Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 254610
Published from to

Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The study of directly compressible tableting materials with granulated α-lactose monohydrate and lubricants This thesis evaluates granulated lactose Lactopress® Granulated in combination with four types of lubricants in terms of flow properties, compressibility, ejection force, tensile strenght and disintegration time of tablets. Examined lubricants include magnesium stearate, calcium stearate, sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate at concentration 1 %. The compressibility is evaluated by energetic profile of compression. Lubricants increased flowability of granulated lactose, most magnesium stearate. The total energy of compression increased with compression force, higher values showed tableting materials with sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate. The plasticity decreased with compression force, higher values showed tableting materials with glycerol- dibehenate. The lowest values of ejection force showed tableting materials with magnesium stearate and calcium stearate. Tableting materials with glycerol-dibehenate had extremely high values of ejection forces, and therefore... 1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu... Available in a digital repository NRGL
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The ...

Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2017 - Czech
The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the superficial principle into the legal order of the Czech Republic by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, all that is associated with the earth's surface becomes part of the given land. The thesis is divided into five structured chapters. The first chapter is devoted to land law as an interdisciplinary law system. The aim of second chapter is to explain the key importance of the superficial principle within the context of land law. The third chapter deals with the historical background of the development of legal relations to immovables in the territory of the Czech lands, also including the introduction of the Roman settlement as the basis of the superficial principle. The next part of the thesis contains the interpretation of the most important legal institutes related to the superficial principle in the context of the valid law. The chapter further describes exceptions to the principle. The fifth part of the thesis is focused on the analysis of selected land law relations influenced by the superficial principle. Práce si klade za cíl popsat pojetí superficiální zásady v kontextu platné právní úpravy a vlivu zakotvení superficiální zásady na pozemkově právní vztahy. V důsledku znovuzavedení superficiální zásady do právního řádu České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vše, co je spojeno se zemským povrchem, stává součástí daného pozemku. Práce je rozdělena do pěti strukturovaných kapitol. První kapitola je věnována pozemkovému právu jako interdisplinárnímu oboru. Druhá kapitola tvoří určitý můstek pro vysvětlení klíčového významu superficiální zásady v rámci kontextu pozemkového práva. Třetí kapitola se věnuje historickému nástinu vývoje právních vztahů k nemovitým věcem na území českých zemí včetně uvedení římské úpravy jako východisku superficiální zásady. V další části práce je obsažen výklad nejdůležitějších právních institutů související se superficiální zásadou, a to v kontextu platného práva. Kapitola dále popisuje výjimky ze zásady dokazující tvrzení, že aktuální právní pojetí superficiální zásady není absolutní. Pátá část práce je zaměřena na rozbor vybraných pozemkově právních vztahů ovlivněných superficiální zásadou. Keywords: superficies solo cedit; pozemek; stavba; součást pozemku; nemovité věci; pozemkové právo; superficies solo cedit; plot of land; building; part of the land; immovables; land law Available in a digital repository NRGL
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu

The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the ...

Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
2017 - Czech
The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water Accumulation and Surface Water Accumulation Protected Areas as they have significant potential to reduce the effects of drought. Both areas are viewed through common problem, which is the point of view of the amount of water. The legal regulation of the territorial protection of waters in terms of quantity is discussed in connection with other laws. The aim of this work is to answer the question whether the legal regulation of territorial protection of waters in terms of quantity in the Water Act is sufficient to enable the Czech Republic to adapt adequately to the ongoing climate change, that ultimately causes the loss of water. The first part of the thesis deals with sources of legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, further includes the systematics of the Water Act and the Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (Adaptation Strategy of the Czech Republic). The second part analyses the Protected Areas of Natural Water Accumulation, prohibitions therein contained prohibitions, exemption from prohibitions and damage compensation. The third part deals... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,... Keywords: územní ochrana vod z hlediska množství; chráněné oblasti přirozené akumulace vod; území chráněná pro akumulaci povrchových vod; territorial protection of water in terms of quantity; Protected Areas of Natural Water Accumulation; Surface Water Accumulation Protected Areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství

The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water ...

Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
2017 - Czech
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... Available in a digital repository NRGL
VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi

LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ...

Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2017 - Czech
This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible improvements. At the same time, the thesis connects the description of the legal regulation with best practise examples. The legislation of horse breeding is mostly represented within public law, but it can be found also in private law, making the orientation on this topic much more difficult. The knowledge of legislation and their provision to the widest possible range of people plays the key assumption for the better following of regulations. Despite the annual increase of horses in the Czech Republic, less attention is paid to this area. The diploma thesis consists of nine chapters, which are divided for simplicity into subchapters. The first chapter creates an introduction. It refers to the development and changes in the use of horses in the Czech Republic and it sets goals of the thesis. In the chapter two, the legal status of horse is defined in both, private and public law. The third chapter consists of legislation of horse breeding, taking evidence and labelling of horses. It highlights the shortcomings associated with the labelling of horses. The fourth chapter describes the legislation on protection of... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,... Keywords: kůň; chov; právní ochrana; horse; breeding; legal protection Available in a digital repository NRGL
Právní úprava chovu koní

This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible ...

Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence of the tableting speed on the parameters of the stress relaxation test This diploma thesis evaluates the influence of tableting speed on the viscoelasticity parameters of stress relaxation test and tensile strength of tablets. Microcrystalline cellulose Avicel® PH-200, lactose monohydrate SpheroLac® 100, calcium hydrogen phosphate dihydrate Di-Cafos® D 160 and potato starch were used as model excipients and magnesium stearate was used as lubricant. The theoretical part is devoted to informations about tablets as a dosage form and description of excipients, which where used in experimental part. Subsequently, plasticity and elasticity of material were characterized and methods of their evaluation were described. The stress relaxation test and its evaluation using the three exponential equation were characterized in more detail. The following chapters describe the influence of tableting speed and lubricants on tensile strength of tablets. The experimental part deals with viscoelastic properties of individual materials and their mixtures with lubricant at concentration of 1 %. This properties were... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se... Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence ...

Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
2017 - Czech
African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin called Adversus nationes. His statement attracted particular interest of philologists and historians of antiquity, because it contains large amounts of mythological material. The aim of this work is to introduce Arnobius not only as a crucial source of pagan theology, but also as an important Christian witness of the complicated religious - political situation of Christianity in the time before the Milan Edict, particularly at the time of Diocletian's persecution of Christians. Given the need to work with original texts includes this thesis also the first Czech translation of Arnobiusʼ apology. Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie. Keywords: Adversus nationes; apologie; Arnobius ze Sikky; Dioklecián; křesťanství; pohanská mytologie; pronásledování křesťanů; raná církev; teologie; Adversus nationes; apology; Arnobius of Sicca; Diocletian; pagan mythology; christian persecution; christianity; early christian church; theology Available in a digital repository NRGL
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe

African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin ...

Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2017

Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
2017 - Czech
1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the writings of m. Jakoubek of Stříbro. Treatise "Contra usuram" ("Against usury") was written about in the year 1415, and has not yet been translated into Czech. For the use of this theses, I translated the Latin text of Appendix into Czech. The first chapter of advocates selected topic in historical context, that is, the crisis of the turn of the 14. and 15. century, when the high middle ages already continuously paced to the modern era. Our history has been called Czech Hussite reformation and revolution. In the second chapter is introduced by m. Jacob of Mies as a friend, collaborator and successor in the work of m. Jan Hus at the Prague University. Together with m. Nicholas from Dresden initiated the adoption of recovery sub utraque speciae and became a leading theologian utraquists.The subject of the third chapter is the concept of usury, according to the Scriptures, the church fathers and teachers, and the medieval doctrine of the usury and its effects. Usury was all the ecclesiastical authorities, widely dismissed as immoral, forbidden Letters social phenomenon. The fifth chapter deals with the dramatic... Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"... Keywords: M. Jakoubek ze Stříbra (M. Jacobellus de Misa); středověk; lichva; usurární doktrína; ekonomická asimilace Židů; soužití křesťanů a Židů; M. Jacob of Mies (M. Jacobellus de Misa); middle ages; usury; the doctrine of usury; economic assimilation of the Jews; the coexistence of Christians and Jews Available in a digital repository NRGL
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti

1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the ...

Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
2017 - Czech
The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within territories which, at the given period, formed the Western Roman Empire (5th century AD) and its successor states (6th to 7th century AD). The given period was chosen as it marked a turning point in the relations between the state, or the society, and the church; the further development in Europe, not limited to religion, stems from this period. The 5th century represents a sort of a prologue to the dramatic and turbulent 6th century, while the 7th century is an afterpiece during which the details of the further direction and development of the Catholic Church were refined. The aim of my thesis was to confirm or disconfirm the hypotheses that Christianity (the church) did not accelerate the fall of the Western Roman Empire or that it did not significantly contribute to it, that it was not a bearer of progress as it did not improve the general conditions, and that the church had the character of any religion serving power and was not unique in any way at the time. Attention is paid initially to political and economic situation, which is followed by the study of the relationships between the church and the... Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury. Keywords: Katolická církev; křesťanství; Evropa; Západořímská říše; Galie; Hispánie; Itálie; Severní Afrika; Británie; Frankové; Vizigóti; Langobardi; Vandalové; Ostrogóti; Burgundi; feudalizace; Catholic Church; Christianity; Europe; Western Roman Empire; Gaul; Hispania; Italy; North Africa; Britain; Franks; Visigoths; Lombards; Vandals; Ostrogoths; Burgundians; Feudalization Available in a digital repository NRGL
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ

The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within ...

Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
Univerzita Karlova, 2017

Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
2017 - Czech
1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein denotes various types of acts issued by administrative bodies which are then used as the ground for the final decision in administrative proceedings. The thesis does not focus only on binding source administrative acts, but also on other source acts of lower legal force. The thesis includes a section on the special legal regulation of source acts used in administrative sanctions proceedings. The main source materials for the thesis are the following: legal regulation of this issue currently in force, literature, methodologies of administrative authorities, decisions of administrative courts and the author's own professional experience. The beginning of the work includes the contents and a list of abbreviations. The third chapter contains an introduction where the author presents the reason for choosing the topic of the work, i.e. the frequent use of source administrative acts in the environmental field of public administration and their influence on administrative proceedings. Other reasons for choosing this topic were varying degrees of binding effect and problematic nomenclature of these acts and the bodies... 1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci.... Keywords: ochrana životního prostředí; závazné stanovisko; dotčený orgán; stavební zákon; EIA; přestupek; Environmental Protection; Binding Opinion; Involved Authority; Building Act; EIA; Offense Available in a digital repository NRGL
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí

1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein ...

Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases