Počet nalezených dokumentů: 1297
Publikováno od do

Energy and Economic Efficiency
Bemš, Július
2017 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Energy and Economic Efficiency

Bemš, Július
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials
Holovský, Jakub
2017 - anglický
The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, the photovoltaic materials and their technological parameters and also the potential of certain photovoltaic technologies as a renewable source of energy. The materials presented here are either absorbers: amorphous silicon (a-Si:H), microcrystalline silicon, organo-metalhalide perovskites (CH3NH3PbI3) or materials for transparent electrodes: graphene, amorphous InZnO and amorphous ZnSnO. The physical effects studied are related to material preparation methods, ageing, exposure to light, and annealing. The methods employed here for the absorption spectroscopy are photothermal deflection spectroscopy and photocurrent spectroscopy. The two methods are briefly explained and compared. Two main issues related to correct interpretation of these measurements are discussed: effect of surface states and the effects of light scattering. The absorption spectrum in sub-bandgap region is measured to obtain mainly the slope of the absorption edge parametrized by Urbach energy. It is shown here, how theoretically and practically this parameter correlates with the maximum attainable efficiency of solar cell – if the material is used as absorber. If the material is used as transparent electrode, correlation with conductivity is found. The effect of cost evolution in the photovoltaic industry is discussed with the consequence on the efficiency as a most critical parameter dictating the cost of energy. The competitiveness of the solar energy is reviewed for different levels of autonomy. Klíčová slova: solar cells; photovoltaics; photocurrent spectroscopy; photothermal spectroscopy; Urbach energy; sub-bandgap absorption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials

The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and ...

Holovský, Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - český
Plné texty jsou dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků
Ruda, Aleš
2016 - český
Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. Ekonomicko-správní obory v různé míře využívají osvědčené postupy rozhodovacích technik implementované do prostředí programových prostředků. Informační technologie proto představují významnou platformu pro zpracování a vyhodnocování dat v rámci rozhodovacích procedur. Specifickou oblastí informačních technologií je aplikovaná geoinformatika implementující oborové poznatky a dostupné geoinformační technologie za účelem co nejefektivnějšího získávání přesného výsledku. Předkládaná habilitační práce se zabývá podporou prostorového rozhodování v rozvoji regionů, které situuje do prostředí geografických informačních systémů (GIS) a zaměřuje na aktuálně řešená témata ekonomicko-správní problematiky. podává a diskutuje aktuálně přijímané přístupy v teoretické rovině rozhodovacích procesů, přičemž akcentuje význam implementace prostorové dimenze do hodnotícího aparátu, který nelze smysluplně využít pouze za přispění metod klasické statistiky. Z celé řady vyvinutých metod (technik) prostorového rozhodování detailně komentuje ty, které jsou svou povahou odborně fundované a využitelné ve veřejné správě široce používané platformě ArcGIS (eventuálně programu Idrisi). Na příkladu doložených případových studií navrhuje různé modely procesního zpracování dat založeném na statických metodách a prostorových analýzách. Využívá různorodě aplikovatelné metody, např. kategorizace znaků, metody pořadově vážených průměrů, fuzzy standardizace vstupních dat či stanovení regresní závislosti proměnných nezbytných pro tvorbu požadovaného rozhodovacího modelu. V kontextu řešených studií a na základě provedeného dotazování na úrovni krajských úřadů navrhuje schéma implementace stávajících metod jak pro potřeby rychlého nalezení odpovědi za co nejmenší ztráty přesnosti, tak pro názornou geovizualizaci výsledků. Klíčová slova: prostorové rozhodování; aplikovaná geoinformatika; prostorové modelování; geovizualizace; prostorová analýza; spatial decision making; applied geoinformatics; spatial modeling; geovisualisation; spatial analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků

Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. ...

Ruda, Aleš
Univerzita Pardubice, 2016

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Development of alkali activated concrete for practical application
Bílek, Vlastimil
2016 - anglický
Plné texty jsou dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři VŠB-TUO
Development of alkali activated concrete for practical application

Bílek, Vlastimil
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
Király, Alexandr
2016 - český
Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu životního prostředí České republiky. Text obsahuje v prvé řadě definice elementárních věcných souvislostí a dále možností, forem, nástrojů a metod současné platné právní úpravy ochrany životního prostředí v mezinárodním právu, včetně rozboru mezinárodních úmluv, vývoje mezinárodněprávní ochrany životního prostředí, subjektů a pramenů práva, možností jeho prosazování a ochraně životního prostředí v kontextu rozvoje mezinárodního obchodu.Dále je provedena analýza evropské legislativy v příslušné oblasti práva životního prostředí, a to počínaje základními právními instituty přes vymezení základních práv, povinností a zodpovědnosti osob, které jsou jejich nositeli, hlavních využívaných právních nástrojů a soustavy státních orgánů včetně jejich platných kompetencí. Hlavním cílem habilitační práce je prostřednictvím podrobné analýzy definovat poblematiku ochrany životního prostředí ve třech odlišných platformách mezinárodního, evropského a českého legislativního kontextu včetně vymezení pramenů, subjektů, vývoje a prosazovánítohoto práva.V následné komparaci zjištěných výsledků jsou prezentovány hlavní odlišnosti všech tří zanalyzovaných právních prostředí včetně uvedení návrhů a doporučení Plné texty jsou dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři VŠB-TUO
Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu ...

Király, Alexandr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli
Velička, Marek
2016 - český
Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách chlazení a popsána kinetika teplotního pole předlitku. Primární oblast chlazení popisuje růst licí kúry předlitku, stanovení teplotních polí ve stěně krystalizátoru, odvod tepla a symetrii předlitku v závislosti na jednotlivých technologických parametrech lití. V sekundární oblasti chlazení je pozornost zaměřena na fyzikální modelování parametrů ovlivňujících odvod tepla z předlitku a stanovení regresních závislostí mezi jednotlivými fyzikálními veličinami měřenými na fyzikálních modelech. V závěru práce jsou popsány dva numerické modely, pomocí kterých byla verifikována a porovnávána tloušťky licí kúry z průvalu a rovněž provedena analýza hlavních parametrů lití. Plné texty jsou dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři VŠB-TUO
Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli

Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách ...

Velička, Marek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS
Dobešová, Zdena
2016 - český
Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden software pro návrh geodatabází. Hodnocení grafické notace komponent pro VPL v GIS softwarech je založeno na principech teorie Physics of Notations. Výsledky hodnocení byly empiricky ověřeny testováním kognice workflow diagramů v eye-tracking laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky eye-tracking testování potvrdily, že přednosti a nedostatky grafické notace v sémiotické čistotě, perceptuální rozlišitelnosti, sémantické transparentnosti, vizuální expresivnosti a ekonomii grafiky mají vliv na kognici workflow diagramů. Klíčová slova: vizuální programovací jazyk; GIS; model; workflow diagram; kognice; hodnocení; eye-tracking; visual programming language; GIS; model; workflow diagram; cognition; evaluation; eye-tracking Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden ...

Dobešová, Zdena
Univerzita Pardubice, 2016

Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami
Honcová Pavla
2016 - český
Práce shrnuje poznatky získané při studiu fázových změn ve speciálních materiálech, jakými jsou chalkogenidová skla, nanokompozity na bázi epoxidových pryskyřic, látky, vhodné pro akumulaci tepla a energetické materiály. Blíže jsou vysvětleny postupy termické analýzy a interpretace kinetických popisů dějů ve speciálních materiálech a stanovení důležité termodynamické veličiny - tepelné kapacity. Klíčová slova: kalorimetrie; kinetika; strukturní relaxace; krystalizace; tepelná kapacita; calorimetry; kinetics; structural relaxation; crystallization; heat capacity Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami

Práce shrnuje poznatky získané při studiu fázových změn ve speciálních materiálech, jakými jsou chalkogenidová skla, nanokompozity na bázi epoxidových pryskyřic, látky, vhodné pro akumulaci tepla a ...

Honcová Pavla
Univerzita Pardubice, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze