Number of found documents: 288
Published from to

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby
SOMER, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: středověk; venkovské obyvatelstvo; měšťané; nižší šlechta; vilémovský klášter; Middle Ages; peasants; burghers; lesser nobility; Vilémov abbey Available in digital repository of UPOL.
Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby

SOMER, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Exekutivní funkce - ověření test-retestové reliability pro Test Hanojské věže
MIŽIGAR, Josef; OBEREIGNERŮ, Radko
2016 - Czech
Keywords: exekutivní funkce; frontální laloky; neuropsychologická diagnostika; test Hanojské věže; reliabilita; executive functions; frontal lobes; neuropsychological diagnostics; tower of the Hanoi test; reliability Available in digital repository of UPOL.
Exekutivní funkce - ověření test-retestové reliability pro Test Hanojské věže

MIŽIGAR, Josef; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Subjektívne zdravie, životná spokojnosť a vzťahová väzba u mladých dospelých ľudí s telesným postihnutím a v bežné populácii
ADAMOVE, Jarmila; PECHOVÁ, Olga
2016 - Czech
Keywords: Psychologie handicapu; subjektívne zdravie; životná spokojnosť; vzťahová väzba; WHODAS 2.0; Škála Zdravie Dotazníka žviotnej spokojnosti (Fahrenberg); SWLS; ECR; Psychology of Disability; Subjective Health; Life Satisfaction; Attachment; WHODAS 2.0; Scale Health of Life Satisfaction Questionnaire (Fahrenberg); SWLS; ECR Available in digital repository of UPOL.
Subjektívne zdravie, životná spokojnosť a vzťahová väzba u mladých dospelých ľudí s telesným postihnutím a v bežné populácii

ADAMOVE, Jarmila; PECHOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Tvorivá edukácia žiakov štvrtého ročníka špeciálnej základnej školy v triedach A-variantu
FERENČÍKOVÁ, Lenka
2016 - Czech
Tvorivá edukácia žiakov štvrtého ročníka špeciálnej základnej školy v triedach A-variantu Creative education of the 4th grade pupils´ at Special school in classes of A-variant Available in digital repository of UPOL.
Tvorivá edukácia žiakov štvrtého ročníka špeciálnej základnej školy v triedach A-variantu

Tvorivá edukácia žiakov štvrtého ročníka špeciálnej základnej školy v triedach A-variantu


Creative education of the 4th grade pupils´ at Special school in classes of A-variant

FERENČÍKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj vybraných deliktů na Olomoucku v letech 1945 - 1960
VOLEK, Lukáš; VLČEK, Eduard; TAUCHEN, Jaromír
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj vybraných deliktů na Olomoucku v letech 1945 - 1960

VOLEK, Lukáš; VLČEK, Eduard; TAUCHEN, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Sebepojetí a proces učení u dětí mladšího školního věku s diagnózou dyslexie
SCHLESINGER, Hana; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2016 - Czech
Keywords: sebepojetí; mladší školní věk; poruchy učení; dyslexie; nadané dítě s dyslexií; vývojové rozdíly u dívek a chlapců; Škála sebepojetí u dětí Piers-Harris 2; Škála sebehodnocení školní úspěšnosti SPAS; Self-concept; primary school developmental period; dyslexia; differences between girl and boys; The scale self-esteem in children Piers-Harris; range of self-evaluation of school success SPAS Available in digital repository of UPOL.
Sebepojetí a proces učení u dětí mladšího školního věku s diagnózou dyslexie

SCHLESINGER, Hana; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Porovnání imunoanalytických metod a chromatografického stanovení 25-hydroxyvitaminu D v privátní laboratoři
ANDELOVÁ, Kateřina; PETR, Jan
2016 - Czech
Práce se zabývá problematikou klinického významu a kvantitativního stanovení vitaminu D v krvi. Význam testování vitaminu D v krevní cirkulaci se zvyšuje celosvětově a koreluje s nedávnými výzkumy prokazujícími pozitivní korelaci mezi deficitem vitaminu D a metabolickými chorobami, imunodeficiencí a dalšími nemocemi. Stávající testy pro stanovení 25-OH vitaminu D postrádají srovnatelnost s kandidátní referenční metodou, což způsobuje obtíže při diagnostice a monitorování vitaminu D. Předkládaná práce srovnávala výkonnost 2 automatizovaných imunoanalytických metod a 1 kapalinové chromatografie s UV detekcí. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány základy metabolismu vitaminu D a interpretace základních pojmů souvisejících s daným tématem. Praktická část kombinuje popis použitých diagnostických souprav a analytických systémů. Získaná data byla zpracována pomocí statistického programu MedCalc. The present work deals clinical significance and determination of vitamin D in the blood. The importance of vitamin D in the blood circulation is increasing worldwide and correlates with the recent studies showing positive correlation between vitamin D insufficiency and metabolic diseases, immunodeficiency and other diseases. Current assays for the determination of 25-hydroxyvitamin D lack comparability with a candidate reference method, causing difficulties in diagnosis and monitoring of vitamin D deficiency. The study compared the performance of 2 automated immunoassays and 1 liquid chromatographic method with UV detection. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the basics of vitamin D metabolism and interpretation of the basic concepts related to the topic. The practical part includes a description of laboratory tests and used analyzers. The obtained laboratory data were processed by statistical programme MedCalc. Keywords: 25-OH vitamin D; HPLC; imunochemické metody; standardizace; srovnatelnost; 25-OH vitamin D; HPLC; immunochemistry; standardization; comparability Available in digital repository of UPOL.
Porovnání imunoanalytických metod a chromatografického stanovení 25-hydroxyvitaminu D v privátní laboratoři

Práce se zabývá problematikou klinického významu a kvantitativního stanovení vitaminu D v krvi. Význam testování vitaminu D v krevní cirkulaci se zvyšuje celosvětově a koreluje s nedávnými výzkumy ...

ANDELOVÁ, Kateřina; PETR, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Existence a optimalizace vojenského újezdu Libavá
VEČEŘ, Petr; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2016 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Existence a optimalizace vojenského újezdu Libavá

VEČEŘ, Petr; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Teorie vojenského převratu
MARTINÁK, Lukáš
2016 - Czech
Keywords: vojenský převrat; státní převrta; teorie; kauzální model; Turecko; Pákistán; Irák; Egypt; military coup; coup ďétat; theory; causal model; Turkey; Pakistan; Iraq; Egypt Available in digital repository of UPOL.
Teorie vojenského převratu

MARTINÁK, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Superrozlišení optické fáze v kvantové limitě s koherentními a stlačenými stavy světla
JEŽEK, Miroslav; OPATRNÝ, Tomáš; TYC, Tomáš
2016 - English
Interference světla je důležitým faktorem v mnoha optických aplikacích. Umožňuje přesná interferometrická měření, ale současně omezuje dosažitelné rozlišení. Tato fundamentální vlnově optická limita byla překonána využitím kvantových entanglovaných vícefotonových stavů a nebo komplikovanými neklasickými detekčními metodami. Dosažené superrozlišení je bohužel extrémně citlivé na nedokonalosti detekčního zařízení či optické ztráty samotného měřeného vzorku. Tyto kvantové detekční metody tak vesměs vykazují citlivost horší než prosté intenzitní měření silným optickým signálem. V předložené práci ukážeme, že klasické koherentní stavy světla a běžná koherentní detekce umožňuje superrozlišení s citlivostí škálující se dle 1/sqrt(N), kde N je střední počet fotonů použitého laserového záření. Experimentálně demonstrujeme více než desetinásobné zúžení proužku interferenčního obrazce a superrozlišení dosahující osmi interferenčních proužků připadajících na jednu vlnovou délku. Současně analyzujeme citlivost prezentované metody a její škálování s intenzitou použitého světla. Dále diskutujeme možnost využití stlačeného světla pro interferometrické superrozlišení při současném vylepšení citlivosti pod standardní kvantovovou limitu. Interference of light fields plays an important role in various high-precision measurement schemes. It has been shown that super-resolving phase measurements beyond the standard coherent state limit can be obtained either by using maximally entangled multi-particle states of light or using complex detection approaches. In addition to their high technical complexity, these methods lack robustness against imperfections rendering the sensitivity performance above the shot noise limit. Here we show that super-resolving phase measurements at the shot noise limit can be achieved without resorting to non-classical optical states or to low-efficiency detection processes. Using robust coherent states of light, high-efficiency homodyne detection and a deterministic binarization processing technique, we show a narrowing of the interference fringes that scales with 1/sqrt(N) where N is the mean number of photons of the coherent state. Experimentally we demonstrate a more than 10-fold narrowing at the shot noise limit and up to 8 fringes per wavelength. Further, the phase super-resolution technique is extended to squeezed states of light. Preliminary experimental demonstration shows both the super-resolution and super-sensitivity beyond the shot noise limit using solely Gaussian resources---coherent and squeezed states and homodyne tomography. Keywords: optická fáze; superrozlišení; citlivost; koherentní světlo; stlačené světlo; homodynní detekce; optical phase; super-resolution; sensitivity; coherent state; squeezed state; homodyne detection Available in digital repository of UPOL.
Superrozlišení optické fáze v kvantové limitě s koherentními a stlačenými stavy světla

Interference světla je důležitým faktorem v mnoha optických aplikacích. Umožňuje přesná interferometrická měření, ale současně omezuje dosažitelné rozlišení. Tato fundamentální vlnově optická limita ...

JEŽEK, Miroslav; OPATRNÝ, Tomáš; TYC, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases