Number of found documents: 7050
Published from to

Zajištění účasti osob v trestním řízení
Šmahelová, Michala; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2018 - Czech
Ensuring the participation of persons in criminal proceedings The thesis provides a comprehensive account of the individual institutions of criminal procedure through which authorities involved in criminal proceedings ensure the participation of persons whose presence is essential for successfully conducting criminal proceedings. After a brief introduction, the first, most detailed chapter discusses all the procedural steps used to ensure the participation of the principal subject of criminal proceedings, namely the accused. In accordance with the basic principles of criminal procedure, particularly the principles of proportionality, restraint and subsidiarity, the discussion first focuses on less severe precautionary measures, that is summons, presentation, disciplinary fine and prohibition on foreign travel. The main part of the chapter is devoted to precautionary measures that place limitations on fundamental rights and freedoms, namely the personal liberty of the accused. These are detention, arrest and custody. The section on custody summarizes the legal conditions of custody and discusses in more detail the individual grounds of custody, the legal provisions regarding the decision process on custody and the examination of the existence of custody grounds. The pertinent case law is duly taken... Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže... Keywords: Trestní právo procesní; zajištění; zajištění osoby obviněné; vazba; Procedure criminal law; Ensuring; Detention of the Accused; Criminal custody Available in a digital repository NRGL
Zajištění účasti osob v trestním řízení

Ensuring the participation of persons in criminal proceedings The thesis provides a comprehensive account of the individual institutions of criminal procedure through which authorities involved in ...

Šmahelová, Michala; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Projekt fúze
Vlasák, Tomáš; Čech, Petr; Josková, Lucie
2018 - Czech
The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating corporations at the early stage of the merger and provide for the fundamental legal, economic and accounting principles of the merger. The thesis is structured as to describe firstly the common requirements for all corporations of each legal form. The following section deals with the specific statutory requirements for each legal form of corporations. Finally, there are described specifics of the terms in case of a cross-border merger. Where appropriate the current regulation is supplemented by the most recent historical development. Since our legal regulation has undergone a significant development in the recent 25 years the thesis provides also for a description of certain merger specifics applicable in various European legislations, e.g. the possibility of a cross-border merger for a corporation residing in Switzerland, as a non-EU and non-EEC country, and a possibility of triangular mergers. From this description there follow certain proposals for amendments of the merger regulation that are summarized in the conclusion of this doctor thesis. Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce. Keywords: projekt fúze; přeshraniční fúze; trojúhelníková fúze; terms of merger; cross-border merger; triangular mergers Available in a digital repository NRGL
Projekt fúze

The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating ...

Vlasák, Tomáš; Čech, Petr; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami
Herko, Jakub; Knapp, František
2018 - English
Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and Nuclear Physics Abstract: Since the nucleus is a quantum many-body system consisting of con- stituents whose mutual interaction is not satisfactorily known, it is necessary to use approximate methods when describing the nucleus. Basic approximate approaches in the microscopic theory of the nucleus are the Hartree-Fock the- ory, Tamm-Dancoff approximation and random phase approximation. They are described in the first chapter of this thesis. The main aim was to develop mi- croscopic models for open-shell nuclei with two valence particles or holes. They are described in the second chapter, which contains detailed derivations of the relevant formulae. These methods have been numerically implemented. The re- sults of the calculations of the nuclear spectra and the electromagnetic transition probabilities are presented in the third chapter. Keywords: Tamm-Dancoff approximation, random phase approximation, open- shell nuclei, nuclear spectra, electromagnetic transition probabilities ii Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu Keywords: Tamm-Dancoffova aproximace; RPA; jádra s nezaplnenými slupkami; jaderné spektra; pravdepodobnosti elektromagnetických přechodu; Tamm-Dancoff approximation; random phase approximation; open-shell nuclei; nuclear spectra; electromagnetic transition probabilities Available in a digital repository NRGL
Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami

Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and ...

Herko, Jakub; Knapp, František
Univerzita Karlova, 2018

Problematické aspekty vybraných exekučních titulů
Bosáková, Nikol; Frintová, Dita; Macková, Alena
2018 - Czech
This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District Court in Ostrava. The choice of enforcement titles was purely subjective. The aim was therefore to provide a comprehensive and versatile view of issues of enforcement titles, both from theoretical and practical points of view. Within the specified scope of the thesis, I came up with the concept of this thesis by trying to define the very concept of execution (seizure), writ of execution, and their material and formal enforceability. After the introductory first chapter, the central part of the thesis follows, where I tried to analyse the individual types of execution titles, namely a notarial record with permission for enforceability, a writ of execution with permission for enforceability, and arbitration. I believe that at the present time, the Institute of Arbitration is still relatively often used in society. This chapter is devoted to the largest part of the work, as the development of the legal regulation revealed quite serious procedural and legal deficiencies in application practice. The thesis also seeks to analyse shortcomings in the legal regulation of selected writs of execution, and to confront them with the... Rigorózní práce se zabývá problematickými aspekty u vybraných exekučních titulů, se kterými jsem se setkala při výkonu své funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Ostravě. Výběr exekučních titulů byl čistě subjektivní. Cílem bylo tedy poskytnout ucelený a všestranný pohled na problematiku exekučních titulů, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. V rámci určeného rozsahu rigorózní práce jsem koncepci této práce pojala tak, že jsem se nejprve pokusila vymezit samotný pojem exekucí, exekučních titulů a jejich materiální a formální vykonatelnost. Po úvodní první kapitole následuje ústřední část práce, kde jsem se snažila analyzovat jednotlivé typy exekučních titulů, a to notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti a rozhodčí nález. Domnívám se, že v současné době je stále poměrně často využíván institut rozhodčího řízení ve společnosti. Této kapitole je proto věnována největší část práce, neboť se vývojem právní úpravy objevily zcela závažné procesněprávní nedostatky v aplikační praxi. Práce se rovněž snaží analyzovat nedostatky právní úpravy u vybraných exekučních titulů a konfrontovat je s rozhodovací činností soudů. Závěrečná část práce se věnuje zejména vlastními úvahami a závěry, ke kterým jsem v průběhu psaní textu dospěla,... Keywords: Exekuce; exekuční titul; rozhodčí nález; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti; Execution (seizure); writ of execution; arbitration award; notarial record with permission for enforceability; enforceable registration with permission for enforceability Available in a digital repository NRGL
Problematické aspekty vybraných exekučních titulů

This rigorous thesis deals with the problematic aspects of selected executive titles I came across in the performance of my office as an assistant judge at the District Court in Ostrava. The choice of ...

Bosáková, Nikol; Frintová, Dita; Macková, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Překážky v práci na straně zaměstnance
Koubová, Petra; Morávek, Jakub; Štefko, Martin
2018 - Czech
Title of thesis: Obstacles to work on the employee's part Author: Mgr. Petra Koubová Abstract The rigorosum thesis seeks to carry out a comprehensive analysis of the different kinds of "obstacles to work on the employee's part". This subject is treated as generally associated with labor relations as well as with the obstacles at large and their systematic classification. Chosen out of a broad spectrum of individual types, the obstacles thus analyzed were primarily those with particular personal and/or family relevance for employees, especially the temporary incapacity for work; the maternity leave; and the parental leave. These topics were addressed not only in their matter and purpose but also as regards their impact on financial security and other circumstances. Covering also other obstacles to work, the analysis attempted to expound the merits and purposes of the relevant provisions, always in consideration of (1) the specific Labor Code context, (2) the generally applicable legal principles, and (3) other acts of legislation and judicial decisions. The work also tackles the issue of harmonizing family and professional life, not forgetting about references to foreign, international and EU legislation, and reflecting recent legal changes and de lege ferenda proposals. The thesis is divided into five... Téma rigorózní práce: Překážky v práci na straně zaměstnance Autor: Mgr. Petra Koubová Abstrakt Tato rigorózní práce cílí na komplexní rozbor jednotlivých druhů překážek v práci na straně zaměstnance. Do tématu je vstupováno skrze obecné souvislosti s pracovněprávními vztahy, dále přes překážky v práci obecně a jejich systematiku. Z širokého spektra jednotlivých typů překážek je cíleno na ty, které mají pro zaměstnance osobní nebo rodinný charakter, zejména na dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zde je kromě jejich předmětu a účelu pojednáno, i co se oblasti finančního zabezpečení a dalších souvislostí týče. I další překážky v práci jsou rozebrány tak, aby bylo pochopeno, kam cílí a v čem spočívají. To vše v konkrétních souvislostech především zákoníku práce, ale i obecných právních zásad, dalších právních předpisů a judikatury soudů. Práce se rovněž dotýká problematiky slaďování profesního a rodinného života, nechybí odkazy do mezinárodní a zahraniční právní úpravy, právní úpravy na úrovni unijní legislativy a dále reflexe aktuálních legislativních změn a návrhů de lege ferenda. Práce je rozdělena do pěti tematických kapitol. Předchází jim úvodní shrnutí a na konci nalezneme závěr, který sumarizuje, o čem práce pojednává, hodnotí významné pasáže a sděluje k nim názory autorky.... Keywords: překážky v práci; překážky v práci na straně zaměstnance; finanční zabezpečení; obstacles to work; obstacles to work on the employee's part; financial security Available in a digital repository NRGL
Překážky v práci na straně zaměstnance

Title of thesis: Obstacles to work on the employee's part Author: Mgr. Petra Koubová Abstract The rigorosum thesis seeks to carry out a comprehensive analysis of the different kinds of "obstacles to ...

Koubová, Petra; Morávek, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu
Trnka, Filip; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
2018 - Czech
v anglickém jazyce This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal is to analyze the methods by which the law responds (or should respond) to the consequences resulting from the nature of the state as a legal entity for the creation of and the decision-making processes by the relevant bodies. With respect to the topic of this thesis, these specifics include the use of the state- owned entities to achieve certain public goals and the greater significance of the so- called principal agent problem (i.e., the separation of ownership and governance problem). The thesis starts by definitions and descriptions of the above-mentioned specifics, including the consequences these lead to. On the basis of such introduction, the author then analyzes the possible ways to regulate the nomination processes with respect to the statutory and controlling bodies. The nomination process is a process the outcome of which is the determination of the person to be elected or appointed into the respective body of the state-owned entity. In this part, the thesis analyzes, in particular, i) the existing legal regulation - the Governmental Committee for Personal Nominations, ii) four alternatives of proposed legal regulation, and... v českém jazyce Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor způsobů, jakými právní úprava reaguje (nebo by měla reagovat) na důsledky hlavních specifik vyplývajících z povahy státu jako subjektu práva pro vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů. Ve vztahu k tématu této práce jsou těmito specifiky zejména využívání diskutovaných subjektů k dosahování určitých cílů státu a vyšší intenzita problému oddělení vlastnictví od řízení (tzv. principal-agent problém). Práce ve svém úvodu definuje a popisuje zmíněná specifika, včetně důsledků, k nimž vedou. Na základě tohoto vymezení se pak ve vztahu k vytváření orgánů věnuje autor analýze možných variant právní úpravy tzv. nominačního procesu do statutárních a kontrolních orgánů, tedy procesu, jehož výstupem je určení osoby, která se následně na základě volby či jmenování stane členem příslušného orgánu akciové společnosti či státního podniku. Práce v této části rozebírá zejména i) existující řešení v podobě Vládního výboru pro personální nominace, ii) čtyři navrhované varianty právní úpravy, a iii) nejproblematičtější otázky s nominačním procesem související. Pokud jde o rozhodování... Keywords: nominační proces; majetková účast státu; dosahování cílů státu; nomination process; state-owned enterprise; achieving public goals Available in a digital repository NRGL
Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu

v anglickém jazyce This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal is to analyze the methods by which ...

Trnka, Filip; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: MODULATION OF BIOTRANSFORMATION AND ANTIOXIDANT ENZYMES BY SELECTED NATURAL COMPOUNDS Public interest in various dietary supplements containing herbs, herbal extracts or isolated active compounds has increased significantly over past decades. Consumption of these supplements increases worldwide and they are often consumed in unreasonably high doses, as they are generally considered as safe. Upon the intake to organism, these compounds are, as other xenobiotics, modified mostly by xenobiotic-metabolizing enzymes and they could influence these enzymes at the same time. Potential modulation of xenobiotic-metabolizing enzymes' activity (induction or inhibition) can seriously affect pharmacokinetics of concomitantly administered drugs. Knowledge of the possible impact of natural compounds on the xenobiotic-metabolizing enzymes is essential for their safe use. The aim of this doctoral thesis was to study the effects of selected herbal extracts and their active chemical constituents on the activity and expression of xenobiotic-metabolizing and antioxidant enzymes. We have focused on the study of effects of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje... Available in a digital repository NRGL
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral ...

Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2018

Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Sesquiterpenes in cancer therapy. Chemotherapy is an important part of treatment of cancer. Currently, the use of several anticancer drugs in combination seem to be more advantageous. This combination therapy prevents drug resistance development and make it possible to lower the doses of single drugs, which prevents the side effects in non-cancerous tissues. Large pool of potential drugs for combination therapy can be found among natural compounds, for example among sesquiterpenes. Our project was designed to evaluate the effect of Myrica rubra essential oil (MEO) and selected sesquiterpenes in combination cancer therapy. We focused on the potential ability of MEO and sesquiterpenes to increase the antiproliferative efficacy of classical cytostatics (doxorubicin, oxaliplatin, 5-fluorouracil). In addition, we also studied the possible interaction of sesquiterpenes with other drugs in combination therapy, which could be caused by sesquiterpene-mediated modulation of drug-metabolizing enzymes. For these purposes, a panel of various cell lines (both cancerous and non-cancerous) and primary culture of hepatocytes... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných... Available in a digital repository NRGL
Seskviterpeny v protinádorové terapii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: ...

Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace
Stehlík, Petr; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
2018 - Czech
Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which have great value in the current information age. The purpose and aim of this thesis is to conduct a detailed analysis of the two most important regimes of their legal protection - copyright and patent protection. I cover both of these topics in the context of the law of the United States of America (USA) first and then in relation to the law of the Czech Republic. In the chapters about copyright protection, I specifically describe the individual aspects of a computer program, such as source and object code, graphical user interface, structure and functions of a computer program and whether and under what conditions these aspects of a computer program are protected. After that I analyse the conditions of a computer program's protection in connection with patents. As to the law of the USA, the most important source of law are understandably decisions of local courts in which the form and conditions of both copyright and patent protection of computer programs are described in a detailed manner. In the chapters which concern legal protection of computer programs in the Czech Republic (specifically in... Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní analýza dvou nejvýznamnějších režimů jejich právní ochrany - autorskoprávní a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České republiky. V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany softwaru věnuji v souvislosti s patenty. Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať už autorskoprávní či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím z právních předpisů Evropské unie (EU) a... Keywords: Autorské právo; patenty; počítačové programy; Copyright; patents; computer programs Available in a digital repository NRGL
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace

Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which ...

Stehlík, Petr; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu
Dzámová, Pavlína; Vraníková, Barbora
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Student: Mgr. Pavlína Dzámová Title of Thesis: Evaluation of flow and consolidation properties of magnesium aluminometasilicate Aluminometasilicates belong to modern excipients used in many pharmaceutical dosage forms. Recently, they have been used as the drug carriers especially for their high adsorption capacity. In this work, the bulk and consolidation properties of Neusilin US2 were evaluated. Apart from the traditional methods such as the bulk density and tapped density, the angle of repose, the flow rate through the outlet of a hopper, the helium pyknometry was used for the measurement of the true density. The flow function and the angle of internal friction was estimated by the translation Jenike shear tester. The particles of Neusilin US2 showed high porosity (more than 90 %) and low bulk density. Good to excellent bulk properties were detected. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Posluchač: Mgr. Pavlína Dzámová Název rigorózní práce: Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu Aluminometasilikáty patří k moderním pomocným látkám využitelným v lékových formách, v poslední době pro svou velkou adsorpční kapacitu také jako nosiče léčiv. V této práci jsou hodnoceny sypné a konsolidační vlastnosti Neusilinu US2. Kromě tradičních metod hodnocení sypnosti, např. sypná a setřesná hustota, sypný úhel a rychlost vytekání otvorem násypky, byla hodnocena také pravá hustota pomocí heliové pyknometrie, z níž byla následně určena porozita Neusilinu US2. K určení tokové funkce a úhlu vnitřního tření byl využit translační smykový tester Jenike. Částice Neusilinu US2 jsou velmi porézní (porozita více než 90%), s nízkou sypnou hustotou. Jsou charakterizovány tokem dobrým až excelentním. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Student: Mgr. Pavlína Dzámová Title of Thesis: ...

Dzámová, Pavlína; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases