Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 3829
Published from to

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - Slovak
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Keywords: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Available at various departments of the ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dynamické generování a vizualizace planety
Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.The bachelor's thesis deals with design and implementation of modular system for realtime procedular generation of detailed planets and rendering on devices with high resolution. Created prototype use OpenGL for rendering and generation and Eyescale Equalizer for distribion rendering. Equalizer enables applications to use multiple GPU and PC to render same scene. Created prototype is tested on video-wall with hight resolution. Keywords: procedurálne generovanie,3D vizualizácia,C++,OpenGL,paralelne renderovanie; procedural generation,3D visualisation,C++,OpenGL,parallel rendering Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování a vizualizace planety

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa ...

Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a implementácia školského systému domácich prác
Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.This bachelor thesis deals with the analysis of the requirements of primary and secondary schools on the web system for submission and collection of home assignments, the research of existing solutions and the development of a prototype using cloud technologies. The purpose of prototype application development is to familiarize the reader with cloud development and cloud usage in the given area. Keywords: cloudové úložisko,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC; cloud storage,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za ...

Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu
Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie stolnotenisovej ligy. Vytvorené riešenie umožňuje registráciu účastníkov ligy, generovanie zápasov, podľa registrovaných hráčov do turnaja a zapisovanie výsledkov zápasov. Prínosom tejto práce je zlepšenie fungovania stolnotenisovej ligy. Zjednodušiť účastníkom komunikáciu s organizátormi a ďalšími účastníkmi a sprehľadniť aktuálny stav zápasov. Súčasťou práce je finančná analýza.Bachelor thesis deals with the solution of the ineffective organization of Strahov Table Tennis League. I have solved the problem by creating an information system that will make the organization easier and more effective. The created solution allows registration of league participants, generating of matches and writing results of matches. The benefit of this work is to improve the functioning of table tennis league. Make it easier for participants to communicate with organizers and other participants and make the current status of matches more transparent. Part of the thesis is financial analysis. Keywords: informačný systém,Strahovská liga v stolnom tenise,stolný tenis,webová aplikácia,výsledky zápasov,finančná analýza,PHP,Laravel; information system,Strahov Table Tennis League,table tennis,web application,results of matches,financial analysis,PHP,Laravel Available at various departments of the ČVUT.
Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu

Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie ...

Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sledování a analýza článků v médiích
Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto článkov je zameraná najmä na zmeny článkov v čase a porovnávanie podobností medzi ich časťami. Zmeny sa týkali najmä titulkov, perexov článkov a textov daných článkov. Skúmané boli najmä závislosti rôznych faktorov ako sú napríklad čas vydania článku, problematika ktorou sa článok zaoberá a podobne. Výsledkom práce samotnej je aplikácia naprísaná v jazyku Python.This thesis deals with implementation of application for collection of the articles and their version in the time from czech news servers iDnes.cz and Aktuality.cz. The analysis is subsequently done by Doc2Vec. Analysis of these articles is focused on changes during the time and comparison of similarities between their sections. The changes refer to titles of the articles, perexes of the articles,text of the articles. Examined were mainly relations between differents factors such as time of publication of the article, article's main issues etc. The result of the thesis is an application written in the Python language. Keywords: Python,text mining,sémantická analýza,Paragraf vektor; Python,text mining,semantic analysis,Paragraph vector Available at various departments of the ČVUT.
Sledování a analýza článků v médiích

Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom ...

Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti
Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. Boli ukázané rozdiely vo výkonnosti a rýchlosti dvoch algoritmov strojového učenia. Ďalej sa v práci experimentuje s využitím neuronových sietí na predikciu veku a pohlavia s úplne iným typom dat, aký bol použitý pri vytváraní dvoch predikčných modelov založených na algoritmoch strojového učenia.This thesis is concerned with machine learning algorithms in order to classify the age and gender of Telco company customers. It provides the analysis of already existing predictive models and of the semantic quality of data, which were used in the training of this model. Differences in speed and performance were shown between two machine learning algorithms. Furthermore this thesis experiments with using neural network in order to predict age and gender with different types of data, than the ones used for creating the two machine learning models used for trainings. Keywords: predikčný model,strojové učenie,Telco,Python,klasifikácia,XGBoost,Random forest,spracovanie dát; prediction model,machine learning,Telco,Python,classification,XGBoost,Random forest,data preprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti

Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ...

Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU
Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. Na základe komplexného prieskumu ponúk operátorov bolo vypracované porovnanie mobilných služieb. Rozdielnosť trhov je rešpektovaná aplikovaním metodiky parity kúpnej sily. Výsledkom je analýza zobrazujúca diferenciáciu cien mobilných služieb v Európskej únii.The aim of this thesis is a comparison of prices of mobile operator telecommunication services in countries of the European Union. A suggestion of typical customer groups was created and through a questionnaire survey their needs were identified. On the basis of a comprehensive survey of operators' offers a comparison of mobile services was developed. The diversity of markets is respected by application of purchasing power parities. The result is an analysis showing the differentiation of mobile service prices in the European Union. Keywords: operátor,telekomunikácia,mobilné služby,parita,tarif,porovnanie služieb; operator,telecommunication,mobile services,purchasing power parity,tariff,comparison of services Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU

Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu ...

Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti
Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
2018 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa venujem rozboru dotykových displejov a rozboru zrkadlových plôch. Webová aplikácia slúži na zobrazovanie dát z internetu a ovládanie zariadení v domácnosti.The main goal of this bachelor thesis is analysis and design of a smart mirror using the Raspberry Pi platform. The thesis covers analysis of possible solutions and design of a web application. In the analysis I researched various touchscreens and reflective surfaces. The web application provides a simple way for the smart mirror to display data form the internet and provides controls for home appliances to the user. Keywords: Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO; Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa ...

Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů
Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
2018 - Slovak
Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom bezdrátových sietí a mnoho ďaľších. Tieto požiadavky často nútia návrhára siahnuť po riešeniach, ktoré spájajú svet typickej silnoprúdovej elektrotechniky a počítačových systémov. Práca sa zaoberá Raspberry Pi a jeho uplatnením v rámci riešení týchto výziev. Cieľom je preskúmať možnosti tejto platformy, ako aj popísať spôsob práce s ňou, jej charakteristiky a poskytnúť komplexný pohľad na ňu. Získané znalosti sú následne aplikované na modelovej aplikácii, ktorá využíva Raspberry Pi a mikrokontroler Arduino pre riadenie pohonu v jednoduchom robotovi.Requirements upon modern electrical drive systems go beyond their regulation. They are quickly expanding to accommodate collecting data, integration within larger systems, connectivity via wireless networks and more. These requirements often result in need to use solutions which lay somewhere between traditional power engineering and computer systems. The topics explored in this thesis are concerned with application of Raspberry Pi as a solution to these problems. The target is to explore the characteristics and capabilities of the platform and describe processes needed to utilize them, to provide a complex perspective. Acquired skills are applied to a model application, consisting of Raspberry Pi and an Arduino microcontroller, as a means to manipulate movement of a simple robot. Keywords: RaspberryPi,Arduino,multithreading,Linux,embedded systémy; RaspberryPi,Arduino,embedded systems,multithreading,Linux Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů

Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ...

Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu
Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.The main purpose of this bachelor's thesis was to design and implement solution for automatization of correction answers of type transformation to simplified relational notation. I have designed and implemented application for this purpose, that use possibilities of Python programming language and it's libraries. Application also converts answers to standardized JSON format. It communicates through API. This bachelor's thesis include all steps of software development: analysis, design, implementation and testing. Keywords: Databázové systémy,lexikálna analýza,syntaktická analýza,parsovanie,API,PLY,Flask,zjednodušený relačný zápis,JSON; Database systems,lexical analysis,syntactic analysis,parsing,API,PLY,Flask,simplified ralational notation,JSON Available at various departments of the ČVUT.
Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel ...

Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases