Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 271797
Published from to

BORDER VACUUM NA PRAŽSKÉ PERIFERII
Klokočka Jiří; Císařová Jana; Franta Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá oblastí na okraji Prahy, sevřenou mezi čtvrtěmi Kyje, Hutě, Černý Most a Horní Počernice. V této lokalitě se sbíhají dopravní tepny celostátního významu a stojí zde rozsáhlé obchodní a skladovací plochy. Práce si klade za cíl zvýšit prostupnost území a vytvořit vizi pro životaschopnou koexistenci velkých obchodů, dopravy a bydlení. Cestu k tomuto cíli se snaží najít rovněž v teoretickém kontextu s jevem zvaným "border vacuum".The thesis studies an area on the periphery of Prague, located close to the districts Kyje, Hutě, Černý Most and Horní Počernice. A number of arterial roads of national signifficance passes through in the locality and the rest of it is dominated by a large area of malls and warehouses. The thesis aims at improving permeability in the area and establishing a vision of a viable coexistence of big stores, high intensity traffic and housing. This is placed into a theoretical context of the "border vacuum" phenomenon. Keywords: Černý Most; Horní Počernice; Kyje; hranice Prahy; Pražský okruh; border vacuum; obchodní plochy; monofunkce; prostupnost; urban sprawl; mimoúrovňová spojení; doprava; Cerny Most,Horni Pocernice,Kyje; Prague borders,bypass; border vacuum; big store area,monofunction; permeability; urban sprawl,flyover,overpass; trasportation Available at various departments of the ČVUT.
BORDER VACUUM NA PRAŽSKÉ PERIFERII

Práce se zabývá oblastí na okraji Prahy, sevřenou mezi čtvrtěmi Kyje, Hutě, Černý Most a Horní Počernice. V této lokalitě se sbíhají dopravní tepny celostátního významu a stojí zde rozsáhlé obchodní a ...

Klokočka Jiří; Císařová Jana; Franta Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dynamické generování testů pro balíčky v R
Křikava Filip; Ghibellini Filippo; Li Paley
2017 - English
Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil adopci pokroku z jiných standartních jazyků. V této práci představujeme nástroj umožnující nahrávání spuštění programu a následné generování unit testů kontrolující reproducibilitu sledovaného chování.Statistical computing is gaining popularity with the increasing demand in related fields like Machine learning, Big data, and others. R is the main player in terms of programming languages but its unique design made it difficult to share advancements from standard languages. One of the artifacts is the deficiency of more advanced testing tools. In this thesis we present a tool that allows to record executions of an R program and generate unit tests asserting the reproducibility of the observed behaviour. Keywords: unit testy; dynamické; tracování; unit tests; dynamic; tracing Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování testů pro balíčky v R

Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho ...

Křikava Filip; Ghibellini Filippo; Li Paley
České vysoké učení technické v Praze, 2017

BRNO - MĚSTSKÝ BLOK
Cikán Miroslav; Novotný Jan; Fialka Vladimír
2017 - Czech
Těžištěm návrhu jsou městské nájemní domy, které navazují na stávající zástavbu a doplňují blok. Součástí řešení je návrh vnitrobloku a okolních veřejných prostorů.The core of the design are city residential buildings, which follow the existing building and complete the city block. Part of the solution is designing courtyard and surrounding public spaces. Keywords: Brno,město; bydlení,městský blok; náměstí; Brno; city; housing,city block; square Available at various departments of the ČVUT.
BRNO - MĚSTSKÝ BLOK

Těžištěm návrhu jsou městské nájemní domy, které navazují na stávající zástavbu a doplňují blok. Součástí řešení je návrh vnitrobloku a okolních veřejných prostorů.The core of the design are city ...

Cikán Miroslav; Novotný Jan; Fialka Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE
Girsa Václav; Vaňková Helena; Kuča Karel
2017 - Czech
Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a těžištěm obce, je nevyužíván a v havarijním stavu. Barokní zámek s hospodářským dvorem, jehož části jsou navíc památkově chráněny, představuje ideální prostory pro umístění pro obec důležitých provozů, které by snad mohly iniciovat tvorbu komunity. Tento projekt si klade za cíl rehabilitovat významnou památku a prověřit jakým způsobem může areál zámku udržitelně naplnit potřeby obce tak, aby byla zhodnocena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost.Municipality Statenice, like many other settlements in the surrounding of large cities, has big problems concerning the absence of a civil community and a lack of public facilities. At the same time, the chateau complex, which was formerly the centre and key point of the village, is not used any more and became a ruin. A baroque chateau with a farmstead, some parts of which are on the list of our culture heritage, represents an ideal venue for activities vital for the community, that could potentially stimulate community establishment. This project aims to rehabilitate a valuable monument and harness its potential, to meet in a sustainable way the needs of the community provided that historical value and architectural uniqueness of the complex shall be preserved. Keywords: zámek; areál; společenství; pospolitost; venkov; revitalizace; dostavba; chateau ,community,site,countryside,revitalisation,transformation Available at various departments of the ČVUT.
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE

Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a ...

Girsa Václav; Vaňková Helena; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY
Maier Karel; Jedličková Zuzana; Med Tomáš
2017 - Czech
Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu metra a propojení různorodých lokalit novou pevnou městskou strukturou.Metro D goes to the South making better approach of city centre for Prague's housing estates. Stations in the solved territory are located at the interfaces of various urban characteristics. The topic of the thesis is to find optimal use for the potential of metro and the interconnection of various localities by a new solid urban structure. Keywords: Metro; Praha; vnější město; Libuš; Nové Dvory; lidé; lokální centrum; osa; doprava; dostupnost; struktura; Metro; Prague; Libuš; Nové Dvory; people; local center; axis; transport; accessibility; structure Available at various departments of the ČVUT.
REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY

Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu ...

Maier Karel; Jedličková Zuzana; Med Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

BRNO - MĚSTSKÝ BLOK
Cikán Miroslav; Maxová Pavla; Fialka Vladimír
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.The subject of the diploma thesis is the solution of multifunctional buildings with a dominance of starting and student housing in Brno - Komárov. The design also solves public spaces within and around the block. Keywords: Brno; město ,blok; startovní bydlení; studentské bydlení; Brno; city; city block; starting housing; student housing Available at various departments of the ČVUT.
BRNO - MĚSTSKÝ BLOK

Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.The subject of the ...

Cikán Miroslav; Maxová Pavla; Fialka Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Excitation of Conducting Cylinder Using Slots
Hazdra Pavel; Pascawati Anita; Závodný Vadim
2017 - Czech
This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the cylinder. The model of conducting cylinder is designed and simulated in FEKO software to obtain the resonance modes. Furthermore, the cylinder with two selected modes excitation are designed and simulated in CST software. The excitation of the modes are achieved by mounting the H-shaped slots on the cylinder at the specific location where the maximum currents distribution taken place. Due to the reactive of load impedance, the L-matching networks and transmission line using coaxial cable are utilized to match it to the input impedance. Finally, the proposed concept are verified by manufacturing and measurement. It is shown that the results of measurement are in excellent agreement with the simulation. Hence, it is confirmed that in this research, the proposed idea is successfully designed and implemented.This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the cylinder. The model of conducting cylinder is designed and simulated in FEKO software to obtain the resonance modes. Furthermore, the cylinder with two selected modes excitation are designed and simulated in CST software. The excitation of the modes are achieved by mounting the H-shaped slots on the cylinder at the specific location where the maximum currents distribution taken place. Due to the reactive of load impedance, the L-matching networks and transmission line using coaxial cable are utilized to match it to the input impedance. Finally, the proposed concept are verified by manufacturing and measurement. It is shown that the results of measurement are in excellent agreement with the simulation. Hence, it is confirmed that in this research, the proposed idea is successfully designed and implemented. Keywords: Conducting cylinder; rocket chassis; theory of characteristic modes; H-shaped slots; excitation of modes; L-matching networks; Conducting cylinder; rocket chassis; theory of characteristic modes; H-shaped slots; excitation of modes; L-matching networks Available at various departments of the ČVUT.
Excitation of Conducting Cylinder Using Slots

This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the ...

Hazdra Pavel; Pascawati Anita; Závodný Vadim
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza dynamicky namáhaných šroubů
Dub Martin; Ašenbrener Jiří; Cabrnoch Bohuslav
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá výpočtem předepjatého šroubového spoje a jeho experimentálním ověřením na Útvaru kompozitní technologie ve VZLÚ, a.s. Je zde provedeno teoretické seznámení s danou problematikou, návrh přípravku pro zkoušení šroubů a kompletní výpočet s ohledem na závěrečné dynamické zkoušky navrženého spoje, které proběhly na stroji Amsler. Dále je v práci závěrečné vyhodnocení o správnosti výpočtu předepjatého šroubového spoje.This diploma thesis deals with the calculation of preload bolted joint and its experimental verification at the Department of Composite Technology in the Aerospace Research and Test Establishment. There is a theoretical knowledge of the problematics, the design of the bolt test and complete calculation with respect to the final dynamic tests of the proposed joint that took place on Amsler. Further, there is a final evaluation of the correctness of the calculation. Keywords: předepjatý šroubový spoj; předpětí šroubu; únava; dynamické namáhání; cyklické namáhání; dynamické únavové zkoušky; preload bolted joint; bolt preload; fatigue; dynamic strain; cyclical strain; dynamic fatigue tests Available at various departments of the ČVUT.
Analýza dynamicky namáhaných šroubů

Tato diplomová práce se zabývá výpočtem předepjatého šroubového spoje a jeho experimentálním ověřením na Útvaru kompozitní technologie ve VZLÚ, a.s. Je zde provedeno teoretické seznámení s danou ...

Dub Martin; Ašenbrener Jiří; Cabrnoch Bohuslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Galandová Dominika; Křemenová Lenka
2017 - Czech
Predmetom diplomovej práce je návrh pôrodneho domu v Prahe v časti Letná. Návrhu predchádzal výskum a zostava programu typológie, ktorá v Českej republike v súčasnosti neexistuje, no v zahraničí je bežným pôrodníckym zdravotníckym zariadením. Vzniká dom, ktorý je venovaný ženám, materstvu, je miestom prirodzeného pôrodu. Úlohou je preverenie kapacity parcely, zasadenej vo svahu, s výhľadom na Vltavu a mesto na okraji parku ako aj preverenie možností samotného pôrodného domu.A task of a diploma project was a design of maternity centre in Prague, district of Letná. The design was preceded by design of typology, which does not exist in Czech republic, but on the other hand, it ranks among the favourite typology of medical maternity facilities abroad. Proposed maternity centre is devoted to women and motherhood, it is a place where natural birth takes a place. The task is to test typology as well as a chosen site situated up on a hill above Prague and on the edge of a park. Keywords: porodní dům; Letná; detail; ženskost; otisk,socha; maternity centre; detail,Letná; sculpture,relief Available at various departments of the ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Predmetom diplomovej práce je návrh pôrodneho domu v Prahe v časti Letná. Návrhu predchádzal výskum a zostava programu typológie, ktorá v Českej republike v súčasnosti neexistuje, no v zahraničí je ...

Kuzemenský Michal; Galandová Dominika; Křemenová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Úspory energie v jednotlivých sektorech její spotřeby a jejich ekonomie
Hrdlička František; Hruška Tomáš; Skopec Pavel
2017 - Czech
Diplomový práce se zabývá snižováním energetické náročnosti české ekonomiky. Zaměřuje se na snižování spotřeby v oblasti budov, kde je největší potenciál úspor. V první části jsou popsány jednotlivé dotační programy a současný stav plnění energetických cílů. V další části práce je posuzován potenciál fondu budov a vyhodnocen národní program Nová Zelená úsporám z hlediska jeho efektivnosti. Dále práce klade důraz na aspekty ovlivňující optimální soubor opatření při výstavbě a rekonstrukci budov. Získané poznatky jsou využity a aplikovány na konkrétní rodinný a bytový dům. V poslední část práce je věnována teplárenství, které vlivem snižování spotřeby tepla, emisí a decentralizaci energetiky dostává do složité situace.Diploma thesis deals with reducing energy demand of the Czech economy. It is aimed at reducing power consumption in sector of building where is the greatest potencial for savings. The first part describes the various grant programmes and the current status of accomplishment with energy goals. The next part judge the potencial of building stock and evaluate a national program Nova Zelena usporam in terms of its effectiveness. The next part works with aspects affecting optimal savings in the reconstruction and construction of buildings.The knowledge gained is used and applied for specific family and apartement building. The last part is devoted to heating plants due to the reducting of heat consumtion, emmissions and decentralization of energetics gets into difficult situation. Keywords: dotační programy; úspora; budova; teplárenství; spotřeba energie; emise; grant program; saving; building; heating plant; power consumption; emmissons Available at various departments of the ČVUT.
Úspory energie v jednotlivých sektorech její spotřeby a jejich ekonomie

Diplomový práce se zabývá snižováním energetické náročnosti české ekonomiky. Zaměřuje se na snižování spotřeby v oblasti budov, kde je největší potenciál úspor. V první části jsou popsány jednotlivé ...

Hrdlička František; Hruška Tomáš; Skopec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases