Number of found documents: 106
Published from to

noTitle
Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to specification of individual alternative punishment methods, while it does not only describe them but also assesses their positives and shortcomings. Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov. Keywords: Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody; alternatívne tresty; restoratívna justícia; Probačná a mediačná služba; mediácia; probácia; Probačné domy; odklon v trestnom konaní; trest domáceho väzenia; trest všeobecne prospěšných prác; peňažný trest; recidíva; Alternative measures to prison sentence; alternative punishment; restorative justice; Probation and Mediation Service; mediation; probation; Probation House; diversion in criminal procedure; house arrest; institute of community service; a fine; relapse Available in a digital repository NRGL
noTitle

The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their ...

Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Kubánská krize z pohledu teorie bezpečnostního dilematu
Demko, Marián; Eichler, Jan; Plechanovová, Běla; Kučera, Tomáš
2016 - Slovak
Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Abstract Subject of this work is Cuban missile crisis from security dilemma theory point of view. This crisis, as one of the most important confrontation between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics during Cold War period, allows us to illustrate processes and dynamics of security dilemma in relations between superpowers. For analytical purposes, this work addresses several viewpoints of the issue. At the first place, it is theoretical viewpoint. Here the works focuses on neorealism, which was chosen as theoretical basis and on perception of international relations through its optic. As next it describes concept of security dilemma, as well as questions of security threats perception by actors of international relations and of mistakes, that can occur during that perception. Following is a historic viewpoint, where the work delivers brief chronological overview of progress of the crisis, as well as its final solution. Major part is then the analytical viewpoint. Here, in the first... Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Abstrakt Predmetom práce je problematika Kubánskej raketovej krízy z pohľadu teórie bezpečnostnej dilemy. Táto kríza, ako jedna z najvýznamnejších konfrontácií Spojených štátov amerických a Zväzu sovietskych socialistických republík v období studenej vojny, umožňuje ilustrovať procesy a dynamiku bezpečnostnej dilemy vo vzťahoch medzi veľmocami. Pre účely analýzy tohto procesu sa práca zaoberá niekoľkými hľadiskami problematiky. V prvom rade ide o hľadisko teoretické. Tu sa práca sústredí na neorealizmus ako zvolené teoretické východisko a vnímanie problematiky medzinárodných vzťahov jeho optikou. Ďalej popisuje koncept bezpečnostnej dilemy, ako aj otázky vnímania bezpečnostných hrozieb aktérmi medzinárodných vzťahov a chyby, ku ktorým pri tom môže dochádzať. Nasleduje historické hľadisko, kde práca prináša stručný chronologický prehľad priebehu krízy, ako aj jej konečného riešenia. Nosnou častou je potom hradisko analytické. Tu sa v prvom rade práca sústredí na analýzu medzinárodného prostredia formujúceho... Available in a digital repository NRGL
Kubánská krize z pohledu teorie bezpečnostního dilematu

Bibliografický záznam DEMKO, Marián. Kubánska kríza z pohľadu teorie bezpečnostnej dilemy. Praha, 2016. 104 s. Rigorózna práca (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ...

Demko, Marián; Eichler, Jan; Plechanovová, Běla; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2016

Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií
Jesenská, Eva; Veis, Martin
2016 - Slovak
The aim of this thesis is a systematic study of physical properties of magnetic multilayered nanostructures. Namely it include multilayered spin valves NiFe/Cu/Co with magnetic anisotropy iduced by magnetic field applied during the deposition. Induced magnetic anisotropy influences exchange interactions between magnetic layers and so it gives the possibility to control magnetic properties of nanolayers. This is important for applications in MRAM, magnetoresistive read heads and spin-transfer-torque devices. Magnetooptic spectroscopy and Kerr effect hysteresis loop measurement were used as effective probe techniques. Secondly we examinated Ar3+ rf sputtering influence on multilayer interface quality level. We found out, that Ar3+ irradiation during deposition process has a possitive effect on interface quality. Anotácia Táto diplomová práca sa zameriava na systematické štúdium fyzikálnych vlast- ností magnetických nanoštruktúr vo forme kovových multivrstiev. Konkrétne sa jedná o spinové ventily na báze NiFe/Cu/Co s indukovanou magnetickou ani- zotropiou. Tá bola indukovaná magnetickým po©om počas depozície. Induko- vaná magnetická anizotropia ovplyvňuje výmenné interakcie medzi jednotlivými vrstvami a umožňuje tak kontrolova' magnetické vlastnosti nanovrstiev. To má význam pre aplikácie napríklad v MRAM, magnetorezistívnych čítacích hlavici- ach či v spin-transfer-torque prístrojoch. Dané multivrtsvy boli skúmané pomo- cou Kerrovskej magnetooptickej spektroskopie a merania hysteréznych smyčiek Kerrovho magnetooptického javu. "alej bol skúmaný vplyv ožiarenia rozhraní jednotlivých vrstiev multivrstvy iontami Ar3+ . Bolo zistené, že počas depoz- ičného procesu má ožiarenie danými iontami pozitívny vplyv na kvalitu rozhraní multivrstvy. 1 Keywords: Magnetooptický Kerrov efekt; spinové ventily NiFe; Cu; Co; Naprašovanie iontov Ar+ s asistujúcim iontovým zväzkom; Magnetooptical Kerr effect; spin valves NiFe; Cu; Co; Ion beam assisted deposition of Ar+ ions Available in a digital repository NRGL
Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií

The aim of this thesis is a systematic study of physical properties of magnetic multilayered nanostructures. Namely it include multilayered spin valves NiFe/Cu/Co with magnetic anisotropy iduced by ...

Jesenská, Eva; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2016

In vitro studium nově syntetizovaných potenciálně kardioprotektivních léčiv
Liptáková, Lucie; Hašková, Pavlína; Macháček, Miloslav
2016 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Liptáková Supervisor: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Title of master thesis: In vitro study of newly synthesized potential cardioprotective drugs Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) are in an organism generated under normal or pathological conditions. There are antioxidant mechanisms, which protects the organism from their harmful effect. In case of imbalance between ROS/RNS production and antioxidant mechanisms, an oxidative stress is initiated. The oxidative stress is involved in the pathogenesis of many diseases, including cardiovascular desease. In consequence of higher presence of mitochondria and lower presence of antioxidants cardiomyocytes are more sensitive to the oxidative stress. Iron, by catalysing radical's reactions, significantly participates on formation and development of oxidative stress. Elimination of the free iron by iron chelators is one option how to prevent or moderate oxidative stress. The aim of this master theses was to study cardioprotective effect in presence of H2O2 and own toxicity of newly synthetized aroylhydrazone iron chelators (H21, H22, H23, H24, H25 and H26) on rat embryotic cardiomyoblasts H9c2. Protective and toxic... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucie Liptáková Školiteľ: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Názov diplomovej práce: In vitro štúdium novo syntetizovaných potenciálne kardioprotektívnych liečiv Reaktívne formy kyslíka (ROS) a dusíka (RNS) sú v organizme produkované za normálnych i patologických podmienok. Organizmus disponuje antioxidačnými mechanizmami, ktoré ho chránia pred ich škodlivými účinkami. V prípade nerovnováhy medzi produkciou ROS/RNS a antioxidačnými mechanizmami, dochádza k oxidačnému stresu, ktorý pôsobí v patogenéze mnohých ochorení vrátane kardiovaskulárnych. Z dôvodu prítomnosti veľkého množstva mitochondrií a nižšieho množstva prítomných antioxidantov sú kardiomyocyty obzvlášť citlivé k oxidačnému stresu. Železo, sa katalyzovaním radikálových reakcií významnou mierou podieľa na vzniku a rozvoji oxidačného stresu. Odstránenie voľného železa pomocou chelátorov železa je jednou z možností, ako oxidačnému stresu predchádzať, alebo ho mierniť. Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium kardioprotektívnych účinkov v prostredí H2O2 i vlastných kardiotoxických vlastností novo syntetizovaných aroylhydrazónových chelátorov železa (H21, H22, H23, H24, H25 a H26), na línii potkaních embryonálnych kardiomyoblastov H9c2.... Keywords: voľné ióny železa; oxidačné poškodenie buniek; kardiotoxicita; kardioprotektíva; chelatácia železa; free iron ions; oxidative cellular injury; cardiotoxicity; cardioprotectants; iron chelation Available in a digital repository NRGL
In vitro studium nově syntetizovaných potenciálně kardioprotektivních léčiv

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Liptáková Supervisor: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. Title of master thesis: In ...

Liptáková, Lucie; Hašková, Pavlína; Macháček, Miloslav
Univerzita Karlova, 2016

Charakterizace lidské warfarin reduktasy
Sokolová, Simona; Malátková, Petra; Skarka, Adam
2016 - Slovak
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Simona Sokolová Supervisor: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Title of diploma thesis: Characterization of human warfarin reductase Warfarin is widely used anticoagulant drug. Considering the narrow therapeutic window of warfarin, it is important to fully understand its metabolism in human body. Oxidative, reductive and conjugation reactions are involved in warfarin metabolism. However, the reductive metabolism of warfarin has not been studied in details until now. The reduced metabolite of warfarin, i.e. warfarin-alcohol, is produced by the conversion of the carbonyl group of the side chain. It is known that human liver cytosolic and microsomal fractions exhibit warfarin reductase activity but the specific enzymes catalysing the reduction of warfarin are not known yet. The aim of this study was to identify the enzyme(s) participating in reduction of warfarin and to describe enzyme kinetics. Human liver cytosolic and microsomal fractions and recombinant enzymes AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, CBR1 and CBR3 were incubated with warfarin at various concentrations. The produced warfarin-alcohol was quantified by UHPLC and the specific activities of enzymes and... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Simona Sokolová Školiteľ: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Charakterizácia ľudskej warfarin reduktázy Warfarin je v súčasnosti terapeuticky široko používané antikoagulačné liečivo. Vzhľadom na úzke terapeutické okno warfarinu je dôležité kompletne poznať jeho metabolizmus v ľudskom tele. Na metabolizme warfarinu sa podieľajú oxidačné, redukčné a konjugačné reakcie. Redukčný metabolizmus warfarinu zatiaľ nebol podrobne študovaný. Premenou postrannej karbonylovej skupiny warfarinu vzniká redukovaný metabolit warfarin-alkohol. Je známe, že ľudské cytosolické a mikrozomálne frakcie vykazujú redukčnú aktivitu voči warfarinu, ale konkrétne enzýmy katalyzujúce redukciu nie sú zatiaľ známe. Cieľom tejto práce bolo identifikovať enzým/enzýmy podieľajúce sa na redukcii warfarinu a stanoviť kinetiku redukčných premien. Ľudká cytosolická a mikrozomálna pečeňová frakcia a rekombinantné enzýmy AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, CBR1 a CBR3 boli inkubované s warfarinom o rôznych koncentráciách. UHPLC kvantifikáciou vzniknutého warfarin-alkoholu boli stanovené špecifické aktivity jednotlivých enzýmov a frakcií. Bola potvrdená aktivita cytosolickej a mikrozomálnej... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace lidské warfarin reduktasy

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Simona Sokolová Supervisor: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Sokolová, Simona; Malátková, Petra; Skarka, Adam
Univerzita Karlova, 2016

noTitle
Kollerová, Alexandra; Hýbnerová, Stanislava; Bayerová, Monika
2016 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is (put) on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions, European conventions and children's rights. The thesis is divided into five chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with the Convention on the Rights of the Child, especially the article one, three and thirty-eight. The thesis continues by the analyse of the phenomenon of child soldiers, which is the aim of the work, and trafficking of human beings and sexual exploitation. The last chapters deal with the United Nations, the Committee on the Rights of the Child and humanitarian law and also protection of children's rights in the documents of... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa zaoberá právami dieťaťa v medzinárodných dokumentoch. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblastiach, ktoré sú podľa mňa problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti jej skúmania sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty poskytujúci im ochranu. Táto rigorózna práca sa zaoberá aj vzťahom medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodných dohovorov, európskych dohovorov a právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na päť kapitol v rámci ktorých sa delí na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný Dohovoru o právach dieťaťa, kde sa venujem najmä analýze článkov jedna, tri a tridsaťosem. Práca pokračuje skúmaním fenoménu detských vojakov, ktorý tvoria aj ťažisko práce a zneužívaniu detí na obchodovanie. Koniec práce je venovaný Organizácií spojených národov, Výboru pre práva dieťaťa, humanitárnemu právu ak aj ochrane práv dieťaťa v dokumentoch Európskej únie. Cieľom rigoróznej práce, ktorú som spracovala je exkurz do medzinárodných dokumentov, ich hlbšie... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Hýbnerová, Stanislava; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2016

Redefinice pojmu staroby v kontextu potřeb společnosti 21. století. Předsudky a stereotypy přetrvávající ve společnosti k seniorům SR a ČR
Mészárosová, Jarmila; Dragomirecká, Eva; Bočková, Lenka
2016 - Slovak
In thesis we are trying to define period of old age, status of of old people and problems they may face in society. Focus is aimed mainly on prejudice and stereotypes that are still present in our society towards elderly people. Aging of population and rising of middle period of life needs new view and approach of society towards elderly people and need to raise productive time of older people. To change participation of elderly people in society and other aspects of life of society we need to change the approach of young generation but also the approach of older generation. Goal of this thesis is therefor bring new knowledge and opinions on the old age and situation of elderly people in society. Interprete and define social positivism and desirable role of elderly people towards younger but also older generation. Key words: old age, elderly people, stereotypes, prejudice, miths, multigenerational live, discrimination, abuse, violance, care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práca sa zaoberá definovaním obdobia staroby, postavením a problémami starších ğudí v spoločnosti, pričom dôraz kladie na predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti voči tejto vekovej skupine. Starnutie populácie a zvyšovanie strednej dĝžky života si vyžaduje nový náhğad a prístup spoločnosti k seniorom a potrebu predĝženia aktívneho veku. K zvýšeniu participácie starších ğudí na spoločenskom dianí a rôznych oblastiach života spoločnosti je potrebná zmena prístupu mladej i staršej generácie. Cieğom tejto práce je preto priniesť nové poznatky a názory na obdobie staroby a situáciu starších ğudí v spoločnosti, interpretovať a definovať spoločensky pozitívnu a žiaducu rolu starého človeka z pohğadu mladšej i staršej generácie. Kľúčové slová: staroba, seniori, stereotypy, predsudky, mýty, medzigeneračné spolužitie, diskriminácia, zneužívanie, násilie, starostlivosť. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: staroba; senioři; stereotypy; předsudky; mýty; mezigenerační spolužití; diskriminace; zneužívání; násilí; starostlivost; old age; elderly people; stereotypes; prejudice; miths; multigenerational live; discrimination; abuse; violance; care Available in a digital repository NRGL
Redefinice pojmu staroby v kontextu potřeb společnosti 21. století. Předsudky a stereotypy přetrvávající ve společnosti k seniorům SR a ČR

In thesis we are trying to define period of old age, status of of old people and problems they may face in society. Focus is aimed mainly on prejudice and stereotypes that are still present in our ...

Mészárosová, Jarmila; Dragomirecká, Eva; Bočková, Lenka
Univerzita Karlova, 2016

Večerníček a do postele! Regulace užívání televize ve výchově dítěte do šesti let
Švecová, Martina; Jirák, Jan; Bednařík, Petr; Štoll, Martin
2016 - Slovak
The rigorous thesis "Bedtime story and sleep! Regulating the use of television in raising children under 6 years of age", describes the way and intensity of how parents regulate children's TV viewing. However, since a TV set (as an object) in our households is not the only displaying device and television (as an institution) is not the only broadcaster of television contents, this thesis also includes watching TV programmes on other displaying devices such as computer, tablet, laptop and smartphone, which are connectable to the Internet. The chosen target group are children from 0 to 6 years of age. The thesis is based on two hypotheses. Firstly, parents use TV as a babysitter, and do so for various reasons. The second hypothesis assumes that parents do not pay attention to the time and type of programmes that children watch, even at a very early age when children are most vulnerable. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter describes the position and importance of a TV set (as an object), television (as an institution) and television programmes (as watched audiovisual contents) in our households, and deals with the influence of television on the socialisation of the child in the family. The second chapter describes both positive and negative influences of media (television... Rigorózna práca: "Večerníček a do postele! Regulácia užívania televízie vo výchove dieťaťa do šiestich rokov" popisuje spôsob a intenzitu, akými rodičia regulujú detské pozeranie televíznych programov. Nakoľko však televízor (ako vec) už dávno nie je v našich domácnostiach jediným zobrazovacím zariadením a televízia (ako inštitúcia) jediným vysielateľom televíznych obsahov, práca zahŕňa aj pozeranie programov na ostatných zobrazovacích zariadeniach ako počítač, tablet, notebook a smartphone, ktoré sú pripojiteľné k internetu. Cieľová skupina, na ktorú sa v práci zameriavam, sú deti od 0 do 6 rokov. Vychádzam z dvoch hypotéz. Prvá je, že rodičia majú tendenciu deti "odkladať" pred televíziu a to z rôznych dôvodov. Druhá hypotéza predpokladá, že rodičia nevenujú pozornosť času a typom programov, ktoré dieťa pozerá. A to už v jeho rannom veku, kedy je najzraniteľnejšie. Teoretická časť sa skladá z dvoch kapitol. Prvá popisuje aké miesto a význam má televízor (ako vec), televízia (ako inštitúcia) a televízne programy (ako sledované audiovizuálne obsahy) v našich domácnostiach a venuje sa vplyvom televízie na socializáciu dieťaťa v rodine. Druhá kapitola popisuje pozitívne aj negatívne vplyvy médií (televíznych programov) na deti v skúmanej vekovej kategórií. Zaoberá sa tiež špecifickými vlastnosťami... Keywords: Televízia; televízne programy; detské diváctvo; vplyvy médií; primárna socializácia; rodič; predškolák; Television; Television programs; Children viewing; Media influences; Primary Socialization; Parent; Preschooler Available in a digital repository NRGL
Večerníček a do postele! Regulace užívání televize ve výchově dítěte do šesti let

The rigorous thesis "Bedtime story and sleep! Regulating the use of television in raising children under 6 years of age", describes the way and intensity of how parents regulate children's TV viewing. ...

Švecová, Martina; Jirák, Jan; Bednařík, Petr; Štoll, Martin
Univerzita Karlova, 2016

Porovnání Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) a Evangelické církve metodistické (ECM) na Slovensku v základních věroučných otázkách a liturgických důrazech se zaměřením na přínos v ekumenickém sjednocení
Lukáč, Ivan; Vogel, Jiří; Procházka, Tomáš
2016 - Slovak
The theme of this work is to compare the Evangelical Church of the Augsburg Confession and the Evangelical Methodist Church in Slovakia, the basic issues of faith and liturgical emphases, focusing on the contribution of the ecumenical environment to refer first to the historical and theological background and then the difference in understanding Christian worship and its liturgical expression, in further outline the importance of sacramentology, spirituality, religious dogmatic. We also attempt to compare the emphasis in the understanding of doctrine and traditions of individual churches. Both Churches with its Protestant character bear the common name "Evangelical Church" and that is the reason why to deal and examine the differences and look for the content of unity. We have considered that in spite of historical and liturgical divergences combines both these churches the fundamental reformation principle of "Sola Scriptura", which means that in practice it is possible creating mutual ecumenical cooperation not only at the Ecumenical Council of Churches (ERC) in Slovakia, but also at the level of inter-mission activities of the churches and parishes. Anotácia Témou tejto práce je porovnanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) a Evanjelickej cirkvi metodistickej (ECM) na Slovensku v základných vieroučných otázkach a liturgických dôrazoch so zameraním na prínos v ekumenickom prostredí s cieľom poukázať najprv na historicko-teologické pozadie a neskôr na diferencie v chápaní kresťanskej bohoslužby a jej liturgického stvárnenia, ďalej priblížiť význam sakramentológie, spirituality, cirkevnej dogmatiky. Taktiež sa pokúšame o vzájomné porovnanie jednotlivých dôrazov v chápaní vierouky a tradície jednotlivých cirkví. Obe tieto cirkvi s protestantským charakterom nesú spoločný názov "Evanjelická cirkev" a to je dôvod prečo sa zaoberať a skúmať odlišnosti a zároveň hľadať obsah jednotnosti. Máme zato, že napriek historickým a liturgickým rozdielnostiam obe tieto cirkvi spája fundamentálna reformačná zásada "Sola Scriptura", čo znamená, že v praxi je to vhodný predpoklad pre vytváranie vzájomnej ekumenickej spolupráce nielen na úrovni Ekumenickej rady cirkví (ERC) na Slovensku, ale aj na úrovni vnútro-misijných činností jednotlivých cirkevných zborov a farností. Keywords: Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV); Evanjelická cirkev metodistická (ECM); liturgia; bohoslužba; sviatosti; cirkev; Evangelical Church of Augsburg Confession (ECAC); Evangelical Methodist Church (EMC); liturgy; service; sacrament; church Available in a digital repository NRGL
Porovnání Evangelické církve augsburského vyznání (ECAV) a Evangelické církve metodistické (ECM) na Slovensku v základních věroučných otázkách a liturgických důrazech se zaměřením na přínos v ekumenickém sjednocení

The theme of this work is to compare the Evangelical Church of the Augsburg Confession and the Evangelical Methodist Church in Slovakia, the basic issues of faith and liturgical emphases, focusing on ...

Lukáč, Ivan; Vogel, Jiří; Procházka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2016

Dědění
Prevužňáková, Tatiana; Salač, Josef; Šustek, Petr
2016 - Slovak
This thesis deals with the topic of succession, principles of the inheritance law and Europeanization of the inheritance law. For a deeper understanding of the matter of the inheritance law, this thesis focuses on the basic points of historical development influencing this area of law in our territory, especially legal regulation of inheritance law in Ancient Rome, the Middle Ages, the General Civil code and finally deals with characteristic features of the current inheritance law in the Czech Republic. Succession applies in case that several conditions of subjective and objective character are met simultaneously. An inheritance is acquired upon the death of the deceased, in case when the deceased left some property and a person who shall gain the inheritance is an eligible heir, with the inheritance title, being either the law or the testament. Finally, the last condition, that the heir did not renounce the inheritance, shall be met. Abovementioned substantive conditions of succession are individually discussed in the thesis. The main attention is focused on substantive requirements and conditions of succession that are systematically analysed in subchapters. The final part of the thesis analyses the succession with a foreign element and Europeanization of legal regulation of the inheritance law.... Práca sa zaoberá problematikou dedenia, zásad dedičského práva i europeizáciou dedičského práva hmotného. Pre hlbšie poznanie matérie dedičského práva sa práca zameriava na základné body historického vývoja ovplyvňujúce túto oblasť na našom území, najmä dedičskoprávnu úpravu v starovekom Ríme, v stredoveku, vo Všeobecnom zákonníku občianskom, napokon prechádza charakteristické črty súčasného dedičského práva v Českej republike. Dedičská postupnosť prichádza do úvahy, ak sú súčasne splnené viaceré okolnosti subjektívnej a objektívnej povahy. K dedeniu môže prísť iba smrťou poručiteľa, ak zanechal nejaký majetok a osoba povolaná k dedeniu musí byť spôsobilým dedičom, ktorej svedčí dedičský titul, ktorým je zákon alebo závet. Napokon sa vyžaduje splnenie poslednej podmienky, a to že povolaný dedič, dedičstvo neodmietol. Vyššie uvedené hmotnoprávne predpoklady dedenia sú samostatne rozobraté v texte. Kardinálna pozornosť je sústredená na hmotnoprávne náležitosti a predpoklady dedenia, ktoré sú systematizovane rozanalyzované v podkapitolách. Záver práce rozoberá dedenie s cudzím prvkom a europeizáciu dedičskoprávnej úpravy. Text je prestúpený úvahami súladnosti súčasnej právnej úpravy s potrebami praxe, poukazovaním na vhodnosť, alebo možnú v praxi vyvolávajúcu problematickosť nastávajúcej právnej... Keywords: Dedič; Dedičské právo; Dedičstvo; Poručiteľ; Heir; Inheritance law; Inheritance; The deceased Available in a digital repository NRGL
Dědění

This thesis deals with the topic of succession, principles of the inheritance law and Europeanization of the inheritance law. For a deeper understanding of the matter of the inheritance law, this ...

Prevužňáková, Tatiana; Salač, Josef; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases