Number of found documents: 7264
Published from to

Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese
Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
2018 - Czech
Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of nations to self- determination and its realization in the form of a unilateral secession. The key issue is the mutual relationship between the right to self-determination of nations and the right to territorial integrity of the state. This thesis deals with two main research questions, whether the unilateral secession can be described as a legal possibility of the state. Furthermore, which principle has more relevant in contemporary public international law in the assessment of unilateral secession: the principle of self-determination of nations or of the whole of the state. In the first chapter, first attention is devoted to the concepts of state and nation, and two fundamental principles of international law, namely the principle of self-determination of nations and the principle of territorial integrity of state territory, are analyzed. The second chapter introduces the most important theoretical approaches to secession theme, such as J. R. Wood, M. Hechter, D. L. Horowitz and especially A. Buchanan's Remedial theory. Further attention is paid in this chapter to the current adaptation of secession in public... Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou státnosti, národů, právem národů na sebeurčení a jeho realizací v podobě unilaterální secese. Klíčovým tématem je pak vzájemný vztah práva na sebeurčení národů a právem na územní celistvost státu. V práci jsou řešeny dvě výzkumné otázky, a to jestli je unilaterální secesi možné označit za legální možnost vzniku státu. A dále, která zásada má v současném mezinárodním právu větší váhu při posuzování unilaterální secese: zásada sebeurčení národů či celistvosti státu. V první kapitole je nejprve pozornost věnována pojmům stát a národ a rozebrány jsou i dvě základní zásady mezinárodního práva, a to zásada sebeurčení národů a zásada teritoriální integrity státního území. V druhé kapitole jsou představeny nejdůležitější teoretické přístupy k problematice secese jako například J. R. Wooda, M. Hechtera, D. L. Horowitze a zejména remediální přístup A. Buchanana. Dále je v této kapitole věnována bližší pozornost současné úpravě secese v mezinárodním právu a dále možným změnám mezinárodního práva v oblasti secese včetně analýzy role Mezinárodního soudního dvora při řešení otázek secese. Ve třetí kapitole jsou získané poznatky aplikovány na příkladech Bangladéše, rozpadu Jugoslávie, Kosova,... Keywords: secese; národ; sebeurčení; secession; nation; self-determination Available in a digital repository NRGL
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese

Legality of the realization of the right to self-determination of nations in the form of unilateral secession Abstract This rigorous thesis deals with issues of statehood, nations, the right of ...

Fejfar, Jakub; Tymofeyeva, Alla; Honusková, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Jádrové metody v částicových filtrech
Coufal, David; Beneš, Viktor
2018 - English
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density estimates to the filtering densities. The estimates are constructed on the basis of an out- put from particle filtering. It is proved theoretically that using the standard kernel density estimation methodology is effective in the context of particle filtering, although particle filtering does not produce random samples from the filtering densities. The main theoretical results are: 1) specification of the upper bounds on the MISE error of the estimates of the filtering densities and their partial derivatives; 2) specification of the related lower bounds and 3) providing a suitable tool for checking persistence of the Sobolev character of the filtering densities over time. In addition, the thesis also focuses on designing kernels suitable for practical use. 1 Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- tračních hustot konstruovaných na základě výstupu částicového filtru. Práce teoreticky dokazuje, že použití standardních jádrových odhadů je v kontextu částicového filtru efektivní, přestože výstup částicového filtru negeneruje náhodný výběr z filtračního rozdělení. Hlavními teoretickými výsledky práce je 1) stanovení horních mezí na MISE chybu odhadů filtračních hustot a jejich parciálních derivací; 2) stanovení příslušných dolních mezí a 3) for- mulace podmínky zajišťující zachování Sobolevského charakteru filtračních hustot v průběhu času. Práce rovněž obsahuje prakticky zaměřenou část zabývající se návrhy jader vhodných pro praktické použití. 1 Keywords: částicový filtr; jádrové odhady filtračních hustot; horní a spodní meze; particle filtering; kernel density estimates of filtering densities; upper and lower bounds Available in a digital repository NRGL
Jádrové metody v částicových filtrech

Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence ...

Coufal, David; Beneš, Viktor
Univerzita Karlova, 2018

Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem
Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
2018 - English
Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also frequently encountered in industrial applications as a principal agent in material treatments, or as an undesirable ingredient in a production of microelectronic components, or in fusion devices. Since dust particles are one of the main elements of interest in the solar system (e.g., Earth, Jovian and Saturnian systems) and in the interstellar medium, there is a number of missions (e.g., ROSETTA, Cassini) that provided investigations of the properties and global dynamics of charged dust grains. In these environments, the relevant charging processes are interactions with electrons and ions of the solar wind and photoemission by solar UV radiation that often dominates. However, in-site investigations of such processes are difficult because several processes act in accord. The present thesis studies charging processes in laboratory settings where these processes can be investigated separately. In the first series of experiments focused on applications in the lunar or planetary surroundings, a single (charged) dust grain is stored in an electrodynamic trap and expose to electron and/or ion beams with variable energies and... Prach je nedílnou součástí kosmického plazmatu (např. magnetosfér planet a komet, heliosféry, mezihvězdného prostoru, obálek supernov). Může však být také často pozorován v průmyslových aplikacích jako nezbytná součást pro úpravu materiálů, nebo jako nežádoucí příměs v produkci mikroelektronických komponent, nebo ve fúzních zařízeních. Zatímco prachová zrna jsou jedním z nejdůležitějších předmětů zájmu v naší sluneční soustavě (např. Země, systémy Jupiteru a Saturnu) a v mezihvězdném prostoru, exisuje řada misí (např. ROSETTA, Cassini), které poskytly vyšetřování vlastností a dynamiky nabitých prachových zrn. V těchto prostředích, mezi procesy relevantní nabíjení patří procesy interakce s elektrony a ionty slunečního větru a fotoemisní nabíjení UV zářením ze Slunce, které je často dominantní. Avšak, vyšetřování těchto procesů v daném prostředí je komplikované, protože několik procesů působí současně. Tato práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů v laboratoři, kde je možné tyto procesy vyšetřovat odděleně. V první sérii experimentů zaměřených na měsíční nebo planetární podmínky, bylo jedno (nabité) prachové zrno chyceno v elektrodynamické pasti a vystaveno elektronovému a iontovému svazku s proměnnou energií a fotonů z UV zdroje. Dále, popisujeme metodu, kterou jsme využili pro určení výstupní práce... Keywords: nabíjení prachu; fotoemise; zánik prachových zrn; dopad prachu; ionizace dopadem; dust charging; photoemission; destruction of dust; dust impact; impact ionization Available in a digital repository NRGL
Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem

Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also ...

Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.
Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
2018 - Czech
Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: A great part of matter in a space has a form of dust grains, tiny pieces of rocks with the dimensions of hundreds nanometers to hundreds micrometers. In this environment dust grains undergo collisions with energetic particles (electron, ions, UV photons) that leads to their charging and modification. The presented thesis studies ion-dust interactions and is focussed on dust grain modification through ion implantation and its destruction via sputtering process. Two compu- ter models are presented - first for computing the ion implantation profile in the grain and second, for the shape of the sputtered grain lying on the surface of a bigger object. The resulting shape of the grain is compared with that obtained experimentally. Important results of the thesis are measured sputtering yields for spherical SiO2 grains at several surface potentials obtained by simultaneous ion and electron bombardments. Keywords: ions, dust grains, sputtering, sputtering yield, implantation profile 1 Název práce: Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru Autor: Marek Vyšinka Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Značná část hmoty v kosmickém prostoru se nachází ve formě pracho- vých zrn, malých kousků hornin o rozměrech řádově stovek nanometrů až stovek mikrometrů. Prach je v tomto prostředí vystaven dopadu energetických částic (elektronů, iontů, UV záření), které jej nabíjejí, ale i rozrušují jeho strukturu. Předložená práce se zabývá interakcí iontů s prachovými zrny, která vede jednak k modifikaci jejich povrchu prostřednictvím implantace iontů, ale i k jejich de- strukci prostřednictvím odprašování. V rámci práce představujeme dva modely interakce iontů s prachovými zrny - první pro určení implantačního profilu iontů a druhý pro určení tvaru odprašovaného zrna ležícího na povrchu většího tělesa. Výsledný tvar odprašovaného zrna následně porovnáváme s experimentem. Dů- ležitým výsledkem této práce jsou změřené odprašovací výtěžky pro kulová zrna z SiO2 při různých povrchových potenciálech zrna, které byly dosaženy současným bombardováním ionty a elektrony. Klíčová slova: ionty, prachová zrna, odprašování, odprašovací výtěžek, implan- tační profil 1 Keywords: ionty; prachová zrna; odprašování; odprašovací výtěžek; implantační profil; ions; dust grains; sputtering; sputtering yield; implantation profile Available in a digital repository NRGL
Odprašování prachových zrn a jeho vazba na procesy v kosmickém prostoru.

Title: Sputtering of dust grains and its consequences for space processes Author: Marek Vyšinka Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., ...

Vyšinka, Marek; Šafránková, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
2018 - Czech
The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical Church of Czech Brethren, the Czechoslovak Church and the Non-believers' Movement. The aim is to introduce individual religious entities, to show their mutual interaction and their ability to influence the surrounding society. The influence of religion is observed throughout the society, from the communal politics through the school education to the regional identity. This is all happening on the background of complex social processes (demographical, economic, cultural, political and social) that are properly taken into account. Another important topic of this work is the ability of religious organizations to respond adequately to the new challenges that emerge with these processes. The regional data identified are compared to similar urban areas and the rest of the country. Religious development in Pilsen should not only give evidence of the city itself, but also about the First Czechoslovak Republic as such. Key words: Czechoslovakia, First Republic, Pilsen, religion, social movement Tématem práce je náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918 1938), čímž se zde míní vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky, přes školství, až k regionální identitě. To celé se děje na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), které jsou náležitě reflektovány. Způsobilost náboženských organizací adekvátně odpovědět na nimiž tyto procesy přicházely, je dalším důležitým tématem práce. Zjištěné podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém. Klíčová slova Československo, první republika, Plzeň náboženství, sociální hnutí Keywords: Československo|první republika|Plzeň|náboženství|sociální hnutí; Czechoslovakia|First Republic|Pilsen|religion|social movement Available in a digital repository NRGL
Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical ...

Vedral, Patrik; Štemberk, Jan; Šebek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2018 - Slovak
Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: MF A - acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) MF B - 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30řC. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: MF A - octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) MF B - 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30řC. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná... Available in a digital repository NRGL
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.

Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla ...

Babinská, Agáta; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí
Campbell, Daniel; Hencl, Stanislav
2018 - English
In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a... In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a... Keywords: Zobrazení s konečnou distorzí; otevřenost a diskrétnost; Mapping of finite distortion; openess and disreteness Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí

In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is ...

Campbell, Daniel; Hencl, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu
Doubková, Dagmar; Jáč, Pavel; Sklenářová, Hana
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dagmar Doubková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of Thesis: Development of capillary electrophoresis method for the determination of three pharmacopoeial impurities in indomethacin. This thesis deals with the development of a micellar electrokinetic chromatography method for the determination of indomethacin impurities (4-chlorobenzoic acid, 5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid and 3,4-dichloroindomethacin). All separations were performed in a fused silica capillary with 50 µm id; total length 64.5 cm, effective length 56 cm and with extended light path (150 µm id) detection window. 1-naftylacetic acid (10 µg/ml) was used as an internal standard. The separations were carried out at 30 kV. The analytes were detected at the cathodic end of the capillary at 224 nm. A central composite design was applied for the optimization of the separation conditions. The effect of SDS concentration, content of methanol, concentration of phosphate buffer and buffer pH was studied at three levels. The optimized background electrolyte was: 20 mmol/L phosphate buffer (pH 7.57) containing 58 mmol/L SDS and 0% MeOH. The analysis time (with resolution of all compounds Rs ≥ 3.8) was shorter than 10... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Dagmar Doubková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název rigorózní práce: Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu Tato rigorózní práce se zabývá vývojem metody micelární elektrokinetické chromatografie pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu (4-chlorbenzoové kyseliny, 5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové kyseliny a 3,4-dichloroindometacinu). Pro separaci byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm, celkové délce 64,5 cm a efektivní délce 56 cm s bublinovou detekční celou o vnitřním průměru 150 µm. Jako vnitřní standard byla zvolena kyselina 1- naftyloctová (10 µg/ml). Analýza probíhala při napětí 30 kV. Analyty byly detekovány na katodickém konci kapiláry při vlnové délce 224 nm. Pro optimalizaci separačních podmínek byl použit centrálně kompozitní design. Byl zkoumán vliv koncentrace SDS, obsahu methanolu, koncentrace fosfátového pufru a pH pufru na třech úrovních. Jako optimální složení základního elektrolytu bylo zvoleno: 20 mmol/l fosfátový pufr (pH 7,57), 58 mmol/l SDS a 0 % (v/v) methanolu. Celková doba separace (s rozlišením všech sloučenin Rs ≥ 3,8) byla menší než 10 min. Linearita metody byla ověřena v... Available in a digital repository NRGL
Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dagmar Doubková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of Thesis: Development of ...

Doubková, Dagmar; Jáč, Pavel; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku
Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of separation potential of stationary phases based on porous graphitic carbon. Stationary phases based on porous graphitic carbon (PGC) exhibit many interesting features. For example high mechanical resistance, stability across the entire pH range and excellent high temperature resistance. Moreover, they are significant due to their unique mechanism of retention. Despite all of these positive features and long existence on the market, their broader use in pharmaceutical analysis is still lacking. In our paper we have analyzed 11 groups of drugs, including active pharmaceutical ingredient and its potential impurities. Overall, 67 substances have been analyzed. Each separation on PGC has been optimized in order to achieve the best results. Changes in conditions of separation included testing of several mobile phases, gradient and isocratic elution and testing the effect of higher temperature. The use of gradient elution, with mobile phase consisting of acetonitrile and isopropanol in proportion 1:1 as organic modifier and 0,1% trifluoracetic acid as aqueous part has appeared as the most... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Ondrej Guláš Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie separačného potenciálu stacionárnych fáz na báze porézneho grafitového uhlíku. Stacionárne fázy na báze porézneho grafitového uhlíku (PGC) sa vyznačujú mnohými zaujímavými vlastnosťami. Napríklad ide o vysokú mechanickú odolnosť, stabilitu v celom rozmedzí pH a výbornú odolnosť proti vysokým teplotám. Zároveň sa vyznačujú unikátnym mechanizmom retencie. Avšak napriek týmto pozitívam a dlhej existencii na trhu sa nedostali do širšieho používania vo farmaceutickej analýze. V našej práci bolo analyzovaných 11 skupín liečiv zahŕňajúcich účinnú látku a jej potenciálne nečistoty. Celkovo bolo teda analýze podrobených 67 látok. Jednotlivé separácie na PGC boli optimalizované s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zmeny podmienok separácii zahrňovali otestovanie niekoľkých mobilných fáz, gradientovú aj isokratickú elúciu a otestovanie vplyvu vyššej teploty. Ako najuniverzálnejšie podmienky sa uplatnilo využitie gradientovej elúcie s mobilnou fázou, ktorej organickú časť tvoril acetonitril a isopropanol v pomere 1:1 a vodnú časť 0,1% kyseliny trifluóroctová. Zároveň boli dané látky analyzované na referenčnej kolóne... Available in a digital repository NRGL
Testování separačního potenciálu stacionárních fází na bázi porézního grafitového uhlíku

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Ondrej Guláš Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Guláš, Ondrej; Nováková, Lucie; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném
Čičmanec, Adam; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
2018 - Czech
Instruments of preparatory stage of civil proceeding Abstract Preparatory proceeding is one of the stages of civil procedure and involves complex of procedures granting the presiding judge an opportunity to clarify the fundementals of dispute, both legal and factual, to acquaint parties to the suit with anticipated course of legal proceeding and to secure efficient proceeding. One of the most distinctive features of the Czech civil proceeding is predominantly discursive and lengthy manner in which judges aporoach the case management. The preparatory stage plays critical role in determining the actual length and overall course of civil proceeding. Contrary to majority of other modern legal systems Czech law, legal doctrine and practise of the courts still somehow neglect the above mentioned importance of this stage. Moreover, this fact is admittedly linked to Czech system of civil proceeding still mainly embracing so called piecemeal type of civil proceedings where the pleading stage is followed by several short hearings where evidence and arguments are collected, instead of main hearing model widely accepted by countries taking significance of preparatory stage into account. The goals of this essay were to evaluate different instruments that Czech civil procedure law provides the judges during preparatory... Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném Abstrakt Příprava jednání je jednou z fází civilního soudního řízení. Zahrnuje soubor činností poskytujících předsedovi senátu příležitost jednak objasnit právní a skutkovou podstatu sporu, jednak obeznámit strany s předpokládaným průběhem řízení a dále zajistit efektivní a hospodárný průběh řízení. Jedním z příznačných negativ českého civilního soudnictví je převážně rozvláčný a zdlouhavý způsob, kterým soudy přistupují k vedení řízení. Příprava jednání hraje klíčovou roli při určení celkové délky a samotného průběhu civilního soudního řízení. Odlišně od moderních právních systémů, česká právní úprava, právní teorie a praxe nepřiznává této fázi řízení potřebnou důležitost. Tato skutečnost je nepochybně spjata s tím, že v českém systému civilního soudnictví nadále přetrvává postupný model soudního řízení, v němž po zjištění stanovisek stran následuje několik kratších soudních jednání, do nichž se soustřeďuje dokazování a kompletace argumentů stran. Odlišně od toho v zemích, které zohledňují důležitost přípravy jednání, má své místo model jediného hlavního jednání. Mezi cíle práce patří zhodnotit jednotlivé nástroje, které české civilní procesní právo poskytuje soudu v rámci přípravy jednání, označit nedokonalosti stávajícího systému, zjistit... Available in a digital repository NRGL
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném

Instruments of preparatory stage of civil proceeding Abstract Preparatory proceeding is one of the stages of civil procedure and involves complex of procedures granting the presiding judge an ...

Čičmanec, Adam; Frintová, Dita; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases