Number of found documents: 6032
Published from to

Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2017 - Czech
Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues relating to special regulation concerning some specific categories of employees or tax impacts, due to reach a complexity of this analysis. This thesis consists of ten chapters, each of them dealing with different aspects of vocational development of employees, especially questions relating to improvement of qualification, upgrading of qualification and qualification agreement. Opening part serves as an introductory part defining the reason for my research, the goals of this paper and representing its structure. Chapter One characterises the care of human resources in the view of constitutional-law and labour-law regulation. The chapter is subdivided into three parts based on approach to extent of the term "the care of employees" - narrower concept, broader concept and historical concept. Chapter Two narrows idea of the care of employees into the scope of vocational development of employees. The chapter is composed of six parts. Part One explores the relevant Czech legal regulation and also mentions European Union law. Part Two describes a substance of the term "qualification". Part Three explicitly specifies... Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny... Keywords: kvalifikace; odborný rozvoj zaměstnanců; qualification; vocational development of employees Available in a digital repository NRGL
Odborný rozvoj zaměstnanců

Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues ...

Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Rekognice
Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from the perspective of Criminal Procedure Law and criminology. Line-up is also a very specific act because the process of rebuilding takes place in human brain and can not be controlled or verified in any way. All these characteristics increase the requirements for proper preparation and execution of line-up. The rigorous thesis also points out the fact that line-up is an important procedural act even in cases where identification is not achieved or the result of a line-up is not credible, as such result can be used for further investigative procedures. The aim of the thesis is to comprehensively and clearly analyze the issues of line-up and to analyze if the current law regulation corresponds with importance of this procedural act. Further, the aim of the thesis is to analyze the process of line-up and its correctness and effectiveness. Relating to these aims, the thesis points out especially significant problems, imperfections and confusion associated with line-up and focuses on possible ways of their elimination. The first part of the rigorous thesis focuses on general knowledge of line-up, types of... Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se... Keywords: zvláštní způsoby dokazování; rekognice; znovupoznání; kriminalistika; specific methods of evidence; line-up; identification by line-up; criminalistic Available in a digital repository NRGL
Rekognice

This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from ...

Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Numerické řešení rovnic mělké vody
Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
2017 - Czech
The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are of hyperbolical type of the first or- der with a reactive term representing the bottom topology. We discretize the resulting system of equations by the implicit space-time discontinuous Ga- lerkin method (STDGM). In the literature, the explicit techniques are used most of the time. The implicit approach is suitable especially for adaptive methods, because it allows the usage of different meshes for different time niveaus. In the thesis we derive the corresponding method and an adaptive algorithm. Finally, we present usage of the method in several examples. 1 Práce se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tzv. mělké vody, kde zanedbáváme toky ve svislém směru. Tyto rovnice jsou hyperbolického typu 1. řádu s reaktivním členem daným topologií dna. Výsledný systém rovnic diskretizujeme pomocí impli- citní časoprostorově nespojité Galerkinovy metody (STDGM). V literatuře se obvykle užívají explicitní techniky, implicitní STDGM je vhodná přede- vším pro adaptivní metody, jelikož přirozeně umožňuje použití různých sítí na různých časových hladinách. V této práci odvodíme příslušnou metodu a adaptivní algoritmus. Nakonec prezentujeme použití metody na několika testovacích úlohách. 1 Keywords: rovnice mělké vody; numerická simulace; hyperbolické rovnice; nespojitá Galerkinova metoda; shallow water equations; numerical simulation; hyperbolic equations; discontinuous Galerkin method Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení rovnic mělké vody

The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are ...

Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Béreš, Ján
2017 - Czech
This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same time, it seeks common legal sources existing across national laws which provide definitions thereof. It attempts to find a common definition of contracts for work and how they differ from other similar contracts. It further defines some common basic features and problems related to contracts for work which apply in international trade or in cases where parties decide to formulate their contract by reference to international contract conditions. In that context, it primarily refers to construction contracts as the most common type of contract for work in international trade. At the same time, it focuses on the possible consequences of a breach of contract and emphasizes some parties' claims ensuing therefrom. Moreover, this work examines the definition of work defects and conditions for asserting claims as a specific topic, which relates to the definition of the subject matter of a contract for work and its basic features. Key words: contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of... Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo,... Keywords: smlouva o dílo; smlouva o dílo ve výstavbě; zhotovitel; objednatel; mezinárodní obchodní styk; mezinárodní vzorové obchodní podmínky; prameny pro určení práv a povinností; předmět plnění ze smlouvy o dílo; porušení smlouvy o dílo; nároky ze smlouvy o dílo; splnění povinnosti; podmínky pro uplatnění nároků; vada díla; uplatnění nároků z vad díla; contract for work; construction work; contractor; employer; international trade; sources for determining obligations; international contract conditions; subject matter of contracts for work; breach of contracts for work; claims from contracts for work; discharging obligations; conditions for asserting claims; work defects; asserting claims from work defects Available in a digital repository NRGL
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku

This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same ...

Béreš, Ján
Univerzita Karlova, 2017

Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme because I am interested in criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal environment, which has led me to a though of studying two for me the most interesting means of evidence used in a criminal procedure. This thesis is divided into eight parts, it starts with a brief introduction into evidence proceedings in Czech (the first part) and also in French legislation (the second part), in the third part I focus on the status of a witness in Czech legislation, the fourth part contains a French regulation and the fifth is a comparison of those two. I have chosen the exact same system so on, in the part six I deal with a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure, seventh part deals with an expert in French criminal procedure and finally in eighth part there is again a comparison of those two. In the first and second part I offer a brief introduction, in which I outline what the evidence proceedings in a criminal procedure, what can serve as... Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého... Keywords: svědek a znalec v trestním procesu Francie asistovaný svědek; witness and expert in a criminal procedure France assisted witness Available in a digital repository NRGL
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu

The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I ...

Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Právo na obhajobu v trestním řízení
Svobodová, Pavla; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
The thesis deals with the right of defense in criminal proceedings in the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters defining the legal rights of the defense at national and international level. The thesis deals with the historical development of the right of defense in the first chapter, defining certain differences of the former legal regulations up to the present. In the next part of the thesis, the institute of the right of defense is analyzed in terms of international and national legislation, including regulation at European Union level. The third chapter deals with the position of the accused, what the denomination carries in the various stages of the criminal proceedings, and what are his individual rights of defense, including material and formal defense. The third chapter follows the chapter analyzing the position of a lawyer in criminal proceedings. It focuses on its historical development, attorney's substitution, advocate's rights and duties, and individual ways of choosing a lawyer, including the necessary defense institute. The fifth chapter deals with a separate group of persons to whom statutory defense rights belong. Finally, the legal framework for the right of defense, including the de lege ferenda, is reviewed. The thesis also includes the case law of the... Práce se zabývá právem na obhajobu v rámci trestního řízení v České republice. Práce je členěna do několika kapitol, které vymezují právní úpravu práva na obhajobu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Práce se v první kapitole zaobírá historickým vývojem práva na obhajobu s vymezením určitých odlišností dřívějších právních úprav až do současnosti. V další části práce je rozebrán institut práva na obhajobu z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy, včetně úpravy na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se zabývá postavením obviněného, jaké označení nese v jednotlivých stádiích trestního řízení a jaká jsou jeho jednotlivá práva na obhajobu včetně obhajoby materiální a formální. Na třetí kapitolu navazuje kapitola rozebírající postavení obhájce v trestním řízení. Zaměřuje se na jeho historický vývoj, substituci advokáta, práva a povinnosti obhájce a jednotlivé způsoby volby obhájce včetně institutu nutné obhajoby. Pátá kapitola se věnuje samostatné skupině osob, kterým náleží zákonem stanovená obhajovací práva. Závěrem je zhodnocena právní úprava práva na obhajobu včetně návrhů de lege ferenda. Práce rovněž zahrnuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky. Keywords: právo na obhajobu; obhájce; trestní řízení; right of defense; defender; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Právo na obhajobu v trestním řízení

The thesis deals with the right of defense in criminal proceedings in the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters defining the legal rights of the defense at national and ...

Svobodová, Pavla; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Skončení pracovního poměru
Dvořák, Petr; Hůrka, Petr; Štangová, Věra
2017 - Czech
The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the enactment of the first legal regulation of Labour Law, which was Act No. 65/1965 Coll., The Labour Code, pursuant to Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, which replaced the above Act. Attention is given to the amendment of the Labour Code effective from January 1, 2012 which relates to arranging of a probationary period, termination of employment during the probationary period, the exceptions to the prohibition of dismissal, lengthening of the period of dismissal moderation of the court; sets a new reason for dismissal in section 52. h) of the Labour Code. This thesis also deals with the issue of termination of employment in EU countries (Finland, Belgium, Austria), namely agreement on termination of employment, dismissal and termination of employment during the probationary period. Attention is also given the comparison of Czech law with foreign law, international documents, legislation and numerous case law. In conclusion, the modified institute mass layoffs and legal documents related thereto are examined, in particular Council Directive 75/129/EEC of February 17, 1975 on the approximation of the... Rigorózní práce pojednává o pojmu pracovního poměru, dále o problematice skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil. Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce. V práci dále řeším vliv nového občanského zákoníku na platnou právní úpravu zákoníku práce, a to v oblasti skončení pracovního poměru. Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících... Keywords: Pracovní právo; skončení pracovního poměru; zákoník práce; Labour law; termination of employment; Labour Code Available in a digital repository NRGL
Skončení pracovního poměru

The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the ...

Dvořák, Petr; Hůrka, Petr; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Zájezd
Rosůlek, Jan; Pohl, Tomáš; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
Resume The aim of this thesis is to analyse the essential elements of a travel contract according to current legislation and to analyse the rights that a customer is entitled to. The thesis includes not just a comparison between previous legislation and that currently in effect - in some places it also offers a peek at the differences between current legislation and the Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council, which is to be transposed into the legal order of the Czech republic by July 1st 2017. The thesis can be divided into four main parts: The first part is an analysis of the essential elements of a travel contract, which are as follows: 1. tour - a pre-prepared package of services related to tourism; this part includes a definition of services this pre-prepared package comprises of, as demonstrated on current case law. The subsequent part concerns itself with the aforementioned Directive (EU) 2015/2302 and the newly established "package travel", which is in many way similar to a travel contract. 2. parties to the agreement - organiser, customer - firstly this part provides a positive and negative private law definition of the term "organiser". Furthermore, the public law requirements an organiser must meet are covered in this part. In the following chapter, the term... Cílem této práce je analyzovat náležitosti smlouvy o zájezdu dle platné legislativy a analyzovat nároky zákazníka, které mu mohou ze smlouvy o zájezdu vůči pořadateli vzniknout. V práci je porovnávána nejen v současné době účinná právní úprava s právní úpravou předcházející, ale na vybraných místech je porovnávána také s právní úpravou obsaženou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2015/2302, která má být do českého právního řádu transponována nejpozději s účinností od 1.7.2018. Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních částí. Prvná část se zabývá náležitostmi smlouvy o zájezdu, kterými jsou: i. zájezd. Zájezdem je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, jsou zde proto nejprve vymezeny jednotlivé služby, které tento soubor tvoří s uvedením relevantní judikatury. Následně je krátký prostor věnován také spojeným cestovním službám, což je nový institut, který přináší Směrnice evropského parlamentu a rady 2015/2302, který se svou podobou zájezdu velmi přibližuje. ii. smluvní strany - pořadatel, zákazník. Úvodem je vymezena soukromoprávní pozitivní a negativní definice pořadatele. Poté je uvedeno, kdo může být tímto pořadatelem a jaké musí splňovat požadavky dle veřejnoprávních předpisů. V kapitole věnované zákazníkovi je i tento pojem nejprve definován, následně jsou uvedena specifika,... Keywords: Zájezd; ochrana zákazníka; odpovědnost pořadatele; Tour; customer protection; organizer liability Available in a digital repository NRGL
Zájezd

Resume The aim of this thesis is to analyse the essential elements of a travel contract according to current legislation and to analyse the rights that a customer is entitled to. The thesis includes ...

Rosůlek, Jan; Pohl, Tomáš; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí
Kubásek, Pavel; Slepičková, Irena; Novotný, Jiří
2017 - Czech
Title: The role of the civic organizations in the life of the small municipalities Objectives: The main objective is to evaluate the relationship between civil society organizations and representatives of public administration in terms of their common aspiration to build cohesion in the former Association of Municipalities Neveklovsko. Defunct micro-region is also subject to consideration of future similar institutions. Methods: This multi-case study is based on analysis of data collected in selected community association Neveklovsko. The project will also draw information from public printed materials. This project will be based on semi-structured interviews with the mayors of municipalities and chosen representatives of civic associations. Results: We found that all municipalities of examined micro-region realize the importance and interest groups in the villages. Municipalities are trying to make these voluntary organizations to promote and ensure better social life of the inhabitants. Recently, the municipalities of the former micro-region worked together again in the celebrations of the 70th anniversary of the eviction of Neveklovsko. Recreating of micro-region is not in a sight. Any municipalities do not agree with the financing and therefore they have no further interest in this integration.... Název: Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí Cíle: Hlavním cílem je posoudit vztahy mezi zájmovými spolky a představiteli veřejné správy z hlediska jejich společného usilování o budování soudržnosti v obcích bývalého Sdružení obcí Neveklovska. Nefungující mikroregion je také předmětem zamyšlení nad budoucími podobnými institucemi. Metody: Jedná se o vícepřípadovou studii, která je založena na analýze nashromážděných dat z vybraných obcí Sdružení obcí Neveklovska. Projekt bude také čerpat informace z veřejných tiskových materiálů. Dále se tento projekt bude opírat o polostrukturované rozhovory se starosty jednotlivých obcí a s představiteli vybraných zájmových spolků. Výsledky: Zjistili jsme, že všechny obce zkoumaného mikroregionu si uvědomují důležitost zájmových spolků v obcích. Obce se snaží tyto dobrovolné organizace podporovat a zajišťovat lepší společenský život obyvatel. V poslední době obce bývalého mikroregionu opět spolupracovaly společně na oslavách 70. výročí vystěhování Neveklovska. Opětovný vznik mikroregionu je však v nedohlednu. Některé obce nesouhlasí s financováním, a tudíž nemají nadále zájem o tuto integraci. Klíčová slova: lokální veřejná správa, mikroregion, obec, občanské sdružení, sociální soudržnost, spolek, sportovní organizace, venkov Available in a digital repository NRGL
Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí

Title: The role of the civic organizations in the life of the small municipalities Objectives: The main objective is to evaluate the relationship between civil society organizations and ...

Kubásek, Pavel; Slepičková, Irena; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?
Dvořáková, Veronika; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman principle of mater semper cert est, pater semper incertus es is still valid at present whether the child is guaranteed the right to know his / her origin. The main idea of the whole work is that the child should always be guaranteed the opportunity to learn about his / her background. The first chapter of this paper presents a brief introduction to Roman law. On the principles and foundations of Roman law stands the continental system of law, which is still based on its principles by the legislator. One of the basic postulates of Roman law is the principle of mater semper in iure certa est, the meaning of which is defined in this chapter. The second chapter deals with the issue of children's rights, especially about the child's right to know their origin. The third chapter already provides a detailed analysis of the current legal regulation of parental determination. This chapter of the thesis is followed by other chapters dealing with individual selected legal institutes, which find intervention in the child's right to know their origins and where the possibility of determining who is the parents of... Tato rigorózní práce se zabývá problematikou určování rodičovství v souvislosti s právem dítěte znát svůj původ. Základní otázkou, kterou se předkládaná práce zabývá je, zda stará římská zásada mater semper certa est, pater semper incertus es v současné době stále ještě platí, zda je dítěti zajištěno právo znát svůj původ. Nosnou myšlenkou celé práce je především to, že dítěti má být vždy zaručena alespoň možnost dozvědět se informaci o svém původu. První kapitola předkládané práce přináší stručný úvod do problematiky římského práva. Na principech a základech římského práva stojí kontinentální systém práva, z jeho principů zákonodárce dodnes mnohdy vychází. Jedním ze základních postulátů římského práva je právě zásada mater semper in iure certa est, jejíž význam je v této kapitole definován. Druhá kapitola pojednává o problematice práv dětí, zejména o právu dítěte znát svůj původ. Třetí kapitola už přináší podrobný rozbor současné právní úpravy určování rodičovství. Na tuto část předkládané práce navazují další kapitoly, které se zabývají jednotlivými vybranými právními instituty, u kterých je shledán zásah do práva dítěte znát svůj původ a u kterých je možnost určit, kdo jsou rodiče dítěte, ztížena. Mnohdy je tato možnost dokonce zcela vyloučena. Kapitola čtvrtá se proto zaměřuje na asistovanou... Keywords: Původ dítěte; Rodičovství; Asistovaná reprodukce; Náhradní mateřství; Utajené porody; Babybox; The origin of the child; Parenthood; Assisted reproduction; Surrogacy motherhood; Childbirth with a covert maternal identity; Babybox Available in a digital repository NRGL
Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?

This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman ...

Dvořáková, Veronika; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases