Number of found documents: 34
Published from to

Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory
2017 -
Cílem této práce je představit konfederace vznikající počátkem 17.století. Představit samotné pojmy konfederace a federace, jejich vznik. Dále vzory pro čs. konfederaci a konfederační ujednání ze zahraničí a také domácí vzory. Nakonec je pak v práci rozebírán vznik a schvalování čs. konfederace a jejích orgánů a představeny další konfederační ujednání. Keywords: konfederace; konfederační ujednání; vzory české konfederace Available in digital repository of ZČU.
Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory

Cílem této práce je představit konfederace vznikající počátkem 17.století. Představit samotné pojmy konfederace a federace, jejich vznik. Dále vzory pro čs. konfederaci a konfederační ujednání ze ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Hmotněprávní základy shromažďovacího práva v ČR
2017 -
Předkládaná rigorózní práce nesoucí název Hmotněprávní základy shromažďovacího práva v ČR si stanovila za cíl analyzovat, rozebrat a zhodnotit stávající právní úpravu a upozornit na aplikační problémy. Jelikož shromažďovací právo dle mého názoru náleží k nejvýznamnějším formám svobodného projevu každého jednotlivce, přičemž svým dosahem zasahuje nejen do sféry práv politických, ale rovněž práv osobních.Práci budu členit do čtyř širších částí, kdy postupně rozeberu historický vývoj právního zakotvení shromažďovacího práva na našem území od vzniku samostatné ČSR a právní zakotvení předmětného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti, abych se následně podrobně zaměřila na analýzu recentního zakotvení shromažďovacího práva na našem území ve světle relevantní judikatury i doktríny, a ve vhodných případech rovněž komparativně s návrhem nové úpravy shromažďovacího zákona. Analytická část pak vyvrcholí částí čtvrtou, v níž provedu podrobný rozbor několika vybraných problémů zkoumané materie, přičemž pro postižení významných problémů recentní úpravy zde zařadím i případná témata s procesní tematikou a přehled vývoje agendy práva shromažďovacího na území hlavního města Prahy v období let 2012-2015. Stěžejními právními předpisy jsou na ústavní úrovni Listina základních práv a svobod, na zákonné zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Keywords: právo shromažďovací; omezení základních práv; svoboda projevu; politická práva; svolavatel; pokojné shromáždění; pouliční průvody Available in digital repository of ZČU.
Hmotněprávní základy shromažďovacího práva v ČR

Předkládaná rigorózní práce nesoucí název Hmotněprávní základy shromažďovacího práva v ČR si stanovila za cíl analyzovat, rozebrat a zhodnotit stávající právní úpravu a upozornit na aplikační ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Dědická nezpůsobilost a vydědění
2017 -
Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat oba instituty. Průběžně byla srovnávána stávající právní úprava s právní úpravou předchozí, neboť se stále ještě ocitáme v době, kdy se staré právní normy aplikují často a kdy si zvykáme na nové dědické právo, které zaznamenalo velmi rozsáhlé změny. Keywords: dědická nezpůsobilost; vydědění; zůstavitel; nepominutelný dědic; povinný díl; pozůstalost Available in digital repository of ZČU.
Dědická nezpůsobilost a vydědění

Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989
2017 -
Rigorózní práce pojednává o postupu komunistického režimu v letech 1948-1989 při vyvlastňování a zabírání církevního majetku a následném postupném obnovení vlastnického práva církví a náboženských společností v demokratickém právním státu po roce 1989. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které jsou řazeny především chronologicky. První kapitola je věnována církevnímu majetku. Druhá kapitola popisuje, jakými postupy způsoboval komunistický režim církvím a náboženským společnostem majetkové křivdy. Další jednotlivé kapitoly představují nejrůznější způsoby zmírňování majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem. Keywords: církevní majetek; církve a náboženské společnosti; naturální restituce; majetková křivda; majetkové vyrovnání Available in digital repository of ZČU.
Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989

Rigorózní práce pojednává o postupu komunistického režimu v letech 1948-1989 při vyvlastňování a zabírání církevního majetku a následném postupném obnovení vlastnického práva církví a náboženských ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Důvody, proces a důsledky vystoupení z Evropské unie v aplikační praxi pro Českou republiku
2017 -
Zpracovaná rigorózní práce popisuje možnost vystoupení České republiky z Evropské unie. Ukazuje možné důvody vedoucí k vystoupení České republiky a dále ukazuje aplikaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii v praxi, kdy v České republice tento proces není nikterak upraven a nabízí se více možností jeho aplikace. V práci jsou zmíněny všechny možné způsoby, kdy následně je popsán proces, který se jeví jako nejvhodnější pro aplikaci v případě vystoupení České republiky. Následně jsou zmíněny i ty nejvýznamnější důsledky, které by s sebou vystoupení z Evropské unie přineslo, aby mohly být nakonec ukázány přínosy a negativa členství v Evropské unii. Keywords: vystoupení; evropská unie; článek 50 seu; česká republika Available in digital repository of ZČU.
Důvody, proces a důsledky vystoupení z Evropské unie v aplikační praxi pro Českou republiku

Zpracovaná rigorózní práce popisuje možnost vystoupení České republiky z Evropské unie. Ukazuje možné důvody vedoucí k vystoupení České republiky a dále ukazuje aplikaci článku 50 Smlouvy o Evropské ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy
2017 -
Cílem této práce je poskytnout čtenáři komplexní informace o manželském majetkovém právu, resp. o majetkových režimech manželů, neboť tento institut je jedním z nejvýznamne?jších institutů rodinného i spolec?enského života vzhledem k tomu, že se s ním během života z menší či větší míry setká většina z nás, a to nejen v důsledku uzavření manželství, ale např. i při právním jednání s osobou, která se ve svazku manželském nachází, neboť manželé jsou jakousi ekonomickou jednotkou, která vstupuje do právních vztahu? se tr?etími osobami. Institut manželského majetkového práva je poměrně složitý systém, který obsahuje řadu pravidel. Práce ukazuje, jak je tato oblast současnou právní úpravou vnímána a regulována, přičemž zároveň poskytuje v určitých pasážích srovnání s úpravou předchozí, která byla cca po 50-ti letech obměněna. Práce rovněž ukazuje, jak je manželské majetkové právo vnímáno jurisdikcí, neboť každá její kapitola obsahuje judikaturu související s probíranou tématikou s tím, že jsou v ní zakomponována i nedávno vydaná rozhodnutí. Práce představuje jednotlivé manželské majetkové režimy, kdy převážná část práce se zaobírá zákonným majetkovým režimem, neboť jde o základní (obecný) majetkový režim manželů, který nastává ex lege uzavřením manželství, pokud si snoubenci nezvolí jeho modifikovanou podobu. Práce obsahuje poznatek i procesním právu, kdy upozorňuje na ustanovení § 262a a 262b občanského soudního řádu, neboť jde o ustanovení mající zásadní význam pro vymáhání případných dluhů manželů. Vedle zákonného majetkového režimu se práce věnuje i režimům modifikovaným, tj. smluvenému majetkovému režimu a režimu, který je zakládán soudem. U smluveného režimu práce pak poskytuje kompletní informace o jednotlivých poddruzích tohoto majetkového režimu manželů, kterými jsou režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, režim rozšiřující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu a režim naopak zužující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu. Práce poskytuje informace nejen o modifikaci rozsahu společného jmění manželů, ale i o možné modifikaci správy majetkových hodnot patřící manželům. V práci nechybí ani informace o historii tohoto institutu a právní úpravě sousedního státu (tj. Německa). Keywords: manželské majetkové právo; společné jmění manželů; zákonný režim; smluvený režim; režim založený rozhodnutím soudu; režim oddělených jmění; režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství; režim zužující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu; režim rozšiřující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu; správa v zákonném režimu; správa ve smluveném režimu; správa v režimu založeném rozhodnutím soudu; ochrana třetích osob; vypořádání společného jmění manželů; manžel; manželka Available in digital repository of ZČU.
Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy

Cílem této práce je poskytnout čtenáři komplexní informace o manželském majetkovém právu, resp. o majetkových režimech manželů, neboť tento institut je jedním z nejvýznamne?jších institutů rodinného i ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Zásah do osobní svobody člověka se zaměřením na řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu
2017 -
Rigorózní práce je zaměřena především na samotné řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu s tím, že není opomenut ani stručný historický vývoj tohoto řízení. Práce je obohacena jednotlivými příklady z praxe, které byly řešeny u Okresního soudu v Lounech, zahraniční úpravou na Slovensku, ve Walesu a v Anglii a je poukázáno na jistou podobnost s některými druhy ochranných opatření, která jsou u nás v rámci trestního řízení ukládána. Keywords: osobní svoboda člověka; zdravotní detence; umístěný; zdravotní ústav; nedobrovolná hospitalizace; ochranné léčení Available in digital repository of ZČU.
Zásah do osobní svobody člověka se zaměřením na řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Rigorózní práce je zaměřena především na samotné řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu s tím, že není opomenut ani stručný historický vývoj tohoto ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
2017 -
Předložená rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na problematiku předběžných opatření vydávaných dle občanského soudního řádu, jako základu pro předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Práce popisuje jak postup vydání obecných předběžných opatření, tak i předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácím násilí, včetně nebezpečného pronásledování. Autorka se v práci zaměřila na problematická ustanovení právního řádu a v rámci úvah de lege ferenda se snažila navrhnout nové inovativní a efektivnější řešení problematických ustanovení a možných vzniklých situací. Součástí práce jsou i přílohy, které jsou srovnáním podaných návrhů u okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a Krajského soudu v Plzni a zároveň jejich úspěšnosti. Keywords: předběžné opatření; domácí násilí; nebezpečné pronásledování; ochrana proti domácímu násilí Available in digital repository of ZČU.
Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Předložená rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na problematiku předběžných opatření vydávaných dle občanského soudního řádu, jako základu pro předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Historie, současnost a možná budoucnost zapojení laické veřejnosti v trestním řízení s inspirací francouzské právní úpravy
2017 -
Cílem této práce je blíže seznámit čtenáře s problematikou zapojení laické veřejnosti v trestním řízení. Samotný text je rozdělen do šesti na sebe navazujících kapitol. Po detailním shrnutí historického vývoje účasti laiků na trestním řízení na našem území, následuje vymezení úpravy de lege lata u nás i ve světě. Následně se práce podrobně věnuje francouzskému porotnímu soudu, v kterém nachází inspiraci širokého zapojení veřejnosti do trestního řízení v rámci kontinentálního práva. V svém závěru tato práce nabízí zá propracovaný návrh de lege ferenda. Keywords: porota; trestní řízení; cour d´assises; laici Available in digital repository of ZČU.
Historie, současnost a možná budoucnost zapojení laické veřejnosti v trestním řízení s inspirací francouzské právní úpravy

Cílem této práce je blíže seznámit čtenáře s problematikou zapojení laické veřejnosti v trestním řízení. Samotný text je rozdělen do šesti na sebe navazujících kapitol. Po detailním shrnutí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Postavení a pravomoci prezidenta České republiky v procesu sestavování vlády, odvolávání vlády a vládní demise
2017 -
Tématem rigorózní práce je poměrně závažná, avšak stále velmi aktuální, ústavněprávní problematika a to charakteristika pravomocí prezidenta při sestavování vlády, při odvolávání vlády a pravomocí prezidenta republiky v procesu vládní demise. Keywords: prezident republiky; sestavování vlády; vládní demise Available in digital repository of ZČU.
Postavení a pravomoci prezidenta České republiky v procesu sestavování vlády, odvolávání vlády a vládní demise

Tématem rigorózní práce je poměrně závažná, avšak stále velmi aktuální, ústavněprávní problematika a to charakteristika pravomocí prezidenta při sestavování vlády, při odvolávání vlády a pravomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases