Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 256282
Published from to

Energetické využití jaderné fúze
Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
2018 - Czech
Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota paliva a vysoký energetický tok. Tyto rysy implikují nevyčerpatelné a globálně dostupné zásoby paliva, vysoce ekologickou výrobu elektřiny s nulovými emisemi CO2, inherentní jadernou bezpečnost, recirkulaci výkonu ohřevu paliva, nízkou životnost jaderných komponent a vznik sekundárně aktivovaných radioaktivních odpadů. Vliv fúzních elektráren na životní prostředí bude srovnatelný s vlivem obnovitelných zdrojů energie a při započtení externích nákladů se fúzní elektrárny mohou stát jedním z ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů energie. Specifickým rysem fúzní energetiky bude ohřev paliva na vysoké teploty a související recirkulace výkonu ohřevu snižující dopad ohřevu paliva na výstupní výkon elektráren. V práci jsou odvozeny analytické rovnice popisující vliv ohřevu paliva na čistou účinnost výroby elektrické energie. Experimentální část práce popisuje vývoj prototypu radiačně a teplotně odolných Hallových senzorů pro fúzní energetické reaktory. Prototyp byl testován a následně schválen pro měření ustáleného magnetického pole mezinárodního fúzního reaktoru ITER.According to the plan of the European Union and other world powers, the first fusion power plant should be put into operation by 2050. The key features of future fusion energy, the light chemical elements fuelling, high fuel temperature, and high heat and neutron loading of the fusion reactors, imply inexhaustible and globally available fuel reserves, high ecological and CO2 emission-free electricity generation, inherent nuclear safety, heating power recirculation, low lifetime of nuclear components, and the generation of secondary activated radioactive waste. The environmental impact of fusion power plants will be comparable to the impact of renewable resources and, with the inclusion of external costs, fusion power plants can become one of the most economically advantageous energy sources. A specific feature of fusion power plants will be a fuel heating to high temperatures. The power recirculation will reduce the impact of the fuel heating on the output power of fusion power plants, and analytical equations describing the influence of the fuel heating including the recirculation on the net efficiency of power generation are derived. The experimental part describes the development of the prototype of radiation and temperature resistant Hall sensors for fusion power reactors. The prototype has been tested and subsequently approved for measuring a steady-state magnetic field of the ITER international fusion reactor. Keywords: jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER; Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER Available at various departments of the ČVUT.
Energetické využití jaderné fúze

Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, ...

Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rohanské nábřeží
Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, z nichž vychází následná studie. Diplomní projekt je zaměřen detailněji na jeho vybranou část. Jedná se o soubor staveb a veřejných prostranství v pokračující ose ulice K Olympiku a jí protínající pěší koridor, tedy hlavní pěší trasu ve směru od metra linky B Invalidovna směrem do řešeného území. Návrh ukazuje jednu z možností řešení zástavby území ve vazbě na řeku Vltavu s důrazem na prostupnost území a vytvoření soustavy veřejných prostor s orientací na řeku. Součástí výsledného návrhu je výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů a skladby druhové zeleně.The aim of the diploma thesis is architectural-urban study of the Rohan embankment in the cadastral area of Karlin in Prague. The pre-diploma project was mainly focused on surveys, research and analysis of this wast location which led to a follow-up study. The diploma thesis is focused on chosen part of location in closer detail. This is set of buildings and public spaces in the continuing axis of K Olympiku street and its intersecting pedestrian corridor - the main pedestrian route in the direction from the Invalidovna B line station to the area of the study. The proposal shows one of the possible solutions of the built-up area in relation to the Vltava river, with an emphasis on the permeability of the territory and creation of a system of public areas with a river orientation. Part of the resulting proposal is the selection of street furniture, lighting, surfaces and generic green. Keywords: Praha,Karlín,řeka Vltava,Rohanské nábřeží,Rohanský ostrov,urbanismus,urbanistická studie,veřejný prostor,parter,náměstí; Prague,Karlin,Vltava river,Rohan embankment,Rohan isle,urbanism,urban study,public space,parter,square Available at various departments of the ČVUT.
Rohanské nábřeží

Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy ...

Kaplan Ivan; Frančeová Nikol; Valouch Klement
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Hostivař
Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil požadavky rodiny. Objekt je součastí řadové zástavby, která je navržena na srovnaném vyvýšeném terénu. Rodinný dům tvoří jednoduchá hmota. Na jih jsou dvě terasy, které otevírají objekt do ulice. Ze severo západu je obklopen malou svažující se zahradou.The main goal of the Bachelor's thesis is designing a house for a specified family of four. The building plot is situated in Prague Hostivar; formerly being a gardening centre. The proposed lay out of the house meets the requirements of the family. It is integrated within an area of row houses which is located at a flattened and elevated terrain. The house is constructed using simple matter. There are two terraces to the south which open the building towards the street. It is surrounded by a small downhill garden from the north-west side. Keywords: architektonická studie,rodinný dům Hostivař,bakalářská práce; family house Hostivař,Bachelor thesis Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům Hostivař

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil ...

Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě
Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
2018 - Czech
Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých Diameter zpráv simulující rozhraní 3GPP Gx a Rx dle Release 10 sítě IMS. Takto navržené scénáře na zvolené platformě dále zrealizujte.Diameter interface simulation on an open-source platform in an IMS network.Familiarize with capabilities of open-source platforms and APIs applicable to mobile network industry. Create a simulation model including documentation of 3GPP Gx and Rx interface. Keywords: Diameter,Gx rozhraní,Rx rozhraní,PCRF; Diameter,Gx interface,Rx interface,PCRF Available at various departments of the ČVUT.
Simulace Diameter rozhraní IMS sítě na open-source platformě

Nastudujte možnosti open-source platforem a API dostupných pro použití v mobilních sítích a tyto vzájemně porovnejte. Pro zvolenou platformu vypracujte simulační scénáře na úrovni jednotlivých ...

Pravda Ivan; Krbec Tomáš; Kozák Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR
Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
2018 - Czech
Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému vybavení použitého mikropočítače Raspberry a připojením komponent (LCD a klávesnice) přes jeho GPIO sběrnici. Následně naprogramuji a v této práci popíšu jeho uživatelské rozhraní.The aim of this work is to design and construct a prototype of a device independently able to perform the function of a converter or radio access point (hotspot) in D-STAR radio amateur service. It should be controlled with a small keyboard and display. I will describe the function of D-Star system in first part. Then I will describe the connection with GPIO of raspberry computer and creating of user interface of this device. Keywords: D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,klávesnice; D-Star,Converter,Radio,Transmitter,Hotspot,Python,GPIO,LCD,Keyboard Available at various departments of the ČVUT.
Převaděč radioamatérské služby v systému D-STAR

Cílem této práce je navrhnout zařízení schopné samostatně pracovat jako přístupový bod v systému D-Star. Nejdříve popíšu topologii systému a jeho základní vlastnosti. Poté se budu věnovat programovému ...

Troller Pavel; Kolář Petr; Císař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Conjugata - aplikace pro cvičení časování sloves - frontend
Křikava Filip; Sedlák Matěj; Kroha Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj uživatelského rozhraní aplikace pro výuku a procvičování časování sloves v cizích jazycích. Konkrétně v této verzi se věnujeme španělštině. Vytvořená aplikace umožňuje dva režimy testování (jednoduchý a složitější) a tři režimy zadávání odpovědí. Konkrétně výběr z pěti tvarů slovesa, skládání slovesa z několika písmen a psaní slovesa na telefonní klávesnici. Dále nabízí statistiku uživatelových odpovědí a vytvá-ření zadání na míru konkrétního uživatele. Aplikaci mohou využívat uživatelé s různými znalostmi španělského jazyka díky tomu, že aplikace umožňuje vý-uku a možnost zvolit si konkrétní kategorie sloves k procvičení. Tato práce spolupracuje s Petrem Polívkou(student FIT), který dělá backend aplikace.Bachelors thesis focuses on user interface guidelines and application development for education and practise of foreign languages verb conjugation. We dedicate this version to spanish. Our application provides two testing modes (easy and challenging) and three answer input options. Concretely selection from five verb forms, combining letters to create the verb and writing the verb out from the keyboard. Furthermore, it offers user performance statistics and building unique test for individual users. This application is for users with miscellaneous levels of spanish language knowledge thanks to availability to choose verb categories, which user wants to learn and practice. This thesis collaborates with Petr Polivka's thesis (student FIT), who is making this applications backend. Keywords: vývoj mobilní aplikace,Android,frontend,uživatelské rozhraní,výuka,španělština,Java; mobile application development,Android,frontend,user interface,learning,spanish,Java Available at various departments of the ČVUT.
Conjugata - aplikace pro cvičení časování sloves - frontend

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj uživatelského rozhraní aplikace pro výuku a procvičování časování sloves v cizích jazycích. Konkrétně v této verzi se věnujeme španělštině. Vytvořená ...

Křikava Filip; Sedlák Matěj; Kroha Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Android aplikace DayWork.cz: implementace aplikace pro pracovníky
Pergl Robert; Sousedík Michal; Blizničenko Jan
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dvou modulů mobilní aplikace určené pro operační systém Android, sloužící k hledání brigád Daywork.cz. Zejména pak implementací modulu, který budou využívat zájemci hledající možnosti dočasného přivýdělku. Jedná se o zobrazení dostupných brigád, úpravy pracovníkova profilu či filtru zobrazovaných brigád. Práce taktéž obsahuje návrh a implementaci modulu sloužícího ke komunikaci a synchronizaci zpráv mezi pracovníkem a firmou. Výsledkem práce je funkční řešení obou modulů, které jsou zapracovány do aplikace vytvořené v paralelně řešené bakalářské práci.This bachelor thesis deals with development of two different modules in mobile application for operating system Android, which helps people with their quest to find a perfect part time job. First part is especially about implementation of a module which will be used by users who are looking for a job. I will mainly deal with the displaying of a various part time jobs offer, editing current user profile and his filter. Thesis contains design and implementation of a complex chat module, which mediates communication between the worker and company. The result is a fully functional solution of both modules, which will be added into application created in parallel running bachelor thesis. Keywords: aplikace,brigáda,pracovník,modul,synchronizace,Daywork,chat; application,part time job,worker,mudule,synchronization,Daywork,chat Available at various departments of the ČVUT.
Android aplikace DayWork.cz: implementace aplikace pro pracovníky

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dvou modulů mobilní aplikace určené pro operační systém Android, sloužící k hledání brigád Daywork.cz. Zejména pak implementací modulu, který budou využívat ...

Pergl Robert; Sousedík Michal; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Monitoring sítě v cloudovém systému
Chludil Jiří; Beneš Petr; Latýn Robert
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. U každého útoku jsou popsány možnosti provedení, způsoby obrany a jejich možné následky. Následující sekce je věnována systémům IDS a IPS, jejich způsob ochrany a co ve skutečnosti svedou. V další části se již věnuji samotného softwaru Suricata, způsobu, jakým pracuje, jaké má konfigurační soubory a další. Je zde i vidět porovnání s konkurenčním systémem Snort. Po této části je vyhrazena sekce pro stručný popis systému Big Cloud, do kterého bude software Suricata integrován. Dále je popsáno, jak vypadá sběr záznamů uložených na jednotlivých virtuálních strojích, jakým způsobem se bude monitorovat software Suricata na virtuálních strojích a jak se budou ukládat záznamy do databáze. Po části s návrhem přichází oddíl, ve kterém je popsána instalace softwaru Suricata s postupy, jak správně software Suricata nakonfigurovat. Na závěr práce je uveden výsledek testování na systému Big Cloud. Je zde uvedeno a popsáno několik varovných hlášení, které se objevili během testování.The thesis is focused on network monitoring using the software Suricata. Attacks on web applications are covered in the beginning. Several attacks like SQL Injection and Cross-site scripting are discussed. Options for exploitation are described for each attack, defense options and their possible consequences also. The next section is dedicated to IDS and IPS systems; how they work and what they can provide. Next, there is a description of how the software Suricata works, what configuration files look like and many other topics. Here is also a comparison with the competitive software Snort. After this section, there is a brief description of the system Big Cloud. The goal of the practice part of the work is a deployment of the software Suricata on the system Big Cloud. Pictures are used to describe the integration. In the final section of the work, some logs from the software Suricata are presented. Here is also described how to collect records stored on individual virtual machines, how Suricata software will be monitored on virtual machines and how records will be stored in the database. After the suggestion section, there is a section describing the installation of Suricata software with procedures for configuring Suricata software correctly. At the end of the thesis, the result of Big Cloud testing is presented. Several warning messages that appeared during testing are listed and described. Keywords: Monitoring sítě,Cloudový systém,útoky na webové aplikace,IDS,IPS,Big Cloud,Suricata; Network monitoring,Cloud system,attacks on web applications,IDS,IPS,Big Cloud,Suricata Available at various departments of the ČVUT.
Monitoring sítě v cloudovém systému

Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. ...

Chludil Jiří; Beneš Petr; Latýn Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: transakce
Starý Jan; Tománek Jan; Starosta Štěpán
2018 - Czech
Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, který si klade za cíl vybudovat co možná nejjednodušší kryptoměnu. Práce do projektu přispívá návrhem struktury transakcí, jejich zabezpečením a validací. Součástí práce je i implementace navržených transakcí včetně jednoduché peněženky, která umí nové transakce vytvářet.This bachelor thesis aims to introduce how do transactions work in Bitcoin and Ethereum cryptocurrencies and also describe the inner structure of transactions. At the same time, cryptographic methods used in this domain are explained. This thesis is a part of the FITCOIN project. The effort of FITCOIN is to create a brand new cryptocurrency, which should be as simple as possible. The work contributes to the project by proposing a design of transactions, their security, and validation. Part of the thesis is the implementation of proposed transactions, including a simple wallet, which can create new transactions. Keywords: kryptoměna,transakce,Bitcoin,Ethereum,kryptografie; cryptocurrency,transaction,Bitcoin,Ethereum,cryptography Available at various departments of the ČVUT.
FITCOIN: transakce

Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí ...

Starý Jan; Tománek Jan; Starosta Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Virtuální historický průvodce - modul virtuální reality
Chludil Jiří; Pavlíková Helena; Pauš Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je součástí týmového projektu Virtuální historický průvodce. Cílem práce je návrh modulu aplikace pro virtuální realitu. Tento modul zobrazí městskou scénu rozmístěním 3D modelů budov. Jednotlivé modely jsou ukládány v databázi a práce řeší jejich efektivní zobrazování za různých podmínek. Aplikace dokáže zohlednit uživatelské vstupy a podle potřeby zobrazí modely v různých atmosférických podmínkách, například v noci, ráno, ve sněhu či za deště. Díky své interaktivitě může aplikace sloužit nejen jako výukový materiál vzdělávání v oblasti historie, ale může být přínosná i pro obory památkářství či tvorby her pro technologie VR.This bachelor thesis is a part of a team project called Virtual Historical Guide. The goal of this thesis is to design a prototype of a virtual reality module for this application. This module shall visualize a city scene by putting 3D models of buildings in space. The individual models are saved in a database and this thesis deals with their effective visualisation under under different settings. The application can take user input and according to it visualize the city under different atmospherical conditions, such as in night, morning, snowy, rainy and so on. The application is interactive and therefore can become a valuable education material in history lessons. It can also prove useful for cultural heritage architects or even for creating games for VR. Keywords: VR aplikace historický průvodce,vizualizace architektury,databáze 3D modelů domů,památková péče,Unity3D,virtuální realita; VR application historical guide,visualization of architecture,database of 3D models of houses,historical building preservation,Unity 3D,virtual reality Available at various departments of the ČVUT.
Virtuální historický průvodce - modul virtuální reality

Tato bakalářská práce je součástí týmového projektu Virtuální historický průvodce. Cílem práce je návrh modulu aplikace pro virtuální realitu. Tento modul zobrazí městskou scénu rozmístěním 3D modelů ...

Chludil Jiří; Pavlíková Helena; Pauš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases