Number of found documents: 309
Published from to

Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči
CANKAŘOVÁ, Naděžda; SOURAL, Miroslav; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Předložená rigorózní práce popisuje syntézu kondenzovaných dusíkatých heterocyklů, benzimidazolinopiperazinonů, na polymerním nosiči. Syntetická cesta využívá acyklických prekurzorů, které po kyselém štěpení z pryskyřice poskytují cílové produkty sledem následujících reakcí: odštěpením protektivních skupin (z aldehydu, případně interního nukleofilu), cyklizací na N-acyliminiový intermediát následovanou adicí interního nukleofilu za vzniku příslušných produktů. Uvedená syntéza je stereoslektivní a probíhá za mírných reakčních podmínek. This thesis is focused on the synthesis of fused nitrogenous heterocycles, benzimidazolinopiperazinones, on polymer support. Synthetic route utilized acyclic intermediates that underwent acidic cleavage from the resin. The acidic conditions initiated several reactions in one pot: removal of protecting groups (from masked aldehyde and protected internal nucleophile), formation of N-acyliminium ion followed by internal nucleophilic attack yielding the target products. The highlights of the reported synthesis is its stereoselectivity and mild reaction conditions. Keywords: Benzimidazolinopiperazinony; stereoselektivita; chirální uhlíky; iminiová chemie; polymerní nosič.; Benzimidazolinopiperazinones; stereoselectivity; chiral carbons; iminium chemistry; polymer support. Available in digital repository of UPOL.
Stereoselektivní syntéza benzimidazolinopiperazinonů na polymerním nosiči

Předložená rigorózní práce popisuje syntézu kondenzovaných dusíkatých heterocyklů, benzimidazolinopiperazinonů, na polymerním nosiči. Syntetická cesta využívá acyklických prekurzorů, které po kyselém ...

CANKAŘOVÁ, Naděžda; SOURAL, Miroslav; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ochrana vlastnictví v českých zemích ve 20. století
MATĚNA, Marek; HORÁK, Ondřej; SALÁK, PAVEL
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochrana vlastnictví v českých zemích ve 20. století

MATĚNA, Marek; HORÁK, Ondřej; SALÁK, PAVEL
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi
KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této práci byl studován enantioselektivní průběh této reakce na pevné fázi. Studovány byly různé katalyzátory, koncentrace, teploty a rozpouštědla, přičemž podmínky byly porovnány s nejlepšími výsledky z roztokové chemie. Nejlepší podmínky byly aplikovány na přípravu dalších 1,2 oxazinových derivátů. Nitroso-Diels-Alder (NDA) reaction is used as a tool for the synthesis of 3,6-dihydro-1,2-oxazine derivatives, which are important intermediates in the synthesis of natural products and biologically active compounds. In this work, we investigated the enantioselective version of this reaction on a solid support. We studied various catalysts, concentrations, temperatures and solvents and compared them with the best conditions reported for solution-phase chemistry. The best conditions were also applied to other 1,2-oxazine derivatives. Keywords: Asymetrická syntéza; chirální katalýza; cykloadice; nitroso-Diels-Alderova reakce; syntéza na pevné fázi; Asymmetric synthesis; Chiral catalyst; Cycloadditions; Nitroso Diels-Alder reaction; Solid-phase synthesis Available in digital repository of UPOL.
Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi

Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této ...

KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Daňový odpočet na výzkum a vývoj v teorii a aplikační praxi
JANSOVÁ, Gabriela; KOHAJDA, Michael; BOHÁČ, Radim
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Daňový odpočet na výzkum a vývoj v teorii a aplikační praxi

JANSOVÁ, Gabriela; KOHAJDA, Michael; BOHÁČ, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Prostředky obrany žadatele o informace
JANTOŠ, Michal; HEJČ, David; POUPEROVÁ, Olga
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Prostředky obrany žadatele o informace

JANTOŠ, Michal; HEJČ, David; POUPEROVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Extrakce kapsaicinu a dihydrokapsaicinu z Capsicum Annuum
BENICKÁ, Sandra; INDRÁK, Přemysl; SKOPALOVÁ, Jana; BARTÁK, Petr
2018 - Czech
Teoretická část rigorzní práce byla zaměřena na charakteristiku kapsaicinoidů, na metody extrakce a možnosti separace těchto látek. Experimentální část se věnovala optimalizaci extrakce a následné aplikaci vyvinuté metody. Testováno bylo několik extrakčních postupů, dále byla porovnávána výtěžnost extrakce v methanolu a acetonitrilu, optimalizována byla rovněž teplota ultrazvukové lázně. Vyvinutá metoda byla nakonec aplikována na vzorky dvou odrůd paprik - Jatsubura Jopper a Ostryj Ukrajinskij 18. Metoda se jeví jako vhodná pro pravidelný screening vzorků paprik na obsah kapsaicinu a dihydrokapsaicinu. The theoretical part of the thesis was focused on characterization of capsaicinoids, methods of extraction and possibilities of separation of these substances. The experimental part deals with optimization of extraction and the application of developed method. Several extraction procedures were tested, the extraction in methanol and acetonitrile was compared and the temperature of the ultrasonic bath was optimized too. The developed method was finally applied to samples of two pepper varieties - Jatsubura Jopper and Ostryj Ukrajinsky 18. The method is suitable for regular determination of content of capsaicin and dihydrocapsaicin in samples of peppers. Keywords: Kapsaicin; dihydrokapsaicin; extrakce; kapalinová chromatografie; Capsaicin; dihydrocapsaicin; extraction; liquid chromatography Available in digital repository of UPOL.
Extrakce kapsaicinu a dihydrokapsaicinu z Capsicum Annuum

Teoretická část rigorzní práce byla zaměřena na charakteristiku kapsaicinoidů, na metody extrakce a možnosti separace těchto látek. Experimentální část se věnovala optimalizaci extrakce a následné ...

BENICKÁ, Sandra; INDRÁK, Přemysl; SKOPALOVÁ, Jana; BARTÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vztahová vazba a otcovství u závislých mužů ve ve střednědobé léčbě
SUCHÁ, Natálie Karla
2018 - Czech
Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou vztahové vazby a otcovství u mužů závislých na nealkoholových látkách, kteří se nacházejí ve střednědobé léčbě závislosti. Teoretická část se zaměřuje především na popis a vymezení dvou klíčových témat práce. Prvním je koncept vztahové vazby, její významnost při vzniku a rozvoji závislosti. Druhým tematickým celkem je problematika otcovství, která je diskutována jak z pohledu psychologie, sociologie, tak především z pohledu adiktologie s přihlédnutím na specifické charakteristiky závislých otců. Praktická část se věnuje zjištění převažujícího typu vztahové vazby u respondentů ve výzkumném souboru a následným vyvozením závěrů a doporučení směrem ke zlepšení vztahu s dětmi respondentů. Dále je zde prostor věnovaný exploraci charakteristik objevujících se u závislých otců a zaměření se na význam potomka jakožto motivačního faktoru vedoucího k abstinenci. Jedná se o kvalitativní výzkum, založený především na 10 případových studiích, doplněný dotazníky PBI a ECR. Výsledky nástroje ECR potvrdily závěry z jiných výzkumných prací, které hovoří o vyšším výskytu nejisté vztahové vazby v populaci závislých mužů. Ve všech případech se jedná o úzkostný typ vazby. U závislých otců se nejčastěji opakují znaky opakování dysfunkčního vzorce rodičovství z dětství v dospělosti, absence otce v rodině, vysoká četnost nechtěných dětí, negativní sebehodnocení, nízká míra motivace ke změně. This thesis focuses on the issue of attachment and fathering of men undergoing a medium term therapy who are addicted to non-alcoholic substances. The theoretical art of the thesis will mainly focus on the description and the identification of the two key topics of the thesis. The first one is the concept of attachment and its importance for the formation and the development of the addiction. The second topic is the issue of fathering, which is considered from the perspective of psychology, sociology as well as addictology with the specific characteristics of the addicted fathers being taken into account. The practical part of the thesis focuses on the prevalent type of attachment between the responders in the research group and the subsequent conclusions and recommendations focusing on the improvement on their relationship with their children. Another part is dedicated to the exploration of the traits occurring in the addicted fathers with the focus on the importance of the offspring as a motivational factor for the abstinence. It is a qualitative study mainly based on ten case studies supplemented by the results of PBI and ECR questionnaires. Results of the ECR questionnaire confirm the conclusions from different studies which conclude that there is a higher prevalence of an insecure attachment in the group of addicted fathers. In all cases it is an anxious type of attachment.. The most commonly seen traits in the group of addicted fathers are repeating the dysfunctional parenting pattern from childhood in adulthood, the absence of a father in the family, high frequency of unwished children, negative self-esteem and a low motivation towards a change. Keywords: vztahová vazba; otcovství; drogově závislí muži; dotazník PBI; dotazník ECR; polostrukturovaný rozhovor; attachment; fathering; drug addicted men; PBI questionnaire; ECR questionnaire; semi-structured interview Available in digital repository of UPOL.
Vztahová vazba a otcovství u závislých mužů ve ve střednědobé léčbě

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou vztahové vazby a otcovství u mužů závislých na nealkoholových látkách, kteří se nacházejí ve střednědobé léčbě závislosti. Teoretická část se ...

SUCHÁ, Natálie Karla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Postoje ke smrti v souvislosti s nadějí, životní smysluplností a sebehodnocením u studentů vysokých škol
KOVÁŘ, Kryštof
2018 - Czech
Rigorózní práce se zabývá postoji ke smrti v souvislosti s nadějí, životní smysluplností a sebehodnocením. Cílem práce je zkoumání souvislostí mezi postoji ke smrti a zmíněnými třemi koncepty společně s vybranými sociodemografickými proměnnými u výzkumného souboru studentů tuzemských vysokých škol. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, popisuje metody měření daných konstruktů, zmiňuje vývojový pohled na danou problematiku, informuje o vztažných výzkumech. Empirická část práce popisuje provedený výzkum metodou samovýběru a sněhové koule u 947 probandů. Data byla získávána od září do listopadu 2017 pomocí metod DAP-R, ADHS, ŠŽZ, ROS a nestandardizovaného strukturovaného dotazníku. Výsledky našeho výzkumu prokazují, že u našich probandů neexistuje negativní korelace mezi strachem ze smrti a životní smysluplností, sebehodnocením a pohlavím. Zjistili jsme statisticky významnou pozitivní korelaci mezi vstřícným přijetím smrti a religiozitou i kognitivní dimenzí životní smysluplnosti, dále pak signifikantní negativní korelaci mezi životní smysluplností a únikovým přijetím smrti. Největší část rozptylu (26 %) vysvětlila regresní analýza u postoje Vstřícné přijetí smrti. The thesis analyzes attitudes toward death in relation to hope, meaning in life and self-esteem. The main goal si to examine relationship among attitudes toward death, three mentioned variables and selected sociodemographic variables in Czech college students. Basic terms and research methods are stated in the theoretic part of the thesis. This part also contains information about developmental perspective on related topics as well as relevant studies. The empirical section contains description of the undertaken research by way of self selecting sample and snowball sampling among 947 students. Methods DAP-R, ADHS, ŠŽZ, ROS, and unstandardized structured questionnaire were used to gain data collection from September to November 2017. Based on results significant negative correlation between fear of death and meaning in life, self-esteem and gender was not proved. Significant positive correlation between approach acceptance and religiosity and cognitive dimension of meaning in life was proved as well as significant negative correlation between meaning in life and escape acceptance. Regression analysis succeeded in accounting for 26 % of the variance of approach acceptance. Keywords: postoje ke smrti; naděje; životní smysluplnost; sebehodnocení; studenti vysokých škol; attitudes toward death; hope; meaning in life; self-esteem; college students Available in digital repository of UPOL.
Postoje ke smrti v souvislosti s nadějí, životní smysluplností a sebehodnocením u studentů vysokých škol

Rigorózní práce se zabývá postoji ke smrti v souvislosti s nadějí, životní smysluplností a sebehodnocením. Cílem práce je zkoumání souvislostí mezi postoji ke smrti a zmíněnými třemi koncepty společně ...

KOVÁŘ, Kryštof
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Implementace GDPR malými a středními podnikateli v ČR
DAVID, Jaroslav; PETR, Michal; SLAŠŤAN, Miroslav
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Implementace GDPR malými a středními podnikateli v ČR

DAVID, Jaroslav; PETR, Michal; SLAŠŤAN, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole
ČÁSTKOVÁ, Pavlína
2017 - Czech
Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole Development of pupils´ self-assessment in technical education at primary school Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole

Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole


Development of pupils´ self-assessment in technical education at primary school

ČÁSTKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases