Number of found documents: 1092
Published from to

Konkurenční doložka
Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
2017 - Czech
The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its advantages and disadvantages and to make a conclusion, whether the current legislation meets the requirements of both contracting parties. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects of non-competition clause, its history and its current problems. Chapter One is introductory and describes the competition in general and in Labour law. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes the difference between the competition during the employment relationship and after termination of the employment. Part Two describes the basic terminology and the current state of a non-competition clause. Chapter Two focuses on the history of the non-competition clause in our legislation and illustrates the evolution of such institute. This chapter is subdivided into three parts. Each of them focuses on a specific historical period in the evolution of the non-competition clause. Chapter Three examines non-competition clause in the recent legislative history and comprises of four parts. Part One contains the wording of a non-competition clause in the Labour law... RESUMÉ: Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady a zápory, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí, zda současná právní úprava splňuje předpoklady pro uzavření takové dohody, oběma smluvními stranami. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty, jež konkurenční doložka přináší, ale také její historií a jejími současnými problémy. První kapitola je kapitolou úvodní a popisuje pojem konkurence, jak obecně, tak i v pracovním právu. Tato kapitola se člení do dvou podkapitol. První z nich popisuje rozdíl mezi konkurencí během pracovního poměru a konkurencí až po skončení pracovního poměru. Druhá část obsahuje popis základní terminologii a stav, ve kterém se konkurenční doložka v našem právním řádu nachází. Třetí kapitola se věnuje historii institutu konkurenční doložky v našem právním řádu a vykresluje průběh, jakým se institut vyvíjel. Kapitola je rozdělena do tří částí. Každá z nich se soustředí na specifické historické období, které vývoj konkurenční doložky provázelo. Třetí kapitola zkoumá konkurenční doložku ve smyslu její současné právní úpravy a skládá se ze čtyř částí. První z nich obsahuje... Keywords: konkurenční doložka; pracovní právo; zákaz konkurenčního jednání zaměstnance; odstoupení od smlouvy; non-competition clause; labour law; ban on employee's competitive behaviour; withdrawal from the contract Available in a digital repository NRGL
Konkurenční doložka

The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its ...

Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce
Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
2017 - English
Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast magnesium alloy was studied using light optical, electron and atomic force microscopy. The effect of annealing temperature on the microstructure was tested. Mechanical properties of a thin magnesium strip were investigated by means of microhardness tests and tensile tests at a relatively low strain rate 10-3 s-1 . Results show that the ductility of the twin roll cast strip increases with increasing deformation temperature, however, a remarkable decrease was observed at about 200 řC. This effect appears also in a conventionally cast ingot of a master alloy and is caused by a change of a deformation mode occurring at this temperature. Moreover, the effect of severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties was studied. Equal channel angular pressing was applied on magnesium strip samples and lead to a significant grain refinement accompanied by an unfavorable strengthening of the initial basal texture, which is effectively suppressed by a subsequent annealing. A constrained groove pressing was for the first time successfully applied on AZ31 twin-roll cast strip leading to an increase of... Název práce: Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce Autor: Mariia Zimina Abstrakt: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 připravená metodou plynulého odlévání mezi válce byla studována pomocí světelné a elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a byl testován vliv zvýšené teploty na výslednou mikrostrukturu materiálu. Mechanické vlastnosti byly zkoumány měřením mikrotvrdosti a tahovými zkouškami při relativně nízké rychlosti deformace 10-3 s-1 . Výsledky ukazují, že tažnost studovaného materiálu roste s rostoucí teplotou deformace, avšak v okolí 200 řC se tažnost plynule odlévaného materiálu značně snížila. Tento efekt byl pozorován i u konvenčně odlitého materiálu a je pravděpodobně způsoben změnou deformačního mechanismu indikovaného při této teplotě. Dále byly studovány změny mikrostruktury a mechanických vlastností způsobené intenzivní plastickou deformací. Materiál byl deformován metodou pravoúhlého protlačování rovnostrannými kanály, což vedlo ke značnému zjemnění velikosti zrn a zvýraznění počáteční bazální textury, která je však při následném žíhání téměř zcela potlačena. Poprvé byla také úspěšně použita metoda lisování asymetrickou rýhovanou matricí na stejné slitině. Výsledkem bylo opět zjemnění velikosti zrn, výrazný nárůst mikrotvrdosti... Keywords: hořčíková slitina; twin-roll casting; intenzivní deformace; magnesium alloy; twin-roll casting; severe plastic deformation Available in a digital repository NRGL
Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce

Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast ...

Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení
Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
2017 - Czech
This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and to evaluate the current legislation. The first section of the thesis discusses the basic terminology which might be encountered in the field of employment and explanation of which is necessary for subsequent presentation. The second section is devoted to the institute of employment applicant. It focuses primarily on specification of requirements that a person has to meet to be eligible to become an employment applicant and legal barriers that might prevent a person to acquire the status of an employment applicant. Subsequently it deals with definition of basic rights and obligation following registration in the register of employment applicants. The aim of the third section is to describe the operation of the register of employment applicants itself and to capture its process from registration into the register until its termination. This section of my work also discusses services provided by the regional branches of the Labour Office of the Czech Republic to the employment applicants, i.e. especially employment arrangement, consultation and information services. The final part of the thesis is... Cílem mé diplomové práce bylo podat výklad o institutu evidence uchazečů o zaměstnání, přiblížit jednotlivé případy, kdy tato evidence může být skončena a zhodnotit stávající právní úpravu zaměstnanosti. V první části se práce zabývá základními pojmy, se kterými se lze v oblasti zaměstnanosti setkat a jejichž vysvětlení je třeba pro další výklad. Druhá část práce je věnována institutu uchazeče o zaměstnání. Zaměřuje se zejména na vymezení podmínek nezbytných pro to, aby se osoba mohla stát uchazečem o zaměstnání a překážek, které brání nabytí statutu uchazeče o zaměstnání. Dále se zabývá také vymezením základních práv a povinností, které jsou s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání spojena. V třetí části práce bylo mým cílem přiblížit samotnou podstatu evidence uchazečů o zaměstnání a postihnout její průběh od zařazení osoby do této evidence až do jejího skončení. Tato část mé práce se věnuje i službám, které krajské pobočky Úřadu práce poskytují uchazečům o zaměstnání, tedy zejména zprostředkování zaměstnání, poradenským a informačním službám. Poslední část práce je zaměřena na jednotlivé případy skončení evidence uchazeče o zaměstnání, které může spočívat buď v ukončení vedení dotyčného v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo ve vyřazení uchazeče o zaměstnání z této evidence nejčastěji v... Keywords: evidence uchazečů o zaměstnání; uchazeč o zaměstnání; skončení evidence uchazečů o zaměstnání; register of employment applicant; employment applicant; cessation of registration of an employment applicant Available in a digital repository NRGL
Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení

This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and ...

Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2017

Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce
Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
2017 - Czech
/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail devoted to the institute of the unreliable payer of the value added tax. This paper is divided into two basic parts, which are further divided into chapters and sub- chapters. After a brief introduction, the thesis is opened with an issue of collection and payment of taxes within which the author approaches the tax system in the Czech Republic with emphasis to the interpretation of the value added tax. The next chapter 4 deals with the basic tax securing institutes. The author introduces the ensuring of payment for immature and yet undetermined tax, the lien and the tax advances. In detail, the author presents the institute of liability for unpaid tax, primarily liability of the subscriber for the value added tax. The following chapter 5 briefly introduces the basics of the tax execution. The second part of this thesis deals with an analysis of the institute of the unreliable payer. First of all, it describes the process of introducing this concept into the Czech legal system and its intended goals. Furthermore, the basic characters of the institute are analysed in detail. At the same time, the process of... / Shrnutí Předkládaná rigorózní práce přináší přehled a analýzu aktuálních zajišťovacích institutů z oblasti daní v českém právním řádu a detailněji se věnuje institutu nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty. Práce je rozdělena do dvou základních částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Po krátkém úvodu je téma práce otevřeno problematikou placení a vymáhání daní, v rámci které autorka přiblíží systematiku a soustavu daní v ČR s důrazem na daň z přidané hodnoty. Významnou je následující kapitola 4 pojednávající o základních daňových zajišťovacích institutech. Představeno je zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň, zástavní právo a zálohy na daň. Detailněji se autorka věnuje institutu ručení za neodvedenou daň, především ručení odběratele za daň z přidané hodnoty. Následuje kapitola 5, ve které jsou krátce představeny základy daňové exekuce. Druhá část práce je tvořena výkladem o institutu nespolehlivého plátce DPH. Předně je popsán proces zavedení tohoto institutu do českého právního řádu a jeho zamýšlené cíle. Dále je institut detailně vymezen a jeho jednotlivé znaky podrobně rozebrány a analyzovány. Zároveň je představen proces získání statusu nespolehlivého plátce, zejména s důrazem na výkladové informace Generálního finančního ředitelství týkající se této... Keywords: Daň z přidané hodnoty; nespolehlivý plátce; zajištění daní; Value added tax; unreliable payer; securing taxes Available in a digital repository NRGL
Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce

/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail ...

Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Daňové aspekty insolvenčního řízení
Fuksová, Jana; Vybíral, Roman; Boháč, Radim
2017 - Czech
124 English abstract This doctoral thesis is apart from the obligatory introduction and conclusion divided into 6 chapters. The thesis focuses the tax aspects of the insolvency proceedings from both the procedural and substantive perspective. From the procedural point of view, the consequences of bankruptcy and ongoing insolvency proceedings are dealt with. Further the topic of recovery of tax debts is discussed. From substantive law areas, the thesis focuses on the taxes that are relevant generally for all taxpayer. The sector specific taxes such as excise duty and environmental taxes are excluded from this thesis. The brief definition of key terms of insolvency proceedings, including the categorization of receivables, is followed by the description of insolvency proceedings and individual methods of resolving bankruptcy. The following four chapters cover the tax aspects of insolvency proceedings itself. The first of them focuses on the procedural aspects. Firstly, the general consequences of a bankruptcy and insolvency proceedings is addressed. Further, the thesis deals with the deadline for extraordinary submission of tax returns that are closely connected to the bankruptcy. Also other tax proceedings instruments influenced by the insolvency are briefly dealt with. Last but not least, this chapter... 123 Český abstrakt Rigorózní práce je vedle obligatorního úvodu a závěru členěna do 6 kapitol. Práce se zaměřuje na daňové aspekty insolvenčního řízení, a to jak v rovině procesní, tak hmotněprávní. V rovině procesní je kromě dopadů rozhodnutí o úpadku a probíhající insolvenčního řízení do správy daní řešena rovněž problematika uspokojování daňových pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Z hmotněprávní oblasti se práce zaměřuje na ty daně, které se mohou týkat plošně veškerých daňových subjektů, vynechány jsou proto sektorově specifické daně, tj. daně spotřební a ekologické. Po stručném vymezení klíčových pojmů insolvenčního řízení, včetně vymezení jednotlivých kategorií pohledávek, je zařazen popis průběhu insolvenčního řízení a jednotlivých způsobů řešení úpadku. Následující čtyři kapitoly se potom věnují samotným daňovým aspektům insolvenčního řízení. První z nich se zaměřuje na procesní problematiku. Vedle obecných dopadů insolvenčního řízení na probíhající daňová řízení je pozornost věnována mimořádným termínům pro podání daňových tvrzení, která s insolvencí úzce souvisí. Stručně je pojednáno rovněž o ostatních institutech daňového řádu, kterého jsou insolvenčním řízením a úpadkem ovlivněny. Na závěr této kapitoly je zařazena sekce věnující se postavení daňových pohledávek v rámci insolvenčního... Keywords: insolvenční řízení; daňové řízení; daňové aspekty úpadku; insolvency proceedings; tax proceedings; tax aspects of bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty insolvenčního řízení

124 English abstract This doctoral thesis is apart from the obligatory introduction and conclusion divided into 6 chapters. The thesis focuses the tax aspects of the insolvency proceedings from both ...

Fuksová, Jana; Vybíral, Roman; Boháč, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Nguyenová, Lucie; Drápal, Ljubomír; Štefko, Martin
2017 - Czech
The intention of my thesis is to analyse legal provisions concerning occupational injuries and occupational diseases, comment amendments in this area of labour law and indicate meaning and content of above mentioned legal provisions in connection with court decisions and practical facts. The entire text is structured into chapters relating to particular topics connected with occupational injuries and diseases. At first the thesis introduces concept of liability with specifics that influence area of occupational injuries and diseases. Subsequent chapter contemplates recent events and system of legal insurance of employer's liability. Fourth chapter describes provisions implementing prevention of occupational injury and disease. Fifth chapter defines conception of occupational injury and occupational disease in detail, elaborates characteristic features, prerequisites, process of solving and possibility of employer's exemption. Sixth chapter reflects findings relevant to compensations provided to affected employee. Result of processing the topic is composed of comprehensive characterization of main terms and issues, with effort to indicate explanation of respective judgements and consider selected legal provisions. Cílem mé práce je analyzovat ustanovení právních předpisů týkajících se pracovních úrazů a nemocí z povolání, upozornit na novelizace v této oblasti pracovního práva a posoudit význam a obsah uvedených ustanovení právních předpisů ve spojení s judikaturou a skutečnostmi vyplývajícími z praktického uplatnění těchto ustanovení. Celý text je strukturován do kapitol vztahujícím se k jednotlivým tématům spjatým s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Práce nejprve představuje pojetí odpovědnosti se specifickými rysy, které ovlivňují oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání. Následující kapitola pojednává o aktuálních událostech a systému zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola popisuje ustanovení, jejichž cílem je realizace prevence. Pátá kapitola se zabývá detailním vymezením pojmu pracovního úrazu a nemoci z povolání, rozvádí charakteristické rysy, předpoklady, postup při řešení a možnost zproštění se povinnosti. Šestá kapitola uvádí zjištění týkající se druhů náhrad poskytovaných postiženému zaměstnanci. Výsledkem zpracování vybraného tématu je komplexní charakteristika stěžejních pojmů a problematiky, se snahou o podání výkladu relevantních judikátů a zhodnocení vybraných ustanovení právních předpisů. Keywords: pracovní úraz; nemoc z povolání; náhrada; occupational injury; occupational disease; compensation Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

The intention of my thesis is to analyse legal provisions concerning occupational injuries and occupational diseases, comment amendments in this area of labour law and indicate meaning and content of ...

Nguyenová, Lucie; Drápal, Ljubomír; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda
Jančík, Marek; Vondráčková, Pavlína; Boháč, Radim
2017 - Czech
This rigorous thesis (thesis) deals with a legal regulation of the supreme audit institution on our territory. The task of the Supreme Audit Office is to verify whether the public authorities (the bodies executing public authority) manage public resources in accordance with the legal regulation and adequately, economically and effectively. The results of the activities of the Supreme Audit Office are the so-called audit conclusions. In view of the fact that the Supreme Audit Office has not been endowed with executive powers, these results of its activities do not lead directly to remedial action. The Supreme Audit Office provides chiefly feedback on the management of the state authorities to the Parliament of the Czech Republic, government, controlled person or body and also to general public since the audit conclusions are published. By way of its activities it contributes to stability and positive development of the state, therefore it is important to establish a suitable legal framework enabling the supreme audit institution to be endowed with sufficient competence and powers for proper fulfilling its goals. At the beginning of my thesis I am concerned with a classification of the Supreme Audit Office into the system of the control of public administration. Other bodies participating in the... Předkládaná rigorózní práce (práce) pojednává o právní úpravě nejvyšší auditní instituce na našem území. Úkolem Nejvyššího kontrolního úřadu je prověřovat orgány veřejné moci, zda nakládají s veřejnými zdroji (v souladu s právními předpisy) účelně, hospodárně a efektivně. Výsledkem činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu jsou tzv. kontrolní závěry. Vzhledem k tomu, že NKÚ není nadán exekutivními pravomocemi, nevedou výsledky jeho činnosti ke zjednání nápravy přímo. Nejvyšší kontrolní úřad poskytuje především zpětnou vazbu o hospodaření státních institucí Parlamentu České republiky, vládě, kontrolované osobě a s ohledem na skutečnost, že se kontrolní závěry zveřejňují tak i široké veřejnosti. Přispívá svou činností ke stabilitě a příznivému vývoji státu, proto je důležité, aby byl vytvořen kvalitní právní rámec poskytující nejvyšší auditní instituci dostatek kompetencí a pravomocí k řádnému naplňování svých cílů. Na začátku se zabývám zařazením Nejvyššího kontrolního úřadu do systému kontrol veřejné správy. Dalšími subjekty podílejícími se na kontrole veřejné moci jsou správní orgány, Parlament, soudy, veřejný ochránce práv (ombudsman) a okrajově také soukromé fyzické a právnické osoby, jež se na kontrole podílejí prostřednictvím individuálních a kolektivních podání. V další (druhé) části podrobně... Keywords: kontrola; veřejná správa; nejvyšší auditní instituce; auditing; public administration; supreme audit institution Available in a digital repository NRGL
Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda

This rigorous thesis (thesis) deals with a legal regulation of the supreme audit institution on our territory. The task of the Supreme Audit Office is to verify whether the public authorities (the ...

Jančík, Marek; Vondráčková, Pavlína; Boháč, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay
Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
2017 - English
Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino framework provides the best measurement of mixing angle of θ13 and the value of effective mass squared difference ∆m2 ee with comparable precision with other experiments. The unprecedented precision of Daya Bay motivates us to extend our search beyond standard three-neutrino oscillation scheme. It this thesis, we have explored two scenarios of possible physics Beyond Standard Model (BSM). We have tested the fundamental symmetry of the nature by searching for the Lorentz Invariance violation effect within the framework of the Standard-Model Extension (SME). Such an effect could be observed as a deviation from three- neutrino oscillation prediction in the oscillated antineutrino spectrum. Since we have not observed any significant deviation, we have been able to set the limits on the SME parameters. Some of the limits were measured for the first time while some turned out not to be competitive with the measurement of other experiments. We have also performed search for Non-standard Interactions (NSIs) in the Daya Bay. Being forbidden in the Standard Model, these interactions are predicted by BSM theories for which... Pozorovaný deficit reaktorových elektronových antineutrin na krátkých vzdálenostech v experimentu Daya Bay může být vysvětlen pomocí jevu oscilací neutrin. Měření, za předpokladu existence tří vůní neutrin, nám poskytuje nejpřesnější hodnotu směšovacího úhlu θ13 a hodnotu efektivního rozdílu kvadrátu hmotností m2 ee s přesností srovnatelnou s ostatními experimenty. Přesnost, s jakou měří experiment Daya Bay tyto parametry, nás motivuje k rozšíření našeho zkoumání za hranice standardních oscilací se třemi vůněmi neutrin. V této práci jsme zkoumali dva možné scénáře fyziky za Standardním Modelem (SM). Jako první jsme testovali platnost symetrie lorentzovské invariance pomocí hledání jejího narušení v rámci modelu Standard-Model Extension (SME). Narušení by bylo pozorováno jako odchylka od předpovědi standardních oscilací v zoscilovaném energetickém spektru antineutrin. Naše analýza poskytla limity na parametry SME, jelikož nebyla pozorována žádná výrazná odchylka od standardních oscilací. Některé z těchto limitů byly naměřeny vůbec poprvé. Za druhé jsme zkoumali možné efekty nestandardních interakcí (NI) v oscilacích v experimentu Daya Bay. Takové interakce jsou zakázané ve SM, ale mohou být dovolené v teoriích za SM, pro které je SM nízkoenergetická limita. Nestandardní interakce by se projevily v procesu... Keywords: neutrina; oscilace neutrin; neutrinos; neutrino oscillations Available in a digital repository NRGL
Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay

Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino ...

Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách
Křížová, Kateřina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Kateřina Dostálová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma Thesis: HPLC method development and validation for analysis of anthocyanins in highbush blueberries HPLC method for simultaneous determination of anthocyanins: delphinidin-3-O-galactoside, delphinidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O-galactoside, cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O- arabinoside, peonidin-3-O-glucoside and malvidin-3-O-galactoside in 21 varieties of blueberries ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' and 'Rancocas') was developed and optimized in this thesis. Kinetex PFP column, 150 x 4.6 mm (particle size 2.6 µm) was used for the analysis. The detection was performed by DAD detector at 520 nm, column temperature of 50řC using gradient elution with a mobile phase of acetonitrile/ 2 % formic acid at a flow rate of 1.0 ml/min. The total time of the analysis of one sample took 21 minutes. Keywords: HPLC, blueberries, anthocyanins, polyphenols, antioxidants, delphinidin-3-O- galactoside, delphinidin-3-O-glucoside,... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Dostálová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována HPLC metoda pro současné stanovení antokyanů: delfinidin-3-O-galaktosidu, delfinidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-galaktosidu, kyanidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-arabinosidu, peonidin-3-O-glukosidu a malvidin-3-O- galaktosidu ve 21 odrůdách kanadských borůvek ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' a 'Rancocas'). K analýze byla využita kolona Kinetex PFP, 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 µm). Detekce byla provedena DAD detektorem při vlnové délce 520 nm, teplotě kolony 50řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril/ 2 % kyselina mravenčí s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Celková doba analýzy jednoho vzorku trvala 21 minut. Klíčová slova: HPLC, borůvky, antokyany, polyfenoly, antioxidanty, delfinidin-3-O- galaktosid, delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-galaktosid, kyanidin-3-O-glukosid,... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Kateřina Dostálová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma ...

Křížová, Kateřina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi
Kratochvíl, Jiří; Kotora, Martin; Pour, Milan
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate Mgr. Jiří Kratochvíl Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Synthesis of Specifically Substituted Heterocycles via Catalytic Reactions This Ph.D. thesis deals with the synthesis of γ-alkylidene-α,β-unsaturated δ-lactones and lactams. Migita- Stille cross-coupling served as the key step in their preparation. Catalysis with palladium black was applied to the synthesis of the lactones and we demonstrated that it doesn't act as heterogeneous catalyst. Instead, it's only a precursor for catalytically active species, which is generated in situ and its true nature is unknown. The palladium nanoparticles are most likely responsible for the catalysis, although involvement of complexed atomic palladium cannot be excluded. Palladium black catalysis was also successfully applied to the synthesis of a series of structurally different substrates, which demonstrates its versatility and it was also proved that the catalyst can be easily recycled by simple filtration. An unusual Tsuji-Trost reaction then enabled transfer of the alkylidene substituent of the lactones to C5 furnishing polysubstituted heterocycles. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát Mgr. Jiří Kratochvíl Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi Tato práce pojednává o syntéze γ-alkyliden-α,β-nenasycených δ-laktonů a laktamů. Jako klíčový krok byl využit Migita-Stilleho cross-coupling. U syntézy laktonů byla využita katalýza palladiovou černí a bylo demonstrováno, že se nejedná o heterogenní katalyzátor v pravém slova smyslu, ale pouhý prekurzor pro katalyticky aktivní species. Ta je generována in situ a pravděpodobně se jedná o koloidní nanočástice palladia, byť nelze vyloučit účast jednotlivých komplexovaných atomů kovu. Katalýza palladiovou černí byla poté úspěšně uplatněna na řadě strukturně variabilních substrátů. Tím byla demonstrována její všestranná použitelnost a bylo také prokázáno, že katalyzátor lze jednoduchou filtrací recyklovat. Objev neobvyklé Tsuji- Trostovy reakce dále umožnil konverzi připravených δ laktonů na polysubstituované heterocykly. Available in a digital repository NRGL
Syntéza specificky substituovaných heterocyklů katalytickými reakcemi

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate Mgr. Jiří Kratochvíl Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of ...

Kratochvíl, Jiří; Kotora, Martin; Pour, Milan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases