Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 18046
Published from to

noTitle
De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
2017 - English
System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems Available in a digital repository NRGL
noTitle

System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of ...

De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
Univerzita Karlova, 2017

Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích
Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
2017 - English
Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged polymers (polyelectrolytes and block copolymers containing polyelectrolyte sequences). I studied the interactions between block copolymers and oppositely charged surfactants in aqueous solutions, and the structure and properties of co-assembled nanoparticles by a combination of several experimental methods. I found that the spontaneous formation, solubility and stability of complex nanoparticles depend not only on the electrostatic attractive forces but also on the hydrophobic effects. In a major part of my Thesis, I studied the interaction of polyelectrolytes with oppositely charged gemini surfactants (containing two charged head-groups interconnected by a short linker and two hydrophobic tails) which is a relatively new topic - much less studied than the co-assembly with conventional single tail surfactants. Better understanding of the formation and properties of complexes containing gemini surfactants and polymers provides knowledge that should lead to novel tailor-made nanoparticles with desired properties for applications in medicine and new technologies (including nano-technologies). We have shown that the... Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium... Keywords: Blokové kopolymery; polyelektrolyty; surfaktanty; "gemini" surfaktanty; interpolyelektrolytové komplexy; asociace a samo-uspořádávání; kapalné krystaly; rozptyl světla; SANS a SAXS; izotermická titrační kalorimetrie; elektronová mikroskopie; block copolymers; polyelectrolytes; surfactants; gemini surfactants; interpolyelectrolyte complexes; polyelectrolyte-surfactant complexes; co-assembly; selfassembly; liquid crystal structure; light scattering; small angle neutron and X-ray scattering; isothermal titration calorimetry; microscopy imaging Available in a digital repository NRGL
Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích

Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged ...

Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích
Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
2017 - English
This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy and central bank thinking. My aim is to contribute to the existing empirical literature by providing new evidence on the role of private credit, effects of macroprudential policies and understanding of the exchange-rate pass-through. The first essay evaluates policy measures taken to curb bank credit growth in the private sector in the pre-crisis period 2003-2007. The analysis is based on an original survey conducted on central banks in Central and Eastern Europe. The findings reveal substantial policy intervention and indicate that certain measures - particularly asset classification and provisioning rules; and loan eligibility criteria - might have been effective in taming bank credit growth. The second essay contributes to the existing literature on early warning indicators as well as to the discussion on the appropriateness of credit-to-GDP gap as a leading variable for any country for activation of the countercyclical capital buffer instrument in Basel III. We exploit long-run credit series for 36 emerging markets and evaluate their quality to signal a crisis by using receiver operating characteristics... Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ... Keywords: rozvíjející se země; bankovní krize; makro-finance; úvěry soukromému sektoru; emerging markets; banking crises; macro-finance; private sector credit Available in a digital repository NRGL
Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích

This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy ...

Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu
Jedlička, Radim
2017 - English
English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always focused on their main metamorphic event in granulite facies conditions at very high temperatures. However, recent studies have shown that these rocks underwent a high-pressure metamorphism that preceded the subsequent high-temperature overprint and exhumation of those rocks. The scientific publications that comprise this dissertation thesis present petrological, mineralogical and geochemical research of these (ultra)high pressure rocks from various parts of the Bohemian Massif that have the potential to preserve information about their pre-exhumation history. The findings of the inclusions of high-pressure phases in metamorphic minerals and, in particular, the study of major and trace elements zoning in garnets together with thermodynamic modelling allowed us to describe new temperature-pressure conditions and to refine the metamorphic paths of these rocks. The felsic and mafic granulites of the Kutná Hora Complex in the Moldanubian Zone and the Rychleby Mountains in the East Sudetes preserve the evidence of prograde metamorphism. In addition to the inclusions of phengite and omphacite in the garnet cores, the... Český abstrakt Výzkum vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin vyskytujících se v Českém masívu jako drobná tělesa uzavřená v okolních horninách s nízkým stupněm metamorfózy, byl vždy zaměřen na jejich hlavní metamorfní vývoj v granulitové facii za velmi vysokých teplot. Avšak poslední studie ukázaly, že tyto horniny prodělaly vysokotlakou metamorfózu, jež předcházela pozdějšímu vysokoteplotnímu přetisku a následnému vynoření hornin na zemský povrch. Odborné vědecké publikace, z nichž se skládá tato disertační práce, prezentují petrologický, mineralogický a geochemický výzkum těchto (ultra)vysokotlakých hornin z různých částí Českého masívu, jež mají potenciál zachovat informace o jejich před-exhumační historii. Nálezy inkluzí vysokotlakých fází v metamorfních minerálech a především studie zonality hlavních a stopových prvků v granátech nám společně s termodynamickým modelováním umožnily popsat nové teplotně-tlakové podmínky a zpřesnit metamorfní dráhy těchto hornin. Felsické a mafické granulity kutnohorské oblasti moldanubika a Rychlebských hor ve východních Sudetech zachovávají znaky prográdní metamorfózy. Vedle inkluzí fengitů a omfacitů v jádrech granátů se pak jedná o prográdní zonalitu hlavních a stopových prvků v granátech. Pomocí termodynamického modelování se podařilo vypočítat, že tyto horniny... Keywords: inkluze v metamorfních minerálech; chemická zonálnost; rekonstrukce PT dráhy; vysoko-až ultravysokotlaké horniny; inclusion in metamorphic minerals; chemical zoning; reconstruction of PT history; high-ultrahigh pressure rocks Available in a digital repository NRGL
Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu

English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always ...

Jedlička, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Studium defektů v kvazikrystalech
Vlček, Marián; Čížek, Jakub
2017 - English
Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci boli pomocou spektroskopie doby života poz- itrónov a koincidenčnej spektroskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku študované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos' ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s kvázikryštalickou štruktúrou, čo pritiahlo pozornos' výskumníkov. Spektroskopia doby života pozitrónov preukázala prítomnos' unikátnych vakanciám podobných defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a horčíkovej matrice, ktoré sú charakter- istické pre horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hraničných fáz. Ke¤že vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej rozhraní s horčíkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov. "alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretláčaním kanálom rovnakého prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola určená pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a merania tvrdosti... Keywords: kvazikrystaly; defekty; Mg-slitiny; anihilace pozitronů; quasicrystals; defects; Mg-alloys; positron annihilation Available in a digital repository NRGL
Studium defektů v kvazikrystalech

Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...

Vlček, Marián; Čížek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech
Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
2017 - English
Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely magnetite, maghemite, hexagonal ferrite M or system Fe-B, with nano or submicron dimensions of particles are the main subject of study of the presented thesis. The materials were investigated mainly by 57 Fe nuclear magnetic resonance (NMR). The results were thoroughly analyzed and compared with the results obtained by other methods (Mössbauer spectroscopy, ZFC/FC magnetic measurement, X-ray diffraction or TEM). In case of the maghemite nanoparticles a regular distribution of vacancies in octahedral positions was verified by the help of NMR in external magnetic fields and at various temperatures. The experi- mental results were also compared with ab-initio calculations. In thin layers of barium M type hexaferrite, effects of reduced particle size on 57 Fe NMR spectra were observed. The NMR methods were also successfully applied to investigation of system FeMoCuB of amorphous and nanocrystalline ribbons, where 57 Fe NMR was able to resolve formation of different phases in depen- dence on the process of preparation. Due to different NMR excitation condi- tions of signal from strontium M type hexaferrite and maghemite,... Název práce: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech Autor: Petr Křišťan Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstrakt: Magneticky uspořádané oxidy železa, zejména magnetit, maghemit, hexagonální ferit typu M a systém Fe-B, o nano až submikronových rozměrech částic byly hlavním předmětem studia předložené práce. Tyto materiály byly studovány zejména za pomoci 57 Fe jaderné magnetické rezonance (NMR). Výsledky byly důkladně analyzovány a porovnány s daty naměřenými za pomoci jiných metod jako je Mössbauerova spektroskopie, ZFC/FC mag- netická měření, rentgenová difrakce nebo TEM. V případě maghemitových částic byl konfrontován model pravidelného rozložení vakancí v oktaedrick- ých pozicích s experimentálnimi výsledky NMR měření v externích magnet- ických polích a při různých teplotách. Zároveň výsledky experimentu byly simulovány pomocí výpočtů ze prvních principů. V tenkých vrstvách bar- natého hexagonálního feritu typu M byly pozorovány vlivy snížení velikosti částic na 57 Fe NMR spektra. Metoda NMR se také osvědčila při studiu sys- tému FeMoCuB amorfních a nanokrystalických pásků, kde dokázala postih- nout formování různých strukturních fází v závislosti na způsobu přípravy. Díky různým NMR excitačním podmínkám signálu strontnatého... Keywords: NMR; oxidy železa; nanočástice; tenké filmy; struktura; superparamagnitismus; NMR; iron oxides; nanoparticles; thin films; structure; superparamagnetism Available in a digital repository NRGL
Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech

Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely ...

Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2017

Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu
Kašpar, Jakub
2017 - English
Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Supervisor: Václav Treml, Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Abstract: Growing season temperatures drive treeline position on a global scale. However, environmental factors including wind action may critically modify the position of treeline ecotone on a regional or a local scale. The intensity of wind action increases with shortening of treeline-summit distance. High intensity of wind action may cause the presence of a summit syndrome. This results into the lowering of treeline below its potential limit given by temperature conditions. Alpine treeline ecotones occurring in 11 mountain ranges including the Harz Mts., the High Sudetes and the Carpathians represented the model areas for my research. These mountains are located at the 50th parallel and reflect an increase in the gradient of continentality. Moreover, the distance of treeline from the summit is highly variable among these mountains. These mountains are moreover characterized by differences in mass elevation effect and in the summit syndrome intensity. Treeline position in Central Europe is... Název: Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu Autor: Jakub Kašpar Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Školitel: Václav Treml, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt: Na globální úrovni je poloha horní hranice lesa daná izotermou teploty vegetační sezony. Na regionální úrovni, však může být její poloha modifikována dalšími environmentálními faktory, jako je například působení větru. Intenzita působení větru roste se zkracující se vzdáleností mezi ekotonem horní hrance lesa a vrcholovými oblastmi. Vysoká intenzita působení větru může vést k přítomnosti vrcholového fenoménu. Ten může vést ke snížení polohy horní hranice lesa pod její potenciální elevaci danou teplotními podmínkami. Ekoton horní hranice lesa vyskytující se v jedenácti pohořích Střední Evropy v Harzu, Vysokých Sudetech a Karpatech sloužil jako model pro můj výzkum. Tato pohoří kopírují 50. rovnoběžku a podél gradientu rostoucí kontinentality. Vzdálenost polohy horní hranice lesa od vrcholu je v těchto pohořích značně variabilní. Kromě toho se jednotlivá pohoří liší svou hmotnatostí a pravděpodobně také intenzitou vrcholového fenoménu. Poloha horní hranice lesa ve Střední Evropě roste o 94 m na 100 km směrem... Available in a digital repository NRGL
Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu

Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles ...

Kašpar, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou
Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
2017 - English
The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and is therefore subject to never­ending compromises between accuracy and computational cost. The present thesis offers an improvement to the existing broadband radiation scheme by revising its critical components - gaseous transmissions, cloud optical properties, and calculation of internal longwave exchanges. The accuracy of the full­spectrum broadband approach is thus raised to the level required for the short range numerical weather forecast. The intermittent update of broadband gaseous transmissions is introduced as a new component, reducing computational cost while preserving the full cloud­radiation interaction. The scalability of longwave computations is ensured by adopting the net exchanged rate decomposition with bracketing, improved by an intermittently applied self­learning algorithm determining the interpolation weights. It has been demonstrated that under conditions of operational weather forecasting, this developed scheme is fully competitive with the mainstream approach, due to the improved error balance between the... Parametrizácia radiačného prenosu je kľúčovou a zároveň výpočtovo vysoko náročnou súčasťou predpovedných modelov počasia a modelov všeobecnej cirkulácie. Z tohto dôvodu je predmetom nikdy nekončiacich kompromisov medzi cenou a presnosťou výpočtov. Predkladaná práca vylepšuje existujúcu širokopásmovú radiačnú schému revidovaním jej kritických častí - plynových transmisií, optických vlastností oblačnosti a interných dlhovlnných výmen. Presnosť širokopásmového prístupu aplikovaného na celé spektrum je zvýšená na úroveň potrebnú pre krátkodobú predpoveď počasia. Ako nový prvok je zavedená prerušovaná aktualizácia širokopásmových plynových transmisií, znižujúca cenu výpočtov pri zachovaní plnej interakcie medzi oblačnosťou a žiarením. Škálovateľnosť dlhovlnných výpočtov je zabezpečená pomocou rozkladu celkových výmen s využitím tzv. orámovania, vylepšeného o prerušovane aplikovaný samoučiaci algoritmus na výpočet interpolačných váh. V podmienkach operatívnej predpovede počasia je vyvinutá schéma plne porovnateľná s prevládajúcim prístupom, vďaka lepšie vyváženým chybám pochádzajúcim z radiačnej schémy samotnej a zo selektívnej aktualizácie optických vlastností. Keywords: radiačný prenos v atmosfére; cena voči presnosti; širokopásmový prístup; prerušovaná aktualizácia; vyváženosť chýb; atmospheric radiative transfer; cost versus accuracy; broadband approach; intermittent update; error balance Available in a digital repository NRGL
Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou

The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and ...

Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
Univerzita Karlova, 2017

Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Fousová, Petra
2017 - English
The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), xenobiotic-metabolising phase I enzymes of biotransformation that are involved in the activation and detoxification of food-derived carcinogens. Inhibition of CYP activities by flavonoids has been extensively studied because of their potential use as agents blocking the initiation stage of carcinogenesis. On the other hand, flavonoids have been shown to enhance the activation of carcinogens and/or influence their metabolism via induction of specific CYPs. In the first part of this study, flavonoids dihydromyricetin and α-napthoflavone were explored for their possible effects on CYP1A1 expression and activity when administered in combination with carcinogen benzo[a]pyrene (BaP). For this purpose, liver, small intestine and colon microsomal fractions were isolated from treated rats and induction of CYP1A1 was evaluated by immunodetection and EROD activity measurements. In liver and small intestine, all combinations of BaP and flavonoids led to strong induction of CYP1A1 expression. Moreover, the CYP1A1 protein levels were almost identical to levels observed when the rats were treated with BaP alone. However, in comparison... Užívání potravních doplňků, a to především flavonoidů, může předcházet vzniku mnoha civilizačních chorob. Flavonoidy jsou schopné modulovat aktivitu cytochromů P450 (CYPs), enzymů podílejících se na první fázi metaboslismu cizorodých látek (xenobiotik), a tak ovlivňovat aktivaci a detoxikaci potravních karcinogenů. Inhibice aktivity těchto enzymů flavonoidy je intenzivně studována především z hlediska jejich využití při potlačení iniciační fáze během vzniku rakoviny. Na druhou stranu bylo také prokázáno, že flavonoidy mohou karcinogeny aktivovat, a to právě prostřednictvím jejich indukčního efektu na cytochromy P450. V první části této diplomové práce byl studován účinek flavonoidů dihydromyricetinu a α-napthoflavonu na aktivitu a expresi CYP1A1, a to buď v kombinaci s karcinogenem benzo[a]pyrenem (BaP) nebo samostatně. Za tímto účelem byly izolovány mikrosomální frakce z premedikovaných potkaních jater, tenkého a tlustého střeva, ve kterých byla následně stanovena indukce CYP1A1 použitím metody "Western blot" a bylo provedeno měření specifické aktivity cytochromů P450. V případech, kdy byl flavonoid podáván společně s BaP, docházelo v mikrosomech jater a tenkého střeva k silné indukci exprese CYP1A1. Množství detekovaného CYP1A1 proteinu bylo navíc téměř identické jako v případech, kdy byli... Keywords: metabolismus; střevní mikrosomy; játra; inhibice; metabolism; small intestine microsomes; liver; inhibition Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě

The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), ...

Fousová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Geometrie izolovaných horizontů
Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
2017 - English
While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. In this framework, the space-time is regarded as the characteristic initial value problem with the initial data given on the horizon and another null hypersurface. It is not clear, however, what ini- tial data reproduce the simplest physically relevant black hole solution, namely that of Kerr-Newman which describes stationary, axisymmetric black hole with charge. Moreover, Krishnan's construction employs the non-twisting null geodesic congruence and the tetrad which is parallelly propagated along this congruence. While the existence of such tetrad can be easily established in general, its explicit form can be very difficult to find and, in fact it has not been provided for the Kerr-Newman metric. The goal of this thesis was to fill this gap and provide a full description of the Kerr-Newman metric in the framework of isolated horizons. In the theoretical part of the thesis we review the spinor and Newman-Penrose formalism, basic geometry of isolated horizons and then present our results. Thesis is complemented by several appendices. Ačkoli je formalizmus izolovaných horizontů znám delší dobu, teprve v roce 2012 byl Krishnan schopen najít řešení Einsteinových rovnic v okolí horizontu v souřadnicích podobných Bondiho. Prostoročas je v tomto formalismu chápán jako počáteční úloha na charakteristikách s počátečními daty zadanými na hori- zontu společně s další nulovou nadplochou. Nicméně není jasné jak zvolit počáteční hodnoty tak, abychom dostali nejjednodušší fyzikálně relevantní řešení, Kerrův- Newmanův prostoročas popisující stacionární axisymetrickou černou díru s ná- bojem. Krishnanova konstrukce navíc používá netwistující kongruenci nulových geodetik a zkonstruovaná tetráda je paralelně přenášená podél této kongruence. Existence této tetrády je jasná i v plné obecnosti, její explicitní podobu může však být velmi těžké najít a pro Kerrovu-Newmanovu metriku zatím známa nebyla. Cíl této práce je zaplnit toto prázdné místo a najít plný popis Kerrovy-Newmanovy metriky ve formalismu izolovaných horizontů. Nejprve uvádíme přehled spinoro- vého a Newmanova-Penrosova formalismu společně se základní geometrií izolova- ných horizontů a následně prezentujeme naše výsledky. Práce je doplněna několika dodatky. Keywords: izolované horizonty; Newmanův-Penroseův formalismus; řešení vlnové rovnice; termodynamika černých děr; isolated horisons; Newman-Penrose formalism; solution of the wave equation; black hole thermodynamics Available in a digital repository NRGL
Geometrie izolovaných horizontů

While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. ...

Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases