Number of found documents: 121
Published from to

Fraktální aspekty sypného konsolidačního chování mikrokrystalické celulosy.
Šofranková, Alexandra; Šklubalová, Zdeňka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
7 2 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Alexandra Šofranková Title of Thesis: Fractal aspects of flow and consolidation behaviour of microcrystalline cellulose The object of this diploma thesis was to study the flow and consolidation characteristics of three types of microcrystalline cellulose. The granulometric characteristics, including the linear fractal dimension, were estimated using the optical microscopy. The bulk and tapped density, the angle of repose and the flow rate through an orifice of the hopper were evaluated. True density of the materials and the porosity of a loose powder bed were determined by helium pyknometry. The changes of density by the gravity consolidation were studied; the relationship of Hausner ratio on the number of taps describes best the differences in the consolidation behaviour of the substances. Modelling the consolidation kinetic by the exponential law allowed to determine the parameter N1/2, which shows the number of taps needed to reach one half of the powder volume reduction. The values of N1/2 within a range of 6,9-18 correlated well with the particle size of the used types of microcrystalline cellulose. 6 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslúchač: Alexandra Šofranková Názov diplomovej práce: Fraktálne aspekty sypného a konsolidačného chovania mikrokryštalickej celulosy Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium tokových a konsolidačných vlastností troch typov mikrokryštalickej celulosy. Granulometrické charakteristiky častíc, vrátane lineárnej fraktálnej dimenzie, boli určené pomocou optickej mikroskopie. Bola hodnotená sypná a strasená hustota, sypný uhol a rýchlosť sypania otvorom násypky. Pomocou héliovej pyknometrie bola určená pravá hustota látok a porozita voľne navrstvenej práškovej vrstvy. Boli študované zmeny hustoty v priebehu gravitačného sklepávania; rozdiely v konsolidačnom chovaní látok najlepšie vystihuje závislosť Hausnerovho pomeru na počte sklepnutí. Modelácia kinetiky konsolidácie pomocou exponenciálnej rovnice umožnila určiť parameter N1/2, ktorý vyjadruje počet sklepnutí, pri ktorom objem prášku klesne o polovicu. Zistené hodnoty N1/2 v rozmedzí 6,9 - 18 dobre korelujú s veľkosťou častíc použitých typov mikrokryštalickej celulosy. Keywords: prášky; sypnost; fraktalita; powder; flowability; fractals Available in a digital repository NRGL
Fraktální aspekty sypného konsolidačního chování mikrokrystalické celulosy.

7 2 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Alexandra ...

Šofranková, Alexandra; Šklubalová, Zdeňka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Studium konsolidačního chování laktosy a jejích směsi.
Bérešová, Michaela; Šklubalová, Zdeňka; Vraníková, Barbora
2018 - Slovak
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Michaela Bérešová Title of Thesis: Study of consolidation behaviour of lactose and its blends Flow behaviour and consolidation properties are important characteristics of the powder substances. The aim of this thesis was to evaluate these properties for four types of lactose with different particle size and for the mixtures of two lactoses with different flow properties. The density and porosity of the powder bed and their changes during the consolidation due to the gravitational tapping were studied. The non-linear regression equation was used to describe the consolidation process for the samples and the parameter N½, which expresses the number of taps needed to achieve a half reduction of a powder bed volume. The value of N½ increased with the decrease in the particle size. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky. Keywords: prášky; sypnost; fraktalita; powder; flowability; fractals Available in a digital repository NRGL
Studium konsolidačního chování laktosy a jejích směsi.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Michaela Bérešová Title of ...

Bérešová, Michaela; Šklubalová, Zdeňka; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2018

Dětští vojáci v mezinárodním právu
Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
2018 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions and depending on children's rights. The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich... Keywords: Detskí vojaci; Dohovor o právach dieťaťa; Medzinárodné dokumenty; Child Soldiers; The Convention on the Rights of the Child; International documents Available in a digital repository NRGL
Dětští vojáci v mezinárodním právu

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu
Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of Thesis Influence of tumor marker CA 19-9 for development pancreatic cancer Introduction: Pancreatic Cancer is a serious illness with non - specific initial characteristic symptoms. For most patients, the diagnosis is discovered only at an advance stage when the application of radical treatment is no longer possible. It is assumed that the tumor marker CA 19-9 levels are significant factors for determining diagnosis and prognosis of patients affected by the existence of a pancreatic tumor, particularly during active monitoring of the health condition of the affected patients. Objective: The objective of the research was to verify the significance of the tumor marker level CA 19-9 during the prognosis determination of patients suffering from pancreatic cancer. The objective of our research was simultaneously the comparison and assessment of CA 19-9 levels in individual patients and detection of the prognosis of susceptibility of the patients participating in our group. Methods: A total of 289 diagnosed pancreatic cancer patients were examined during the period between 01.01.2015 - 31.12.2015 in the Hradec... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biologických a lekárskych vied Kandidát Nikola Pohančaníková Konzultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Názov diplomovej práci Vplyv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientov s karcinómom pankreasu Úvod: Karcinóm pankreasu je závažné onemocnenie, pre ktoré sú charakteristické počiatočné nešpecifické príznaky. U väčšiny pacientov sa diagnóza zistí až v pokročilom štádiu, v ktorom už nie je možné vykonať radikálnu liečbu. Predpokladá sa, že hladiny onkomarkeru CA 19-9 sú významné pri stanovení diagnózy a prognózy pacientov postihnutých nádorom pankreasu, no najmä pri aktívnom sledovaní zdravotného stavu týchto pacientov. Cieľ práce: Cieľom tejto práce bolo overiť význam onkomarkeru CA 19-9 pri stanovení prognózy pacientov trpiacich karcinómom pankreasu. Súčasne cieľom nášho výskumu bolo porovnať a zhodnotiť hladiny CA 19-9 u jednotlivých pacientov a zistiť prognózu prežitia pacientov začlenených do nášho súboru. Metódy: Do skúmaného súboru bolo celkom zaradených 289 pacientov s karcinómom pankreasu, ktorí boli ambulantne vyšetrení na Chirurgickej klinike FN Hradec Králové od 1.1.2015 do 31.12.2015. Z dôvodu nekompletných údajov sme 41 pacientov vyradili a sledovali sme vplyv onkomarkeru CA 19-9 na 248 pacientov vo veku 42 - 89... Available in a digital repository NRGL
Vliv onkomarkeru CA 19-9 na prognózu pacientů s karcinomem pankreasu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Sciences Candidate Nikola Pohančaníková Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of ...

Špatenková, Nikola; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
2018 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In vitro effects od selected isoflavonoids on isolated rat aorta Abstract: The aim of this study was to determine whether the selected isoflavonoids are able to vasodilate aorta, what structural features might be responsible for a relaxing activity and estimate the mechanism of action. The experiment we carried out the classical in vitro method on the isolated rat aorta, and the results evaluated by the computer program GraphPad. Only glycitin did not show statistically significant relaxation of blood vessels, which can be attributed to ineffective glycosidic form. Other izoflavonoids- glycitein, daidzein and tectorigenin seem to be promising in terms of potential vasodilatation. Further studies would be needed to verify also the in vivo effects. Likely structural features include the hydroxy group at 7-position and a methoxy group at position 8 of the core od isoflavonoids. The mechanism of action is not yet known, but most likely appears endothelium-dependent mechanisms, alpha 1 receptor antagonism and agonism of muscarinic M3 receptor. It may be also involved in the effect of the antioxidant and... Univerzita Karlova v Prahe Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Alena Novýsedláková Školiteľ: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Názov diplomovej práce: Účinky vybraných izoflavonoidov in vitro na izolovanej aorte potkana Abstrakt: Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sú vybrané izoflavonoidy schopné vazodilatovať aortu, aké štruktúrne rysy by mohli byť za relaxačné pôsobenie zodpovedné a odhadnúť predpokladaný mechanizmus účinku. Pokus sme previedli klasickou in vitro metódou na izolovanej aorte potkana a výsledky vyhodnotili pomocou počítačového programu GraphPad. Jediný glycitin nepreukázal štatisticky signifikantnú relaxáciu cievy, čo možno prisúdiť neúčinnej glykozidickej forme. Ostatné izoflavonoidy - glycitein, daidzein a tectorigenin sa zdajú byť perspektívne z hľadiska možnej vazodilatácie. Pre overenie účinnosti in vivo by boli však potrebné ďalšie štúdie. Pravdepodobné štruktúrne rysy zahŕňajú hydroxyskupinu v polohe 7 a methoxyskupinu v polohe 8 izoflavonoidného jadra. Mechanizmus účinku doposiaľ nie je známy, avšak najpravdepodobnejšie sa javia endotelovo závislé mechanizmy, antagonizmus alfa 1 receptorov a agonizmus muskarínových M3 receptorov. Ďalej môže byť do účinku zapojené i antioxidačné a protizápalové pôsobenie či stimulácia estrogénnych... Keywords: potkan; aorta; isoflavonoidy; rat; aorta; isoflavonoids Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alena Novýsedláková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, PhD. Title of Thesis: In ...

Novýsedláková, Alena; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Vliv prenylovaných flavonoidů na biotransformační enzymy in vitro
Pataráková, Paula; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Paula Pataráková Supervisor: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of prenylated flavonoids on biotransformation enzymes in vitro Prenylated flavonoids xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenin (6PN) and 8-prenylnaringenin (8PN) are flavanones and chalcones occurring in hops and their characteristic feature is prenyl chain on A ring. As these substances, present in beer and dietary supplements, are foreign compounds for organism, they can affect drug- metabolizing enzymes, including carbonyl reducing enzymes. The aim of our study was to find out, whether XH, IXH, 6PN, and 8PN have any impact on cytosolic carbonyl reductase 1 (CBR1) and aldo-keto reductase 1C subfamily (AKR1C). Viability test revealed that prenylated flavonoids in lower concentrations do not affect or even increase the viability of primary rat hepatocytes, but higher concentrations are toxic. AKR1C activity was increased in 8PN treated hepatocytes, the activity of CBR1 was significantly increased in IXH and 8PN treated samples. An increase in expression of AKR1C3 in IXH and 6PN treated samples, and decrease in XH and 8PN samples was observed. Expression of CBR1 was at the detection... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Paula Pataráková Školiteľ: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv prenylovaných flavonoidov biotransformačné enzýmy in vitro Prenylované flavonoidy xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenín (6PN) a 8-prenylnaringenín (8PN) sú flavanóny a chalkóny vyskytujúce sa v chmeli a ich charakteristickým znakom je prenylový reťazec na kruhu A. Keďže sú tieto telu nie vlastné látky súčasťou piva a doplnkov stravy, cieľom práce bolo zistiť, či majú vplyv na biotransformačné enzýmy. Bol skúmaný vplyv XH, IXH, 6PN a 8PN na aktivitu a expresiu enzýmov 1. fázy biotransformácie xenobiotík, konkrétne cytozolickej karbonylreduktázy 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktáz podrodiny 1C (AKR1C) v primárnej kultúre potkaních hepatocytov. Test na viabilitu preukázal, že prenylované flavonoidy v nižších koncentráciách viabilitu hepatocytov neovplyvňujú alebo zvyšujú, vyššie koncentrácie sú pre ne toxické. V prípade AKR1C bola u hepatocytov ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi významne zvýšená aktivita u 8PN, v prípade CBR1 bola štatisticky významne zvýšená aktivita u IXH a 8PN. Bol preukázaný nárast expresie AKR1C3 vo vzorkách s IXH a 6PN, pokles vo vzorkách s XH a 8PN. Expresia CBR1 bola na... Available in a digital repository NRGL
Vliv prenylovaných flavonoidů na biotransformační enzymy in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Paula Pataráková Supervisor: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect ...

Pataráková, Paula; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
Univerzita Karlova, 2018

Optická charakterizace transportu náboje v polovodičových detektorech záření
Ridzoňová, Katarína; Belas, Eduard
2018 - Slovak
Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap levels and distribution of the inner electric field. In the presented work, the n- type planar CdZnTe detectors with quasi Ohmic contacts were studied by above mentioned methods. It has been shown that in the case of strongly absorbed light under the DC regime of illumination not only surface recombination influences the detector's transport properties. The effect of the space charge, created as a consequence of carriers trapped by the impurity levels, must be taken into account. Therefore some new theoretical models were created in order to describe measured photocurrent-voltage dependencies. Obtained data were fitted with the new theory and the mobility and surface recombination velocity for electrons were determined. Merania foto-voltampérových charakteristík, spektrálnej závislosti fotoprúdu a laserom indukovaných tranzientných prúdov umožňujú výskum povrchových rekombinačných centier, objemových pascových hladín a profilu vnútorného elektrického poľa. V prezentovanej práci boli vyššie spomenutými metódami skúmané n-typové planárne detektory s takmer Ohmickými kontaktmi. Bolo dokázané, že v prípade silne sa absorbujúceho svetla v DC režime osvetlenia neovplyvňuje transportné vlastnosti len povrchová rekombinácia. Musí byť zarátaný aj vplyv priestorového náboja, ktorý vzniká ako dôsledok záchytu nosičov na pascových hladinách. Preto k popisu meraných foto-voltampérových charakteristík boli odvodené nové teoretické modely. Namerané dáta boli fitované novou teóriou, odkiaľ sme získali parametre pohyblivosť a povrchovú rekombináciu. Keywords: CdZnTe; fotoprúd; priestorový náboj; povrchová rekombinácia; CdZnTe; photocurrent; space charge; surface recombination Available in a digital repository NRGL
Optická charakterizace transportu náboje v polovodičových detektorech záření

Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap ...

Ridzoňová, Katarína; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2018

Církevní dávky a jejich právní život na Slovensku a Podkarpatské Rusi
Csukás, Adam; Horák, Záboj
2018 - Slovak
Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia The thesis aims to describe the historical background and legal development of natural church subsidies paid by the members of a parish to their priests in the area of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia, with special regard to the late 19th and 20th centuries, up to 1949. Lecticale was a traditional institution of Hungarian customary law, implemented into Czechoslovak law following the declaration of the Czechoslovak Republic in 1918. This legal institution was continuously adapted to the needs of actual legal practice until it was abolished by the communist regime in 1949, a year after the communist coup d'état of February 1948. It was typically adhered to by the Catholic Church and Evangelical Lutheran Church. As the contemporary awareness of lecticale is limited, the author decided to reveal the elements of the researched legal institution one by one, proceeding from very basic information to the most complicated problems of legal practice. Therefore, the beginning of the thesis deals with references to lecticale in numerous Hungarian church law textbooks. The treatise then moves to the 1880s, when the greatest controversies arose regarding the issue. The next part of the thesis deals with the etymology of the word... Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Predkladaná rigorózna práca si kladie za cieľ postihnúť právny vývoj naturálnych cirkevných dávok, ktorými boli oddávna povinní slovenskí a podkarpatoruskí farníci voči svojim duchovným. Práca sa sústredí predovšetkým na obdobie od konca 19. storočia do roku 1949. Ložné bolo tradičným inštitútom uhorského obyčajového práva a ako také bolo po vzniku Československej republiky v roku 1918 recipované do československého právneho poriadku. Skúmaný právny inštitút sa kontinuálne adaptoval požiadavkám súdobej právnej praxe, až bol v roku 1949 zrušený komunistickým režimom. Ložné bolo typickým prostriedkom samofinancovania katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Nakoľko je súčasné povedomie o ložnom značne obmedzené, autor sa rozhodol odkrývať jednotlivé vrstvy skúmaného právneho inštitútu jednu po druhej, postupujúc od základných informácií po najkomplikovanejšie problémy právnej praxe. Prvá kapitola predkladanej práce je preto venovaná zmienkam o ložnom v početných uhorských cirkevnoprávnych učebniciach. Výklad sa následne presúva do 80. rokov 19. storočia, kedy sa ložnému v dôsledku sporov o jeho právnu povahu dostáva značná pozornosť uhorskej právnickej verejnosti. V ďalšej časti sa autor zaoberá etymológiou slova ložné v... Keywords: cirkevné právo; konfesné právo; právne dejiny cirkví; Uhorsko; Československo; Slovensko; Podkarpatská Rus; 19. storočie; 20. storočie; cirkevné dávky; ložné; koblina; rokovina; financovanie cirkví; church law; religion law; legal history of churches; Hungarian Kingdom; Czechoslovakia; Slovakia; Subcarpathian Ruthenia; 19th century; 20th century; church subsidies; lecticale; koblyna; rokovyna; financing of churches Available in a digital repository NRGL
Církevní dávky a jejich právní život na Slovensku a Podkarpatské Rusi

Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia The thesis aims to describe the historical background and legal development of natural church subsidies paid by the ...

Csukás, Adam; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2018

Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví
Tkáčová, Romana; Vokoun, Rudolf
2018 - Slovak
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the State affects the creation of intellectual property objects, since creators are motivated to create in legal environment which provides them with adequate means of rights protection. This thesis lays down an analysis of the means of the Intellectual Property Rights protection in order to determine their level of the protection in the Czech Republic. The author compares civil, administrative and criminal means of protection of copyright and related rights, and industrial rights, and draws attention to their advantages and disadvantages, to gaps and inconsistencies in law, and in appropriate places inserts suggestions de lege ferenda. The thesis addresses not only individuals but also with legal entities, which are also able to infringe protected rights. The thesis concentrates on criminal aspects of Intellectual Property Rights infringement and this issue is therefore the major part of the thesis. Since the criminal law is the most stringent means in the hands of the state, the author explores its role in protecting Intellectual Property Rights. The thesis addresses in detail four crimes against industrial... Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú... Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví

Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the ...

Tkáčová, Romana; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Mezinárodní civilní procesní právo v Ruské federaci - vybrané otázky
Králik, Dominik; Pauknerová, Monika; Pfeiffer, Magdalena
2017 - Slovak
English Abstract The object of this thesis is the international civil procedure law as it is currently regulated on the territory of the Russian Federation. The thesis describes and analyzes the legal regulations contained in the Russian Civil Procedure Codes as well as in the related laws, points to the main interpretative problems and seeks to find the most probable interpretation in the future due to its argumentation. The first chapter presents an initial response to this purpose and brings the general negotiation of international private law in the Russian Federation, with subsequent focus on international civil procedure law as an integral part of Russian private international law. We have succeeded and brought the definition of this part of private international law, which reflects the Russian realities and to the doctrinal conclusion of the Russian doctrine. The second chapter deals with the Russian analogical approach to Czech Section 8 of the Act on Private International Law, which stipulates that the Czech courts proceed in proceedings under Czech procedural rules with this and its theoretical background. In Russian legal doctrine, this principle applies as in the Czech Republic, but is justified by the postulate of state sovereignty and not by the lex fori principle. The third chapter deals with... Resumé Predmetom tejto práce je medzinárodné civilné právo procesné tak, v akej podobe platí v súčasnosti na území Ruskej federácie. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v ruských civilných procesných kódexoch ako aj v súvisiacich zákonoch, poukazuje na hlavné interpretačné problémy a snaží hľadať výklad, ktorý má do budúcna najvyššie šance sa presadiť vzhľadom na svoj argumentačný podklad. V práci vychádzame z doterajších poznatkov o stave tohto oboru, vrátane judikatúry a záverov právnej doktríny. Prvá kapitola predstavuje prvotnú reakciu na túto úlohu a prináša pojednanie všeobecne o medzinárodnom práve súkromnom v Ruskej federácii s následným zameraním na medzinárodné civilné právo procesné ako nedielnu časť ruského medzinárodného práva súkromného. Podarilo sa nám pritom priniesť definíciu tohto odvetvia medzinárodného práva súkromného, ktorá zodpovedá ruským reáliám a taktiež doktrinálnym záverom ruskej odbornej literatúry. Druhá kapitola pojednáva o ruskej obdobe nášho § 8 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý stanoví, že české súdy postupujú v konaní podľa českých procesných predpisov s tým a jeho teoretického pozadia. V ruskej právnej doktríne sa totižto táto zásada uplatňuje rovnako ako u nás v Českej republike, je však odôvodnená postulátom suverenity štátu a... Keywords: medzinárodné právo súkromné,medzinárodné civilné právo procesné,ruské právo; private international law; international civil procedure; Russian law Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní civilní procesní právo v Ruské federaci - vybrané otázky

English Abstract The object of this thesis is the international civil procedure law as it is currently regulated on the territory of the Russian Federation. The thesis describes and analyzes the legal ...

Králik, Dominik; Pauknerová, Monika; Pfeiffer, Magdalena
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases