Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38822
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Teaching English to Learners with Special Educational Needs
MELCROVÁ, Jitka; BARTSCH VESELÁ, Zuzana
2018 - English
Tato diplomová práce se věnuje tématu výuky angličtiny u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části vymezuje, kdo jsou to dle platné legislativy osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Nechybí klasifikace a symptomatologie jednotlivých skupin osob. Práce se rovněž věnuje profesní přípravě učitelů angličtiny působících na českých školách a jejich míře připravenosti na práci se žákem/studentem s SVP. Velký prostor je věnován metodologii a doporučeným přístupům ve výuce cizího jazyka. Praktická část hodnotí výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli anglického jazyka na základních školách v okrese Olomouc. This final project deals with the topic of teaching English to learners with special education needs. In its theoretical part it defines who are the special educational needs learners according to the valid legislation. There are different cathegories of disabilities and their symptomatology being discussed. The project also deals with the pregraduate training of teachers of English working at Czech schools and the level of their knowledge and awareness of SEN learners. Much space is given to methodology and recommended approaches in foreign language teaching. The practical part evaluates the results of research made among teachers of English at primary schools in the district of Olomouc. Keywords: výuka angličtiny; speciální vzdělávací potřeby; SVP; podpůrná opatření; základní vzdělávání; postižení; profesní příprava učitelů; výukové metody; dotazník; teaching English; special educational needs; SEN; supportive measures; basic education; disability; teacher training; teaching methods; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Teaching English to Learners with Special Educational Needs

Tato diplomová práce se věnuje tématu výuky angličtiny u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části vymezuje, kdo jsou to dle platné legislativy osoby se speciálními ...

MELCROVÁ, Jitka; BARTSCH VESELÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Súčasný vývoj kastového systému etnickej menšiny Yi v oblasti Liangshan na začiatku 21. storočia
ZIGOVÁ, Žofia; LUŽNÝ, Dušan
2018 - English
Predmetom magisterskej diplomovej práce Súčasný vývoj kastového systému etnickej menšiny Yi v oblasti Liangshan na začiatku 21. storočia je analýza vývoja kastového systému u etnickej skupiny Nuosu-Yi na začiatku 21. storočia. Analýza vývoja kastového systému je realizovaná na základe dát, pri ktorých zbere bola využitá metodológia kvalitatívneho výskumu - rozhovory a pozorovanie. Zber dát bol realizovaný v období od februára do augusta 2017 v čínskom meste Chengdu v provincii Sichuan a v Autonómnej prefektúre etnickej menšiny Yi Liangshan. Cieľovou skupinou terénneho výskumu sú mladí Nuosu-Yi študenti vysokých škôl. Práca je zameraná na sledovanie vývoja troch aspektov nuoskej kultúry: nuoských klanov, kást a kastovej endogamie. Práca ponúka pohľad do problematiky prostredníctvom ukážok z neštruktúrovaných a pološtruktúrovaných rozhovorov a následnej komparácie ich výpovedí s dielami iných autorov, ktorí sa vedecky tejto téme venovali v minulosti, konkrétne v 70. a 90. rokoch minulého storočia. The objective of the presented master's thesis Changes in the Caste System of the Yi Ethnic Minority in Liangshan at the Beginning of the 21st Century is to examine the development of the Nuosu-Yi caste system in the early 21st century. The analysis of the caste system development is based on data collected using the methodology of qualitative research - interviews, and observation. Data collection was conducted from February to August 2017 in Chengdu, Sichuan Province and the Autonomous Prefecture of Yi Ethnic Minority Liangshan. The target group of the field research has been young Nuosu-Yi University students. The paper describes the development of three cultural phenomena of the Nuosu-Yi society: Nuosu-Yi clans, the caste system, and caste endogamy. The paper offers an insight into the issue by displaying fragments of unstructured and semi-structured interviews with the research participants and a subsequent comparison of their testimonies with works of other authors who had studied the topic in the past, namely in the 1970s and 1990s. Keywords: Nuosu-Yi; kasta; klan; endogamia; Nuosu-Yi; caste; clan; endogamy Available in digital repository of UPOL.
Súčasný vývoj kastového systému etnickej menšiny Yi v oblasti Liangshan na začiatku 21. storočia

Predmetom magisterskej diplomovej práce Súčasný vývoj kastového systému etnickej menšiny Yi v oblasti Liangshan na začiatku 21. storočia je analýza vývoja kastového systému u etnickej skupiny Nuosu-Yi ...

ZIGOVÁ, Žofia; LUŽNÝ, Dušan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Gothic Elements in Scottish Literature
STUPŇANOVÁ, Jana; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2018 - English
Hlavním cílem diplomové práce je literární analýza knih Falconer od Alice Thompson a Panopticon od Jenni Fagan se zaměřením na identifikaci gotických prvků. Práce je rozdělená do čtyř kapitol, které jsou následně rozděleny do několik podkapitol. První kapitola se zaměřuje na historické pozadí gotické literatury a zdůrazňuje jména některých významných autorů a jejich díla. Druhá kapitola se zaměřuje na historický vývoj žánru ve Skotsku. Kromě toho kapitola zahrnuje některé známé představitele Třetí kapitola poskytuje čtenářům základní informace o vybraných autorkách a jejich tvorbě. Poslední kapitola představuje samotnou literární analýzu vybraných děl. The main aim of the thesis is the literary analysis of Alice Thompsons The Falconer and Jenni Fagans The Panopticon. The literary analysis concentrates on the identification of the gothic elements. The thesis is divided in four chapters which are divided in several subchapters. The first chapter focuses on the historical background of the gothic literature and it emphasises the names of some of the most prominent authors and their works. The second chapter is similar to the first one in its structure. The main difference lies in the fact that the second chapter concentrates on Scotland. The third chapter provides the readership with basic information about the selected authors and their works. The final chapter represents the literary analysis of the works. Keywords: Gotický román; Skotsko; historie; literární analýza; současná literatura; interpretace; Gothic Novel; Scotland; History; Literary Analysis; Contemporary Literature; Interpretation Available in digital repository of UPOL.
Gothic Elements in Scottish Literature

Hlavním cílem diplomové práce je literární analýza knih Falconer od Alice Thompson a Panopticon od Jenni Fagan se zaměřením na identifikaci gotických prvků. Práce je rozdělená do čtyř kapitol, které ...

STUPŇANOVÁ, Jana; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Impact of Major Sports Events on the Local Populations
KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
2018 - English
Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú popísané a využité na porovnanie. Práca sa zameriava na Olympijské hry a snaží sa porovnať organizáciu v rozvinutých a rozvojových krajinách, zameriavajúc sa na Olympády v Londýne 2012, ako zástupcu rozvinutého sveta a Riu de Janeiro 2016, ako zástupcu rozvojového sveta. Diplomová práca skúma, aký bol prístup organizačných výborov, skutočná realita a porovnanie vzájomných výsledkov medzi týmito dvoma Letnými olympijskými hrami. The goal of the master's thesis is to research the impacts of large international sports events on the local populations. The emphasis is given on the Olympic Games, while other major sports events are described and used for comparison. The paper is focusing on the Olympic Games and tries to compare the organization in the developed and developing world, whilst focusing the Olympics in London 2012, as the representative of the developed world and Rio de Janeiro 2016, as the representative of the developing world. The thesis is examining what was the approach of the organizing committees, the actual reality and compare the outcomes between them. Keywords: veľké športové podujatia; šport a rozvoj; Olympijské hry; Olympijáda; MOV; dopad; rozvojová krajina; Brazília; Spojené Kráľovstvo; Olympijské hry v Londýne; Olympijské hry v Riu; major sports events; sport and development; Olympic Games; Olympics; IOC; impact; developing country; Brazil; United Kingdom; London Olympic Games; Rio Olympic Games Available in digital repository of UPOL.
Impact of Major Sports Events on the Local Populations

Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú ...

KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Securing Schengen External Border Analysis
HRBKOVÁ, Kristina; ZBÍRAL, Robert; FILIPEC, Ondřej
2018 - English
The thesis Securing Schengen External Border Analysis provides an explorative and descriptive analysis on the subject matter of external border and its management. It explores how the external border management is governed by the Member States and the European Union through optics of intergovernmentalism and supranationalism. Two approaches on the interrelation between the intergovernmental and supranational paradigms were identified. The first optic was a scale-type, competitive understating of the interrelation between intergovernmentalism and supranationalism. However, this approach seemed to be insufficient to capture the dynamics of the EU governance concerning the external border management, and therefore this approach was challenged by a new understanding of the interrelation. The second optics was a conceptual complementary understanding of the interrelation between intergovernmentalism and supranationalism. Both optics were tested in a recently adopted Regulation EU 2016/1624 establishing the European Border and Coast Guard, with the aim to confirm the second optic, while the first one should not be denied. Both optics seems to be valid, however, the first, competitive one seems to be rather suitable to capture the interrelation between the intergovernmentalism and supranationalism concerning the political aspects of European integration and policy development, the second, complementary one seems to be rather applicable on the administrative level of the European integration policy development. Their targeting should ensure a firm objective of the EU governance whose stability should be ensured by the intergovernmental European Council based on unanimity and consensus. This understanding supports the conviction that, despite the increase in the capacities of transnational elements under the Lisbon Treaty, the role of the European Council for the orientation of European integration and the use of space provided by the Treatise for further integration, is increasing. On these findings, a new theoretical model capturing the interplay between the intergovernmentalism and supranationalism was proposed. Předložená diplomová práce Securing Schengen External Border Analysis (Analýza ochrany vnějších hranic schengenského prostoru) poskytuje explorativní a deskriptivní analýzu problematiky řízení zabezpečení vnější schengenské hranice. Dále skrze explorativní a obsahovou analýzu zkoumá, jakou roli sehrává Evropská unie a členské státy při řízení vnější Schengenské hranice skrze optiku mezivládního a nadnárodního paradigma a zkoumá vzájemné vztahy mezi těmito přístupy. Byly identifikovány dva přístupy k vzájemnému vztahu mezi mezivládními a nadnárodními paradigmaty. První optikou pro zkoumání vztahu mezi mezivládním a supranacionálním přístupem bylo pojetí tohoto vztahu jako antagonistické, soutěžní, kdy se jedná o vztah, který lze chápat jako protichůdné elementy. Tento přístup se však při zkoumání tohoto zdá být nedostatečný k zachycení dynamiky EU, a proto byl tento přístup doplněn novým pochopením vzájemných vztahů. Druhou optikou byl zvolen koncepční vzájemně doplňující se vztah mezivládním a supranacionálním přístupem. Obě optiky byly následně promítnuty v nedávno přijatém nařízení EU 2016/1624, kterým se zřizuje Evropská hraniční a pobřežní stráž, s cílem potvrdit druhou optiku, zatímco první by neměla být odmítnuta. Obě optiky se zdají být platné, avšak první, konkurenční se zdá být spíše vhodná k zachycení vzájemného vztahu mezi mezivládním a nadnárodním přístupem v politické rovině evropské integrace, druhá komplementární se zdá být spíše vhodná pro pochopení evropské integrace na administrativní úrovni, přičemž obě optiky působí na dynamiku evropského vládnutí a evropské integrace. Jejich usměrňování by pak měl zajišťovat pevně stanovený cíl, jehož stabilitu by měla zajistit mezivládní Evropská rada na základě jednomyslného rozhodování a konsensu. Takové pojetí dynamiky podporuje i teze, že přestože v rámci Lisabonské smlouvy došlo k navýšení kapacit supranacionálních prvků, zároveň se však zvyšuje role Evropské rady pro směřování evropské integrace a využití nebo nevyužití dalšího prostoru v rámci Smluv. Na základě těchto nových poznatků byl navržen teoretický model zachycující vzájemný vztah mezivládních a nadnárodních prvků. Keywords: European Union; Member State; Schengen; External border management; European Border and Coast Guard; Border; CFSP; CSDP; European integration; EU Governance; Intergovernmentalism; Supranationalism.; Evropská unie; Členský stát; Schengen; Zabezpečení vnější schengenské hranice; Evropská pobřežní a pohraniční stáž; Společná zahraničních politika; Spolčená bezpečnostní politika; Evropská integrace; Evropské vládnutí; Intergovernmentalismus; Supranacionlismus. Available in digital repository of UPOL.
Securing Schengen External Border Analysis

The thesis Securing Schengen External Border Analysis provides an explorative and descriptive analysis on the subject matter of external border and its management. It explores how the external border ...

HRBKOVÁ, Kristina; ZBÍRAL, Robert; FILIPEC, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modelování dynamických textur
Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
2018 - English
This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced.This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced. Keywords: Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile; Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile Available in digital repository of ČVUT.
Modelování dynamických textur

This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on ...

Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school
BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2018 - English
Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni základních škol. This final thesis deals with a teaching method called CLIL which stands for Content and Language Integrated Learning. The thesis is focused on teaching mathematics through English at lower secondary schools. Keywords: CLIL; integrovaná výuka; matematika; anglický jazyk; CLIL; integrated learning; maths; English Available in digital repository of UPOL.
The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school

Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni ...

BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases