Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 6995
Publikováno od do

Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2017 - český
Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues relating to special regulation concerning some specific categories of employees or tax impacts, due to reach a complexity of this analysis. This thesis consists of ten chapters, each of them dealing with different aspects of vocational development of employees, especially questions relating to improvement of qualification, upgrading of qualification and qualification agreement. Opening part serves as an introductory part defining the reason for my research, the goals of this paper and representing its structure. Chapter One characterises the care of human resources in the view of constitutional-law and labour-law regulation. The chapter is subdivided into three parts based on approach to extent of the term "the care of employees" - narrower concept, broader concept and historical concept. Chapter Two narrows idea of the care of employees into the scope of vocational development of employees. The chapter is composed of six parts. Part One explores the relevant Czech legal regulation and also mentions European Union law. Part Two describes a substance of the term "qualification". Part Three explicitly specifies... Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny... Klíčová slova: kvalifikace; odborný rozvoj zaměstnanců; qualification; vocational development of employees Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odborný rozvoj zaměstnanců

Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues ...

Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Rekognice
Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - český
This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from the perspective of Criminal Procedure Law and criminology. Line-up is also a very specific act because the process of rebuilding takes place in human brain and can not be controlled or verified in any way. All these characteristics increase the requirements for proper preparation and execution of line-up. The rigorous thesis also points out the fact that line-up is an important procedural act even in cases where identification is not achieved or the result of a line-up is not credible, as such result can be used for further investigative procedures. The aim of the thesis is to comprehensively and clearly analyze the issues of line-up and to analyze if the current law regulation corresponds with importance of this procedural act. Further, the aim of the thesis is to analyze the process of line-up and its correctness and effectiveness. Relating to these aims, the thesis points out especially significant problems, imperfections and confusion associated with line-up and focuses on possible ways of their elimination. The first part of the rigorous thesis focuses on general knowledge of line-up, types of... Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se... Klíčová slova: zvláštní způsoby dokazování; rekognice; znovupoznání; kriminalistika; specific methods of evidence; line-up; identification by line-up; criminalistic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rekognice

This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from ...

Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Numerické řešení rovnic mělké vody
Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
2017 - český
The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are of hyperbolical type of the first or- der with a reactive term representing the bottom topology. We discretize the resulting system of equations by the implicit space-time discontinuous Ga- lerkin method (STDGM). In the literature, the explicit techniques are used most of the time. The implicit approach is suitable especially for adaptive methods, because it allows the usage of different meshes for different time niveaus. In the thesis we derive the corresponding method and an adaptive algorithm. Finally, we present usage of the method in several examples. 1 Práce se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tzv. mělké vody, kde zanedbáváme toky ve svislém směru. Tyto rovnice jsou hyperbolického typu 1. řádu s reaktivním členem daným topologií dna. Výsledný systém rovnic diskretizujeme pomocí impli- citní časoprostorově nespojité Galerkinovy metody (STDGM). V literatuře se obvykle užívají explicitní techniky, implicitní STDGM je vhodná přede- vším pro adaptivní metody, jelikož přirozeně umožňuje použití různých sítí na různých časových hladinách. V této práci odvodíme příslušnou metodu a adaptivní algoritmus. Nakonec prezentujeme použití metody na několika testovacích úlohách. 1 Klíčová slova: rovnice mělké vody; numerická simulace; hyperbolické rovnice; nespojitá Galerkinova metoda; shallow water equations; numerical simulation; hyperbolic equations; discontinuous Galerkin method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Numerické řešení rovnic mělké vody

The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are ...

Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření
Husek, Tomáš; Kampf, Karol
2017 - anglický
Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstract: This thesis concentrates on some low-energy aspects of QCD, namely on those which are connected to the electromagnetic decays of lightest neutral pseudoscalar mesons. Calculations of radiative corrections to neutral pion decays (the Dalitz decay and the rare decay) and a novel model for the pion electro- magnetic transition form factor are subjects discussed in the attached papers, which this work is based on. The associated theoretical aspects including Chiral Perturbation Theory or the large-Nc limit are introduced. We also discuss the complications which arise when the calculations of radiative corrections for η(′) Dalitz decays are performed. Some details about the collaboration with experi- ments which incorporate the calculation of the published corrections are provided. Last but not least, some techniques related to loop integrals are shown. Keywords: Chiral Perturbation Theory, large-Nc limit, radiative corrections, pion electromagnetic transition form factor 1 Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá aspekty QCD při nízkých energiích, které souvisejí s elektromagnetickými rozpady nejlehčích pseudoskalárních me- sonů. Výpočty radiačních korekcí pro rozpady neutrálního pionu (Dalizův rozpad a vzácný rozpad na elektron-pozitronový pár) a nový model pro form faktor el- mag. přechodu pionu jsou diskutovány v článcích, ze kterých tato práce vychází. S tím související efektivní přístupy jako např. chirální poruchová teorie či limita velkého Nc jsou představeny v úvodních kapitolách. Také se zde zabýváme kom- plikacemi, které nastávají při výpočtu radiačních korekcí k Dalitzově rozpadu η(′) mesonů. V práci jsou rovněž představeny detaily spolupráce s experimenty, které začlenily uvedené publikované výpočty radiačních korekcí do svých simu- lací. V neposlední řadě jsou pak ukázány některé techniky výpočtů smyčkových integrálů. Klíčová slova: chirální poruchová teorie, limita velkého Nc, radiační korekce, form faktor elmag. přechodu pionu 1 Klíčová slova: chirální poruchová teorie; limita velkého Nc; radiační korekce; form faktor elmag. přechodu pionu; Chiral Perturbation Theory; large-Nc limit; radiative corrections; pion electromagnetic transition form factor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření

Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol ...

Husek, Tomáš; Kampf, Karol
Univerzita Karlova, 2017

Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel
Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
2017 - anglický
Klíčová slova: harmonická zložitosť; hudobná zložitosť; harmonická analýza; transkripcia akordov; akordický rad; vyhľadávanie hudby; odporúčanie hudby; harmonic complexity; music complexity; harmony analysis; chord transcription; chord progression; music information retrieval; recommender system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel

Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Béreš, Ján
2017 - český
This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same time, it seeks common legal sources existing across national laws which provide definitions thereof. It attempts to find a common definition of contracts for work and how they differ from other similar contracts. It further defines some common basic features and problems related to contracts for work which apply in international trade or in cases where parties decide to formulate their contract by reference to international contract conditions. In that context, it primarily refers to construction contracts as the most common type of contract for work in international trade. At the same time, it focuses on the possible consequences of a breach of contract and emphasizes some parties' claims ensuing therefrom. Moreover, this work examines the definition of work defects and conditions for asserting claims as a specific topic, which relates to the definition of the subject matter of a contract for work and its basic features. Key words: contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of... Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo,... Klíčová slova: smlouva o dílo; smlouva o dílo ve výstavbě; zhotovitel; objednatel; mezinárodní obchodní styk; mezinárodní vzorové obchodní podmínky; prameny pro určení práv a povinností; předmět plnění ze smlouvy o dílo; porušení smlouvy o dílo; nároky ze smlouvy o dílo; splnění povinnosti; podmínky pro uplatnění nároků; vada díla; uplatnění nároků z vad díla; contract for work; construction work; contractor; employer; international trade; sources for determining obligations; international contract conditions; subject matter of contracts for work; breach of contracts for work; claims from contracts for work; discharging obligations; conditions for asserting claims; work defects; asserting claims from work defects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku

This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same ...

Béreš, Ján
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - slovenský
The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to specification of individual alternative punishment methods, while it does not only describe them but also assesses their positives and shortcomings. Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov. Klíčová slova: Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody; alternatívne tresty; restoratívna justícia; Probačná a mediačná služba; mediácia; probácia; Probačné domy; odklon v trestnom konaní; trest domáceho väzenia; trest všeobecne prospěšných prác; peňažný trest; recidíva; Alternative measures to prison sentence; alternative punishment; restorative justice; Probation and Mediation Service; mediation; probation; Probation House; diversion in criminal procedure; house arrest; institute of community service; a fine; relapse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their ...

Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - český
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme because I am interested in criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal environment, which has led me to a though of studying two for me the most interesting means of evidence used in a criminal procedure. This thesis is divided into eight parts, it starts with a brief introduction into evidence proceedings in Czech (the first part) and also in French legislation (the second part), in the third part I focus on the status of a witness in Czech legislation, the fourth part contains a French regulation and the fifth is a comparison of those two. I have chosen the exact same system so on, in the part six I deal with a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure, seventh part deals with an expert in French criminal procedure and finally in eighth part there is again a comparison of those two. In the first and second part I offer a brief introduction, in which I outline what the evidence proceedings in a criminal procedure, what can serve as... Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého... Klíčová slova: svědek a znalec v trestním procesu Francie asistovaný svědek; witness and expert in a criminal procedure France assisted witness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu

The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I ...

Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Hlaváčková, Markéta
2017 - anglický
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric hypoxia (IHH) confers long-lasting cardiac protection against acute ischemia/reperfusion injury. Protein kinase C (PKC) appears to play a role in its cardioprotective mechanism since the administration of general PKC inhibitor completely abolished the improvement of ischemic tolerance in IHH hearts. However, the involvement of individual PKC isoforms remains unclear. Therefore, the primary aim of this study was to investigate the potential involvement of PKCδ and PKCε, the most prevalent PKC isoforms in rat heart, in the mechanism of IHH-induced cardioprotection. We showed that IHH up- regulated PKC protein in left ventricle, enhanced its phosphorylation on Ser643 and increased its co-localization with markers of mitochondrial and sarcolemmal membranes. PKCδ subcellular redistribution induced by IHH as well as the infarct size-limiting effect of IHH was reversed by acute treatment with PKCδ inhibitor rottlerin. These data support the view that PKCδ plays a significant role in IHH-induced cardioprotection. On the other hand, adaptation to IHH decreased the PKC total protein level without affecting its... Kardiovaskulární onemocn ní, p edevším akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních p í in úmrtí ve vysp lých zemích. Je známo, že dlouhodobá adaptace na chronickou intermitentní hypobarickou hypoxii (IHH) snižuje rozsah ischemicko-reperfúzního poškození. Zdá se, že proteinkinasa C (PKC) se uplat uje v mechanismu kardioprotektivního ú inku IHH, nebo obecný inhibitor PKC zcela zablokoval kardioprotekci vyvolanou adaptací na IHH. Nicmén zapojení jednotlivých isoforem PKC v tomto kardioprotektivním fenoménu z stává nejasné. Cílem této práce bylo studovat úlohu isoforem PKCδ a PKCε, které jsou nejvíce zastoupenými isoformami PKC v myokardu potkana, v mechanismu kardioprotektivního p sobení IHH. Ukázali jsme, že adaptace na IHH zvyšuje v myokardu levé komory potkana celkové množství proteinu PKCδ spole n s množstvím její fosforylované/aktivní formy a sou asn zvyšuje p ítomnost této isoformy PKC na sarkolemální membrán a v mitochondriích. Redistribuce PKCδ na sarkolemální membránu a do mitochondrií stejn jako snížení velikosti infarktového ložiska v srdcích adaptovaných na IHH byly potla eny podáním inhibitoru PKCδ delta, rottlerinu. Adaptace na IHH naopak snížila množství celkového proteinu PKCε a neovlivnila bun nou distribuci a fosforylaci této isoformy PKC. Podání inhibitoru PKCε, KP-1633,... Klíčová slova: proteinkinasa C; myokard; kardioprotekce; chronická hypoxie; protein kinase C; myocardium; cardioprotection; chronic hypoxia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric ...

Hlaváčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Právo na obhajobu v trestním řízení
Svobodová, Pavla; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
2017 - český
The thesis deals with the right of defense in criminal proceedings in the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters defining the legal rights of the defense at national and international level. The thesis deals with the historical development of the right of defense in the first chapter, defining certain differences of the former legal regulations up to the present. In the next part of the thesis, the institute of the right of defense is analyzed in terms of international and national legislation, including regulation at European Union level. The third chapter deals with the position of the accused, what the denomination carries in the various stages of the criminal proceedings, and what are his individual rights of defense, including material and formal defense. The third chapter follows the chapter analyzing the position of a lawyer in criminal proceedings. It focuses on its historical development, attorney's substitution, advocate's rights and duties, and individual ways of choosing a lawyer, including the necessary defense institute. The fifth chapter deals with a separate group of persons to whom statutory defense rights belong. Finally, the legal framework for the right of defense, including the de lege ferenda, is reviewed. The thesis also includes the case law of the... Práce se zabývá právem na obhajobu v rámci trestního řízení v České republice. Práce je členěna do několika kapitol, které vymezují právní úpravu práva na obhajobu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Práce se v první kapitole zaobírá historickým vývojem práva na obhajobu s vymezením určitých odlišností dřívějších právních úprav až do současnosti. V další části práce je rozebrán institut práva na obhajobu z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní úpravy, včetně úpravy na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola se zabývá postavením obviněného, jaké označení nese v jednotlivých stádiích trestního řízení a jaká jsou jeho jednotlivá práva na obhajobu včetně obhajoby materiální a formální. Na třetí kapitolu navazuje kapitola rozebírající postavení obhájce v trestním řízení. Zaměřuje se na jeho historický vývoj, substituci advokáta, práva a povinnosti obhájce a jednotlivé způsoby volby obhájce včetně institutu nutné obhajoby. Pátá kapitola se věnuje samostatné skupině osob, kterým náleží zákonem stanovená obhajovací práva. Závěrem je zhodnocena právní úprava práva na obhajobu včetně návrhů de lege ferenda. Práce rovněž zahrnuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu České republiky. Klíčová slova: právo na obhajobu; obhájce; trestní řízení; right of defense; defender; criminal proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právo na obhajobu v trestním řízení

The thesis deals with the right of defense in criminal proceedings in the Czech Republic. The thesis is divided into several chapters defining the legal rights of the defense at national and ...

Svobodová, Pavla; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze