Number of found documents: 136
Published from to

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - Slovak
Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: MF A - acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) MF B - 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30řC. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: MF A - octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) MF B - 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30řC. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná... Available in a digital repository NRGL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.

Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla ...

Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku
Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon. Stationary phases based on porous graphitic carbon (PGC) exhibit many interesting features. For example high mechanical resistance, stability across the entire pH range and excellent high temperature resistance. Moreover, they are significant due to their unique mechanism of retention. Despite all of these positive features and long existence on the market, their broader use in pharmaceutical analysis is still lacking. In our paper we have analyzed 11 groups of drugs, including active pharmaceutical ingredient and its potential impurities. Overall, 67 substances have been analyzed. Each separation on PGC has been optimized in order to achieve the best results. Changes in conditions of separation included testing of several mobile phases, gradient and isocratic elution and testing the effect of higher temperature. The use of gradient elution, with mobile phase consisting of acetonitrile and isopropanol in proportion 1:1 as organic modifier and 0,1% trifluoracetic acid as aqueous part has appeared as the most... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Available in a digital repository NRGL
Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Využití laktonů v syntéze acylceramidů
Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
2018 - Slovak
6 Abstract Acylceramides, subgroup of ceramides with ultralong chains, are essential component of extracellular lipid matrix in the uppermost skin layer, stratum corneum. They have crucial role in mammalian survival on dry land. Deeper understanding of their function in physiology of pathophysiology of the skin and their therapeutic potential are hampered by their limited availability. Analysis of the skin surface lipids of the ass (E. asinus) has shown, that these lipids contain up to 56% of unbranched ω-lactones (equolides), from which 51.2% is mono- unsaturated dotriacontanolide and 41.3% is mono-unsaturated triacontanolide. Carbon chain length of these lactones match the most common length of carbon chain in acylceramides (30 and 32 carbon atoms) therefore they could be used in their total synthesis. Aim of this thesis was to isolate mono-unsaturated ω-lactone with 32 carbon chain (dotriacontanolide) from the mixture of donkey skin surface lipids, followed by hydrogenation and transformation to the suitable precursor (succinmidyl ester) in order to find the easiest synthetic path in its conversion to acylceramides. We have tried many synthetic pathways. From direct aminolysis of lactone, through reaction with N-hydroxysuccinimide in various reaction conditions to opening of the lactone to the potassium... 5 Abstrakt Acylceramidy, podskupina ceramidov s ultradlhými reťazcami sú esenciálnou zložkou extracelulárnej lipidovej matrix v najvrchnejšej vrstve kože, stratum corneum. Majú nezastupiteľnú funkciu v prežití cicavcov na súši. Hlbšie pochopenie ich funkcie vo fyziológii a patofyziológii kože a ich terapeutického použitia je obmedzené ich limitovanou dostupnosťou. Analýza povrchových lipidov osla (E. asinus) ukázala, že v týchto lipidoch sa nachádza až 56 % nerozvetvených ω-laktónov (equolidov), z ktorých 51,2 % tvorí nenasýtený dotriakontanolid a 41,3 % nenasýtený triakontanolid. Tieto laktóny sa svojou dĺžkou reťazca zhodujú s najbežnejšou dĺžkou acylového reťazca acylceramidov (30 a 32 atómov uhlíka) a mohli by teda nájsť uplatnenie pri ich totálnej syntéze. Cieľom tejto práce bolo izolovať nenasýtený ω-laktón s 32 uhlíkovým skeletom (dotriakontanolid) zo zmesi povrchových lipidov osla, následne ho hydrogenovať a previesť na vhodný prekurzor (sukcinimidyl ester) a nájsť tak čo najjednoduchšiu syntetickú cestu jeho premeny na acylceramidy. Vyskúšali sme mnoho syntetických ciest. Od priamej aminolýzy laktónu, cez reakciu s N- hydroxysukcinimidom v rôznych reakčných podmienkach po otvorenie laktónu na draselnú soľ ω-hydroxykyseliny, nasledované reakciou s disukcinimidyl karbonátom. Avšak všetky reakčné... Available in a digital repository NRGL
Využití laktonů v syntéze acylceramidů

6 Abstract Acylceramides, subgroup of ceramides with ultralong chains, are essential component of extracellular lipid matrix in the uppermost skin layer, stratum corneum. They have crucial role in ...

Moravčík, Štefan; Opálka, Lukáš; Roh, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace
Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
2018 - Slovak
The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of the origin, principles, development, results and basic legal instruments of trade liberalization within the European Union and the World Trade Organization. While coexisting in the field of international economic co-operation for more than 60 years, these bodies have emerged from the same aspirations to deepen mutual economic co-operation through trade liberalization and suppression of the protectionist practices. Our primary objective is to examine and point out the aspects that both organizations share, as well as the degree and form of their differences. However, the presented work focuses on the similarities and differences between the EU and the WTO from a specific point of view. It is based on traditional expectation of most authors, believing that the EU is pursuing more ambitious goals than the WTO. Under this assumption, trade liberalization obligations between EU Member States would necessarily have to be stricter and more progressive than the WTO's respective commitments. The subsequent objective of the thesis is to examine the validity of this expectation. Regarding the analysis of the rules, the... Európska únia a Svetová obchodná organizácia - princípy, výsledky a porovnanie režimov obchodnej liberalizácie Abstrakt Predmetom tejto práce je analýza a následné porovnanie vzniku, vývoja, výsledkov a základných právnych nástrojov obchodnej liberalizácie v rámci Európskej únie a Svetovej obchodnej organizácie. Tieto subjekty vzišli z rovnakých túžob prehĺbenia vzájomnej ekonomickej spolupráce prostredníctvom liberalizácie obchodu a potlačenia protekcionistických praktík štátov, pričom, v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce koexistujú už viac 60 rokov. Našim prvotným cieľom je preskúmať vznik, vývoj, výsledky obchodnej liberalizácie a poukázať na aspekty, ktoré obe organizácie zdieľajú, ako aj na mieru a formu ich odlišností. Predkladaná práca sa však zameriava na podobnosti a rozdiely medzi obchodnou liberalizáciou EÚ a WTO zo špecifického pohľadu. Vychádza z tradičného očakávania väčšiny autorov, domnievajúcich sa, že EÚ sleduje ambicióznejšie ciele ako WTO. Za tohto predpokladu by povinnosti v oblasti obchodnej liberalizácie medzi členskými štátmi EÚ mali nevyhnutne byť prísnejšie a pokrokovejšie, než príslušné záväzky WTO. Následným cieľom práce je preskúmať platnosť tohto očakávania. Pokiaľ ide o analýzu pravidiel, práca nemá normatívny charakter. Cieľom štúdie nie je zistiť, či je alebo nie... Keywords: Európska únia; Svetová obchodná organizácia; obchodná liberalizácia; European Union; World Trade Organization; trade liberalization Available in a digital repository NRGL
Evropská unie a Světová obchodní organizace - principy, výsledky a porovnání režimů obchodní liberalizace

The European Union and the World Trade Organization - Principles, Results and Comparison of Trade Liberalization Regimes Abstract The subject of this thesis is an analysis and subsequent comparison of ...

Süttö, Michal; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.
Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials and tablets with Ludiflash® , which was intended for ODT formulation. The effect of three lubricants was evaluated on the properties of tableting materials and tablets. Testing lubricants were magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl fumarate in concentrations of 0,5 and 1%. Flow properties, compressibility, ejection force, tensile strength and disintegration time of the tablets were tested. Energy profile of compression process was used for the evaluation of compressibility. Lubricants did not improve the flowability of Ludiflash® . The total energy of compression increased with compression force. Its the highest values were at the tableting materials with 0,5% concentration of magnesium stearate and sodium stearyl fumarate, while the lowest values were at the tableting materials with 1% calcium stearate. The values of plasticity decreased with compression force and there was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v... Available in a digital repository NRGL
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A ...

Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů
Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
2018 - Slovak
Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in Presov has its historical and legal significance in the history of national minorities in Czechoslovakia. In the conditions of the liberated parts of Czechoslovakia, on 1 March 1945 in Presov is constituted a national- political body, which is to represent the interests of the Ruthenian-Ukrainian ethnic group, mostly in the north-eastern parts of Slovakia. The presented rigorous work examines the available factual data on the circumstances of the constitution, operation and subsequent activities of this national-political representative of the Ruthenian-Ukrainian minority in Czechoslovakia up to its definitive extinction. In the context of historical development, part of the work focuses on the historical context, which records the ethnogenesis of the Ruthenian- Ukrainian minority, the integration of the ethnic group into the state bodies, as well as the war conditions, which resulted in the loss of Czechoslovakia and the annexation of the Sub- Carpathian Russia to Soviet Ukraine. Within the scope of the research, the author deals also with related issues directly related to the activities of the Ukrainian... Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín národnostných menšín v Československu. V podmienkach oslobodených časti územia Československa sa dňa 1. marca 1945 v Prešove konštituuje národno-politický orgán, ktorý má zastupovať záujmy rusínsko-ukrajinského etnika, prevažne v severovýchodných častiach Slovenska. Predkladaná rigorózna práca preskúmava dostupné faktografické údaje o okolnostiach konštituovania, pôsobenia a následnej činnosti tohto národnopolitického reprezentanta rusínsko-ukrajinskej menšiny v Československu až po jej definitívny zánik. V kontexte dejinného vývoja sa časť práce zameriava na historické súvislostí, ktoré zaznamenávajú etnogenézu rusínsko-ukrajinskej menšiny, začleňovanie etnika do štátnych útvarov, ako aj vojnových okolností, ktoré mali za následok straty územia Československa a pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskej Ukrajine. V rámci skúmanej problematiky sa autor zaoberá aj pridruženým otázkam, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou Ukrajinskej národnej rady v Prešove a jej predstaviteľmi. V tomto duchu je priblížená činnosť Ukrajinskej národnej rady v Prešove v oblasti školstva, kultúry, ale aj cirkvi. V neposlednom rade sa táto... Keywords: Ukrajinská národná rada v Prešove; UNRP; Rusíni-Ukrajinci; Rusíni; Československo; národnostné menšiny v Československu; ukrajinizácia; národné obrodenie Rusínov; Podkarpatská Rus; Ukrainian National Council in Presov; UNRP; Rusyn-Ukrainians; Ruthenians; Czechoslovakia; National Minorities in Czechoslovakia; Ukrainianization; National Revival of Rusyns; Carpathian Ruthenia Available in a digital repository NRGL
Vznik Ukrajinské národní rady v Prešově, úkoly a zastupování zájmů karpatských Rusínů

Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians Abstract The establishment of the Ukrainian National Council in ...

Feľbaba, Vladimír; Šouša, Jiří; Kindl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Vliv anestézie na míru oxidativního poškození DNA
Zubáňová, Veronika; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - Slovak
Background: Oxidative damage is one of the most frequent types of cell components damage leading to oxidation of lipids, proteins and the molecule of DNA. As a consequence, there is a higher occurrence of several pathologies such as atherosclerosis, neurodegenerative diseases, cancer; or diabetes. In our study, influence of whole body anesthesia during minor surgery on the level of DNA damage was examined using comet assay technique. Methods: The basic principle of this method is fixing the cells (lymphocytes) in agarose, their lysis for the removal of membranes, incubation with the specific enzymes and electrophoresis of the released cell nuclei. During the electrophoresis, free low-molecular weight and negatively charged fragments of DNA move towards anode which causes the formation of the typical comet cell shape. Finally, the gels are stained by ethidium bromide (DNA intercalating dye) and visualized. Results: We have observed single strand breakages (SSBs) and, with the use of modified assay using specific enzymes for detection of specific lesions, also oxidized purines and pyrimidines. The extent of DNA damage as determined by the intensity of the tail of the comet was quantified using LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) software for image analysis. The results were used... Cieľ práce: Oxidatívne poškodenie je jedným z najčastejších typov poškodenia bunkových komponent, ktorý vedie k oxidácii lipidov, proteínov ale aj molekúl DNA (deoxyribonukleová kyselina). V dôsledku toho dochádza k vyššiemu výskytu rôznych patológií ako sú ateroskleróza, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina alebo diabetes. V našej štúdii sme sa zamerali na vplyv celkovej anestézie na poškodenie DNA počas menšej operácie s použitím techniky kométovej analýzy. Metódy: Základným princípom tejto metódy je fixácia buniek (lymfocytov) v agaróze, ich lýza pre odstránenie membrán, inkubácia so špecifickými enzýmami a elektroforéza uvoľnených bunkových jadier. Počas elektroforézy sa voľné nízkomolekulárne a negatívne nabité fragmenty DNA pohybujú smerom k anóde, čo spôsobuje tvorbu typického kométového tvaru bunky. Na konci boli gély nafarbené etídiom bromidu (DNA interkalačná farbička) a vizualizované. Výsledky: Skúmali sme jednoreťazcové zlomy a, s použitím modifikovanej metódy s využitím špecifických enzýmov na detekciu špecifických lézií, tiež oxidované puríny a pyrimidíny. Navýšenie DNA poškodenia, určené intenzitou chvosta kométy, bolo kvantifikované použitím LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) softvéu pre obrazovú analýzu. Záver: Výsledky boli použité na porovnanie poškodenia... Keywords: oxidativní poškození; volné radikály; kometový test; oxidative damage; free radicals; comet assay Available in a digital repository NRGL
Vliv anestézie na míru oxidativního poškození DNA

Background: Oxidative damage is one of the most frequent types of cell components damage leading to oxidation of lipids, proteins and the molecule of DNA. As a consequence, there is a higher ...

Zubáňová, Veronika; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Použití Amesova testu pro studium genotoxicity nově vyvíjených látek
Klaučová, Martina; Pávek, Petr; Konečná, Klára
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Martina Klaučová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. Diploma thesis title: Ames test in the drug development Background: Thesis objective is the determination of potential genotoxicity of newly developed drugs within primary testing and the introduction of the Ames microfluctuation test which can be used in common laboratory conditions. Methods: I used commercially supplied kit based on the principles of Ames test which detects reverse mutation through colour changes of the samples using bacterial strains S. typhimurium. At first I had to study literary sources and then I could design the procedures of the Ames microfluctuation test, preparation of the chemicals and storage of the strains which are optimal for all laboratories. Results: The drug samples T6445 and T6447 with 30 µM concentration tested by metabolic activation S9 on bacterial strain ST TA 98 show genotoxicity. The sample UOCHB1 with 30 µM concentration tested without activation shows possible genotoxicity on both strains ST TA 98 and ST TA 100. Other samples do not show any toxicity. I used 3 different procedures during the designation of assay. The most suitable version of the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Klaučová Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Použitie Amesovho testu v štúdiu genotoxicity novo vyvíjaných látok Cieľ práce: Cieľom práce je stanovenie potenciálnej genotoxicity novo vyvíjaných látok v rámci základného testovania a zavedenie Amesovho mikroflukuačného testu do bežných laboratórnych podmienok. Metódy: V práci som použila komerčný kit založený na princípe Amesovho testu, ktorý farebnou zmenou avizuje reverznú mutáciu testovaného bakteriálneho kmeňa S. typhimurium. Naštudovala som si dostupnú literatúru a navrhla najvhodnejšie prevedenie mikrofluktuačného testu, prípravu chemikálií, uchovávanie kmeňov a následne test zaviedla do bežnej laboratórnej praxe. Výsledky: Z látok dodaných k otestovaniu pôsobia genotoxicky T6445 a T6447 v koncentrácii 30 µM testované s metabolickou aktiváciou S9 na kmeni ST TA 98. Látka UOCHB1 v koncentrácii 30 µM testovaná bez metabolickej aktivácie S9 vykazuje hraničnú pozitívnu reakciu na kmeňoch ST TA 98 aj ST TA 100. Ostatné vzorky toxicitu neprejavujú. V rámci zavádzania testu boli vyskúšané 3 rôzne postupy, z ktorých najvhodnejším sa zdá byť test za využitia farebného... Keywords: Ames test; genotoxicity; vývoj léčiv; S. typhimurium; Ames test; genotoxicity; drug development; S. typhimurium Available in a digital repository NRGL
Použití Amesova testu pro studium genotoxicity nově vyvíjených látek

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Martina Klaučová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivona ...

Klaučová, Martina; Pávek, Petr; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2018

Vstup baktérie Mycobacterium bovis BCG do B lymfocytů
Šamajová, Marianna; Konečná, Klára; Kubelková, Klára
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Author: Marianna Šamajová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Consultant: plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Title of diploma thesis: Entry of bacteria Mycobacterium bovis BCG into B lymphocytes Background: The objective of this work was to evaluate the entry of bacterium Mycobacterium bovis BCG into B lymphocytes and the role of selected receptors in this process. Methods: Peritoneal cell suspensions with unblocked and/or blocked receptors on BALB/c mouse B lymphocytes we infected by bacterium M. bovis BCG-GFP unopsonized and/or opsonized by fresh murine serum ("complement") or immune serum ("antibodies"). Using flow cytometry we evaluated the entry of bacterium M. bovis BCG-GFP into B lymphocytes and their subpopulations B1a, B1b and B2. Results: M. bovis BCG-GFP actively enters into B lymphocytes. Depending on the subpopulation, it most infects B1a, less B1b and at least B2 lymphocytes. Only the subpopulation B2 responds significantly to the opsonization by complement. Opsonization by antibodies had no significant effect on the infection. Entry into CD19+ cells is mediated through the BCR receptor, especially in subpopulations B1a and B1b. Under the opsonized conditions, the CR1/2 complement receptor is... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Študijný odbor: Farmácia Autor: Marianna Šamajová Školiteľ: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Konzultant: plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vstup baktérie Mycobacterium bovis BCG do B lymfocytov Cieľ práce: Cieľom práce bolo zhodnotiť vstup baktérie Mycobacterium bovis BCG do B lymfocytov a úlohu vybraných receptorov v tomto procese. Metódy: Peritoneálne bunkové suspenzie s neblokovanými a/alebo zablokovanými receptormi na B lymfocytoch z myší BALB/c sme infikovali baktériou M. bovis BCG-GFP neopsonizovanou a/alebo opsonizovanou čerstvým sérom ("komplement") alebo imúnnym sérom ("protilátky"). Pomocou prietokovej cytometrie sme hodnotili vstup baktérie M. bovis BCG-GFP do B lymfocytov a ich subpopulácií B1a, B1b a B2. Výsledky: M. bovis BCG-GFP aktívne vstupuje do B lymfocytov. V závislosti na subpopulácii najviac infikuje B1a, menej B1b a najmenej B2 lymfocyty. Na opsonizáciu komplementom významne reaguje len subpopulácia B2. Opsonizácia protilátkami nemala výrazný vplyv na infekciu. Vstup do CD19+ buniek je sprostredkovaný cez BCR receptor a to hlavne u subpopulácií B1a a B1b. Za opsonizovaných podmienok sa uplatňuje komplementový receptor CR1/2 a u subpopulácií B1a a B1b tiež CR3. Závery: Z našich výsledkov... Keywords: Mycobacterium bovis BCG; B lymfocyty; prietoková cytometria; Mycobacterium bovis BCG; B lymphocytes; flow cytometry Available in a digital repository NRGL
Vstup baktérie Mycobacterium bovis BCG do B lymfocytů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Pharmacy Author: Marianna Šamajová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Consultant: plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. ...

Šamajová, Marianna; Konečná, Klára; Kubelková, Klára
Univerzita Karlova, 2018

Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních
Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2018 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of fatty acids in human tissues The fatty acids are non-negligible component of lipids as one of the basic nutrients. This thesis in its theoretical part presents above all the group of polyunsaturated fatty acids (PUFA), which are important structural units of the cell membranes, they are also the precursors to several significant biologically active substances. In the human organism PUFA participate in many physiological and pathological processes this way, where they cause the large spectrum of actions. Onwards the thesis describes the gas chromatography method that is used in chemical analysis of lipids for the fatty acid determination as the gold standard. Experimentally, the fatty acid representation was determined in the blood, muscle, heart, liver and kidney among 26 cadavers divided into two groups according to the presence/absence of inflammatory process at the time of death. The data obtained were statistically analysed. The results were descriptively evaluated and there were indicated possible explanations of differences... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami... Keywords: esenciálne mastné kyseliny; polynenasýtené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení mastných kyselin v lidských tkáních

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Ivana Turňová Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: ...

Turňová, Ivana; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases