Number of found documents: 8691
Published from to

Standardizace znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949
Urbánek, Zdeněk; Mikš, Lubomír; Moudrý, Ivan; Matějka, Libor
2018 - Czech
Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace do roku 1949. Žádné právní předpisy nebo odborná literatura tuto problematiku zatím více nezkoumá, jedná se o specifickou oblast, kterou vady projektové dokumentace obecně jsou. Použitými metodami jsou rešeršní studie; analýza dokumentů; klasifikace; analýza - syntéza; indukce - dedukce; abstrakce; komparace (srovnání), případové studie. Dizertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady projektové dokumentace v časově vymezeném období 1880 - 1949. The work is focused on defining the methodology expert procedures for detecting defects in the project documentation in 1949. No legislation or literature this issue far more does not, it is a specific area that the project documentation defects generally are. The methods of the research study; analysis of documents; classification; Analysis - synthesis; induction - deduction; abstraction; comparison (comparison) case studies. Dissertation is focused on creating a systematic procedure for processing expertise, assessing defects in the design documentation in a limited period from 1880 to 1949. Keywords: Standardizace; metodika; znalecký posudek; vada; projektová dokumentace; stavební pány; stavební řád; norma.; Standardization; Methodology; expert opinion (evidence); defect; project documentation; construction plans; building regulations; standard. Available in a digital repository NRGL
Standardizace znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949

Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace do roku 1949. Žádné právní předpisy nebo odborná literatura tuto problematiku zatím více nezkoumá, ...

Urbánek, Zdeněk; Mikš, Lubomír; Moudrý, Ivan; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Friction Modification within Wheel-Rail Contact
Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
2018 - English
Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem práce bylo objasnit vliv aplikovaného množství a složení těchto látek na adhezi v kontaktu. Hlavní pozornost byla věnována zejména potencionálním hrozbám souvisejících s kriticky nízkou adhezí, která může nastat po aplikaci těchto látek. Experimentální studium probíhalo v laboratorních i reálných podmínkách, konkrétně v tramvajovém provozu. V případě laboratorních experimentů byl využit komerční tribometr a dvoudiskové zařízení umožňující simulovat průjezd vozidla traťovým obloukem. Kromě samotné adheze bylo při experimentech sledováno také opotřebení a míra hluku. Výsledky ukázaly, že maziva pro temeno kolejnice jsou schopna poskytovat požadované třecí vlastnosti, nicméně jejich chování je silně závislé na aplikovaném množství. V případě předávkování kontaktu dochází ke kriticky nízkým hodnotám adheze, které vedou k výraznému prodloužení brzdné dráhy. V případě modifikátorů tření bylo ukázáno, že chování těchto látek je výrazně ovlivněno odpařováním základního média. Výsledky také ukázaly, že nadměrné množství částic pro modifikaci tření může způsobit kriticky nízké hodnoty adheze. U obou výše zmíněných typů produktů byl prokázán pozitivní vliv na míru opotřebení a míru poškození povrchu, zatímco významná redukce hluku byla dosažena pouze v případech, kdy došlo ke značnému poklesu adheze. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro další výzkumné aktivity v této oblasti. This dissertation thesis deals with an experimental study of top-of-rail products, specifically top-of-rail lubricants and friction modifiers, which are applied into the wheel-rail contact to optimize adhesion and reduce noise. The main goal of this thesis was to clarify the effect of the applied quantity and chemical composition of top-of-rail products on adhesion. The main attention was paid to low adhesion issues, associated with the application of these products, because low adhesion can result in traction and braking difficulties. This experimental study was conducted in both the laboratory and real conditions where a light rail system was utilized. In the case of laboratory investigations, a commercial tribometer and a twin-disc machine, enabling to achieve typical curve conditions, were employed. Apart from adhesion, wear and noise were analysed during the experiments. The obtained results showed that top-of-rail lubricants are able to provide a beneficial friction behaviour but their performance is strongly affected by the applied quantity. When the contact was overdosed with a top-of-rail lubricant, then a critically low adhesion resulting in a significant extension of braking distance was observed. In the case of friction modifiers, it was revealed that evaporation of base medium considerably changed a friction behaviour of these substances. Besides this, it was investigated that a high content of particles for friction modification can cause low adhesion issues. In general, it was observed that both types of top-of-rail products are able to significantly reduce wear and surface damage, while it seems to be difficult to achieve a significant reduction of noise without the impact on traction and braking capabilities. At the end of the present thesis, some future research steps in this area are recommended. Keywords: Wheel-rail tribology; top-of-rail lubricant; friction modifier; adhesion; traction; braking; wear; Tribologie kontaktu kola a kolejnice; mazivo pro temeno kolejnice; modifikátor tření; adheze; trakce; brzdění; opotřebení Available in a digital repository NRGL
Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a ...

Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení
Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
2018 - English
Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o nezanedbatelné velikosti, manuální analýza by byla časově náročná a neefektivní Za účelem urychlení analýzy obrazů získaných pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie je v této práci navržena metodika automatizované interpretace kvantitativních fázových obrazů pomocí strojového učení s učitelem. Kvantitativní fázové obrazy umožňují extrakci parametrů charakterizujících distribuci suché hmoty v buňce a poskytují tak cennou informaci o buněčném chování. Cílem této práce je navrhnout metodologii pro automatizovanou klasifikaci buněk při využití této kvantitativní informace jak ze statických, tak z časosběrných kvantitativních fázových obrazů. Navržená metodika byla testována v experimentech s živými buňkami, jimiž byla vyhodnocena výkonnost klasifikace a významnost parametrů získaných z kvantitativních fázových obrazů. This work deals with the interpretation of the quantitative phase images gained by coherence-controlled holographic microscopy. Since the datasets of quantitative phase images are of substantial size, the manual analysis would be time-consuming and inefficient. In order to speed up the analysis of images gained by coherence-controlled holographic microscopy, the methodology for automated interpretation of quantitative phase images by means of supervised machine learning is proposed in this work. The quantitative phase images enable extraction of valuable features characterizing the distribution of dry mass within the cell and hence provide important information about the live cell behaviour. The aim of this work is to propose a methodology for automated classification of cells while employing the quantitative information from both the single-time-point and time-lapse quantitative phase images. The proposed methodology was tested in the experiments with live cells, where the performance of the classification was evaluated and the relevance of the features derived from the quantitative phase image was assessed. Keywords: digital holographic microscopy; quantitative phase image; supervised machine learning; cell classification; digitální holografická mikroskopie; kvantitativní fázový obraz; strojové učení s učitelem; klasifikace buněk Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení

Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních ...

Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě
Šestáková, Romana; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Superatová, Alena
2018 - Czech
Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. Tato rozdílnost výstavby, ať už samotných věcí nemovitých, tak celkového uspořádání staveb v krajině, vč. rozdílných architektonických prvků, má vliv na stanovení jejich hodnoty. V obcích střední velikosti však často není možné při aplikaci porovnávací metody zajistit dostatečně velkou databázi porovnatelných objektů. Analyzování jednotlivých typů výstavby a zejména kvantifikování jejich vlivu na obvyklou cenu je novým přínosem a pohledem na posuzování objektů. V disertační práci je provedena analýza problémové lokality, zmapování jednotlivých etap výstavby vč. definování jednotlivých charakteristických vlastností objektů a jejich blízkého okolí. Na základě vytvořené databáze realizovaných cen bytových jednotek a zvolené metody byl tento vliv výstavby kvantifikován. Zjištěné skutečnosti v této disertační práci je možno použít jako podklad pro znalce a odhadce při zajišťování prvků databáze, ale také jako základní informace pro orgány státní správy a pro veřejnost při prodeji komodit, výběru lokality pro bydlení či informace o jejich stáří. Gradual construction in individual parts of the city has its own characteristics. Each period brings different general requirements for construction based on the lifestyle and needs of the population at certain time. This difference in construction, whether the real estate itself, or the overall layout of buildings in the landscape, including different architectural elements, affects the determination of their value. However it is often not possible to provide a sufficiently large database of comparable objects in medium-sized municipalities when applying the comparison method. Analysing of individual types of construction and, in particular, quantifying their impact on the usual cost is a new contribution and a view of building assessment. The dissertation thesis deals with the analysis of the problematic locality, the mapping of the individual construction stages, including defining individual characteristics of buildings and their surroundings. The construction influence was quantified based on the created database of realized housing units and selected methods. The realised facts in this dissertation thesis can be used as a basis for experts and valuers in the securing of database elements but also as a basic information for state administration authorities and for the public when buying and selling commodities, choosing a place for housing or information about their age. Keywords: Uherské Hradiště; rezidenční nemovitost; byt; vlastnictví; cena a hodnota; oceňování nemovitých věcí; faktory ovlivňující cenu nemovitých věcí; databáze bytových domů; databáze bytových jednotek.; Uherské Hradiště; residential property; flat; property; price and value; valuation of real estate; factors influencing the price of real estate; database of apartment buildings; database of housing units. Available in a digital repository NRGL
Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě

Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. ...

Šestáková, Romana; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Superatová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR
Hrubanová, Michaela; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Bradáč, Albert
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd. V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen v letech 2014 - 2016 ze skutečně zrealizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená. This dissertation is focused on the identification and evaluation of specific factors affecting the price of agricultural land. It should be mentioned that the market for agricultural land, especially arable land and permanent grasslands, is not fully developed in the Czech Republic and this area is not fully explored. The thesis describes the factors on the basis of which the investor decides when buying these plots. The data needed for this work have been obtained from professional literature, real estate servers, two polls, actual sales, etc. In the conclusion of this thesis all findings are summarized and evaluated. It includes the development of prices in the years 2014 – 2016 based on sales actually realized in the Olomouc Region, Moravian – Silesian Region, South Moravian Region and Vysočina Region. The outcome of the thesis is a proposal of an expert standard. It is necessary to realize that, above all, agricultural land is a specific commodity, as it is unreproducible, indivisible and its offer is limited. Keywords: Soudní inženýrství; nemovitost; věc nemovitá; oceňování nemovitosti; pozemek; zemědělský pozemek; cena; hodnota; faktory ovlivňující cenu pozemků; databáze pozemků; metody oceňování; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj; kraj Vysočina.; Forensic engineering; real estate; real property; real estate valuation; land; agricultural land; price; value; factors influencing the price of land; land database; valuation methods; Olomouc Region; Moravian – Silesian Region; South Moravian Region; Vysočina Region. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR

Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými ...

Hrubanová, Michaela; Mikš, Lubomír; Weigel, Lubomír; Bradáč, Albert
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech
Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
2018 - English
Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce je stručně nastíněna Kolosovova-Muschelišviliho teorie komplexních potenciálů rovinné pružnosti aplikovaná na problémy lomové mechaniky. Dále je diskutována lineární elastická lomová mechanika trhlin, V-vrubů, bi-materiálových vrubů a bi-materiálových spojů. V rešerši jsou dále zahrnuta kritéria směru iniciace trhliny i její stability a to kritérium maximálního tečného napětí, faktor hustoty deformační energie a sdružené napěťově-energetické kritérium. Následují text uvádí omezení jednoparametrové lomové mechaniky a výhody její multiparametrové formy. Další část představuje metody pro určení nezbytných parametrů pro popsání pole napětí a posuvů v blízkosti obecného singulárního koncentrátoru napětí. Tyto parametry zahrnují vlastní číslo a zobecněný faktor intenzity napětí. Vlastní číslo je určeno jako řešení problému vlastních hodnot zatímco metody pro určení zobecněného faktoru intenzity napětí tvoří Psi-integrál a metoda přeurčitosti. Obě zmiňované metody jsou aplikovány na zde studované obecné singulární koncentrátory napětí a vzájemně porovnány. Kritéria pro vznik trhliny v obecném singulárním koncentrátoru napětí jsou navržena. V rámci numerických příkladů jsou předpovězeny směry iniciace trhliny a podmínky stability pro konkrétní problémy. Kritické síly pro V-vrub jsou předpovězeny pomocí výše zmíněných kritérií a srovnány s experimentálními daty v literatuře. V následující části jsou ukázány metody analýzy multi-materiálového problému. V závěru práce jsou shrnuty způsoby iniciace a šíření trhliny v blízkosti ostré materiálové inkluze. The presented dissertation deals with general singular stress concentrators (GSSC) namely with a sharp notch also known as a V-notch, a sharp bi-material notch and a sharp material inclusion. The review section briefly outlines the Kolosov-Muskhelishvili complex potential theory of the plane elasticity applied on fracture mechanics problems. Next, the linear elastic fracture mechanics of cracks, V-notches, bi-material notches and bi-material junctions is discussed. The review also includes the crack initiation direction and the stability criteria of the maximum tangential stress, the strain energy density factor and the coupled stress-energy criterion. In the following text, limits of the single parameter and advantages of the multi-parameter fracture mechanics are presented. The next section introduces methods to determine the necessary parameters to describe the stress and displacement field near the GSSCs. The parameters include the eigenvalue and the generalized stress intensity factor (GSIF). The eigenvalue is determined as an eigenvalue problem, while the methods to calculate the GSIF are the Psi-integral and the overdeterministic method. Both the methods are applied on the studied GSSCs and mutually compared. Finally the criteria for crack initiation in the GSSCs are proposed in the multi-parameter form. The crack initiation direction and the stability conditions are predicted for particular problems in numerical examples. The failure forces for a V-notch are predicted by above mentioned criteria and compared with experimental data found in literature. In following section methods to analyze multi-material problem are shown. The final section summarizes with means of the crack initiation and propagation near the sharp material inclusion. Keywords: Fracture mechanics; general singular stress concentrator; bi-material notch; sharp material inclusion; composite material; Lomová mechanika; obecný singulární koncentrátor napětí; bi-materiálový vrub; ostrá materiálová inkluze; kompozitní materiál Available in a digital repository NRGL
Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech

Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce ...

Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS)
Klus, Jakub; Černohorský,, Tomáš; Veis,, Pavel; Kaiser, Jozef
2018 - Czech
Předkládaná práce se zabývá teoretickými a praktickými předpoklady pro automatickou charakterizaci vzorků pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). V práci jsou popsány základní aspekty interakce laseru a látky, rozpínání plazmatu a podstata jeho záření. Popis záření plazmatu je dán do kontextu detekce spektra elektromagnetického záření a statistických veličin popisujících plazma. Princip automatické charakterizace se zakládá na znalostech multivariační statistické analýzy, která, v souladu se současnými trendy, představuje stěžejní směr automatické analýzy spekter v LIBS. Naznačené úvahy jsou zúročeny na šesti aplikacích, které jsou reprezentovány komentáři k přijatým vědeckým publikacím. Submitted work concerns with the theoretical and practical requirements for an automatic characterization of samples by means of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Theoretical aspects of laser-matter interaction, plasma expansion, and plasma emission are described theoretically within this work. The description of the plasma emission is enhanced with the spectral detection systems and statistical properties of the plasma. The principle of the automatic characterization is based on the multivariate data analysis theoretical background, which presents recent trend and fundamental approach for automatic spectra analysis in LIBS. Theoretical knowledge is manifested in six applications, which are presented as a comment to published manuscripts. These publications push the frontiers of automatic spectra processing in LIBS. Keywords: spektroskopie laserem indukovaného plazmatu; multivariační analýza; Laser-Induced Breakdown Spectroscopy; Multivariate Data Analysis Available in a digital repository NRGL
Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS)

Předkládaná práce se zabývá teoretickými a praktickými předpoklady pro automatickou charakterizaci vzorků pomocí spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). V práci jsou popsány základní ...

Klus, Jakub; Černohorský,, Tomáš; Veis,, Pavel; Kaiser, Jozef
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu
Horsák, Libor; Vincour, Dušan; Lukavský, Jiří; Vejvoda, Stanislav
2018 - Czech
Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina hlavních jevů, které je potřeba při určování životnosti zohlednit. Největší pozornost je věnována kumulaci poškození vlivem tečení materiálu (creep), na základě měření na konkrétní peci. Jsou zde popsány některé poruchy pecí, které by mohly způsobit neplánované přerušení provozu, avšak vhodným zásahem se podařilo pece udržet v bezpečném provozu až do plánovaného odstavení pece. Práce neposkytuje ucelenou metodu, jak v praxi dospět k určení zbytkové životnosti pece, ale naznačuje směr, jak by v budoucnu mohla vzniknout komplexní metoda hodnocení zbytkové životnosti pecí v petrochemickém průmyslu. The objectives of this work is residual lifetime of heaters in petrochemical industry. There is no comprehensive publication about this theme. This paper lists and describes the most of main phenomena that has to be taken into account in the process of determination of residual lifetime. This paper focuses on creep damage of a real heater based on deformation measurement. It describes some heater failures that could cause unplanned operation interruption however, appropriate intervention made possible safe heater operation until planned heater shutdown. No compact method is given how to determine heater residual lifetime, but a direction is given how a complex method of residual lifetime assessment of refinery heaters could be created. Keywords: Zbytková životnost; kumulace poškození; pec; tečení materiálu; creep; Residual lifetime; damage accumulation; heater; creep Available in a digital repository NRGL
Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu

Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina hlavních jevů, které je potřeba při určování ...

Horsák, Libor; Vincour, Dušan; Lukavský, Jiří; Vejvoda, Stanislav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Transkriptomická charakterizace pomocí analýzy RNA-Seq dat
Abo Khayal, Layal; Babula, Petr; Lexa,, Matej; Provazník, Ivo
2018 - English
Vysoce výkonné sekvenční technologie produkují obrovské množství dat, která mohou odhalit nové geny, identifikovat splice varianty a kvantifikovat genovou expresi v celém genomu. Objem a složitost dat z RNA-seq experimentů vyžadují škálovatelné metody matematické analýzy založené na robustníchstatistických modelech. Je náročné navrhnout integrované pracovní postupy, které zahrnují různé postupy analýzy. Konkrétně jsou to srovnávací testy transkriptů, které jsou komplikovány několika zdroji variability měření a představují řadu statistických problémů. V tomto výzkumu byla sestavena integrovaná transkripční profilová pipeline k produkci nových reprodukovatelných kódů pro získání biologicky interpretovovatelných výsledků. Počínaje anotací údajů RNA-seq a hodnocení kvality je navržen soubor kódů, který slouží pro vizualizaci hodnocení kvality, potřebné pro zajištění RNA-Seq experimentu s analýzou dat. Dále je provedena komplexní diferenciální analýza genových expresí, která poskytuje popisné metody pro testované RNA-Seq data. Pro implementaci analýzy alternativního sestřihu a diferenciálních exonů jsme zlepšili výkon DEXSeq definováním otevřeného čtecího rámce exonového regionu, který se používá alternativně. Dále je popsána nová metodologie pro analýzu diferenciálně exprimované dlouhé nekódující RNA nalezením funkční korelace této RNA se sousedícími diferenciálně exprimovanými geny kódujícími proteiny. Takto je získán jasnější pohled na regulační mechanismus a poskytnuta hypotéza o úloze dlouhé nekódující RNA v regulaci genové exprese. The high-throughputs sequence technologies produce a massive amount of data, that can reveal new genes, identify splice variants, and quantify gene expression genome-wide. However, the volume and the complexity of data from RNA-seq experiments necessitate a scalable, and mathematical analysis based on a robust statistical model. Therefore, it is challenging to design integrated workflow, that incorporates the various analysis procedures. Particularly, the comparative transcriptome analysis is complicated due to several sources of measurement variability and poses numerous statistical challenges. In this research, we performed an integrated transcriptional profiling pipeline, which generates novel reproducible codes to obtain biologically interpretable results. Starting with the annotation of RNA-seq data and quality assessment, we provided a set of codes to serve the quality assessment visualization needed for establishing the RNA-Seq data analysis experiment. Additionally, we performed comprehensive differential gene expression analysis, presenting descriptive methods to interpret the RNA-Seq data. For implementing alternative splicing and differential exons usage analysis, we improved the performance of the Bioconductor package DEXSeq by defining the open reading frame of the exonic regions, which are differentially used between biological conditions due to the alternative splicing of the transcripts. Furthermore, we present a new methodology to analyze the differentially expressed long non-coding RNA, by finding the functional correlation of the long non-coding RNA with neighboring differential expressed protein coding genes. Thus, we obtain a clearer view of the regulation mechanism, and give a hypothesis about the role of long non-coding RNA in gene expression regulation. Keywords: RNA-Seq; Differential Gene Expression (DGE); Alternative splicing; Differential Exon Usage (DEU); long non-coding RNA (lncRNA).; RNA-Seq; diferenciální genová exprese (DGE); alternativní splicing; diferenciální použití exonů (DEU); dlouhá nekódující RNA (lncRNA) Available in a digital repository NRGL
Transkriptomická charakterizace pomocí analýzy RNA-Seq dat

Vysoce výkonné sekvenční technologie produkují obrovské množství dat, která mohou odhalit nové geny, identifikovat splice varianty a kvantifikovat genovou expresi v celém genomu. Objem a složitost dat ...

Abo Khayal, Layal; Babula, Petr; Lexa,, Matej; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Příprava grafenu a výzkum jeho fyzikálních vlastností
Procházka, Pavel; Rezek, Bohuslav; Kalbáč,, Martin; Dub, Petr
2018 - Czech
Tato dizertační práce je zaměřena na výrobu grafenových vrstev metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD) a jejich využití při výrobě a charakterizaci vlastností polem řízených tranzistorů. Teoretická část práce se převážně zabývá různými způsoby výroby grafenových vrstev a měřením jejich transportních vlastností. V experimentální části je nejdříve zkoumán růst polykrystalické struktury grafenu a jednotlivých grafenových zrn o velikosti až 300 m. Dále byl proveden růst grafenu na atomárně hladkých měděných substrátech, které byly vyrobeny za účelem zvýšení kvality grafenu. Následně byly z vytvořených vrstev vyrobeny polem řízené tranzistory a měřeny jejich transportní vlastnosti. Poslední dvě kapitoly se zabývají dopováním grafenu galliovými atomy a rentgenovým zářením. Zatímco během depozice galliových atomů na povrch grafenu dochází k jeho dopování vlivem přenosu náboje z gallia, ozáření grafenového polem řízeného tranzistoru rentgenovým svazkem vyvolává v dielektrické vrstvě ionizaci kladně nabitých defektů, které elektrostaticky grafenovou vrstvu dopují. This doctoral thesis is focused on the preparation of graphene layers by Chemical Vapor Deposition (CVD) and their utilization for fabrication and characterization of field effect transistors. The theoretical part of the thesis deals with different methods of graphene production and measurement of its transport properties. In the first part of the experimental section the growth of polycrystalline graphene and individual graphene crystals with sizes up to 300 m is investigated. Further, graphene layer was also grown on an atomically flat copper foils, which were fabricated in order to achieve the growth of graphene of higher quality. Subsequently, the transport properties of field effect transistors produced from the grown layers were measured. The last two chapters deal with a doping of graphene layer by gallium atoms and X-ray radiation. Whereas the deposition of gallium atoms on the graphene surface causes chemical doping of graphene layer by charge transfer, X-ray irradiation of graphene field effect transistors induces the ionization of positively charged defects in dielectrics, which electrostatically dope a graphene layer. Keywords: CVD grafen; grafenová zrna; polem řízený tranzistor; transportní vlastnosti; atomárně rovné fólie; dopování grafenu; CVD graphene; graphene crystals; field effect transistor; transport properties; atomically flat foils; graphene doping Available in a digital repository NRGL
Příprava grafenu a výzkum jeho fyzikálních vlastností

Tato dizertační práce je zaměřena na výrobu grafenových vrstev metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD) a jejich využití při výrobě a charakterizaci vlastností polem ...

Procházka, Pavel; Rezek, Bohuslav; Kalbáč,, Martin; Dub, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases