Number of found documents: 696
Published from to

Parciální dynamické rovnice na diskrétních prostorových oblastech
2017 -
Tato disertace prezentuje naše výsledky týkající se parciálních dynamických rovnic na oblastech s diskrétní prostorovou proměnnou (tzv. mřížkách). Tyto problémy slouží k modelování procesů probíhajících v prostorově strukturovaném prostředí (např. buňkách, krystalových mřížkách, elektronických obrázcích). Proto studujeme parciální rovnice s diskrétní prostorovou proměnnou a časovou proměnnou uvažujeme buď spojitou, diskrétní nebo z obecné časové škály. Práce je rozdělena do dvou částí. První část disertace lze vnímat jako komentář s historickými souvislostmi. Popisujeme zde nejen historii diferenčních a diferenciálních rovnic, ale i modelování procesů, které lze popsat parciálními dynamickými rovnicemi na oblastech s diskrétní prostorovou proměnnou. Odvozujeme zákony zachování a následně vysvětlujeme, jak z nich vznikají transportní a difúzní rovnice. Poté představujeme teoretické výsledky, které se zabývají transportní rovnicí. V lineárním případě odvozujeme explicitní řešení a pro nelineární rovnici dokazujeme rozličné vlastnosti (např. principy maxima, globální existenční věty). Poté se zabýváme reakčně-difúzní rovnicí na mřížkách, pro kterou studujeme podobné teoretické vlastnosti. Diskutujeme také otázky týkající se implicitní diskretizace reakčně-difúzní rovnice. Na závěr, abychom byli schopni studovat stacionární řešení, dokazujeme existenci pro diskrétní okrajové úlohy. Druhá část práce se skládá ze šesti publikací. Tyto články jsou přiloženy v originální podobě a obsahují všechny technické detaily pro zainteresovaného čtenáře. Keywords: parciální dynamické rovnice; mřížky; transportní rovnice; reakčně-difúzní rovnice; existence; jednoznačnost; principy maxima; variační metody Available in digital repository of ZČU.
Parciální dynamické rovnice na diskrétních prostorových oblastech

Tato disertace prezentuje naše výsledky týkající se parciálních dynamických rovnic na oblastech s diskrétní prostorovou proměnnou (tzv. mřížkách). Tyto problémy slouží k modelování procesů ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Kmitání komponent jaderného palivového souboru s rázovými účinky
2017 -
Disertační práce je zaměřena na matematické modelování kmitajících mechanických soustav s rázy v aplikaci na kmitání komponent palivového souboru TVSA-T jaderného reaktoru VVER 1000/320. Je zde formulována metodika modelování příčně rázově interagujících poddajných těles nosníkového typu v přímé aplikaci na kmitání vodicích trubek a palivových proutků souborů TVSA-T. Model vodicí trubky vložené do distanční mřížky s radiální vůlí je vytvořen metodou konečných prvků pro jednorozměrná kontinua a respektuje potenciální kontaktní síly mezi trubkou a buňkami distančních mřížek včetně třecích sil v kontaktních bodech. Model umožňuje analýzu maximálních laterálních dynamických deformací vodicí trubky v průběhu kmitání vyvolaného tlakovými pulsacemi chladiva od hlavních cirkulačních čerpadel. Laterální deformace jsou jedním z významných aspektů při analýze pádu klastrů, jež mají za úkol brzdit štěpnou reakci. Dále je zde provedena analýza stability vodicích trubek v palivovém souboru TVSA-T vzhledem k axiální síle a k tuhosti buněk distančních mřížek na konzervativním i nekonzervativním modelu. Model palivového proutku je rovněž vytvořený metodou konečných prvků pro jednorozměrná kontinua, přičemž se jedná o systém sestávající ze dvou subsystémů; pokrytí palivového proutku a sloupce palivových tablet. Tyto dva subsystémy mohou v důsledku radiálních vůlí rázově interagovat. Pokrytí palivového proutku je navíc v potenciální vnější rázové interakci s buňkami distančních mřížek, mezi něž je vloženo s předpětím. Ve všech kontaktních bodech jsou uváženy normálové a třecí síly, respektující všechny tři možné fáze kontaktu -- separátní pohyb, prokluz i ulpívání. Podrobně jsou analyzovány rázové síly, skluzové rychlosti, výkon a práce třecích sil a další významné charakteristiky. U palivových proutků je posuzován tzv. otěr pokrytí palivového proutku jako důležitý parametr indikující úbytek hmoty v kontaktním bodě vlivem vibrací palivového souboru vyvolaných tlakovými pulsacemi chladiva. Zjednodušený model palivového proutku je podroben bifurkační analýze vzhledem k významným konstrukčním a provozním parametrům. Je analyzován vliv příčně proudícího chladiva na kmitání palivového proutku. Všechny výše uvedené matematické modely i všechny výpočtové modely zpracované v systému MATLAB jsou koncipovány tak, aby bylo možné analyzovat chování libovolného palivového proutku, resp. vodicí trubky, v libovolném palivovém souboru TVSA-T reaktoru VVER-1000/320. Jakožto budicí síly jsou uvažovány polyharmonické funkce, jež jsou výstupem z globálního modelu reaktoru a z linearizovaného modelu palivového souboru. U vybraného palivového proutku lze analyzovat jeho chování v libovolném stavu kampaně reaktoru. Metodika použitá při modelování palivových proutků, resp. vodicích trubek, může být použita pro širší třídu úloh kmitání poddajných jednorozměrných kontinuí s vnitřní i vnější rázovou interakcí. Keywords: rázové kmitání; nelineární dynamika; tření; otěr; palivový soubor; palivový proutek; vodicí trubka Available in digital repository of ZČU.
Kmitání komponent jaderného palivového souboru s rázovými účinky

Disertační práce je zaměřena na matematické modelování kmitajících mechanických soustav s rázy v aplikaci na kmitání komponent palivového souboru TVSA-T jaderného reaktoru VVER 1000/320. Je zde ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Navier- Stokesovy rovnice a související problémy
2017 -
Disertační práce je věnována studiu matematických problémů Navierových - Stokesových rovnic v kontextu rigorózního matematického odvození modelů a jejich matematické analýzy. Zejména je práce zaměřena na problematiku singulárních limit v mechanice tekutin pro stlačitelné tekutiny (režim malého Machova čísla, velkého Reynoldsova čísla, redukce dimenze) a problematice regularity pro nestlačitelné tekutiny. Keywords: navierovy-stokesovy rovnice; stlačitelné tekutiny; navierovy-stokesovy-fourierovy rovnice; singulární limity; slabé řešení; silné řešení; eulerovy rovnice; teorie regularity; nestlačitelné tekutiny; anisotropní lebesgueovy prostory. Available in digital repository of ZČU.
Navier- Stokesovy rovnice a související problémy

Disertační práce je věnována studiu matematických problémů Navierových - Stokesových rovnic v kontextu rigorózního matematického odvození modelů a jejich matematické analýzy. Zejména je práce zaměřena ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Počítačem generovaná obrazová holografie
2017 -
Holografie je speciální zobrazovací metoda umožňující záznam vysoce realistického 3-D obrazu. Navíc má nespočet technických aplikací, například v mikroskopii nebo nedestruktivním testování. Holografie je dvoustupňovým procesem. Skládá se ze záznamu hologramu a jeho rekonstrukce. Digitální holografie usiluje o využití digitálních prostředků, jako jsou elektronické obrazové snímače nebo počítače, v jednom kroku nebo v obou krocích. Počítačem generovaná obrazová holografie je odvětvím digitální holografie. Jejím cílem je tvorba digitálního hologramu syntetické scény výpočetními prostředky. Může být chápána jako rozšíření počítačové grafiky, která ze syntetické scény tvoří digitální obraz. Tato práce pojednává o jednom z nejdůležitějších problémů digitální holografie, o výpočtu šíření koherentního světla volným prostorem. Konkrétně analyzuje dvě široce používané metody výpočtu šíření světla mezi dvěma rovnoběžnými rovinami - konvoluční metodu a metodu rozkladu do úhlového spektra. Nejdůležitější část práce analyzuje jejich korektní diskretizaci. Navíc důkladně analyzuje konvoluční metodu, ukazuje její omezení a navrhuje způsoby, jak se jim vyhnout. Práce také pojednává o vlivu zaokrouhlovacích chyb při výpočtu šíření světla. Dále navrhuje metodu založenou na vyhledávacích tabulkách, která urychluje výpočet šíření světla mezi rovnoběžnými rovinami nebo mezi množinou bodových zdrojů světla a rovinou. Tato metoda navíc značně omezuje diskutovaný vliv zaokrouhlovacích chyb. Metoda najde využití především v počítačem generované obrazové holografii. Keywords: holografie; digitální holografie; počítačem generovaná obrazová holografie; fourierovská optika; propagace světla Available in digital repository of ZČU.
Počítačem generovaná obrazová holografie

Holografie je speciální zobrazovací metoda umožňující záznam vysoce realistického 3-D obrazu. Navíc má nespočet technických aplikací, například v mikroskopii nebo nedestruktivním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Automatická identifikace a verifikace ptáků
2017 -
Předložená práce se věnuje automatickému rozpoznávání a verifikaci ptáků. Zabývá se návrhem a evaluací nových metod pro automatickou identifikaci jedinců ptáků s využitím živých nahrávek bez nutnosti jejich předzpracování. Automatizované systémy založené na těchto metodách (Automatic Recognition System of Bird Individual, ARSBI) umožní identifikaci jedinců ptáků bez nutnosti jejich kroužkování nebo kontroly DNA. Práce se dále věnuje návrhu nové banky filtrů, optimalizované pro ptačí zpěv (Bird Adapted Filter, BAF). Současně bylo nezbytné řešit úkoly související s hlavními cíli práce. Mezi ně patří nalezení nového způsobu vyjádření audiogramů ptáků v automatizovaných systémech, návrh a vytvoření databáze ptačích zpěvů (Bird Song Corpus, BSC), ověření možností nových metod při rozpoznávání ptáků a konečně návrh a využití navrženého ARSBI při identifikaci jiných zvířecích druhů, konkrétně rypošů. Navržené metody, popsané v jednotlivých kapitolách, jsou zároveň experimentálně ověřeny. Členění práce: První část popisuje současný stav obou hlavních oblastí výzkumu, tedy ornitologie a rozpoznávání mluvčího. Druhá část uvádí technické prostředky, které byly při výzkumu využity. Autor vytvořil programový celek v prostředí Matlab a využíval části kódu napsané v jazyce C++. Následují kapitoly, které se věnují plnění hlavních a dílčích cílů práce. Poslední část shrnuje dosažené výsledky a uvádí možnosti dalšího rozvoje. Přílohy obsahují 51 audiogramů (pro 47x druhů a 4x agregované), jejichž definice byly v rámci této práce nalezeny. Keywords: rozpoznání řečníka; automatická identifikace; vokalizace ptáků Available in digital repository of ZČU.
Automatická identifikace a verifikace ptáků

Předložená práce se věnuje automatickému rozpoznávání a verifikaci ptáků. Zabývá se návrhem a evaluací nových metod pro automatickou identifikaci jedinců ptáků s využitím živých nahrávek bez nutnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Archetypový přístup k modelování dat a metadat z oblasti elektroencefalografie a evokovaných potenciálů
2017 -
V současné době neexistuje obecný datový standard v oblasti experimentální elektroencefalografie a metody evokovaných potenciálů (EEG/ERP). Stávající snahy o vytvoření takového standardu jsou z většiny založeny na konvenčních přístupech a využívají generické datové formáty a kontejnery (např. HDF5, odML) oblíbené ve vědecké komunitě. Tato práce využívá medicínských/zdravotních charakteristik EEG/ERP dat a prozkoumává vhodnost použití openEHR (způsob reprezentace elektronických zdravotních záznamů založených na archetypech) k modelování dat uložených v EEGBase, portálu pro zprávu experimentálních EEG/ERP dat. Práce vyhodnocuje opětovné použití existujících openEHR archetypů a navrhuje sadu nových archetypů spolu s openEHR šablonami pokrývajícími danou oblast. Hlavními cíli práce jsou (i) propojení existujících EEGBase dat/metadat se strukturami archetypů; (ii) návrh nových archetypů popisujících EEG/ERP doménu, jelikož tyto v současné době neexistují ve veřejných repozitářích. Krom výše uvedeného, práce popisuje stávající běžné datové modely (např. relační, objektově orientovaný) a porovnává jejich vyjadřovací sílu za účelem (i) vymezení prvků, které mají tyto modely společné; (ii) vystavění hierarchie datových modelů v závislosti na jejich vyjadřovací síle. Práce využívá navržených archetypů a jejich referenčních modelů jako sémantických schémat k odvození specifických datových modelů pro jednotlivé vrstvy hierarchie. V závěru práce popisuje nově navržený systém osobní zdravotní knížky pro výzkumné účely, který slouží jako první případ užití získaných výsledků. Keywords: elektroencefalografie; evokované potenciály; openehr; elektronické zdravotní záznamy; datové modelování; archetypy; relační databáze; ontologie; objektově orientované modely; entitně relační modely; neuroinformatika; odml Available in digital repository of ZČU.
Archetypový přístup k modelování dat a metadat z oblasti elektroencefalografie a evokovaných potenciálů

V současné době neexistuje obecný datový standard v oblasti experimentální elektroencefalografie a metody evokovaných potenciálů (EEG/ERP). Stávající snahy o vytvoření takového standardu jsou z ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

"Piješ? Nebo je to mikrofón?": Urbánní etnografie bezdomovectví
2017 -
Available in digital repository of ZČU.
"Piješ? Nebo je to mikrofón?": Urbánní etnografie bezdomovectví

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Nové materiály pro kabelovou techniku
2017 -
Tato prace nejprve shrnuje poznatky o pouzivanych plastovych materialech v kabelove technice. Pote rozebira vzrustajici pozadavky na technicke parametry kabelu z hlediska evropske legislativy a moznosti pouziti nanodielektrik. Nasledne je pozornost soustredena na uzsi oblast silikatovych jilu a jejich pouziti jako polymernich nanoplniv v kabelovych plastovych smesich. To je take hlavnim tematem predkladane prace. V prakticke casti prace je stanoven diagnosticky system, jsou predstaveny uvahy ohledne vyberu vhodnych materialu, stanoveny receptury a navrzen vhodny vyrobni postup smesi urcenych k testovani dle diagnostickeho systemu. Samotne reseni teto prace sestava ze dvou fazi. V prvni fazi jsou testovany smesi s ruznymi druhy nanoplniv a je rozhodnuto ooptimalnim nanoplnivu. Druha faze je venovana vyberu nejvhodnejsi miry plneni nanoplnivem zvolenym v prvni fazi a jsou tedy testovany smesi s ruznou mirou plneni. Vystupem predkladane prace je nova kabelova plastova smes pro pouziti v narocnych aplikacich kabeloveho prumyslu, jejiz receptura je legislativne ochranena pomoci uzitneho vzoru. Tento novy material ma vzhledem k uvedenemu vyvoji legislativy perspektivu skutecneho uplatneni, a to zejmena diky moznosti prime aplikace ziskanych poznatku. Keywords: elektrotechnologie; elektrotechnika; technologie; izolační materiály; kabelová technika; kabel; plášť; polymer; polymerní nanokompozit; polyetylen; nanojíl; montmorillonit; vrstvený silikátový jíl Available in digital repository of ZČU.
Nové materiály pro kabelovou techniku

Tato prace nejprve shrnuje poznatky o pouzivanych plastovych materialech v kabelove technice. Pote rozebira vzrustajici pozadavky na technicke parametry kabelu z hlediska evropske legislativy a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Senzory
2017 -
Tato disertační práce se zabývá chemorezistivními senzory toxických plynů na bázi uhlíkových nanotrubic modifikovaných jinými organickými materiály. Modifikace je prováděna za účelem zlepšení některých senzorových vlastností. Práce je rozdělena na dva větší celky. V první části, zahrnující kapitoly 2, 3 a 4, je popsána obecná teorie týkající se senzorů, jejich vlastností a obecných principů. Dále zahrnuje popis uhlíkových nanoalotropických modifikací, přičemž největší pozornost je věnována právě uhlíkovým nanotrubicím, které jsou předmětem disertační práce. V poslední kapitole první části práce se zaměřuji na důležité vlastnosti a metody výroby CNT. Druhá část této práce, počínaje kapitolou č. 5 až do konce, popisuje celkový vývoj senzorového elementu. Obsahem 5. kapitoly je studium technologických procesů nezbytných k vytvoření tenkých homogenních vrstev, tedy příprava disperze a depozice uhlíkových nanotrubic. Následuje kapitola podrobně popisující modifikace CNT jinými organickými materiály vedoucí ke zlepšení některých parametrů. Součástí této kapitoly je série experimentů ukazující progres v odezvách modifikovaných CNT vůči nebezpečným plynům a následné možnosti desorpce těchto plynů z povrchu CNT. V této druhé části jsou řešeny níže popsané cíle disertační práce, které by měly být vědeckým přínosem v oblasti senzorové techniky. Keywords: amoniak; chemorezistivní senzor; ftalocyanin; oxid dusičitý; pedot; uhlíkové nanotrubice Available in digital repository of ZČU.
Senzory

Tato disertační práce se zabývá chemorezistivními senzory toxických plynů na bázi uhlíkových nanotrubic modifikovaných jinými organickými materiály. Modifikace je prováděna za účelem zlepšení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Nanokompozity pro elektrotechnické aplikace
2017 -
Největšími výhodami pevných polymerních dielektrik pro vysokonapěťové účely jsou zejména jejich elektrické a fyzikální vlastnosti. Proto hlavní myšlenkou a zaměřením této práce je posouzení, zda nanotechnologie může zlepšit elektrické vlastnosti stávajících izolačních materiálů a do jaké míry. Shrnutá vědecká činnost v předkládané disertační práci vznikla ve snaze vytvořit nový komplexní polymerní nanokompozit pro vysokonapěťovou izolační techniku. Výzkum se zaměřuje na návrh, posouzení a výrobu nového dielektrického materiálu. Epoxidová pryskyřice, která je nejběžnějším polymerem ve vysokonapěťové elektroizolační technice, je použita jako jedna ze složek pro vytvoření nového elektroizolačního nanokompozitu. Za účelem zlepšení elektrických vlastností a modifikace epoxidové pryskyřice jsou implementována nanoplniva do stávajícího polymerního základu. Byly vytvořeny 3 typy nanokompozitů, které obsahují různé druhy epoxidových pryskyřic, a to jak průmyslově používané (Epoxylite? 220 TSA), tak i pouze experimentálně používané (DGEBA). Další odlišností jsou různé koncentrace hydrofobní nanosiliky (nanočástic), různé druhy nanovláknin (polyamid a polyimid) a různé metody výroby (sol-gel proces, mechanické míchání). Správná dispergace nanočástic je nejdůležitějším faktorem pro konečné vlastnosti nanokompozitu, proto byl stanoven přesný postup výroby vzorků, který zahrnuje i návrh a sestrojení formy. Příprava takového nanokompozitu nebyla jednoduchá a v průmyslových aplikacích bude třeba věnovat této problematice zvláštní pozornost. V našem případě dobrá a stabilní dispergace částic v polymerní směsi byla docílena mechanickým mícháním a ultrazvukovými vibracemi. Pro získání relevantních informací byly stanoveny parametry a diagnostický systém pro ověřování nových materiálů obsahující jak elektrické a strukturální, tak i mechanické měřící metody. Z výsledků měření byly vzniklé anomálie dielektrických vlastností nanokompozitu vysvětleny pomocí rozhraní mezi polymerním základem a plnivem a jejich vlivu na makroskopické vlastnosti kompozitu. Měření na nově vzniklých nanokompozitech prokázalo, že modifikace epoxidové pryskyřice nanočásticemi zlepšují v některých případech fyzikální vlastnosti nanokompozitů a nanovlákniny mají tendenci se chovat jako bariéra a zvyšovat elektrickou pevnost. Keywords: izolační materiál; dielektrika; nanokompozit; epoxidová pryskyřice; nanoplniva; nanočástice; nanosilika; nanovláknina; polyamid; polyimid Available in digital repository of ZČU.
Nanokompozity pro elektrotechnické aplikace

Největšími výhodami pevných polymerních dielektrik pro vysokonapěťové účely jsou zejména jejich elektrické a fyzikální vlastnosti. Proto hlavní myšlenkou a zaměřením této práce je posouzení, zda ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases