Number of found documents: 796
Published from to

Syntéza a studium směsných wolframanů
Machalíková, Veronika; Šulcová, Petra; Plešingerová, Beatrice; Slovák, Václav; Vlček, Milan
2016 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá přípravou sloučenin směsných wolframanů, které by se mohly uplatnit jako nové anorganické pigmenty. Cílem práce byla laboratorní příprava směsných sloučenin wolframanů navrženého vzorce MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Mn, Co a Cu) a ověření možnosti jejich využití jako pigmentů. Uvedené sloučeniny byly připraveny klasickým suchým keramickým způsobem, tj. reakcí v pevné fázi. Keywords: wolframany; vzácné zeminy; anorganické pigmenty; reakce v pevné fázi; tg/dta; fázové složení; rentgenová difrakční analýza; tungstates; earth elements; inorganic pigments; solid state reaction; phase composition; x-ray diffraction analysis Available in the UPCE Library.
Syntéza a studium směsných wolframanů

Předkládaná disertační práce se zabývá přípravou sloučenin směsných wolframanů, které by se mohly uplatnit jako nové anorganické pigmenty. Cílem práce byla laboratorní příprava směsných sloučenin ...

Machalíková, Veronika; Šulcová, Petra; Plešingerová, Beatrice; Slovák, Václav; Vlček, Milan
Univerzita Pardubice, 2016

Hand analysis in gesture-based interfaces : design of an accurate real-time algorithm
Jetenský, Pavel; Slabý, Antonín; Sporka, Adam
2016 - Czech
Hloubkové sensory prodělaly v posledních letech velký kvalitativní vzestup. Zařízení jako je Microsoft Kinect prokázaly svou schopnost poskytovat spolehlivá 3D data o okolním prostoru. To vedlo ke vzniku nových uživatelských rozhraní, založených na snímání lidských rukou. Vědci nyní zkoumají rozdílná paradigmata uživatelské interakce, nicméně ideální řešení dosud nebylo nalezeno, neboť na uživatele jsou stále kladena mnohá omezení. I přes velké pokroky v oboru přirozených uživatelských rozhraní, kde je uživatel osvobozen od práce s jakýmkoliv pomocným vstupním zařízením, klávesnice a myš je v roce 2015 stále hlavním paradigmatem interakce s počítačem. Hlavním důvodem je vysoká komplexnost úloh analýzy lidské ruky a interpretace gest. Tato práce prezentuje algoritmus detekce ruky pro přesný výpočet souřadnic špiček prstů a dalších parametrů ruky na základě snímku ruky získaného z hloubkové kamery. Algoritmus správně analyzuje jak rovné, tak ohnuté prsty a je rotačně invariantní. Algoritmus lze použít pro vývoj uživatelského rozhraní založeného na gestech rukou, jako je TouchTable. TouchTable je multi-modální uživatelské rozhraní vyvinuté v rámci této dizertace. Práce prezentuje výhody navrženého algoritmu oproti dosud publikovaným metodám. Přesnost algoritmu je vyhodnocena pomocí DepthTipu, nové veřejné datové sady, která slouží k vyhodnocování algoritmů počítajících souřadnice prstů. Keywords: hloubkové senzory; digitální zpracování obrazu; prsty; gesta; ruce; zpracování informací; multidotykové rozhraní; lineární regrese; uživatelské rozhraní; depth sensor; digital image processing; fingers; gestures; hands; information processing; linear regression; user interface Available in digital repository of UPCE.
Hand analysis in gesture-based interfaces : design of an accurate real-time algorithm

Hloubkové sensory prodělaly v posledních letech velký kvalitativní vzestup. Zařízení jako je Microsoft Kinect prokázaly svou schopnost poskytovat spolehlivá 3D data o okolním prostoru. To vedlo ke ...

Jetenský, Pavel; Slabý, Antonín; Sporka, Adam
Univerzita Pardubice, 2016

Lov a myslivost na jižní a západní Moravě v 18. století.
Nobicht, Jakub; Kubeš, Jiří; Woitsch, Jiří
2016 - Czech
Tato práce pojednává o problematice lovu a myslivosti v 18. století na moravských statcích Brtnice, Rudolec - Černá, Uherský Brod, Slavkov, Mikulov a Moravský Krumlov. Předmětem výzkumu byla především hospodářská stránka lovu a myslivosti. Hlavním pramen při badatelské činnosti představovaly lesní účty, které byly následně doplněny ještě dalšími prameny (např. instrukcemi atd.). Text práce je členěn do kapitol, přičemž kapitoly I. ? IV. tvoří úvodní část práce. Zde je neprve zhodnocen dosavadní stav bádání a také literatura domácí i zahraniční provenience. Poté je pojednáno o pramenech, ze kterých lze čerpat při bádání o dějinách lovu a myslivosti. Pro lepší pochopení celé problematiky následuje obecný souhrn vývoje lovu a myslivosti v raném novověku v českých zemích. Posléze přichází na řadu obsáhlejší kapitola, která zahrnuje stručnou historii jednotlivých šlechtických rodů, které vlastnily zkoumaná panství. Šlechtic a jeho přístup k rodovému majetku totiž hrál důležitou roli a mohl situaci na panství (včetně lesního hospodaření) výrazně ovlivnit. Jelikož pro vývoj lovu a myslivosti byl důležitý celkový rozvoj lesního hospodaření, následuje ještě kapitola, která je úzce zaměřena právě na stav lesního hospodaření velkostatku, respektive jeho vývoj, v 18. století. Kapitoly V. ? XVII. již obsahují vlastní jádro práce, které vzešlo z podrobného a dlouhodobého bádání v materiálech z jednotlivých velkostatků. Nejprve je pojednáno o zvěři, která tvořila základní prvek lovu a myslivosti. Přičemž byla sledována pestrost a početnost stavů zvěře na panstvích. Následuje poměrně široké téma o rozličných způsobech využití odlovené zvěře, která se mohla prodat nebo posloužit pro zásobování šlechtické kuchyně, ale využívala se i jako dar nebo odměna. Pro jednotlivé způsoby využití zvěře platila různá specifika. Zásobování šlechtické kuchyně zvěří podhalovalo šlechtický jídelníček a roli zvěře v něm, v neposlední řadě směřování zásilek zvěře do šlechtické kuchyně napovídalo, kde se v průběhu roku šlechtic zdržoval. Zvěř používaná jako dar nebo odměna naznačovala, s kým se velkostatek snažil udržovat dobré vztahy, které považoval za důležité. Dalším významné téma představoval lov zvěře. Stabilně jej na panství zajišťoval lesní personál velkostatku, ovšem výrazně se mohl, ale nemusel, v tomto směru projevit i majitel panství. Širší pozornost byla věnována také prodeji zvěře, který začal hrát v druhé polovině 18. století velice důležitou roli. V tomto směru byl sledován vývoj prodejních cen a odběratelů (zákazníků). Dalším velkým tématem byl lesní personál, který praktický výkon lovu a myslivosti na panství zajišťoval. Byla popsána jeho struktura, povinnosti i odměny. Lesní personál také zajišťoval provoz specializovaných zařízení, jako byla obora a bažantnice, které byly taktéž zmíněny. Kromě větších témat tato práce zahrnuje i informace o méně důležitým záležitostem okrajového významu. Jednalo se o zužitkování kůží ze zvěře a problematiku lovu drobného ptactva (čižba). Závěřem bylo pojednáno také o nelegálních praktikách v lovu a myslivosti, přičemž tato kapitola nebyla zaměřena jen na pytláctví, ale i na ostatní druhy činností, které lov a myslivost poškozovaly. Keywords: brtnice; rudolec - černá; uherský brod; slavkov; mikulov; moravský krumlov; collalto; kounic; dietrichstein; liechtenstein; lov; myslivost; zvěř; lesní personál.; brtnice; rudolec - černá; uherský brod; slavkov; mikulov; moravský krumlov; collalto; kounic; dietrichstein; liechtenstein; chase; hunting; wild animals; forest personnel. Available in the UPCE Library.
Lov a myslivost na jižní a západní Moravě v 18. století.

Tato práce pojednává o problematice lovu a myslivosti v 18. století na moravských statcích Brtnice, Rudolec - Černá, Uherský Brod, Slavkov, Mikulov a Moravský Krumlov. Předmětem výzkumu byla především ...

Nobicht, Jakub; Kubeš, Jiří; Woitsch, Jiří
Univerzita Pardubice, 2016

Nakládání s plastovým odpadem v Ghaně: Teoretický rámec řešení pro odpady z balené pitné vody rozšířenou zodpovědností výrobce
Quartey, Ebo Tawiah; Janoš, Pavel; Kubal, Martin; Sekerka, Bohuslav
2016 - English
Cílem práce je nalézt efektivní systém jak sběru tak i třídění odpadu z balené pitné vody v Ghaně. Jako koncepční rámec byla zvolena rozšířená zodpovědnost výrobce a eko-efektivnost. Disertační práce je koncipována tak, že postupuje od rešerše, která poskytuje materiál k pochopení situace vývoje a současné situace v Ghaně a ve světě. Kapitolu doprovází bohatá citace pramenů. Průmysl balení pitné vody je hlavním přispěvatelem plastového odpadu v Ghaně, a proto byl vybrán k výzkumu. Druhá část se věnuje více tématice plastů a strategií plastových odpadů s procesy, které se odehrávají v rámci sociálně-ekonomické oblasti recyklace v Ghaně. Třetí část zužuje téma dále na odpad sáčků balené vody a jeho dopady na životní prostředí. Čtvrtá část analyzuje koncept rozšířené odpovědnosti a jeho realizaci. Studie využívá vybrané analytické rámce pro identifikaci a vyhodnocení výzvy a příležitosti v oblasti účasti výrobce v řízení odpadů. Disertační práce navrhuje akční plán s odpovídajícími politikami tak, aby bylo přesunuto břemeno plastového odpadu na výrobce. Tato studie zahrnuje i multidisciplinární přístup se zahrnutím společenských věd. Keywords: nakládání s tuhými odpady; nakládání s plastovým odpadem; rozšířená odpovědnost výrobce; zpětné získávání; odpady z balené vody; ekologické problémy; logistika; ghana; solid waste management; plastic waste management; extended producer responsibility; recovery; sachet water waste; environmental problems; logistics; ghana Available in the UPCE Library.
Nakládání s plastovým odpadem v Ghaně: Teoretický rámec řešení pro odpady z balené pitné vody rozšířenou zodpovědností výrobce

Cílem práce je nalézt efektivní systém jak sběru tak i třídění odpadu z balené pitné vody v Ghaně. Jako koncepční rámec byla zvolena rozšířená zodpovědnost výrobce a eko-efektivnost. Disertační práce ...

Quartey, Ebo Tawiah; Janoš, Pavel; Kubal, Martin; Sekerka, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2016

Hodnocení intelektuálního kapitálu regionů
Hájková, Veronika; Blaha, Jaroslav; Hudec, Oto; Kraftová, Ivana
2016 - Czech
Disertační práce se zabývá intelektuálním kapitálem regionů, který se stává důležitým faktorem pro rozvoj regionů. Mechanismus transformace intelektuálního kapitálu do ekonomického růstu regionů však zůstává nejasný. Tato práce analyzuje efektivnost intelektuálního kapitálu evropských regionů z hlediska jejich ekonomického růstu. Výsledky naznačují, že regiony nových členských států využívají svůj intelektuální kapitál fektivněji, což je dáno zejména nízkou počáteční úrovní jejich intelektuálního kapitálu. Tato disertační práce také ukazuje, že struktura intelektuálního kapitálu regionů je vysoce komplexní a prostorově závislá. Komponenty regionálního intelektuálního kapitálu jsou na sobě silně závislé. Tyto závislosti mohou mít lineární i nelineární charakter. Jednou z cest, jak zkoumat tuto strukturu, je využít geografické samoorganizující se mapy. Tato metoda je zde použita pro vizualizaci a zkoumání třinácti prostorově homogenních shluků evropských regionů. Keywords: intelektuální kapitál; region; efektivnost; hodnocení; ekonomický růst.; intellectual capital; region; efficiency; evaluation; economic growth. Available in the UPCE Library.
Hodnocení intelektuálního kapitálu regionů

Disertační práce se zabývá intelektuálním kapitálem regionů, který se stává důležitým faktorem pro rozvoj regionů. Mechanismus transformace intelektuálního kapitálu do ekonomického růstu regionů však ...

Hájková, Veronika; Blaha, Jaroslav; Hudec, Oto; Kraftová, Ivana
Univerzita Pardubice, 2016

Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizových situacích civilními stavebními organizacemi
Viskup, Pavel; Soušek, Radovan; Čujan, Zdeněk; Maňas, Pavel; Seidl, Miloslav
2016 - Czech
Disertační práce se v analytické části věnuje problematice obnovy železniční infrastruktury v České republice. Práce se zabývá přístupy k řešení obnovy železniční infrastruktury v zahraničí. V třetí části je definován cíl a hypotéza práce. Čtvrtá část je tvořena charakteristikami použitých vědeckých metod. Pátá část předkládá devět možných variant řešení nového systému. Šestá část poukazuje na základní požadavky nového systému. Poslední část předkládá komplexně připravené softwarové řešení nového systému obnovy železniční infrastruktury. Keywords: železniční infrastruktura; železniční vojsko; krizový stav; krizové řízení; smluvní systémy; stavební organizace; státní území; railway network; railway´s army; crisis situation; crisis management; contract systems; construction companies; state territory Available in digital repository of UPCE.
Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizových situacích civilními stavebními organizacemi

Disertační práce se v analytické části věnuje problematice obnovy železniční infrastruktury v České republice. Práce se zabývá přístupy k řešení obnovy železniční infrastruktury v zahraničí. V třetí ...

Viskup, Pavel; Soušek, Radovan; Čujan, Zdeněk; Maňas, Pavel; Seidl, Miloslav
Univerzita Pardubice, 2016

Organizace dopravní obslužnosti v aglomeraci
Gabryš, Bronislav; Kleprlík, Jaroslav; Daněk, Roman; Matuška, Jaroslav; Mojžíš, Vlastislav
2016 - Czech
Disertační práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti v aglomeracích. Návrhová část obsahuje metodiku, která je zpracovaná na základě analyzovaných odborných publikací z ČR a ze zahraničí a vlastních metod autora práce. Navržená metodika je rozdělena do čtyř etap (A až D) a v nich na jednotlivé kroky (1 až 13) a definuje jednotlivé fáze tvorby zcela nového dopravního systému. Tato metodika je poté ověřena na území autorem vymezené Ostravské aglomerace. Keywords: aglomerace; dopravní obslužnost; linky; městská hromadná doprava; metodiky; organizace dopravy; spoje; zastávky; agglomeration; transport services; lines; city public transport; methodology; organization of transport; connection; stops Available in digital repository of UPCE.
Organizace dopravní obslužnosti v aglomeraci

Disertační práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti v aglomeracích. Návrhová část obsahuje metodiku, která je zpracovaná na základě analyzovaných odborných publikací z ČR a ze zahraničí a ...

Gabryš, Bronislav; Kleprlík, Jaroslav; Daněk, Roman; Matuška, Jaroslav; Mojžíš, Vlastislav
Univerzita Pardubice, 2016

Trolejové vedení a jeho dynamická interakce se sběračem
Krčma, Tomáš; Segla, Štefan; Soukup, Josef
2016 - Czech
Práce se zaměřuje na matematický popis a dynamickou simulaci soustavy trolejové vedení ? sběrač. Jako teoretický podklad řešení jsou použity integrální transformace, praktická realizace výpočtů probíhala v systému Matlab/Simulink. Výsledky jsou aplikovány na trolejová vedení používaná na SŽDC. Keywords: trolejové vedení; integrální transformace; matlab; simulink; dynamické simulace; contact line; integral transformations; matlab; simulink; dynamic simulations Available in the UPCE Library.
Trolejové vedení a jeho dynamická interakce se sběračem

Práce se zaměřuje na matematický popis a dynamickou simulaci soustavy trolejové vedení ? sběrač. Jako teoretický podklad řešení jsou použity integrální transformace, praktická realizace výpočtů ...

Krčma, Tomáš; Segla, Štefan; Soukup, Josef
Univerzita Pardubice, 2016

Vybrané ukazatele kvality dodávky elektrické energie
Konč, Michal; Gutten, Miroslav; Šípal, Jaroslav
2016 - Czech
Základním úkolem přenosové a následně distribuční soustavy je bezpečná a spolehlivá dodávka kvalitní elektrické energie (EE) všem zákazníkům. Pokud není dodávka EE uskutečňována, jedná se o přerušení dodávky. Každá skupina zákazníků je citlivá na různé druhy přerušení nebo parametry napětí dodávané EE. Tyto zmiňované parametry slouží i k porovnávání společností, zabývajících se přenosem a distribucí EE. Přenos a distribuce EE je v ČR prováděna vedeními o napěťových hladinách zvlášť vysokého napětí (zvn) 400 kV, velmi vysokého napětí (vvn) 220, 110 kV, vysokého napětí (vn) 35, 22, 10, 6 kV a nízkého napětí (nn) 0,4 kV. Každá uvedená napěťová hladina představuje samostatně hodnocenou úroveň a závažnost událostí s vlivem na zákazníka, což úměrně roste s velikostí napětí. Současný legislativní rámec povinností dospěl do stádia, kdy bude nutné nejenom kvalitativní ukazatele dodávky EE sledovat, vyhodnocovat a archivovat, ale bude nutné se více zabývat i jejich snižováním. Velikost investic souvisejících se snížením ukazatelů nepřetržitosti a spolehlivosti se stává významnou problematikou, kterou se zabývá nejedna renomovaná společnost zabývající se poradenstvím v oblasti energetiky. Keywords: přerušení; pokles napětí; distribuční soustava; distribuce elektrické energie; kvalita; spolehlivost; interrupt; decrease of voltage; power supply system; electricity distribution; quality; reliability Available in the UPCE Library.
Vybrané ukazatele kvality dodávky elektrické energie

Základním úkolem přenosové a následně distribuční soustavy je bezpečná a spolehlivá dodávka kvalitní elektrické energie (EE) všem zákazníkům. Pokud není dodávka EE uskutečňována, jedná se o přerušení ...

Konč, Michal; Gutten, Miroslav; Šípal, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Regionální diferenciace sociálně-ekonomického rozvoje v regionech Evropské unie
Slavíček, Ondřej; Ježek, Jiří; Řezanková, Hana; Sekerka, Bohuslav
2016 - Czech
V předkládané disertační práci je pozornost zaměřena na regionální diferenciaci socioekonomického rozvoje v regionech NUTS 2 Evropské unie. V teoretické části práce je zpracována rešerše poznatků vztahujících se k problematice disertační práce, dále jsou definovány skupiny ukazatelů, na základě kterých je posuzována socio-ekonomická úroveň v jednotlivých regionech NUTS 2 Evropské unie, a představeny jednotlivé metody, které jsou dále aplikovány v rámci prováděné analýzy. Vlastní výzkum autora je v praktické části, ve shodě s cíli práce, hodnocení regionů s využitím metod vícekriteriálního hodnocení, a následně identifikaci podobnosti mezi regiony NUTS 2 s využitím shlukové analýzy. Keywords: regionální diferenciace; regiony nuts 2; vícekriteriální hodnocení variant; shluková analýza.; regional differentiation; nuts 2 regions; multi-criteria evaluation of alternatives; cluster analysis. Available in the UPCE Library.
Regionální diferenciace sociálně-ekonomického rozvoje v regionech Evropské unie

V předkládané disertační práci je pozornost zaměřena na regionální diferenciaci socioekonomického rozvoje v regionech NUTS 2 Evropské unie. V teoretické části práce je zpracována rešerše poznatků ...

Slavíček, Ondřej; Ježek, Jiří; Řezanková, Hana; Sekerka, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases