Number of found documents: 6389
Published from to

Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
2018 - Czech
Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, supposed to balance out such unpropitious situation, an employee (or employer) is entitled to by terminating the employment according to the legal code of the Czech Republic. Every employment termination brings not only rights to harmed ones but also liabilities for both the employee and the employer. By moving towards such inclinations we are easily getting carried away with the feeling that employment termination is an easy and simple matter. We omit other causal links and risks that may arise for either of the parties involved by such actions. My work is divided into five chapters. After the opening Chapter One comes the second chapter which focuses on specification of labour-law relations, employment, particular methods of employment termination and their legislation. Chapter Three is devoted to compensation institute being the most used money reimbursement type for employment termination as well as its legislation, purpose and associated questions. In Chapter Four I write about non-compete clauses and qualification agreements in increasing and deepening of qualification and labour-law compensations... Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování... Available in a digital repository NRGL
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru

Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, ...

Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan; Sobotka, Michal
2018 - Czech
The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the stage of obtaining energy resources, production, and the distribution of energy, but also the activities related to energy conservation and dealing with energy waste. For these individual phases, the author introduces the concept of the energy chain which is understood as a set of interrelated developmental stages of energy. Energy law is defined by the author as a law that regulates people's behavior towards usable energy at all stages of the energy chain. Endangerment and damage to the environment may occur (and often does occur) at each stage of the energy chain. This work emphasizes the principles and instruments of environmental protection which can effectively fulfill their function in energy legislation. The aim of the work is to find and understand the context of principles and instruments of environmental protection in the Czech energy law. This knowledge may then allow for an assessment of energy legislation de lege lata, including introducing specific proposals de lege ferenda and possible policy changes. The most important and overarching principle in all stages of the energy chain is the... Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu... Keywords: české energetické právo; ochrana životního prostředí; principy a nástroje ochrany životního prostředí; Czech Energy Law; Environmental Protection; Principles and Instruments of Environmental Protection Available in a digital repository NRGL
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí

The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the ...

Příborský, Jan; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Vyvlastnění nemovitostí
Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
2018 - Czech
The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of easement. It does not neglect the changes brought by the recodification of private law. The topic is not a new one, but it is undoubtedly topical, especially with regard to the importance of property rights itself and overlapping of public law with private law. The expropriation of real estate as the most serious interference with property rights is the ultimate means of fulfilling the needs of public interest. For this reason it can be decided only upon fulfilling all conditions stated by law. Based on analysing the English legislation of the expropriation of real estate and critical evaluation of the Czech legal system, attention is drawn to deficiencies and considerations de lege ferenda and through which there are recommended changes to be made in the Czech legal regulation. Předkládaná diplomová práce nesoucí název Vyvlastnění nemovitostí si za svůj cíl klade objasnit a rozebrat právní úpravu nuceného odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovitostem, případně práva odpovídajícího věcnému břemenu. Neopomíjí se změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejedná se o téma nové, ale nepochybně aktuální zejména s ohledem na význam samotného vlastnického práva a prolínání veřejného práva se soukromým právem. Vyvlastnění nemovitostí jako nejzávaznější zásah do vlastnického práva je krajním prostředkem k uspokojení potřeb veřejného zájmu a z tohoto důvodu o něm může být rozhodnuto jen za kumulativního splnění všech podmínek. Na základě rozebrání anglické právní úpravy vyvlastnění nemovitostí a kritického zhodnocení české právní úpravy je upozorněno na nedostatky a pomocí úvah de lege ferenda jsou doporučeny změny, které by se měly v České republice provést. Keywords: vyvlastnění; nemovitosti; vlastnictví; expropriation; real estate; ownership Available in a digital repository NRGL
Vyvlastnění nemovitostí

The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of ...

Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Korupce
Chadimová, Tereza; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2018 - Czech
Title Corruption. English Abstract The rigorous work deals with the evaluation of the level of criminal substantive law and criminal procedural law with the greatest emphasis on the national level. The primary goal of this work is to find out how it is currently possible to face the corruption and whether the Czech legislation provides useful tools to help fight against the corruption. As the necessary prerequisite for the fight against the corruption is the prevention of the corruption, the detection of corruption practices and the need to punish enough the corruption, this rigorous work divides instruments of the fight against the corruption into three groups, first group is preventive instruments, second group is instruments of detection and third group is instruments of sanctions. The rigorous work deals with all of these groups of instruments when attention is paid both in general and also specifically on Czech criminal law. In order to assess the effectiveness of all instruments, the first criterion is a sufficient scale, which means whether the Czech legislation can punish all types of corruption, the second criterion is the ability to search for, secure and make available sufficient evidence, and the third criterion is the stringency of punishments. The introductory part deals with the definition of... Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na... Keywords: Korupce; boj s korupcí; nástroje boje proti korupci; lobbing; střet zájmu; whistleblowing; mezinárodní spolupráce; účinná lítost; agent provokatér; Corruption; Fight against corruption; Instruments to combat corruption; Lobbying; Conflict of interest; Whistleblowing; International cooperation; Effective regret; Agent provocateur Available in a digital repository NRGL
Korupce

Title Corruption. English Abstract The rigorous work deals with the evaluation of the level of criminal substantive law and criminal procedural law with the greatest emphasis on the national level. ...

Chadimová, Tereza; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Úpadkové trestné činy
Klein, Peter; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2018 - Czech
Insolvency Crimes Abstract The submitted rigorous thesis elaborately discusses primary insolvency crimes, implying crimes closely connected with contractual obligations between the debtor and creditors, bankruptcy and its resolution in insolvency proceeding. Although, the new criminal codex passed by Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code, does not give the definition of the matter of bankruptcy, neither contains separate part related to insolvency crimes, theory and practice consider to be the primary insolvency crimes damage of the creditor, preferential treatment of the creditor, causing bankruptcy, breaching the obligation in the insolvency proceeding and plotting in the insolvency proceeding, contained in articles no. 222 up to no. 226 of the Criminal Code. The aim of the thesis is to offer a synthetic presentation, pleasant for the readers and offers the maximum knowledge of insolvency crimes and its relation to insolvency law, of its offender, as well as the requirements of criminal and non criminal responsibility for their committing in regard of the subsidiarity of criminal repression principle. All of this in assumption of understanding broader social scope included historical context of criminal and noncriminal legislation referred to protection of contractual obligations on the territory of the... Úpadkové trestné činy Abstrakt Předkládaná práce pojednává o hlavních úpadkových trestných činech, tedy o trestných činech úzce spjatých se závazkovými vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, s úpadkem dlužníka a jeho případným řešením v insolvenčním řízení. Nový trestní zákoník přijatý zákonem č. 40/2009 Sb. (dále také "TZ") sice právně nedefinuje stav úpadku ani neobsahuje samostatnou hlavu týkající se úpadkových trestných činů, avšak teorie a praxi považuje za jádro úpadkových trestných činů trestný čin poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení obsažených v § 222 až § 226 TZ. Práce má za cíl nabídnout syntetický výklad, který bude pro čtenáře přívětivý a poskytne co nejvíc poznatků o úpadkových trestných činech a jejich vztahu k úpadkovému právu, k otázce pachatele úpadkových trestných činů, ale také k předpokladům trestní i mimotrestní odpovědnosti za jejich spáchání, a to i s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe. To vše za předpokladu pochopení širšího společenského rámce, zahrnujícího také historický exkurz do trestní a mimotrestní právní úpravy ochrany závazkových vztahů na území České republiky. Práce je členěna na pět kapitol. První kapitola nabízí stručný historický kontext vývoje ochrany závazkových... Keywords: úpadkové trestné činy; věřitel; dlužník; úpadek; Insolvency crimes; Creditor; Debtor; Bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Úpadkové trestné činy

Insolvency Crimes Abstract The submitted rigorous thesis elaborately discusses primary insolvency crimes, implying crimes closely connected with contractual obligations between the debtor and ...

Klein, Peter; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně
Stupková, Eva; Babica, Jan; Dohnal, František
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Eva Stupková Supervisor: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Products of Black Eagle Pharmacy at Malá Strana district of Prague This thesis is focused on products of Black Eagle Pharmacy in years 1857-1930. Throughout these years subsequently Benjamin, Karel and Jiří Fragner were the head pharmacists. The pharmacy offered many products in various forms (the oldest ones include Prague Universal Household Ointment or Dr. Rosa's Balsam). At the beginning of the 20th century the range of goods was even wider. The pharmacy produced medi- cinal products (such as Buccavacedrol, Galegol, etc.) as well as dairy products, sweets and other goodies. In the 20's the variety of products increased to such a degree that the production had to be moved to a B. Fragner factory in Dolní Měcholupy. Some of the medicinal products were still made by the end of 20th century (Jopton, Guanar, Hysteps, etc.). In some instances the name has changed but the contents remained close to the original up to this day (Thymomel). Core of this thesis is a chronologically ordered list of products. Each product has its own brief characteristic, contents, indication and dosage information. For the sake of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Eva Stupková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Název rigorózní práce: Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně Práce je zaměřena na výrobní program lékárny U Černého orla v období od roku 1857 do roku 1930. V průběhu těchto let zde byli lékárníky postupně Benjamin, Karel a Jiří Fragner. V lékárně bylo vyráběno velké množství přípravků v různých lékových formách (z nejstarších např. Pražská domácí mast nebo Dr. Rosy Balsám). Na počátku 20. století byla nabídka lékárny ještě pestřejší. Lékárna produkovala nejen léčivé pří- pravky (Buccavacedrol, Galegol aj.), ale i mléčné výrobky, pochutiny, cukrovinky. Ve dvacátých letech se sortiment podstatně rozšířil a v roce 1930 byla výroba přesunuta do továrny B. Fragner v Dolních Měcholupech. Některé z léčivých přípravků se vyráběly ještě koncem 20. století (Jopton, Guanar, Hysteps aj.), výjimečně s jiným názvem ale podobným složením přetrvala jejich výroba dodnes (Thymomel). Hlavní část práce tvoří chronologicky seřazené přípravky. U každého z nich je uvedena jeho stručná charakteristika, složení, indikace a dávkování. Pro úplnost jsou v práci uvedeny i takové přípravky, ke kterým se nepodařilo najít větší množství infor- mací,... Available in a digital repository NRGL
Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Eva Stupková Supervisor: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Title of rigorosum thesis: ...

Stupková, Eva; Babica, Jan; Dohnal, František
Univerzita Karlova, 2018

Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Mazancová, Eva; Franková, Martina
2018 - Czech
The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries' regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities' competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a... Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro... Keywords: zvláště chráněné území; národní park; ochrana biodiverzity; plán péče; orgán ochrany přírody; specially protected area; national park; biodiversity protection; management plan; nature protection authority Available in a digital repository NRGL
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu

The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the ...

Mazancová, Eva; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou
Hoidekrová, Kristýna; Pavlů, Dagmar; Jeníček, Jan
2018 - Czech
The aim of this study was to develop methodics of occupational therapy for patients with moelectric prosthesis, which is used by patients with amputation of upper limbs as well as patients with congenital problems. In the Czech republic there are no complex methodics about occupational therapy and myoelectric prosthesis, despite the huge mount of foreign studies of this topic. Myoelectric prosthesis uses the principle of sensing myoelectrical signals which are then transformed to the motor output in the terminal portion of the prosthesis. Occupational therapy intervention begins at the preprosthetic phase, the occupational therapist assesses the general potential for the use of myoelectric prosthesis and picks up myoelectric signals from the stump. In interprosthetic phase occupational therapist is dedicated to the training of activities of daily living with myoelectric prosthesis and training residual stump on the basis of myotest. The phase after prosthetic content of occupational therapy evaluation and assessment, which focus on patients ability of myoelectric control and prosthesis involvement in activities of daily living and training of grip. Within the training of grip, occupational therapist is dedicated to training proper grip within the pace, grip strength and targeted movements. The... Cílem této práce bylo vytvořit metodiku práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou, která se využívá nejen u pacientů po amputaci horní končetiny, ale i u pacientů s vrozenou vývojovou vadou horní končetiny. V České republice neexistuje komplexní metodika, která by uceleně prezentovala informace o ergoterapii a myoelektrických protézách horních končetin, navzdory velkému počtu zahraničních studií vztahujících se k této problematice. Myoelektrická protéza využívá principu snímání myoelektrických signálů, které jsou následně transformovány na motorický výstup v terminální části protézy. Ergoterapeutická intervence začíná již ve fázi preprotetické, kdy ergoterapeut hodnotí obecný potenciál k využití myoelektrické protézy a snímá myoelektrické signály z reziduálního pahýlu. Ve fázi interprotetické se ergoterapeut věnuje nácviku běžných denních činností s využitím cvičené myoelektrické protézy a tréninku reziduálního pahýlu. Fáze postprotetická obsahuje ergoterapeutická hodnocení a testování, která se zaměřují na pacientovy schopnosti myoelektrické kontroly, zapojení protézy do běžných denních činností a na Školu úchopu. V rámci Školy úchopu se ergoterapeut věnuje tréninku provedení úchopu v oblasti tempa, síly stisku a cílených pohybů. Praktická část je tvořena třemi kazuistikami, které... Available in a digital repository NRGL
Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou

The aim of this study was to develop methodics of occupational therapy for patients with moelectric prosthesis, which is used by patients with amputation of upper limbs as well as patients with ...

Hoidekrová, Kristýna; Pavlů, Dagmar; Jeníček, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Děkani farmaceutické fakulty UK v HK
Kalábová, Diana; Babica, Jan
2018 - Czech
Deans of Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Mgr. Diana Kalábová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Keywords: history, pharmacy education, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, dean, private and professional portraits. Subject and aim of this thesis: Use available resources to obtain information and backgrounds in order to create professional and life portraits of all deans of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové. Process this information based and convert it into a complete unified form. Chronologically present individual portraits and record their views and opinions on being the head of the faculty. Individually sort answers to prepared questions. Clarify the place, role and scientific profiles of these important personalities, aiming to maintain their legacy. Methodology: The methodology follows the original diploma thesis - the available resources on life and work of the deans of the faculty served to obtain the necessary information - especially jubilee articles in professional journals, collections, online articles, books. To complete their personality profiles, personal interviews with the former... Děkani Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Mgr. Diana Kalábová Školitel: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Klíčová slova: historie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, děkan, životní a profesní portrét osobnosti. Cíl a předmět práce: Z dostupných zdrojů získat informace a podklady vedoucí k vytvoření životních a profesních portrétů všech děkanů působících na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tyto informace obsahově utřídit, zpracovat a převést do ucelené podoby. Chronologicky seřadit jednotlivé portréty a zaznamenat jejich pohledy a názory na působení ve funkci děkana a vedení fakulty. Seřadit odpovědi na fixní otázky od jednotlivých osobností. Ujasnit si místo, úlohu a vědecký profil těchto významných osobností, snažit se o zachování jejich odkazu. Metodika: navazuje na metodiku původní diplomové práce - pro získání potřebných informací sloužily dostupné zdroje o životě a práci děkanů fakulty-byly to především jubilejní články v odborných časopisech, sborníky, internetové články, knihy. K dotvoření celého profilu osobnosti byly nezbytné osobní rozhovory s bývalými děkany (účastnili se jen někteří z nich). Z těchto... Available in a digital repository NRGL
Děkani farmaceutické fakulty UK v HK

Deans of Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Mgr. Diana ...

Kalábová, Diana; Babica, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Úřad evropského veřejného žalobce
Brabcová, Anna; Kunertová, Tereza; Svobodová, Magdaléna
2018 - Czech
- European Public Prosecutor's Office In my rigorous thesis I deal with the issue of the European Public Prosecutor's Office. This project is unique in the field of European criminal law, it is very problematic but to certain extant necessary, when the current course of the EU is taken into account. Efforts to establish the European Public Prosecutor's Office have been observed since the first half of the 1990s. It was necessary to subordinate and adapt not only the political will to the establishment of the European Public Prosecutor's Office but also the broad legislative environment and the relevant legal basis. Similarly, the path to adopt a legislative proposal was difficult. Although the European Commission presented a comprehensive legislative package regarding the protection of financial interests in 2013, demanding character of the project of the European Public Prosecutor's Office is confirmed by 4-years lasting negotiations. Finally, twenty member states of the European Union adopted the Council Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office in October 2017. The main goal of my rigorous thesis is to provide with a comprehensive analysis of the project of the European Public Prosecutor's Office from a historical... - Úřad evropského veřejného žalobce Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do určité míry se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit nejenom politickou vůli, ale zejména široké legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani cesta k přijetí legislativního návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 předložit obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy bylo přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních čtyř let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese - zejména... Keywords: Úřad evropského veřejného žalobce; ochrana finančních zájmů EU; čl. 86 Smlouvy o fungování EU; European Public Prosecutor's Office; protection of the EU's financial interests; article 86 of the Treaty on the Functioning of the EU Available in a digital repository NRGL
Úřad evropského veřejného žalobce

- European Public Prosecutor's Office In my rigorous thesis I deal with the issue of the European Public Prosecutor's Office. This project is unique in the field of European criminal law, it is very ...

Brabcová, Anna; Kunertová, Tereza; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases