Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 152210
Published from to

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Vávra, Martin
2018 - Czech
Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. Příspěvek se bude zabývat příležitostmi a omezeními, které jsou spojeny s archivací a sdílením dat v sociálních vědách. Důraz bude kladen na využívané standardy (pro metadata, zápis klíčových slov) a nástroje (řešení online databáze) a také na to, jak se skrze tyto standardy a nástroje rozvíjí celoevropský systém datových služeb v sociálních vědách. Czech Social Science Data Archive is now an established research infrastructure within the Czech Republic and also it is a part of the European research infrastructure through CESSDA organization. The presentation will address the opportunities and constraints associated with data archiving and sharing in the social sciences. Emphasis will be placed on used standards (for metadata, keywords) and tools (on-line database solution) and on how these standards and tools help to develop a pan-European system of data services in the social sciences. Keywords: archivace dat; sdílení dat; sociální vědy; data archiving; data sharing; social sciences; datové sklady; databázové systémy Available in the NTK library.
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu

Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. ...

Vávra, Martin
Národní technická knihovna, 2018

Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo
Myška, Matěj
2018 - Czech
Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní vývoj právní regulace. Pozornost je věnována identifikaci jednotlivých zájmů, které při jeho aplikaci mohou stát v kolizi. Druhá část se věnuje aktuální právní úpravě a identifikuje její problémy, zejména ve vztahu k online zveřejňování závěrečných prací. Poslední část navrhuje možná řešení těchto problémů. The paper presents a basic overview of the issue of providing access to theses from copyright’s perspective. The first part introduces the meaning and purpose of this copyright limitation as well as the development of legal regulation. Attention is paid to the identification of individual interests that might conflict due to its application. The second part deals with the current legislation and identifies its problems, especially the ones related to providing online access to theses. The last part proposes possible solutions to these problems. Keywords: závěrečné práce; zveřejňování online; právní regulace; theses; online publishing; legal regulation; autorské právo; vysoké školy Available in the NTK library.
Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo

Příspěvek podává základní přehled problematiky zveřejňování závěrečných prací z hlediska autorského práva. V první části je představen smysl a účel tohoto autorskoprávního omezení, jakož i dosavadní ...

Myška, Matěj
Národní technická knihovna, 2018

Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
Míšek, Jakub
2018 - Czech
Open data“ novelou autorského zákona (z. č. 298/2016 Sb.) došlo k úpravě § 94, dle kterého se (staro)nově výjimka úředního díla ve smyslu § 3 autorského zákona aplikuje přiměřeně i pro pořizovatele databáze. Tato úprava usnadní práci s databázemi veřejného sektoru, včetně databází šedé literatury. Přináší ovšem interpretační obtíže. Tento příspěvek na ně upozorňuje a navrhuje řešení. První část je věnována sui generis databázovým právům v kontextu šedé literatury. V druhé části je pojednáno o výjimce úředního díla, její právní konstrukci a je analyzována možnost její aplikace na sui generis databázová práva. Třetí část pak analyzuje přechodné ustanovení, které změnový zákon obsahuje. Sec. 94 of Copyright Act was amended by “Open Data act” in the way that official work exception applies mutatis mutandis, to the maker of the database. The new regulation it easier to work with public sector databases, including grey literature databases. However, it presents interpretation difficulties. This paper points to them and suggests solutions. The first part deals with sui generis database right in the context of grey literature. The second part analyzes the official work exception, its legal construction and the possibility of its application to sui generis database rights. The third part analyzes the transitional provision, which contains the amending act. Keywords: autorský zákon; úřední dílo; Copyright Act; official work; open data; šedá literatura; databázové systémy Available in the NTK library.
Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla

Open data“ novelou autorského zákona (z. č. 298/2016 Sb.) došlo k úpravě § 94, dle kterého se (staro)nově výjimka úředního díla ve smyslu § 3 autorského zákona aplikuje přiměřeně i pro pořizovatele ...

Míšek, Jakub
Národní technická knihovna, 2018

Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
2018 - Czech
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU. The paper aims to provide a practical overview of the legal framework for the digitization of copyright works, which are a part of the collections and archives of public and general-interest institutions. The paper also focuses on the legal framework on using digital copies of works, which exist exclusively in digital form (i.e. they cannot be digitized) and for which there is a public interest in their preservation. The paper analyses copyright exemptions under current legislation and the possible evolution of the legal framework for digital archives within the framework of the forthcoming EU Single Digital Market Regulation. Keywords: digitalizace; sbírky; archivy; autorské právo; digitální knihovny Available in the NTK library.
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech

Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále ...

Koščík, Michal
Národní technická knihovna, 2018

Reflexe literárního dění v digitálním prostředí
Hartmanová, Pavla
2018 - Czech
Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český literární internet. Databáze se jím tak obohatila o nové excerpované zdroje, webové portály a elektronické časopisy, jejichž obsah není snadno vyhledatelný skrze klasické vyhledávače. Ukazuje se, že tento zdroj dokresluje odbornou debatu o literárním dění, a hlavně přináší nové informace o kultuře v regionech a populární literatuře. The Czech Literary Bibliography comprises a set of bibliographical records which reflect cultural journalism and specialist texts on Czech literature. The aim of the contribution is introduction to a new project of the Institute of Czech Literature: The Czech Literary Internet. The project has extended our sources to excerpt platforms, web pages and electronic magazines whose content is not easily searchable through classic search engines. It turns out that this resource illustrates the professional debate on literary events and development and, in particular, brings new information on culture in regions and popular literature. Keywords: databázové systémy; česká literatura; projekty; informační prameny; literární věda Available in the NTK library.
Reflexe literárního dění v digitálním prostředí

Česká literární bibliografie je článková databáze, která podchycuje odborné i publicistické texty o české literatuře. Cílem přednášky je představit nový projekt Ústavu pro českou literaturu: Český ...

Hartmanová, Pavla
Národní technická knihovna, 2018

ARCLib – LTP řešení pro knihovny
Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
2018 - Czech
V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle zásad OAIS modelu a bude volně dostupnou variantou ke komerčním softwarovým řešením. Řešení je určeno i pro další paměťové instituce – muzea, galerie a archivy. Jedním z výstupů projektu jsou i dvě komplexní metodiky – Metodika logické ochrany digitálních dat a Metodika bitové ochrany. The presentation introduces project ARCLib. The project aims to create complex open source Long Term Preservation solution for libraries. ARCLib ensures long term preservation of digital data according OAIS guidelines and provides a free alternative to commercial software solutions. ARCLib is designed as a solution for all types of memory institutions – museums, galleries and archives. As part of the project two methodical guidelines were created – Methodology for logical preservation of digital data and Methodology for bit preservation. Keywords: dlouhodobé uchování; OAIS; open source; long term preservation; open source; OAIS; knihovny; digitální knihovny; teorie dat Available in the NTK library.
ARCLib – LTP řešení pro knihovny

V prezentaci bude představen projekt ARCLib, jehož cílem je vytvoření komplexního open source Long Term Preservation řešení pro knihovny. ARCLib umožní zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat dle ...

Pavlásková, Eliška; Vašek, Zdeněk
Národní technická knihovna, 2018

Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii
Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
2018 - Czech
S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci takového ozařovacího plánu s velmi vysokým rozlišením. Tato práce navazuje na dosavadní výzkum gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře (TB gelu). Cílem disertační práce je nejen studium základních vlastností gelu, ale především aplikace dozimetru v klinické praxi.Stereotactic radiosurgery is a modern conformal radiotherapy technique that allows steep dose gradients and complex and individually shaped dose distributions. Verification of such a complex dose distributions is the essential part of quality assurance in radiotherapy. This work continues in the research of the radiochromic gel dosimeter based on Turnbull blue dye (TB gel) with the main aim to test gel properties in clinical conditions.Gel dosimetry, Turnbull blue, Stereotactic radiosurgery Keywords: Gelová dozimetrie,Turnbullova modř,stereotaktická radiochirurgie; Gel dosimetry,Turnbull blue,Stereotactic radiosurgery Available at various departments of the ČVUT.
Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii

S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr ...

Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.
Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
2018 - Czech
Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření robustní a reprodukovatelné kvantitativní metody optimalizace tvoří stěžejní část práce. Ve druhé části je podrobně zpracován a ověřen model dynamického MLC, který je pro další modelování standardních IMRT polí nezbytný.Main topic of this thesis lies in a linear accelerator head modelling in Monte Carlo system EGSnrc/BEAMnrc, especially in issues of the entering electron beam and its characteristics. Proposition and verification of robust and reproducible quantitative optimization method form the main part of the thesis. Second part of this thesis deals with a dynamic MLC model which can be used, in combination with the previously optimized accelerator head model, for IMRT modelling Keywords: Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC; Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC Available at various departments of the ČVUT.
Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.

Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření ...

Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu
Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
2018 - Czech
Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. Pozornost je věnována „out-of-plane“ stísnění deformace. Napjatost v okolí čela trhliny a plastická zóna jsou analyzovány metodou konečných prvků na modelu zkušebního tělesa s centrální trhlinou M(T). Prostorové formování plastické zóny je vyhodnoceno ve vzestupné části zatěžovacího kmitu při jednom i vícenásobném zatížení. Z hlediska predikčních modelů šíření trhliny je představeno několik deterministických modelů. Newmanův Strip Yield Model je rozebrán šířeji. Použitím tohoto modelu je zkoumán vliv tloušťky zkušebních těles vyrobených z hliníkových slitin 2124 a 7475 na jejich únavový život. Je potvrzena závislost doby šíření únavové trhliny na tloušťce tělesa při zatěžování s proměnnou amplitudou, projevující se však pouze při určité zatěžovací sekvenci. Na základě konečně-prvkového rozboru napjatosti a stísnění deformace v okolí čela trhliny je navrhnuto rozšíření Strip Yield Modelu. První rozšíření zavádí spojitý popis stísnění deformace v závislosti na poměru tloušťky tělesa k velikosti plastické zóny a druhé rozšíření popisuje změnu parametru stísnění deformace ve vzestupné části kmitu. Zavedením obou rozšíření se ukazuje, že upravený Strip Yield Model je citlivý na tloušťku tělesa a popisuje šíření trhliny věrohodněji než základní model.This thesis deals with the prediction of crack growth under variable amplitude loading. The theoretical background of fracture mechanics in areas of stress field around the crack tip and the plastic zone are introduced. The focus is on the out-of-plane constraint at the crack tip. The finite-element (FE) method is employed in the analysis of test specimen with central crack M(T). Three-dimensional forming of plastic zone is analysed in the upward part of loading cycle under single and cyclic loading. Several deterministic prediction models of crack growth are introduced with the focus on Newman´s Strip Yield Model. The influence of specimen thickness on the fatigue life is analysed using this model. The specimens were made from aluminium alloys 2124 and 7475. The crack growth dependence on the specimen thickness is proved under variable amplitude loading, but only certain loading sequence showed the dependency. The modification of Strip Yield Model is proposed based on the FE analysis of stress and strain field around the crack tip. The first modification introduces continuous relationship of the constraint development on the rate of the thickness versus plastic zone size and the second modification describes the change of the constraint factor in upward part of the cycle. Introducing both modifications the thickness dependence of the modified model is shown and the crack growth is described more reliably than using basic model. Keywords: AA 2124,AA 7475,Proměnná amplituda zatěžování,Simulace,Stísnění deformace,Strip Yield Model,Šíření trhliny,Únava; AA 2124,AA 7475,Constraint,Crack growth,Fatigue,Simulation,Strip Yield Model,Variable amplitude loading Available at various departments of the ČVUT.
Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu

Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. ...

Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases