Number of found documents: 80514
Published from to

Strengthening of Historical Steel Bridges
Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
2018 - English
Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela plněny, a pokud přidáme stárnutí mostu, zatížení a případně i konstrukci tvořící industriální památku, vzniká potřeba efektivního řešení oprav a zesilování. Jako součást projektu NAKI II podpořeného Ministerstvem kultury ČR, tato práce se zabývá metodami zesilování pro historické mosty. Zaměřuje se na polymery vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) a jejich využitím pro zesilování prvků a styčníků. Práce obsahuje podrobné state-of-the-art popisující zesilování tradiční (příložky přivařené, šroubované a nýtované, výměna prvků a doplnění) a moderní technologie (lepení ocelových plechů, CFRP a předpínání), jejich benefity a vhodnost pro historické mosty. Je analyzována řada vybraných styčníků s ohledem na možné zesílení. Pozornost byla věnována účinkům teploty a proměnného zatížení. Lze konstatovat, že CFRP má řadu výhod oproti klasickým technologiím. Jednoduchá aplikace, vysoká pevnost ve srovnání s hmotností a schopnost se přizpůsobit dané geometrii. Problematika teploty je řešitelná návrhem předpětí. Celkově je CFRP slibnou možností zesilování, je ale stále řada otevřených otázek pro další výzkum, jako je celkové chování, únava, soudržnost a další, které však nebyly předmětem těchto tezí.Bridges are key components of infrastructure that face unique issues: they require significant routine maintenance while needing minimal interruption to the traffic they carry. Couple these challenges with the increased age, loading and industrial heritage classification, and the need for an effective solution for repair is warranted. As part of the NAKI II project funded by the Ministry of Culture for the Czech Republic, this thesis aims in developing these techniques for industrial heritage bridges. The focus is on carbon fiber reinforced polymers (CFRP), and its use for strengthening of joints and members. The Železniční most in Prague is a prime example of an industrial heritage bridge in need of rehabilitation due to its severe corrosion issues. A thorough state-of-the-art is conducted on both traditional (steel plate welding, bolting and riveting, member addition and replacement) and modern techniques (steel plate bonding, CFRP and pre-stressing), accessing the benefits and drawbacks to each method with their use specific to heritage bridges highlighted. An analysis of a selected joint from the Železniční most is analyzed with applicable strengthening techniques. Attention is given to the effect of different live loading conditions and temperature variations. These results are used to supplement the review with numerical values and behavior for a specific repair. From the review and numerical analysis, it is evident that CFRP has significant benefits when compared to other available techniques. Its ease of installation, high strength-to-weight ratio and is able to adapt to complex geometry are key benefits. Even the concerns with temperature can be addressed with an adequate pre-stressing design. Overall it is shown that CFRP has promising use with industrial heritage bridges. The need remains to further investigate CFRP bonding, global joint behavior and fatigue loading, as these were not within the scope of the thesis. Keywords: most,ocel,posílení,CFRP,historický; bridge,steel,strengthening,CFRP,historical Available at various departments of the ČVUT.
Strengthening of Historical Steel Bridges

Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky ...

Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu
Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
2018 - English
Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro dynamické MIMO systémy. Jsou použity dva různé algoritmy; GD a RLS, nejúčinnější algoritmus, je nakonec přijat do teoretického modelu MIMO 20. řádu. Všechny tyto analýzy, návrhy a implementace jsou realizovány pomocí MATLABu Simulink a Pythonu 2.7.This master?s thesis main goal is to make research about model reference adaptive control for linear MIMO systems. For these purposes theoretical models are used to see possible implementation of neural algorithms for Linear MIMO system. There are two different algorithms applied; GD and RLS, most effective algorithm is finally adopted to 20th order theoretical MIMO model. All of these analysis, design and implementation are made via MATLAB Simulink and Python 2.7. Keywords: strojové učení,gradientní sestup,rekurzivní nejmenší čtverec,dynamické systémy MIMO,Python,MATLAB,Simulink,trénink,ladění řadiče; machine learning,gradient descent,recursive least square,MIMO dynamical systems,Python,MATLAB,Simulink,training,controller tuning Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu

Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace ...

Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza dat z mobilní sítě
Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů v implementované technologii VoLTE. Analýza se zaměřuje na základní ukazatele v síti, množství přerušených spojení a hlášených chyb protokolu DIAMETER. Je navržen způsob získání vybraných dat pomocí nástrojů pro velká data, konkrétně Hadoop a Spark. Uvedené nástroje jsou následně použity pro analýzu dat. Analyzovaná data jsou mimo jiné vizualizována v mapě pomocí vytvořené webové aplikace. Dále je navrženo řešení využívající výkonnostní indikátor pro odhalení anomálií v síti. Toto řešení je na datech vyzkoušeno a popsáno.This diploma thesis deals with the analysis of data obtained from the mobile network operator, specifically from the Policy and Charging Control subsystem. The aim is to develop procedures and subsequent analyses to identify problems in implemented VoLTE technology. The analysis focuses on the basic network indicators, the number of aborted sessions, and reported DIAMETER errors. A method is proposed, how to obtain the selected data with tools for Big Data, specifically Hadoop and Spark. These tools are then used for data analysis. Analyzed data is visualized on the map using the created web application. Furthermore, a solution using a performance indicator for anomaly detection is proposed. This solution is further tested and described using the provided data. Keywords: LTE,VoLTE,Hadoop,Spark,Big Data,Analýza,Detekce anomálií; LTE,VoLTE,Analysis,Anomaly Detection,Hadoop,Big Data,Spark Available at various departments of the ČVUT.
Analýza dat z mobilní sítě

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné ...

Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rohanské nábřeží
Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, z nichž vychází následná studie. Diplomní projekt je zaměřen detailněji na jeho vybranou část. Jedná se o soubor staveb a veřejných prostranství v pokračující ose ulice K Olympiku a jí protínající pěší koridor, tedy hlavní pěší trasu ve směru od metra linky B Invalidovna směrem do řešeného území. Návrh ukazuje jednu z možností řešení zástavby území ve vazbě na řeku Vltavu s důrazem na prostupnost území a vytvoření soustavy veřejných prostor s orientací na řeku. Součástí výsledného návrhu je výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů a skladby druhové zeleně.The aim of the diploma thesis is architectural-urban study of the Rohan embankment in the cadastral area of Karlin in Prague. The pre-diploma project was mainly focused on surveys, research and analysis of this wast location which led to a follow-up study. The diploma thesis is focused on chosen part of location in closer detail. This is set of buildings and public spaces in the continuing axis of K Olympiku street and its intersecting pedestrian corridor - the main pedestrian route in the direction from the Invalidovna B line station to the area of the study. The proposal shows one of the possible solutions of the built-up area in relation to the Vltava river, with an emphasis on the permeability of the territory and creation of a system of public areas with a river orientation. Part of the resulting proposal is the selection of street furniture, lighting, surfaces and generic green. Keywords: Praha,Karlín,řeka Vltava,Rohanské nábřeží,Rohanský ostrov,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,parter,náměstí; Prague,Karlin,Vltava river,Rohan embankment,Rohan isle,urbanism,urban study,public space,parter,square Available at various departments of the ČVUT.
Rohanské nábřeží

Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy ...

Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace
Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
2018 - English
Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v jiných zase selhat. Sledování cest (path tracing) je díky své přesnosti a nevychýlenosti často používaná metoda, stále je ale příliš pomalá pro výpočet v reálném čase kvůli velkému množství komplikovaých interakcí paprsků se scénou: i nejnověší GPU mají problém udržet si rychlost výpočtu v reálném čase pro víc než jen několik snímků za sekundu. To znamená, že obrazový výstup je všude z velké míry zatížen šumem a místy ani nemusí obsahovat žádnou informaci. V této práci je popsána a otestována jedna z novějších metod: vzorky difúzní složky světla jsou s pomocí reprojekce nashromážděny z minulých snímků a následně je na ně aplikován bilaterální filtr využívající normálu, hloubku a rozptyl v daném místě k zastavení rozmazání cenných detaiů např. kolem hran a okrajů stínů. Tímto způsobem dostaneme časově stabilní výstup bez šumu (který nám dokonverguje hned po několika snímcích). Tudo metodu jsme implementovali pomocí OpenGL jako součást existujícího rychlého vykreslovacího systému na CPU postaveného na sledování cest. Metodu jsme upravili tak, aby si poradila i se vstupem, kde v každém pixelu ještě nemusí být přítomen vzorek z vystřeleného paprsku (kvůli udržení interaktivní snímkové frekvence). Nakonec jsme zhodnotili kvalitu a rychlost výstupu tohoto algoritmu.Rendering 3D scenes with both fast and accurate global illumination is still a very tough problem: there is a large number of methods giving approximate results, each one with different compromise. Path tracing is, given it's accurate and unbiased nature, often the method of choice here. It is still, however, very hard to do in real-time due to its complex recursive light interactions: even the newest GPUs struggle to keep real-time frame rates for more than just a few samples per pixel, which can lead to a very noisy output or even no useful data for some more problematic areas. A recent approach to processing the resulting image is described and experimented with in this thesis: diffuse light samples are accumulated from previous frames using reprojection and subsequently filtered by a fast bilateral filter constrained by normals, depth, and variance (which will stop blurring valuable details). This results in a temporally stable noise-free output which converges in a few frames. We implemented the method using OpenGL and incorporated it in an existing high-performance CPU-based path tracer VRUT. We extended the approach by putting it in the progressive rendering framework, where initially less than one sample per pixel is shot to increase interactivity. We evaluate the performance and visual quality of this algorithm in several test cases with diffuse illumination. Keywords: počítačová grafika,sledování cest,globální osvětlení,vykreslování v reálném čase,bilaterální filtr,časový filtr,OpenGl; computer graphics,path tracing,global illumination,real-time rendering,bilateral filtering,temporal filtering,OpenGl Available at various departments of the ČVUT.
Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace

Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích ...

Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů
Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
2018 - English
Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která využívá laserové skeny z rotačního laserového dálkoměru k odhadování pozice letounu. Byla implementována technika pro odhadování posunutí a rotace mezi dvěma laserovými skeny pomocí zarovnání korespondujících měření ze zmíněných laserových skenů. Navržené řešení zahrnuje fúzi odhadu pozice z inercialní měřicí jednotky, relativní posunutí získané ze zarovnání po sobě jdoucích skenů a absolutní pozice získané ze zarovnání laserových skenů do postupně stavěné mapy. Fúzovaný odhad pozice uzavírá vnější zpětnovazební smyčku prediktivního řízení. Vyvinutý systém je nejprve posouzen v simulaci a poté jsou jeho schopnosti předvedeny na sadě hardwarových experimentů s reálným dronem.This thesis is concerned with onboard localization of an unmanned aerial vehicle without the access to global navigation satellite system services. The central focus of this work lies in design and implementation of simultaneous localization and mapping method that uses laser scans from a rotating laser rangefinder to estimate the position of the vehicle. A scan matching technique was implemented to estimate the displacement and rotation between two laser scans by aligning corresponding measurements from the two scans. The proposed solution involves fusion of position estimate from the inertial measurement unit, the relative displacement obtained by aligning successive laser scans, and the absolute position obtained by aligning laser scans into the gradually built map. The fused position estimate closes the outer feedback loop of the model predictive control. The developed system is first evaluated in simulations, and then its capabilities are demonstrated on a set of hardware experiments with a real drone. Keywords: bezpilotní letoun,simultánní lokalizace a mapování,inerciální měřicí jednotka,LIDAR,laserový sken,zarovnání laserových skenů,iterativní nejbližší body,mrak bodů,odhadování,Kalmanův filtr; unmanned aerial vehicle,simultaneous localization and mapping,inertial measurement unit,LIDAR,laser scan,scan matching,iterative closes point,point cloud,estimation,Kalman filter Available at various departments of the ČVUT.
Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů

Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní ...

Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě
Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
2018 - Czech
Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující rozhraní 3GPP Gx a Rx dle Release 10 sítě IMS. Takto navržené scénáře na zvolené platformě dále zrealizujte.Diameter interface simulation on an open-source platform in an IMS network.Familiarize with capabilities of open-source platforms and APIs applicable to mobile network industry. Create a simulation model including documentation of 3GPP Gx and Rx interface. Keywords: Diameter,Gx rozhraní,Rx rozhraní,PCRF; Diameter,Gx interface,Rx interface,PCRF Available at various departments of the ČVUT.
Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě

Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých ...

Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti
Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. Cílem práce je implementovat metody, které umožňují zprůhledňování na základě těchto faktorů, a vyzkoušet jejich kombinace. Na základě analýzy a výsledků dále navrhnout software, který umožní testování percepce. Byla navržena a provedena uživatelská studie, ve které byla testována percepce čtyř různých metod pro vizualuzaci poloprůhledných 3D objektů včetně jedné metody nefetorealistické průhlednosti. Uživatelská studie byla provedena k ověření celého procesu. V průběhu studie se nevyskytly, žádné problémy.This thesis deals with an analysis of non-photorealistic methods for visualization of 3D objects. These methods should improve the perception of three factors: shape, depth and depth-order, and their possible combinations. The goal of this work is to implement methods that allow us to modulate opacity of the objects based on these factors, and try their combinations. Based on the analysis and results then design and implement a software for perception tests. The user perception study has been designed. In this study, the perception of four visualization methods of 3D objects was performed including one method of non-photorealistic opacity modulation. The user study was conducted to verify the entire process. There were no problems during the study. Keywords: nefotorealistické vykreslování,percepce tvaru,percepce hloubky,percepce uspořádání objektů dle vzálenosti od kamery,vizuální podněty,metody pro vylepšení percepce,kombinace faktorů; non-photorealistic visualization,shape perception,depth perception,depth-order perception,visual cues,enhancement methods,combination of visual cues Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a ...

Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR
Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
2018 - Czech
Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého mikropočítače Raspberry a připojením komponent (LCD a klávesnice) přes jeho GPIO sběrnici. Následně naprogramuji a v této práci popíšu jeho uživatelské rozhraní.The aim of this work is to design and construct a prototype of a device independently able to perform the function of a converter or radio access point (hotspot) in D-STAR radio amateur service. It should be controlled with a small keyboard and display. I will describe the function of D-Star system in first part. Then I will describe the connection with GPIO of raspberry computer and creating of user interface of this device. Keywords: D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,klávesnice; D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,Keyboard Available at various departments of the ČVUT.
Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR

Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému ...

Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - Slovak
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Keywords: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Available at various departments of the ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases