Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 457673
Published from to

Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném
HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
2017 - Czech
Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním společenstvím. Čerpá z textů samotných dokumentů mezinárodního práva, z řady odborných knih a článků, ale i z nepočetné judikatury. Práce respektuje tradiční rozdíly mezi pravidly aplikovatelnými v době míru a během ozbrojených konfliktů. Neomezuje se jen na potvrzení již známých faktů, ale snaží se odpovědět i na některé sporné otázky. Autor této práce analyzuje jak postoje států, tak i rozdílné teoretické přístupy a následně zdůvodňuje svůj názor. This thesis provides the reader with an overview of how rules of international law influence movements and operations of private and military submarines and to what extent they are accepted throughout the international community. It derives from texts of international law documents themselves, from numerous professional books and articles but also from a handful of judicature. The thesis respects traditional differences between rules applicable in time of peace and in the course of armed conflicts. It does not restrict itself only to reaffirming of already known facts but it tries to answer some unsettled issues as well. The author of this thesis analyses both attitudes of States and different theoretical approaches and subsequently accounts his own point of view. Keywords: ponorka; mořské právo; pokojné proplutí; tranzitní proplutí; právo proplutí souostrovními námořními koridory; UUV; ozbrojený konflikt; ponorková válka; válečná loď; obchodní loď; submarine; law of the sea; innocent passage; transit passage; archipelagic sea lanes passage; UUV; armed conflict; submarine warfare; warship; merchant ship Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném

Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním ...

HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Produkty z akvakultury: Obchod, kvalita a vývoj nových výrobků
NEBESKÝ, Václav
2017 - Czech
Ryby slouží po celé planetě jako jeden z hlavních zdrojů potravy a v některých částech světa, především v rozvojových zemích, jsou jediným zdrojem živočišných bílkovin tamních obyvatel. Od počátku lidské civilizace jsou ryby loveny ve sladkých i slaných vodách. Přesto, že se celosvětová spotřeba ryb neustále zvyšuje a v současné době činí téměř 20 kg ryb na osobu a rok, situace v České Republice se mění jen pomalu. Česká republika je známá tradiční produkcí ryb v rybniční akvakultuře s dlouhými historickými kořeny a v současné době je na 6. místě v rámci Evropské unie. Nicméně spotřeba ryb je zde obecně jedna z nejnižších v Evropě. Roční spotřeba je pouhých 5,5 kg ryb na osobu a rok, z čehož ryby z domácí akvakultury činí pouze 1-1,5 kg. Přesto, že je spotřeba ryb v ČR dlouhodobě nízká, zájem spotřebitelů se přesouvá na dražší a kvalitnější typy potravin. Jsou to právě komodity jako Atlantický losos, tuňák a korýši postrádající typické vlastnosti produktů z české akvakultury, tedy charakteristickou chuť, vůni a přítomnost svalových kůstek. Tyto změny v chování konzumentů byly zaznamenány na základě studie zaměřené na import výrobků z rybolovu a akvakultury do ČR. Jedním z cílů této doktorské práce byly aplikované výsledky v podobě nově vyvinutých produktů využívajících rybí svalovinu, méně cenné části ryby (ocasní násadce) a odpady vznikající při zpracování ryb (kůže, hlavy). Vzhledem k povaze těchto aplikovaných výsledků byly přistoupeno k jejich registraci na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR formou užitných vzorů. Jedním z nově vyvinutých a úspěšně nabízených produktů na trhu je kapří paštika. Ta je vyráběna ze strojově odděleného kapřího masa, kterého je v produktu 90%. Kromě základní paštiky v současnosti existují další 4 varianty (s pepřem, s uzeným rybím masem, s mandlemi a s brusinkami). Z výše popsaného je zřejmé, že je zde mnoho možností a velký prostor jak zvýšit spotřebu a využití ryb z domácí akvakultury. Při zavádění nových produktů z ryb chovaných v rybnících musí být zapojen také marketing využívajících jejich nesporných benefitů. A to především skutečnost, že se jedná o zdraví prospěšnou a kvalitní tuzemskou surovinu z českého zemědělství. Právě vysoká kvalita a minimální výskyt cizorodých látek v produktech z české akvakultury byl potvrzen naší studií. V rámci této práce byl proveden screening nejrůznějších produktů z rybolovu i akvakultury běžně dostupných v obchodní síti v rámci ČR a to s ohledem na výskyt těžkých kovů. Výsledky této studie ukázaly velice dobrou kvalitu těchto produktů s nízkým obsahem těžkých kovů. Naměřené hodnoty těchto prvků u produktů z české akvakultury byly hluboko pod povoleným limitem a jejich konzumace nepředstavuje žádná zdravotní rizika. Vzhledem k povaze získaných dat je možné tuto studii zpracovat a zveřejnit v populárně-vědecké formě široké laické veřejnosti. Právě správná forma komunikace a kontakt s veřejností bude v budoucnu klíčovým faktorem pro zavádění nových produktů akvakultury a zvýšení spotřeby ryb v České republice. Fish are one of the main food sources throughout the planet and, in some parts of the world, especially in developing countries they are the only source of animal protein of local residents. Since the beginning of human civilization, fish have been caught in fresh and salt waters. Despite the fact that global fish consumption has been constantly increasing and it currently accounts for almost 20 kg of fish per person per year, the situation in the Czech Republic has been changing only slowly. The Czech Republic is known for traditional fish production in pond aquaculture with long historical roots and is currently ranked 6th within the European Union. However, fish consumption is generally one of the lowest in Europe. The annual consumption is only 5.5 kg of fish per person per year, of which fish from domestic aquaculture amount to only 1-1.5 kg. Despite the fact that fish consumption in the Czech Republic has been low in the long run, the interest of consumers has been shifting to more expensive and better quality food. They are commodities such as Atlantic salmon, tuna and crustaceans which lack typical characteristics of products from the Czech aquaculture, i.e. the characteristic taste, aroma and presence of muscle bones. These changes in consumer´s behaviour were recorded on the basis of a study focusing on the import of fishery and aquaculture products into the Czech Republic. One of the goals of this doctoral thesis were the applied results in the form of newly developed products using fish meat, less valuable parts of fish (tailpiece) and wastes from fish processing (skin, head). Due to the nature of these applied results, their registration was done in the form of utility models with the Industrial Property Office of the Czech Republic. One of the newly developed and successfully offered products on the market is carp pâté. It is made of machine-separated carp meat and contains 90% of the meat in the product. In addition to the basic pâté, there are currently other four variants (with pepper, smoked fish, almonds and cranberries). From the above, it is clear that there are many possibilities and opportunities how to increase the consumption and use of fish from domestic aquaculture. When introducing new products from fish, which are bred in ponds, the marketing must also be used to promote their indisputable benefits. And this is mainly the fact that it is a healthy and quality domestic raw material from the Czech agriculture. The very high quality and minimal occurrence of foreign substances in products from the Czech aquaculture were confirmed by our study. In the framework of this thesis, the screening of various fishery and aquaculture products, commercially available within the Czech Republic, was carried out with regard to the occurrence of heavy metals. The results of this study showed a very good quality of these products with a low content of heavy metals. Measured values of these elements in products from the Czech aquaculture were well below the allowed limit and their consumption does not pose any health risks. Due to the nature of the obtained data, it is possible to process and publish this study in a popular-scientific form to the general public. The right form of communication and contact with the public will be a key factor in the future in introducing new aquaculture products and increasing fish consumption in the Czech Republic. Keywords: ryby; obchod; spotřeba; kvalita; vývoj nových produktů; seafood; market; consumption; quality; new product development Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Produkty z akvakultury: Obchod, kvalita a vývoj nových výrobků

Ryby slouží po celé planetě jako jeden z hlavních zdrojů potravy a v některých částech světa, především v rozvojových zemích, jsou jediným zdrojem živočišných bílkovin tamních obyvatel. Od počátku ...

NEBESKÝ, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.
SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
2017 - Czech
Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V práci je rozebrán život a tvorba výtvarníků Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla a hodnotí se, jak je politické, historické, kulturní události ovlivnily a formovaly. Nakonec jsou výtvarníci zařazeni do odpovídající kategorie kulturní scény. This master diploma thesis examines the semiofficial and unofficial art scene between 1968-1989. It deals with the division and definition of basic concepts related to the semiofficial and unofficial cultural scene. In the thesis, there is an analysis of the life and work of Martin Burian, Dagmar Havlíčková, Vladimír Pospíšil and Jaroslav Vacl as well as political, historical and cultural events that have formed and influenced them. Finally, the artists are divided in the appropriate category of the cultural scene. Keywords: Šedá zóna; underground; disidenti; paralelní kultura; druhá kultura; kontrakultura; alternativní kultura; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl.; gray zone; underground; dissidents; parallel culture; second culture; contra-culture; alternative culture; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl. Available in digital repository of UPOL.
Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.

Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V ...

SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století
NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - Czech
Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši půlměsíce, které byly způsobeny rostoucím nacionálními tendencemi. Závěry byly získány pomocí detailního rozboru časopiseckých článků, které byly rozděleny do jednotlivých kategorií dle svého obsahu. This theses is devoted to a reflection of the Czech interest in the Ottoman Empire in Czech written magazines during the years 18341850. It approaches changes in attitudes of magazines to the Realm of the Crescent which were caused by increasing nationalistic tendencies. The conclusions were gained by detailed analysis of magazine articles divided into categories according to their content. Keywords: Českojazyčný periodický tisk; první polovina devatenáctého století; Osmanská říše; Rakouské císařství; Muhammad Alí; národnostní hnutí; mnohonárodnostní státní útvary; The Czech language magazines; the first half of nineteenth century; the Ottoman Empire; the Austrian Empire; Muhammad Ali; national movement; multi-national state body Available in digital repository of UPOL.
Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století

Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši ...

NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy
UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
2017 - Czech
Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o lokalitě a provedených výzkumech. Jelikož je lokalita známa především z výzkumů amatérských regionálních archeologů, část práce bude zaměřena na amatérské bádání. Bude vytvořena mapa a soupis neolitických lokalit mikroregionu. Následuje zpracování, vyhodnocení a interpretace nálezových situací a movitého archeologického materiálu, posouzení vzájemných prostorových vztahů a porovnání s obdobnými archeologickými lokalitami v mikroregionu. Dále bude provedena fotografická, popř. kresebná dokumentace vybraných nálezů. Závěr práce bude věnován shrnutí dosažených výsledků k poznání neolitu v regionu horního toku řeky Moravy This thesis focuses on Neolithic settlement Podolí (formerly Újezd u Podolí or Újezd u Mohelnice), Šumperk district. The current state of knowledge of the Moravian Neolithic was mentioned at the beginning of the thesis and basic information about the locality and the researches were carried out. Because the site is known primarily from research of amateur regional archaeologists, part of the work was focused on their research. Maps and inventories of the Neolithic localities of the micro-region were created. Further, the processing, evaluation and interpretation of finding situations of movable and immovable archaeological material, assessment of mutual spatial relations and comparison with similar archaeological sites in microregion. The work was supplemented with photographic and drawing documentation of selected findings. The achieved results concerning the knowledge of the Neolithic in the region of the upper Morava River were summarized at the end of the work and objectives of further possible research were set. Keywords: Neolit; osídlení; Morava; bádání; Podolí u Mohelnice; vypíchaná keramika; lineární keramika; lengyel; badatelé; Neolithic settlement; the Morava river; Available in digital repository of UPOL.
Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy

Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o ...

UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství
KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
2017 - Czech
Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci budou revidovány poznatky z dlouhodobé prospekce E. Černého, včetně artefaktových pramenů. Práce je doplněna o výsledky vlastní prospekční činnosti (povrchový sběr, metody tzv. krajinné archeologie apod.). Přihlédnuto je zde také k metodám dálkového průzkumu Země a geograficko-informačním technologiím. Výsledky práce budou komparovány s dosavadními výsledky ostatních vědních disciplín, zejména historiografie. Work will fockus on defunct human settlements in place of the former Holstein estate on Drahanská vrchovina. The aim of the work is summarize the knowledge of the defunct medieval settlements. In work will revise knowledge from years of prospecting E. Černý, including artifact sources. The results will be complement from mine prosperous activities (surface collection, methods of landscape archeology). Methods shall be taken into account of remote sensing and geo-information technologies. Work results will compar with the results of others disciplines, especially historiography. Keywords: Středověk; osídlení; zaniklé středověké osady; Drahanská vrchovina; Holštejnské panství.; Middle Ages; settlement; defunct human settlements; Drahanská vrchovina; Holstein estate. Available in digital repository of UPOL.
Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství

Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci ...

KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Transformace sociální služby týdenní stacionář
PICKOVÁ, Romana
2017 - Czech
Cílem práce je popsat proces transformace pobytové sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkové organizace. Data k praktické části této práce jsem získávala od jara 2013 až do závěrečného zpracování práce. Respondentů bylo vybráno celkem 28 - uživatelé týdenního stacionáře. Jedná se o maximální počet uživatelů této sociální služby. V teoretické části vymezuji proces deinstitucionalizace a transformace, charakterizuji sociální služby (konkrétně pak týdenní stacionáře a chráněné bydlení) a snažím se nastínit historii a současnou situaci v EU a ČR. V praktické části popisuji konkrétní proces transformace sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace. Základní metodou využitou při výzkumu byl strukturovaný rozhovor zaznamenávaný do dotazníkového formuláře Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů. V neposlední řadě byly analyzovány dokumenty, které se přímo týkaly procesu transformace dané služby. Výzkum mé diplomové práce zodpověděl obě otázky, které byly na začátku položeny. První výzkumná otázka, zda jsou uživatelé Denního a týdenního stacionáře Jihlava připraveni přejít do komunitní služby chráněné bydlení, byla řešena na základě hodnocení potřeby nezbytné míry podpory uživatelů. Odpovědí na výzkumnou otázku je, že 4 uživatelé z 28 jsou připraveni na přechod do sociální služby chráněné bydlení. Odpověď na druhou výzkumnou otázku, zda je reálný vznik komunitní služby v Jihlavě v časovém horizontu cca 5 let, jsem se snažila nalézt v průběhu celého projektu transformace. V závěru projektu je možno konstatovat, že vznik komunitní služby v Jihlavě je reálný. Výsledky této práce budou použity pro danou organizaci jako shrnutí daného procesu transformace. Mohou být ale zdrojem informací i pro jiné poskytovatele sociálních služeb nebo širokou veřejnost, které dané téma osloví. The point of my thesis is to describe the process of transformation social services of an Day and Week Care Center Jihlava. The data for practical part this work I has been gathering since spring 2013 till the day I finish my work. As respondents was selected from 28 users of Week care center. That is the maximum limit of this local service. In the theoretical part of my thesis I focuse on process of the deinstitutionalization and transformation defining social services (Week care-center and Safe Housing) and try to depict past and present situation specificaly in Czech republic and European Union. In the practical part of my thesis I describe process of transformation of social services Week care center provided by Day and Week Care Center in Jihlava. The basic method used in my research is structured interview recorded in questionnaire form called "Judging measure of a Service for Safe Housing". At last but not at least I analyze documents directly linked to process of transformation of selected service. The research of my thesis answered both quetions. First of all is "Are the users of a Day and Week Care Center prepared to procceed to comunity service of Safe Housing ?" and is solved by evaluation of necessary measure of support for users. The answer on researching question is that 4 users from 28 are able to procceed to comunity service of Safe Housing. For the answer on the second question "Is it possible to create comunity service in Jihlava in next 5 years ?" I try to find an answer throughout whole process of transformation project. I come up with a conclusion to answer that creation of comunity services is possible. Results of my thesis can be used for selected organization as the summary of selected process of transformation. Also results can be used as the source of information even for more social services providers and for public they are interested in. Keywords: deinstitucionalizace; transformace sociální služby; týdenní stacionář; chráněné bydlení; komunitní péče; deinstitutionalization; transformation of social services; Week care center; Safe Housing; Comunity care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transformace sociální služby týdenní stacionář

Cílem práce je popsat proces transformace pobytové sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkové organizace. Data k praktické části této práce jsem ...

PICKOVÁ, Romana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Experimentální metody měření povrchového napětí
OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro měření povrchového napětí s využitím české a zahraniční literatury. Některé z nich jsou proměřeny a vyhodnoceny. The thesis deals with the issue of surface tension of liquids, parameters that afffect the tension and selected experimental methods for its measuring. The experimental part of the thesis describes selected methods of surface tension measurements using czech and foreign literature. The methods are measured and evaluated. Keywords: Energie; hustota; kapalina; měření; molekulová fyzika; povrchové napětí; přilnavost; síla; teplota; termodynamika; tlak.; Energy; density; liquid; measurement; molecular physics; surface tension; adhesion; force; temperature; thermodynamics; pressure. Available in digital repository of UPOL.
Experimentální metody měření povrchového napětí

Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro ...

OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Systém zdravotní péče a zdravotních služeb v historii a současnosti
TRMOTOVÁ, Vlasta
2017 - Czech
Bakalářská práce si dala za svůj cíl zmapování pohledu osob vybrané věkové kategorie na zdravotní péči a prevenci určitého časového období. Důležitou součástí bylo zřetelné vymezení časového rozpětí, které pro tuto práci představovalo období socialistického zdravotnictví (tzn. před rokem 1989) kontra současného zdravotnictví (tzn. po roce 1989). S tím spjatě navazoval výběr věkové kategorie osob, která je příslušná v porovnání těchto dvou období a to zastupují osoby v pozdní dospělosti. Výzkum se zakládal na rozboru anonymních dotazníků, jenž byly cíleně rozdány respondentům příslušného věku. Dotazníky byly rozdány v okruhu regionální oblasti Příbram ve Středočeském kraji. Jednotlivé odpovědi byly zaneseny do grafické podoby za pomoci tabulek a grafů. Zmapování pohledu na proměny ve zdravotní péči a prevenci ve zvolených období a u vybrané věkové skupiny osob poukázalo na skutečnost značného vnímání rozdílů, ač tento proces změn není stále konečný. Stále se řeší otázky ke stabilnímu systému a podpoře zdravotnictví. Oporou ze stran obyvatel by měl být samostatný přístup ke svému zdraví v pravidelné prevenci. Zásadní úlohu však představuje měnící se hodnotový žebříček potřeb, který ovlivňuje i tvorbu legislativy. Podle výzkumu není jednomyslná převaha pouze jednoho období v kvalitě zdravotnictví, ale jsou v něm promítnuty události a politické uspořádání státu. Vše s sebou přináší světlé i stinné stránky, které ovlivňuje naše vnímání, postoje a názory. Důležitou a neopominutelnou součást tvoří spokojenost a svoboda obyvatel, jenž se odráží na jejich zdraví. The aim of a Bachelor work is to map how do people of selected age group look at health care and prevention of specific time period. An important part of the Bachelor work was a clear definition of two time ranges. The first of them was a socialistic healthcare (i.e before 1989) against which stayed healthcare of nowadays. The choice of age category depended on those time periods. This sort of people had to be able to compare both of those periods. That was the reason for choosing people who were in a life part called late adulthood. This research was based on analysing annonymous questionnaires that were distributed to respondents. All respondents had requested age and all of them lived near district Příbram in Central Bohemian Region. The answers were recorded to tables and graphs. The mapping of points of view on changes in health care and prevention in selected time intervals showed that people in chosen age group are perpecieving differences. Allthough this process is not at the end, there are still several questions about stable system and support of healthcare. Society should support it too. Everyone in society could deal better with his or her own health and practise a prevention. Main role represents changing of a value chart of needs which influences the making of legislation. The research shows that there is no superiority of one period in case of healthcare. There are occasions and political order reflected in the research. Everything comes with its own bright and shady pages that may change our point of view, our opinions and attitudes. Human freedom and satisfaction, those important and unforgetable things are reflecting on our health too. Keywords: zdravotní péče; prevence; pozdní dospělost; socialismus; současnost; health care; prevention; late adulthood; socialism; nowadays Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systém zdravotní péče a zdravotních služeb v historii a současnosti

Bakalářská práce si dala za svůj cíl zmapování pohledu osob vybrané věkové kategorie na zdravotní péči a prevenci určitého časového období. Důležitou součástí bylo zřetelné vymezení časového rozpětí, ...

TRMOTOVÁ, Vlasta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Stěhování seniorů do domova pro seniory jako krizová životní událost
HORVÁTHOVÁ, Jaroslava
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí. Zabývá se stěhováním seniora do domova pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, zda považují senioři stěhování do domova pro seniory za krizovou životní událost. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část uvádí a objasňuje základní tematické okruhy, které se v diplomové práci prolínají. Jedná se o problematiku stáří, stárnutí a života ve stáří a problematiku životních krizí a jejich možného řešení. Zabývá se procesem stárnutí a jeho aspekty, definuje pojem stáří a vymezuje různé podoby stáří. Vysvětluje pojem senior a uvádí specifika seniorského věku, jako jsou potřeby seniorů, životní změny u seniorů. Podrobněji se zaměřuje na bydlení seniorů a proces stěhování seniora do pobytového zařízení. Definuje pojem krize, uvádí typologii krizí a zabývá se krizovými situacemi a jejich řešením.Praktickou část práce tvoří výzkum. Pro výzkum daného tématu byla zvolena strategie kvantitativního výzkumu, metoda dotazování a technika dotazníku. Data byla získána pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník obsahuje celkem 25 výzkumných otázek. Výzkumný soubor tvořilo 119 respondentů. Získaná data jsou statisticky vyhodnocena a výsledky jsou zachyceny prostřednictvím tabulek a přehledných grafů.Z výsledků výzkumu vyplynulo, že třetina seniorů považuje stěhování do domova pro seniory za krizovou životní událost. Vnímání stěhování do domova pro seniory jako krizové životní události není závislé na pohlaví, věku, vzdělání a je závislé na rodinném stavu seniora. Tato práce poukazuje na to, jak náročný proces pro seniory představuje stěhování do pobytového zařízení. Výstupy výzkumu mohou sloužit jako podklad pro další studie o tématu, mohly by být použity jako výukový materiál a mohou být přínosem i pro personál domova pro seniory a pro rodiny seniorů. This thesis is focused on the issue of old age and aging. It is dedicated to moving of a senior to a home for elderly. Aim of the thesis was to determine whether elderly people see moving to a home for elderly as a life crisis event. This thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part lists and clarifies principal topics that blend together at the thesis. Those topics are old age, aging, life in old age, life crises and possible solutions of them. It is dedicated to the process of aging and its aspects, defines the concept of old age and delimits various forms of old age. It explains the term senior and lists specifics of senior age such as specific needs of seniors and life changes of seniors. It focuses more thoroughly on housing of seniors and the process of moving of seniors into a residential facility. It defines the concept of a crisis, introduces a typology of crises and describes crises situations and their solutions.Practical part of the thesis consists of a research. Strategy of a quantitative research, method of questioning and technique of a questionnaire has been chosen with respect to the topic. The data have been acquired by means of a questionnaire of my own construction. The questionnaire consists of 25 research questions in total. The research file consisted of 119 respondents. The data are statistically evaluated and the results are depicted by means of tables and charts.The results of the research suggest that one third of seniors deems moving to the home for elderly to be a crisis life event. Perception of moving as a crisis event is not connected to sex, age, education and is connected to marital status. This thesis points out how demanding the process of moving to a residential facility is for seniors. The results can be used as a base for future research of the topic, they can be used as an educational material and can be beneficial for staff of homes for elderly and families of seniors. Keywords: stáří; stárnutí; senior; změny ve stáří; stěhování; domov pro seniory; krize; old age; ageing; senior; changes in old age; moving; home for elderly; crisis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Stěhování seniorů do domova pro seniory jako krizová životní událost

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí. Zabývá se stěhováním seniora do domova pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, zda považují senioři stěhování do domova pro seniory za ...

HORVÁTHOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases