Number of found documents: 127654
Published from to

Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice
Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
2018 - Czech
Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly occuring phenomenona in musculoskeletal system in mens artistic gymnastics. Methods: This is a pilot study. Data were collected with tensiomyograph. Research was done through qualitative mapping of 10 probands. Five muscles on the upper part of the body were measured on each side - 10 muscles total. Results: Percentage if recommended activities is as follows: 39% of stretching exercises, 26% of activation exercises, 3% of strength exercises. Muscles with standard physiological properties account for 32% of the whole representation Total lateral symmetry of each muscle is in the range of 6.4%. The highest lateral symmetry was achieved by the muscle biceps brachii with 86.5% and the lowest latissmus dorsi with 80.1%. The right and left elbows have an average functional lateral symmetry with 75% right elbow and 78.1% left elbow. Keywords: tensiomyograf, artistic gymnastics, physiology, lateral symmetry Název: Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem práce je pomocí tensiomyografu objevit fyziologické vlastnosti pohybového aparátu charakteristické pro sportovní gymnastiku. Metody: Jedná se o pilotní studii. Data byla získána tensiomyografem. Výzkum byl proveden kvalitativně mapováním 10 probandů. U každého probanda bylo měřeno pět svalových skupin horní poloviny těla na každé straně těla - 10 svalů celkem. Výsledky: Procentuální zastoupení doporučených aktivit činí: 39% cviky zaměřené na protažení, 26% cviky zaměřené na aktivaci, 3% cviky zaměřené na posílení. Svaly se standardními fyziologickými vlastnostmi představují 32% zastoupení. Celková laterální symetrie jednotlivých svalů se pohybuje v rozmezí 6,4%. Nejvyšší laterální symetrie dosáhl sval biceps brachii s 86,5% a nejnižší latissmus dorsi s 80,1%. Pravý i levý loket vykazuje průměrnou funkční laterální symetrii se 75% pravý loket a 78,1% levý loket. Klíčová slova: tensiomyograf, sportovní gymnastika, fyziologie, laterální symetrie Keywords: tensiomyograf; sportovní gymnastika; fyziologie; laterální symetrie; tensiomyograf; artistic gymnastics; physiology; lateral symmetry Available in a digital repository NRGL
Využití tensiomyografu k měření svalových disbalancí mužů ve sportovní gymnastice

Title: The utilization of tensiomyograph for measuring muscle imbalances of men in artistic gymnastics. Objectives: The goal of the study is through utilization of tensiomyograph determinate commonly ...

Duba, Jiří; Šteffl, Michal; Krištofič, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
2018 - Czech
Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between southern and eastern Europe for the period beginning at the end of World War II (WWII) to present day. In order that the data used in the analysis of the populations of these two European regions is drawn from broad-based yet controlled demographic parameters, two countries from each region have been targeted. From southern Europe, Italy and Portugal, and from Eastern Europe Hungary and Bulgaria. The thesis will present both the analysis of data that relates to the development of the gross mortality rate together with that of more refined data that calculates the standardised mortality rate. A more in-depth analysis of mortality trends based on mortality tables and decomposition methods will also be presented using indicators of life expectancy at birth, infant mortality and life span, together with methods of decomposition of the difference between two demographic indicators (Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy and V. M. Shkolnikova). The conclusion of the analytical section deals with age variability at death. The hypotheses, set out in the introductory chapter, are evaluated at the end of the paper, based on... Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa Keywords: úmrtnosti; naděje dožití při narození; jižní Evropa; východní Evropa; mortality; life expectancy at birth; South Europe; Eastern Europe Available in a digital repository NRGL
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury

Mortality in countries of Eastern and Southern Europe: trends and patterns Abstract The purpose of this thesis to is to evaluate any variances and commonality in the trends of mortality rates between ...

Šplíchal, Matěj; Rychtaříková, Jitka; Dzúrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2018

Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.
Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
2018 - Czech
In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look for statistically significant correlations between nutritional support, oxidation of nutrients and other parameteres. Anthropometric measuring and indirect calorimetry were used for the examination of patients. The case reports show the individuality that occurs in patients. Spearman's correlation analysis was used to evaluate measured data. Statistically significant correlations were proven, among them relations between enterally given nutrition and the creation/loss of muscle tissue (carbohydrates: P = 0,000189, lipids: P = 0,001284, proteins: P = 0,000255), between carbohydrate oxidation, resp. protein oxidation and the number of hours spent on ventilation (carbohydrates: P = 0,041278, proteins: P = 0,02185), between respiratory quotients and the duration of the trauma (respiratory quotient: P = 0,014695, nonprotein respiratory quotient: P = 0,027904), between carbohydrate oxidation related to ideal body weight and lipid intake (P = 0,014085) and between protein oxidation and carbohydrate intake (P = 0,012703). Key words: polytrauma, indirect calorimetry, nutritional support, malnutrition Tato studie zahrnuje vyšetření šesti polytraumatizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem této práce bylo kazuistické hodnocení pacientů a hledání statisticky významných souvislostí mezi nutriční podporou, oxidací substrátů a dalšími parametry. Pacienti byli vyšetřeni antropometricky a indirektní kalorimetrií. Ke statistickému zhodnocení naměřených dat byla použita Spearmanova korelační analýza. Kazuistické hodnocení pacientů demonstruje značnou individualitu jednotlivých pacientů. Byly prokázány statisticky významné korelace vztahů mezi enterálně podanou výživou a tvorbou/úbytkem svaloviny (sacharidy: P = 0,000189, tuky: P = 0,001284, proteiny: P = 0,000255), mezi oxidací sacharidů, resp. proteinů a počtem hodin strávených na ventilátoru (sacharidy: P = 0,041278, proteiny: P = 0,02185), mezi respiračními kvocienty a délkou trvání traumatu (respirační kvocient: P = 0,014695, nebílkovinný respirační kvocient: P = 0,027904), mezi oxidací sacharidů vztaženou na ideální tělesnou hmotnost a příjmem lipidů (P = 0,014085) a mezi oxidací proteinů a příjmem sacharidů (P = 0,012703). Klíčová slova: polytrauma, indirektní kalorimetrie, nutriční podpora, malnutrice Keywords: nutriční podpora; energetický výdej; polytrauma; nutritional support,energy expenditure; polytrauma Available in a digital repository NRGL
Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.

In this study, examinations of 6 patiens of the ICU of the University Hospital in Hradec Kralove were included. The aim of this study was to describe case reports of individual patients and to look ...

Vlnová, Jana; Hronek, Miloslav; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraném typu zařízení ústavní výchovy a péče
Šťastná, Denisa; Šťastná, Lenka; Chládková, Nikola
2018 - Czech
STARTING POINT: The presence of ADHD symptoms is one of the possible causes of risky behavior. Adolescent risk behaviors bring many challenges that can affect the quality of future life. One of the consequences of risky behavior may be to place a teenager in institutional care. OBJECTIVES: The aim of this diploma thesis is to describe in detail the occurrence of risk behavior in the children's home with the school and then to look into the possible occurrence of symptoms of ADHD. Consequently, we will attempt to characterize the risk behavior of children in institutional care by gender, age and educational program. METHODS: The data were obtained using questionnaire methods, for the presence of the ADHD symptoms the BRIEF questionnaire was used (Gioia et al., 2011). The VRCHA questionnaire the occurrence of risk behavior in adolescents (Dolejš & Skopal, 2015) was used to map the occurrence of risk behavior. The data was also obtained with the study of the documentation, when we worked with existing documents, the subject of the examination was the report of the respondents. RESULTS: The most common risk behavior in children's homes with the school is delinquency and abuse of addictive substances. Risky behavior is more common among girls than among boys in a children's home with a school.... VÝCHODISKA: Přítomnost symptomů ADHD je jednou z možných příčin vzniku rizikového chování. Rizikové chování adolescentů s sebou přináší mnoho problémů, prostřednictvím nichž může dojít k ovlivnění kvality budoucího života. Jedním z důsledků rizikového chování může být umístění adolescenta do ústavní péče. CÍLE: Cílem diplomové práce je detailně zmapovat výskyt rizikového chování u dětí dětského domova se školou a posléze hledat souvislosti s možným výskytem symptomů ADHD. Následně se pokusíme charakterizovat rizikové chování u dětí v ústavní péči dle pohlaví, věku a vzdělávacího programu. METODY: Data byla získána za pomoci dotazníkových metod, pro přítomnost symptomů ADHD byl použit dotazník BRIEF neboli Hodnocení exekutivních funkcí u dětí (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2011). Pro zmapování výskytu rizikového chování byl použit dotazník VRCHA neboli Výskyt rizikového chování u adolescentů (Dolejš & Skopal, 2015). Data byla získána také za pomoci studia dokumentace, kdy jsme pracovali s existujícími dokumenty, předmětem zkoumání byla vysvědčení respondentů. VÝSLEDKY: Nejčastějším rizikovým chováním u dětí dětského domova se školou je delikvence a abúzus návykových látek. Rizikové chování se u dětí v dětském domově se školou vyskytuje častěji u dívek nežli u chlapců. Děti základní školy se... Keywords: ADHD v dětství; rizikové chování; typy rizikového chování; ústavní výchova a péče; ADHD during childhood; risk behaviour; types of risk behaviour; institutional education and care Available in a digital repository NRGL
Rizikové chování a symptomy ADHD u dětí ve vybraném typu zařízení ústavní výchovy a péče

STARTING POINT: The presence of ADHD symptoms is one of the possible causes of risky behavior. Adolescent risk behaviors bring many challenges that can affect the quality of future life. One of the ...

Šťastná, Denisa; Šťastná, Lenka; Chládková, Nikola
Univerzita Karlova, 2018

Numerické řešení modelů dopravních toků
Vacek, Lukáš; Kučera, Václav; Janovský, Vladimír
2018 - Czech
Our work describes the simulation of traffic flows on networks. These are described by partial differential equations. For the numerical solution of our models, we use the discontinuous Galerkin method in space and a multistep method in time. This combination of the two methods on networks is unique and leads to a robust numerical scheme. We use several different approaches to model the traffic flow. Thus, our program must solve both scalar problems as well as systems of equations described by first and second order partial differential equations. The output of our programs is, among other things, the evolution of traffic density in time and 1D space. Since this is a physical quantity, we introduce limiters which keep the density in an admissible interval. Moreover, limiters prevent spurious oscillations in the numerical solution. All the above is performed on networks. Thus, we must deal with the situation at the junctions, which is not standard. The main task is to ensure that the law of conservation of the total amount of cars passing through the junction is still satisfied. This is achieved by modifying the numerical flux for junctions. The result of this work is the comparison of all the models, the demonstration of the benefits of the discontinuous Galerkin method and the influence of limiters. Naše práce popisuje simulaci dopravních toků na silničních sítích. Ty jsou popsány parciálními diferenciálními rovnicemi. Pro numerické řešení našich modelů používáme nespojitou Galerkinovu metodu v prostoru a vícekrokovou metodu v čase. Tato kombinace metod je pro aplikaci na sítě unikátní a vede na robustní numerické schéma. Pro modelování dopravního toku používáme několik různých přístupů. Náš výsledný program tak musí umět řešit jak skalární problémy, tak i systémy o více neznámých, popsaných parciálními diferenciálními rovni- cemi prvního i druhého řádu. Výstupem programu je zejména vývoj hustoty do- pravy v čase a v 1D prostoru. Jelikož se jedná o fyzikální veličinu, zavádíme limitery, které udržují hustotu v přípustném intervalu. Limitery dále zabraňují vytvoření oscilací v numerickém řešení. To vše probíhá na dopravních sítích. Musíme tak řešit situaci na křižovatkách, která není běžná. Hlavní úkol je, aby stále platil zákon zachování celkového počtu vozidel projíždějících křižovatkou. Toho dosáhneme pomocí modifikace numerického toku pro křižovatky. Výsledkem této práce je srovnání všech modelů, demonstrace výhod použití metody nespo- jitého... Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení modelů dopravních toků

Our work describes the simulation of traffic flows on networks. These are described by partial differential equations. For the numerical solution of our models, we use the discontinuous Galerkin ...

Vacek, Lukáš; Kučera, Václav; Janovský, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.
Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
2018 - English
This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it should consider reducing this dependence and moving towards a common energy policy as a key objective. The EU has struggled to project itself as a unified whole to the global community owing to the fragmented nature of its decision-making regarding the use and procurement of energy. This results in EU member states having bilateral energy relations with Russia. Energy policies differ depending on the member state, also the geographical location of a state plays a significant role. As energy consumption rapidly rises and climate change becomes increasingly evident, non-fossil sources of energy must be taken into use. The development of technology along with the use of renewable forms of energy will further facilitate the battle against climate change. In order for the EU to succeed in one of its major objectives becoming independent in energy matters, it requires to further increase the internal cooperation between member states and to develop an even further consistent energy strategy. With the combination of the chosen theories together with examining the collected research data... Keywords: Energetická bezpečnost Finsko; Rusko; Evropská unie; Energy security; Finland; Russia; The European Union Available in a digital repository NRGL
Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.

This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the ...

Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina
Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
2018 - English
While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the United States has to face critique of his democratization practices and alleged hypocrisy when dealing with the enforcement of its own norms. One of the loudest critics is Russia under President Vladimir Putin. The first objective of my thesis is to understand the rationale behind Russia's Foreign Policy because without that, no efficient and deescalating policies towards Russia can be developed. I do this by means of an ideological discourse analysis of some of the most famous of Putin's speeches. The concepts of the German philosopher Carl Schmitt serve as a frame for tracing the ideas expressed in the speeches of the Russian President. The analysis concludes that, at least rhetorically, democracy, trust, disarmament, freedom of speech, balance of power and the UN as universal institution have a central place for both the Western World and Russia. NATO expansion, U.S. intervention in the Middle East and, related to that, the alleged non--respect of sovereignty are the most dividing issues between Russia and the Western liberal democracies. It becomes clear that Russia has the impression that Western liberal... Keywords: Carl Schmitt; Russia; world order; liberalism; universalism Available in a digital repository NRGL
Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina

While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the ...

Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Numerická simulace turbuletního proudění
Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
2018 - English
A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some numerical examples of the application of the code will be provided. 1 Keywords: turbulentní proudění; nespojitá Galerkinova metoda; turbulence; discontinuous Galerkin method Available in a digital repository NRGL
Numerická simulace turbuletního proudění

A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some ...

Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Testování výkonu LTE infrastruktury
Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
2018 - English
In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which manages an allocation of bandwidth for all user devices, therefore, it is a performance sen- sitive application. Yet there are no suitable smart traffic generators for such server and there is no comprehensive study of implementations. Based on the server provided by one of the major Czech telecommunication providers, the traffic generator for real scenarios and performance testing was designed and implemented. In addition, the statistics collection from the server was realized with the use of instrumentation. Both of these parts were put to- gether in the form of testing framework which was used for measurements of the designed test cases. The results from the measurement were evalu- ated and describe the behavior of the server in a real-life utilization and also under heavy load. Based on the evaluation, the provider can improve the server implementation and perform further analysis. The traffic generator can be extended to support more test cases and even reused by different telecommunication providers. 1 V posledních pár letech přišly na poli telekomunikačních sítí nové stan- dardy, které přinesly změny ve vnitřní architektuře a představily nové kom- ponenty. Jednou z nových komponent je i PCRF server, který zajišťuje alokaci šířky pásma pro veškeré uživatele v síti, díky čemuž jsou na něj kladeny vysoké výkonnostní nároky. Přesto pro tento server neexistují žádné chytré generátory provozu a nejsou dostupné žádné komplexní analýzy imple- mentací. Na základě serveru, který byl poskytnut předním českým teleko- munikačním poskytovatelem, byl navržen a implementován generátor pro testování reálných scénářů a výkonnostních testů. Kromě toho bylo re- alizováno sbírání statistických dat ze serveru pomocí instrumentace. Obě tyto části pak byly spojeny dohromady do podoby testovacího frameworku, který byl použit pro měření na navržených testovacích scénářích. Výsledky z měření byly vyhodnoceny a popisují chování serveru jak v každodenním scénáři, tak při velké zátěži. Na základě vyhodnocení testů může poskytova- tel vylepšit svoji implementaci a případně provést další analýzu. Generátor provozu pak může být rozšířen tak, aby podporoval více testovacích scénářů a může být... Keywords: LTE; VoLTE; PCRF; vyhodnocení výkonnosti; generování provozu; LTE; VoLTE; PCRF; performance testing; performance evaluation; traffic generation Available in a digital repository NRGL
Testování výkonu LTE infrastruktury

In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which ...

Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů
Mirbauer, Martin; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena
2018 - Czech
Digital photography became widespread with the global use of smartphones. However, most of the captured images do not fully use the camera capabilities by storing the captured photos in a format with limited dynamic range. The subject of dynamic range expansion and reconstruction has been researched since early 2000s and recently gave rise to several new reconstruction methods using convolutional neural networks (CNNs), whose performance has not yet been comprehensively compared. By implementing and using our dynamic range reconstruction evaluation framework we compare the reconstruction quality of individual CNN-based approaches. We also implement a mobile HDR camera application and evaluate the feasibility of running the best-performing reconstruction method directly on a mobile device. Použití digitální fotografie se velmi rozšířilo s popularitou chytrých telefonů. Většina pořízených fotografií však nevyužívá plně možností fotoaparátu, protože zachycené obrázky jsou ukládány ve formátu s omezeným rozsahem hodnot jasu. Problematika expanze a rekonstrukce dynamického rozsahu je zkoumána již od začátku 21. století, nově byly zveřejněny rekonstrukční metody používající konvoluční neuronové sítě, jejichž kvalita výstupu dosud nebyla dostatečně porovnána. V této práci jsme navrhli a implementovali framework pro porovnání kvality rekonstrukce, který jsme použili ke srovnání rekonstrukčních metod založených na konvolučních neuronových sítích. Také jsme implementovali aplikaci fotoaparátu pro mobilní zařízení umožňující zachycení vysokého rozsahu hodnot jasu a dále jsme zhodnotili praktičnost provádění rekonstrukce dynamického rozsahu pomocí nejlepší z porovnaných metod, přímo na mobilním zařízení. Keywords: HDR obraz; rozšíření dynamického rozsahu; konvoluční neuronové sítě; snímání HDR fotografií; HDR images; dynamic range reconstruction; convolutional neural networks; HDR photo capture Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Digital photography became widespread with the global use of smartphones. However, most of the captured images do not fully use the camera capabilities by storing the captured photos in a format with ...

Mirbauer, Martin; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases