Number of found documents: 202
Published from to

Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu
Kubištová Máčiková, Adriana; KROBOT, Miroslav; TOMÁNEK, Karel František
2017 - Czech
Disertační práce Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu s podtitulem Kočovné divadlo jako cesta k autentickému herectví, mapuje fungování kočovného Divadla koňa a motora. Dokládám to deníkovými záznamy ze samotného putování s koněm a maringotkou v okolí Nitry, v oblasti Šluknovského výběžku a na východním Slovensku. Na základě prožitků z kočování a hraní po vesnicích pro divadla neznalé diváky se snažím nacházet cestu k hereckému růstu. Snažím se pojmenovat konkrétní problémy v herectví, se kterými jsem se sama potýkala během svého studia a praxe. Jejich možné řešení se snažím nacházet ve svých osobních zážitcích z kočování. This dissertation - Aspects of actors work with emphasis on authenticity, Road show as a way to authentic acting, charts behaviour of our Divadlo koňa a motora (Theatre of a horse and a engine). I add here our diaries from wandering with the horse and a caravan in surroundings of Nitra, in the Šluknov region and also in eastern Slovakia. Due to the experience made by wandering itself and acting in front of audience, that is not used to visit theater, I try to find a way to grow up in acting. I also try to name particular problems in actors work, that I was facing up during my studies and praxis. Their possible solutions I try to find in my personal experiences from wandering. Keywords: herecký výraz; herectví; autenticita (umění); kočovné divadlo; kreativita Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu

Disertační práce Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu s podtitulem Kočovné divadlo jako cesta k autentickému herectví, mapuje fungování kočovného Divadla koňa a motora. Dokládám to ...

Kubištová Máčiková, Adriana; KROBOT, Miroslav; TOMÁNEK, Karel František
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru
Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál získaný analýzou je prostřednictvím srovnávání rozebírán do větší hloubky. Výsledek bádání lze shrnout do teze, že psát dobře pro kytaru znamená rozumět problematice pravé ruky. V kapitole o instrumentaci se zabývám touto problematikou hlouběji. Cílem této práce je inspirovat novou tvorbu pro kytaru. This dissertation explores the field of new interpretation means in the compositions for the guitar solo by Czech contemporary authors. Nineteen works have been chosen, in the period from 1943 to 2015. The material obtained through analysis is by the means of comparison explored into a greater depth. The result of the research can be summarised in the statement that to write well for the guitar means to understand the right hand. In the chapter about instrumentation I further explain these features. The aim of this thesis is to inspire new works for the guitar. Keywords: hudba; kytara; hudba pro kytaru; hra na kytaru; hudební interpretace; novodobé kompoziční směry; česká hudba; 20.-21. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál ...

Mazan, Josef; RAK, Štěpán; KLAUS, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
Bulínová, Karolína; KAZÁROVÁ, Helena; GREMLICOVÁ, Dorota
2017 - Czech
Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém úseku bylo úsilí baletu o získání uznání jako plnohodnotného divadelního žánru, osamostatnění od opery, jíž bylo součástí až do roku 1958. Podřadné postavení baletu v rámci divadelní hierarchie se odráželo ve finančním ohodnocení tanečníků; ti měli vždy nižší platy než členové souboru operního a činoherního. Vývoj a proměny sociální a ekonomické situace baletních umělců v pozici zaměstnanců kamenného divadla jsem se snažila zachytit na základě několika konkrétních životních příběhů, v závislosti na dobových okolnostech. Finanční podmínky dokládám dochovanými smlouvami, celkovou životní situaci pak dalšími osobními dokumenty, zejména korespondencí. Četné žádosti o zvýšení gáže či poskytnutí zálohy, prosebné až ponížené dopisy svědčí o tom, že ekonomické podmínky představitelů taneční profese byly často na hranici existenčního minima. My dissertation seeks to outline the social and economic status of members of the ballet troupe of the National Theatre in Prague after 1945. a defining aspect of this period was the effort on the part of the ballet ensemble to achieve recognition for ballet as an autonomous genre of theatre in its own right, and to achieve a status independent from the Opera, of which the troupe was part until 1958. The inferior status of ballet in terms of the theater hierarchy was reflected by the remuneration of the dancers themselves; their wages were always lower than those of the staff of the Opera or Drama troupes. i have tried to document the evolution and changes in the social and economical status of ballet artists as employees of state repertory theaters, depending on the context of each period and also by presenting them on two concrete trajectories and the experiences of individual artists. The financial conditions are documented by contracts, and the general situation further attested by additional personal documents, particularly correspondence. Frequent requests for a raise in wages or the paying of an advance, pleading and often no less than abjectly humiliating letters are ample evidence that the economic situation of dancers as professionals often stretched the limits of a basic living wage. Keywords: tanec; tanec a společnost; management umění; Národní divadlo v Praze. Balet Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém ...

Bulínová, Karolína; KAZÁROVÁ, Helena; GREMLICOVÁ, Dorota
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži
Žďárská, Petra; MRÁZKOVÁ, Giedre; Willi, Barbara Maria
2017 - Czech
Disertace se zaměřuje na interpretaci sonát pro cembalo Josefa Antonína Štěpána / Joseph Anton Steffan (1726–1797), který byl významnou osobností vídeňského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu současníků, včetně Josepha Haydna, Jana Křtitele Vaňhala, Leopolda Koželuha či Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho kompoziční postupy se vymykaly dobovým konvencím: řada sonát a koncertů pro klávesové nástroje začíná pomalou introdukcí úvodní rychlé věty; experimentoval s jednovětou formou (sonáty, capriccia); roku 1778 vydal vůbec první sbírku německých písní s doprovodem klavíru ve Vídni. Jeho hudba je založena na znalosti kontrapunktu a generálbasové praxe, čerpá z italského vlivu, české lidové melodiky, galantního slohu a tzv. citového stylu. Ve svých pozdních skladbách Štěpán dospívá až k preromantismu. I přes svůj dobový věhlas byl ovšem téměř zapomenut. Disertace je rozdělena do pěti velkých kapitol. První pojednává o Štěpánově životě, který se dá vzhledem k minimálnímu množství zachovaných dokumentů velmi obtížně rekonstruovat. Druhá se zabývá Štěpánovým hudebním odkazem, kde úmyslně opomíjím jeho koncerty, jimiž se podrobně zabývají Howard Picton a Ilona Růčková. Moje disertace se zaměřuje zejména na sonáty pro sólový nástroj, zhruba do roku 1776 kdy Štěpán vydal poslední sonátu tiskem. Na rozdíl od pozdějších skladeb určených kladívkovému klavíru, lze všechny tyto skladby interpretovat přesvědčivě na cembalo. V další podkapitole mapuji rukopisné zdroje zachované v hudebním archivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Třetí kapitola popisuje historický kontext: představuje město Vídeň v 18. století, konfrontuje Štěpánovu tvorbu s jeho současníky, předkládá problematiku strunných vídeňských klávesových nástrojů (terminologie, volba nástroje pro interpretaci) a také se věnuje dobovému vyučování hry na klávesové nástroje, které bylo Štěpánovým hlavním zdrojem obživy. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na nejdůležitější aspekty interpretace Štěpánových skladeb pro klávesové nástroje, jako je např. volba nástroje, přednes, tempo, dynamika a s ní související artikulace, či ozdoby. Konkrétními problémy třech sonát, které jsou přílohou mé disertace, se podrobněji zabývá poslední kapitola. Samotná kritická edice třech sonát byla připravena na objednávku Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2017 (obor cembalo) a vyšla v dubnu 2017 v nakladatelství ARTA. Toto vydání bylo financováno v rámci projektu „Josef Antonín Štěpán – 4 sonáty pro cembalo (Es dur, B dur, A dur, g moll)“ podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017. This thesis focuses on the interpretation of harpsichord sonatas written by Josef Antonín Štěpán / Joseph Anton Steffan (1726–1797), who was an important figure in Viennese musical life of the eighteenth century. His works influenced a large number of his contemporaries, including Joseph Haydn, Jan Křtitel Vaňhal, Leopold Koželuh, and Wolfgang Amadeus Mozart. His compositional procedures departed from period conventions: a number of his sonatas and concertos for keyboard instruments begin with a slow introduction to an opening fast movement; he experimented with one-movement forms (sonatas, capriccios); in 1778 he published the very first collection of Germans songs with piano accompaniment in Vienna. The foundation for his music is his detailed knowledge of counterpoint and thoroughbass practice, and he draws on influences from Italian music, Czech folk music, the Gallant style and the Sensitive style. In his late works, he even arrives at a Pre-Romantic style. It is incomprehensible that he has nearly been forgotten in spite of his fame in his own day. In an attachement there is enclosed a critical edition of Steffan´s sonatas, PicŠ. 19–21 issued in ARTA (April 2017). Key words: Joseph Anton Steffan / Josef Antonín Štěpán Sonatas for keyboard instruments Sonata form Interpretation Chamber music with harpsichord Musical archive of the Arcibishop´s castle in Kremsier (the Czech Republic) Keywords: hudba; cembalo; hudba pro cembalo; klasicismus (hudba); Štěpán, Josef Antonín, 1726-1797 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Disertace se zaměřuje na interpretaci sonát pro cembalo Josefa Antonína Štěpána / Joseph Anton Steffan (1726–1797), který byl významnou osobností vídeňského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ...

Žďárská, Petra; MRÁZKOVÁ, Giedre; Willi, Barbara Maria
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Česká tvorba pro dětský sbor
Louženský, Petr; CHVÁLA, Jiří; FIALA, Petr
2017 - Czech
Cílem této distertační práce je zmapovat soudobou českou tvorbu psanou pro dětský sbor z několika hledisek. V úvodní časti se zabývám definicí a charakteristikou fenoménu dětského sboru, problematikou kategorizace skladeb, specifickými rysy, zvukovou charakteristikou apod. V dalších rozsáhlejších kapitolách pak analýzou vybraných aspektů skladeb, psaných pro dětský sbor z pera českých autorů v posledních 70ti letech, se zřetelem na jejich formu, styl, kompoziční postupy, chápaní disonance a konsonance, aj. Záměrem práce bylo nejen analyticky ukázat vývoj a stav současné české tvorby pro dětský sbor, ale zároveň nastínit a snad i pobídnout jeho další vývoj. The aim of this dissertation thesis is to describe contemporary Czech music written for a children's choir from several aspects. The first part deals with the definition of the phenomenon of children's choir, its specifics, sound characteristics and the like. The second, more extensive, analyzes selected aspects of the compositions of Czech composers in the last seven decades written for children's choir, with regard to their form, style, compositional procedures and techniques, conception of dissonance and consonance, and others. The goal of this work was not only analytically show the current state of Czech compositions for children's choir, but also to outline and perhaps encourage its further development. Keywords: hudba; dětský sborový zpěv; hudba pro dětský sbor; česká hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Česká tvorba pro dětský sbor

Cílem této distertační práce je zmapovat soudobou českou tvorbu psanou pro dětský sbor z několika hledisek. V úvodní časti se zabývám definicí a charakteristikou fenoménu dětského sboru, problematikou ...

Louženský, Petr; CHVÁLA, Jiří; FIALA, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Současná praxe nezávislé autorské animace v orální historii autorek působících v New Yorku a Praze
Děcká, Eliška; BENDOVÁ, Helena; Gregor, Lukáš
2017 - Czech
Práce analyzuje současnou praxi nezávislé autorské animace v NY a v Praze skrze orální historii animátorek působících v těchto dvou geografických oblastech. This thesis analyzes contemporary practise of independent auteur animation in NY and Prague through oral history of female animators working in those two geographical areas Keywords: filmová animace; animovaný film; nezávislý film; gender; orální historie; práce animátora; financování filmu; filmová distribuce; filmová produkce; fundraising; New York (New York); Praha (Česko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Současná praxe nezávislé autorské animace v orální historii autorek působících v New Yorku a Praze

Práce analyzuje současnou praxi nezávislé autorské animace v NY a v Praze skrze orální historii animátorek působících v těchto dvou geografických oblastech....

Děcká, Eliška; BENDOVÁ, Helena; Gregor, Lukáš
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Handicap jako dar
Beran, Radek; KLÍMA, Miloslav; KUBÍČEK, Jiří
2017 - Czech
Ve své disertační práci zkoumám potenciál technických nedokonalostí a různých mechanických omezení loutky jako takové. V souvislosti s tím odhaluji i jiná omezení samotného žánru loutkového divadla, dokonce dramatické tvorby jako takové. Nacházím i překvapivé analogie se světem lidí s handicapem. Znevýhodnění se tedy stává základním úhlem pohledu a demonstrace mé dosavadní tvorby. V první části se zabývám prameny a pojmy souvisejícími s handicapem proč a co vzbudilo zájem o tento jev. Konkrétní projekt mne podvědomě upozornil na mou zvýšenou citlivost vůči různým formám znevýhodnění jak v životě, tak v umělecké činnosti. Ve druhé části jsem reflektoval svou režijní práci, dominujícím kritériem reflexe je právě pojem handicap, ať už technický, produkční, lidský, jak se může obtisknout do samotného výsledku práce, zda musí být později hodnocen jako skutečný handicap nebo zda se z něho časem nestává přednost, či například pramen sil pozitivně ovlivňující výsledek. Dokonce se může stát stylotvorným segmentem In my thesis the potential of technical struggles and various mechanical limitations of puppets themselves is explored. Related to that also other limitation of puppetry and even drama as a genre itself are uncovered. Surprising analogy with the world of people with disabilities can be found here. So a disabilitity becomes a substantial point of view and a kind of subjects of demonstration which have been used in my work up to now. In the first part resources and terms related to disabilities are considered as well as the reasons triggering my interest in this phenomenon. A particular project subconsciously drew my attention to my higher sensitivity to various forms of disabilities in life and art as well Keywords: filmová řeč; vlastní tvorba; loutkové divadlo; osoby se zdravotním postižením; reflexe (psychologie); handicap Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Handicap jako dar

Ve své disertační práci zkoumám potenciál technických nedokonalostí a různých mechanických omezení loutky jako takové. V souvislosti s tím odhaluji i jiná omezení samotného žánru loutkového ...

Beran, Radek; KLÍMA, Miloslav; KUBÍČEK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Ruské "nové drama"
Magdová, Marcela; VEDRAL, Jan; ULLRICHOVÁ, Daria
2017 - Czech
Práce se zabývá současným ruskojazyčným psaním pro divadlo, přesněji jeho nejsilnější a také mimo domácí půdu nejznámější výsečí tzv. hnutím „nové drama“. Problematizuje použití samotného termínu. Nastiňuje historický vývoj ruského divadla a zejména dramatu posledních více než pětadvaceti let a s tím související události rozpadu SSSR a změnu společenského paradigmatu. Popisuje vznik fenoménu „nové drama“, představuje jména, instituce, obecné tendence i jeho typologii. V další části se práce zaměřuje na tvorbu čtyř vybraných autorů hnutí: Olju Muchinu, Ivana Vyrypajeva, Michaila Durněnkova a Jaroslavu Pulinovič, jejichž díla zevrubně analyzuje. Rozobr díla čtyř zvolených autorů i kontext jeho vzniku potvrzuje počáteční tezi o postupném sbližování původního subkulturního jevu s mainstreamem. V závěru se práce snaží pojmenovat okolnosti, které vedly ke změně autorských strategií a tedy obecně k proměně subkultury v mainstream. The work focuses on the current Russian-language theatre writing, more precisely on its strongest and best-known fraction known as the “New Drama” movement. It questions the usage of the term itself as well as it outlines the historical development of Russian theatre, of drama of last twenty-five years and related events of the collapse of the Soviet Union and reflects the change of social paradigm. It describes the emergence of the phenomenon of "New Drama". It presents the names, institutions, general tendencies and its typology. In the second part, it puts emphasis on the production of four selected authors of the movement: Olya Mukhina, Ivan Vyrypayeva, Mikhail Durnyenkov and Yaroslava Pulinovich, whose works are analysed in detail. The analysis of the work of the four chosen authors and the context of its creation confirms the initial thesis of the gradual convergence of the original subcultural phenomenon with the mainstream. In conclusion, the thesis attempts to name the circumstances that led to the change of the authors’ strategies and thus generally to the transformation of the mainstream subculture. Keywords: nové drama; Muchina, Olja, 1970-; Vyrypajev, Ivan Aleksandrovič, 1974-; Durnenkov, Michail Je., 1978-; Pulinovič, Jaroslava; Moskovskij chudožestvennyj akademičeskij; sovětská literatura; sovětští spisovatelé; divadlo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ruské "nové drama"

Práce se zabývá současným ruskojazyčným psaním pro divadlo, přesněji jeho nejsilnější a také mimo domácí půdu nejznámější výsečí tzv. hnutím „nové drama“. Problematizuje použití samotného termínu. ...

Magdová, Marcela; VEDRAL, Jan; ULLRICHOVÁ, Daria
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou
Gažáková, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav; MACHKOVÁ, Eva
2017 - Czech
Disertační práce představuje sociaizační potenciál oboru dramatická výchova a využívání jeho možností v práci s romskou minoritou v České republice. Vymezuje teoretický rámec tématu skrze pojmy identita jedince, etnická identita, socializace, paradivadelní systémy. Následně představuje obor dramatická výchova a osvětluje zakotvení socializačního potenciálu v oboru skrze jeho cíle, obsah i metody. The doctoral dissertation presents socialization potential of drama education and the possibilities for its use when working with the Roma minority in the Czech republic. First, the theoretical framework is set by defining the terms individual identity, ethnical identity, socialization, paratheatrical systems. After that the discipline drama is presented and an explanation is given as to how socialization potential is anchored in the discipline through its goal, content and methods Keywords: mimetická hra; dramatická výchova; socializace; Romové; identita; etnicita; menšiny Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou

Disertační práce představuje sociaizační potenciál oboru dramatická výchova a využívání jeho možností v práci s romskou minoritou v České republice. Vymezuje teoretický rámec tématu skrze pojmy ...

Gažáková, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav; MACHKOVÁ, Eva
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993
Lidová, Klára; GREMLICOVÁ, Dorota; STAVĚLOVÁ, Daniela
2017 - Czech
První část této této práce si klade za cíl podat praktický přehled o fenoménu tance v rámci žánru českého hraného filmu a funkčně systematizovat přehled filmů, v nichž se tanec uplatnil. Druhou část pak tvoří jednotlivé tematické kapitoly (pohádky, detektivní filmy, sci-fi, hudební filmy, filmy s folklorní tematikou, filmy tematizující taneční prostředí nebo taneční profese) věnované specifikům jednotlivých filmových žánrů a funkci tanečních scén v nich obsažených. Obsáhlá příloha obsahuje seznam jednotlivých choreografů a filmové snímky, na nichž se podíleli. The objective of this dissertation is to give a practical overview of the phenomenon of dance in Czech feature film 1898-1993. The theoretical, artistic and cinematic principles that should be taken into consideration when attempting to value a dance performance in a feature film. Second part is divided into six chapters concerning specific function of dance scenes in different film genres. Appendix gives a complete list of choreographers and their artistic film cooperations. Keywords: tanec; scénický tanec; tanec a film; 1898-1993 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec v českém hraném filmu 1898-1993

První část této této práce si klade za cíl podat praktický přehled o fenoménu tance v rámci žánru českého hraného filmu a funkčně systematizovat přehled filmů, v nichž se tanec uplatnil. Druhou část ...

Lidová, Klára; GREMLICOVÁ, Dorota; STAVĚLOVÁ, Daniela
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases