Number of found documents: 126599
Published from to

Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory
Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou věží o dalších šesti patrech v každé. Projekt obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Využívá proudové metody výstavby díky postupu výstavby z větší věže na menší a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně rozestavěnosti. Podrobně popisuje problematiku výtahových prostor a současného stavu na trhu s výtahy.This thesis deals with construction-technology planning project concerning construction of housing property with extended requirements on elevator's space. The property consists of two united floors (1PP and 1NP) and two towers of additional six floors in both. Project provides spatial structure, technological structure and time structure solution. It uses fluxional construction method due to proceeding of construction from bigger tower to smaller one and it includes plans of construction site for different stages of construction process. It also describes in detail issue of elevator's space and actual situation on elevator's market in Czech Republic. Keywords: stavebně-technologický projekt,harmonogram,časoprostorový graf,zařízení staveniště,prefabrikovaný strop,sádrové omítky,kontaktní zateplovací systém,sádrokartonové podhledy,výtahové prostory; construction-technology project,time schedule,space-time graph,plans of construction site,precast ceiling,plaster stucco,external thermal insulation system,plasterboard additional ceiling,elevator´s space Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a ...

Váchal Tomáš; Holý Matouš; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů
Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
2018 - Czech
Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a to včetně zhodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, návrhu zařízení staveniště, či popisu postupu dvou vybraných stavebních procesů z technologického hlediska. Práce využívá výhod studentské verze softwaru CONTEC R zejména pro zpracování časové struktury stavebně technologického projektu, ale i dalších jeho částí.The diploma thesis consist of building technology project of four residential houses located in Prague - Uhříněves. It provides a design of space management, technology management and time management to realize this investment unit including analysis of health and safety risks on site, site management, or description of two chosen building processes from the view of building technology. Thesis use advantages of student version of software CONTEC R particularly for design of time management of building technology project, but also for other parts of it. Keywords: Technologie,modelování výstavby,harmonogram,BOZP,CONTEC; Technology,building modeling,time schedule,health and safety,CONTEC Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů

Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto ...

Jarský Čeněk; Miško Petr; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zhodnocení realizace hliněných omítek
Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
2018 - Czech
Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a rozdílné použité materiály. Dále je pozornost věnována spotřebě času během procesu přípravy materiálu hliněných omítek z lokálních surovin.The thesis deals with the realization of clay plasters on an experimental straw bale building. It focuses on time consumption during the actual rendering. It distinguishes between the different levels of qualification of workers and the different materials used. Further attention is paid to the time consumption during the process of preparation of clay plaster material from local raw materials. Keywords: hlína,hliněné omítky,spotřeba času; clay,clay plasters,time consumption Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení realizace hliněných omítek

Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň ...

Procházka Michal; Redlich Jan; Müller Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů
Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání v tomto oboru a následně obecnému termínu "Letní tepelná stabilita objektů". Hlavní část této práce je věnována výstavbě experimentálního objektu ze samonosné slámy, měření potřebných dat a jejich porovnání s modelem, který byl zpracován v počítačovém programu. Závěrem práce je vyhodnocení porovnávaných hodnot.Diploma thesis deals with issues of heat stability in objects, which are enviroment-friendly, in the summer. The introduction is applied to use of straw as building material and to history of her use in this branch and also to general term 'Summer heat stability of objects'. Main part of this work is dedicated to construction of experimental object made out of self-supporting straw, measurement of needed date and their comparation with model, which was made in computer program. The end of work is the evaluation of compared date. Keywords: teplota,stabilita,sláma,hlína; temperature,stability,straw,clay Available in digital repository of ČVUT.
Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů

Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a ...

Váchal Tomáš; Čálková Šárka; Douša Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků
Adámek Václav; Maděra Stanislav; Tichý Lukáš
2018 - Czech
Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím i omezení dopadů těchto útoků. V boji proti terorismu považuji prevenci za nejdůležitější bod, proto jsem se při zpracování mojí diplomové práce zaměřil na analýzu protiteroristických, politických i právních, nástrojů Evropské unie i České republiky. Pomocí deskriptivní a kompilativní metody tato práce na začátku popisuje vybrané nástroje EU a ČR, a jejich hlavní koncepční přístupy k současnému boji proti terorismu. Následuje stanovení cíle práce a hypotéz, popis metodiky, jakým způsobem jsou v této diplomové práci analyzována vybraná preventivní opatření proti terorismu. Výsledky, dosažené pomocí SWOT analýzy u vybraných opatření, jsou obsahem praktické části této práce. Analýza byla zaměřena na preventivní opatření proti terorismu využitelné kriminální službou Policie ČR. Ta nalezneme hlavně v zákoně číslo 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Prameny mé práce tvořily především legislativní normy Evropské unie a České republiky a monografie renomovaných autorů v oblasti terorismu. V diskuzi a závěru práce je hodnocena praktická využitelnost vybraných opatření, návrhy jejich případných úprav a doporučení pro přijetí nových opatření. Rovněž jsou zde popsány způsoby, jak lze daná opatření využívat v policejní praxi v rámci boje proti terorismu a tím i dopad využití těchto opatření na běžnou veřejnost, spolu s uvedením míry zásahu do lidských práv a svobod.The increasing frequency of terrorist attacks perpetrated on the territory of the European Union has led me to work on a paper in which I will deal with what measures can be taken as a preventive measure against these attacks, and thus limiting the impact of these attacks. I consider prevention as the main point on the combating terrorism. Therefore, in course of my diploma dissertation's elaboration I focused on analysis of counterterrorism, political and legal instruments of European Union and even of the Czech Republic. By means of descriptive and compilation method, my diploma dissertation starts with description of selected EU and Czech Republic instruments and their main conceptual approaches to current combating terrorism. The goalsetting and hypotheses setting follows, together with description of methodology how the selected counter-terrorism measures are analysed in this diploma dissertation. The main part of my diploma dissertation contains the outcomes, achieved by SWOT analysis. The analysis focused mainly on the preventive measures against terrorism, which can be used by the Criminal Police Service of the Czech Police. These measures are mainly found in the Act on the Police of the Czech Republic No. 273/2008 Coll. The sources of my work were primarily legislative norms of the European Union and the Czech Republic and monographs of renowned authors in the field of terrorism. Within the discussion and conclusion part, I evaluate practical efficiency of selected measures, proposals of their eventual modifications and recommendation for new measures to be taken. There are also described the ways, how the said measures can be implemented to the police counter terrorism practices, together with description of the measures' impacts to the general public and its rights and freedoms. Keywords: Terorismus,prevence,legislativa EU,Policie ČR,lidská práva,SWOT analýza; Terrorism,prevention,EU legislation,Police of the Czech Republic,human rights,SWOT analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků

Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní ...

Adámek Václav; Maděra Stanislav; Tichý Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI PODSKLEPENÝCH OBJEKTU
Neumann Pavel; Bittner Jan; Tesař David
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti ve zdivu převážně podsklepených objektů. V první části je zde (na úrovni obecné roviny) popsána teorie k výpočtům vlhkosti zdiva a vysvětlení pojmů úzce souvisejících s vlhkostí a sanací vlhkého zdiva. V dalších kapitolách se tato práce zabývá rozebráním všech možností vnikání vlhkosti do zdiva objektu i do objektu celkově a jsou zde popsány nejčastější příčiny poruch zdiva vlivem vlhkosti, jež umožňují dotaci vody do zdiva. Jelikož každý úspěšný návrh sanačních metod vyžaduje detailní průzkum objektu k pochopení všech souvisejících aspektů, je v této práci věnována celá kapitola průzkumu objektů před návrhem sanačních metod se zaměřením na jednotlivé metody měření vlhkosti zdiva a získání všech potřebných informací k navržení ideální sanační metody. V poslední kapitole teoretické části této diplomové práce jsou popsány způsoby snížení vlhkosti konstrukcí. Popis jednotlivých metod mapuje kompletní možnosti sanace vlhkého zdiva na českém trhu s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých metod. Praktická část této diplomové práce se zabývá multikriteriálním výběrem metod sanace vlhkého zdiva podsklepených objektů s vysvětlením výhod a nevýhod té či oné metody a následně byly vypracovány základní rozhodovací tabulky, které slouží k předběžnému výběru sanační metody. Poslední kapitola této diplomové práce se zabývá konkrétním řešením sanačních metod na vybraném objektu.This diploma thesis deals with the issue of moisture in masonry predominantly basement buildings. The first part describes the theory of masonry moisture calculations (at the general plane level) and explanations of terms closely related to humidity and remediation of damp masonry. In the following chapters this diploma thesis deals with the descriptions of all possibilities of entering moisture into the masonry of the objects and to the object at all, and in the following are described the most frequent causes of masonry failures, which allow the water to be penetrated to the masonry. Since each successful design of remediation methods requires a detailed survey of the object to understand all related aspects, in this work is devoted the entire chapter of object research before designing remediation methods focusing on individual methods of moisture measurement of masonry and obtaining further information to suggest an ideal remediation method. In the last chapter of the theoretical part of this diploma thesis there are described ways to reduce the moisture of structures. The description of the individual methods maps the complete possibilities of wet masonry rehabilitation in the Czech market, showing the advantages and disadvantages of individual methods. The practical part of this diploma thesis deals with the multi-criterial selection of remediation methods of wet masonry of basement buildings with an explanation of the advantages and disadvantages of one or another method and subsequently were created the basic decision tables for the preliminary selection of the remediation method. The last chapter of this diploma thesis deals with the specific solution of remediation methods on selected object. Keywords: Difuze,sorpce,porozita,vlhkost zdiva,sanace zdiva,vzduchové izolační systémy,chemické hydroizolační clony,mechanické metody dodatečných izolací,jílové izolace,elektroosmotické metody,sanační omítky; Diffusion,sorption,porosity,masonry humidity,masonry rehabilitation,air isolation systems,chemical waterproofing clouds,clay insulation,electroosmotic methods,repair plasters Available in digital repository of ČVUT.
MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI PODSKLEPENÝCH OBJEKTU

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti ve zdivu převážně podsklepených objektů. V první části je zde (na úrovni obecné roviny) popsána teorie k výpočtům vlhkosti zdiva a vysvětlení ...

Neumann Pavel; Bittner Jan; Tesař David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příprava stavby při realizaci zakázky
Konvalinka Adam; Janeček Pavel; Klouda Lukáš
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o stavebním oboru, které jsou pro povolání přípraváře nezbytné. V praktické části bude probrán konkrétní druh stavby a princip fungování přípraváře v dodavatelské firmě. Bude probíhat výběrové řízení subdodavatelských firem a výběr alternativních výrobků, které umožní úspěšné dokončení projektu, jak po stránce termínové, tak finanční.The diploma thesis deals with the realization of the construction from the point of view of the general contractor of the building. In the theoretical part will be discussed general contractual relations, economic-technical and other information about the construction branch, which are necessary for the profession of preparation technique. In the practical part will be discussed the concrete type of construction and the principle of functioning preparation of construction in the supplier company. There will be a selection of subcontracting companies and a selection of alternative products that will allow successful completion of the project, both in term and in financial terms. Keywords: Příprava,výběrové řízení,realizovaná stavební zakázka; Preparation,tender,construction contract Available in digital repository of ČVUT.
Příprava stavby při realizaci zakázky

Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o ...

Konvalinka Adam; Janeček Pavel; Klouda Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Specifika vzduchotechnických rozvodů
Pospíchal Václav; Hatoň Jaroslav; Košťák Tomáš
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání tepla s důrazem na praktické poruchy výměníků a jejich ochrany. Autor řeší prostorovou strukturu VZT strojovny, uvádí návrh VZT strojovny vztaženou k reálnému objektu, kde aplikuje popsané náležitosti VZT strojoven.The core of the diploma thesis lies in the proposal and installation of AC engine rooms for forced air ventilation. The author deals with the most up to date legislation concerning the AC units, details the problematics regarding reversed heat acquisition with focus on practical exchanger malfunctions and their protection. The author addresses the space structure of the AC engine room and lists the proposal of the AC engine room touching real premises. He then applies the described prerequisites of the AC engine rooms on those real premises. Keywords: Vzduchotechnika,Návrh VZT strojovny,Realizace VZT,Nucené větrání; Air-conditioning,Proposal of the AC engine room,AC implementation,Forced ventilation Available in digital repository of ČVUT.
Specifika vzduchotechnických rozvodů

Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného ...

Pospíchal Václav; Hatoň Jaroslav; Košťák Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem
Adámek Václav; Sahula Jan; Tichý Lukáš
2018 - Czech
Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce definuje pojem terorismus, jeho vývoj a rozdělení. Dále se zabývá teroristickým útokem, a to konkrétně popisováním způsobů provedení teroristického útoku. Dále poukazuje na cíle, příčiny a dopady, které přináší spáchání teroristického útoku. Závěr teoretické části práce patří boji proti terorismu a způsobům, které se využívají. Obecně jsou tak popsány cíle, legislativa a instituce spjaté s bojem proti terorismu. Praktická část práce navazuje na teoretickou část, kdy se zabývá problematikou měkkých cílů a jejich ochranou před teroristickým útokem ve středočeském kraji, konkrétně ve městě Beroun. Vyhodnocením souhrnu vybraných měkkých cílů, které se nacházejí ve městě Beroun podle vybraných kritérií, dochází ke stanovení nejpravděpodobnějšího měkkého cíle, a to Husova náměstí v Berouně. Takový měkký cíl by mohl být potencionálními teroristy zvolen ke spáchání teroristického útoku, a proto je tento měkký cíl analyzován a podroben rozboru jeho slabých a silných stránek se zaměřením na zabezpečení před teroristickým útokem. Praktická část práce směřuje zejména k analyzování možností sil a prostředků Integrovanému záchrannému systému v případě spáchání teroristického útoku a jejich možné dostupnosti a dále k technickému zajištění měkkého cíle v době pořádání rizikových akcí. Praktickou část práce završuje vyhodnocení simulovaného teroristického útoku aplikací TerEx. Simulovaný teroristický útok byl veden na Husovo náměstí v Berouně v době pořádání vánočních trhů a jeho způsob provedení spočíval v odpálení nálože s výbušninou semtex v místě zmiňovaného náměstí za přítomnosti vysokého počtu osob. Hlavním cílem diplomové práce je poukázat na skutečnost, že teroristický čin může být spáchán jednotlivcem, skupinou nebo organizací, ale zejména, že teroristický čin může být spáchán téměř kdekoliv. Důležité je tedy předvídat a být alespoň v rámci možností připraven.The diploma thesis deals with the issue of terrorism both in its theoretical and practical part. Specifically, it addresses the problem of terrorist attacks against soft targets. The theoretical part of the work defines the concept of terrorism, its development and structure. Besides, it follows up the terrorist attack and it describes ways of execution of terrorist attack. Next, it points out goals, causes, and impacts brought by committing a terrorist attack. The conclusion of the part is dedicated to the fight against terrorism and its ways usually used. Generally, goals, legislation, and institutions linked with the fight against terrorism are described here. The practical part follows up on the theoretical part taking into account the issue of soft targets and their protection against a terrorist attack in the Central Bohemian Region, specifically in the city of Beroun. The evaluation of the summation of selected soft targets in the city of Beroun according to selected criteria leads to the identification of the most probable soft target which is the Husovo Square in Beroun. Such soft target could be selected by potential terrorists for committing a terrorist attack. Therefore, this soft target is analyzed and it is submitted an analysis of its weak and strong spots focusing on the security before a terrorist attack. The practical part of the work points mainly to the analysis of possibilities of capacities and means of the Integrated Rescue System in the case of committing a terrorist attack and also to their possible availability and to technical security of a soft target during the organization of hazardous events. The practical part finishes by the evaluation of a simulated terrorist attack by the application of TerEx. The simulated terrorist attack aims against the Husovo Square in Beroun during the organization of a Christmas market. The modus operandi was based in launching the charge with the explosive of semtex at the above mentioned place in the presence of a high number of persons. The main goal of the diploma thesis is to point out to the fact that a terrorist act can be committed by an individual, by a group of individuals, or by an organization almost anywhere. Therefore, it is important to anticipate and to be ready to the extent possible. Keywords: Terorismus,měkké cíle,teroristický útok,boj proti terorismu,Integrovaný záchranný systém; Terrorism,soft targets,terrorist attack,fight against terrorism,Integrated Rescue System Available in digital repository of ČVUT.
Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem

Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce ...

Adámek Václav; Sahula Jan; Tichý Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi
Keppert Martin; Kubr Karel; Doušová Barbora
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných vzorků českých pískovců bude laboratorně testována odolností vůči změnám teplot a relativních vlhkostí a především vůči rozdílným krystalizacím solí použitých v experimentech. Výsledky těchto měření pomohou vysvětlit a zobecnit mechanické vlastnosti zkoumaných druhů pískovců a pomohou popsat faktory ovlivňující trvanlivost těchto vzorků.The main aim of this thesis is to determine the durability and related properties of selected types of porous sedimentary rocks and finding critical parameters affecting their durability. The durability of the samples examined - Czech sandstones - will be laboratory tested by resistance to changes in temperature and relative humidity, and especially towards varying crystallization of salts used in the experiments. The results of these measurements will help explain and generalize the mechanical properties of studied sandstones and help describe the factors affecting durability of these samples. Keywords: porézní stavební horniny,pískovec,krystalizace solí,mechanické vlastnosti,miktorstruktura,porozita,trvanlivost; porous building rocks,salt crystalization,sandstone,mechanical properties,microstucture,porosity,durability Available in digital repository of ČVUT.
Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi

Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. ...

Keppert Martin; Kubr Karel; Doušová Barbora
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases