Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 34684
Published from to

Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru
Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve jsou popsány typy rozvodových mechanismů, optimalizační metody a softwarové nástroje. Dále je sestaven optimalizační model v programu Isight. Po otestování byla pro průzkum návrhového prostoru vybrána metoda "Latin hypercube" a pro řízení optimalizačního procesu byla zvolena simplexová metoda. Průběh optimalizačního procesu je porovnán pro různé vstupy. Nakonec je ukázáno zlepšení pomocí porovnání ručně navrhnuté zdvihové křivky a křivky, která je produktem tohoto optimalizačního procesu.This master thesis describes the process of parametric optimization of valve lift curve that is used in internal combustion engine. By this process, it was attempted to replace engineer's experience and sense by computational power. The valvetrain mechanisms, optimization techniques and software tools are introduced in the beginning. In further sections, the model for the optimization of valve lift curve is assembled using Isight. After testing, the Latin hypercube method is chosen to drive the DOE and simplex method is implemented to drive the optimization. The course of the process is compared for different inputs. Additionally, the improvement of the valve lift curve produced by the optimization process is shown by a comparison with the manually designed one. Keywords: optimalizace; rozvodový mechanizmus; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; zdvihová křivka ventilu; optimization; valvetrain; Isight; Valkin; Valdyn; DOE; valve lift curve Available in digital repository of ČVUT.
Parametrická optimalizace křivky zdvihu ventilu motoru

Tato diplomová práce se zabývá procesem parametrické optimalizace křivky zdvihu ventilu spalovacího motoru. Tímto způsobem by mohla výpočetní síla počítače nahradit cit a zkušenosti inženýra. Nejprve ...

Zavřel Jan; Aschermann Michal; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dynamické generování testů pro balíčky v R
Křikava Filip; Ghibellini Filippo; Li Paley
2017 - English
Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil adopci pokroku z jiných standartních jazyků. V této práci představujeme nástroj umožnující nahrávání spuštění programu a následné generování unit testů kontrolující reproducibilitu sledovaného chování.Statistical computing is gaining popularity with the increasing demand in related fields like Machine learning, Big data, and others. R is the main player in terms of programming languages but its unique design made it difficult to share advancements from standard languages. One of the artifacts is the deficiency of more advanced testing tools. In this thesis we present a tool that allows to record executions of an R program and generate unit tests asserting the reproducibility of the observed behaviour. Keywords: unit testy; dynamické; tracování; unit tests; dynamic; tracing Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování testů pro balíčky v R

Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho ...

Křikava Filip; Ghibellini Filippo; Li Paley
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě
Zmrhal Vladimír; Matta Jacques Rene; Lain Miloš
2017 - English
V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného komfortu. Chladicí trámy jsou relativně tichým systémem a snadno se udržují, prostor může být maximalizován, protože není potřeba rozměrných potrubí, použití ventilátorů v prostoru je minimalizováno. To vše šetří energii a vytváří potenciál pro dosažení tepelného komfortu. Jejich správná funkceje dána mnoha faktoryx, které závisí mj. na klimatických podmínkách. Skutečnost, že se jedná o nízkoenergeticky systém, nabádá k možnosti využití i v klimaticky méně příznivých oblastech (Libanon), kde je nedostatek energie a vysoká míra znečištění skutečným problémem i v souvislosti s celosvětovým problémem s klimatickými změnami. Práce se zaměřuje na porovnání venkovních klimatických podmínek v Tel Avivu a Praze a analyzuje, zda je systém s chladicími trámci použitelný na Středním východě, případně za jakých podmínek.Nowadays, everyone wants to live in buildings with comfort indoor environment. Chilled beam is a type of convection HVAC system designed to heat or cool large buildings that makes that comfort possible. As a developer, and for the comfort of the people in the building, chilled beams are quieter than VAV system and easy to maintain, space can be maximized because beam don't need equipment/mechanical rooms or large ductwork, fan use is minimized, which saves energy, and a potential for better thermal comfort because these systems have a better air-distribution pattern. These are the advantages of the chilled beam system, but for them to work efficiently depends on many factors that are based on the weather conditions. The fact that is it energy effective pushed me to choose the chilled beam cooling as my topic, coming from Lebanon a country where energy is a real problem with lack of electricity production, high rate of pollution and with the climate change problems worldwide, it was an interesting topic to pick. This research focuses on comparing weather conditions in Tel Aviv and Prague and whether the chilled beam system is applicable in the Middle East. Keywords: Chlazený paprsek ,Systém HVAC,Libanon,Tel Aviv ,Praha,kondenzace,Psychometrie,Chladící zatížení,Sluneční geometrie; Chilled beam,HVAC system ,Lebanon,Tel Aviv,Prague,Condensation ,psychometrics,cooling load,solar geometry Available in digital repository of ČVUT.
Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě

V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného ...

Zmrhal Vladimír; Matta Jacques Rene; Lain Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modelování aplikace přepravní služby "Od prahu k prahu"
Hrubeš Pavel; Štok Jakub; Těthal Tomáš
2017 - English
Populace roste a stávající dopravní infrastruktura se stává nedostačující jak ve městech, tak mimo ně. Proto musí být dosaženo přesunu dopravního módu od osobních automobilů k alternativním řešením. Zatímco síť hromadné dopravy je rozsáhlá a služba je spolehlivá, mnozí stále preferují cestovat pomocí osobních automobilů z důvodu pohodlí při dopravě od prahu k prahu. Nejkritičtější částí dopravy od prahu k prahu je její tzv. první a poslední míle, která je náročnou výzvou pro rozšíření využívání hromadné dopravy. Po zhodnocení, že musí být zaveden nový dopravní mód k řešení problému první a poslední míle, je v této diplomové práci popsána modifikovaná verze tohoto dopravního módu, který je možné provozovat soukromým dopravcem ve formě služby. Pro tuto službu je vytvořen simulační nástroj. Rovněž je vytvořen optimalizační nástroj pro předvídání parametrů, které jsou následně použitelné pro optimalizaci nasazení a provozu služby. Nástroje je možné upotřebit pro zavedení služby za jakýchkoli okolností.The population is growing and existing transport infrastructure is becoming inadequate both in and outside of cities; therefore, shifting the mode of transport from private cars to alternative modes must be carried out. While public transport infrastructure is extensive and the service is reliable, many still elect to travel using private transportation due to the convenience of door-to-door transport. The most critical component of door-to-door transport addresses the first and last mile of any trip, which is a severe challenge for increasing public transport ridership. After concluding that a new transport mode must be implemented to address the first and last mile problem, this thesis research describes a modified version of this transport mode - run by a private transporter and carried out as a service. A simulation tool for the service is created, and to optimize the deployment and the operation of the service, an optimization tool for predicting service parameters is developed. Once developed, the tool became usable for implementing the service under any circumstances. Keywords: problém poslední míle,od prahu k prahu,problém směřování vozidel,strojové učení,optimalizace; Last Mile Problem,Door to Door,Vehicle Routing Problem,Machine Learning,Optimization Available at various departments of the ČVUT.
Modelování aplikace přepravní služby "Od prahu k prahu"

Populace roste a stávající dopravní infrastruktura se stává nedostačující jak ve městech, tak mimo ně. Proto musí být dosaženo přesunu dopravního módu od osobních automobilů k alternativním řešením. ...

Hrubeš Pavel; Štok Jakub; Těthal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems
Králík Tomáš; Balzhinimaev Badma; Vybíralík František
2017 - English
The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is presented in the case study of the thesis. The case study examines three possible technical solutions to power supply the object of investigation: a petroleum based generator power plant; optimally tilted PV system in assembly with the petroleum generator; PV system in assembly with a dual-axis solar tracker and a petroleum generator. In order to determine the power output of PV systems, the technique which allows to calculate the total solar radiation falling on the plane oriented in any direction is used. The considered variants are evaluated from both technical and economic points of view. The net present value and minimum electricity price are the main indicators for economic evaluation. The sensitivity analysis on most important parameters is conducted.The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is presented in the case study of the thesis. The case study examines three possible technical solutions to power supply the object of investigation: a petroleum based generator power plant; optimally tilted PV system in assembly with the petroleum generator; PV system in assembly with a dual-axis solar tracker and a petroleum generator. In order to determine the power output of PV systems, the technique which allows to calculate the total solar radiation falling on the plane oriented in any direction is used. The considered variants are evaluated from both technical and economic points of view. The net present value and minimum electricity price are the main indicators for economic evaluation. The sensitivity analysis on most important parameters is conducted. Keywords: Decentralized energy supply; renewable energy source; solar energy; photovoltaic system; solar tracker; Decentralized energy supply; renewable energy source; solar energy; photovoltaic system; solar tracker Available at various departments of the ČVUT.
Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems

The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is ...

Králík Tomáš; Balzhinimaev Badma; Vybíralík František
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh energeticky nezávislého systému dálkového dohledu pro cargo vagóny
Sliacky Milan; Ryšavý Jakub; Šrotýř Martin
2017 - English
Tato práce shrnuje soucasný vývoj v oblasti chytrých cargo vagonu, navrhuje architekturu pro tento systém a analyzuje techhnologie vhodné pro aplikaci v chytrých cargo vagonech. Práce zahrnuje popis zarízení vytvoreného autorem pro tento úcel a jeho testování.The subject of this master thesis is to sum up the current work in the field of railroad smart cargo wagon, design the system's architecture and analyse suitable technologies for realization of the system. It includes the author's smart wagon device construction and testing. Keywords: Cargo; Vagón; Železnice; Internet věcí; Telekomunikace; Globální navigační satelitní systémy; Nízkoenergetický; Senzory; Cargo; Freight; Wagon; Car; Railway; Internet of Things; Telecommunications; GNSS; Low Energy; Sensors Available at various departments of the ČVUT.
Návrh energeticky nezávislého systému dálkového dohledu pro cargo vagóny

Tato práce shrnuje soucasný vývoj v oblasti chytrých cargo vagonu, navrhuje architekturu pro tento systém a analyzuje techhnologie vhodné pro aplikaci v chytrých cargo vagonech. Práce zahrnuje popis ...

Sliacky Milan; Ryšavý Jakub; Šrotýř Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Implementace displeje mobilní části ETCS
Bělinová Zuzana; Červenka Jan; Fábera Vít
2017 - English
The first part of the thesis provides an overview of the ETCS and describes the functionality of the DMI unit. The second part introduces the hardware and software platform, covers the implementation process of the DMI application, and documents the API.První část této diplomové práce slouží jako úvod do zabezpečovače ETCS a také popisuje funkce jeho DMI jednotky. Druhá část představuje hardware a software platformu, vysvětluje proces implementace DMI aplikace a slouží jako dokumentace API. Keywords: vozidlový simulátor,rozhraní člověk stroj,ERTMS,ETCS,DMI; vehicle simulator,human machine interface,ERTMS,ETCS,DMI Available at various departments of the ČVUT.
Implementace displeje mobilní části ETCS

The first part of the thesis provides an overview of the ETCS and describes the functionality of the DMI unit. The second part introduces the hardware and software platform, covers the implementation ...

Bělinová Zuzana; Červenka Jan; Fábera Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.
Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
2017 - English
Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled informačních systémů pro cestující, které se v PID používají na zastávkách a ve vozidlech. Také zde najdete popis tarifu Pražské integrované dopravy a rychlý přehled informačních systémů, které se používají ve světě. Druhá část práce popisuje webovou aplikaci ETIS, pomocí které může kdokoli jakkoli napojený na veřejnou dopravu vkládat informace o informačních systémech a tarifu v systému, který sám zná. Aplikace také nabízí snadné vytvoření porovnání vybraných parametrů a umožňuje tak vytvořit si analýzu a zjistit, které systémy veřejné dopravy jsou si podobné, ať už co do tarifu, cenové politiky nebo do velikosti.This work summarize what information about public transport systems is available, what information is collected among public transport organizers and how they use it. It describes Prague Integrated Transport System (PID) and information systems for passengers that are used at stops and on board of PID vehicles. It also describes the tariff of PID. Further there is also a brief excursion to information systems used around the world. Second half is about ETIS web application, where everyone connected somehow to any public transport system can enter information about the system he knows. It also offers anyone to make easy comparison on desired parameters to find which transport systems around the world have the same point of the view on tariff, price policy or by operating in comparable scale. Keywords: ETIS; veřejná hromadná doprava; webová aplikace; porovnání; analýzy.; ETIS; public transport systems; web application; comparison; analysis. Available at various departments of the ČVUT.
ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.

Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované ...

Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh systému automatizovaného řízení eskalátorů podzemní dráhy
Faltus Vladimír; Hoyos Posada David; Vondráček Petr
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zhodnocením automatického ovládacího systému, založeným na technologiích detekce chodc?, pro eskalátory v pražském metru.Hlavním cílem navrhovaného systému je zvýšit schopnost eskalátor? reagovat na zm?nu toku cestujících a zárove? omezit tvorbu front.Tato práce poskytuje p?ehled sou?asné používaných systém? ve vybraných stanicích metra a porovnává jejich funk?nost s navrhovaným systémem pomcí simula?ních model? navržených pro oba p?ípady. Výsledky dokázaly, že navrhovaný systém, spole?n? se zm?nou chování cestujících na eskalátorech, m?že p?inést významné výhody pro uživatele hromadné dopravy snížením celkového ?asu stráveným ve frontách.This thesis is focused on the proposal and evaluation of an automated control system based on pedestrian detection technologies for the escalators located in the metro of Prague. The proposed system has as main goal to increase the reactiveness of the escalators allowing them to react to fast changes of pedestrian flow and at the same time reducing the formation of queues. For that, this thesis provides an overview of the current system used in a selected station of the metro system, and compares its operation with the proposed system by using simulation models developed for both cases. The results in this thesis show that the proposed system, together with a change of the pedestrian behavior in escalators, could bring significant benefits for the users of the public transport by reducing the total time spend in queues. Keywords: automatizované ovládání ,optimalizace,ve?ejná doprava,eskalátory,Arena Rockwell; Public transport,escalators,optimization,Arena Rockwell,Automated control Available at various departments of the ČVUT.
Návrh systému automatizovaného řízení eskalátorů podzemní dráhy

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zhodnocením automatického ovládacího systému, založeným na technologiích detekce chodc?, pro eskalátory v pražském metru.Hlavním cílem navrhovaného systému je ...

Faltus Vladimír; Hoyos Posada David; Vondráček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu
Pajdla Tomáš; Niessner Holger; Enmark Anita
2017 - English
Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost analýzy založené na lidských. To vedlo k nárůstu takzvaných velkých dat a strojového učení systémů, které se učí od tohoto data. V posledních letech se řešení byla vyvinuta pro detekci dosud neznámých situací v těchto parametrů a ve stavu systému obecně. S touhou pro analýzu dat v reálném čase přístup, který využívá open source technologií a distribuované výpočetní je žádoucí. Předchozí implementace algoritmu zjišťování nadměrných odchylek, je k dispozici, jakož i reálných dat ESA telemetrie. Tato práce řeší problém živé detekce odlehlých v prostředí vesmírných misích, zejména zpracování v časovém omezení jediné nadjezdu.Modern satellites produce a large amount of telemetry data (> 10.000 parameters) among which the most important ones are monitored by operators during passes. Processing this amount of data in real time exceeds the capability of human-based analyses. This has led to a rise in the so-called big data and machine learning systems that learn from this data. In the last years, solutions have been developed for detecting previously unknown situations in these parameters and in the system state in general. With the desire to analyse data in real time an approach that leverages open source technologies and distributed computing is desired. A previous implementation of an outlier detection algorithm is provided, as well as real world ESA telemetry data. This thesis solves the problem of live outlier detection in the environment of Space missions, especially the processing in the time-constraint of a single overpass. Keywords: novinka detekce; satelitní telemetrie,; big data; novelty detection; satellite telemetry, Available in digital repository of ČVUT.
Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu

Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném ...

Pajdla Tomáš; Niessner Holger; Enmark Anita
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases