Number of found documents: 6716
Published from to

Pastýřské listy starokatolického biskupa Agustina Podoláka v letech nesvobody
Mádlová, Monika; Lášek, Jan Blahoslav; Hejbal, Dušan
2017 - Czech
The thesis deals with the topic of the pastoral letters of the Old Catholic bishop Augustin Podolák from the years 1971 till 1989, in other words during the time, when the bishop was deprived by the state of his state approval for spiritual functions. To illustrate the case the thesis include also three letters from the time after the revolution, that can shed some lite on the depth of the personality of Bishop Augustin. Beside the pastoral letters the thesis deals also with the history of the Old Catholic Church, because this history often influenced the content of the bishop's letters. Last but not least the thesis offers also a biography of the second Old Catholic bishop from his birth till his death. Diplomová práce je věnována pastýřským listům starokatolického biskupa Augustina Podoláka od let 1971 až do roku 1989, což je doba, kdy byl biskupovi státními orgány odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Pro doplnění pak tato práce přidává ještě tři listy z porevoluční doby pro dokreslení celkové hloubky osobnosti biskupa Augustina. Kromě pastýřských listů se však tato práce věnuje i historii starokatolické církve, protože s obsahy biskupových listů často úzce souvisí. V neposlední řadě také předkládá čtenáři životopis druhého starokatolického biskupa od jeho narození až do jeho smrti. Keywords: Pastýřský list; starokatolická církev; biskup Augustin Podolák; teologie; totalita; Ministerstvo kultury; Utrechtská unie; Pastoral letter; Old Catholic Church; Bishop Augustin Podolák; theology; totalitarian regime; Ministery of Culture; Union of Utrecht Available in a digital repository NRGL
Pastýřské listy starokatolického biskupa Agustina Podoláka v letech nesvobody

The thesis deals with the topic of the pastoral letters of the Old Catholic bishop Augustin Podolák from the years 1971 till 1989, in other words during the time, when the bishop was deprived by the ...

Mádlová, Monika; Lášek, Jan Blahoslav; Hejbal, Dušan
Univerzita Karlova, 2017

Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny
Přidalová, Ivana
2017 - Czech
Since 1989, Czechia has undergone many changes. Increasingly important part of Czech society is represented by foreign inhabitants, who - most often - move to Prague. The capital city is target of economic migrants but also of those foreigners who seek a new home. The aim of the diploma thesis is to get to know spatial patterns of migration of population in Prague between 1992 and 2011 and to explain geographical causes of migration. The first part of the thesis discusses theoretical approaches dealing with mobility, especially with migration and residential mobility. Next chapter introduces development of migration of population in Prague and summarizes basic findings about the most numerous groups of foreigners living in the capital city. Based on data from registers of migration, general trends in population migration are identified, then, migration activity of Prague inhabitants by citizenship is analyzed. Case study of urbanistic district Nové Butovice-západ in the final part of the thesis verifies, by triangulation of research methods, the reliability of statistical data on numbers and movement of foreigners in Prague and analyzes the influence of immigration of Russian citizens on changing social environment of the studied locality. Od roku 1989 prošlo Česko řadou změn. Stále významnější součástí české společnosti jsou osoby s cizím státním občanstvím, jež se stěhují nejčastěji do Prahy. Hlavní město je cílem ekonomických migrantů, ale též cizinců, kteří zde hledají nový domov. Cílem diplomové práce je poznat prostorové vzorce stěhování obyvatelstva v Praze v letech 1992-2011 a vysvětlit geografické podmíněnosti migračních pohybů. První část práce diskutuje teoretické přístupy zabývající se mobilitou, zejména migrací a rezidenční mobilitou. Další kapitola představuje vývoj migrace obyvatelstva v Praze a shrnuje základní poznatky o nejpočetnějších skupinách cizinců žijících v hlavním městě. Na základě dat z registrů migrace jsou identifikovány obecné trendy ve stěhování obyvatel mezi lokalitami podle převažujícího typu zástavby, následně je analyzována migrační aktivita obyvatel Prahy podle státního občanství. Případová studie urbanistického obvodu Nové Butovice-západ v závěrečné části práce pomocí triangulace výzkumných metod ověřuje reliabilitu statistických dat o počtu a pohybu cizinců v Praze a analyzuje vliv imigrace ruských občanů na proměnu sociálního prostředí zájmové lokality. Keywords: rezidenční mobilita; Praha; typy zástavby; cizinci; Rusové; residential mobility; Prague; types of housing; foreigners; Russians Available in a digital repository NRGL
Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny

Since 1989, Czechia has undergone many changes. Increasingly important part of Czech society is represented by foreign inhabitants, who - most often - move to Prague. The capital city is target of ...

Přidalová, Ivana
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana kytovců v mezinárodním právu
Milcová, Renata; Sobotka, Michal; Humlíčková, Petra
2017 - Czech
In four chapters that this thesis consists of is presented the protection provided to cetaceans by international law. The first chapter gives insight into the biology of cetaceans, names facts relevant to their conservation and its legal basis. The second chapter deals with legal regulation of whaling. It analyzes the history and current situation in the International Whaling Commission as the only global organization to manage the exploitation of large cetaceans, particularly in terms of adopting protective measures for the recovery and conservation of whale stocks. The third chapter focuses on the species approach in protection of cetaceans as endangered animals. The fourth chapter addresses the protection of cetaceans' environment. First it deals with the protection of marine environment in general and then with the protection of cetacean habitats. Tato diplomová práce představuje ve čtyřech kapitolách ochranu kytovců poskytovanou mezinárodním právem. První kapitola přibližuje řád kytovců z biologického hlediska, uvádí skutečnosti významné pro jejich ochranu a právní východiska ochrany kytovců. Druhá kapitola se věnuje právní úpravě lovu velryb. Podrobně rozebírá vývoj a současnou situaci Mezinárodní velrybářské komise jako jediné globální organizace pro řízení využívání velkých kytovců, a to zejména z hlediska přijímání ochranných opatření pro obnovu a zachování velrybích populací. Třetí kapitola se zaměřuje na druhovou ochranu kytovců jako ohrožených druhů. Čtvrtá kapitola se zabývá ochranou životního prostředí kytovců, a to jak jejich stanovišť jako oblastí se specifickými nároky na kvalitu, tak moří obecně. Keywords: Ochrana kytovců; mezinárodní právo; velrybářství; Mezinárodní velrybářská komise; Protection of cetaceans; international law; whaling; International Whaling Commission Available in a digital repository NRGL
Ochrana kytovců v mezinárodním právu

In four chapters that this thesis consists of is presented the protection provided to cetaceans by international law. The first chapter gives insight into the biology of cetaceans, names facts ...

Milcová, Renata; Sobotka, Michal; Humlíčková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Teoretické studium mechanismů chemických reakcí probíhajících v mikroporézních materiálech
Položij, Miroslav
2017 - English
Mechanisms of three reactions catalyzed by microporous materials were investigated computationally; the reactions investigated include Friedländer and Knoevenagel reactions catalyzed by Cu3BTC2 metal organic framework (MOF) and an intramolecular cyclisation of unsaturated alcohols catalyzed by zeolite H-ZSM-5. It was found that the reaction mechanisms of all three reactions are controlled by a high concentration of active sites in materials. Reaction intermediates interact with more than one active site simultaneously. This novel concept of "multiple-site" interactions is described. The concerted effect of two catalytic sites leads to a decrease of activation barriers on reaction paths of Friedländer and Knoevenagel reactions. On the contrary, a simultaneous interaction of reactants with two active sites has a negative effect on reaction rate in case of alcohol cyclization catalyzed by H-ZSM-5; it was found that the interaction with dual sites results in the increase of activation barriers and diffusion limitations. In case of Knoevenagel reaction catalyzed by CuBTC, the adsorption of reaction precursor to the reaction site allows the creation of a dynamic defect in the MOF framework that subsequently catalyses the reaction. Both, the multiple sites effect and the dynamical defect formation effect... Pomocí výpočetních metod byly zkoumány mechanismy tří chemických reakcí: Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce katalyzované organokovovým materiálem (tzv. "metal- organic framework") Cu3BTC2 a intramolekulární cyklizace nesaturovaných alkoholů katalyzovaná zeolitem H-ZSM-5. Bylo zjištěno, že reakční mechanismus všech tří reakcí je ovlivňován vysokou koncentrací aktivních míst v použitých katalyzátorech. Vysoká koncentrace adsorpčních míst dovoluje interakci reakčních intermediátů s více aktivními místy zároveň. V případě Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce dochází ke snížení aktivačních bariér v důsledku interakce reakčních intermediátů se dvěma katalyticky aktivními místy současně. Opačný efekt byl nalezen pro cyklizaci alkoholů v zeolitu, pro kterou bylo zjištěno, že současná interakce s dvěma aktivními místy zvedne aktivační bariéru reakce a zároveň omezí difúzi uvnitř zeolitu. Studie reakčního mechanismu Knoevenagelovy reakce odhalila (doposud nepopsanou) dynamickou tvorbu defektů v mříži organokovového materiálu. Tento defekt následně katalyzuje Knoevenagelovu reakci. Oba nově popsané efekty nabízí interpretaci dalších vlastností mikroporézních katalyzátorů s vysokou koncentrací aktivních míst. Keywords: Mechanismy chemických reakcí; metody funkcionálu hustoty; adsorpce; katalýza; výpočetní chemie; mikroporézní materiály; Mechanisms of Chemical Reactions; Density Functional Theory; Adsorption; Catalysis; Computational Chemistry; Microporous Materials Available in a digital repository NRGL
Teoretické studium mechanismů chemických reakcí probíhajících v mikroporézních materiálech

Mechanisms of three reactions catalyzed by microporous materials were investigated computationally; the reactions investigated include Friedländer and Knoevenagel reactions catalyzed by Cu3BTC2 metal ...

Položij, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty)
Nývltová, Petra; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
Resumé Unfair Competition (Conception of Legal Regulation, Selected Facts in Issue) Cybersquatting - a term that is often used but less often defined. The purpose of this Thesis is to deal with this phenomenon, to try to define it and mainly to assess applicability of the legal regulation of unfair competition not only to this phenomenon but also to other unfair practices in the field of information technologies connected in some way with domain names. The Thesis has been divided into two basic parts: The first part deals with the conception of the legal regulation of unfair competition in the Czech Republic. Here, the signs of the general clause contained in Section 44(1) of the Commercial Code are discussed in detail and the doctrine of competitive relations that is mostly applied in practice is critically evaluated. The first part of this Thesis also includes a proposal for a solution to overcoming the limits of this doctrine in the form of a two-stage test of practices in commercial intercourse whose part is the proposed conception of the economic conflict of interest which allows the persons involved to take legal actions against those competitors who use unfair practices despite their company's objects being quite different. In this part, the reader can even find some de lege ferenda considerations... Resumé Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty) Cybersquatting, pojem, který je hojně užíván, méně často definován. Účelem této práce je zabývat se tímto fenoménem, pokusit se jej definovat a zejm. posoudit aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže nejen na tento jev, ale i na další nekalé praktiky v oblasti informačních technologií, které nějakým způsobem souvisejí s doménovými jmény. Práce je pro přehlednost rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá koncepcí právní úpravy nekalé soutěže v České Republice. V rámci této části práce, jsou podrobně rozebrány znaky generální klauzule obsažené v ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a kriticky zhodnocena převážně aplikovaná doktrína soutěžního vztahu. Součástí je i návrh řešení, který překlenuje limity této doktríny v podobě Dvoustupňového testu jednání v hospodářském styku, jehož součástí je navržená koncepce hospodářsko-zájmového střetu, která umožňuje postihovat nekalé praktiky mezi soutěžiteli se vzdálenými předměty činnosti. V této části lze nalézt i některé úvahy de lege ferenda, které se týkají právní úpravy nekalé soutěže začleněné do nového občanského zákoníku. Druhá část se již zaměřuje na problematiku nekalých praktik v oblasti informačních technologií - internetu a je rozdělena do čtyř kapitol: Doménové... Keywords: nekalá soutěž doménové jméno cybersquatting; unfair competition domain name cybersquatting Available in a digital repository NRGL
Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty)

Resumé Unfair Competition (Conception of Legal Regulation, Selected Facts in Issue) Cybersquatting - a term that is often used but less often defined. The purpose of this Thesis is to deal with this ...

Nývltová, Petra; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.
Zárybnický, Lukáš; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
The rigorous thesis deals with the granting of public contracts in the so-called simplified below-threshold procedure under the current and effective legislation. The introduction of the rigorous thesis defines the basic concepts related to public contracts, divides public contracts according to their types, and analyzes the principles associated with public procurement. The main body of the rigorous thesis focuses in particular on the procedure applied by the contracting authority and tenderers in the simplified below-threshold procedure, from the contracting authority's intent to announce the public contract to the completion of the tendering procedure; the thesis also takes into account further duties and acts related to the completion of the tendering procedure. The individual stages of public procurement in a simplified below-threshold procedure are divided into relatively separate stages, of which the entire public procurement process is composed. In light of the fact that the new legislation concerning public contracts has been applied in practice only for a very short period of time, the purpose of the rigorous thesis is also to compare the current legislation with the previous legislation in the individual parts of the thesis, and thus provide a comprehensive overview of the changes made... Rigorózní práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek v rámci tzv. zjednodušeného podlimitního řízení dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Úvod rigorózní práce obsahuje zejména vymezení základních pojmů souvisejících s veřejnými zakázkami, rozdělení veřejných zakázek dle jejich druhů a dále podrobný rozbor zásad spojených se zadáváním veřejných zakázek. Hlavní část rigorózní práce je zaměřena zejména na postup zadavatele veřejné zakázky a účastníků zadávacího řízení v podobě zjednodušeného podlimitního řízení, a to od úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku až po ukončení zadávacího řízení, resp. práce zohledňuje také další povinnosti a úkony spojené s ukončením zadávacího řízení. Jednotlivé fáze spojené se zadáním veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení jsou pak rozděleny do relativně samostatných fází, ze kterých se celý proces zadání veřejné zakázky sestává. Účelem rigorózní práce je vzhledem ke skutečnosti, že nová úprava zadávání veřejných zakázek je aplikovaná v praxi pouze velmi krátce, v rámci jednotlivých její částí srovnat současnou právní úprava s úpravou předchozí. Část této práce se věnuje také historickému vývoji veřejných zakázek zejména z pohledu zjednodušeného podlimitního řízení a také úpravě veřejných zakázek v mezinárodní právní úpravě, a to zejména v... Keywords: Zjednodušené podlimitní řízení; veřejné zakázky; zadavatel; Simplified underlimit proceeding; public procurement; contracting authority Available in a digital repository NRGL
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

The rigorous thesis deals with the granting of public contracts in the so-called simplified below-threshold procedure under the current and effective legislation. The introduction of the rigorous ...

Zárybnický, Lukáš; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Počítačové modelování vývoje tkání
Bednář, Vojtěch; Hedrlín, Zdeněk
2017 - English
Title: Computer Modeling of Tissue Development Author: Vojtech Bednaf Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlm, CSc. Abstract: This thesis describes hybrid individual cell-based approach to modeling of systems of biological cells. In the first part reaction-diffusion model of environment is introduced together with vax equilibrium and model of cell based on zygotic graph and cumulative states. Further, simulations modeling three biologically motivated situations are introduced: Lumen formation, tumour growth, and cellular migration in chronic inflammation. The first model shows a scenario of hollow structure formation based on directional division and cellular migration. The second model is concerned with the growth of a progeny of a slightly damaged cell. The resulting tumour exhibits three stages of malign transformation. Further, emergence of an aggressive tumour without detectable precursor is observed on one hand and a continual transformation of a benign neoplasm into a malign one is seen on the other hand. Each of these cases is a consequence of different parametrization of the model situation. The last model analyses the role of membrane enzymatic activity in migrating cells of the immune system in chronic inflammation. In this model it is observed that... Nazev prace: Poci'tacove modelovani vyvoje tkam' Autor: Vojtech Bednar Katedra: Katedra aplikovane matematiky Vedoucl: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlin, CSc. Abstrakt; Tato prace popisuje hybridnf na individualni bunce zalozeny pristup k modelovani soustav biologickych bunek. V prvnl casti je zaveden reakcne-difuzni model prostredl, vaxove ekvilibrium a model bunky postaveny na zygotickem grafu a kumulacnfch stavech. Dale jsou pfedstaveny simulace modelujicf tri biologicky motivovane situace: Vznik dutiny, rust nadoru a bunecnou migraci v chronickem zanetu. Prvnl model ukazuje scenar formovanl dute struktury zalozeny na smerovem delenl a bunecne migraci. Druhy model se zabyva rustem potomst\'a mime poskozene bunky. Vysledny nador vykazuje tri stadia malignl transformace. Dale je pozorovan jak vznik agresivnlho nadoru bez detekovatelneho prekurzom na jedne strane tak postupna transfonnace benignlho utvaru na malignl na druhe, kazdy jako dusledek jine parametrizace modelove situace. Poslednl model se zabyva analyzou role membranove enzymaticke aktivity na migrujlclch buhkach imunitnlho systemu v chronickem zanetu. V tomto modelu je pozorovano, ze absence teto aktivity je zodpovedna za chovani odpovldajlcl chronickemu zanetu, namisto fyziologicky relevantnl imunitnl odpovedi. Klicova slova: hybridnl model, agentne... Available in a digital repository NRGL
Počítačové modelování vývoje tkání

Title: Computer Modeling of Tissue Development Author: Vojtech Bednaf Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlm, CSc. Abstract: This thesis describes hybrid ...

Bednář, Vojtěch; Hedrlín, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Počítačová kriminalita: Vybrané aspekty postihu v mezinárodním prostředí
Rademacherová, Kristina; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - Czech
The thesis deals with an issue of cybercrime prosecution in international environment. The text focuses on particular problems met by law enforcement agencies when prosecuting cybercrime. Within the prosecution, the emphasis is put on the aspects of detection and investigation of cybercrime. Within the thesis, cybercrime is understood as a part of computer crime. Computer crime is approached rather as global crime due to typical characteristics of information and communication technologies. Therefore, the international cooperation of law enforcement agencies is considered crucial. First chapter introduces the issue of computer crime, including adopted terminology. It discusses the transformation of computer crime and cybercrime following its historical development and broad forms of modus operandi. Criminological findings about perpetrators and victims of computer crime are discussed likewise. Second chapter deals with criminal law jurisdiction and enforcement within cyberspace. The accent is put on local applicability of criminal law and related jurisdictional conflicts with possible remedies. Third chapter concentrates on the interconnection of computer crime and organized crime, as well as computer crime and terrorism. Why and how are the perpetrators of organized crime and terrorism abusing... Rigorózní práce pojednává o postihu počítačové kriminality v mezinárodním prostředí. Zaměřuje se na problematické situace, s nimiž se orgány činné v trestním řízení v rámci postihu počítačové kriminality setkávají. Text se soustředí především na proces odhalování a vyšetřování počítačové trestné činnosti v širším kriminalistickém smyslu. Počítačová kriminalita je v textu vymezena široce - jako jev zahrnující i kybernetickou kriminalitu. Vzhledem k charakteristickým vlastnostem informačních a komunikačních technologií definuje práce počítačovou kriminalitu jako veskrze globální problém, při jehož postihu se ukazuje mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním řízení jako klíčová. První kapitola je obecným úvodem do problematiky počítačové trestné činnosti. Představuje základní terminologii počítačové trestné činnosti, ukazuje na historickém vývoji její transformaci, stručně seznamuje s širokým spektrem jednání. Kapitola shrnuje rovněž z kriminologického hlediska dostupné poznatky o pachatelích a obětech počítačové kriminality. Ve druhé kapitole následuje rozbor působnosti a vynutitelnosti trestněprávní normy v kyberprostoru. Text se zaměřuje na uplatnění pravomoci orgánů činných v trestním řízení v rámci pravidel místní působnosti trestněprávních norem. Rozebírá jurisdikční konflikty a... Keywords: počítačová kriminalita; kybernetická kriminalita; kyberterorismus; mezinárodní justiční spolupráce; computer crime; cybercrime; cyberterrorism; international judicial cooperation Available in a digital repository NRGL
Počítačová kriminalita: Vybrané aspekty postihu v mezinárodním prostředí

The thesis deals with an issue of cybercrime prosecution in international environment. The text focuses on particular problems met by law enforcement agencies when prosecuting cybercrime. Within the ...

Rademacherová, Kristina; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Materiální vazební právo
Glogarová, Jana; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
2017 - Czech
The rigorous thesis deals with custody, a juridical institute, which is considered as one of the custodial instruments in criminal law. The main theme is material custodial law consisting in defining of concept of custody, substantial attributes of custody, basic conditions necessary for taking accused into custody, the reasons for custody and last, but not least, in defining instruments which are capable to substitute custody and these abovementioned considering legislation, jurisprudence and specialist literature. The thesis offers discursion into history of custody, how the legislation changed owing to adoption of new Rules of Criminal Procedures and their novelizations, and it follows also constitutional and international contexts of custody. The thesis contains the specificity of enactments relating to adolescents and custody in relation to the legal acts with foreign countries. Rigorózní práce se zabývá institutem vazby, který je jedním ze zajišťovacích prostředků trestního práva. Hlavním tématem je materiální vazební právo spočívající ve vymezení pojmu vazby, podstatných rysů vazby, základních podmínek použití tohoto institutu, konkrétních vazebních důvodů a v neposlední řadě i ve vymezení institutů nahrazujících vazbu, a to jak z hlediska právních předpisů, tak z pohledu judikatury a odborné literatury. Práce nabízí exkurs do historie institutu vazby, jak se měnil v důsledku přijímání nových trestních řádů a jejich novelizací, a věnuje se také ústavněprávním a mezinárodním souvislostem vazby. Zahrnuta je také zvláštní úprava vazby ve vztahu k mladistvým či vazba při uskutečňování právního styku s cizinou. Keywords: Vazba; vazební důvody; materiální vazební právo; Custody; the reasons for custody; material custodial law Available in a digital repository NRGL
Materiální vazební právo

The rigorous thesis deals with custody, a juridical institute, which is considered as one of the custodial instruments in criminal law. The main theme is material custodial law consisting in defining ...

Glogarová, Jana; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2017

Přípravek s terbinafinem aplikovatelný na mykózy
Burgetová, Lenka; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Lenka Burgetová Consultant: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Title of Thesis: The application of Terbinafine in the treatment of Mycosis The theoretical part of this thesis includes an overview of the use of nanoparticles in the treatment of infectious diseases. Some metal nanoconstructs are known to possess antimicrobial activities. Nanoparticles offer significant benefits but at the same time there are some disadvantages compared to conventional antimicrobial agents. Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) has been developed to act as a drug delivery system in various biomedical applications. As a biodegradable polymer, its hydrolysis leads to metabolite monomers, causing minimal systemic toxicity. The main focus of this thesis is on experimental part. Nanoparticles were prepared by the emulsion solvent distribution and evaporation method. The internal part of the emulsion contains polyesters of aliphatic hydroxyacids which were synthesized at my academic supervisor's departmental laboratory. It was found that these acids have both suitable constitution and molecular weight. Binary mixtures were prepared from these carriers or ternary mixtures by adding Terbinafine as a model... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Lenka Burgetová Konzultant: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Název diplomové práce: Přípravek s terbinafinem aplikovatelný na mykózy V teoretické části předložené práce je přehled využití nanočástic v terapii infekčních onemocnění spolu s používanými nanomateriály a zhodnocení jejich rozdílných vlastností oproti klasickým formám. S výhodou jsou používány polymerní nanočástice, pozornost je věnována především těm, které obsahují poly(mléčnou-ko-glykolovou) kyselinu (PLGA), která se hydrolýzou mění na tělu vlastní látky, a tak sama o sobě způsobuje minimální nežádoucí účinky. Díky tomu našla široké biomedicínské využití při výrobě částicových přenašečových systémů. Těžiště práce je v experimentu. Byla studována emulzní metoda za rozdělování rozpouštědla. Z faktorů složení vnitřní fáze emulze byla pozornost věnována volbě polyesterů alifatických hydroxykyselin, syntetizovaných na pracovišti školitele, vhodných z hlediska jejich konstituce a molekulové hmotnosti. Z těchto nosičů byly připraveny binární směsi jejich mísením v různých poměrech nebo ternární směsi s terbinafinem jako modelovým léčivem. Byly použity ethylmethylketon a ethylacetát jako rozpouštědla polymerů. Emulgátorem byl... Available in a digital repository NRGL
Přípravek s terbinafinem aplikovatelný na mykózy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Lenka Burgetová Consultant: Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Title of Thesis: ...

Burgetová, Lenka; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases