Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 472021
Published from to

Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring
Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
2018 - Czech
Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu určení rozlišovací schopnosti, a to na bázi testování fotografických objektivů a testováním na 3D obrazcích. Jedna z kapitol je věnována praktickému využití terestrického laserového skeneru v oblasti geodetického monitoringu s milimetrovou až submilimetrovou přesností. Jsou navrženy postupy, principy zpracování a možnosti zpřesnění délkového měření. Největší část je věnována srovnání úspěšnosti a účinnosti metod redukce šumu v datech laserového skenování, a to jak komerčními způsoby, tak způsoby publikovanými v rámci výzkumu na Katedře speciální geodézie. Součástí této oblasti je také posouzení přínosu vlnkové transformace v oblasti redukce šumu dat v terestrickém laserovém skenování. V poslední kapitole je pak popsána rychle se rozvíjející možnost leteckého snímkování metodami RPAS a následného výpočtu obrazového skenování a následné redukce šumu v takto získaném mračnu.The dissertation is a set of partial topics aimed at determining and increasing the accuracy of laser scanning data and determining the resolving capabilities of individual measuring systems. Two projects are devoted to a way of identifying resolving capabilities based on testing photographic lenses and testing on 3D images. One of the chapters is focused on the practical use of a terrestrial laser scanner in the field of geodetic monitoring with millimeter up to submillimeter accuracy. Procedures, principles of processing and possibilities of refinement of length measurements are proposed in this thesis. The largest part is dedicated to the comparison of the success and effectiveness of methods of noise reduction in laser scanning data, both by commercial methods and by methods published in the Department of Special Geodesy. Part of this area is also an assessment of the contribution of wavelet transform in the area of noise reduction in terrestrial laser scanning. The last chapter describes the rapidly evolving possibility of aerial photography using RPAS methods and subsequent calculation of image scanning and subsequent reduction of noise in the cloud thus obtained. Keywords: 3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost; 3D,laser scaning,monitoring,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring

Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu ...

Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost
Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
2018 - Czech
Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení skladeb střešního pláště z pohledu konstrukčního a z hlediska celkové energetické náročnosti konstrukce. V podrobnější analýze je proto v práci proveden rozbor dat svázaných energií materiálů a jejich vzájemné porovnání. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti je v současnosti zaměřeno především na provozní energetickou náročnost objektu na vytápění, chlazení, ohřev teple vody, osvětlení a však nezohledňuje energetickou náročnost materiálů, které jsou do konstrukce zabudovávány, po dobu jejich životního cyklu. Právě energie svázané s materiály jsou novým tématem řešení této práce, které dotvářejí celkovou komplexní energetickou náročnost objektu. Hlavním cílem není stanovení hodnot primární spotřeby energií jednotlivých materiálů, ale využití již dosažených výsledků ke stanovení minimalizace celkové energetické náročnosti reálných i teoreticky řešených sanací a rekonstrukcí střešních plášťů. Zásadním požadavkem je v tomto smyslu především životnost a spolehlivost jednotlivých materiálů a skladeb, vliv správného zabudování materiálů na výsledné vlastnosti konstrukce střech objektů a efektivita návratnosti nově vložených energií po rekonstrukci. Zvláštní pozornost musí být věnována také možnosti recyklace a energetické náročnosti s ní spojené. V práci je provedena matematická simulace navrhovaných rekonstrukcí modelových střešních skladeb. Na základě vyhodnocení modelů je proveden výběr dvou nejvhodnějších variant, které jsou zvoleny na základě vyhodnocení energetické efektivnosti. Pro vybrané varianty střešních skladeb je zpracováno komplexní a detailní posouzení střech na modelovém objektu, se stanovením vlivu detailu na celkovou energetickou náročnost střešní skladby.This dissertation thesis deals with design of maintenance of flat roof composition focusing on energy intensity minimization. The aim of the thesis is to optimize the maintenance design focusing on creation of roof cladding layout material solution from the structural point of view and in terms of structure total energy intensity. Therefore, a more detailed analysis analyzes the data of materials bound energies and their mutual comparison. Building assessment in terms of energy intensity is currently focused mainly on building operational energy demands for heating, cooling, hot water heating, lighting although it does not take into account material energy demands which are built into the structure during their life cycle. Just those energies bound to materials are the new topic of the solution in this thesis which completes the whole complex energy demand of the building. The main objective is not determination of primary energy consumption of individual materials but to use already achieved results to determine the minimization of the total energy intensity of the actual and theoretically solved maintenance and reconstruction of roof claddings. In this respect the basic requirement is primarily the durability and reliability of individual materials and compositions, the influence of correct incorporation of materials on the resulting structural properties of roof structures of buildings and returns efficiency of newly added energies after the reconstruction. Particular attention have to be paid also to possibilities of recycling and the energy intensity associated with it. In the thesis there was made a mathematical simulation of designed reconstructions of model roof layouts. Based on model evaluation, a selection of two most suitable variants was made which were chosen on the basis of an energy efficiency evaluation. For chosen variants of roof layout was made a complex and detailed assessment of roofs on the model building, with influence determination of detail on total energy intensity of the roof composition. Keywords: střešní plášť,svázené energie,EPD,návrhová životnost,optimalizace návrhu; roof cladding,bound energy,EPD,design durability,design optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost

Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu ...

Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)
Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
2018 - Czech
Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního českého in-situ fyzikálního modelu úložného místa (Mock-up Josef). Nejdříve byly definovány problémy spojené s existencí tzv. technologických spár mezi bentonitem a horninou. Po výběru základního materiálu byly odzkoušeny technologie pro poloprovozní výrobu pelet z Bentonitu 75. Poté byly odzkoušeny technologie pro aplikace pelet do technologické spáry mezi bentonitem a horninou. Výzkumné práce se také zaměřily na termofyzikální vlastnosti bentonitové vrstvy a na změny vedení tepla. Dále byla provedena analýza fyzikálního modelu Mock-Up Josef (MCJ). Autor práce se podílel na návrhu a zodpovídá za jeho provozování a vyhodnocování. Ze získaných poznatků lze čerpat i pro další výzkum bariér hlubinného úložiště a pro návrh úložiště vyhořelého jaderného paliva. Některé z výstupů práce byly publikovány v průběhu řešení a některé výsledky práce již byly použity pro výzkum inženýrských bariér, např. při výstavbě fyzikálního modelu těsnící zátky pro hlubinné úložiště (projekt DOPAS). Dále byly výsledky práce využity pro návrh fyzikálních modelů s dynamicky hutněnými těsnícími vrstvami z bentonitových pelet.The main aim of the thesis is to design and test the filling of the technological gap for the vertical disposal of the container with spent fuel in deep repositories. The theme of the research was selected on author?s experiences from the construction of the first Czech in-situ physical model of bentonite barrier (Mock-up Josef). At first, problems related to the existence of so-called technological gaps between bentonite and rock were defined. After the selection of the basic material (Bentonite 75), the technology for pilot production of the bentonite pellets was tested. Then technology for application of the material to the technological gap was tested too. The research also focused on the thermophysical properties of the bentonite layer and changes in heat conduction. An analysis of the physical model Mock-up Josef was also carried out. Mock-up Josef was co-designed by the author of thesis and the author of this work is responsible for operation and evaluation of Mock-up Josef. The findings on Czech bentonite can also be used for further research and design of a spent nuclear fuel repository. Some of the outputs of the thesis were published during the course of the project, and some results of the work have already been used to investigate engineering barriers, eg. for the construction of a physical model of a sealing plug for deep repository (DOPAS project). In addition, the results from the thesis were used for the design of physical models, which are designed for the research of a dynamically compacted sealing layer of bentonite pellets. Keywords: bentonit,bentonitové pelety,technologické spáry,stříkání bentonitu,volné sypání bentonitu,termofyzikální vlastnosti bentonitu,fyzikální model Mock-up Josef; bentonite pellets,bentonite gap filling,compaction methods for the bentonite,thermophysical properties of the bentonite,physical model Mock-up Josef Available in digital repository of ČVUT.
Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností ...

Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions
Macek Jan; Černík Filip; Navrátil Jiří
2018 - Czech
Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling concepts for diesel and dual fuel combustion aiming for a physics based and generic model structure. Phenomenological aspects of these concepts are theoretically investigated and considered individually in respect of specifics of large uniflow scavenged 2-stroke engines. Model implementation into a commercial 1D simulation tool GT-Suite in form of a user routine allows fast cycle simulation of full scale engine models or integrated marine power systems at good level of fidelity. Hence, the proposed method enables a computationally effective optimizations of complex propulsion systems under both steady and transient operating conditions. Quasi-dimensional model proposed for diesel combustion is capable of accurate prediction in terms of both performance and emission figures based on imposed injection profile. The model takes into account the specific design features of the combustion space in large two-stroke engines such as multiple decentralized fuel injectors or intake air swirl. One of the most important characteristics considered by the model is the methodology for capturing interactions among individual the spray and an appropriate adjustment of the locally effective air excess ratio. The available oxygen is predominant for combustion progress. If the spray is enclosed by the burned gases burn rate is restricted or recovered in case suitable conditions are restored. To meet these model objectives, spatial resolution of the combustion chamber is considered and transformed into a quasi dimensional and solely mathematical description. The final burn rate is then determined by a time scale model employing a simplified zero-dimensional turbulence model considering typical integral length scale. The availability of fuel ready to be oxidized is constrained by evaporation, mixing and spray interactions. Extensive validation is performed against experimental investigations in spray combustion chamber (SCC) and full-scale engine data. The computation is executed by means of an integrated combustion subroutine using a dynamic link library interface with the 1D engine model. Instantaneous import of in-cylinder conditions and injection rates enables immediate prediction of heat release rate. The validity of the model predictions under various operating conditions is confirmed for several Wärtsilä/WinGD low-speed marine engine types. Dual fuel phenomenological combustion model accounts for both diffusion combustion of the liquid pilot fuel and the flame front propagation throughout the gaseous premixed charge. In respect to the pilot fuel model a common integral formulation defines the ignition delay whereas a time scale approach is incorporated for the combustion progress calculation. In order to capture spatial differences given by the scavenging process and the admission of the gaseous fuel, the cylinder volume is discretized into a number of zones. The laws of conservation are applied to calculate the thermodynamic conditions and the fuel concentration distribution. Subsequently, the ignition delay of the gaseous fuel-air mixture is determined by the use of tabulated kinetics and the ensuing oxidation is described by a flame velocity correlation. Computational concepts for both laminar and turbulent flame velocities are determined based on conditions characteristic for large 2-stroke marine engine operation. Comprehensive theoretical study and computational assessment have been accomplished to derive appropriate correlations for propagation of both laminar and turbulent flames. The resulting heat release rates and pressure traces are validated against experimental engine data.Disertační práce popisuje vývoj a validaci fenomenologické metodiky simulace spalování kapalných a plynných paliv ve velkých pomalobežných dvoutaktních lodních motorech. Práce zahrnuje koncept simulace dieselového a duálního neboli dvoupalivového hoření s cílem vypracování fyzikálně zobecněného modelu. Fenomenologické aspekty těchto konceptů jsou teoreticky vyhodnoceny z hlediska specifik pomaloběžných dvoutaktních motorů se souproudým vyplachováním. Začlenění modelu do 1D simulačního softwaru GT-Suite formou uživatelského programu umožňuje časově nenáročné výpočty oběhu pro samostatný model motoru nebo celkových integrovaných lodních pohonných systémů s požadovanou přesností. Tímto je umožněna efektivní optimalizace lodních pohonů při stacionárním a transientních podmínkách. Kvazidimenzionální model navržen pro dieselové spalování umožňuje predikaci výkonových parametrů motoru a emisí na základě průběhu vstřiku paliva. Model zohledňuje koncepci spalovacího prostoru velkého dvoutaktního motoru s několika decentralizovanými vstřikovači a vířivým vyplachováním. Zásadní součástí dieselového modelu jsou interakce jednotlivých paprsků vstřiku ovlivňující lokální přebytek vzduchu, který je určující pro průběh spalování. V případě vzájemného překrytí paprsku vstřiku a spalin je průběh hoření zpomalen. K zotavení hoření nastává, když je obnoven dostatečný přebytek vzduchu na základě rozdílu rychlostí paprsku vstřiku a spalin. Pro dosažní těchto požadavků modelu je spalovací prostor popsán kvazidimenzionálně, což umožňuje řešení průniku a interakce jednotlivých paprsků vstřiku. Celkový průběh hoření je určen pomocí časového měřítka hoření s využitím bezrozměrného modelu turbulence a jejího integrálního měřítka. Palivo dostupné pro hoření je definované průběhem vypařování, míšení a interakcemi paprsků vstřiku. Model dieselového spalování je kalibrován s využitím experimentálních dat naměřených ve spalovací komoře (SCC) a na motoru. Samotný výpočet probíhá formou integrace uživatelského programu do 1D modelu motoru, která umožňuje okamžitou výměnu potřebných parametrů pro rychlou predikaci průběhu hoření. Validita výsledků metodiky dieselového spalování je ověřena pro několik typů pomaloběžných dvoutaktních motorů Wärtsilä/WinGD. Fenomenologický model duálního spalování v sobě zahrnuje jak model difuzního hoření pilotního vstřiku, tak model pro homogenní hoření zemního plynu. Průtah vznětu pilotního paliva je určen integrální metodou, zatímco pro průběh hoření je definován jeho časovým měřítkem. Za účelem modelování prostorových rozdílů způsobených procesem vyplachování a přívodem plynného paliva je objem válce diskretizován do několika zón. Základní zákony zachování jsou využity pro výpočet přestupů hmoty mezi jednotlivými zónami a určení zónových koncentrací. Průtah vznětu plynného paliva je následně určen pomocí tabelované kinetiky. Následné hoření homogenní směsi plynu se vzduchem je popsáno rovnicí rychlosti plamene pro podmínky charakteristické pro velké dvoupalivové dvoutaktní lodní motory. Rychlost šíření plamene je popsána pro laminární a turbulentní podmínky. Analogicky vzhledem k dieselovému modelu je odvozen bezrozměrný model turbulence. Výsledné průběhy hoření jsou porovnány s experimentálními daty. Studie citlivosti výsledků modelu zahrnuje variace základních parametrů jako například přebytek vzduchu, počátek pilotního vstřiku nebo kompresní poměr. Obecnost a prediktivita model duálního spalování je ověřena pro různé dvoutaktní lodní motory vzhledem k výsledkům měření. Navržená metodika zobecňuje fenomenologické aspekty spalování ve velkých pomaloběžných dvoutaktních lodních motorů se zaměřením na dieselové a duální spalování při stacionárních a transientních provozních podmínkách. Využití navrženého simulačního přístupu pro optimalizaci bylo ověřeno pro modelování samostatného motoru i celkových pohonných systémů s integrací hydraulických modelů vstřikovače a výfukového ventilu. Keywords: 1D Simulation,2-stroke Engine,Diesel Combustion,Diesel Spray,Dual Fuel Combustion,Flame Speed,GT-Suite,Phenomenological Model,Quasi-dimensional,Turbulence Model; 1D simulace,dvoutaktní motor,spalování naftového motoru,spalovací motor,spalování dvou paliv,rychlost plamene,GT-suite,fenomenologický model,kvazidimenzionální model turbulence Available in digital repository of ČVUT.
Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions

Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The ...

Macek Jan; Černík Filip; Navrátil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization
Macek Jan; Žák Zdeněk; Pohořelský Luděk
2018 - Czech
The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized during the entire process. The twin scroll turbine, which operates under unsteady conditions on engine, achieves different level of the impeller admission. For validation and calibration of the turbine performance under arbitrary level of the impeller admission, a specific turbocharger test bed with separated sections upstream of a turbine was developed. The test bed enables to achieve arbitrary level of the impeller admission via throttling in sections or closure of one section. A selected twin entry turbine was measured under steady flow conditions on the mentioned test bed with open loop. The required number of turbine working points in case of map-less approach is relatively low in comparison with the classical steady flow maps, which are generated for each level of the impeller admission. The turbine was measured at full, partial and extreme partial admission with closed section. The steady flow experimental data were evaluated by the developed software. An unsteady full 1-D model of a turbine with twin scroll was developed in GT-SUITE simulation environment. The model of the whole turbine with scrolls, mixing of flows at nozzle ring upstream of the impeller, turbine wheel, leakages and outlet pipe has to be calibrated under steady flow in compliance with the data measured on the turbocharger test bed. The fully calibrated twin scroll turbine model is then prepared for the unsteady simulation with the internal combustion engine model. A turbocharged six cylinder diesel engine equipped with the twin scroll turbine was properly measured at steady states and transients. The goal of the measurement was to obtain data for verification of the turbine model behaviour under highly pulsating flow conditions. The model of the experimental internal combustion engine was developed and properly calibrated by experimental data. The engine steady states and also transient operation conditions were simulated by means of the engine model with full 1-D turbine. The simulation results were compared with experiments. The comprehensive methodology utilizing the map-less approach was validated and verified by the engine simulation with full 1-D turbine model under real conditions, measured on the turbocharged internal combustion engine. The results were also compared with the classical map based approach.Disertační práce popisuje vývoj metodiky, která nevyužívá stacionární mapy turbíny pro simulace radiální dostředivé turbíny se dvouvstupovou skříní. Stacionární mapy turbíny nejsou v celém procesu použity. Dvouvstupová turbína, která pracuje za nestacionárních podmínek na motoru, dosahuje různé úrovně ostřiku oběžného kola turbíny. Pro validaci a kalibraci turbíny při libovolné úrovni ostřiku oběžného kola, byl vyvinut specifický testovací stav turbodmychadel s oddělenými sekcemi před turbínou. Testovací stav umožňuje dosáhnout libovolné úrovně ostřiku oběžného kola pomocí škrcení v sekcích nebo zavřením jedné sekce. Vybraná dvouvstupová turbína byla měřena za stacionárních podmínek na zmíněném testovacím stavu s otevřenou smyčkou. Požadovaný počet pracovních bodů turbíny je v případě přístupu nevyžadujícího mapy relativně nízký v porovnání s klasickými stacionárními mapami, které jsou generovány pro každou úroveň ostřiku oběžného kola. Turbína byla měřena při plném, parciálním a extrémním parciálním ostřiku se zavřenou sekcí. Stacionární experimentální data byla vyhodnocena vyvinutým programem. Nestacionární plně 1-D model turbíny se dvěma sekcemi byl vyvinut v simulačním prostředí GT-SUITE. Model celé turbíny se spirálami, míšením proudů v rozváděcím ústrojí před oběžným kolem, rotorem turbíny, netěsnostmi a výstupní trubkou musí být kalibrován za stacionárních podmínek v souladu s daty naměřenými na testovacím stavu turbodmychadel. Plně kalibrovaný model turbíny se dvouvstupovou skříní je poté připraven pro nestacionární simulace s modelem spalovacího motoru. Přeplňovaný šestiválcový vznětový motor vybavený dvouvstupovou turbínou byl podrobně testován v ustálených stavech a přechodových režimech. Cílem měření bylo získání dat pro ověření chování modelu turbíny za silně pulzačních podmínek. Model experimentálního spalovacího motoru byl vyvinut a patřičně kalibrován dle experimentálních dat. Stacionární stavy a také přechodové režimy motoru byly simulovány pomocí modelu motoru s plně 1-D modelem turbíny. Výsledky simulací byly porovnány s experimenty. Ucelená metodika využívající přístupu bez stacionárních map turbíny byla validována a ověřena simulacemi spalovacího motoru s plně 1-D modelem turbíny za skutečných podmínek, změřených na přeplňovaném spalovacím motoru. Výsledky byly také porovnány s klasickým přístupem založeným na mapách. Keywords: Twin-scroll Radil Centripetal Turbine,1-D Turbine,Turbocharging,Turbocharger,Turbocharger Test Bed,Map-less Approach,GT-Suite,Internal Combustion Engine,Compressor,Turbocharger Modeling; radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla Available in digital repository of ČVUT.
A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization

The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized ...

Macek Jan; Žák Zdeněk; Pohořelský Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
2018 - Czech
Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, supposed to balance out such unpropitious situation, an employee (or employer) is entitled to by terminating the employment according to the legal code of the Czech Republic. Every employment termination brings not only rights to harmed ones but also liabilities for both the employee and the employer. By moving towards such inclinations we are easily getting carried away with the feeling that employment termination is an easy and simple matter. We omit other causal links and risks that may arise for either of the parties involved by such actions. My work is divided into five chapters. After the opening Chapter One comes the second chapter which focuses on specification of labour-law relations, employment, particular methods of employment termination and their legislation. Chapter Three is devoted to compensation institute being the most used money reimbursement type for employment termination as well as its legislation, purpose and associated questions. In Chapter Four I write about non-compete clauses and qualification agreements in increasing and deepening of qualification and labour-law compensations... Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování... Available in a digital repository NRGL
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru

Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, ...

Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.
Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
2018 - Czech
Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention lead to the reduction of autistic psychopathology and significant improvement of the child's prognosis. Efforts to identify children at risk of autism as early as possible resulted in the development of many screening tools and some new diagnostic methods that could be used even before the age of two years. Despite many attempts of the researchers worldwide, we still lack general agreement on the optimal screening method. Abnormal sensory symptoms have a specific position among the early signs of autism. Difficulties with sensory processing have been associated with autism since it was first defined as a diagnosis; nevertheless evaluation of sensory symptoms is under-represented in autism screening tools. There has been a long lasting debate whether sensory symptoms are a component of core autistic deficits or a co-morbid phenomenon, however, new version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) has already included sensory dysfunction among the diagnostic criteria of Autism Spectrum Disorder. Methods: Over 90% of children with autism have sensory abnormalities and present with... Úvod: Trendem posledního desetiletí je posunout diagnostiku autismu do co nejranějšího věku dítěte. Je prokázáno, že časná diagnostika následovaná adekvátně zvolenou intervencí vede k redukci autistické psychopatologie a významnému zlepšení prognózy dítěte. Snaha o co nejčasnější identifikaci dětí s rizikem rozvoje autismu vedla ke vzniku řady screeningových nástrojů a zavedení nových diagnostických postupů použitelných již před druhým rokem života dítěte. I přes extenzivní výzkumné snahy zatím neexistuje mezinárodní shoda na optimální screeningové metodě. Specifické postavení v časné prezentaci autistické psychopatologie mají senzorické abnormity, které jsou v souvislosti s autismem popisovány již od doby jeho definice jako diagnostické jednotky a ve screeningových dotaznících bývají opomíjeny. Donedávna se vedly spory, zda se jedná o součást jádrového autistického deficitu či o komorbidní fenomén. Nová diagnostická klasifikace DSM-5 již zařazuje senzorické abnormity mezi diagnostická kritéria poruchy autistického spektra. Metody: Senzorické abnormity jsou přítomné u více než 90% dětí s autismem a často zasahují i více smyslových oblastí. Vývoj rodičovských dotazníků a jejich standardizace umožnila senzorické symptomy u dětí s PAS kvantitativně porovnat s populačními normami pro dané věkové... Keywords: poruchy autistického spektra; nezralí novorozenci; screening; senzorické abnormity; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile; autism spectrum disorders; preterm children; screening; sensory abnormalities; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.

Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention ...

Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan; Sobotka, Michal
2018 - Czech
The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the stage of obtaining energy resources, production, and the distribution of energy, but also the activities related to energy conservation and dealing with energy waste. For these individual phases, the author introduces the concept of the energy chain which is understood as a set of interrelated developmental stages of energy. Energy law is defined by the author as a law that regulates people's behavior towards usable energy at all stages of the energy chain. Endangerment and damage to the environment may occur (and often does occur) at each stage of the energy chain. This work emphasizes the principles and instruments of environmental protection which can effectively fulfill their function in energy legislation. The aim of the work is to find and understand the context of principles and instruments of environmental protection in the Czech energy law. This knowledge may then allow for an assessment of energy legislation de lege lata, including introducing specific proposals de lege ferenda and possible policy changes. The most important and overarching principle in all stages of the energy chain is the... Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu... Keywords: české energetické právo; ochrana životního prostředí; principy a nástroje ochrany životního prostředí; Czech Energy Law; Environmental Protection; Principles and Instruments of Environmental Protection Available in a digital repository NRGL
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí

The dissertation deals with legal regulation of energy in the Czech Republic in the context of environmental protection. Power is the broadly conceived by the author because it includes not only the ...

Příborský, Jan; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.
Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify and describe cognitive illusions which can have a negative impact on the process of evidence evaluation. The mutual position of psychology and law in also considered within introductory chapters. The decision making of the judges is initially described by theoretical models. Three cognitive illusions that are essential for evidence evaluation are described in the following chapter. It is anchoring heuristic, hindsight bias and confirmation bias. Eventually risks, which these cognitive illusions represent for evidence evaluation, are described and forms of countermeasures are discussed. One chapter of the thesis is devoted to the description of ego depletion, which could pose another limit for the process of evidence evaluation. Ego depletion describes decline of self-control in cases which demand conscious effort. The judges are probably in a risk of ego depletion. This phenomenon can lead to higher vulnerability towards cognitive illusions and stronger tendency to maintain status quo. Possible countermeasures are described and discussed on one hand against anchoring, hindsight and confirmation bias and on the... Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů: Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku usuzování a rozhodování v rámci procesu hodnocení důkazů, a to především za účelem identifikace a popsání kognitivních iluzí, které mohou tento proces negativně ovlivnit. Úvodem je také zmíněna vzájemná pozice psychologie a práva. Soudcovské rozhodování je nejprve popsáno teoretickými modely. V další části jsou popsány tři kognitivní iluze, které jsou významné v rámci procesu hodnocení důkazů. Jedná se o heuristiku kotvy, hindsight bias a konfirmační zkreslení. Dále jsou popsána rizika, která tyto kognitivní iluze představují pro hodnocení důkazů a zároveň jsou diskutována jejich možná opatření. Samostatná část diplomové práce je věnována fenoménu deplece ega, který by mohl představovat další limit kvality procesu hodnocení důkazů. Deplece ega popisuje pokles sebekontroly v případech, které vyžadují vynakládání souvislého úsilí. Soudci jsou tímto pravděpodobně také ohroženi. Jedním z důsledků deplece je i zvýšené užívání heuristik a silnější tendence zachovávat status quo, což se může nadále negativně odrazit na kvalitě rozhodování. Prostor je také věnován popisu a diskuzi možných opatření jednak vůči jednotlivým kognitivním iluzím jednak obecně vůči psychologické kontaminaci při hodnocení důkazů. Bohužel... Keywords: Právní rozhodování; kognitivní iluze; heuristika kotvy; hindsight bias; konfirmační zkreslení; deplece ega; Law decision-making; cognitive illusions; anchoring heuristic; hindsight bias; confirmation bias; ego depletion Available in a digital repository NRGL
Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů.

Psychological aspects of evidence evaluation: Abstract The diploma thesis focuses on the topic of judging and decision-making within the process of evidence evaluation. Its main goal is to identify ...

Hurych, Jan; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Toxické kovy v nádržích na území Prahy
Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
2018 - Czech
Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích systémů, které mění koncentraci a chování toxických kovů ve vodním prostředí. Měření toxických kovů bylo doplněno analýzou základních fyzikálně chemických parametrů kvality vody. Normy kvality životního prostředí (EQS) byly překročeny u více než 50% zkoumaných nádrží pro následující chemické parametry: celkový organický uhlík (TOC), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) a fosforečnany (P-PO43-). Měď byla identifikována jako nejnebezpečnější znečišťující látka mezi vybranými toxickými kovy ve vodě. Vysoké koncentrace mědi a zinku, které vedly k překročení EQS, byly také zjištěny v sedimentech většiny nádrží. Nejvyšší hladiny toxických kovů byly zjištěny v Kyjském rybníku (Zn, Cu, Ni, Cd a Pb), v rybníku Strnad (Zn, Cu, Cr a Fe) a v retenčních nádržích RN Stodůlky N3 (Zn, Cu a Cr) a RN Hájecká R3 (Zn, Cu, Cr a Pb). Tyto nádrže jsou silně ovlivněny různými antropogenními činnostmi, jako je polygrafický průmysl, doprava (pražská okružní komunikace) a čistírny odpadních vod. U většiny nádrží byl zaznamenán v chronických testech toxicity negativní vliv sedimentu na růst a přežívání druhu Heterocypris incongruens.Levels of selected toxic metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe and Al) were determined in water, sediment and different species of fish in twenty-two reservoirs of the Prague metropolitan area. These reservoirs are affected by different types of urban drainage systems, which alter the level and fate of toxic metals in the aquatic environment. Measurements of toxic metals were complemented by analysis of basic water quality parameters. Environmental quality standards (EQS) were exceeded in more than 50% of the studied reservoirs for the following chemical parameters: total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD) and phosphate (PO43-). These parameters indicate a significant organic pollution and a high eutrophication level. Copper was identified as the most hazardous pollutant among the selected toxic metals in water. High concentrations of nickel, copper and zinc resulting in exceeded EQS were also identified in the sediment of most reservoirs.. The highest levels of toxic metals were found in the Kyjsky reservoir (Zn, Cu, Ni, Cd and Pb), Strnad reservoir (Zn, Cu, Cr and Fe) and the retention reservoirs RN Stodulky N3 (Zn, Cu and Cr) and RN Hajecky R3 (Zn, Cu, Cr and Pb). These reservoirs are highly affected by different anthropogenic activities, such as printing industry, traffic (Prague's ring road) and wastewater treatment plants. In case of most reservoirs, the chronic toxicity test show negative effect of the sediments on mortality and growth of Heterocypris incongruens. Keywords: toxic metals, fish, sediment, water, reservoirs, urban drainage, toxicty tests, Prague Keywords: toxické kovy,voda,sediment,ryby,nádrže,městské odvodnění,testy toxicity,Praha; toxic metals,fish,sediment,water,reservoirs,urban drainage,toxicty tests,Prague Available at various departments of the ČVUT.
Toxické kovy v nádržích na území Prahy

Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy ...

Komínková Dana; Součková Lucie; Vymazal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases