Number of found documents: 4701
Published from to

Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
2017 - Czech
The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied by the relevant case law. In thesis is first defined the concept of liability, principles of management and administration of corporations, and principles of acting on behalf of companies. Followed by a historical overview of the issue, particularly in relation to the Commercial Code (Act no. 513/1991 Coll.). The thesis deals with theoretical analysis of liability, assumptions of liability and other related issues. The main focus of the work is the analysis and comprehensive approach to legal institutes duty of care, duty of loyalty and the business judgment rule. The work includes a comparison of legislation contained in the already canceled the Civil Code and Commercial Code with legislation contained in the currently valid and effective Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and the Business Corporations Act (Act no. 90/2012 Coll.). The thesis also deals with issues of legal guaranty of members of statutory bodies in connection with the bankruptcy and causing damage to the company. The work also includes a comparison of selected foreign jurisdictions. In the end is presented synthesizing conclusion... Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou... Keywords: soukromoprávní odpovědnost; péče řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku; civil law liability; duty of care; duty of loyalty; business judgement rule Available in a digital repository NRGL
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied ...

Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy
Pražienková, Veronika
2017 - Czech
This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide is an anorexigenic neuropeptide and, despite many efforts, its receptor has not yet been identified. We found CART peptide specific binding sites in pheochromocytoma PC12 cells. Cells differentiated to neurons increased significantly the number of binding sites. On the other hand, after differentiation to chromaffin cells the number of binding sites was so low that it was impossible to determine their density. To clarify the importance of each of the three disulfide bridges in the CART molecule, analogs with one or two disulfide bridges were synthetized. The biological activity was maintained in analog with two disulfide bridges in positions 74-94 and 88-101. Moreover, we demonstrated the stimulation of JNK and subsequently c-Jun activation in PC12 cells. Neuropeptide PrRP belongs to the RF-amide peptide family and has anorexigenic properties. PrPR has a high affinity to GPR10 and neuropeptide FF (NPFF2) receptor. In our laboratory lipidized analogs of PrRP were synthesized, which are able to decrease food intake after peripheral administration and may cross the blood-brain barrier. We tested biological... Disertační práce je zaměřena na studium anorexigenních neuropeptidů, peptidu kokainem a amfetaminem regulovaného transkriptu (CART) a peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), které snižují příjem potravy a tělesnou hmotnost. Peptid CART je anorexigenní neuropeptid, u kterého přes všechny snahy nebyl nalezen jeho receptor. Peptid CART se specificky váže se na buněčnou linii PC12. Buňky PC12 diferencované v neuronový fenotyp vykazují vyšší počet vazebných míst oproti nediferencovaným buňkám. Buňky PC12 diferencované dexametasonem na chromafinní buňky vykazují vysokou nespecifickou vazbu a tím velmi nízký počet vazebných míst. Pro objasnění důležitosti disulfidových můstků ve struktuře peptidu CART byly syntetizovány analogy s jedním či dvěma disulfidovými můstky. Biologická aktivita byla u analogu se dvěma disulfidovými můstky v pozici 74-94 a 88-101. Při zkoumání buněčné signalizace u buněk PC12 peptid CART významně zvýšil aktivaci c-Jun a fosforylaci JNK, která předchází dráze c-Jun. PrRP patří do rodiny RF-amidových peptidů a byl u něj potvrzen anorexigenní účinek. PrRP se váže na svůj receptor GPR10 a vykazuje vysokou afinitu i k receptoru pro neuropeptid FF (NPFF2). V naší laboratoři byly navrženy lipidované analogy PrRP, které po periferním podání snižují příjem potravy, a u kterých je... Keywords: peptid CART; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; příjem potravy; lipidizace; CART peptide; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; food intake; lipidization Available in a digital repository NRGL
Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy

This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide ...

Pražienková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Czech
Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: applicable law of an underlying agreement, applicable law of an agreement to arbitrate, and applicable law of procedural aspects of arbitration proceedings (lex arbitri, arbitrability). Furthemore, the thesis is alco focused on elements related to the choice of applicable law, for instance the principle of party autonomy and limits of the choice of applicable law. To answer the main three above-mentioned questions regarding applicable law, comparative method is used and subsequently number of foreign legal regulations on arbitral proceedings as well as arbitral awards and relevant case law are analyzed. Theoretical approaches to the choice of applicable law are therefore confronted with their potential application and modifications in practice. Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi. Keywords: rozhodné právo; mezinárodní obchodní arbitráž; smluvní autonomie; applicable law; international commercial arbitration; party autonomy Available in a digital repository NRGL
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži

Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: ...

Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina
2017 - Czech
The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created multicomponent learning tasks were classified by task type, solution form, cognitive demands and task variety. Tasks of the same form were ordered to pairs, their difficultness, vulnerability and rate of success were verified. Multicomponent learning tasks were assigned verbally or nonverbally (charts, tables or pictures). Closed jobs (ordering items, matching items, multiple choice questions, true/false questions) and open jobs (wide-answer items, short-answer items) were used in complex of tasks. Rate of success of individual tasks was processed by non-parmetric statistical Wilcoxon test based on form, gender and type of study. Research survey was complemented by pupils' self- reflection questionnaires and teachers'questionnaires about testing process. Key words Multicomponent learning task, taxonomy of learning task, scientific literacy, reading literacy, self-reflective questionnaire. Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník. Keywords: Multikomponentní učební úlohy; taxonomie učebních úloh; přírodovědná gramotnost; čtenářská gramotnost; sebereflektivní dotazník; Multicomponent learning tasks; taxonomy of learning tasks; scietific literacy; reading literacy; self-reflective questionnaire Available in a digital repository NRGL
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie

The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created ...

Trčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii
Zámečníková, Veronika
2017 - Czech
This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic chemistry. The theoretical part consists of the conceptual apparatus and research methodology related to implementation of IBSE activities into teaching. It also discusses how important may implementing of the IBSE principles be for supporting the student interest in science and for upgrading their scientific abilities which may make it easier in future to put the young generation into practice. Another chapter describes current situation in practical application of the IBSE in Czech Republic. It summarizes basic theories and experience with introducing IBSE into classrooms. The thesis also analyses the selection of curriculum suitable for applying IBSE in chemistry and chemistry didactics. The practical part of the thesis incorporates educational documents for working within IBSE principles and gives an overview of results of author's own research, realized between 2014 - 2016. The research was focused on attitude of students towards chemistry and its evolution after implementing the IBSE principles. Based on results of this research, specific drafts of IBSE implements are rendered for general and inorganic... Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie. V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi. Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České republice. Sumarizuje základní teorie a praktické zkušenosti se zaváděním IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii a výzkumu didaktiky chemie. Praktická část práce obsahuje materiály umožňující výuku dle IBSE principů a předkládá výsledky výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014 až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka v... Keywords: Badatelsky orientovaná výuka; základní a střední školy; přírodovědné vzdělávání; výuka obecné a anorganické chemie; Inquire-based science education; basic and secondary schools; science education; teaching of general and inorganic chemistry Available in a digital repository NRGL
Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii

This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic ...

Zámečníková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.
Adámek, David
2017 - Czech
Mouse NK cell receptors belonging to NKR-P1 family plays role in activation, inhibition and cytokine secretion by these cells. Aim of this thesis is preparation of extracellular parts of C57BL/6 mouse strain activating receptors mNKR-P1A and mNKR-P1C. Production vectors with coding sequences of both proteins were prepared. Next, optimization of production in E. coli was done and appropriate in vitro refolding and purification protocol were developed. Purified proteins were characterized by mass spectrometry and labeled by a fluorescent dye. Primary screening for potential ligand was performed. Further work will involve structural characterization of the receptors and identification of their ligands. These data may help to clarify the function of NK cells. Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních receptorů mNKR-P1A a mNKR-P1C z myšího kmene C57BL/6. Cílem bylo připravit produkční vektor obsahující kódující sekvenci příslušných částí obou receptorů, optimalizovat jejich produkci v bakteriích E. coli a nalézt vhodný postup jejich renaturace a purifikace in vitro. Čisté proteinové preparáty byly následně ověřeny a analyzovány hmotnostní spektrometrií a rovněž značeny fluorescenční značkou za účelem hledání ligandu na buněčných preparátech. V budoucím výzkumu bude řešena struktura připravených proteinových preparátů a rovněž budou použity k hledání svých ligandů. Dané poznatky mohou v budoucnu dopomoci k lepšímu pochopení NK buněk. Keywords: NK buňky; NKR-P1; myší receptory; renaturace proteinů; hmotnostní spektrometrie; fluorescenční značení; značení buněk; NK cells; NKR-P1; mouse receptors; protein refolding; mass spectrometry; fluorescent labeling; cell labeling Available in a digital repository NRGL
Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.

Mouse NK cell receptors belonging to NKR-P1 family plays role in activation, inhibition and cytokine secretion by these cells. Aim of this thesis is preparation of extracellular parts of C57BL/6 mouse ...

Adámek, David
Univerzita Karlova, 2017

Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází
Mansfeldová, Věra
2017 - Czech
MSc. Věra Mansfeldová Dissertation thesis: Time-resolved potentiometry on liquid-liquid interface Abstract The aim of this work is to explore the method of temporal resolution in potentiometry as a new prospective electrochemical analytical technique. In connection with interface of two immiscible electrolyte solutions (ITIES) it may find utilization in analytical chemistry. This technique up to my knowledge has not been published yet. Potential response of analyte on liquid/liquid interface includes both distribution processes, their temporal resolution and redox processes, which specificity can modified by changing the composition of individual phases. Unlike "classic" potentiometric techniques, limited just to potential determination, this method, which I have given the working name "time resolved potentiometry at liquid-liquid interface" utilizes time development of potential response, which was found to be an analyte-specific function. The time resolved potentiometry presented in this work includes time course of potential response to analytical parameters specific for particular analyte. It brings series of data characterizing the analyte in given environment in a similar manner as spectra and may allow creating analyte-specific data package - fingerprint. Combination with ITIES allows, unlike... Mgr. Věra Mansfeldová Disertační práce: Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat využití časového průběhu signálu v potenciometrii jako možné nové elektrochemické analytické metody. Ve spojení s mezifázím dvou nemísitelných roztoků elektrolytů (ITIES) kapalin může mít tato technika, která podle dostupných informací nebyla dosud publikována, využití v analytické chemii. Potenciálová odezva analytu na mezifází kapalina/kapalina zahrnuje distribuční procesy, jejich časový vývoj a redoxní procesy, jejichž specifičnost může být modifikována změnou složení jednotlivých fází. Na rozdíl od "klasických" potenciometrických technik, které se omezují pouze na stanovení změny potenciálu, metoda, kterou jsem pracovně nazvala časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází, využívá časového průběhu potenciálové odezvy, která má specifický průběh pro daný analyt. Časově rozlišená potenciometrie prezentovaná v této práci zahrnuje průběh časové odezvy potenciálu a její obalovou křivku do analytických parametrů specifických pro daný analyt. Poskytuje tak sérii dat charakterizujících analyt v daném prostředí podobným způsobem jako je tomu u spekter a poskytuje tak možnost vytvoření vysoce specifického souboru - tzv. "fingerprintu". Kombinace s kapalným mezifázím... Keywords: ITIES; elektrochemie; průtokové techniky; časově rozlišená potenciometrie; kvalitativní analýza; ftalocyanin; sulfid sodný; cystein; ITIES; electrochemistry; flow techniques; time-resolved potenciometry; qualitative analysis; phthalocyanine; sodium sulphide; cysteine Available in a digital repository NRGL
Časově rozlišená potenciometrie na kapalném mezifází

MSc. Věra Mansfeldová Dissertation thesis: Time-resolved potentiometry on liquid-liquid interface Abstract The aim of this work is to explore the method of temporal resolution in potentiometry as a ...

Mansfeldová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Asociační chování karboranů a jejich interakce s polymery v roztocích
Ďorďovič, Vladimír
2017 - Czech
This diploma thesis deals with the behavior of cobalt bis(dicarbollide) and its derivatives containing polyethylene oxide linkers in aqueous and salted solution and their interactions with some biocompatible block copolymers. In this study we chose diblock copolymer poly(ethylene oxide)-block-poly(2-ethyl oxazoline), PEO-PEOX, triblock copolymer poly(2- ethyl oxazoline)-block-poly(ethylene oxide)-block-poly(2-ethyl oxazoline), PEOX-PEO- PEOX and starlike polymer 4-arm poly(ethylene oxide)-block-poly(2-methyl oxazoline), 4- arm PEO-PMOX. Solubility and change of hydrodynamic radius of metallacarborane particles depending on the cation of corresponding salt solution was studied. Solubility and size of particles changes depending on counterion of metallacarborane and also on the length and type of PEG linker of carborane compound. In solutions with polymer cobalt bis(dicarbollide) and his conjugates form particles composed of complex polymer/caborane. Adding polymer increase solubility of carborane and in most cases it decreases the size of particles in solution. These systems were studied by means of light scattering, UV-VIS spectroscopy, ITC, NMR and SAXS. Tato diplomová práce se zabývá chováním kobalt bis(dikarbollid)u a jeho derivátů obsahujících polyethylenoxidový linker ve vodném roztoku a roztoku soli a jejich interakcí s některými biokompatibilními polymery. V této práci byl použit diblokový kopolymer poly(ethylenoxid)-block-poly(2-ethyl oxazolin), PEO-PEOX, triblokový kopolymer poly(2- ethyl oxazolin)-block-poly(ethylenoxid)-block-poly(2-ethyl oxa-zolin), PEOX-PEO-PEOX a hvězdicový kopolymer 4-ramenný poly(ethylenoxid)-block-poly(2-methyl oxazolin), 4- ramenný PEO-PMOX. Rozpustnost a změna hydrodynamického poloměru metallakarboranových částic byla studována v závislosti na kationtu příslušné soli. Rozpustnost i velikost částic se mění v závislosti na protiontu metallakarboranu a taky na délce a typu PEG linkeru sloučeniny karboranu. Kobalt bis(dikarbollid) i jeho deriváty tvoří v roztoku s polymery částice tvořené komplexem polymer/caborane. Přídavek polymeru zvyšuje rozpustnost karboranů a ve většině případu snižuje velikost částic v roztoku. Tyto systémy byli studovány pomocí rozptylových technik, UV-VIS spektroskopie, ITC, NMR a SAXS. Available in a digital repository NRGL
Asociační chování karboranů a jejich interakce s polymery v roztocích

This diploma thesis deals with the behavior of cobalt bis(dicarbollide) and its derivatives containing polyethylene oxide linkers in aqueous and salted solution and their interactions with some ...

Ďorďovič, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami
Pilková, Alena; Malý, Josef; Pokladníková, Jitka
2017 - Czech
Identification and analysis of therapy used by pregnant women Author: Alena Pilková1,2 Tutor: Josef Malý2 1 Hospital pharmacy, Institute for the Care of Mother and Child, Prague 2 Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Introduction and objective Pharmacotherapy in pregnancy is challenging due to the fact that when a mother uses any drug, her developing fetus is most likely exposed to that drug as well. There is not enough relevant data on the use of drugs and other therapeutic agents during pregnancy in the Czech Republic. The aim of this work was to identify and analyse drugs, food supplements, complementary and alternative medicine and information sources used by women during pregnancy. Methods An observational cross-sectional survey was conducted in three maternal wards of The Institute for the Care of Mother and Child in Prague. A questionnaire was distributed for 6 weeks during May and June 2015 to all women meeting the inclusion criteria. Comprehensibility of the questionnaire was verified by a pilot survey, these results were not included in the evaluation. The questionnaire consisted of 61 closed, semi-open and open questions and was accompanied by a letter with the inclusion criteria. The questionnaire was anonymous... Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami Autor: Alena Pilková1,2 Konzultant rigorózní práce: Josef Malý2 1 Lékárna ÚPMD, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Úvod a cíl Specifikum farmakoterapie těhotné ženy spočívá v tom, že současně s matkou je téměř vždy vystaven účinkům léčiva i vyvíjející se plod. V České republice není k dispozici dostatek relevantních údajů o používání léčiv a dalších terapeutických prostředků během těhotenství. Cílem práce bylo identifikovat a analyzovat léčiva, doplňky stravy, prostředky alternativní a komplementární medicíny a informační zdroje používané ženami během těhotenství. Metodika Bylo provedeno observační průřezové dotazníkové šetření. Dotazník byl distribuován po dobu 6 týdnů během května a června 2015 na třech odděleních šestinedělí Ústavu pro péči o matku dítě v Praze všem pacientkám, které splnily vstupní kritéria. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena pilotním šetřením, tyto výsledky nebyly zahrnuty do hodnocení. Dotazník se skládal ze 61 otázek uzavřeného, polootevřeného i otevřeného typu, jeho součástí byl průvodní dopis se vstupními kritérii. Dotazník byl anonymní, vyplňován respondentkami samostatně. Data byla analyzována a vyhodnocena pomocí deskriptivní... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami

Identification and analysis of therapy used by pregnant women Author: Alena Pilková1,2 Tutor: Josef Malý2 1 Hospital pharmacy, Institute for the Care of Mother and Child, Prague 2 Department of Social ...

Pilková, Alena; Malý, Josef; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2017

Samuel Fritz - autor první přesné mapy Amazonky
Šimková Broulová, Kamila; Binková, Simona
2017 - Czech
The thesis focuses on the personality of the Jesuit missionary Samuel Fritz. A comprehensive monograph of this Trutnov native has not yet been published in Czech, despite the fact that Fritz's spiritual work among Amazonian Indians, as well as his contribution to the world's cartography and exploration of the South American continent, are highly appreciated by specialists. Fritz was the most significant of cartography committed missionaries in Amazonia; his map of the Amazon from 1691, which gives the first relatively precise record of the river, became a model for further mapping of this area for more than 200 years. The source of the Amazon set by Samuel Fritz into the lake of Lauricocha was thought accurate until the mid-20th century. The thesis presents the biography of Samuel Fritz in the context of the historical and political situation at the verge of the 17th and 18th century as well as the contemporaneous geographical knowledge of the New World. Apart from compiling the information from historical documents, scientific publications and archives, the thesis compares the picture of current Amazonia to that from Fritz's times. It builds upon the conclusions of my own research of Fritz's heritage, conducted during a more than two-month stay in the region in 2000. The thesis thus covers three... Tato práce je věnována osobnosti jezuitského misionáře Samuela Fritze. Ucelená monografie o tomto trutnovskému rodákovi nebyla dosud v českém jazyce publikována, přestože je dnes odborníky vysoce ceněna nejen Fritzova duchovní práce mezi amazonskými Indiány, ale zejména jeho přínos světové kartografii a vědeckému poznávání této části jihoamerického kontinentu. Fritz byl nejvýznamnější z kartograficky činných misionářů v oblasti Amazonie, jeho mapa Amazonky z roku 1691 je prvním relativně přesným obrazem tohoto veletoku, která po více než 200 let sloužila jako vzor pro další mapování této oblasti. Až do poloviny 20. století rovněž platil jeho údaj o pramenu Amazonky v jezeru Lauricocha v Peruánských Andách. Životopisné údaje Samuela Fritze jsou v této práci zasazeny do kontextu historicko- politické situace i úrovně zeměpisných znalostí Nového světa na přelomu 17. a 18. století. Kromě zpracování historických dokumentů, vědeckých publikací a dochovaného archivního materiálu, přináší práce také srovnání aktuálního obrazu této části Amazonie se situací v době Fritzova působení. Je výsledkem vlastního průzkumu zaměřeného na sledování Fritzova odkazu během více než dvouměsíčního pobytu v tomto regionu v roce 2000. Text je tak rozdělen do tří rovin. Historická fakta se prolínají s citacemi z Fritzova... Available in a digital repository NRGL
Samuel Fritz - autor první přesné mapy Amazonky

The thesis focuses on the personality of the Jesuit missionary Samuel Fritz. A comprehensive monograph of this Trutnov native has not yet been published in Czech, despite the fact that Fritz's ...

Šimková Broulová, Kamila; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases