Number of found documents: 6130
Published from to

Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}
ČONDLOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}

ČONDLOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Friction Modification within Wheel-Rail Contact
Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
2018 - English
Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem práce bylo objasnit vliv aplikovaného množství a složení těchto látek na adhezi v kontaktu. Hlavní pozornost byla věnována zejména potencionálním hrozbám souvisejících s kriticky nízkou adhezí, která může nastat po aplikaci těchto látek. Experimentální studium probíhalo v laboratorních i reálných podmínkách, konkrétně v tramvajovém provozu. V případě laboratorních experimentů byl využit komerční tribometr a dvoudiskové zařízení umožňující simulovat průjezd vozidla traťovým obloukem. Kromě samotné adheze bylo při experimentech sledováno také opotřebení a míra hluku. Výsledky ukázaly, že maziva pro temeno kolejnice jsou schopna poskytovat požadované třecí vlastnosti, nicméně jejich chování je silně závislé na aplikovaném množství. V případě předávkování kontaktu dochází ke kriticky nízkým hodnotám adheze, které vedou k výraznému prodloužení brzdné dráhy. V případě modifikátorů tření bylo ukázáno, že chování těchto látek je výrazně ovlivněno odpařováním základního média. Výsledky také ukázaly, že nadměrné množství částic pro modifikaci tření může způsobit kriticky nízké hodnoty adheze. U obou výše zmíněných typů produktů byl prokázán pozitivní vliv na míru opotřebení a míru poškození povrchu, zatímco významná redukce hluku byla dosažena pouze v případech, kdy došlo ke značnému poklesu adheze. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro další výzkumné aktivity v této oblasti. This dissertation thesis deals with an experimental study of top-of-rail products, specifically top-of-rail lubricants and friction modifiers, which are applied into the wheel-rail contact to optimize adhesion and reduce noise. The main goal of this thesis was to clarify the effect of the applied quantity and chemical composition of top-of-rail products on adhesion. The main attention was paid to low adhesion issues, associated with the application of these products, because low adhesion can result in traction and braking difficulties. This experimental study was conducted in both the laboratory and real conditions where a light rail system was utilized. In the case of laboratory investigations, a commercial tribometer and a twin-disc machine, enabling to achieve typical curve conditions, were employed. Apart from adhesion, wear and noise were analysed during the experiments. The obtained results showed that top-of-rail lubricants are able to provide a beneficial friction behaviour but their performance is strongly affected by the applied quantity. When the contact was overdosed with a top-of-rail lubricant, then a critically low adhesion resulting in a significant extension of braking distance was observed. In the case of friction modifiers, it was revealed that evaporation of base medium considerably changed a friction behaviour of these substances. Besides this, it was investigated that a high content of particles for friction modification can cause low adhesion issues. In general, it was observed that both types of top-of-rail products are able to significantly reduce wear and surface damage, while it seems to be difficult to achieve a significant reduction of noise without the impact on traction and braking capabilities. At the end of the present thesis, some future research steps in this area are recommended. Keywords: Wheel-rail tribology; top-of-rail lubricant; friction modifier; adhesion; traction; braking; wear; Tribologie kontaktu kola a kolejnice; mazivo pro temeno kolejnice; modifikátor tření; adheze; trakce; brzdění; opotřebení Available in a digital repository NRGL
Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a ...

Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení
Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
2018 - English
Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o nezanedbatelné velikosti, manuální analýza by byla časově náročná a neefektivní Za účelem urychlení analýzy obrazů získaných pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie je v této práci navržena metodika automatizované interpretace kvantitativních fázových obrazů pomocí strojového učení s učitelem. Kvantitativní fázové obrazy umožňují extrakci parametrů charakterizujících distribuci suché hmoty v buňce a poskytují tak cennou informaci o buněčném chování. Cílem této práce je navrhnout metodologii pro automatizovanou klasifikaci buněk při využití této kvantitativní informace jak ze statických, tak z časosběrných kvantitativních fázových obrazů. Navržená metodika byla testována v experimentech s živými buňkami, jimiž byla vyhodnocena výkonnost klasifikace a významnost parametrů získaných z kvantitativních fázových obrazů. This work deals with the interpretation of the quantitative phase images gained by coherence-controlled holographic microscopy. Since the datasets of quantitative phase images are of substantial size, the manual analysis would be time-consuming and inefficient. In order to speed up the analysis of images gained by coherence-controlled holographic microscopy, the methodology for automated interpretation of quantitative phase images by means of supervised machine learning is proposed in this work. The quantitative phase images enable extraction of valuable features characterizing the distribution of dry mass within the cell and hence provide important information about the live cell behaviour. The aim of this work is to propose a methodology for automated classification of cells while employing the quantitative information from both the single-time-point and time-lapse quantitative phase images. The proposed methodology was tested in the experiments with live cells, where the performance of the classification was evaluated and the relevance of the features derived from the quantitative phase image was assessed. Keywords: digital holographic microscopy; quantitative phase image; supervised machine learning; cell classification; digitální holografická mikroskopie; kvantitativní fázový obraz; strojové učení s učitelem; klasifikace buněk Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení

Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních ...

Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces
Sakai, Kazumi; Glovnea, Romeo; Gonçalves, David; Křupka, Ivan
2018 - English
Tato disertační práce se zaměřuje na studium závislosti mezi reakčním momentem ložiska mazaného plastickým mazivem s lithným mýdlem a vlastnostmi maziva, jako například tloušťka vytvářeného mazacího filmu, jeho reologie, struktura zpevňovadla, trakční vlastnosti či vliv topografie povrchu. Typ maziva poskytujícího nižší odpor závisí na podmínkách provozu ložiska, zejména rychlosti. Chování mazacího filmu za nízkých rychlostí má vliv na reakční moment ložiska v nízkých rychlostech. Mez toku a trakční chování koreluje s momentem ložiska za vysokých rychlostí. Schopnost zpevňovadla vstupovat do kontaktu má vliv na tloušťku filmu, vzhled kavitační oblasti na výstupu kontaktu a chování hladovění. Důvod vstupu zpevňovadla do kontaktu je jeho chemická struktura. Vysoká polárnost hydroxylových sloučenin zpevňovadla podporuje jeho vtažení kontaktními povrchy. Mazivo s nejvyšší polaritou prokázalo na površích obsahujících denty nejčastější vstup do prostoru dentů. Na základě předchozích pozorování je navržen popis principu mechanismu mazání. In this dissertation thesis, radial ball bearing torque tendency was evaluated with Li type greases, considering base oil and thickener dependence. Analyses of the reason why each grease formulation provides the different bearing torque were conducted considering comprehensive grease properties, such as rheological parameter and thickener structure and friction and film thickness behaviors of EHL films. Observation of EHL film thickness measured by colorimetric interferometry has enabled detailed insight into the behavior of grease within smooth and dented surfaces. Investigating grease film thickness behaviors on non-smooth surfaces and discussing the influence on the bearing torque were novel approaches in this field. It was found that the film thickness behaviors seem to have a relationship with bearing torque at low rotation speeds and the yield stress and traction behaviors correlated with the bearing torque values at high rotation speed conditions. It was observed that the grease thickener entrainments to the contact areas influence on the film thickness at low speed and track pattern formations at the downstream of the contact areas, and starvation behaviors. The reason of the thickener entrainments exists on the chemical structure of thickeners. The high polarity of the hydroxyl group of the thickener promotes the entrainments to the contact surfaces. On the dented surfaces, the grease with the highest polarity showed the frequent entrainments to the dent areas. The obtained findings could be significant knowledge for the development of advanced greases featuring energy-saving performance of machine parts. Keywords: Grease; thickener; bearing torque; film thickness; colorimetric interferometry; surface texturing; EHL; Plastické mazivo; zpevňovadlo; třecí moment ložiska; tloušťka mazacího filmu; kolorimetrická interferometrie; cílená modifikace topografie povrchu; EHL Available in a digital repository NRGL
Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces

Tato disertační práce se zaměřuje na studium závislosti mezi reakčním momentem ložiska mazaného plastickým mazivem s lithným mýdlem a vlastnostmi maziva, jako například tloušťka vytvářeného mazacího ...

Sakai, Kazumi; Glovnea, Romeo; Gonçalves, David; Křupka, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vytváření nanostruktur na površích pených látek hybridními metodami
Rudolfová, Zdena; Mikulík, Petr; Horová, Ivana; Kolíbal, Miroslav
2018 - Czech
Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových (převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových oxidů, které jsou při kontaktu s různými chemickými látkami (ať už kyselými nebo zása- ditými) velmi reaktivní a mění tak povrchové vlastnosti GaAs. Proto je studium těchto vlastností klíčové pro pochopení reaktivity GaAs povrchu na koloidní roztok kovových nanočástic, ze kterého se tyto nanočástice na povrch nanáší. Jsou diskutovány možnosti leptání a pasivace GaAs povrchu za účelem zajištění stability povrchu při nanášení ko- loidních nanočástic. Dále byl zkoumán vliv adhezních polymerů nanesených na povrch GaAs na množství nanočástic přichycených na povrch po ponoření substrátu do koloid- ního roztoku. Pro objektivní zhodnocení homogenity rozmístění nanočástic na povrchu byla vytvořena metoda pracující na principu Voroného mozaiky. Díky této metodě lze ob- jektivně srovnávat adhezi nanočástic na různě modifikované povrchy. Dále lze analyzovat anizotropie nanočástic na povrchu, tedy, zda je homogenita ve všech směrech stejná, či zda je pozorovatelná určitá směrovost. Dalším zaměřením této práce je analyzovat možnosti, jak zlaté koloidní nanočástice nanést na GaAs výběrově, tedy pouze na předem určená místa. Tato místa byla určena pomocí expozice svazkem nabitých částic. This thesis deals with the study of GaAs surface properties and with methodology of metal (mainly gold) nanoparticles deposition on GaAs substrate. GaAs has complicated surface oxides structure, which are very reactive when exposed to various chemicals (both acids and alkalines) and therefore they change GaAs surface properties. That is why the study of this properties is crucial for understanding of GaAs surface reactions on metal particles colloidal solution, from which the nanoparticles are deposited on the surface. The possibilites of GaAs surface etching and passivation are discussed. These should lead to surface stability enhancement during colloidal nanoparticles deposition. There was also studied the influence of adhesive polymer monolayer grown on GaAs substrate to the amount of nanoparticles deposited to the surface after substrate immersion into colloidal solution. This thesis concentrates on analyzing of methods, how the gold colloidal nanoparticles can be deposited selectivelly, only to defined areas. The areas were defined using charged particle beam. Keywords: GaAs; leptání; koloidní nanočástice; výběrové nanášení; elektronová expozice; Voroného mozaika; GaAs; etching; colloidal nanoparticles; selective deposition; electron exposition; Woronoi mosaic Available in a digital repository NRGL
Vytváření nanostruktur na površích pených látek hybridními metodami

Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových (převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových oxidů, které jsou při kontaktu ...

Rudolfová, Zdena; Mikulík, Petr; Horová, Ivana; Kolíbal, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší požární bezpečností
Máca, Josef; Paidar,, Martin; Studničková, Marie; Sedlaříková, Marie
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá studiem kapalných elektrolytů pro lithno iontové akumulátory. Jsou sledovány elektrické a fyzikální vlastnosti aprotických elektrolytů a to s ohledem na zvýšení jejich požární bezpečnosti. Byly zkoumány bezvodé rozpouštědla a jejich směsi, jak běžně používaný v lithno iontových akumulátorech, tak i nová rozpouštědla s vyšším požární odolností. Mezi běžné rozpouštědla používané v elektrotechnické praxi jsou směsi propylenkarbonátů a ethylenkarbonátu. Jako nové rozpouštědla byl použit sulfolan a dimethylsulfon. V druhé části práce byl zkoumán vliv retardérů hoření, na bázi fosforu jako aditiv do elektrolytů. V poslední části práce je pojednáno o iontových kapalinách a jejich možného využití v lithno inotových akumulátorech. Dissertation thesis is focused on study of liquid electrolytes for lithium ion batteries. The electrical and physical properties of aprotic electrolytes are observed. The main goal is to increase the fire safety of the batteries. An anhydrous solvents and there blends was investigated. The common used solvents mixtures and new low flammable solvents were used. The common used solvents were used propylene carbonate, ethylene carbonate and others. The new solvents were sulfolane and dimethyl sulfone. In the second part of the work the phosphor base flame retardants as additive in electrolytes was investigated. The last part deals with ionic liquids and there possible use as electrolyte in lithium ion batteries. Keywords: aprotické elektrolyty; požární bezpečnost; sulfolan; retardéry hoření; iontové kapaliny; aprotic electrolytes; fire safety; sulfolane; flame retardants; ionic liquids Available in a digital repository NRGL
Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší požární bezpečností

Disertační práce se zabývá studiem kapalných elektrolytů pro lithno iontové akumulátory. Jsou sledovány elektrické a fyzikální vlastnosti aprotických elektrolytů a to s ohledem na zvýšení jejich ...

Máca, Josef; Paidar,, Martin; Studničková, Marie; Sedlaříková, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Zpracování, gelace a charakterizace atelokolagenu
Zubal, Lukáš; Podzimek,, Štěpán; Migliaresi, Claudio; Vojtová, Lucy
2018 - English
Předkládaná disertační práce se zabývá charakterizací, zpracováním a gelací rozpustného kolagenu. Literární rešerše shrnuje postavení kolagenu na trhu s transplantáty, jeho aplikace a jednotlivé typy kolagenu. Detailně jsou rozebrány jednotlivé metody charakterizace rozpustného kolagenu a způsoby jeho gelace. Experimentální část je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola experimentální části se zabývá rozpouštěním a gelací rozpustného kolagenu v natlakované CO2 atmosféře. Proti jiným podobným metodám, metoda pracuje na poměrně nízkém tlaku (do 0.9MPa) a je bezpečná z pohledu denaturace kolagenu neboť funguje za nízké teploty blízké 0°C. Tímto způsobem mohou být průhledné gely, obsahující velmi tenká vlákna kolagenu, vytvořeny mnohem rychleji než za použití konvenčních metod. Rychlost gelace a transparentnost dává konceptu potenciál v oblasti oftalmologie a měla by přinést podstatné výhody pro injektovatelné produkty, vytváření mikro kuliček a 3D tisk. Druhá část popisuje unikátní charakterizaci rozpustného kolagenu v nativním stavu pomocí metody průtokové frakcionace s víceúhlovým rozptylem světla (AF4-MALS). Získaná molekulová hmotnost (při nejvyšší detekované koncentraci) odpovídá předpovězené hmotnosti a nativní i denaturovaný kolagen lze snadno rozeznat v konformačním grafu. Tato nová metoda poskytuje konzistentní a stabilní výsledky ve srovnání s ostatními zavedenými metodami. Metoda může být použita pro optimalizaci kvality výtěžků během výroby rozpustného kolagenu, nebo pro citlivou detekci denaturace během zpracování kolagenu. Proposed thesis deals with the characterization, processing and gelling of soluble collagen. A literature review summarizes position of collagen at the transplant market, explains its application and describes different types of collagen. Various methods of characterization of soluble collagen are analysed in detail and different ways of its gelation are thoroughly discussed. The experimental part is divided into two sections. The first section of experimental part deals with the dissolution and gelation of soluble collagen in pressurized CO2 atmosphere. Compared to the other similar methods, our method operates in a relatively low pressure (up to 0.9MPa) and and low temperatures (close to 0°C) that does not denature soluble collagen (works at low temperatures). This method can be used for fast formation of transparent gels containing very thin fibers. Speed of gelation and transparency of gels give a new potential to the concept of ophthalmology and should bring significant benefits to injectable products, creating microspheres and 3D printing. The second section describes the unique characterization of soluble collagen in native state by Asymmetric Flow Field Flow Fractionation - Multi Angle Light Scattering (AF4-MALS) method. The obtained molar mass perfectly fits the expected molar mass. Native and denatured collagen can readily be identified on the conformational graph. This new method provides stable and consistent results in comparison with other established methods. AF4-MALS method can be used either to optimize yields and purification during the production of soluble collagen or for sensitive detection of collagen denaturation during processing. Keywords: Soluble collagen; atelocollagen; Field Flow Fractionation; Multi Angle Light Scattering; molar mass; radius of gyration; gelation; self-assembly; Rozpustný kolagen; atelocollagen; průtoková frakcionace; víceúhlový rozptyl světla; molarní hmontnost; gyrační poloměr; gelace; samouspořádávaní Available in a digital repository NRGL
Zpracování, gelace a charakterizace atelokolagenu

Předkládaná disertační práce se zabývá charakterizací, zpracováním a gelací rozpustného kolagenu. Literární rešerše shrnuje postavení kolagenu na trhu s transplantáty, jeho aplikace a jednotlivé typy ...

Zubal, Lukáš; Podzimek,, Štěpán; Migliaresi, Claudio; Vojtová, Lucy
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů
Kratochvíl, Jiří; Mikeš, Josef; Martišek, Dalibor; Procházková, Jana
2018 - Czech
Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) nebo pomocí současných 3D skenerů. Získaná mračna bodů jsou pak využívána v široké škále odvětví lidské činnosti, jako například strojní či reverzivní inženýrství, rapid prototyping, biologie, nukleární fyzika nebo virtuální realita. Tato disertační práce přispívá k vývoji metod pro detekci bodů na specifických rysech v mračnu bodů, což se v anglické literatuře označuje pojmem feature detection. Dále k vývoji metod jejich vizualizací prostřednictvím prokladu křivek, také známé pod pojmeme curve fitting. Feature, či specifický rys, je významná část objektu, kterou se snažíme popsat matematickým modelem (např. rovinou, přímkou či křivkou). Obzvláště body na ostrých hranách jsou pro současné metody problematické, a proto se věnujeme jejich detekci. V~disertační práci je popsán nový algoritmus, který automaticky a s velkou přesností určuje tyto body. Jejich vizualizace je potom zajištěna proložením křivkou, kde byla doplněna nová metoda váhování pro přesnější výsledky. Všechny navržené postupy byly otestovány na reálných datech a srovnány s dosavadními publikovanými metodami. The point cloud is an unorganized set of points with 3D coordinates (x, y, z) which represents a real object. These point clouds are acquired by the technology called 3D scanning. This scanning technique can be done by various methods, such as LIDAR (Light Detection And Ranging) or by utilizing recently developed 3D scanners. Point clouds can be therefore used in various applications, such as mechanical or reverse engineering, rapid prototyping, biology, nuclear physics or virtual reality. Therefore in this doctoral Ph.D. thesis, I focus on feature detection and visualization in a point cloud. These features represent parts of the object that can be described by the well--known mathematical model (lines, planes, helices etc.). The points on the sharp edges are especialy problematic for commonly used methods. Therefore, I focus on detection of these problematic points. This doctoral Ph.D. thesis presents a new algorithm for precise detection of these problematic points. Visualization of these points is done by a modified curve fitting algoritm with a new weight function that leads to better results. Each of the proposed methods were tested on real data sets and compared with contemporary published methods. Keywords: počítačová grafika; mračno bodů; PCL; LIDAR; ostré hrany; feature; detekce; vizualizace; region growing; segmentace; triangulace; filtrování; curve fitting; prokládání křivek; computer graphics; point cloud; PCL; LIDAR; sharp feature; feature; detection; visualization; region growing; segmentation; triangulation; filtration; curve fitting Available in a digital repository NRGL
Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů

Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light ...

Kratochvíl, Jiří; Mikeš, Josef; Martišek, Dalibor; Procházková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2018

NÁVRH METODIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V DISTRIBUCI V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ
Kopčáni, Juraj; Dostál, Petr; Čambál, Miloš; Urbánek, Jiří; Jurová, Marie
2018 - Czech
Abstrakt V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou vhodnou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohli vykonávat distribuci. Následně byly přiřazeny jednotlivé váhy důležitosti k daným kritériím. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byly použity metody vícekriteriálního rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterých má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí. Abstract At present, more and more demands are placed on the quality and the speed of transport of products and goods from manufacturers to suppliers and then to the end customer. This requires a lot of knowledge and experience in planning, purchasing, production and distribution. In all activities and at all levels of the organization, it is important to properly and timely to decide how to proceed in order to ensure maximum customer satisfaction at minimum cost to the company. To ensure speed and quality of distribution, it is necessary to focus on the logistics of circulatory systems. This includes both information and communication flow, and the supply, storage, transport, handling and packaging. To ensure all these services efficiently, quickly and on time, it is advisable that the company has to have developed appropriate methodology for the given process. The main aim of the doctoral thesis is to design a methodology for management decisions in the distribution area. Properly chosen methodology of distribution can help to speed up the movement of the product from the supplier to the customer or from the manufacturer to the customer, but ultimately to reduce the overall distribution costs. When deciding on the choice of distribution channel, processes and knowledge of European legislation in relation to the logistics and transport management in the Czech Republic are also important. The data collection and processing, under which the analysis of the current situation was carried out, were the bases for the methodology design. The basic criteria for selection of the companies that could make the distribution were set by another method. Subsequently, the weights of importance were assigned to the given criteria. In the final decision for the selection of the distribution company, methods of multi-criteria decision-making were used. The thesis was developed on the basis of theoretical research and practical experience in businesses in the solved area. Objectives to be achieved: The aim of the doctoral thesis is the methodology design of managerial decision making in the European distribution area. Keywords: Logistika; metodika; manažerské rozhodování; volba distribuce; distribuce; uspokojení zákazníka; nové přístupy; Logistics; methodology; managerial decision making; the choice of distribution; distribution; customer satisfaction; new approaches Available in a digital repository NRGL
NÁVRH METODIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V DISTRIBUCI V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

Abstrakt V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a ...

Kopčáni, Juraj; Dostál, Petr; Čambál, Miloš; Urbánek, Jiří; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi
Bačíková, Alžběta; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA; Pospiszyl, Tomáš; Cenek, Filip
2018 - Czech
Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k sebereflexivním formám. Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v autorských videích. The Dissertation titled Documentary Approaches in Contemporary Fine Art Moving Image focuses on the practical and theoretical research of documentary approaches to videos and films in the art field. It notices especially the self-reflexive strategies as a consequence of critical approach towards the medium itself and lack of belief in its ability to mediate reality or truth. Attempts to convey reality by audiovisual means are accompanied by the reflection of the way this happens. The Dissertation also reflects on the uncertain relation between the documentary and truth, which has been described in art by the artist and theoretician Hito Steyerl. The examined artworks were made in the period between the beginning of 21st century, when the documentary turn was reflected intensively, and the present time. The selection of examples was strongly influenced by the local study of Israeli art in The Video Archive of the Center for Contemporary Art in Tel Aviv. Motives of conflict, violence and trauma resonating in studied videos and films influenced further selection and analysis of the authors’ documentary methods from a different context. In the selected works I can see particularly various forms of alienation effects and self-reflexive approaches. Using these procedures the artists highlight the constructedness of the audiovisual work and the way it was produced. Recurring formal principles have been stated. Reenactment of real events, revealing the way the work was produced or the artist’s position in the production process; these strategies indicate the uncertain relationship between the documentary work and reality. In the frame of these tendencies also reevaluation of the observational documentary strategies as something seemingly opposite to self-reflexive strategies is reviewed. Theoretical outcomes are continuously accompanied by author’s own art projects concentrated around the form of documentary portrait and its (de)construction. They experiment with the formal principles analyzed on a theoretical level. Keywords: dokument; dokumentarismus; videoart; film; video; dokumentární obrat; sebereflexivita; reinscenace; konflikt; trauma; obrazy násilí; dokumentární nejistota; Hito Steyerl; documentary; documentarism; video art; film; video; documentary turn; self-reflexivity; reenactment; conflict; trauma; images of violence; documentary uncertainty; Hito Steyerl Available in a digital repository NRGL
Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi

Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech ...

Bačíková, Alžběta; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA; Pospiszyl, Tomáš; Cenek, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases