Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1903
Published from to

Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka
Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2018 - German
In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of being absorbed in a world is most exemplarily effective in the case of dream. The phenomenon of dream opens up a theoretical horizon for questioning the reality of the factual world, by indicating the conceivability that the factual world we believe as real might turn out to be a dream for another real world. Thanks to the "epistemological argument", Fink thereby discloses a conceivable emigration from the pre-given world to another world, with the clue of dream. And this "transworld" movement is not only an arbitrary speculation like a round square, but transcendentally threatens the self-familiarity of man. We would like to put forward the idea that the faith in the world is relativized by the conceivable unreality of our pre-given world. In this work, we attempt to articulate the transcendental instability of world- belief. Since the subject of transworld movement is neither a man living in the pre-given world, for it quits the pre-given world, nor the transcendental subject in its purity, for it is still situated in a worldly context, we suggest the inquiry of transword movement to be a supplementary part... Fink hat in seiner 1930 publizierte Dissertation Vergegenwärtigung und Bild den Gedanken ausgearbeitet, was es heißt, in einer Welt zu versinken, um auf diese Weise die Besonderheiten des Unwirklichen herauszuarbeiten. Das Phänomen des Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum verdeutlichen. Das Phänomen des Traums eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte. Dank dieses "erkenntnistheoretischen" Arguments zeigt Fink mit dem Hinweis auf den Traum einen denkbaren Übergang von der vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese "Transweltbewegung" ist nicht nur eine willkürliche Spekulation, wie es beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern bedroht transzendental die Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These formulieren, dass der Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer vorgegebenen Welt relativiert wird, und versuche in dieser Arbeit, die transzendentale Instabilität des Weltglaubens zu artikulieren. Da das Subjekt der Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in der vorgegebenen Welt lebt - denn dieser dieser geht an die extreme Grenze der vorgegebene Welt -, noch das transzendentale Subjekt... Available in a digital repository NRGL
Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka

In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of ...

Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2018

Existenční témata v prózách Karla Branda
Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2018 - German
This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, which appears in his works. The second part is focused on the interpretation of selected prosaic texts: Der Gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou and Krankenhaus- Atmosphäre. A short introduction of the content of these texts is followed by their interpretation. The objective of this thesis is to interpret existential topics in Karl Brand's prose works, due to the critical state of health of the author, the focus is mainly on the death- motive. The death-motive appears in various forms in all selected prose works. Besides the death are Brand's heroes often confronted with illness or solitude. The benefit of this bachelor's thesis is both a clear biography of a less known Prague German author and the interpretation of existential topics in his work, which can be present for the reader even in the 21st century. Keywords Karl Brand, Prague German literature, existential topics, death-topic Tato bakalářská práce se věnuje pražskému německy píšícímu spisovateli Karlu Brandovi a jeho dílu. V první části této práce je autor představen v kontextu jeho života a životního pocitu, který se promítá do jeho děl. Druhá část je věnována interpretaci vybraných prozaických textů: Der gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou a Krankenhaus-Atmosphäre. Interpretacím vybraných děl vždy předchází stručné seznámení s obsahem textu. Cílem této práce je interpretovat existenční témata v prozaických dílech Karla Branda, vzhledem ke kritickému zdravotnímu stavu autora je pozornost zaměřena zejména na motiv smrti. Motiv smrti se v různých podobách objevuje ve všech vybraných prózách. Kromě smrti se Brandovi hrdinové často setkávají s nemocí či samotou. Přínosem této bakalářské práce je jak zpracování biografie méně známého pražského německého autora, tak i interpretace existenčních motivů v jeho dílech, které mohou být pro čtenáře i v 21. století stále aktuální. Keywords: Karl Brand; pražská německá literatura; existenční témata; motiv smrti; Karl Brand; Prague German literature; existential topics; death-topic Available in a digital repository NRGL
Existenční témata v prózách Karla Branda

This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, ...

Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Humor a satira v díle Jakoba Heina
Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2018 - German
The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of short stories Mein erstes T-Shirt and a novel Wurst und Wahn - Ein Geständnis were selected for the thesis. The thesis also presents the life, and creations of the author. The author of the thesis works with the knowledge obtained by readings of professional and acclaimed literature and understanding of selected prose in the German language. The theoretical part of the thesis presents the most important theories of comics, humor and satire. Subsequently, a literary classification of selected prose and explanation of the key concepts associated with it is made. A brief analysis focusing primarily on the literature elements that are an important basis for exploring humor and satire is made for each piece of the literary work. The practical part of the thesis is an interpretation of selected narrative work in terms of character, situational and verbal comics, as well as satire, using specific quotations and outputs of the theoretical part of the work. In this thesis, it was found that the humorous functioning of Hein's texts is based on a selection of displayed themes. These themes, often extended by... Cílem bakalářské práce je interpretace vybraných próz současného německého autora Jakoba Heina se soustředěním na satirické ztvárnění a prvky humoru. Pro účely práce byla vybrána sbírka povídek Mein erstes T-Shirt [Moje první tričko] a román Wurst und Wahn - Ein Geständnis [Klobása a klam - přiznání]. Práce dále představuje dosavadní život a tvorbu autora. Autorka pracuje s poznatky zpracovanými na základě četby odborné a ohlasové literatury a porozumění vybraných próz v německém jazyce. V teoretické části práce jsou představeny nevýznamnější teorie komiky, humoru i satiry. Následně dochází k literárnímu zařazení vybraných próz a vysvětlení klíčových pojmů, které s těmito texty souvisí. Ke každému dílu je uvedena stručná analýza zaměřená především na literární prostředky, které jsou důležitým podkladem pro zkoumání humoru a satiry. Praktickou část práce dále představuje interpretace vybraných děl z hlediska charakterové, situační a slovní komiky a dále také satiry, a to s použitím konkrétních citací a výstupů teoretické části práce. V rámci této práce bylo zjištěno, že humorné působení Heinových textů vychází z výběru zobrazených témat. Tyto náměty, často rozšířené o autobiografické prvky, jsou ztvárněny především pomocí situační komiky, kterou obohacuje hravá slovní komika, založená na nápaditých... Keywords: současná německá próza; prvky satiry a humoru; autobiografické prvky v díle J. Heina; contemporary German prose; elements of satire and humor; autobiographical elements in the work of J. Hein Available in a digital repository NRGL
Humor a satira v díle Jakoba Heina

The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of ...

Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2018

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen
KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy o korunním princi až do oficiálního sdělení s informací o jeho sebevraždě rozšířily. Také byl popsán život korunního prince, pak novinářství za Habsburské monarchie během druhé poloviny 19. století ovlivněné technickým pokrokem a cenzurou a v neposlední řadě důležité české psané noviny na konci 19. století. V hlavní části se popsaly nejdříve články a následně byly tyto články hlavně při nepravdivých informací opraveny a dle historické pravdy správně doplněny. The aim of this BA thesis is to establish the way the selected newspaper from Prague, Olomouc and Vienna responded to the death of the Crown Prince Rudolf. The aim was also to examine which rumors spread among people from the first news about the Crown Prince to the official announcement with the information about his suicide. The thesis also describes life and journalistic work of the Crown Prince, journalism in Habsburg Monarchy during the second half of the 19th century which was influenced by technical progress and censorship, and last but not least, important newspaper written in the Czech language at the end of the 19th century. In the main part, the thesis describes articles and in the following part of the thesis, the articles, when containing untrue information, were corrected according to historical truth and they were also completed if information was missing. Keywords: Crown Prince Rudolf; Baroness Mary Vetsera; hunting chateau in Mayerling; Emperor Franz Joseph I.; Empress Elisabeth; Crown Princess Stephanie; Moritz Szeps; Liberalism; news industry in Habsburg Monarchy; censorship in newspapers; the press in Bohemia; Moravia and Silesia; reactions. Available in digital repository of UPOL.
Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen

Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy ...

KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt
MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha Husain, a to v kontextu náboženství a islámské tradice. Surrealista Georg Henein jeho dílo interpretoval v kontextu dramatických událostí druhé světové války, holocaustu v Evropě a represivního režimu Nassera v Egyptě. Krátké období pozitivní recepce se změnilo po válce v roce 1973, kdy recepce jeho díla získala negativní politický kontext. Dodnes můžeme číst díla, která se snaží dílo Franze Kafky hájit s úmyslem interpretovat jeho dílo bez politického kontextu. In this work I deal with the reception of Franz Kafka in the Arabic world as a famous author from the European modern literature. The beginning of his reception started after the Second World War with Taha Husain in a religious context and with the Islamic tradition. After that come the surrealist George Henein who explained his works under the influence of the dramatic events after the Second World War and the Holocaust in Europe and the repressive regime of Nasser in Egypt. That short period of positive reception changed directly after the war of 1973 when the reception of Kafka had a negative politic context. Until today we read works that defend Kafka in intention to bring his reception far from the politic. Keywords: Dark Literature the Jewish context Surrealism the Arabic World Taha Husain Georg Henein Exile Reflection Prestige of Terrors old Semaphore The concentration Reception the productive Reception Kaka in the cold War. Available in digital repository of UPOL.
Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt

Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha ...

MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645
KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, prostor je věnován také teoretickému pojednání o vývoji a původu křestních jmen a příjmení. Popsána je rovněž historická situace v Olomouci v daném období a v poslední kapitole je stručně shrnut dosavadní výzkum antroponym na území města. Druhá část byla věnována vlastní analýze nalezených křestních jmen a příjmení na základě poznatků z teoretické části. V závěru práce se nachází shrnutí všech statistických výstupů a výsledků analýzy. This thesis analyses first names and surnames in Olomouc in 1549 and 1645. The theoretical part contains a brief introduction into onomastics, characteristics of the development and origin of the first names and surnames found in the registers as well as a description of the historical situation in Olomouc in the given time period. A summary of the previous research of anthroponymes in Olomouc is also included. The practical part of this theses analysis the names of citizens in the registers from 1549 and 1645. The first names are analyzed mainly on the basis of their origin, surnames are organized in semantic groups which are described in the theoretical part. The results are also evaluated statistically. Keywords: onomastics; first names; family names; anthroponomastics; development of first names; origin of family names Available in digital repository of UPOL.
Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645

Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, ...

KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche
CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho kategorického vymezení a formálních charakteristik. Následně jsou uvedeny různé formy výskytu v češtině a také vztah tohoto jevu k ostatním způsobům vyjádření postojů mluvčího. V druhé části se autor krátce věnuje pojmu (funkční) ekvivalence a jeho aplikaci v překladu daných konstrukcí. V části třetí, analytické, jsou představeny jednotlivé formy výpovědní modifikace, a to především ve formě modifikačních částic a vybraných morfosyntaktických konstrukcí, společně s návrhem jejich adekvátního překladu. Analytickou část doplňuje krátká případová studie konverzační adverzativity u částice ale. This thesis deals with the phenomenon of propositional modification in Czech and suggests its translation into German. In the first part, problems with (categorical) definition of the term "propositional modification" and its formal characteristics are presented. It is followed by discussion of several forms of propositional modification in Czech and its relation to other ways of expressing speaker's attitude. Subsequently, the author deals with the notion of functional equivalence and its application in translation of the given constructions. In the third, analytical part, selected forms of the phenomenon such as modal particles and morphosyntactic constructions are presented together with suggestions of their adequate translations. The analytical part is accompanied by a short case study of conversational adversativity in case of the particle ale. Keywords: propositional modification; modal particles; Abtönung; contrastive linguistics; translation; equivalence Available in digital repository of UPOL.
Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche

Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho ...

CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phraseologismen in der Kinderliteratur
ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KRAPPMANN, Marie; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a frazeologismus, poté klasifikací frazémů, funkcí frazémů v textu a použitím frazémů v literatuře a dětské literatuře. V praktické části se práce zabývá frazémy nalezenými v knize Eine Sonne für Papa od Leah Rauhut-Brungs, které jsou analyzovány podle kritérií typ, umístění v textu a způsob zapojení do kontextu. The bachelor's thesis deals with the usage of phrasemes in children's literature. The bachelor's thesis has two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the author oves a definion of the term phraseology and phrasem, presents the classification of phrasemes and describes the funktions of phrasemes in texts and the usage of phrasemes in literature and children's literature. In the practical part the thesis deals with phrasemes found in the children's book Eine Sonne für Papa by Leah Rauhut-Brungs, which are afterwards analysed according to the kriteria type, position in the text and integration into the context. Keywords: Phraseology; phrasemes; signs of phrasemes; classification of phrasemes; usage of phrasemes in text; function of phrasemes in text; phrasemes in literature; phrasemes in children literature Available in digital repository of UPOL.
Phraseologismen in der Kinderliteratur

Bakalářská práce se zabývá použitím frazémů v dětské literatuře. Bakalářská práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá pojmem frazeologie a ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavlína; KRAPPMANN, Marie; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - German
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases