Number of found documents: 6857
Published from to

Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese
Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
2018 - Czech
Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of nations to self- determination and its realization in the form of a unilateral secession. The key issue is the mutual relationship between the right to self-determination of nations and the right to territorial integrity of the state. This thesis deals with two main research questions, whether the unilateral secession can be described as a legal possibility of the state. Furthermore, which principle has more relevant in contemporary public international law in the assessment of unilateral secession: the principle of self-determination of nations or of the whole of the state. In the first chapter, first attention is devoted to the concepts of state and nation, and two fundamental principles of international law, namely the principle of self-determination of nations and the principle of territorial integrity of state territory, are analyzed. The second chapter introduces the most important theoretical approaches to secession theme, such as J. R. Wood, M. Hechter, D. L. Horowitz and especially A. Buchanan's Remedial theory. Further attention is paid in this chapter to the current adaptation of secession in public... Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou státnosti, národů, právem národů na sebeurčení a jeho realizací v podobě unilaterální secese. Klíčovým tématem je pak vzájemný vztah práva na sebeurčení národů a právem na územní celistvost státu. V práci jsou řešeny dvě výzkumné otázky, a to jestli je unilaterální secesi možné označit za legální možnost vzniku státu. A dále, která zásada má v současném mezinárodním právu větší váhu při posuzování unilaterální secese: zásada sebeurčení národů či celistvosti státu. V první kapitole je nejprve pozornost věnována pojmům stát a národ a rozebrány jsou i dvě základní zásady mezinárodního práva, a to zásada sebeurčení národů a zásada teritoriální integrity státního území. V druhé kapitole jsou představeny nejdůležitější teoretické přístupy k problematice secese jako například J. R. Wooda, M. Hechtera, D. L. Horowitze a zejména remediální přístup A. Buchanana. Dále je v této kapitole věnována bližší pozornost současné úpravě secese v mezinárodním právu a dále možným změnám mezinárodního práva v oblasti secese včetně analýzy role Mezinárodního soudního dvora při řešení otázek secese. Ve třetí kapitole jsou získané poznatky aplikovány na příkladech Bangladéše, rozpadu Jugoslávie, Kosova,... Keywords: secese; národ; sebeurčení; secession; nation; self-determination Available in a digital repository NRGL
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese

Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of ...

Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi
PROCHÁZKOVÁ, Renata
2018 - Czech
Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, omezení nadměrné konzumace alkoholu, zkvalitnění stravovacích návyků, podporu pohybové aktivity a podporu očkování proti chřipce. Jedná se o aktuální metodu, navrženou a podporovanou WHO v rámci primární i sekundární prevence chronických, neinfekčních i vybraných infekčních onemocnění. Cílem krátkých intervencí je prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti posílit zodpovědnost za vlastní zdraví a dosáhnout tak v populaci snížení incidence onemocnění, na jejichž vzniku se zásadní měrou podílí nezdravý životní styl. This rigorosum thesis deals with the topic of increasing health literacy of patients in practice using the method of brief interventions. Brief interventions have been practically applied for the purposes of nicotine withdrawal, limitation of alcohol consumption, improvement of dietary habits, support of physical activity and influenza vaccination. It is a current method developed and supported by WHO as part of primary and secondary prevention of chronic, non-infectious as well as some infectious diseases. The goal of brief interventions is to increase the health literacy with the purpose of motivating the patients to be accountable for their own health, and thus reduce the incidence of diseases associated with an unhealthy lifestyle in population. Keywords: Edukace; krátká intervence; sestra; pacient; zdravotní gramotnost; životní styl; Education; Brief Intervention; Nurse; Patient; Health Literacy; Lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi

Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, ...

PROCHÁZKOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ
ZEZULOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ

ZEZULOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání
STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání

STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.
Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
2018 - Czech
Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: A great part of matter in a space has a form of dust grains, tiny pieces of rocks with the dimensions of hundreds nanometers to hundreds micrometers. In this environment dust grains undergo collisions with energetic particles (electron, ions, UV photons) that leads to their charging and modification. The presented thesis studies ion-dust interactions and is focussed on dust grain modification through ion implantation and its destruction via sputtering process. Two compu- ter models are presented - first for computing the ion implantation profile in the grain and second, for the shape of the sputtered grain lying on the surface of a bigger object. The resulting shape of the grain is compared with that obtained experimentally. Important results of the thesis are measured sputtering yields for spherical SiO2 grains at several surface potentials obtained by simultaneous ion and electron bombardments. Keywords: ions, dust grains, sputtering, sputtering yield, implantation profile 1 Název práce: Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru Autor: Marek Vyšinka Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Značná část hmoty v kosmickém prostoru se nachází ve formě pracho- vých zrn, malých kousků hornin o rozměrech řádově stovek nanometrů až stovek mikrometrů. Prach je v tomto prostředí vystaven dopadu energetických částic (elektronů, iontů, UV záření), které jej nabíjejí, ale i rozrušují jeho strukturu. Předložená práce se zabývá interakcí iontů s prachovými zrny, která vede jednak k modifikaci jejich povrchu prostřednictvím implantace iontů, ale i k jejich de- strukci prostřednictvím odprašování. V rámci práce představujeme dva modely interakce iontů s prachovými zrny - první pro určení implantačního profilu iontů a druhý pro určení tvaru odprašovaného zrna ležícího na povrchu většího tělesa. Výsledný tvar odprašovaného zrna následně porovnáváme s experimentem. Dů- ležitým výsledkem této práce jsou změřené odprašovací výtěžky pro kulová zrna z SiO2 při různých povrchových potenciálech zrna, které byly dosaženy současným bombardováním ionty a elektrony. Klíčová slova: ionty, prachová zrna, odprašování, odprašovací výtěžek, implan- tační profil 1 Keywords: ionty; prachová zrna; odprašování; odprašovací výtěžek; implantační profil; ions; dust grains; sputtering; sputtering yield; implantation profile Available in a digital repository NRGL
Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.

Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., ...

Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání
MOTALOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních vlastností. This thesis is focused on displaying rotational and non-rotational quadrics in the central projection. It is structured as a collection of solved problems, with the emphasis on the derivation of the center projection of the quadric from the projective properties. Keywords: středové promítání; kvadrika; projektivní vlastnosti; central projection; quadric; projective properties Available in digital repository of UPOL.
Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání

Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních ...

MOTALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
2018 - Czech
The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical Church of Czech Brethren, the Czechoslovak Church and the Non-believers' Movement. The aim is to introduce individual religious entities, to show their mutual interaction and their ability to influence the surrounding society. The influence of religion is observed throughout the society, from the communal politics through the school education to the regional identity. This is all happening on the background of complex social processes (demographical, economic, cultural, political and social) that are properly taken into account. Another important topic of this work is the ability of religious organizations to respond adequately to the new challenges that emerge with these processes. The regional data identified are compared to similar urban areas and the rest of the country. Religious development in Pilsen should not only give evidence of the city itself, but also about the First Czechoslovak Republic as such. Key words: Czechoslovakia, First Republic, Pilsen, religion, social movement Tématem práce je náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918 1938), čímž se zde míní vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky, přes školství, až k regionální identitě. To celé se děje na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), které jsou náležitě reflektovány. Způsobilost náboženských organizací adekvátně odpovědět na nimiž tyto procesy přicházely, je dalším důležitým tématem práce. Zjištěné podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém. Klíčová slova Československo, první republika, Plzeň náboženství, sociální hnutí Keywords: Československo|první republika|Plzeň|náboženství|sociální hnutí; Czechoslovakia|First Republic|Pilsen|religion|social movement Available in a digital repository NRGL
Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical ...

Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu
Doubková, Dagmar; Jáč, Pavel; Sklenářová, Hana
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dagmar Doubková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of Thesis: Development of capillary electrophoresis method for the determination of three pharmacopoeial impurities in indomethacin. This thesis deals with the development of a micellar electrokinetic chromatography method for the determination of indomethacin impurities (4-chlorobenzoic acid, 5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid and 3,4-dichloroindomethacin). All separations were performed in a fused silica capillary with 50 µm id; total length 64.5 cm, effective length 56 cm and with extended light path (150 µm id) detection window. 1-naftylacetic acid (10 µg/ml) was used as an internal standard. The separations were carried out at 30 kV. The analytes were detected at the cathodic end of the capillary at 224 nm. A central composite design was applied for the optimization of the separation conditions. The effect of SDS concentration, content of methanol, concentration of phosphate buffer and buffer pH was studied at three levels. The optimized background electrolyte was: 20 mmol/L phosphate buffer (pH 7.57) containing 58 mmol/L SDS and 0% MeOH. The analysis time (with resolution of all compounds Rs ≥ 3.8) was shorter than 10... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Dagmar Doubková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název rigorózní práce: Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu Tato rigorózní práce se zabývá vývojem metody micelární elektrokinetické chromatografie pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu (4-chlorbenzoové kyseliny, 5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové kyseliny a 3,4-dichloroindometacinu). Pro separaci byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm, celkové délce 64,5 cm a efektivní délce 56 cm s bublinovou detekční celou o vnitřním průměru 150 µm. Jako vnitřní standard byla zvolena kyselina 1- naftyloctová (10 µg/ml). Analýza probíhala při napětí 30 kV. Analyty byly detekovány na katodickém konci kapiláry při vlnové délce 224 nm. Pro optimalizaci separačních podmínek byl použit centrálně kompozitní design. Byl zkoumán vliv koncentrace SDS, obsahu methanolu, koncentrace fosfátového pufru a pH pufru na třech úrovních. Jako optimální složení základního elektrolytu bylo zvoleno: 20 mmol/l fosfátový pufr (pH 7,57), 58 mmol/l SDS a 0 % (v/v) methanolu. Celková doba separace (s rozlišením všech sloučenin Rs ≥ 3,8) byla menší než 10 min. Linearita metody byla ověřena v... Available in a digital repository NRGL
Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dagmar Doubková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of Thesis: Development of ...

Doubková, Dagmar; Jáč, Pavel; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném
Čičmanec, Adam; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
2018 - Czech
Instruments of preparatory stage of civil proceeding Abstract Preparatory proceeding is one of the stages of civil procedure and involves complex of procedures granting the presiding judge an opportunity to clarify the fundementals of dispute, both legal and factual, to acquaint parties to the suit with anticipated course of legal proceeding and to secure efficient proceeding. One of the most distinctive features of the Czech civil proceeding is predominantly discursive and lengthy manner in which judges aporoach the case management. The preparatory stage plays critical role in determining the actual length and overall course of civil proceeding. Contrary to majority of other modern legal systems Czech law, legal doctrine and practise of the courts still somehow neglect the above mentioned importance of this stage. Moreover, this fact is admittedly linked to Czech system of civil proceeding still mainly embracing so called piecemeal type of civil proceedings where the pleading stage is followed by several short hearings where evidence and arguments are collected, instead of main hearing model widely accepted by countries taking significance of preparatory stage into account. The goals of this essay were to evaluate different instruments that Czech civil procedure law provides the judges during preparatory... Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném Abstrakt Příprava jednání je jednou z fází civilního soudního řízení. Zahrnuje soubor činností poskytujících předsedovi senátu příležitost jednak objasnit právní a skutkovou podstatu sporu, jednak obeznámit strany s předpokládaným průběhem řízení a dále zajistit efektivní a hospodárný průběh řízení. Jedním z příznačných negativ českého civilního soudnictví je převážně rozvláčný a zdlouhavý způsob, kterým soudy přistupují k vedení řízení. Příprava jednání hraje klíčovou roli při určení celkové délky a samotného průběhu civilního soudního řízení. Odlišně od moderních právních systémů, česká právní úprava, právní teorie a praxe nepřiznává této fázi řízení potřebnou důležitost. Tato skutečnost je nepochybně spjata s tím, že v českém systému civilního soudnictví nadále přetrvává postupný model soudního řízení, v němž po zjištění stanovisek stran následuje několik kratších soudních jednání, do nichž se soustřeďuje dokazování a kompletace argumentů stran. Odlišně od toho v zemích, které zohledňují důležitost přípravy jednání, má své místo model jediného hlavního jednání. Mezi cíle práce patří zhodnotit jednotlivé nástroje, které české civilní procesní právo poskytuje soudu v rámci přípravy jednání, označit nedokonalosti stávajícího systému, zjistit... Available in a digital repository NRGL
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném

Instruments of preparatory stage of civil proceeding Abstract Preparatory proceeding is one of the stages of civil procedure and involves complex of procedures granting the presiding judge an ...

Čičmanec, Adam; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2018

Poezie Sebastiana Satty
Šimková, Petra; Žáčková, Magdalena
2018 - Czech
(in English): The topic of this thesis is poetic work of the premier sardinian poet Sebastiano Satta, thematic constants and reflection of Sardinia in his work. The first chapter is dedicated to the brief overview of historic, social and political context of Sardinia from the unification of Italy until the first world war. Following chapters ale focused on the personal life and work of writor and his integration to the basic context of italian literature at the turn of the 19th and 20th century and their influence to his poetry. After that is thoroughly analyzed poetic work of Sebastiano Satta. There are also chapters regarding the questions of the language and thematic constants in the poetry of the writor. Follows analysis of minor poetry and collections of poems in chronologic way, as Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini and Canti del Salto e della Tanca. After that follows chapter regarding comparative analysis of motives in poetry of Carducci and Pascoli and the charter regarding reception of the writor's poetry. In the final chapter, based on these analysis are evaluated thematic constants and their progress in the course of collections of poems. (česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext Sardinie od sjednocení Itálie po první světovou válku. Následují kapitoly, věnující se básníkovu životu a dílu, posléze jeho začlenění do širšího kontextu italské poezie na přelomu 19. a 20. století a vlivu soudobých autorů na jeho tvorbu. Po úvodním představení básníkova života a doby, ve které tvořil, následují kapitoly, ve kterých je podrobně analyzována celé dílo Sebastiana Satty. Je zde věnován prostor i otázce jazyka, či jednotlivým tématickým konstantám básníkovy tvorby. Následují rozbory drobné poezie a básnických sbírek v chronologickém pořadí. Jedná se o sbírky Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini a Canti del Salto e della Tanca. Po jejich rozborech následuje kapitola věnující se motivické analýze vybraných Sattových básní ve srovnání s poezií Carducciho a Pascoliho a kapitola mapující ohlasy na Sattovo dílo. V závěru práce jsou na základě výše zmíněných analýz zhodnoceny jednotlivé konstanty v básnické tvorbě Sebastiana Satty a jejich vývoj v rámci jednotlivých sbírek. Keywords: Sardinie|Sebastiano Satta|poezie|italská literatura|Barbagia|banditismus|jazyk|dialekt|matka|otcovství|historie|Giosuè Carducci|Giovanni Pascoli; Sardinia|Sebastiano Satta|poetry|Italian literature|Barbagia|banditism|language|dialect|mother|fatherhood|history|Giosuè Carducci|Giovanni Pascoli Available in a digital repository NRGL
Poezie Sebastiana Satty

(in English): The topic of this thesis is poetic work of the premier sardinian poet Sebastiano Satta, thematic constants and reflection of Sardinia in his work. The first chapter is dedicated to the ...

Šimková, Petra; Žáčková, Magdalena
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases