Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 290696
Published from to

Optimalizace výroby dopravního značení
Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření pro zvýšení efektivity výroby a větší konkurenceschopnosti na trhu.The aim of this bachelor thesis is to summarize and assess in particular the economic side of the whole manufacturing process of the vertical traffic signs in the company Reno Šumava a.s. Further aims to suggest a technical-economic measures for increasing production efficiency and greater market competitiveness. Keywords: dopravní značení,ekonomika výroby,výrobní proces,struktura nákladů; traffic signs,economic of production process,production process,structure of costs Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výroby dopravního značení

Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout ...

Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení efektivnosti investice
Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičního projektu, jsou zde popsány manažerské finance, rizika projektu, životní cyklus a fáze projektu. V druhé části je již hodnocen konkrétní projekt, a to rekonstrukce nemovitosti. V úvodu jsou popsány předpoklady realizace projektu, rozsah rekonstrukce a návrh dispozičního řešení bytových jednotek. Součástí praktické části je analýza vstupů, zařízení, analýza trhu, analýza rizik a finanční analýza. Na základě všech získaných informací je celý projekt vyhodnocen a v diplomové práci se nachází doporoučení investorovi, zda projekt realizovat.The aim of the thesis is to evaluete an investment in refurbishment to historical property and subsequent maintenance as rental accommodation, and to give investors a recommendation on whether to implement the project. In the first part of thesis the author processes the theoretical basis for the evaluation of investment project. There are described managerial finance, risk of project, life cycle and phase of project. The second part is focused on the evaluation of my project - refurbishment property. There are describe the initial assumptions of the project, range of refurbishment and design of apartments. The thesis contains analysis of the inputs, analysis market, analysis of risks and financal analysis. Based on this infromation the author evaluates the investment project and forms recommendations for the investor. Keywords: Investice,hodnocení investic,čistá současná hodnota,projekt,finance,společnost,investiční riziko,formy financování,finanční analýza; Investment,investment evaluation,net present value,project,finance,company,risk investment,forms of financing,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení efektivnosti investice

Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první ...

Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2018

VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ
Kolařík Radek; Kaminaras Alexandros; Maio Marco
2018 - Czech
Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených v nedostačujících prostorách suterénu Zámku Nelahozeves. Projekt se dále zabývá hlavní polohou zámeckého areálu, kde hledá a doplňuje chybějící atributy zámeckého areálu dle původních kompozičních pravidel. Snahou je obnovit přerušené funkční a pohledové vazby mezi existujícími hmotami prostřednictvím nově navrhovaného domu a reminiscentní obnovou zahrady a parku.The aim of the project is to design a research center with archives that will meet the current needs of the Lobkowicz institution for quality work environment and offer spaces for the archiving and maintaining of artworks currently deposited in the insufficient premises of the Nelahozeves Castle basement. The project also deals with the main location of the chateau complex, where it seeks and completes the missing attributes of the area according to the original compositional rules. The aim is to restore interrupted functional and visual links between existing volumes through the newly designed building and reminiscent restoration of the garden and the park. Keywords: výzkumné centrum,archiv,sbírka umění,Lobkowicz,Zámek Nelahozeves; research center,archive,collection of art,Lobkowicz,Nelahozeves Castle Available in digital repository of ČVUT.
VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ

Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v ...

Kolařík Radek; Kaminaras Alexandros; Maio Marco
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI
Mádr Josef; Pettrichová Eva; Vaníček Jiří
2018 - Czech
Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex chmelařských budov na Pražském předměstí nemá ve světě obdoby. Tyto objekty dnes neplní svou původní funkci a chátrají. Moje práce se věnuje jejich analýze a hledá vhodné funkce, které na konkrétním místě příkladně recyklují vnitřní periferii.Žatec town conservative area and zone is pursuing entering the UNESCO world heritage list. In the area of 38 ha, there are tens of objects used for hop processing. The complex of hop-growing industry buildings in Pražské předměstí (Prague suburbs) is unique in the world. These objects are not fulfilling their function anymore and are dilapidating. My thesis is focused on their analysis and seeks suitable functions that would potentially recycle the inner periphery of a specific location. Keywords: vnitřní periferie,brownfields,konverze,chmelařský sklad,komunitní bydlení,Pražské předměstí,Žatec; inner periphery,brownfields,conversion,hop-warehouse,community housing,Žatec,Pražské předměstí (Prague suburbs) Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI

Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex ...

Mádr Josef; Pettrichová Eva; Vaníček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY
Seho Hana; Nosek Ondřej; Valouch Štěpán
2018 - Czech
Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé oblohy jako ostrůvků ochrany přirozené tmy, daleko od zářících větších sídel. Cílem práce bylo najít vhodnou lokalitu a vytvořit na ní plnohodnotnou pozorovací infrastrukturu - hvězdárnu s programem pro veřejnost zaměřeným na popularizaci astronomie, meteorologie a ochrany životního prostředí obecně.Astronomical observatory in dark-sky park is an effort to realize an institution aimed to teach and popularize astronomy in place with ideal dark-sky conditions. Recently, three dark-sky parks have been founded in the Czech Republic. My goal was to find an ideal locality in one of the parks and create an adequate astronomical infrastructure which could host a wide range of astronomical and meteorological programs for public. Keywords: hvězdárna,oblast tmavé oblohy,astronomie,světelné znečištění,dalekohled; observatory,dark-sky park,astronomy,light pollution,telescope Available in digital repository of ČVUT.
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY

Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé ...

Seho Hana; Nosek Ondřej; Valouch Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

BYDLENÍ BŘEVNOV
Kuzemenský Michal; Krupička Jan; Kubíček Štěpán
2018 - Czech
Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem diplomní práce.Břevnov Housing The subject of the assignment is to explore the parcel's potential, including its relation to the environment, in the best possible way. "Designing somewhere where there is no clear guideline - an imperative (such as a block structure)" is the main theoretical theme of this diploma thesis. Keywords: bzdlení,bytový dům,Břevnov,zahrada,výhled; housing,apartment house,Břevnov,garden,view Available in digital repository of ČVUT.
BYDLENÍ BŘEVNOV

Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním ...

Kuzemenský Michal; Krupička Jan; Kubíček Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ
Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Ševčíková Marta
2018 - Czech
Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat komerční plochu - tržnici, dále sdílené kanceláře (coworking). Téma reaguje na současnou snahu zastupitelstva města zlepšit podmínky pro lokální maloobchodníky a podnikatele.The aim of this project is to design polyfunctional building with a market hall for the town of Semily. The building should be situated into a newly design urbanistic structure. The urbanistic structure should delineate a new square called "Náměstí Pavla Tigrida". The building should contain commercial space for markethall, shared offices (coworking). The chosen topic is in response to efforts by local authorities on how to improve the condition for local producers and small sole traders. Keywords: Semily,polyfunkční budova,tržnice,coworking,dílny,ve svahu; polyfunctional building,marketplace,market hall,coworking Available in digital repository of ČVUT.
POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ

Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova ...

Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Ševčíková Marta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

VLTAVSKÁ FILHARMONIE
Plicka Ivan; Prouzová Michala; Fikar Zdeněk
2018 - Czech
Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na koncertní sál na Vltavské. Cílem diplomové práce je prověřit umístění sálu v dané lokalitě. V rámci práce je zpracován návrh koncertního sálu a přilehlé administrativní budovy. Součástí budovy filharmonie je velký koncertní sál s kapacitou dva tisíce míst a malý koncertní sál s kapacitou pět set míst. Budova zároveň slouží jako sídlo České filharmonie.For many years, the scenario of building a new Prague concert hall has been a matter of public debate, proposed location of the hall being the primary topic. The Prague City council is currently leaning towards the Vltavská location, and has entrusted the Prague Institute of Planning and Development with preparing a design competition for a new concert hall at the location. The goal of this thesis is to research the placement of the concert hall at Vltavská location. The resulting design of Vltava Philharmonic Centre consists of a pair of concert halls and a connected administrative building. The large concert hall contains two thousand seats, smaller concert hall has the capacity of five hundred seats. The Centre is also designed as the home of the Czech Philharmonic orchestra. Keywords: koncertní,sál,filharmonie,Vltava; Concert,Hall,Philharmonic,Orchestra,Vltava Available in digital repository of ČVUT.
VLTAVSKÁ FILHARMONIE

Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR ...

Plicka Ivan; Prouzová Michala; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)
Plicka Ivan; Valachová Martina; Fikar Zdeněk
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité dopravní situace spočívající ve vytížeností území v severojižním směru.The creation of new concept designed area -Holešovice was the first step of my diploma project. Next step was to verify designed solution of the street Bubenská. This park avenu represent one way how to deal with the strong traffic, mainly in northsouth direction. Keywords: Urbanismus,doprava,park avenue,regulace,Zelená infrastruktura; Urban planning,Traffic,Park avenue,regulations,green infrastructure Available in digital repository of ČVUT.
HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)

Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z ...

Plicka Ivan; Valachová Martina; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ
Girsa Václav; Janda Vojtěch; Kuča Karel
2018 - Czech
Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy veřejnosti. Tím se i rozšiřuje vybavenost obce. V návrhu je umístěno muzeum veteránů, kongresové centrum, apartmány, pronajímatelné partery, galerie s kavárnou, dětské zábavní centrum, sportovní vyžití, pivovar s restaurací, rybárna a hotel.The proposal revives the extinct factory in Svoboda nad Upou in Dolni Marsov. The proposal focuses on the complex as a whole and tries to sensitively restore it and use it in new functions and to open the public. This extends the amenities of the village. There are museum of veterans, congress center, apartments, rented parters, gallery with café, children's center, sport center, brewery with restaurant, a fish sinks and hotel. Keywords: revitalizace,papírna,Svoboda nad Úpou,Dolní Maršov,pivovar,hotel,galerie,kavárna,kongresové centrum; revitalization,paper mill,Svoboda nad Upou,Dolni Marsov,brewery,hotel,gallery,café,congress center Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY V DOLNÍM MARŠOVĚ

Návrh oživuje zaniklou továrnu v části města Svoboda nad Úpou, v Dolním Maršově. Návrh se věnuje komplexu jako celku a snaží se ho citlivě obnovit a využít v nových funkcích a dále otevřít plochy ...

Girsa Václav; Janda Vojtěch; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases