Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 486310
Published from to

Energetické využití jaderné fúze
Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
2018 - Czech
Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota paliva a vysoký energetický tok. Tyto rysy implikují nevyčerpatelné a globálně dostupné zásoby paliva, vysoce ekologickou výrobu elektřiny s nulovými emisemi CO2, inherentní jadernou bezpečnost, recirkulaci výkonu ohřevu paliva, nízkou životnost jaderných komponent a vznik sekundárně aktivovaných radioaktivních odpadů. Vliv fúzních elektráren na životní prostředí bude srovnatelný s vlivem obnovitelných zdrojů energie a při započtení externích nákladů se fúzní elektrárny mohou stát jedním z ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů energie. Specifickým rysem fúzní energetiky bude ohřev paliva na vysoké teploty a související recirkulace výkonu ohřevu snižující dopad ohřevu paliva na výstupní výkon elektráren. V práci jsou odvozeny analytické rovnice popisující vliv ohřevu paliva na čistou účinnost výroby elektrické energie. Experimentální část práce popisuje vývoj prototypu radiačně a teplotně odolných Hallových senzorů pro fúzní energetické reaktory. Prototyp byl testován a následně schválen pro měření ustáleného magnetického pole mezinárodního fúzního reaktoru ITER.According to the plan of the European Union and other world powers, the first fusion power plant should be put into operation by 2050. The key features of future fusion energy, the light chemical elements fuelling, high fuel temperature, and high heat and neutron loading of the fusion reactors, imply inexhaustible and globally available fuel reserves, high ecological and CO2 emission-free electricity generation, inherent nuclear safety, heating power recirculation, low lifetime of nuclear components, and the generation of secondary activated radioactive waste. The environmental impact of fusion power plants will be comparable to the impact of renewable resources and, with the inclusion of external costs, fusion power plants can become one of the most economically advantageous energy sources. A specific feature of fusion power plants will be a fuel heating to high temperatures. The power recirculation will reduce the impact of the fuel heating on the output power of fusion power plants, and analytical equations describing the influence of the fuel heating including the recirculation on the net efficiency of power generation are derived. The experimental part describes the development of the prototype of radiation and temperature resistant Hall sensors for fusion power reactors. The prototype has been tested and subsequently approved for measuring a steady-state magnetic field of the ITER international fusion reactor. Keywords: jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER; Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER Available at various departments of the ČVUT.
Energetické využití jaderné fúze

Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, ...

Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sladění rodinného a profesního života
Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between work and family life enables an individual to return to work sooner from maternity and parental leave. This balance also has a positive effect on the productivity of employees, birth rates, elimination of gender stereotypes and causes a reduction of the unemployment rate among women. The purpose of this paper is to provide a comprehensive overview of the number of articles of employment law and social security law that are relevant to the issues of reconciliation of work and family life, to analyze the relevant legislation, and to draw attention to some practical problems. Also, the paper will evaluate the impact of this legislative framework and legal institutes on work and family life and recommend alterations "de lege ferenda". The thesis of this paper is that reconciliation of work and family life is an endless process and that there are several problem areas related to it that need improvement within the Czech Republic. The work is divided into three chapters. The first chapter identifies the main issues related to the reconciliation of work and family life. It gives the overview of the international,... Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se vrátit do zaměstnání, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, dochází k zvyšování porodnosti, odstraňování genderových stereotypů a snižování nezaměstnanosti žen. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na právní úpravu v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska sladění rodinného a profesního života, analyzovat příslušnou právní úpravu, upozornit na některé praktické problémy a zhodnotit dopad této právní úpravy a jednotlivých právních institutů na harmonizaci rodinného a profesního života. Zároveň si práce klade za cíl uvést i dílčí náměty de lege ferenda. Práce vychází z hypotézy, že sladění rodinného a profesního života je prakticky nekončící proces, který je v ČR v současné době stále možný zefektivnit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nejprve uvádí stěžejní problémy a situace související s otázkou harmonizace rodinného a profesního života. Vymezuje právní úpravu na úrovni mezinárodního, evropského a národního práva v řešené oblasti. Pozornost je věnována také zvláštním pracovním podmínkám a ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň... Keywords: Sladění rodinného a pracovního života; atypické formy zaměstnání; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; zajištění služeb péče o děti; Reconciliation of work and family life; atypical employment relationships; maternity leave; parental leave; care services for preschool children Available in a digital repository NRGL
Sladění rodinného a profesního života

Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between ...

Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů
Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
2018 - Czech
The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis is based theoretically and methodologically in the field of anthropology of landscape and industrial archeology. It combines archive written and cartographic sources with non-destructive field research of anthropogenic relics. The industrialization of the area of interest meant the woodworking expansion that was caused by the lack of firewood in Prague and its surroundings and was realized as a business plan by the noble Schwarzenberg family. Schwarzenberg forest exploatation and timber floating system for firewood transport have brought significant landscape changes to hitherto almost untouched mountaneous forested areas. The field research has identified elements of the floating timber system, such as water reservoirs, watercourse troughs or the Vchynicko-Tetovský floating canal, as well as traces of both, permanent and seasonal settlement of woodcutters. The work divides the area into four zones, depending on how they were used, settled and transformed during the 19th century. The greatest attention is devoted to zone no. I, the remote forest area, which has become a major resource area for the Schwarzenberg... Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám. Keywords: antropologie krajiny; industriální archeologie; Šumava; těžba dřeva; schwarzenberský plavební systém; industrializace; landscape anthropology; industrial archaeology; Šumava mountains; timber harvesting; Schwarzenberg timber floating system; industrialization Available in a digital repository NRGL
Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů

The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis ...

Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví
Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
2018 - Czech
Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně zahraničních metod, které nejsou v České republice rozšířené. Cílem této práce je posoudit spolehlivost nejpoužívanějších způsobů kontroly vlhkosti.We encounter several problems in the building industry, which can cause increased material moisture when incorporated into the construction. The author of this paper mentions the requirements of maximum humidity and methods of its assessment, including foreign methods, which are not extended in the Czech Republic. The aim of this work is to evaluate the reliability of the most used methods of moisture control. Keywords: Porovnání vlhkoměrů,měření vlhkosti,odporový vlhkoměr,kapacitní vlhkoměr,vlhkost; Comparison of moisture meters,measuring of humidity,resistive moisture sensor,capacitive moisture sensor Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví

Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby ...

Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh modelu větroně kategorie RES
Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. Následuje kapitola srovnávající různé profily zakončená výběrem nejvhodnějšího pro účel návrhu. Dále je pojednáno o výběru geometrie křídla spolu s návrhem dimenzování nosníku. V závěru práce je vytvořen třípohledový výkres navrženého větroně.This bachelor thesis deals with the design of a radio-controlled model of a RES category sailplane. The first part summarises the competition category's rules, existing models and equipment necessary for the plane's proper functioning. A comparison of different profiles is then introduced, followed by choice for the most suitable one for the purpose of this design. Furthermore, choice of geometry for the wing is discussed along with a beam strength calculation. Finally, multiview projection drawing of the sailplane design is presented. Keywords: model větroně,kategorie RES,aerodynamický návrh; sailplane model,RES category,aerodynamic design Available in digital repository of ČVUT.
Návrh modelu větroně kategorie RES

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné ...

Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)
Duchková, Zuzana; Soukupová, Blanka; Moravcová, Mirjam; Jiroušek, Bohumil
2018 - Czech
Identity after Historical Change. Anti-Hitler Emigration of Fine Artists from Germany and Czechoslovakia to Great Britain (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková This dissertation thesis deals with a group of German and Czechoslovak fine artists (Erich A. Bischof, Kurt Lade, John Heartfield, Ludwig Meidner, Heinz Worner, Bedřich Feigl and Karel Vogel) who decided or were forced to exile from their home countries to Great Britain after Hitler came to power and stayed there during the Second World War. Research methods adopted from historical anthropology, approaches used in exile research and identity theory have been used to examine the impact of the extensive historical change on their personality as well as "artistic identity". A key area of the research is the period of 1933-1945, however, the lives of the artists before emigration have been outlined too. Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková Předkládaná disertační práce se zabývá skupinou německých a československých výtvarných umělců (Erich A. Bischof, Kurt Lade, John Heartfield, Ludwig Meidner, Heinz Worner, Bedřich Feigl a Karel Vogel), kteří se po nástupu Adolfa Hitlera k moci rozhodli či byli nuceni odejít ze své původní vlasti do emigrace ve Velké Británii, ve které prožili druhou světovou válku. Pomocí metodologických inspirací historické antropologie, přístupů uplatňovaných ve výzkumu exilu a teorie identit je zkoumán dopad rozsáhlé historické změny na jejich osobnostní a "uměleckou identitu". Těžištěm výzkumu je období mezi lety 1933-1945, je však nastíněn i život výtvarníků před emigrací. Keywords: identita; druhá světová válka; emigrace; Velká Británie; umění klasické moderny; Identity; World War II; Exile; Great Britain; classic modern art Available in a digital repository NRGL
Identita po historické změně. Protihitlerovská emigrace výtvarných umělců z Německa a Československa ve Velké Británii (1933-1945)

Identity after Historical Change. Anti-Hitler Emigration of Fine Artists from Germany and Czechoslovakia to Great Britain (1933-1945). Mgr. Zuzana Duchková This dissertation thesis deals with a group ...

Duchková, Zuzana; Soukupová, Blanka; Moravcová, Mirjam; Jiroušek, Bohumil
Univerzita Karlova, 2018

Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace
Nerandžič, Vladimír; Paleček, Jiří; Krůšek, Jan; Hejnová, Lucie
2018 - Czech
Modulation of synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays an important role in development and maintenance of pathological pain states. The indisputable part of this modulation is conducted via activity of the transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) and the cannabinoid receptor 1 (CB1), expressed on presynaptic endings of primary afferents in the superficial spinal cord dorsal horn. Under physiological conditions, activation of TRPV1 receptors is pronociceptive while CB1 receptor activation leads to attenuation of nociceptive signalling. However, both receptors share also one endogenous agonist anandamide (AEA) that may be produced from N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine (20:4-NAPE). Main objective of this thesis focuses on the effect of 20:4-NAPE on nociceptive synaptic transmission in spinal cord slices under naïve and inflammatory conditions and consequent on the possible interaction of TRPV1 and CB1 receptors. First, 20:4-NAPE application induced significant release of anandamide from spinal cord slices under in vitro conditions. Next, patch- clamp recordings of excitatory postsynaptic currents (mEPSC and sEPSC) from superficial dorsal horn (DH) neurons in acute spinal cord slices were used. 20:4-NAPE application under the physiological... Modulace synaptického přenosu v zadních rozích míšních představuje důležitou součást rozvoje a udržování patologických bolestivých stavů. Nezastupitelnou roli v této modulaci hrají tzv. transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) a kanabinoidní receptory 1 (CB1) exprimované na presynaptických zakončeních primární aferentů. Za fyziologických podmínek jsou TRPV1 receptory pronociceptivní, zatímco CB1 receptory tlumí nociceptivní signalizaci. Oba receptory však sdílejí stejného endogenního agonistu anandamid (AEA), který je syntetizován z N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu (20:4-NAPE). Tato práce se zaměřuje především na účinek aplikace 20:4-NAPE za kontrolních podmínek a po navození periferního zánětu a na související možnou interakci mezi TRPV1 a CB1 receptory. První pokusy prokázaly výrazné zvýšení hladiny anandamidu za podmínek in vitro z míšních řezů po aplikaci 20:4-NAPE, jeho prekurzoru. Další experimenty byly prováděny snímáním excitačních postsynaptických proudů (mESPC a sEPSC) v superficiálních neuronech zadních rohů míšních na akutních míšních řezech metodou patch-clamp. Aplikace 20:4-NAPE vedla k výraznému poklesu frekvence mEPSC a sEPSC proudů. Za kontrolních podmínek byl tento pokles frekvence po aplikaci 20:4-NAPE blokován aplikací inhibitorů CB1... Keywords: bolest; mícha; TRPV1; pain. spinal cord; TRPV1 Available in a digital repository NRGL
Modulace synaptického přenosu nociceptivní informace

Modulation of synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays an important role in development and maintenance of pathological pain states. The indisputable part of this modulation is ...

Nerandžič, Vladimír; Paleček, Jiří; Krůšek, Jan; Hejnová, Lucie
Univerzita Karlova, 2018

Societa
Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their mutual interests. Partnership is thus analyzed not only as a concept regulated by positive law but also from the historical and theoretical point of view. The thesis is composed of an introduction, three main chapters and a conclusion. The first chapter outlines the historical foundations of partnership. From the community of brothers running the family estate after the death of their father (consortium) partnership evolved into a consensual contract of the classical Roman law which was used mainly for commercial purposes (societas quaestus). In the middle ages, partnership was further developed into compagnia, which substantially enhanced the maritime business operations in Italian city states. In the 19th century, Roman-law partnership was "re-invented" by large codifications of private law, of which the most important in the Czech lands was the General Civil Code from 1811. Finally, this chapter analyzes in detail the troubled history of partnership under the communist regime and its rise after the socio-economic conditions changed in 1989. The second chapter deals with the theoretical aspects of... Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku (consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na základech society její vývojová adaptace - compagnia - která přispěla k prudkému rozvoji námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. Druhá kapitola se pokouší o teoretické... Keywords: Societa; Společnost; Společenská smlouva; Societas; Partnership; Partnership Agreement Available in a digital repository NRGL
Societa

Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their ...

Zach, Tomáš; Elischer, David; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Zkušenosti sester na odděleních JIP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže
Vacek, Jakub; Vytejčková, Renata; Kachlířová, Zuzana
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti sester na odděleních JIP v souvislosti s katetrizací močového měchýře muže

Vacek, Jakub; Vytejčková, Renata; Kachlířová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2018

Energetický regulační úřad
Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
2018 - Czech
Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on amendment to other laws as an independent specialized authority of the state administration for the regulation of energy sector and pricing authority in the field of energy. Among its main goals include prices regulation, licenses management, supervision performance over duties observance that licence - holders follow from law regulations and from ACER's resolution, European comittee's and ERO's, controls executions and in case of disharmony between desirable and real behavior of stowing remedy sancitons investigation performance of competition requirements concerning electricity or gas in markets, information providing and dissension decision - making like subject supporting alternative dissension on disputes in power - engineering branch. The aim of this thesis is to present the ERO as a whole with the approaching of its activities with a focus on defining its competence in relation to the environment, because humanity's depedence on energy brings with it negative effects that can lead to the disappearance of civilization. I tis therefore necessary to link the energy and environmental sectors and to direct the... Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ, provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky. Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu... Keywords: energetika; životní prostředí; regulace; energetics; environment; regulation Available in a digital repository NRGL
Energetický regulační úřad

Energy Regulatory Office Abstract Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and on ...

Šťastná, Andrea; Pokorný, Jiří; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases