Number of found documents: 5856
Published from to

Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx
Švadlenka, Jan
2017 - Czech
2 Abstract Multifunctional adapter protein and histone chaperone Daxx has been described in nu- merous cellular processes, including the regulation of apoptotic and stress signalling, antiviral response and processes connected to chromatin (e. g. transcription). Its influ- ence on chromatin-related processes is mainly carried out by several associated en- zymes, such as DNA-methyltransferase-1, histone deacetylases and chromatin- remodelling ATPase ATRX. In the complex with ATRX Daxx functions as a chaperone of histone-3.3, maintaining the constitutive heterochromatin e. g. at centromeric and telomeric regions. The main aim of this Thesis was a better understanding of the Daxx cellular functions through identification and functional characterization of its novel interacting proteins. Using the yeast two-hybrid screen, several such new Daxx-interacting proteins were identified. These proteins were mainly nuclear, connected to the regulation of chroma- tin-related processes. More detailed analysis focused on the interaction of Daxx with chromatin-remodelling ATPase Brg1. This interaction was confirmed both in vitro and in the cells, where Daxx and Brg1 associated mainly in high molecular weight pro- tein complexes. These likely chromatin-remodelling complexes contain, in addition to Brg1, several... 1 Abstrakt Multifunkční protein Daxx se jako adaptér či histonový chaperon podílí na značném množství buněčných pochodů zahrnujících regulaci apoptotické či stresové signalizace, antivirové odpovědi, transkripce a dalších pochodů spojených s chromatinem. Procesy, které souvisejí s chromatinem, Daxx ovlivňuje pomocí své interakce s DNA-metyltrans- ferázou-1, histondeacetylázami a s ATPázou remodelující chromatin ATRX. V kom- plexu s ní Daxx působí jakožto histonový chaperon pro histon-3.3, důležitý pro udržo- vání konstitutivního heterochromatinu například v oblasti centromer a telomer. Hlavním cílem této dizertační práce byla hlubší analýza buněčných funkcí proteinu Daxx za pomoci identifikace a funkční charakterizace nových proteinů, které s ním in- teragují. K jejich vyhledání byl použit kvasinkový dvojhybridní systém a výsledkem byla identifikace několika nových interagujících proteinů, převážně jaderných a spoje- ných zejména s regulací chromatinu. Detailněji byla analyzována interakce proteinu Daxx s ATPázou remodelující chromatin Brg1. Ta byla potvrzena jak in vitro, tak i v ži- vých buňkách, kde spolu oba proteiny nejvíce asociovaly v komplexech s vyšší relativní molekulovou hmotností. Tyto předpokládané remodelační komplexy obsahovaly vedle Brg1 i další s ním asociované faktory (BAF).... Keywords: Daxx; transkripce; apoptóza; signalizace; interagující proteiny; buněčný stres; Daxx; transcription; apoptosis; signaling; interacting proteins; cellular stress Available in a digital repository NRGL
Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx

2 Abstract Multifunctional adapter protein and histone chaperone Daxx has been described in nu- merous cellular processes, including the regulation of apoptotic and stress signalling, antiviral ...

Švadlenka, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatin
Lakatošová, Monika
2017 - Czech
Genes for cytokines and chemokine and angiostatic gene have been used in this work in vitro cultivated tumour cells as their recipients. Main characteristics of transduced cells were tested in vitro and in vivo with respect to parental tumor cells. In the first part I used a thymidine-kinase deficient (cTK- ) cell line designated 123IA, which had been derived from HPV16 transformed mouse (C57BL/6) cells MK16. To obtain genetically modified cells, 123IA cells were transfected with bicistronic plasmids carrying the herpes simplex type 1 thymidine kinase (HSV-TK) gene and either the gene for the mouse B7-1 (CD80) co-stimulatory molecule or the gene for the monocyte-chemoattractant protein 1 (MCP-1). For control purposes, a plasmid vector carrying only the HSV-TK gene was used. For comparative purposes we also used B9 cells, which express the mouse granulocyte-macrophage colony stimulation factor (GM-CSF) and HSV-TK gene. All of the cell lines isolated were found to be sensitive to minute amounts of ganciclovir, revealing the production of HSV-TK, and to express the respective transgenes. When inoculated into syngeneic mice, cells expressing either GM-CSF or B7-1 were non-oncogenic. Nearly all mice inoculated with MCP-1-producing cells developed tumours. Animals injected with GM-CSF or B7-1-producing... Souhrn V této práci byly použity geny pro cytokiny, chemokin a angiostatický gen, které byly vneseny do nádorových buněk in vitro. Byly testovány hlavní charakteristiky transdukovaných buněk vzhledem k rodičovkým nádorovým buňkám in vitro a in vivo. V první části jsem použila buněčnou linii deficientní na buněčnou thymidin kinázu, označenou jako 123IA, která byla odvozena z myších (C57BL/6) ledvinných buněk transformovaných onkogeny E6 a E7 HPV16 a aktivovaným onkogenem H-ras označených jako MK16. Buňky 123IA jsem transfekovala bicistronickými plazmidy nesoucími geny pro herpetickou thymidin kinázu (HSV-TK), kostimulační molekulu B7-1 (CD 80) nebo chemokin - protein 1 chemoatrahující monocyty (MCP-1). Pro kontrolní účely byl použit plazmid obsahující jen HSV-TK. Ve studii jsem použila také již dříve izolované buňky B9, které byly transdukovány genem pro faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů a monocytů (GM- CSF) a HSV-TK. Všechny izolované linie byly citlivé ke gancikloviru, prokazujíc tak přítomnost funkční HSV-TK a expresi příslušného transgenu. Po očkování syngenních myší, byly buňky exprimující GM- CSF a B7-1 neonkogenní. Po očkování MCP-1 produkujících buněk vyvinuly téměř všechny myši nádor. Zvířata imunizovaná buňkami produkující GM-CSF a B7-1 byla ochráněna před následnou čelenží buňkami... Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatin

Genes for cytokines and chemokine and angiostatic gene have been used in this work in vitro cultivated tumour cells as their recipients. Main characteristics of transduced cells were tested in vitro ...

Lakatošová, Monika
Univerzita Karlova, 2017

Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal; Žák, Michal
2017 - Czech
First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB - red, green, blue) description made by the basic channels combination follows. The main part of this thesis is focused on T-re profiles (T - temperature, re - effective cloud particle radius). The analysis of profiles of temperature versus the effective radius of cloud particles shows the vertical distribution of the effective particle size in clouds. The profiles are computed and constructed from the satellite retrieved data and they show graphically the distribution of cloud particles and indirectly represent the severity of the developing storms. Forecasting and predicting dangerous phenomena such as hailstorms or tornados that occur in severe storms is the main objective of the technique. This nowcasting tool was tested in Central Europe and the end of this thesis presents the results of the testing. První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování. Keywords: satelitní snímek; T-re profil; konvekční bouře; satellite image; T-re profile; convective storm Available in a digital repository NRGL
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi

First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB - red, green, blue) description ...

Pokorný, Michal; Žák, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Vliv interagující složky základního elektrolytu na elektroforetickou separaci
Müllerová, Ludmila
2017 - Czech
Keywords: Kapilární elektroforéza; selektor; komplexační rovnováha; systémy se dvěma selektory; systémy s více selektory; efektivní mobilita; afinitní kapilární elektroforéza; Capillary electrophoresis; selector; complexation equilibria; dual-selector systems; multi-selector systems; effective mobility; affinity capillary electrophoresis Available in a digital repository NRGL
Vliv interagující složky základního elektrolytu na elektroforetickou separaci

Müllerová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva
Jirsa, Tomáš; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
2017 - Czech
The objective of this thesis is to analyse the issues related to the legal status of family members of European Union citizens in light of European Union law, and to compare the rights of family members of EU citizens with the rights of the other third country nationals (further referred to as TCNs) and the EU citizens themselves. The first chapter deals with the institute of EU citizenship and especially stresses the importance of the right of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of Member States which is connected with the status of an EU citizen. The second chapter is related to the different definitions of family members in EU secondary legislation. The third chapter examines in detail specific rights (e.g.: the right of entry and residence to the territory of the host Member State, protection against expulsion) which are connected with the status of the family member of EU citizens on the one hand and the status of the TCNs on the other hand. The thesis attempts to answer to the questions related to the legal status of family members and tries to suggest possible future adjustments of EU legislature. V raných fázích evropské integrace byl umožněn pobyt v jiné členské zemi nejen ekonomicky aktivním občanům z členských států, ale též jejích rodinným příslušníkům, kteří je doprovází. Unijní zákonodárce si totiž již tehdy dobře uvědomoval sílu rodinných vazeb a riziko, že by ekonomicky aktivní občané mohli být odrazeni od pohybu do jiného členského státu, pokud by je nemohli následovat jejich rodinní příslušníci. V průběhu desetiletí došlo k vytvoření statusu unijních občanů a posílení jak jejich právního postavení v oblasti volného pohybu, tak postavení jejich rodinných příslušníků. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat aktuální otázky spojené s právním postavením rodinných příslušníků unijních občanů v evropském právu a poskytnout komparaci těchto práv s právy státních příslušníků třetích států a s právy unijních občanů samotných. Tato práce nejdříve přibližuje vývoj institutu občanství Unie a práva volného pohybu celkově a soustředí se na jeho věcnou, teritoriální a osobní působnost. Dále je vysvětleno, jak je rodinný příslušník v sekundárním právu EU definován, a jsou naznačeny rozdíly mezi definicí rodinného příslušníka ve směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a ve směrnici 2003/86/ES o... Keywords: Směrnice 2004; 38; ES; rodinní příslušníci; slučování rodin; Citizenship Directive; family members; family reunification Available in a digital repository NRGL
Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva

The objective of this thesis is to analyse the issues related to the legal status of family members of European Union citizens in light of European Union law, and to compare the rights of family ...

Jirsa, Tomáš; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2017

Místní referendum v ČR - zákonná úprava, aplikační praxe a úvahy de lege ferenda
Jedličková, Tereza; Svoboda, Petr; Kopecký, Martin
2017 - Czech
The thesis examines local referendums, a form of direct democracy that is used the most in the Czech Republic. Nowadays, it is a standard part of municipal politics. The goal of the paper is to provide a complex analysis of the legislation, based primarily on relevant case- law, and to provide proposals for its amendment. The thesis is composed of an introduction, ten chapters and a conclusion. The order of the paper largely follows the composition of the Act on Local Referendum. Chapter One describes direct democracy and its forms. Chapter Two examines the relevant constitutional and international legislation. Chapter Three describes the scope of topics that may be subjects of local referendums in general and also looks at the most frequent ones. Chapter Four concerns itself with voters and the preparative committee - a body that puts forward the proposal to hold a local referendum - and examines its assembling and operation. Chapters Five and Six explore the committee's proposal and its review procedure conducted by municipal authorities and also by municipal councils that render the final decision to hold a local referendum. Chapter Seven focuses on conditions that need to be fulfilled in order to achieve a valid and legally binding decision in a local referendum. Chapter Eight describes all four types... Předkládaná rigorózní práce se zabývá místním referendem, nejlépe fungujícím institutem přímé demokracie v České republice, který je dnes již standardní součástí politického života obcí. Cílem práce je poskytnout ucelenou analýzu fungování platné právní úpravy se zaměřením především na judikaturu, a vyvodit z provedené analýzy některé návrhy de lege ferenda. Práce se sestává z úvodu, deseti kapitol a závěru. Pořadí kapitol z větší části sleduje systematiku zákona o místním referendu. První kapitola pojednává o přímé demokracii a jejích jednotlivých institutech. Druhá kapitola se zabývá úpravou tohoto institutu na ústavní a mezinárodní úrovni. Třetí kapitola je zaměřena na otázky přípustnosti, tedy vymezení okruhu otázek, o nichž lze místní referendum konat, a to obecně i ve vybraných oblastech, které v praxi opakovaně předmětem referend jsou - územní plány, smluvní závazky obcí, obecně závazné vyhlášky. Čtvrtá kapitola se věnuje oprávněným osobám a přípravnému výboru, který vyhlášení referenda navrhuje, jeho složení a vnitřnímu fungování. Pátá a šestá kapitola popisuje náležitosti návrhu na konání místního referenda a proces jeho přezkumu, a to ze strany obecního úřadu i zastupitelstva obce, které tento proces završuje samotným vyhlášením. Sedmá kapitola se zabývá platností a závazností místního referenda,... Keywords: místní referendum; přímá demokracie; místní samospráva; local referendum; direct democracy; local self-government Available in a digital repository NRGL
Místní referendum v ČR - zákonná úprava, aplikační praxe a úvahy de lege ferenda

The thesis examines local referendums, a form of direct democracy that is used the most in the Czech Republic. Nowadays, it is a standard part of municipal politics. The goal of the paper is to ...

Jedličková, Tereza; Svoboda, Petr; Kopecký, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Caletka, Lumír; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
2017 - Czech
Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989 The thesis described and analysed the historical development of advocacy on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. It took into account the previous historical period, thus the beginnings of advocacy in Roman law, the legal profession in our country till 1848 and the historical phase between 1848 and 1918, very important for Czechoslovakia, when the basic legal regulations were created which were first accepted by independent Czechoslovakia in an unchanged form and were modified over time. Along with the law of the Roman Empire, the Austria-Hungary law was crucial for the formation of the cornerstones of today's modern advocacy. The thesis also covered chapters that included the definition of basic and associated terms that relate to advocacy, and last but not least a description of the current legislation of advocacy as well. The base of the thesis was represented by a historic period since the establishment of independent Czechoslovakia, through the second Czech-Slovak Republic, the Protectorate of Bohemia and Moravia, the short period after liberation and the communist regime from 1948 until after the revolutionary year of 1989, which, for the Czech advocacy, featured a return to democratic roots and First Republic's traditions of... Vývoj advokacie v Československu 1918-1989 Práce popisovala a analyzovala historický vývoj advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Zohlednila i předchozí dějinné období, tedy počátky advokacie v římském právu, advokacii na našem území do roku 1848 a pro Československo velmi důležitou dějinnou fázi let 1848 až 1918, kdy vznikly základní právní předpisy, které samostatné Československo nejdříve v nezměněné podobě převzalo a teprve postupem času upravovalo. Spolu s právem římské říše bylo právo Rakouska-Uherska zcela zásadní pro tvorbu základních kamenů dnešní moderní advokacie. Práce navíc obsahovala i kapitoly, jež obsahovaly vymezení základních a souvisejících pojmů, které se k advokacii vztahují, a v neposlední řadě i popis současné právní úpravy advokacie. Základ práce představoval historický úsek od vzniku samostatného Československa, přes druhou Česko-Slovenskou republiku, Protektorát Čechy a Morava, krátké období po osvobození a komunistický režim od roku 1948 až po revoluční rok 1989, jenž pro českou advokacii představoval návrat k demokratickým kořenům a prvorepublikovým tradicím samosprávy. První Československá republika znamenala pro advokacii velmi klidné a stabilní období, které však brzy vystřídaly válečné útrapy. Poválečná doba a období totality bylo z hlediska advokacie velmi... Keywords: vývoj; advokacie; Československo; development; advocacy; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989

Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989 The thesis described and analysed the historical development of advocacy on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. It took into account ...

Caletka, Lumír; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Státní sociální podpora jako součást systému sociálního zabezpečení ČR
Káninský, Martin; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Státní sociální podpora jako součást systému sociálního zabezpečení ČR

Káninský, Martin; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Dušková, Jana; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to the parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences interpretation of term parenthood, legal regulation thereof as well as practical realization of certain issues related to the parenthood. The thesis focuses especially on development of interpretation of term "family" and "parenthood", determination of parenthood, right to be a parent, right not to become a parent and right of children to know their genetic origin while a special attention is paid to controversial issues such as surrogacy, baby-boxes, assisted reproduction, abortions or secret and anonymous births. In case of all topics is cited, together with the relevant domestic case law, as well case law of the European Court of Human Rights and the thesis analyzes whether and to which extent they do correspond with each other and how the views of the European Court of Human Rights are reflected in the domestic law. Further, the thesis suggests how the Czech legal regulation could be modified in the future thanks to the influence of the European Court of Human Rights. The last part of the thesis deals with case law study and demonstrates how the Czech legal order has been modified in the past due to case law of the... Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím souvisejících. Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu "rodina" a "rodičovství", určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo utajené a anonymní porody. U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Práce vede k závěru, že... Keywords: rodičovství; Evropský soud pro lidská práva; práva dítěte; parenthood; European Court of Human Rights; rights of the child Available in a digital repository NRGL
Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

The aim of this thesis is to analyze development of particular law fields related to the parenthood and to assess how the case law of the European Court of Human Rights influences interpretation of ...

Dušková, Jana; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty asistované reprodukce
Thalerová, Nicol; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
2017 - Czech
Reproductive Medicine currently represents one of the fastest growing medical fields. The birth of Louise Joy Brown as the first baby conceived in vitro fertilization or in vitro, is considered being the historic milestone in development of the treatement methods in assised reproducion. Ethical discussions regarding the admissibility of these methods have developed as a result of technological advance of the infertility treatment. Adequate response of applicable law was required on the currant state of medicine which resulted in the need to regulate legally this field whether it's about establishing of assumption of fatherhood with regard to determination of fatherhood of a child conceived through artificial insemination, as well as determination of the basic conditions for the access to assisted reproductive techniques. Originally, the legislation of artificial insemination was defined only in the implementing regulation of the Ministry of Health, as the reproductive technologies were entirely new area. Today, the area of assisted reproduction is regulated in Act no. 373/2011. This thesis deals with the regulation of the assisted reproduction and it focuses on the controversial methods and procedures which are based on child sex selection, gamete donation and donor anonymity and also it deals with... Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož... Keywords: asistovaná reprodukce; neplodnost; IVF; dárcovství gamet; určování otcovství; domněnky otcovství; assisted reproduction; infertility; IVF; gamete donation; determination of paternity; presumptions of fatherhood Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty asistované reprodukce

Reproductive Medicine currently represents one of the fastest growing medical fields. The birth of Louise Joy Brown as the first baby conceived in vitro fertilization or in vitro, is considered being ...

Thalerová, Nicol; Hendrychová, Michaela; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases