Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 8019
Publikováno od do

Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese
Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
2018 - český
Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of nations to self- determination and its realization in the form of a unilateral secession. The key issue is the mutual relationship between the right to self-determination of nations and the right to territorial integrity of the state. This thesis deals with two main research questions, whether the unilateral secession can be described as a legal possibility of the state. Furthermore, which principle has more relevant in contemporary public international law in the assessment of unilateral secession: the principle of self-determination of nations or of the whole of the state. In the first chapter, first attention is devoted to the concepts of state and nation, and two fundamental principles of international law, namely the principle of self-determination of nations and the principle of territorial integrity of state territory, are analyzed. The second chapter introduces the most important theoretical approaches to secession theme, such as J. R. Wood, M. Hechter, D. L. Horowitz and especially A. Buchanan's Remedial theory. Further attention is paid in this chapter to the current adaptation of secession in public... Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou státnosti, národů, právem národů na sebeurčení a jeho realizací v podobě unilaterální secese. Klíčovým tématem je pak vzájemný vztah práva na sebeurčení národů a právem na územní celistvost státu. V práci jsou řešeny dvě výzkumné otázky, a to jestli je unilaterální secesi možné označit za legální možnost vzniku státu. A dále, která zásada má v současném mezinárodním právu větší váhu při posuzování unilaterální secese: zásada sebeurčení národů či celistvosti státu. V první kapitole je nejprve pozornost věnována pojmům stát a národ a rozebrány jsou i dvě základní zásady mezinárodního práva, a to zásada sebeurčení národů a zásada teritoriální integrity státního území. V druhé kapitole jsou představeny nejdůležitější teoretické přístupy k problematice secese jako například J. R. Wooda, M. Hechtera, D. L. Horowitze a zejména remediální přístup A. Buchanana. Dále je v této kapitole věnována bližší pozornost současné úpravě secese v mezinárodním právu a dále možným změnám mezinárodního práva v oblasti secese včetně analýzy role Mezinárodního soudního dvora při řešení otázek secese. Ve třetí kapitole jsou získané poznatky aplikovány na příkladech Bangladéše, rozpadu Jugoslávie, Kosova,... Klíčová slova: secese; národ; sebeurčení; secession; nation; self-determination Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese

Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of ...

Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi
PROCHÁZKOVÁ, Renata
2018 - český
Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, omezení nadměrné konzumace alkoholu, zkvalitnění stravovacích návyků, podporu pohybové aktivity a podporu očkování proti chřipce. Jedná se o aktuální metodu, navrženou a podporovanou WHO v rámci primární i sekundární prevence chronických, neinfekčních i vybraných infekčních onemocnění. Cílem krátkých intervencí je prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti posílit zodpovědnost za vlastní zdraví a dosáhnout tak v populaci snížení incidence onemocnění, na jejichž vzniku se zásadní měrou podílí nezdravý životní styl. This rigorosum thesis deals with the topic of increasing health literacy of patients in practice using the method of brief interventions. Brief interventions have been practically applied for the purposes of nicotine withdrawal, limitation of alcohol consumption, improvement of dietary habits, support of physical activity and influenza vaccination. It is a current method developed and supported by WHO as part of primary and secondary prevention of chronic, non-infectious as well as some infectious diseases. The goal of brief interventions is to increase the health literacy with the purpose of motivating the patients to be accountable for their own health, and thus reduce the incidence of diseases associated with an unhealthy lifestyle in population. Klíčová slova: Edukace; krátká intervence; sestra; pacient; zdravotní gramotnost; životní styl; Education; Brief Intervention; Nurse; Patient; Health Literacy; Lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi

Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, ...

PROCHÁZKOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Jádrové metody v částicových filtrech
Coufal, David; Beneš, Viktor
2018 - anglický
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density estimates to the filtering densities. The estimates are constructed on the basis of an out- put from particle filtering. It is proved theoretically that using the standard kernel density estimation methodology is effective in the context of particle filtering, although particle filtering does not produce random samples from the filtering densities. The main theoretical results are: 1) specification of the upper bounds on the MISE error of the estimates of the filtering densities and their partial derivatives; 2) specification of the related lower bounds and 3) providing a suitable tool for checking persistence of the Sobolev character of the filtering densities over time. In addition, the thesis also focuses on designing kernels suitable for practical use. 1 Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- tračních hustot konstruovaných na základě výstupu částicového filtru. Práce teoreticky dokazuje, že použití standardních jádrových odhadů je v kontextu částicového filtru efektivní, přestože výstup částicového filtru negeneruje náhodný výběr z filtračního rozdělení. Hlavními teoretickými výsledky práce je 1) stanovení horních mezí na MISE chybu odhadů filtračních hustot a jejich parciálních derivací; 2) stanovení příslušných dolních mezí a 3) for- mulace podmínky zajišťující zachování Sobolevského charakteru filtračních hustot v průběhu času. Práce rovněž obsahuje prakticky zaměřenou část zabývající se návrhy jader vhodných pro praktické použití. 1 Klíčová slova: částicový filtr; jádrové odhady filtračních hustot; horní a spodní meze; particle filtering; kernel density estimates of filtering densities; upper and lower bounds Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jádrové metody v částicových filtrech

Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence ...

Coufal, David; Beneš, Viktor
Univerzita Karlova, 2018

Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ
ZEZULOVÁ, Lucie
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vymáhání pohledávek v podmínkách OSSZ

ZEZULOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem
Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
2018 - anglický
Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also frequently encountered in industrial applications as a principal agent in material treatments, or as an undesirable ingredient in a production of microelectronic components, or in fusion devices. Since dust particles are one of the main elements of interest in the solar system (e.g., Earth, Jovian and Saturnian systems) and in the interstellar medium, there is a number of missions (e.g., ROSETTA, Cassini) that provided investigations of the properties and global dynamics of charged dust grains. In these environments, the relevant charging processes are interactions with electrons and ions of the solar wind and photoemission by solar UV radiation that often dominates. However, in-site investigations of such processes are difficult because several processes act in accord. The present thesis studies charging processes in laboratory settings where these processes can be investigated separately. In the first series of experiments focused on applications in the lunar or planetary surroundings, a single (charged) dust grain is stored in an electrodynamic trap and expose to electron and/or ion beams with variable energies and... Prach je nedílnou součástí kosmického plazmatu (např. magnetosfér planet a komet, heliosféry, mezihvězdného prostoru, obálek supernov). Může však být také často pozorován v průmyslových aplikacích jako nezbytná součást pro úpravu materiálů, nebo jako nežádoucí příměs v produkci mikroelektronických komponent, nebo ve fúzních zařízeních. Zatímco prachová zrna jsou jedním z nejdůležitějších předmětů zájmu v naší sluneční soustavě (např. Země, systémy Jupiteru a Saturnu) a v mezihvězdném prostoru, exisuje řada misí (např. ROSETTA, Cassini), které poskytly vyšetřování vlastností a dynamiky nabitých prachových zrn. V těchto prostředích, mezi procesy relevantní nabíjení patří procesy interakce s elektrony a ionty slunečního větru a fotoemisní nabíjení UV zářením ze Slunce, které je často dominantní. Avšak, vyšetřování těchto procesů v daném prostředí je komplikované, protože několik procesů působí současně. Tato práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů v laboratoři, kde je možné tyto procesy vyšetřovat odděleně. V první sérii experimentů zaměřených na měsíční nebo planetární podmínky, bylo jedno (nabité) prachové zrno chyceno v elektrodynamické pasti a vystaveno elektronovému a iontovému svazku s proměnnou energií a fotonů z UV zdroje. Dále, popisujeme metodu, kterou jsme využili pro určení výstupní práce... Klíčová slova: nabíjení prachu; fotoemise; zánik prachových zrn; dopad prachu; ionizace dopadem; dust charging; photoemission; destruction of dust; dust impact; impact ionization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem

Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also ...

Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání
STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání

STORZEROVÁ, Dominika; MADLEŇÁKOVÁ, Lucia; PETERKOVÁ, Magdaléna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.
Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
2018 - český
Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: A great part of matter in a space has a form of dust grains, tiny pieces of rocks with the dimensions of hundreds nanometers to hundreds micrometers. In this environment dust grains undergo collisions with energetic particles (electron, ions, UV photons) that leads to their charging and modification. The presented thesis studies ion-dust interactions and is focussed on dust grain modification through ion implantation and its destruction via sputtering process. Two compu- ter models are presented - first for computing the ion implantation profile in the grain and second, for the shape of the sputtered grain lying on the surface of a bigger object. The resulting shape of the grain is compared with that obtained experimentally. Important results of the thesis are measured sputtering yields for spherical SiO2 grains at several surface potentials obtained by simultaneous ion and electron bombardments. Keywords: ions, dust grains, sputtering, sputtering yield, implantation profile 1 Název práce: Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru Autor: Marek Vyšinka Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Značná část hmoty v kosmickém prostoru se nachází ve formě pracho- vých zrn, malých kousků hornin o rozměrech řádově stovek nanometrů až stovek mikrometrů. Prach je v tomto prostředí vystaven dopadu energetických částic (elektronů, iontů, UV záření), které jej nabíjejí, ale i rozrušují jeho strukturu. Předložená práce se zabývá interakcí iontů s prachovými zrny, která vede jednak k modifikaci jejich povrchu prostřednictvím implantace iontů, ale i k jejich de- strukci prostřednictvím odprašování. V rámci práce představujeme dva modely interakce iontů s prachovými zrny - první pro určení implantačního profilu iontů a druhý pro určení tvaru odprašovaného zrna ležícího na povrchu většího tělesa. Výsledný tvar odprašovaného zrna následně porovnáváme s experimentem. Dů- ležitým výsledkem této práce jsou změřené odprašovací výtěžky pro kulová zrna z SiO2 při různých povrchových potenciálech zrna, které byly dosaženy současným bombardováním ionty a elektrony. Klíčová slova: ionty, prachová zrna, odprašování, odprašovací výtěžek, implan- tační profil 1 Klíčová slova: ionty; prachová zrna; odprašování; odprašovací výtěžek; implantační profil; ions; dust grains; sputtering; sputtering yield; implantation profile Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.

Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., ...

Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání
MOTALOVÁ, Veronika
2018 - český
Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních vlastností. This thesis is focused on displaying rotational and non-rotational quadrics in the central projection. It is structured as a collection of solved problems, with the emphasis on the derivation of the center projection of the quadric from the projective properties. Klíčová slova: středové promítání; kvadrika; projektivní vlastnosti; central projection; quadric; projective properties Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Užití projektivních vlastností kvadrik při jejich zobrazování ve středovém promítání

Tato práce se věnuje zobrazení rotačních i nerotačních kvadrik ve středovém promítání. Je strukturována jako sbírka řešených úloh s důrazem na odvození středového průmětu kvadriky z projektivních ...

MOTALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
2018 - český
The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical Church of Czech Brethren, the Czechoslovak Church and the Non-believers' Movement. The aim is to introduce individual religious entities, to show their mutual interaction and their ability to influence the surrounding society. The influence of religion is observed throughout the society, from the communal politics through the school education to the regional identity. This is all happening on the background of complex social processes (demographical, economic, cultural, political and social) that are properly taken into account. Another important topic of this work is the ability of religious organizations to respond adequately to the new challenges that emerge with these processes. The regional data identified are compared to similar urban areas and the rest of the country. Religious development in Pilsen should not only give evidence of the city itself, but also about the First Czechoslovak Republic as such. Key words: Czechoslovakia, First Republic, Pilsen, religion, social movement Tématem práce je náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918 1938), čímž se zde míní vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky, přes školství, až k regionální identitě. To celé se děje na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), které jsou náležitě reflektovány. Způsobilost náboženských organizací adekvátně odpovědět na nimiž tyto procesy přicházely, je dalším důležitým tématem práce. Zjištěné podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém. Klíčová slova Československo, první republika, Plzeň náboženství, sociální hnutí Klíčová slova: Československo|první republika|Plzeň|náboženství|sociální hnutí; Czechoslovakia|First Republic|Pilsen|religion|social movement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical ...

Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - slovenský
Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: MF A - acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) MF B - 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30řC. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: MF A - octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) MF B - 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30řC. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.

Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla ...

Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze