Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 368942
Published from to

"Moravská" skrytá církev
Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
2017 - Czech
The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history method. These interviews were analyzed through Grounded theory method. As the basic factors affecting the activity of "Moravian" hidden Church the analysis indicated: the degree of openness of activities and measure of their own individual initiative. The thesis consists of five chapters. The introduction presents state of research, described the sources from which it was drawn, it also presented the methodology and definitions based on the methodology. The second chapter introducesthe basic terms fundamental for conceptual point of view. The third chapter describes the context changes and trends within the Catholic Church in the twentieth century, chronologically, of course, it also describes the situation of the Catholic Church in communist Czechoslovakia. The fourth chapter in the first part deals with hidden Church phenomenon in Czech landsand then brings the history, specifics and characteristics of "Moravian" branches, including the integration process. Then it analyzes the hidden church activities of "Moravian" branches, including theoretical model. The conclusion summarizes the findings arising from... Cílem předkládaného textu je popis příčin vzniku, fungování a zejména aktivit, "moravské" skryté církve. Pro tyto účely bylo shromážděno 16 polostrukturovaných rozhovorů metodou oral history, které byly analyzovány prostřednictvím metody Zakotvené teorie. Jako základní faktory ovlivňující aktivity "moravské" skryté církve se při analýze ukázaly: míra otevřenosti aktivit a míra vlastní iniciativy jednotlivých aktérů. Práci tvoří pět kapitol. V úvodu je přiblížen stav bádání, popsány zdroje, ze kterých bylo čerpáno, dále je představena metodologie a vymezení pojmů vycházejících z metodologie. Druhá kapitola přináší základní pojmové ukotvení práce. Třetí kontextová kapitola popisuje proměny a trendy uvnitř katolické církve ve dvacátém století a chronologicky přibližuje také situaci katolické církve v komunistickém Československu. Čtvrtá kapitola se zabývá nejprve obecně fenoménem skryté církve v Českých zemích a poté přibližuje historii, specifika a charakteristiky "moravské" větve, včetně integračního procesu. Poté následuje analýza skrytých církevních aktivit "moravské" větvě a její teoretický model. V závěru jsou shrnuty poznatky vyplývající z analýzy a jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: církev; komunistické režimy; dvacáté století; Československo; Zakotvená teorie; Church; communist regimes; twentieth century; Czechoslovakia; Grouded theory Available in a digital repository NRGL
"Moravská" skrytá církev

The aim of the text is a description of the causes of creation, functioning and especially activities, of "Moravian" hidden Church. For these purposes 16 interviews were collected using oral history ...

Nedorostek, Miroslav; Moree, Pieter; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Osobní organizace vysokoškolských studentů
Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
2017 - Czech
The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the transformation of higher education in Europe and in the Czech Republic followed by the changes in the university student career and lifestyle. Special attention is devoted to university socialization, the personality of the university student and their new roles. The next chapter of the theoretical part presents the concepts of personal management and academic self-management. Effective and successful university study and personal strategies of self-management then appear to be interdependent. The aim of the qualitative research is to explore and describe how the first-year students organize their study. Firstly, the content analysis of selected study plans was carried out and the orientation questionnaire survey was conducted among 165 first-year students at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Later, also other methods were applied: the diary of study week and electronic interviews. The data were analysed through open coding and thematic coding. Two basic types of students were distinguished based on the dominant out-of-class activities and the diversity of tendencies in independent... Disertační práce se zabývá tématem osobní organizace vysokoškolských studentů v současném dynamickém prostředí vysoké školy. Cílem empirického výzkumu bylo prozkoumat, jak studenti organizují své studium na začátku studia. V teoretické části jsme pojednali o Boloňském procesu a hlavních změnách, které nastaly v terciárním vzdělávání a proměnily studentskou kariéru vysokoškolských studentů. Zabývali jsme se také vysokoškolskou socializací a osobností vysokoškolského studenta, jeho tradičními i novými rolemi a proměnami životního stylu. Byly představeny dva pohledy na vysokoškolské studium akcentující důraz na kognitivní rozvoj osobnosti studenta a také význam oborově nespecifických dovedností osobní organizace pro úspěšné vysokoškolské studium. V kvalitativním výzkumu vycházíme z konceptů osobní organizace a akademického sebeřízení, jež vymezují klíčové dovednosti pro úspěšné vysokoškolské studium i profesní uplatnění. Nejprve jsme přistoupili k obsahové analýze studijních plánů a orientačnímu dotazníkovému průzkumu mezi studenty 1. ročníku FF ZČU v Plzni. Použili jsme také snímek studijního týdne a elektronické dotazování. Data jsme analyzovali technikou otevřeného kódování a tématického kódování. Rozlišili jsme dva organizačně-studijní typy, jejichž základem byly rozdíly v zaměření mimoškolní činnosti a v... Keywords: vysokoškolský student; vysokoškolské studium; osobní organizace; kvalitativní výzkum; university student; university study; personal self-management; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Osobní organizace vysokoškolských studentů

The aim of the thesis is to explore the first-year undergraduates' strategies of self-management. The thesis contains the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the ...

Dejmalová, Lenka; Šebková, Helena; Starý, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence
Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
2017 - Czech
Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase declines after the weaning period. In case of the LP, the lactase is produced during whole life and thus it is possible to drink larger amounts of fresh milk without digestive problems. However, LP is documented only in some human populations. Its worldwide distribution is unequal, the highest rates are found in northern Europe and in pastoralists living in arid regions of Africa and Arabia. The origin of this trait is related to the emergence of agriculture 10,000 years ago, and the beginnings of milk production. In some populations, there is a strong signal of positive selection for the LP caused by various factors depending on various living conditions. The LP is associated with single nucleotide polymorphisms (SNPs) located approximately 14 kb upstream from lactase gene. Nowadays we know five different SNPs which cause the LP and they have probably different origin and have expanded independently. One of the possible centres of the LP origin is the Arabian Peninsula, where the LP variant -13,915*G probably first appeared and spread. In this thesis, occurrences of different LP mutations were investigated... Laktázovou persistencí (LP) nazýváme geneticky podmíněnou schopnost trávit laktózu (mléčný cukr) v dospělosti. Laktóza je štěpena enzymem tenkého střeva - laktázou, jehož produkce u savců po odstavení ustává. V případě LP je laktáza produkována po celý život, čímž je umožněno bez obtíží přijímat větší množství čerstvého mléka. LP je doložena jen u některých lidských populací. Celosvětově je její rozšíření nerovnoměrné, nejčastější je v severní Evropě a u pastevců aridních oblastí Afriky a Arábie. LP souvisí se vznikem zemědělství před 10 000 lety a počátky mléčné produkce. V určitých populacích nacházíme signál silné pozitivní selekce pro LP, zřejmě podmíněnou různými faktory v závislosti na různých životních podmínkách. LP způsobují jednobodové polymorfismy nacházející se zhruba 14 kb upstream od laktázového genu. Dnes je známo pět různých pro-LP variant, které vznikly a rozšířily se zcela nezávisle. Jedním z možných center vzniku LP je Arabský poloostrov, kde se poprvé objevila a rozšířila pro-LP varianta -13915*G. V této práci bylo studováno rozšíření pro-LP mutací u populací jižní Arábie a afrických Arabů. U všech analyzovaných souborů byl potvrzen výskyt -13915*G. V jižní Arábii pak u většiny souborů ve frekvenci vyšší než 50 %. U afrických Arabů patřících k pastevcům velbloudů byl zaznamenán... Available in a digital repository NRGL
Ko-evoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence

Lactase persistence (LP) is genetically determined ability to digest lactose (milk sugar) in adulthood. Lactose is digested by the intestinal enzyme - lactase. In mammals, production of lactase ...

Priehodová, Edita; Brůžek, Jaroslav; Černý, Viktor
Univerzita Karlova, 2017

Konkurenční doložka
Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
2017 - Czech
The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its advantages and disadvantages and to make a conclusion, whether the current legislation meets the requirements of both contracting parties. The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects of non-competition clause, its history and its current problems. Chapter One is introductory and describes the competition in general and in Labour law. The chapter is subdivided into two parts. Part One describes the difference between the competition during the employment relationship and after termination of the employment. Part Two describes the basic terminology and the current state of a non-competition clause. Chapter Two focuses on the history of the non-competition clause in our legislation and illustrates the evolution of such institute. This chapter is subdivided into three parts. Each of them focuses on a specific historical period in the evolution of the non-competition clause. Chapter Three examines non-competition clause in the recent legislative history and comprises of four parts. Part One contains the wording of a non-competition clause in the Labour law... RESUMÉ: Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady a zápory, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí, zda současná právní úprava splňuje předpoklady pro uzavření takové dohody, oběma smluvními stranami. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty, jež konkurenční doložka přináší, ale také její historií a jejími současnými problémy. První kapitola je kapitolou úvodní a popisuje pojem konkurence, jak obecně, tak i v pracovním právu. Tato kapitola se člení do dvou podkapitol. První z nich popisuje rozdíl mezi konkurencí během pracovního poměru a konkurencí až po skončení pracovního poměru. Druhá část obsahuje popis základní terminologii a stav, ve kterém se konkurenční doložka v našem právním řádu nachází. Třetí kapitola se věnuje historii institutu konkurenční doložky v našem právním řádu a vykresluje průběh, jakým se institut vyvíjel. Kapitola je rozdělena do tří částí. Každá z nich se soustředí na specifické historické období, které vývoj konkurenční doložky provázelo. Třetí kapitola zkoumá konkurenční doložku ve smyslu její současné právní úpravy a skládá se ze čtyř částí. První z nich obsahuje... Keywords: konkurenční doložka; pracovní právo; zákaz konkurenčního jednání zaměstnance; odstoupení od smlouvy; non-competition clause; labour law; ban on employee's competitive behaviour; withdrawal from the contract Available in a digital repository NRGL
Konkurenční doložka

The aim of the thesis is to be a comprehensive analysis of the non-competition clause in Czech Labour law. The reason for my research is to examine the non-competition clause, compare and contrast its ...

Kopsová, Adéla; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Jeskyně a jejich ochrana v právu
Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
2017 - Czech
This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of its relation to other fields of expertise, including legal studies (e.g., mining law) and other disciplines (e.g., geology, carsology). First, our attention is paid to definition of the term "cave" and to links of the term to natural sciences. Further, we analyse the development of legal conservation of caves and approaches to caves as a subject of legislation per se. The example of Slovenia - being a prominent speleological country with recognized legislation in terms of its quality and detail - is used in order to compare Czech approaches to cave conservation. Concerning the practical issues, we present an example of conservation effort devoted to one single cave in Czechia, which enables to describe functioning of legal conservation tools, including the themes where these tools overlap. We also present and discuss the only one Czech case-law dealing with the legal aspect of caves. Cílem této diplomové práce je prozkoumat českou právní úpravu ochrany jeskyní, a to jak z obecného hlediska ochrany jeskyní jako podzemních prostorů a součástí přírody, tak i z hlediska souvisejících oborů právních (např. horní právo) a zčásti i neprávních (např. geologie či karsologie). Pozornost je nejprve věnována samotnému vymezení pojmu jeskyně a navázání této definice na přírodní vědy, dále vývoji právní úpravy ochrany jeskyní a samotného přístupu k jeskyním jako věcem v právním slova smyslu. Ke srovnání českého přístupu k rozebírané problematice je zvolen příklad právní úpravy speleologické velmoci Republiky Slovinsko, jež platí za velmi kvalitní a propracovanou. Z praktického hlediska je pak v této práci rozebrána péče o konkrétní českou jeskyni se snahou názorně vysvětlit reálné fungování ochranných právních nástrojů včetně jejich vzájemných přesahů, a jediný český judikát zabývající se právní povahou jeskyně. Keywords: jeskyně; kras; pseudokras; hornictví; vlastnictví prostoru; Slovinsko; cave; karst; pseudokarst; mining; ownership of space; Slovenia Available in a digital repository NRGL
Jeskyně a jejich ochrana v právu

This diploma thesis aims at Czech legislation related to conservation of caves both in terms of its link to the protection of caves as subterranean spaces and parts of the natural environment and of ...

Chvátalová, Eva; Sobotka, Michal; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci
Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
2017 - Czech
Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using low-molecular weight copper chelators and high doses of zinc salts. Unfortunately, they can induce some severe side effects due to systemic action. The aim of this thesis is to improve the treatment of Wilson's disease by using of polymeric drug delivery systems. The size of polymer particles in tens of microns should provide non-resorbability of the drug after oral administration. Synthetic microparticles of poly(glycidyl methacrylate-co- ethylene dimethacrylate), natural microcrystalline cellulose and cross-linked chitosan were used as polymer matrices. N,N-di(2-pyridylmethyl)amine, triethylenetetraamine and 8-hydroxyquinoline were selected as specific copper chelators, which can complex copper cations with high efficiency. The principle of the proposed treatment is that the polymeric carrier-bound chelator complex copper directly from the food in digestive tract of the organism. Because of non-resorbability, the entire complex should be eliminated from the body together with stools. This virtually eliminates systemic side effects. The ability of adsorption of copper and the stability of polymer complex under... SOUHRN Wilsonova choroba je vrozené onemocnění metabolizmu mědi, při kterém dochází k jejímu ukládání v organizmu, zejména v játrech, mozku a ledvinách. Současná léčba je založena na použití tradičních nízkomolekulárních chelátorů mědi a vysokých dávek solí zinku, které bohužel způsobují mnoho závažných nežádoucích účinků kvůli systémovému působení. Cílem této disertační práce je snaha o zlepšení léčby Wilsonovy nemoci pomocí polymerních nosičů. Velikost polymerních částic v řádech desítek mikrometrů by měla zajistit nevstřebatelnost léku po perorálním podání. Jako polymerní matrice byly pro tuto práci použity jak syntetické mikročástice poly(glycidyl methakrylátu-co-ethylén dimethakrylátu), tak přírodní mikrokrystalická celulóza a zesíťovaný chitosan. Jako specifické chelátory mědi byly zvoleny N,N-di(2-pyridylmetyl)amin, triethylentetraamin a 8-hydroxychinolin, které dokážou s vysokou účinností komplexovat měďnaté kationty. Principem navrhované léčby je, že polymerní nosič s navázaným chelátorem adsorbuje měď v zažívacím traktu organizmu přímo z potravy a díky nevstřebatelnosti se celý komplex vyloučí ven z těla spolu se stolicí. Tím se prakticky eliminují systémové nežádoucí účinky. Jako první byla testována schopnost adsorpce mědi za podmínek simulujících prostředí žaludku a střeva a dále pak i... Keywords: polymerní mikročástice; chelátory kationtů mědi; Wilsonova choroba; nevstřebatelnost polymerních komplexů; perorální aplikace; terapeutický účinek; laboratorní zvířata; radionuklidy 125I a 64Cu; polymer microparticles; copper chelators; Wilson's disease; nonresorbability of polymer complexes; oral administration; therapeutic effect; laboratory animals; radionuclides 125I and 64Cu Available in a digital repository NRGL
Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci

Wilson's disease is a hereditary disorder of copper metabolism, which causes copper accumulation in organism, especially in the liver, kidneys and brain. Current treatment is based on using ...

Mattová, Jana; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení
Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
2017 - Czech
This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and to evaluate the current legislation. The first section of the thesis discusses the basic terminology which might be encountered in the field of employment and explanation of which is necessary for subsequent presentation. The second section is devoted to the institute of employment applicant. It focuses primarily on specification of requirements that a person has to meet to be eligible to become an employment applicant and legal barriers that might prevent a person to acquire the status of an employment applicant. Subsequently it deals with definition of basic rights and obligation following registration in the register of employment applicants. The aim of the third section is to describe the operation of the register of employment applicants itself and to capture its process from registration into the register until its termination. This section of my work also discusses services provided by the regional branches of the Labour Office of the Czech Republic to the employment applicants, i.e. especially employment arrangement, consultation and information services. The final part of the thesis is... Cílem mé diplomové práce bylo podat výklad o institutu evidence uchazečů o zaměstnání, přiblížit jednotlivé případy, kdy tato evidence může být skončena a zhodnotit stávající právní úpravu zaměstnanosti. V první části se práce zabývá základními pojmy, se kterými se lze v oblasti zaměstnanosti setkat a jejichž vysvětlení je třeba pro další výklad. Druhá část práce je věnována institutu uchazeče o zaměstnání. Zaměřuje se zejména na vymezení podmínek nezbytných pro to, aby se osoba mohla stát uchazečem o zaměstnání a překážek, které brání nabytí statutu uchazeče o zaměstnání. Dále se zabývá také vymezením základních práv a povinností, které jsou s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání spojena. V třetí části práce bylo mým cílem přiblížit samotnou podstatu evidence uchazečů o zaměstnání a postihnout její průběh od zařazení osoby do této evidence až do jejího skončení. Tato část mé práce se věnuje i službám, které krajské pobočky Úřadu práce poskytují uchazečům o zaměstnání, tedy zejména zprostředkování zaměstnání, poradenským a informačním službám. Poslední část práce je zaměřena na jednotlivé případy skončení evidence uchazeče o zaměstnání, které může spočívat buď v ukončení vedení dotyčného v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo ve vyřazení uchazeče o zaměstnání z této evidence nejčastěji v... Keywords: evidence uchazečů o zaměstnání; uchazeč o zaměstnání; skončení evidence uchazečů o zaměstnání; register of employment applicant; employment applicant; cessation of registration of an employment applicant Available in a digital repository NRGL
Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení

This diploma thesis aims to offer a presentation of the institute of register of employment applicants, describe individual cases when the registration of an employment applicant may be terminated and ...

Effenbergerová, Jana; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2017

Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce
Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
2017 - Czech
/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail devoted to the institute of the unreliable payer of the value added tax. This paper is divided into two basic parts, which are further divided into chapters and sub- chapters. After a brief introduction, the thesis is opened with an issue of collection and payment of taxes within which the author approaches the tax system in the Czech Republic with emphasis to the interpretation of the value added tax. The next chapter 4 deals with the basic tax securing institutes. The author introduces the ensuring of payment for immature and yet undetermined tax, the lien and the tax advances. In detail, the author presents the institute of liability for unpaid tax, primarily liability of the subscriber for the value added tax. The following chapter 5 briefly introduces the basics of the tax execution. The second part of this thesis deals with an analysis of the institute of the unreliable payer. First of all, it describes the process of introducing this concept into the Czech legal system and its intended goals. Furthermore, the basic characters of the institute are analysed in detail. At the same time, the process of... / Shrnutí Předkládaná rigorózní práce přináší přehled a analýzu aktuálních zajišťovacích institutů z oblasti daní v českém právním řádu a detailněji se věnuje institutu nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty. Práce je rozdělena do dvou základních částí, které se dělí na kapitoly a podkapitoly. Po krátkém úvodu je téma práce otevřeno problematikou placení a vymáhání daní, v rámci které autorka přiblíží systematiku a soustavu daní v ČR s důrazem na daň z přidané hodnoty. Významnou je následující kapitola 4 pojednávající o základních daňových zajišťovacích institutech. Představeno je zajištění úhrady na nesplatnou a dosud nestanovenou daň, zástavní právo a zálohy na daň. Detailněji se autorka věnuje institutu ručení za neodvedenou daň, především ručení odběratele za daň z přidané hodnoty. Následuje kapitola 5, ve které jsou krátce představeny základy daňové exekuce. Druhá část práce je tvořena výkladem o institutu nespolehlivého plátce DPH. Předně je popsán proces zavedení tohoto institutu do českého právního řádu a jeho zamýšlené cíle. Dále je institut detailně vymezen a jeho jednotlivé znaky podrobně rozebrány a analyzovány. Zároveň je představen proces získání statusu nespolehlivého plátce, zejména s důrazem na výkladové informace Generálního finančního ředitelství týkající se této... Keywords: Daň z přidané hodnoty; nespolehlivý plátce; zajištění daní; Value added tax; unreliable payer; securing taxes Available in a digital repository NRGL
Zajištění daní s důrazem na institut nespolehlivého plátce

/ Resumé The subject of this rigorous thesis is an overview and an analysis of the current securing institutes in the field of taxation in the Czech legal order. The rigorous thesis is in detail ...

Obrová, Klára; Boháč, Radim; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Působnost práva EU
Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
2017 - Czech
Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU law. The aim of the thesis is to define when those conditions are met and to analyse situations, where it's not clear which legal order to apply and to give the reader an insight into situations when union law applies. This thesis is divided into two parts - first part gives insight and definitions about fundametal terms used in second part of this thesis. Part two deals with topic of this thesis. First chapter of the second part analyses material scope of Union law, thus answers the question in which legal relations has Union law material scope and divides material scope of Union law into two categories: exlusive material scope of Union law and non-exlusive material scope of Union law. This thesis also analyses criteria, which are used to determine, if in specific legal relations has material scope Union law or national law. Second chapter of the second part describes territorial scope of EU law by defining in which territories specific EU legal act can by applied, in which territories Union law has full scope and in which limited scope, whereas it's needed to take into account provisions of specific... SHRNUTÍ Působnost práva EU Předmětem diplomové práce je působnost práva EU. Právo EU má v konkrétním případě působnost, pokud jsou splněny podmínky jeho věcné, místní, osobní a časové působnosti. Cílem této diplomové práce bylo vymezit, kdy jsou splněny podmínky těchto čtyř druhů působnosti unijního práva a rozebrat především situace, které jsou sporné a dát tak čtenáři náhled na to, kdy se uplatňuje právo EU. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - první část podává popis a definice základních pojmů, se kterými je pak v druhé části pracováno. Část druhá se zabývá samotným tématem této diplomové práce. První kapitola druhé části analyzuje věcnou působnost unijního práva, tedy odpovídá na otázku, v jakých právních vztazích má unijní právo působnost a rozděluje věcnou působnost unijního práva na výlučnou a nevýlučnou. Dále také rozebírá kritéria, která se užívají k určení, jestli má v určitých právních vztazích věcnou působnost právo unijní či vnitrostátní. Druhá kapitola druhé části popisuje územní působnost práva EU, kdy vymezuje, na jakém území jsou právní akty EU použitelné, na jakých územích má unijní právo působnost plnou a na kterých omezenou, přičemž je třeba brát vždy v potaz ustanovení jednotlivých unijních právních aktů hovořících o tom, na jakém území daný právní akt EU působí či nepůsobí.... Keywords: Působnost práva EU - Smlouva o fungování Evropké unie - Právo EU; Scope of EU law - Treaty on the Functioning of European Union - EU law Available in a digital repository NRGL
Působnost práva EU

Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU ...

Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2017

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
2017 - Czech
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand... Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě... Keywords: Sportovní celebrita; generace Y; nákupní preference; marketingová komunikace; značka; Sports celebrity; Generation Y; buying preferences; marketing communication; brand Available in a digital repository NRGL
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha

Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to ...

Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases