into Czech language of works written by two most important choreographers of the 18th century, Italian Gasparo Angiolini and French Jean-Georges Noverre. It is a selection of their most important texts where they develop an inovative aesthetics of the dramatic ballet – ballet en action. An introductory chapter about theatre aesthetics of the first half of the 18th century is included in the beginning of the work where I summarize the most important discussions of the period and topics that inspired the choreographers to their reform in the art of dance. Futhermore, a chapter refering to the sources for this work is attached to each commented translation. Keywords: balet; baletní inscenace; literární náměty; literární tvorba; 18. století; Angiolini, Gaspare, 1731-1803; Noverre, Jean Georges, 1727-1810 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století

Ve své disertační práci předkládám kritický komentovaný překlad děl dvou nejvýznamnějších tvůrců baletů 18. století, Itala Gaspara Angioliniho a Francouze Jeana-Georgese Noverra. Jedná se o výběr ...

Dotlačilová, Petra; KAZÁROVÁ, Helena; BRODSKÁ, Božena
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Crossover
Tejnorová, Petra; KLÍMA, Miloslav; KROBOT, Miroslav
2016 - Czech
Disertační práce s názvem CROSSOVER, mezi vrstvami vlastní inscenační praxe, na hranici forem, žánrů a nejenom těch je rozdělena do tří částí. V každém oddílu práce se opírám zejména o vlastní divadelní praxi, která je protkána řadou ukázek z inscenací a divadelně performativního myšlení vybraných zahraničních skupin. V první části, vzhledem k tématu, jsou to především skupiny Gob Squad, Shunt a režisér Mike Leigh. Ve druhépak skupiny Rimini Protokoll a opět Gob Squad. V třetím oddílu je to hlavně režisér Tim Etchells se svojí skupinou Forced Entertainment. Moje divadelní cesta od komplexních inscenací, které jsou symbiózou všech komponentů a spojuje je inscenační styl a dříve nalezené divadelní postupy přes autorské/devising projekty až k divadlu s prvky dokumentu a technologie, je představena v úvodu disertační práce. V první části prácezkoumám rozdíly a jemné nuance mezi autorským a devised divadlem, orientuji se zejména naspecifika devised metody tvorby. V druhé části práce se zaměřuji na dokument a technologie. Třetí oddíl se skládá z podtémat otevřenýchv přechozích kapitolách, týkajících se překračování forem, žánrů a metodik, majícíchmnohem blíže k fenoménu hranic mezi inscenací/událostí, fikcí/realitou, divákem/svědkem, hercem/performerem. Metody či optika, kterou práci vedu, je založena na fenoménu zmiňovaných oblastí a témat. Způsob průniku do problematiky lze přirovnat k fenomenologickému vhledu. This dissertation entitled CROSSOVER, between the layers of my own staging experience, on the boundaries of forms, genres and not only those, is divided into three parts. All sections are primarily based on my own theatre experience and are interlaced with numerous examples from performances and theatrically performative thinking of selected foreign ensembles. Given the subject matter, the first part primarily deals with Gob Squad and Shunt ensembles and the director Mike Leigh. In the second part, Rimini Protokoll and again Gob Squad are mentioned. The third part is dedicated mainly to the director Tim Etchells and his Forced Entertainment ensemble. My theatre experience is presented in the introductory part of this dissertation; starting with complex shows which represent a symbiosis of all components and are linked by their staging style and formerly discovered drama methods to authorial/devised projects to theatre which implements documentary and technological elements. In the first part of this dissertation, differences and subtle nuances between authorial and devised theatres are examined with focus on the specific devising creative method. The second part of the dissertation is focused on documentary and technologies. The third part consists of subtopics introduced in the previous chapters with respect to crossing boundaries between forms, genres and methodologies, which are more closely related to the phenomena of boundaries between theatre performances/events, fiction/reality, spectator/witness, actor/performer. The methods or the optics with which I work are based on the phenomenon of the mentioned areas and topics. The manner of addressing the issue can be likened to a phenomenological insight. Keywords: devised divadlo; devising metody; dokument; performer; autorské divadlo; divadelní diváci; performance (umění); divadelní technika; herectví; skutečnost; fikce Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Crossover

Disertační práce s názvem CROSSOVER, mezi vrstvami vlastní inscenační praxe, na hranici forem, žánrů a nejenom těch je rozdělena do tří částí. V každém oddílu práce se opírám zejména o vlastní ...

Tejnorová, Petra; KLÍMA, Miloslav; KROBOT, Miroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Rozvíjanie tvorivosti v "Eldoráde" globálnej masovej kultúry.
Burdová, Katarína; VEDRAL, Jan; HANČIL, Jan
2016 - Czech
Predkladaná dizertačná práca je súhrnom poznatkov a skúseností pri vytváraní pedagogického prístupu k poslucháčom vysokej ńkoly. Na príklade piatich projektov, ktoré som pripravovala s absolvujúcimi studentmi magisterského stupňa herectva, sna?ila som sa hľadať najvhodnejńí spôsob ako ich motivovať k tvorbe. Výberom konkrétnych dramatických textov a ich odkazov (Henrik Ibsen: Spolok mladých, Samuel Beckett: Koniec hry, Josef Topol: Slavík k večeři, Dea Loher: Posledný oheň a Martin Crimp: Pokusy o jej ţivot) poukazujem na dôsledky pôsobenia globalizačných procesov na spoločnosť The presented thesis summarises knowledge and experience of forming pedagogical approach to university students. The models of five projects I worked on together with students of drama art master studies present the most suitable method of motivating them. Having selected particular drama texts and their ideas (Henrik Ibsen: The League of Youth, Samuel Beckett: Endgame, Josef Topol: Nightingale for Dinner, Dea Loher: The Last Fire and Martin Crimp: Attempts on Her Life) I highlighted globalisation and its social impacts. Keywords: herectví; divadelní školy; divadelní metody; kreativita; tvůrčí osobnost Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rozvíjanie tvorivosti v "Eldoráde" globálnej masovej kultúry.

Predkladaná dizertačná práca je súhrnom poznatkov a skúseností pri vytváraní pedagogického prístupu k poslucháčom vysokej ńkoly. Na príklade piatich projektov, ktoré som pripravovala s absolvujúcimi ...

Burdová, Katarína; VEDRAL, Jan; HANČIL, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Chaos noir
Hakl, Vilém; VAJCHR, Marek; ŠERÝ, Ladislav
2016 - Czech
Předmětem této poetologicky zaměřené práce je zkoumání narativních filmů, jejichž stavba vykazuje různé druhy extrémní komplexity. My research focuses on complexities of film noir which stems from two ancient genres: danse macabre and revenant stories. Keywords: filmová teorie; filmové žánry; film noir; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Chaos noir

Předmětem této poetologicky zaměřené práce je zkoumání narativních filmů, jejichž stavba vykazuje různé druhy extrémní komplexity....

Hakl, Vilém; VAJCHR, Marek; ŠERÝ, Ladislav
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Hudební a mimohudební prvky vč. audiovizuálních v hudbě pro bicí nástroje ve 20. a 21. století
Sokolov, Oleg; MIKOLÁŠEK, Daniel; MAZOUROVÁ, Markéta
2016 - Czech
Práce pojednává především o hudbě pro bicí nástroje 20. a 21. století. Poskytuje odborné veřejnosti vhled do problematiky výskytu a praktického užití hudebních a mimohudebních prvků v souvislosti s možnostmi stále se rozšiřujícího se spektra prvků audiovizuálních. Na příkladu analýzy několika premiérovaných skladeb českých autorů ukazuje možné směry vývoje tohoto druhu kompozice. Zabývá se rovněž obecným přínosem multimediálního světa pro svět klasické hudby. My doctoral thesis deals mainly music for percussion 20th and 21st centuries. It provides professional public insight into the occurrence and the practical use of musical and non-musical elements in connection with the possibilities of ever growing range of audio-visual elements. On the example of analyzing several premiere works by Czech composers shows the possible developments of this kind of composition. It also discusses the general benefit of the media world to the world of classical music. Keywords: hudba; bicí nástroje; hudba pro bicí nástroje; hudební představivost; mimohudební prostředky; hudební kompozice; 20.-21. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hudební a mimohudební prvky vč. audiovizuálních v hudbě pro bicí nástroje ve 20. a 21. století

Práce pojednává především o hudbě pro bicí nástroje 20. a 21. století. Poskytuje odborné veřejnosti vhled do problematiky výskytu a praktického užití hudebních a mimohudebních prvků v souvislosti s ...

Sokolov, Oleg; MIKOLÁŠEK, Daniel; MAZOUROVÁ, Markéta
Akademie múzických umění v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases