Number of found documents: 236
Published from to

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781
Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
2013 - Czech
Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských poměrů jsou pak sledovány s využitím mikrohistorických přístupů v rámci panství Rychmburk (jižní část Chrudimska). Kromě reflexe tuzemské i zahraniční literatury byla využita řada písemných pramenů různé provenience. Metodologicky se práce opírá zejména o přístupy sociálních dějin a historické antropologie. Keywords: náboženství; rekatolizace; nekatolíci; protestanti; evangelíci; Čechy; Chrudim; 17.-18. století; religion; recatholisation; non-Catholics; protestants; evangelicals; Bohemia; 17th-18th century Available in the UPCE Library.
Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781

Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských ...

Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
Univerzita Pardubice, 2013

Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945
Novotný, René; Jiránek, Tomáš
2013 - Czech
Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých školáků. Cílem mělo být zjistit podíl poněmčitelného obyvatelstva v Protektorátu Čehy a Morava. Výsledek měl sloužit jako směrodatná informace pro budoucí germanizaci česko-moravského prostoru. Pobočka zakládala své služebny v jednotlivých regionech Protektorátu. Nedlouho na to získala pobočka další kompetence: posuzování vhodnosti smíšených sňatků, žádostí o přiznání německé státní příslušnosti, žádostí o umístění českých žáků do německých škol, selekci českých odborníků za účelem jejich nasazení v Říši atd. Došlo i na další rozsáhlé výzkumy českého obyvatelstva. Později se působnost rozšířila i do Říšské župy Sudety. Autor se věnuje především organizačním záležitostem pobočky, jejím kompetencím, personálním otázkám a vztahům s jinými německými úřady. Organizační vývoj rozdělil do čtyř fází: budovatelské, konsolidační, vrcholné a regresivní. Odhadl také počet osob rasově vyšetřených pracovníky pobočky od roku 1941 až do prvních měsíců roku 1945. Koncem války byla činnost pobočky postupně utlumována a nakonec byli její pracovníci připravováni na eventuální bojové nasazení. Autor se v práci snaží zasadit úlohu pobočky RuSHA do širšího kontextu germanizační politiky v českých zemích během nacistické okupace. Keywords: Hlavní rasový a osídlovací úřad SS; RuSHA; Protektorát Čechy a Morava; Říšská župa Sudety; rasová politika; germanizace; rasová selekce; rasové výzkumy; Race and Settlement Main Office of the SS; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; racial policy; Germanization; racial selection; racial research Available in the UPCE Library.
Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945

Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých ...

Novotný, René; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2013

Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť
Fojtík, Pavel
2012 - Czech
Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a kritickým odhadem tak čítající cca 600 až 700 hrobů náležejících slovanskému etniku 6. až 12. století. Mapuje tedy značný nálezový fond získaný od konce 19. století až do dnešních dnů. Přínosnými jsou zejména lokality dotčené moderně vedenými záchrannými archeologickými výzkumy posledních let - tj. venkovské pohřebiště 9. až začátku 10. století na Okružní ulici v Prostějově a řadová nekropole 11. století v Určicích, které byly využity k podrobnějším "modelovým" analýzám. Závěrem jsou též předloženy předběžné výsledky zcela nedávných odkryvů významného mladohradištního pohřebiště rozloženého u obce Dětkovice, okr. Prostějov. Keywords: Slované; Prostějov; hroby; pohřebiště; raný středověk; Slavs; graves; burial sites; early medieval Available in the UPCE Library.
Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť

Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a ...

Fojtík, Pavel
Univerzita Pardubice, 2012

Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů
Musil, Jan
2012 - Czech
Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o přerodu pravěkého a raně středověkého hradiště v plně institucionální město vrcholného středověku. Jedním z výrazných znaků královského města je i opevnění. Cílem rigorózní práce je provedení srovnávací analýzy písemných, ikonografických a archeologických pramenů a jejich korelace s výsledky stavebně historického průzkumu. Hlavní městská hradba vznikla záhy po lokaci města ve druhé polovině 13. století. Již během 15. století je těleso hlavní městské hradby pohlcováno zástavbou, což je jev známý i z jiných českých královských měst. Reakcí na toto porušení obranyschopnosti je vznik druhého pásma zděného opevnění, který je kladen k roku 1435. Výstavba této hradební linie je završena koncem 15. století postavením bašty Prachárny. Patrně ještě v tomto období vzniklo předsunuté provizorní dřevozemní opevnění, které známe z nejstarších chrudimských vedut. Současně je patrně využito k obraně i valové těleso na Novém městě. V průběhu první poloviny 16. století je zahájena výstavba zděného opevnění chrudimských předměstí. postaveny byly pouze branské objekty a jižní linie hradební zdi novoměstského předměstí. Výstavba byla přerušena patrně kvůli sankcím za účast v prvním stavovském povstání. následné požáry a hrůzy třicetileté války, při nichž byla městská populace silně zredukována, zabránily v pokračování výstavby. Keywords: středověk; města; opevnění; hradby; fortifikace; stratigrafie; archeologie; middle age; towns; fortification; town walls; stratigraphy; archeology Available in the UPCE Library.
Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů

Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o ...

Musil, Jan
Univerzita Pardubice, 2012

Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve
HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve

HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie
NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Drobné sakrální památky děkanátu Valašské Klobouky, jejich význam a historie

NAŇÁK, Aleš; POJSL, Miloslav; PARMA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye
FOLTAN, Pavel
2010 - Czech
Keywords: označování; fluorescenční spektrofotometrie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye

FOLTAN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Cutaneous lymphoid hyperplasia and other lymphoid infiltrates of the breast nipple
ŠÍMA, Radek
2007 - English
Keywords: lymfoidní tkáň; nemoci prsů Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cutaneous lymphoid hyperplasia and other lymphoid infiltrates of the breast nipple

ŠÍMA, Radek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Molecular identification of Cryptosporidium spp. in animal and human hosts from the Czech Republic
Ondřej Hajdušek
2007 - English
Keywords: parazitární nemoci; střeva; prvoci; mikrobiologie; stanovení Available in the NTK library.
Molecular identification of Cryptosporidium spp. in animal and human hosts from the Czech Republic

Ondřej Hajdušek
Národní technická knihovna, 2007

The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management
Táňa Štechová
2007 - English
Keywords: nižší rostliny; životní prostředí Available in the NTK library.
The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management

Táňa Štechová
Národní technická knihovna, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases