Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 274928
Published from to

Toxické kovy v nádržích na území Prahy
Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
2018 - Czech
Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích systémů, které mění koncentraci a chování toxických kovů ve vodním prostředí. Měření toxických kovů bylo doplněno analýzou základních fyzikálně chemických parametrů kvality vody. Normy kvality životního prostředí (EQS) byly překročeny u více než 50% zkoumaných nádrží pro následující chemické parametry: celkový organický uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a fosforečnany (P-PO43-). Měď byla identifikována jako nejnebezpečnější znečišťující látka mezi vybranými toxickými kovy ve vodě. Vysoké koncentrace mědi a zinku, které vedly k překročení EQS, byly také zjištěny v sedimentech většiny nádrží. Nejvyšší hladiny toxických kovů byly zjištěny v Kyjském rybníku (Zn, Cu, Ni, Cd a Pb), v rybníku Strnad (Zn, Cu, Cr a Fe) a v retenčních nádržích RN Stodůlky N3 (Zn, Cu a Cr) a RN Hájecká R3 (Zn, Cu, Cr a Pb). Tyto nádrže jsou silně ovlivněny různými antropogenními činnostmi, jako je polygrafický průmysl, doprava (pražská okružní komunikace) a čistírny odpadních vod. U většiny nádrží byl zaznamenán v chronických testech toxicity negativní vliv sedimentu na růst a přežívání druhu Heterocypris incongruens.Levels of selected toxic metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe and Al) were determined in water, sediment and different species of fish in twenty-two reservoirs of the Prague metropolitan area. These reservoirs are affected by different types of urban drainage systems, which alter the level and fate of toxic metals in the aquatic environment. Measurements of toxic metals were complemented by analysis of basic water quality parameters. Environmental quality standards (EQS) were exceeded in more than 50% of the studied reservoirs for the following chemical parameters: total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD) and phosphate (PO43-). These parameters indicate a significant organic pollution and a high eutrophication level. Copper was identified as the most hazardous pollutant among the selected toxic metals in water. High concentrations of nickel, copper and zinc resulting in exceeded EQS were also identified in the sediment of most reservoirs.. The highest levels of toxic metals were found in the Kyjsky reservoir (Zn, Cu, Ni, Cd and Pb), Strnad reservoir (Zn, Cu, Cr and Fe) and the retention reservoirs RN Stodulky N3 (Zn, Cu and Cr) and RN Hajecky R3 (Zn, Cu, Cr and Pb). These reservoirs are highly affected by different anthropogenic activities, such as printing industry, traffic (Prague's ring road) and wastewater treatment plants. In case of most reservoirs, the chronic toxicity test show negative effect of the sediments on mortality and growth of Heterocypris incongruens. Keywords: toxic metals, fish, sediment, water, reservoirs, urban drainage, toxicty tests, Prague Keywords: toxické kovy,voda,sediment,ryby,nádrže,městské odvodnění,testy toxicity,Praha; toxic metals,fish,sediment,water,reservoirs,urban drainage,toxicty tests,Prague Available at various departments of the ČVUT.
Toxické kovy v nádržích na území Prahy

Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy ...

Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC
Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci skautského Libereckého kraje.The project is an architectural study of a scout basecamp in a particular site in Liberec - Dolní Hanychov. The building is supposed to be used for regular scout meetings but also to administrate and represent scouting in the region of Liberec. Keywords: skauting,klubovna,Liberec,Dolní Hanychov,ubytovna,multifunkční sál,hřiště; scouting,clubroom,Liberec,Dolní Hanychov,hostel,multifunctional hall,playground Available at various departments of the ČVUT.
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC

Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci ...

Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA
Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
2018 - Czech
Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu Aeropolis. Snaží se podpořit městský charakter hlavní třídy vedoucí od nově budovaného terminálu a poskytuje dostatek flexibilních kancelářských prostor reagujících na budoucí poptávku společností i jednotlivců vázaných svojí činností k letištnímu provozu nebo mezistátnímu cestování.The proposal focuses on building an office space and a coworking center in the area of ?the dynamically developing Prague airport. It relates on the underground highway and complements the new concept of the urban structure of the Aeropolis project. It seeks to promote the urban character of the main boulevard leading from the newly-built terminal and provides a sufficient amount of flexible office spaces that response to the future demand of companies and individuals bound by their activities to airport traffic or international travel. Keywords: Administrativa,coworking,Aeropolis,Letiště Václava Havla,Praha; Office building,coworking,Aeropolis,Václav Havel airport,Prague Available at various departments of the ČVUT.
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA

Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept ...

Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti
Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
2018 - Czech
Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně řízeného hltiče je poté porovnán s výkonem optimalizovaného pasivního hltiče.This thesis deals with general principles of vibration absorber design and it's active control. Further, a simulation model of the planar vibration damper is created. Then, with a use of suitable actuators, LQR and model predictive control is synthesized. Performance of the controled damper is compared with a optimized pasive damper. Keywords: Vibrace,aktivní dynamický hltič,optimalizace,prediktivní řízení,optimální řízení,LQR; Vibration,active vibration damper,optimization,predictive control,optimal contro,LQR Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti

Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní ...

Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE
Girsa Václav; Jílková Petra; Kuča Karel
2018 - Czech
Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP pojata jako 1. rešerše dostupné literatury pojednávající o vývoji vesnice Blansko u Kaplice a 2. úvodní průzkum památky včetně vyznačení o odůvodnění problémových míst pro další průzkumy. Část návrhová: projekt obsahuje návrh nového využití jednotlivých budov fary, návrh na úpravu plochy dvora, zadního dvora a sadu. Nové využití: bydlení správce, knihovna, kavárna, konferenční centrum ve staré části; novostavba penzionu v zahradě fary.The diploma project of architecture and urbanism, the module of monument care, consists of two parts: the part of the building-historical survey and the design part. In relation to the theme of the parish, the diploma part of buil-ding-historical survey is conceived as follows: 1st - research of available lite-rature dealing with the history of the village Blansko by Kaplice, and 2nd: initial survey of the monument, including the highlight of problem areas for further surveys. Design part: The project icludes a concept for new use of individual parish buildings: courtyard, back yard and garden. New use: house manager apartment, library, café, conference center in the old part; where-as new hotel building is designed in the bottom side of the garden. Keywords: rekonstrukce,konverze,revitalizace,fara,sýpka,stavebně-historický průzkum,renesance,baroko,památková péče,Blansko u Kaplice,Kaplice,Kaplicko; reconstruction,conversion,revitalisation,country parsonage,vicarage,granary,historic building survey,Renaissance,Baroque,monument care,Blansko by Kaplice,Kaplice,Southern Bohemia Available at various departments of the ČVUT.
KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE

Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP ...

Girsa Václav; Jílková Petra; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH
Kolařík Radek; Trokan Marek; Pizinger Jaromír
2018 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění stávajícího kostela a doplnila nové náměstí. Hotel nabízí mimo ubytování i další služby jako je wellness, konferenční prostory a restaurace. Jedním z cílů je také zvýšit atraktivitu místa.My master's thesis is dedicated to an area linked directly to newly established square. There is also a church placed close to this site. Main part of my thesis is to design a hotel here. I am trying to locate the building in a way that would improve the surroundings of the existing church and completed the new square. The hotel provides accommodation as well as other services like wellness, conference rooms and restaurant. One of the goals is also to increase the attractiveness of this place. Keywords: Hotel,Semily,konference,wellness,restaurace; hotel,Semily,conference,wellness,restaurant Available at various departments of the ČVUT.
POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH

Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou ...

Kolařík Radek; Trokan Marek; Pizinger Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PALMOVKA
Kuzemenský Michal; Beran Vojtěch; Žalský Jan
2018 - Czech
Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.Project take up with the Palmovka, area in district Prague 8. There were designed three public spaces and surrounding buildings, which outline future development of area. Keywords: Praha,Praha 8,Libeň,Palmovka,město,periferie,centrum,zástavba,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,umělecké zásady,Kuzemenský,FA ČVUT,Vojtěch Beran; Prague,Prague 8,Liben,Palmovka,the,center,city,town,urban,urbanism,development,urban space,Kuzemensky,FA CTU,Vojtech Beran Available at various departments of the ČVUT.
PALMOVKA

Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.Project take up with the Palmovka, area in district Prague ...

Kuzemenský Michal; Beran Vojtěch; Žalský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

CHILDREN´S ISLAND
Císler Ondřej; Marenic Savka; Jančok Martin
2018 - Czech
Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje prázdnotou. Jde o konceptuální návrh, který se zaměřuje na otevřený vzdělávací program školy v dnešní době. Tento program zahrnuje netradiční až nekonvenční způsoby výuky, které kladou důraz na dětské pocity, touhy, schopnosti. Spíše než aby děti získávaly konkrétní znalosti tradiční cestou, budou se učit jak žít, jak spolupracovat a co je důležité skrze hru a sociální interakci.The master thesis explores the character of Dětský Ostrov and suggests the typology of the education for children between 6 to 14 years old. The island is supposed to be connected to the children but it has become a void in the city. It is a conceptual design of the school today which includes non-traditional, non-conventional way of teaching, according to children's desires, feelings, affections. Rather than absorbing specific forms of knowledge, in a traditional way, children will learn how to live, how to network and what is important, learn through play and social engagement. Keywords: vzdělávání,ostrov,děti,škola,krajina,příroda,sociální interakce,otevřený systém; education,children,island,school,landscape,nature,social interaction,open system Available at various departments of the ČVUT.
CHILDREN´S ISLAND

Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje ...

Císler Ondřej; Marenic Savka; Jančok Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vyhlídková věž
Blesák Lukáš; Farkaš Tomáš; Baierle Tomáš
2018 - Czech
V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V programu jsem věž podrobil také dynamické analýze, která je důležitá pro správné zatížení konstrukce větrem dle současných norem. Po vytvoření modelu jsem posoudil únosnost hlavních nosných prvků konstrukce. Dalším úkolem bylo posouzení vybraných detailů a vytvoření deskostěnového modelu jednoho ocelového styčníku v programu Scia Engineer. Výsledkem mé práce je statický posudek nosných prvků, které v modelu vykazují největší napětí, posouzení vybraných detailů a vypracování výkresové dokumentace a technické zprávy.In this thesis, I focused on a design of 3D computer model of Bohdanka, the observation tower, in a village Bohdaneč, which corresponds with actual realization. The 3D model, I created in computational software Scia Engineer. I also used the software for dynamic analysis that is importanat for correct wind loading. After creating of the 3D model, I assessed load-bearing capacity of main supporting elements. Next point was assessment some details and design shell model of one steel joint in the software Scia Engineer. Results of my thesis is structural assessment of supporting elements with the biggest stress in the 3D model, assessment of chosen details and processing of drawings and engineering report. Keywords: věž,zatížení větrem,ocelo-dřevěná konstrukce,prutová konstrukce,dynamika,styčník MKP; Tower,wind loading,steal-timber structure,bar structure,dynamics,joint in FEM Available at various departments of the ČVUT.
Vyhlídková věž

V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního ...

Blesák Lukáš; Farkaš Tomáš; Baierle Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Hradečný Tomáš; Požárová Martina; Chuchlíková Ida
2018 - Czech
Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický návrh pracuje ve dvou měřítkových rovinách. V celoměstském pohledu se soustředí na přiblížení cest lidí a vody. Navrhuje nové lávky, cesty a odhaluje bývalé mlýnské náhony. Detailněji se projekt soustředí na prostor řek v okolí centra. Řeka je osa prostoru, ke které se obracejí domy. Linie, na kterou se cestou městem navlékají různé atmosféry. Navrhovaný prostor je chápán jako veřejný vnitřek. Společný městský prostor, který je identickým místem Velkého Meziříčí, města mezi řekami.Diploma project is concerned with rivers in Velké Meziříčí. In history they set the place for city and its shape. Later on the city grows in its own ways in principle far from rivers. The rivers are considered as base of local identity. Urban design operates in two scales. In citywide view it focus on gathering paths of people and rivers more often. There are new footbridges and paths designed and historical artificial channels are revealed. The project closely looks at riverside at city centre. River as centre of designed space. The line that links various atmospheres. Designed space is understood as public inside. Common city space which is characteristic for Velké Meziříčí, city in between rivers. Keywords: řeky,město,identita místa,veřejný prostor; rivers,city,local identity,public space Available at various departments of the ČVUT.
MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ ...

Hradečný Tomáš; Požárová Martina; Chuchlíková Ida
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases