Počet nalezených dokumentů: 224
Publikováno od do

Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
2016 - český
Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, proč je v dnešní době tato terapie tolik žádoucí a proč je jí věnována pozornost v různých sociálních sférách. Nechybí ani interpretace významu barev, jaké odstíny nesou klady, jaké zápory a jaký vztah mezi nimi panuje, dále pak vysvětlení pojmu žák se speciálními výukovými potřebami, který je jedním z hlavních bodů v celkovém kontextu práce. Výsledkem by mělo být ucelení tohoto tématu, představení několika metod a forem arteterapie ve výtvarné výchově a objektivní srovnání teorie s praxí. Klíčová slova: arteterapie; psychoterapie; výtvarná výchova; žáci; pacienti; spciální potřeby; barvy; význam; art therapy; psychotherapy; art education; students; patients; special needs; colours; importace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předkládaná závěrečná práce se věnuje uplatnění arteterapie ve výtvarné výchově, zejména pak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní zájem je směřován na funkci arteterapie a její cíle, ...

Ehlová, Vendula; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol
Zemánková, Lenka
2016 - český
Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu žáků. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy aktivizačních metod, které jsou vhodné pro využití v předmětu matematika. V praktické části bylo využito mých dosavadních zkušeností ve výuce tohoto předmětu. Žáci byli seznámeni s těmito metodami a následně je hodnotili v dotazníku, který je v této práci vyhodnocen. Klíčová slova: aktivizační metody; matematika; diskuze; didaktické hry; prezentace; activating teaching methods; mathematics; discussion; didactic games; presentation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využití aktivizačních metod ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol

Práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol. Tyto metody mají posloužit nejen k lepšímu pochopení problematiky v tomto předmětu, ale také k zvýšení zájmu ...

Zemánková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2016

Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy
Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
2016 - český
Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na vzorku studentů ze střední odborné školy platnost předpokladu, že auto-evaluace studentů a evaluace vrstevníky má příznivý vliv na rozvoj schopnosti učení studentů a zvýšení jejich motivace k učení a získávání nových poznatků oproti klasické metodě hodnocení vyučujícími. Klíčová slova: sebehodnocení; třídní klima; hodnocení vrstevníky; uvolněná bdělost; emoce; alternativní hodnocení; střední odborné školy; self-evaluation; class climate; peer-evaluation; relaxed alertness; emotional flooding; alternative evaluation; secondary professional school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vliv alternativních forem hodnocení na rozvoj motivace studentů střední zdravotnické školy

Tato závěrečná práce se zaměřuje na alternativní formy evaluace studentů a jejich vlivu na motivaci a rozvoj učení jako schopnosti studentů získávat nové poznatky. Práce si klade za cíl ověřit na ...

Kocourek, Tomáš; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2016

Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
2016 - český
Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá středoškolským vzděláním v České republice, problémy jedince na střední škole a podpůrnými prostředky, které při svém studiu může využít. Klíčová slova: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie; střední školy; specific education defects; disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysortography; dyscalculia; high school; supporting equipment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách

Předmětem závěrečné práce je problematika specifických poruch učení u studentů středních škol. Zaměřuje se na vymezení a charakteristiku nejčastějších specifických poruch učení. Dále se práce zabývá ...

Čechovičová, Hana; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole
Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
2016 - český
Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti vytvoření funkčního systému odborné podpory, který zabezpečí nezbytné podmínky pro růst kvality školy jako takové. Cílem je ukázat na důležitost týmové spolupráce všech odborných pracovníků školního poradenského pracoviště, ale i rodiny jako východiska pro prevenci rizikového chování. Problematika je tak rozsáhlá, že převyšuje rámec této práce. Klíčová slova: prevence; rizikové chování; školní poradenské pracoviště; prevention; hig-risk behaviour; school advisory workplace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Strategie preventivně výchovného působení v oblasti rizikového chování žáků na základní škole

Závěrečná práce se zabývá aktuální problematikou prevence rizikového chování ve školním prostředí. Vede k vymezení preventivně výchovného působení školního poradenského pracoviště a tím k možnosti ...

Patlevičová, Marcela; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách
Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
2016 - český
Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které by mohly právě zájem o poezii zvýšit. Hlavním měřítkem bude opuštění dějinného výkladu a zaměření se na text samotný. Jen skrze interpretování a kritické myšlení je možné ve studentovi probudit zájem. A tato práce bude chtít nabídnout nový pohled na výkladovou složku literatury, která se učí na středních školách. Klíčová slova: didaktika literatury; poezie; interpretace; komunikace; didactics of literature; poetry; interpretation; communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jak číst báseň: K problematice chápání poezie na středních školách

Mezi studenty středních škol většinou převažuje nezájem o poezii. Jednou z vad může být i styl výuky. Tato práce si klade za cíl didakticky vymezit, jak poezii vykládat. Má navrhnout metody, které ...

Slezák, Ladislav; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2016

Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole
Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
2016 - český
Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování. Klíčová slova: epochové vyučování; výuka biologie na waldorfské škole; trávicí soustava; výživa; epoch; teaching biology at the Waldorf School; digestive system; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Epocha biologie v 7. třídě na waldorfské škole

Tato práce je návodem, jak lze uchopit vyučování biologie v sedmé třídě v rámci epochového vyučování.

Klímová, Alena; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2016

Tvorba a využití digitálních učebních materiálů při výuce fyziky na 2. stupni ZŠ
Horáková, Šárka; Rýdl, Karel
2015 - český
Cílem této závěrečné práce bylo specifikovat tvorbu digitálních učebních materiálů. Jakých programů a prostředků jsem využila. Zdrojů, z kterých jsem čerpala, proč a v jakém rozsahu. Důvod proč jsem je začala tvořit a používat. Dále se tato práce zaobírá i přijetím tohoto způsobu výuky u žáků, jejich reakcemi a zpětnou vazbou. Porovnáním s jinými předměty. Popisuji zde také přístup k této formě výuky vzhledem k věkové kategorii. Nesdílnou součástí při tvorbě DUM je motivace a hodnocení žáků. Práce s nimi a použití výstupů do případných oprav. Závěrem je pozitivní a negativní hodnocení výuky prostřednictvím digitálních materiálů, případné doporučení ze stran předmětů, žáků a kolegů. Součástí práce je CD s přepisem této práce. Klíčová slova: digitální učební materiály; interaktivní výuka; žáci; základní školy; zpětná vazba; motivace; digital teaching materials; interactive teaching; pupils; elementary schools; feedback; motivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Tvorba a využití digitálních učebních materiálů při výuce fyziky na 2. stupni ZŠ

Cílem této závěrečné práce bylo specifikovat tvorbu digitálních učebních materiálů. Jakých programů a prostředků jsem využila. Zdrojů, z kterých jsem čerpala, proč a v jakém rozsahu. Důvod proč jsem ...

Horáková, Šárka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2015

Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých
Drábková, Pavlína; Ďatko, Ilona
2015 - český
Tato práce je zaměřena na problematiku zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých, včetně únavy a její prevence. Obsahuje případovou studii, v níž jsou demonstrovány atributy přiléhající dospělému jedinci v rámci vzdělávání se. Klíčová slova: stres; únava; vzdělávání; zátěž; strategie; stress; fatique; education; burden; strategy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých

Tato práce je zaměřena na problematiku zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých, včetně únavy a její prevence. Obsahuje případovou studii, v níž jsou demonstrovány atributy přiléhající ...

Drábková, Pavlína; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2015

Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Model E-U-R ve výuce společenských věd
Zikmundová, Kateřina
2015 - český
Ve své práci se zabývám výukou islámu v rámci společenských věd na střední škole podle projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V první kapitole stručně pojednávám o tom, co je to kritické myšlení, jakou má historii a jak je definováno. Ve druhé kapitole porovnávám tradiční a humanistický model výuky z hlediska Carla Rogerse. Ve třetí kapitole se stučně věnuji psychosociálnímu vývoji adolescentů. Ve čtvrté kapitole představuji projekt Muslimové očima českých školáků, jehož obsahem je výuka islámu na středních školách a korekce chybných informací o islámu, které převládají ve veřejném mínění. V závěrečné kapitole se pak věnuji konceptu samotné hodiny. Klíčová slova: kritické myšlení; vzdělávání; islám; vývojová psychologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Model E-U-R ve výuce společenských věd

Ve své práci se zabývám výukou islámu v rámci společenských věd na střední škole podle projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V první kapitole stručně pojednávám o tom, co je to kritické ...

Zikmundová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze