Number of found documents: 795
Published from to

Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
BERNAS, Jaroslav
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin

BERNAS, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Enviromentální aspekty produkce potravin
JELÍNKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Enviromentální aspekty produkce potravin

JELÍNKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strategické řízení v malých podnicích v oblasti služeb
MAŘÍKOVÁ, Monika
2018 - Czech
Cílem disertační práce bylo specifikovat a vymezit strategické řízení v malých podnicích v oblasti sluţeb. Na základě zjištěných informací stanovit úroveň strategického řízení u malých podniků poskytujících služby a navrhnout pro ně obecný model strategického řízení. Pro splnění cíle byla využita metoda dotazníkového šetření doplněná polostrukturovanými rozhovory se zástupci vedení podniků, využity statistické metody i kontextová analýza. Pro stanovení úrovně strategického řízení byl vytvořen složený ukazatel úrovně zavedení strategického řízení dle vybraných charakteristik strategického řízení (LSM) zjištěných na základě studia literatury. Podniky byly na základě získaných bodů rozděleny do třech skupin a to: podniky strategicky řízené, částečně strategicky řízené a podniky strategicky neřízené. Dále byl ukazatel LSM zachycen ve vztahu k právní formě podnikání, zaměření podniku (oblast působení) a velikosti podniku (počtu zaměstnanců). Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň strategického řízení v podniku závisí na velikosti podniku (počtu zaměstnanců), není závislá na podnikatelské činnosti a právní formě podnikání. Přidanou hodnotou k vytvořenému modelu je "check list", který slouží podnikatelům jako jednoduché vodítko při implementaci strategického řízení. The aim of the dissertation was to specify and define the strategic management in small enterprises in the field of services. Based on the information gathered, determine the level of strategic management in small service enterprises and propose a general model of strategic management for them. The questionnaire survey method, accompanied by semi-structured interviews with representatives of the company management, statistical methods and contextual analysis were used to meet the target. In order to determine the level of strategic management, a composite indicator of the strategic management implementation level was created based on selected strategic management characteristics (LSM) identified on the basis of literature studies. Based on the points earned, enterprises were divided into three groups, namely: strategically managed, partially strategic, and strategically not managed enterprises. Further, the LSM indicator was determined in relation to the legal form of business, the business focus (scope) and the size of the enterprise (number of employees). Research results show that the level of strategic management in the enterprise depends on the size of the enterprise (the number of employees) and on the contrary doesn't depend on business activity and the legal form of business. Added value to the created model is proposed "checklist", which serves entrepreneurs as a simple guide in implementing strategic management. Keywords: strategické řízení; strategie; malé podniky; mikropodniky; služby; model strategického řízení; strategic management; strategy; small enterprises; microenterprises; services; model of strategic management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategické řízení v malých podnicích v oblasti služeb

Cílem disertační práce bylo specifikovat a vymezit strategické řízení v malých podnicích v oblasti sluţeb. Na základě zjištěných informací stanovit úroveň strategického řízení u malých podniků ...

MAŘÍKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs
CIHLÁŘ, Jaromír
2018 - Czech
This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. Keywords: Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis; Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs

This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. ...

CIHLÁŘ, Jaromír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Various aspects of soil microbial ecology as revealed by phospholipid fatty acid (PLFA) analysis.
KOTAS, Petr
2018 - Czech
The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were based on field sampling campaigns combined with targeted laboratory experiments. According to the aims of particular studies, microbial PLFA fingerprinting was combined with the auxiliary below- and aboveground ecosystem characteristics to identify the drivers of microbial responses to environmental changes or with 13C-labelling and metagenomics to obtain more complex information about running processes and involved microorganisms. The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were based on field sampling campaigns combined with targeted laboratory experiments. According to the aims of particular studies, microbial PLFA fingerprinting was combined with the auxiliary below- and aboveground ecosystem characteristics to identify the drivers of microbial responses to environmental changes or with 13C-labelling and metagenomics to obtain more complex information about running processes and involved microorganisms. Keywords: phospholipid fatty acid; PLFA; soil microbial ecology; microbial community structure; phospholipid fatty acid; PLFA; soil microbial ecology; microbial community structure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Various aspects of soil microbial ecology as revealed by phospholipid fatty acid (PLFA) analysis.

The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were ...

KOTAS, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou
LAUKOVÁ, Dana
2018 - Czech
Súčasná situácia: Bronchiálna astma predstavuje v súčasnosti civilizačné ochorenie s rýchlym nárastom incidencie a prevalencie. Poznanie jej zdravotných, socioekonomických aspektov nám môže napomôcť predpokladať, eliminovať či podporiť faktory, ktoré budú stabilizovať bronchiálnu astmu. Predmet: Zamerali sme sa na sociálnu situáciu dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, ktorá súvisí s antiastmatickou liečbou. Ciele: V súvislosti s predmetom výskumu sme stanovili čiastkové ciele (zmapovanie súčasnej liečby dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, monitorovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo zdravotného hľadiska, zmapovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo sociálno-ekonomického hľadiska, porovnanie dôležitosti zdravotných a sociálnych faktorov v sociálne rozličných skupinách dospelých astmatikov, využívanie možností sociálneho zabezpečenia dospelého astmatika v Slovenskej republike). Metodika: Použili sme nasledovné metódy výskumu - dotazník, obsahovú analýzu dokumentov, štandardizovaný test kontroly astmy ACTTM.. Získané údaje boli spracované kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami, fuzzy c-zhlukovou analýzou. Výskumný súbor: Súbor tvorilo 506 respondentov zámerne vybraní respondenti vo veku nad 19 rokov s diagnózou bronchiálnej astmy z pneumoftizeologickej ambulancie Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre od 1.5.2014 do 1.5.2015. Výsledky: Zistili sme, že lepšia sociálno-ekonomická situácia respondenta pozitívne ovplyvňuje dodržiavanie liečby bronchiálnej astmy s vyšším bodovým hodnotením v ACTTM. Stabilizáciu astmy zhoršovalo zvyšujúce sa BMI. Cena antiastmatickej liečby u obéznejších bola vyššia, ako aj doplatky za ňu zo strany respondenta. Socioekonomická situácia respondenta - astmatika vplýva na liečebné náklady bronchiálnej astmy. Liečebné náklady pozitívne znížili nižší vek, vyššie vzdelanie, vyšší príjem, duševný druh zamestnania. Znižovalo sa využívanie hospitalizácií a pracovnej neschopnosti pre diagnózu bronchiálnej astmy. Stabilizáciu astmy si starší astmatici udržiavali využívaním kúpeľnej liečby. Vplyvom viacerých poznaných alergénov a rizikových faktorov sa zvyšovali náklady liečby bronchiálnej astmy. K nárastu astmatických ťažkostí došlo vplyvom faktorov špiny (prach, roztoče, plesne a perie). Okrem toho sme pozorovali dyspnoe vplyvom chladu, vlhkosti a zmenou ročných období u mladších astmatikov, ktorí reagovali aj na klimatizáciu používanú najmä v práci. Ich poznaním a cielenou elimináciou by mohli astmatici dosiahnuť stabilizáciu bronchiálnej astmy s redukciou nákladov na jej liečbu. Záver: Pozitívne socioekonomické vlastnosti astmatikov majú pozitívny vplyv na ich zdravotný status - kontrolu a stabilizáciu astmy. Current situation: Bronchial asthma is currently a civilization disease with a rapid increase in incidence and prevalence. The knowledge of its health, socioeconomic aspects can help us to predict, eliminate or support factors that will stabilize bronchial asthma. Subject: We have focused on the social situation of adult respondents with bronchial asthma associated with anti-asthmatic treatment. Objectives: According to the subject of research we have set partial objectives (to map out the current treatment of adult respondents with bronchial asthma, to map out the factors that cause the change of asthmatic problems from a health point of view, to map out the factors determining the change of asthmatic problems from a socio-economic point of view, to compare the importance of health and social factors within socially diverse groups of adult asthmatic patients, to identify, diagnose and monitor the use of social security for adult asthmatic patients in the Slovak Republic). Methodology: The following research methods were used - questionnaire, content analysis of documents, standardized asthma control test ACTTM. The obtained data were processed by qualitative and quantitative methods, fuzzy c-cluster analysis too. Research set: The set consisted of specifically selected 506 respondents aged 19 and over with a diagnosis of bronchial asthma in the pneumophysiologic ambulance of the Internal Clinic of the Faculty Hospital in Nitra from 1.5.2014 to 1.5.2015. Results: We have found that better socioeconomic conditions of respondent have positive impact on continuing with the treatment of bronchial asthma, with higher score in ACTTM. The stabilization of asthma getting worse by increased BMI. The cost of anti-asthmatic treatment was higher for obese respondents as well as any additional costs. We have confirmed that the socioeconomic situation of the respondent affects the healing costs of bronchial asthma. Treatment costs are positively reduced by lower age, higher education, higher income, psychical type of work. This shows in lower usage of hospitalization, sick leaves based on bronchial-asthma diagnoses. The stability of asthma is kept by older respondents by using spa treatments. It has been proven that the cost of treating bronchial asthma has increased due to several known allergens and risk factors. Because of impurities (dust, mites, moulds and feathers) there has been an increase in asthmatic complications. In addition, we experienced dyspnoea due to cold, humidity and seasonal changes in younger asthmatics who also were affected by air conditioning used mainly at work. With their knowledge and aimed elimination, asthmatic patients can achieve bronchial asthma stabilization as well as reduced treatment costs. Conclusion: Positive socioeconomic characteristics of asthma patients have a positive effect on their health status - control and stabilization of asthma. Keywords: Bronciálna astma; Kontrola a stabilizácia bronchiálnej astmy; Adherencia astmatika k liečbe; Zdravotné a socioekonomické aspekty bronciálnej astmy; Bronchial asthma; Control and stabilization of bronchial asthma; Adherence of asthmatic to treatment; Health and socioeconomic aspects of bronchial asthma Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou

Súčasná situácia: Bronchiálna astma predstavuje v súčasnosti civilizačné ochorenie s rýchlym nárastom incidencie a prevalencie. Poznanie jej zdravotných, socioekonomických aspektov nám môže napomôcť ...

LAUKOVÁ, Dana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei
CHMEL, Kryštof
2017 - Czech
Disertační práce rozebírá několik aspektů ekologie lesního společenstva ptáků nížinného lesa na Papui Nové Guinei. Věnuje se zejména prostorovým nárokům jednotlivých druhů a potravním strategiím ptáků stejně jako distribuci celkové početnosti a diverzity. Prostorová struktura společenstva ptáků je hodnocena v závislosti na topografii terénu, druhovém složení stromů, struktuře lesa včetně vertikální stratifikace vegetace a také na mezidruhových asociacích ptáků. Práce se dále věnuje dopadu hnízdní predace na míru přežívání hnízd v rozlehlém komplexu nenarušeného lesa a ve fragmentech primárního lesa. The thesis addresses several aspects of ecology of lowland rainforest avifauna in Papua New Guinea. It describes spatial and temporal distributional patterns of abundance and diversity of bird community and different feeding guilds. More specifically, spatial patterns were explored in relation to topography, tree species composition, forest structure including vertical forest strata and inter-specific associations. The thesis also focuses on nest survival in continuous and fragmented forest, particularly in relation to nest predation. Keywords: Avifauna nížinného pralesa; Prostorové nároky ptáků; Mikrohabitatové nároky; Topografie lesa; Mezidruhové asociace; Potravní gildy; Hnízdní predace; Přežívání hnízd; Rainforest avifauna; Spatial distribution of birds; Microhabitat requirements; Rainforest topography; Forest fragmentation; Forest dynamic plot; Interspecific associations; Trophic guilds; Nest survival; Nest predation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

Disertační práce rozebírá několik aspektů ekologie lesního společenstva ptáků nížinného lesa na Papui Nové Guinei. Věnuje se zejména prostorovým nárokům jednotlivých druhů a potravním strategiím ptáků ...

CHMEL, Kryštof
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Research on cognitive abilities in untrained birds
NÁCAROVÁ, Jana
2017 - Czech
This study investigates the cues used for predator recognition by wild-living untrained birds great tits (Parus major). The experimental approach is used to test the reaction to the variously modified dummies of sparrowhawk (Accipiter nisus) and pigeon (Columba livia f. domestica) under laboratory conditions. The role of key features (yellow eye, hooked beak and talons), colour and size is tested. The results imply that the presence of raptor-specific features is mostly necessary but not sufficient to recognize predator in the presented dummies. Following research revealed that the part of the variability in response of great tits can be taken on the account of personality. This study investigates the cues used for predator recognition by wild-living untrained birds great tits (Parus major). The experimental approach is used to test the reaction to the variously modified dummies of sparrowhawk (Accipiter nisus) and pigeon (Columba livia f. domestica) under laboratory conditions. The role of key features (yellow eye, hooked beak and talons), colour and size is tested. The results imply that the presence of raptor-specific features is mostly necessary but not sufficient to recognize predator in the presented dummies. Following research revealed that the part of the variability in response of great tits can be taken on the account of personality. Keywords: Great tit; personality; cognition; predator recognition; Great tit; personality; cognition; predator recognition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Research on cognitive abilities in untrained birds

This study investigates the cues used for predator recognition by wild-living untrained birds great tits (Parus major). The experimental approach is used to test the reaction to the variously modified ...

NÁCAROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sukundární sirné metabolity houževnatce jedlého
KUPCOVÁ, Kristýna
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sukundární sirné metabolity houževnatce jedlého

KUPCOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases