Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 465653
Published from to

Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2017 - Czech
Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues relating to special regulation concerning some specific categories of employees or tax impacts, due to reach a complexity of this analysis. This thesis consists of ten chapters, each of them dealing with different aspects of vocational development of employees, especially questions relating to improvement of qualification, upgrading of qualification and qualification agreement. Opening part serves as an introductory part defining the reason for my research, the goals of this paper and representing its structure. Chapter One characterises the care of human resources in the view of constitutional-law and labour-law regulation. The chapter is subdivided into three parts based on approach to extent of the term "the care of employees" - narrower concept, broader concept and historical concept. Chapter Two narrows idea of the care of employees into the scope of vocational development of employees. The chapter is composed of six parts. Part One explores the relevant Czech legal regulation and also mentions European Union law. Part Two describes a substance of the term "qualification". Part Three explicitly specifies... Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny... Keywords: kvalifikace; odborný rozvoj zaměstnanců; qualification; vocational development of employees Available in a digital repository NRGL
Odborný rozvoj zaměstnanců

Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues ...

Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rekognice
Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from the perspective of Criminal Procedure Law and criminology. Line-up is also a very specific act because the process of rebuilding takes place in human brain and can not be controlled or verified in any way. All these characteristics increase the requirements for proper preparation and execution of line-up. The rigorous thesis also points out the fact that line-up is an important procedural act even in cases where identification is not achieved or the result of a line-up is not credible, as such result can be used for further investigative procedures. The aim of the thesis is to comprehensively and clearly analyze the issues of line-up and to analyze if the current law regulation corresponds with importance of this procedural act. Further, the aim of the thesis is to analyze the process of line-up and its correctness and effectiveness. Relating to these aims, the thesis points out especially significant problems, imperfections and confusion associated with line-up and focuses on possible ways of their elimination. The first part of the rigorous thesis focuses on general knowledge of line-up, types of... Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se... Keywords: zvláštní způsoby dokazování; rekognice; znovupoznání; kriminalistika; specific methods of evidence; line-up; identification by line-up; criminalistic Available in a digital repository NRGL
Rekognice

This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from ...

Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Numerické řešení rovnic mělké vody
Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
2017 - Czech
The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are of hyperbolical type of the first or- der with a reactive term representing the bottom topology. We discretize the resulting system of equations by the implicit space-time discontinuous Ga- lerkin method (STDGM). In the literature, the explicit techniques are used most of the time. The implicit approach is suitable especially for adaptive methods, because it allows the usage of different meshes for different time niveaus. In the thesis we derive the corresponding method and an adaptive algorithm. Finally, we present usage of the method in several examples. 1 Práce se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tzv. mělké vody, kde zanedbáváme toky ve svislém směru. Tyto rovnice jsou hyperbolického typu 1. řádu s reaktivním členem daným topologií dna. Výsledný systém rovnic diskretizujeme pomocí impli- citní časoprostorově nespojité Galerkinovy metody (STDGM). V literatuře se obvykle užívají explicitní techniky, implicitní STDGM je vhodná přede- vším pro adaptivní metody, jelikož přirozeně umožňuje použití různých sítí na různých časových hladinách. V této práci odvodíme příslušnou metodu a adaptivní algoritmus. Nakonec prezentujeme použití metody na několika testovacích úlohách. 1 Keywords: rovnice mělké vody; numerická simulace; hyperbolické rovnice; nespojitá Galerkinova metoda; shallow water equations; numerical simulation; hyperbolic equations; discontinuous Galerkin method Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení rovnic mělké vody

The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are ...

Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Béreš, Ján
2017 - Czech
This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same time, it seeks common legal sources existing across national laws which provide definitions thereof. It attempts to find a common definition of contracts for work and how they differ from other similar contracts. It further defines some common basic features and problems related to contracts for work which apply in international trade or in cases where parties decide to formulate their contract by reference to international contract conditions. In that context, it primarily refers to construction contracts as the most common type of contract for work in international trade. At the same time, it focuses on the possible consequences of a breach of contract and emphasizes some parties' claims ensuing therefrom. Moreover, this work examines the definition of work defects and conditions for asserting claims as a specific topic, which relates to the definition of the subject matter of a contract for work and its basic features. Key words: contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of... Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo,... Keywords: smlouva o dílo; smlouva o dílo ve výstavbě; zhotovitel; objednatel; mezinárodní obchodní styk; mezinárodní vzorové obchodní podmínky; prameny pro určení práv a povinností; předmět plnění ze smlouvy o dílo; porušení smlouvy o dílo; nároky ze smlouvy o dílo; splnění povinnosti; podmínky pro uplatnění nároků; vada díla; uplatnění nároků z vad díla; contract for work; construction work; contractor; employer; international trade; sources for determining obligations; international contract conditions; subject matter of contracts for work; breach of contracts for work; claims from contracts for work; discharging obligations; conditions for asserting claims; work defects; asserting claims from work defects Available in a digital repository NRGL
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku

This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same ...

Béreš, Ján
Univerzita Karlova, 2017

Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe
Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
2017 - Czech
The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international treaties, with special focus on the phenomenon of subsequent agreements and subsequent practice of the state parties. In its general introductory section, the thesis defines international treaties as a source of international law and presents a comprehensive analysis of methods of interpretation and their codification. The fundamental part is devoted to the subsequent agreements and subsequent practice, their definition, including the difference from other similar methods, and the use of them for the interpretation of treaties before international courts and in international organizations. This thesis also focuses on the issue of evolutionary interpretation. The practical part of the thesis is based on the interpretation of treaties in three branches of international law (investments, cultural cooperation, taxes), with emphasis on the use of subsequent agreements and subsequent practice and on the current developments in the negotiation of new treaties and in the activities of international organizations. Název práce: Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe Tématem této disertační práce je kodifikace pravidel výkladu mezinárodních smluv, a to se zaměřením na fenomén následných dohod a následné praxe smluvních stran. Disertační práce ve své obecné úvodní části definuje mezinárodní smlouvy jako pramen mezinárodního práva a komplexně analyzuje právní úpravu výkladových metod a jejich kodifikaci. Stěžejní část se podrobně zabývá následnými dohodami a následnou praxí, a to jejich vymezením, včetně rozdílu od jiných obdobných metod, a využitím při výkladu smluv před mezinárodními soudy a v mezinárodních organizacích. Dílčím zaměřením této práce je také problematika evolutivního výkladu. Praktická část disertační práce je založena na výkladu mezinárodních smluv ve třech odvětvích mezinárodního práva (investice, kulturní spolupráce, daně), a to s důrazem na využití následných dohod či následné praxe a na zmapování aktuálního vývoje při sjednávání nových smluv a v činnosti mezinárodních organizací. Keywords: mezinárodní smlouvy výklad mezinárodních smluv Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) následné dohody následná praxe kodifikace mezinárodního práva Komise pro mezinárodní právo OSN; international treaties interpretation of international treaties the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) subsequent agreements subsequent practice codification of international law UN International Law Commission Available in a digital repository NRGL
Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe

The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international ...

Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme because I am interested in criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal environment, which has led me to a though of studying two for me the most interesting means of evidence used in a criminal procedure. This thesis is divided into eight parts, it starts with a brief introduction into evidence proceedings in Czech (the first part) and also in French legislation (the second part), in the third part I focus on the status of a witness in Czech legislation, the fourth part contains a French regulation and the fifth is a comparison of those two. I have chosen the exact same system so on, in the part six I deal with a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure, seventh part deals with an expert in French criminal procedure and finally in eighth part there is again a comparison of those two. In the first and second part I offer a brief introduction, in which I outline what the evidence proceedings in a criminal procedure, what can serve as... Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého... Keywords: svědek a znalec v trestním procesu Francie asistovaný svědek; witness and expert in a criminal procedure France assisted witness Available in a digital repository NRGL
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu

The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I ...

Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Život a dílo Josefa Úlehly
Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
2017 - Czech
Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an important Czech teacher, he taught mathematics and natural sciences at primary and secondary schools in Moravia. He wrote a number of monographs, textbooks, articles and translations of foreign language publications. This thesis describes Úlehla's life, brings the detail analysis and evaluation of his mathematical works and mentions his other publications. The text contains a lot of illustrations and the thesis is supplemented by factual attachments. Keywords: Josef Úlehla, mathematics, education, history Název práce: Život a dílo Josefa Úlehly Autor: Lukáš Vízek Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Josef Úlehla (1852-1933) byl významný český pedagog, vyučoval mate- matiku a přírodovědné obory na obyčejných obecných a měšt'anských školách na Moravě. Napsal řadu monografií, učebnic, článků a překladů cizojazyčných publi- kací. Tato disertační práce popisuje jeho životní osudy, podrobně v souvislostech analyzuje a hodnotí jeho matematické dílo a nastiňuje jeho ostatní práce. Text studie je proložen mnoha ilustracemi a je doplněn faktografickými přílohami. Klíčová slova: Josef Úlehla, matematika, vyučování, historie Keywords: Josef Úlehla; matematika; vyučování; historie; Josef Úlehla; mathematics; education; history Available in a digital repository NRGL
Život a dílo Josefa Úlehly

Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an ...

Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Idiopatické střevní záněty a těhotenství
Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
2017 - Czech
Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning decisions. Management of IBD in pregnancy requires a challenging balance between optimal disease control and drug safety. An unanswered question is the impact of the course of childbirth in women with preexisting IBD regarding anal sphincter function and development of anal or fecal incontinence. To this date there aren't any clinically relevant guidelines for managing childbirth in women with IBD. From gastroenterologist's point of view, a clear indication for Caesarean section (CS) is active perianal disease or active IBD with rectal involvement, a relative indication for CS is ileal-pouch-anal anastomosis (IPAA) or ileal-rectal anastomosis in women after colectomy for refractory UC. Studies have shown a lack of knowledge among both patients and physicians regarding reproductive issues in IBD. The main aim of this thesis was first to assess risk of vaginal delivery in development of anal incontince, second to evaluate the safety of biologic therapy during pregnancy in women with inflammatory bowel disease. We present a study researching the morbidity of children born to mothers treated with biological... Idiopatické střevní záněty (ISZ), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, postihují zejména mladé jedince v reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečnosti zvolené terapie. Otázkou stále zůstává možný vliv vaginálního porodu na zhoršení funkce svěračů s rozvojem anální, potažmo fekální inkontinence u žen s ISZ. Dosud neexistuje klinicky relevantní přístup k vedení porodu, zatím jednoznačnou indikací k porodu císařským řezem z gastroenterologického hlediska je přítomnost aktivní perianální nemoci nebo aktivního ISZ s rektálním postižením, relativní indikací k elektivnímu porodu sekcí je IPAA (ileal-pouch-anální anastomóza) a přítomnost ileo-rekto-anastomózy u žen po kolektomii pro refrakterní UC. Ukazuje se, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit riziko vaginální porodu na rozvoj poporodní anální inkontinence a zhodnotit bezpečnost biologické terapie pacientky s ISZ v průběhu těhotenství. Současně jsme zkoumali morbiditu dětí narozených matkám, které byly v průběhu těhotenství léčeny biologickou terapií, také byla hodnocena efektivita a bezpečnost... Available in a digital repository NRGL
Idiopatické střevní záněty a těhotenství

Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning ...

Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases