Number of found documents: 121297
Published from to

noTitle
De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
2017 - English
System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems Available in a digital repository NRGL
noTitle

System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of ...

De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
Univerzita Karlova, 2017

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2017 - Czech
The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the superficial principle into the legal order of the Czech Republic by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, all that is associated with the earth's surface becomes part of the given land. The thesis is divided into five structured chapters. The first chapter is devoted to land law as an interdisciplinary law system. The aim of second chapter is to explain the key importance of the superficial principle within the context of land law. The third chapter deals with the historical background of the development of legal relations to immovables in the territory of the Czech lands, also including the introduction of the Roman settlement as the basis of the superficial principle. The next part of the thesis contains the interpretation of the most important legal institutes related to the superficial principle in the context of the valid law. The chapter further describes exceptions to the principle. The fifth part of the thesis is focused on the analysis of selected land law relations influenced by the superficial principle. Práce si klade za cíl popsat pojetí superficiální zásady v kontextu platné právní úpravy a vlivu zakotvení superficiální zásady na pozemkově právní vztahy. V důsledku znovuzavedení superficiální zásady do právního řádu České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vše, co je spojeno se zemským povrchem, stává součástí daného pozemku. Práce je rozdělena do pěti strukturovaných kapitol. První kapitola je věnována pozemkovému právu jako interdisplinárnímu oboru. Druhá kapitola tvoří určitý můstek pro vysvětlení klíčového významu superficiální zásady v rámci kontextu pozemkového práva. Třetí kapitola se věnuje historickému nástinu vývoje právních vztahů k nemovitým věcem na území českých zemí včetně uvedení římské úpravy jako východisku superficiální zásady. V další části práce je obsažen výklad nejdůležitějších právních institutů související se superficiální zásadou, a to v kontextu platného práva. Kapitola dále popisuje výjimky ze zásady dokazující tvrzení, že aktuální právní pojetí superficiální zásady není absolutní. Pátá část práce je zaměřena na rozbor vybraných pozemkově právních vztahů ovlivněných superficiální zásadou. Keywords: superficies solo cedit; pozemek; stavba; součást pozemku; nemovité věci; pozemkové právo; superficies solo cedit; plot of land; building; part of the land; immovables; land law Available in a digital repository NRGL
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu

The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the ...

Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
2017 - Czech
The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water Accumulation and Surface Water Accumulation Protected Areas as they have significant potential to reduce the effects of drought. Both areas are viewed through common problem, which is the point of view of the amount of water. The legal regulation of the territorial protection of waters in terms of quantity is discussed in connection with other laws. The aim of this work is to answer the question whether the legal regulation of territorial protection of waters in terms of quantity in the Water Act is sufficient to enable the Czech Republic to adapt adequately to the ongoing climate change, that ultimately causes the loss of water. The first part of the thesis deals with sources of legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, further includes the systematics of the Water Act and the Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (Adaptation Strategy of the Czech Republic). The second part analyses the Protected Areas of Natural Water Accumulation, prohibitions therein contained prohibitions, exemption from prohibitions and damage compensation. The third part deals... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,... Keywords: územní ochrana vod z hlediska množství; chráněné oblasti přirozené akumulace vod; území chráněná pro akumulaci povrchových vod; territorial protection of water in terms of quantity; Protected Areas of Natural Water Accumulation; Surface Water Accumulation Protected Areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství

The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water ...

Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2017 - Czech
This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible improvements. At the same time, the thesis connects the description of the legal regulation with best practise examples. The legislation of horse breeding is mostly represented within public law, but it can be found also in private law, making the orientation on this topic much more difficult. The knowledge of legislation and their provision to the widest possible range of people plays the key assumption for the better following of regulations. Despite the annual increase of horses in the Czech Republic, less attention is paid to this area. The diploma thesis consists of nine chapters, which are divided for simplicity into subchapters. The first chapter creates an introduction. It refers to the development and changes in the use of horses in the Czech Republic and it sets goals of the thesis. In the chapter two, the legal status of horse is defined in both, private and public law. The third chapter consists of legislation of horse breeding, taking evidence and labelling of horses. It highlights the shortcomings associated with the labelling of horses. The fourth chapter describes the legislation on protection of... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,... Keywords: kůň; chov; právní ochrana; horse; breeding; legal protection Available in a digital repository NRGL
Právní úprava chovu koní

This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible ...

Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
2017 - Czech
1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein denotes various types of acts issued by administrative bodies which are then used as the ground for the final decision in administrative proceedings. The thesis does not focus only on binding source administrative acts, but also on other source acts of lower legal force. The thesis includes a section on the special legal regulation of source acts used in administrative sanctions proceedings. The main source materials for the thesis are the following: legal regulation of this issue currently in force, literature, methodologies of administrative authorities, decisions of administrative courts and the author's own professional experience. The beginning of the work includes the contents and a list of abbreviations. The third chapter contains an introduction where the author presents the reason for choosing the topic of the work, i.e. the frequent use of source administrative acts in the environmental field of public administration and their influence on administrative proceedings. Other reasons for choosing this topic were varying degrees of binding effect and problematic nomenclature of these acts and the bodies... 1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci.... Keywords: ochrana životního prostředí; závazné stanovisko; dotčený orgán; stavební zákon; EIA; přestupek; Environmental Protection; Binding Opinion; Involved Authority; Building Act; EIA; Offense Available in a digital repository NRGL
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí

1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein ...

Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
2017 - French
This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of G.W.F. Hegel, Karl Marx and Alexander Kojève, as well as those of Frantz Fanon and Judith Butler, who were both influenced by Sartre's existentialism. Secondly, I examine Walter Benjamin's reflections on cinema in more detail. He asserts that cinema can lead us to either the ultimate war or the reciprocal mutual recognition of human beings in the Marxist sense. The final part of the master's thesis outlines several crucial elements of the concept of 'recognition without violence' which cinema is able to realize. Key words: Cinema; Concept of Recognition; Merleau-Ponty; Butler; Walter Benjamin L'objectif de ce mémoire consiste à examiner la problématique du potentiel émancipateur du cinéma au travers une analyse des idées des penseurs du 20ème siècle qui abordent la question du cinéma et celle de la reconnaissance mutuelle de l'homme par l'homme. Le travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, j'effectue une analyse du concept de reconnaissance développé par G.W.F. Hegel ainsi que l'évolution de ce concept dans les critiques et les appropriations de la part de Karl Marx, Alexander Kojève, Jean Paul Sartre, Franz Fanon et Judith Butler. C'est surtout le point d'arrivé de ce développement qui est importante pour ma recherche, à savoir la polémique de Judith Butler avec Sartre et Fanon. Butler proclame que le concept de reconnaissance qui se situe au niveau de la lutte des consciences présuppose une dimension plus fondamentale, à savoir la corporéité. Grâce au découvert de cette dimension elle conçoit une reconnaissance qui passe par l'art en évitant le passage par la violence. Dans un deuxième temps, j'abordel'analyse du cinéma effectuée par Walter Benjamin qui est inspirée par le concept classique de reconnaissance. Benjamin insiste en effet sur l'idée que la structure formelle du cinéma peut promouvoir une reconnaissance universelle des hommes. Néanmoins, au niveau du contenu,... Available in a digital repository NRGL
noTitle

This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of ...

Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
Hošková, Annette; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
2017 - Czech
The submitted diploma thesis deals with the issue of criminal liability in medical law, which is one of the most discussed topics nowadays. The aim of the thesis is to provide a comprehensive analysis of the criminal liability of healthcare workers, a special attention is paid to analysis of selected crimes which can be committed in relation to delivery of healthcare. This diploma thesis is divided into 4 chapters presented in logical and systematic order. There are also opinions resulting from the case law and considerations de lege ferenda through the entire text. The first chapter deals with the definition of legal liability in general and conditions of its rise at a general level. For deeper introduction into this issue there are further described the types of legal liability in the context of medical law. Following chapter creates the information framework for definition of the basic concepts, such as ultima ratio principle, lege artis and conception of a crime and its constituent fact. There is also a demonstrative enumeration of circumstances excluding illegality. The main part of this thesis contains analysis of selected crimes which are at the same time most common in the healthcare area. Special attention is also paid to criminal liability of legal entities related to recent law... Předložená diplomová práce pojednává o problematice trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, jež je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a pro oblast medicíny tak představuje zajímavý fenomén dnešní doby. Hlavním záměrem práce je analýza trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků, kdy zvláštní pozornost je věnována rozboru vybraných trestných činů, kterých se lze v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dopustit. Diplomová práce je vnitřně členěna do 4 kapitol, které na sebe navzájem logicky i systematicky navazují. Napříč prací jsou u jednotlivých trestněprávních institutů vyjádřeny názory vyplývající z judikatorní činnosti soudů, a dále návrhy de lege ferenda ve vztahu ke zkoumané problematice. První kapitola se nejprve zabývá samotným pojmem právní odpovědnosti ve zdravotnictví a předpoklady jejího vzniku v obecné rovině. Pro hlubší uvedení do dané problematiky jsou zde dále charakterizovány jednotlivé druhy právních odpovědností v kontextu zdravotnického práva. Následující kapitola tvoří informační rámec pro vymezení stěžejních pojmů a institutů týkajících se trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, jako je například princip ultima ratio, lege artis nebo samotný pojem trestného činu a jeho skutková podstata. Nechybí zde ani demonstrativní výčet okolností vylučujících... Keywords: Zdravotnické právo; Trestněprávní odpovědnost; Medical Law; Criminal Liability Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

The submitted diploma thesis deals with the issue of criminal liability in medical law, which is one of the most discussed topics nowadays. The aim of the thesis is to provide a comprehensive analysis ...

Hošková, Annette; Sovová, Olga; Císařová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Tvorba, realizace a hodnocení celotáborových her na letních dětských táborech
FORETNÍKOVÁ, Šárka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce předkládá projekt tří celotáborových her, Popisuje je očima realizátora a hodnotí jak z pohledu realizátora, tak i z pohledu účastníků. Závěrem přidává tipy na změny a vylepšení. Celkem má práce devět kapitol. Prvních pět z nich v teoretické rovině charakterizují základní pojmy, jako je volný čas dětí a mládeže, tábor, hra, dramaturgie akcí a celotáborové hry. Šestá až osmá kapitola jsou praktické a představují jednotlivé celotáborové hry. Devátou kapitolou je zhodnocení realizovaných her. This diploma thesis presents a project of three whole-camp games, Describes them by the eyes of the performer and evaluates both from the viewpoint of the performer and from the point of view of the participants. Finally, it adds tips for changes and improvements. There are nine chapters at diploma work.. The first five of them on the theoretical level are characterized by basic concepts such as leisure time for children and youth, camp, play, dramaturgy of events and whole-camp games. The sixth to eighth chapters are practical and represent individual whole-game games. The ninth chapter is an evaluation of the implemented games. Keywords: Dětský letní tábor; tábor; program; celotáborová hra; the children summer camp; camp; program; the whole-camp game Available in digital repository of UPOL.
Tvorba, realizace a hodnocení celotáborových her na letních dětských táborech

Diplomová práce předkládá projekt tří celotáborových her, Popisuje je očima realizátora a hodnotí jak z pohledu realizátora, tak i z pohledu účastníků. Závěrem přidává tipy na změny a vylepšení. ...

FORETNÍKOVÁ, Šárka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na "Střední škole řezbářské v Tovačově" v rámci odborného výcviku.
ČMELA, Miroslav; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2017 - Czech
Diplomová práce je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v rámci odborného výcviku. V práci je charakterizována školská legislativa a z ní vyplývající povinnosti jednotlivých subjektů. Popisuje zásady bezpečné práce na dřevoobráběcích strojích včetně možných rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví žáků. Přispívá k lepšímu pochopení významu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na dřevoobráběcích strojích ve škole. The diploma thesis is devoted to the safety and protection of pupils' health as part of vocational training. The work characterizes the school legislation and the resulting obligations of individual subjects. Describes principles of safe work on woodworking machines, including possible risks to the safety and health of pupils. It contributes to a better understanding of the importance of safety and health at work on woodworking machines at school. Keywords: bezpečnost práce; kontrolní orgány; povinnosti; školení; opatření; rizika; work safety; control bodies; duties; training; measures; risks Available in digital repository of UPOL.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na "Střední škole řezbářské v Tovačově" v rámci odborného výcviku.

Diplomová práce je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v rámci odborného výcviku. V práci je charakterizována školská legislativa a z ní vyplývající povinnosti jednotlivých subjektů. Popisuje ...

ČMELA, Miroslav; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví
Krušina, Pavel; Horáček, Vít; Patěk, Daniel
2017 - Czech
Thesis title: Enforcement of rights in industrial property This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and its aim is, first, to provide a full picture of means to enforce intellectual property rights (with particular emphasis on current legislation) and, second, to analyze the Law No. 221/2006 Coll., on the enforcement of industrial property rights in more detail with jurisprudence and scientific literature. The first method of this thesis, which was chosen, is a scientific description which allows mapping single areas of enforcement of rights in industrial property. The second method, which was chosen, is an analytical method which allows examining the Law on the enforcement of industrial property rights. This thesis is structured into five single chapters, which are themselves broken down into subchapters, sections and subsections. First chapter examines issues of intellectual property rights in general terms and interprets the principal definitions regarding these rights. Second chapter is dedicated to a full picture of legislation at the international and national level and at the level of the EU. Third chapter deals with the different areas of public enforcement of industrial property rights. Fourth chapter deals with the different areas of private... Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a jejím cílem je jednak sestavit komplexní přehled jednotlivých prostředků vymáhání průmyslového vlastnictví, a to zejména s důrazem na aktuální právní úpravu, a jednak za pomoci judikatury a odborné literatury podrobněji analyzovat zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). První metodou této práce byl zvolen vědecký popis, pomocí kterého jsou mapovány jednotlivé oblasti vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Druhou metodou byla zvolena metoda analytická, pomocí níž je detailněji zkoumán zákon o vymáhání průmyslového vlastnictví. Tato diplomová práce je členěna do pěti jednotlivých kapitol, jež se dále člení na jednotlivé podkapitoly, oddíly a pododdíly. První kapitola se věnuje problematice práv průmyslového vlastnictví obecně a vykládá stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. Druhá kapitola je věnována komplexnímu přehledu úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české. Třetí kapitola se zabývá jednotlivými oblastmi veřejnoprávního vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Jeho soukromoprávními oblastmi se pak zabývá... Keywords: * Vymáhání; * Průmyslové vlastnictví; * Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví; * Enforcement; * Industrial property; * Law on the enforcement of industrial property rights Available in a digital repository NRGL
Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví

Thesis title: Enforcement of rights in industrial property This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and its aim is, first, to provide a full picture of means to ...

Krušina, Pavel; Horáček, Vít; Patěk, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases