Number of found documents: 6218
Published from to

Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The study of directly compressible tableting materials with granulated α-lactose monohydrate and lubricants This thesis evaluates granulated lactose Lactopress® Granulated in combination with four types of lubricants in terms of flow properties, compressibility, ejection force, tensile strenght and disintegration time of tablets. Examined lubricants include magnesium stearate, calcium stearate, sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate at concentration 1 %. The compressibility is evaluated by energetic profile of compression. Lubricants increased flowability of granulated lactose, most magnesium stearate. The total energy of compression increased with compression force, higher values showed tableting materials with sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate. The plasticity decreased with compression force, higher values showed tableting materials with glycerol- dibehenate. The lowest values of ejection force showed tableting materials with magnesium stearate and calcium stearate. Tableting materials with glycerol-dibehenate had extremely high values of ejection forces, and therefore... 1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu... Available in a digital repository NRGL
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The ...

Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
2017 - Czech
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... Available in a digital repository NRGL
VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi

LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ...

Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence of the tableting speed on the parameters of the stress relaxation test This diploma thesis evaluates the influence of tableting speed on the viscoelasticity parameters of stress relaxation test and tensile strength of tablets. Microcrystalline cellulose Avicel® PH-200, lactose monohydrate SpheroLac® 100, calcium hydrogen phosphate dihydrate Di-Cafos® D 160 and potato starch were used as model excipients and magnesium stearate was used as lubricant. The theoretical part is devoted to informations about tablets as a dosage form and description of excipients, which where used in experimental part. Subsequently, plasticity and elasticity of material were characterized and methods of their evaluation were described. The stress relaxation test and its evaluation using the three exponential equation were characterized in more detail. The following chapters describe the influence of tableting speed and lubricants on tensile strength of tablets. The experimental part deals with viscoelastic properties of individual materials and their mixtures with lubricant at concentration of 1 %. This properties were... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se... Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence ...

Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
2017 - Czech
African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin called Adversus nationes. His statement attracted particular interest of philologists and historians of antiquity, because it contains large amounts of mythological material. The aim of this work is to introduce Arnobius not only as a crucial source of pagan theology, but also as an important Christian witness of the complicated religious - political situation of Christianity in the time before the Milan Edict, particularly at the time of Diocletian's persecution of Christians. Given the need to work with original texts includes this thesis also the first Czech translation of Arnobiusʼ apology. Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie. Keywords: Adversus nationes; apologie; Arnobius ze Sikky; Dioklecián; křesťanství; pohanská mytologie; pronásledování křesťanů; raná církev; teologie; Adversus nationes; apology; Arnobius of Sicca; Diocletian; pagan mythology; christian persecution; christianity; early christian church; theology Available in a digital repository NRGL
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe

African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin ...

Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2017

Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
2017 - Czech
1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the writings of m. Jakoubek of Stříbro. Treatise "Contra usuram" ("Against usury") was written about in the year 1415, and has not yet been translated into Czech. For the use of this theses, I translated the Latin text of Appendix into Czech. The first chapter of advocates selected topic in historical context, that is, the crisis of the turn of the 14. and 15. century, when the high middle ages already continuously paced to the modern era. Our history has been called Czech Hussite reformation and revolution. In the second chapter is introduced by m. Jacob of Mies as a friend, collaborator and successor in the work of m. Jan Hus at the Prague University. Together with m. Nicholas from Dresden initiated the adoption of recovery sub utraque speciae and became a leading theologian utraquists.The subject of the third chapter is the concept of usury, according to the Scriptures, the church fathers and teachers, and the medieval doctrine of the usury and its effects. Usury was all the ecclesiastical authorities, widely dismissed as immoral, forbidden Letters social phenomenon. The fifth chapter deals with the dramatic... Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"... Keywords: M. Jakoubek ze Stříbra (M. Jacobellus de Misa); středověk; lichva; usurární doktrína; ekonomická asimilace Židů; soužití křesťanů a Židů; M. Jacob of Mies (M. Jacobellus de Misa); middle ages; usury; the doctrine of usury; economic assimilation of the Jews; the coexistence of Christians and Jews Available in a digital repository NRGL
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti

1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the ...

Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
2017 - Czech
The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within territories which, at the given period, formed the Western Roman Empire (5th century AD) and its successor states (6th to 7th century AD). The given period was chosen as it marked a turning point in the relations between the state, or the society, and the church; the further development in Europe, not limited to religion, stems from this period. The 5th century represents a sort of a prologue to the dramatic and turbulent 6th century, while the 7th century is an afterpiece during which the details of the further direction and development of the Catholic Church were refined. The aim of my thesis was to confirm or disconfirm the hypotheses that Christianity (the church) did not accelerate the fall of the Western Roman Empire or that it did not significantly contribute to it, that it was not a bearer of progress as it did not improve the general conditions, and that the church had the character of any religion serving power and was not unique in any way at the time. Attention is paid initially to political and economic situation, which is followed by the study of the relationships between the church and the... Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury. Keywords: Katolická církev; křesťanství; Evropa; Západořímská říše; Galie; Hispánie; Itálie; Severní Afrika; Británie; Frankové; Vizigóti; Langobardi; Vandalové; Ostrogóti; Burgundi; feudalizace; Catholic Church; Christianity; Europe; Western Roman Empire; Gaul; Hispania; Italy; North Africa; Britain; Franks; Visigoths; Lombards; Vandals; Ostrogoths; Burgundians; Feudalization Available in a digital repository NRGL
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ

The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within ...

Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
Univerzita Karlova, 2017

Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)
Falátková, Kristýna
2017 - Czech
In the context of changing climate retreat of mountain glaciers occurs at many places on the planet. One of the consequences is emergence or increase of the outburst risk at lakes situated in front of the glacier terminus. Flood caused by the glacial lake outburst often appear suddenly and can threaten settlements in lower parts of a valley. In the Kyrgyz mountains of Tien Shan there are about 350 lakes at risk of outburst, long-term monitored and dangerous locations are presented in this work. The highest attention is paid to Adygine area where several lakes of different genetic type and age can be found. The largest lake of the locality, the Upper Adygine lake, is subjected to more detailed survey aiming to asses its hydrological regime and to confirm or disprove speculation about outburst possibility of this lake. Keywords: glacial lake, hydrological regime, glacier retreat, Tien Shan, Kyrgyzstan V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň způsobená průvalem jezera se často objeví nečekaně a může ohrožovat níže položená sídla. V Kyrgyzské části pohoří Tien Shan se nachází asi 350 jezer, u kterých hrozí riziko průvalu. Dlouhodobě sledované a nebezpečné lokality jsou představeny v této práci. Největší pozornost je věnována lokalitě Adygine, v níž se nachází několik jezer různého genetického typu i stáří. Největší jezero lokality, Adygine Horní, je podrobeno detailnějšímu průzkumu s cílem zhodnotit jeho hydrologický režim a potvrdit či vyvrátit spekulace o možnosti provalení tohoto jezera. Klíčová slova: glaciální jezero, hydrologický režim, ústup ledovce, Tien Shan, Kyrgyzstán Keywords: glaciální jezero; hydrologický režim; ústup ledovce; Tien Shan; Kyrgyzstán; glacial lake; hydrological regime; glacier retreat; Tien Shan; Kyrgyzstan Available in a digital repository NRGL
Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)

In the context of changing climate retreat of mountain glaciers occurs at many places on the planet. One of the consequences is emergence or increase of the outburst risk at lakes situated in front of ...

Falátková, Kristýna
Univerzita Karlova, 2017

Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií
Starková, Júlia
2017 - Czech
Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in complete remission and more than 80% of them are fully treated. Unfortunately remaining 15-20% of children still relapse. The specific group of ALL consists of patients with the TEL/AML1 fusion gene resulting from translocation t (12; 21) (p13; q22) and is present in approximately 25% of patients with B-precursor ALL. This translocation is considered to be a favorable prognostic feature, a rapid response to the initial treatment and increased sensitivity to the cytotoxic agent commonly used in therapy, L-Asparaginase (L-Asp). In the dissertation thesis we focused on the study of current therapy and potential targeted approach. In the first part we tried to clarify the mechanism of L-Asp effect in this genotypically defined ALL subgroup. The main effect of L-Asp lies in the depletion of asparagine and glutamine in the serum of patients. The anti-leukemic effect is associated with a lower level of asparagine synthetase enzyme (ASNS) specifically in leukemic cells. Previous work has shown the relationship between lower sensitivity of L-Asp and higher ASNS in leukemic cells. However, our results of monitoring the... Leukémie tvoří asi 1/3 všech nádorových onemocnění u dětí. Léčba akutní lymfoblastické leukémie (ALL) v posledních letech dosáhla velkých pokroků, na základě které se v současnosti do kompletní remise dostane 98% všech léčených dětí a víc než 80% v ní zůstává. Zbylých 15-20% dětí však recidivuje. Specifickou skupinu ALL tvoří pacienti s fúzním genem TEL-AML1, která vzniká z translokace t(12;21)(p13;q22) a je přítomna přibližně u 25% pacientů s B-prekurzorovou ALL. Tato translokace je považována za příznivý prognostický znak, u těchto dětí pozorována rychlá odpověď na iniciální léčbu a zvýšená citlivost na cytostatikum běžně používané v terapii, L-Asparaginázu (L-Asp). Dizertační práce byla zaměřena na studium současné terapie a potenciálnímu cílenému přístupu. V první části jsme se snažili objasnit mechanizmus účinku L-Asp u této genotypicky definované podskupiny ALL. Hlavní účinek L-Asp spočívá v depleci asparaginu a glutaminu v sére pacientů. Anti-leukemický účinek je spojený s nižší hladinou enzymu asparagin synthetázy (ASNS) specificky v leukemických buňkách. Předchozí práce ukázali vztah mezi nižší citlivostí L-Asp a vyšší hladinou ASNS v leukemických buňkách. Naše výsledky sledování dynamiky exprese AsnS v různých buněčných liniích tento vztah však nepotvrdily. Dále jsme prokázali prodloužený účinek... Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií

Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in ...

Starková, Júlia
Univerzita Karlova, 2017

Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci
Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
2017 - Czech
ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with respect to cause of amputation, prosthesis alignment and prosthetic usage duration by means of dynamic computed posturography (NeuroCom® ). A total of 44 volunteers participated in our study (14 transtibial amputees due to trauma, 13 vascular transtibial amputees and 17 healthy subjects). Our results suggest, that transtibial amputees due to trauma have more similar posture behaviour with healthy subjects in compare to vascular amputees. Transtibial amputees due to trauma are able to effectively coordinate voluntary inclination of body on the side of amputated leg. Also the older traumatic amputees were, the worse they could control their posture - same as healthy subjects. Despite the fact that traumatic amputees were able to voluntary coordinate posture even on the side of amputated leg, within automatic posture reactions (on platform translations) they bore more weight on their non-amputated leg. In vascular amputees this tendency was not present. Tested prosthetic alignments didn't have significant influence on the posture control in transtibial amputees. Keywords: Lower limb amputation, posture control,... POSOUZENÍ VLIVU VYBRANÝCH ASPEKTŮ NA POSTURÁLNÍ KONTROLU U JEDINCŮ PO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI Abstrakt Cílem práce bylo zhodnotit aspekty mimovolní (automatické) i volní kontroly pohybu u jedinců s transtibiální amputací s ohledem na příčinu amputace, nastavení protézy a protetického chodidla a dobu užívání protézy prostřednictvím dynamické počítačové posturografie (NeuroCom® ). Výzkumu se zúčastnilo celkem 44 probandů (14 transtibiálně amputovaných pro trauma, 13 transtibiálně amputovaných z vaskulární příčiny a 17 zdravých jedinců). Z výsledků vyplývá, že transtibiálně amputovaní pro trauma se ve srovnání s vaskulárně amputovanými v hodnocených aspektech posturální kontroly více blíží zdravým subjektům. Na rozdíl od vaskulárně amputovaných dokáží efektivně koordinovat inklinaci těla na stranu amputované dolní končetiny, podobně jako u zdravých se u nich se zvyšujícím věkem zhoršuje v určitých parametrech posturální kontrola. I přesto, že traumaticky amputovaní jsou schopni efektivní volní koordinace pohybů těla na stranu amputované dolní končetiny, v rámci posturálních automatizmů (při reakci na translaci plošiny) více zatěžují senzoricky i motoricky intaktní neamputovanou dolní končetinu. U vaskulárně amputovaných tato tendence nebyla zřejmá. Změna nastavení protézy a protetického chodidla nemá výraznější... Available in a digital repository NRGL
Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci

ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with ...

Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
2017 - Czech
This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium compounds - project solved during my Erasmus stay at the Université de Rennes 1 in France; b) Preparation and properties of ,-bis(tpy)quarterthiophene oligomers carrying ionic side groups as oligomonomers for polyelectrolyte conjugated dynamers - project solved at the Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague. Project a): Self-metathesis of 1,2-epoxyhex-5-ene (but-3-enyloxirane) and its cross-metathesis with methyl acrylate and acrylonitrile catalyzed with ruthenium compounds as well as tandem design of these metatheses and consecutive hydrogenation of their products by gaseous hydrogen have been optimized. The following influences have been studied and tuned: (i) type of the catalyst (Grubbs, Hoveyda, Zhan) and its concentration and method of dosing, (ii) concentration of reactants and additives, (iii) type of solvent, and (iv) reaction temperature. Reactions were monitored by the GC, GC and MS methods and the products were characterized by the NMR method. Methyl 6,7-epoxyheptanoate (methyl 5-oxiranylpentanoate) obtained by the tandem... Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,... Keywords: metathese; ruthenium; katalýza; epoxid; hydrogenace; funkcionalizace; supramolekulární polymer; dynamer; terpyridin; polyelektrolyt; kvarterní sůl; metathesis; ruthenuim; catalysis; epoxide; hydrogenation; functionalization; supramolecular polymer; dynamer; terpyridine; polyelectrolyte; quaternary salt Available in a digital repository NRGL
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů

This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium ...

Šichová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases