Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 26579
Published from to

Tři eseje o veřejných zakázkách
Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
2017 - English
The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: extensive groundwork with data, including overlaps into legal and technical disciplines. The fist essay examines the relationship between transparency of ownership structure and (i) profits of firms winning public procurement contracts and (ii) competition for the contracts and savings of the public authority. It identifies a significant advantage of firms with opaque ownership structure in terms of access to public money. It concludes with a possible explanation of conflict of interest and corruption, which might channel such advantages. The second essay proposes and tests a novel methodology for benchmarking of contracting authorities. The proposed rating measures a deviation from best practice recommendations in the areas of openness, competition and transparency. Indirectly it measures efficiency and corruption potential in public procurement. The pilot results of the methodology are provided and extensively discussed for a group of Czech municipalities. Third essay investigates issue of crowding out effect potentially introduced by EU funds provision. It studies direct budgetary impacts of... (in Czech) Práce je souhrnem tří kvantitativních analýz mikroekonomických dat o veřejných zakázkách a alternativních formách veřejných nákupů. Společným jmenovatelem jednotlivých analýz je extenzivní práce s rozsáhlými daty o veřejných zakázkách a z ní plynoucí přesah do technických a právnich disciplín. První část zkoumá vztah mezi transparentností vlastnické struktury a (i) zisky firem z veřejných zakázek a (ii) konkurencí a úsporami u konkrétních veřejných zakázek. Identifikuje významnou výhodu anonymní vlastnické struktury ve zkoumaných parametrech, která indikuje zvýšené riziko střetu zájmů a korupce. Druhá část zavádí metodu hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Navržený rating měří odchylku od dobré praxe v oblastech otevřenosti, konkurence a transparentnosti. Nepřímo tak indikuje možné nedostatky v efektivitě či korupčním jednání. Pilotní aplikace je demonstrována na vzorku českých měst Třetí část zkoumá hypotézu vytěsňování investic z národních rozpočtů penězi z fondů EU. Sleduje přímé rozpočtové dopady dotovaných veřejných zakázek spolu s dalšími nepřímými náklady. Propojením dat o samotných dotacích s účetními závěrkami měst navržený přístup identifikuje potenciálně problematické případy, kdy příjemce mohl využít prostředky v rozporu s principem adicionality - tedy na běžné výdaje... Keywords: public procurement; EU funds; data mining; benchmarking; public procurement; EU funds; data mining; benchmarking Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o veřejných zakázkách

The core of thesis lays in quantitative analysis of microeconomic data on public procurement and alternative forms of dealing with public money. It consists of three essays with one common attribute: ...

Skuhrovec, Jiří; Mejstřík, Michal; Janda, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce
Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
2017 - English
Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast magnesium alloy was studied using light optical, electron and atomic force microscopy. The effect of annealing temperature on the microstructure was tested. Mechanical properties of a thin magnesium strip were investigated by means of microhardness tests and tensile tests at a relatively low strain rate 10-3 s-1 . Results show that the ductility of the twin roll cast strip increases with increasing deformation temperature, however, a remarkable decrease was observed at about 200 řC. This effect appears also in a conventionally cast ingot of a master alloy and is caused by a change of a deformation mode occurring at this temperature. Moreover, the effect of severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties was studied. Equal channel angular pressing was applied on magnesium strip samples and lead to a significant grain refinement accompanied by an unfavorable strengthening of the initial basal texture, which is effectively suppressed by a subsequent annealing. A constrained groove pressing was for the first time successfully applied on AZ31 twin-roll cast strip leading to an increase of... Název práce: Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce Autor: Mariia Zimina Abstrakt: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 připravená metodou plynulého odlévání mezi válce byla studována pomocí světelné a elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil a byl testován vliv zvýšené teploty na výslednou mikrostrukturu materiálu. Mechanické vlastnosti byly zkoumány měřením mikrotvrdosti a tahovými zkouškami při relativně nízké rychlosti deformace 10-3 s-1 . Výsledky ukazují, že tažnost studovaného materiálu roste s rostoucí teplotou deformace, avšak v okolí 200 řC se tažnost plynule odlévaného materiálu značně snížila. Tento efekt byl pozorován i u konvenčně odlitého materiálu a je pravděpodobně způsoben změnou deformačního mechanismu indikovaného při této teplotě. Dále byly studovány změny mikrostruktury a mechanických vlastností způsobené intenzivní plastickou deformací. Materiál byl deformován metodou pravoúhlého protlačování rovnostrannými kanály, což vedlo ke značnému zjemnění velikosti zrn a zvýraznění počáteční bazální textury, která je však při následném žíhání téměř zcela potlačena. Poprvé byla také úspěšně použita metoda lisování asymetrickou rýhovanou matricí na stejné slitině. Výsledkem bylo opět zjemnění velikosti zrn, výrazný nárůst mikrotvrdosti... Keywords: hořčíková slitina; twin-roll casting; intenzivní deformace; magnesium alloy; twin-roll casting; severe plastic deformation Available in a digital repository NRGL
Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce

Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast ...

Zimina, Mariia; Cieslar, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay
Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
2017 - English
Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino framework provides the best measurement of mixing angle of θ13 and the value of effective mass squared difference ∆m2 ee with comparable precision with other experiments. The unprecedented precision of Daya Bay motivates us to extend our search beyond standard three-neutrino oscillation scheme. It this thesis, we have explored two scenarios of possible physics Beyond Standard Model (BSM). We have tested the fundamental symmetry of the nature by searching for the Lorentz Invariance violation effect within the framework of the Standard-Model Extension (SME). Such an effect could be observed as a deviation from three- neutrino oscillation prediction in the oscillated antineutrino spectrum. Since we have not observed any significant deviation, we have been able to set the limits on the SME parameters. Some of the limits were measured for the first time while some turned out not to be competitive with the measurement of other experiments. We have also performed search for Non-standard Interactions (NSIs) in the Daya Bay. Being forbidden in the Standard Model, these interactions are predicted by BSM theories for which... Pozorovaný deficit reaktorových elektronových antineutrin na krátkých vzdálenostech v experimentu Daya Bay může být vysvětlen pomocí jevu oscilací neutrin. Měření, za předpokladu existence tří vůní neutrin, nám poskytuje nejpřesnější hodnotu směšovacího úhlu θ13 a hodnotu efektivního rozdílu kvadrátu hmotností m2 ee s přesností srovnatelnou s ostatními experimenty. Přesnost, s jakou měří experiment Daya Bay tyto parametry, nás motivuje k rozšíření našeho zkoumání za hranice standardních oscilací se třemi vůněmi neutrin. V této práci jsme zkoumali dva možné scénáře fyziky za Standardním Modelem (SM). Jako první jsme testovali platnost symetrie lorentzovské invariance pomocí hledání jejího narušení v rámci modelu Standard-Model Extension (SME). Narušení by bylo pozorováno jako odchylka od předpovědi standardních oscilací v zoscilovaném energetickém spektru antineutrin. Naše analýza poskytla limity na parametry SME, jelikož nebyla pozorována žádná výrazná odchylka od standardních oscilací. Některé z těchto limitů byly naměřeny vůbec poprvé. Za druhé jsme zkoumali možné efekty nestandardních interakcí (NI) v oscilacích v experimentu Daya Bay. Takové interakce jsou zakázané ve SM, ale mohou být dovolené v teoriích za SM, pro které je SM nízkoenergetická limita. Nestandardní interakce by se projevily v procesu... Keywords: neutrina; oscilace neutrin; neutrinos; neutrino oscillations Available in a digital repository NRGL
Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay

Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino ...

Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2017

Algebraická chyba v maticových výpočtech v kontextu numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic
Papež, Jan; Ramage, Alison; Strakoš, Zdeněk
2017 - English
Title: Algebraic Error in Matrix Computations in the Context of Numerical Solution of Partial Differential Equations Author: Jan Papež Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Department of Numerical Mathe- matics Abstract: Solution of algebraic problems is an inseparable and usually the most time-consuming part of numerical solution of PDEs. Algebraic computations are, in general, not exact, and in many cases it is even principally desirable not to perform them to a high accuracy. This has consequences that have to be taken into account in numerical analysis. This thesis investigates in this line some closely related issues. It focuses, in particular, on spatial distribution of the errors of different origin across the solution domain, backward error interpretation of the algebraic error in the context of function approximations, incorporation of algebraic errors to a posteriori error analysis, influence of algebraic errors to adaptivity, and construction of stopping criteria for (preconditioned) iterative algebraic solvers. Progress in these issues requires, in our opinion, understanding the interconnections between the phases of the overall solution process, such as discretization and algebraic computations. Keywords: Numerical solution of partial... Název práce: Algebraická chyba v maticových výpočtech v kontextu numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic Autor: Jan Papež Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Katedra numerické matematiky Abstrakt: Řešení algebraických úloh je neoddělitelnou a často také časově nej- náročnější částí procesu numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDR). Algebraické výpočty jsou obecně zatíženy chybami, a v mnoha případech je navíc vysoká přesnost algebraických výpočtů v kontextu celkového řešení dané úlohy nežádoucí. Numerická analýza musí umět pracovat s daným faktem a je- ho důsledky. Předložená práce se v daném směru zabývá několika úzce sou- visejícími tématy. Jsou to zejména rozložení složek chyby různého původu ve výpočetní oblasti, interpretace algebraických chyb využívající tzv. zpětnou chy- bu, zahrnutí algebraických chyb do a posteriorní analýzy chyb, vliv algebraických chyb na adaptivitu a konstrukce zastavovacích kritérií pro (předpodmíněné) alge- braické řešiče. Dosažení pokroku v těchto otázkách předpokládá, dle našeho názoru, pochopení vzájemných vztahů mezi jednotlivými fázemi... Keywords: Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic; algebraická chyba; rozložení dílčích složek chyby; a posteriori analýza chyby; adaptivita; zastavovací kritéria; předpodmínění; Numerical solution of partial differential equations; algebraic error; spatial distribution of error components; a posteriori error analysis; adaptivity; stopping criteria; preconditioning Available in a digital repository NRGL
Algebraická chyba v maticových výpočtech v kontextu numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic

Title: Algebraic Error in Matrix Computations in the Context of Numerical Solution of Partial Differential Equations Author: Jan Papež Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: prof. ...

Papež, Jan; Ramage, Alison; Strakoš, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Tekutiny s viskozitou závislou na tlaku proudící porézním prostředím
Žabenský, Josef; Pokorný, Milan
2017 - English
Experimental data convincingly show that viscosity of a fluid may change significantly with pressure. This observation leads to various generalizations of well-known models, like Darcy's law, Stokes' law or the Navier-Stokes equations, among others. This thesis investigates three such models in a series of three published papers. Their unifying topic is development of existence theory and finding a weak solution to systems of partial differential equations stemming from the considered models. Experimentální údaje jasně dokazují, že viskozita tekutin podléhá značným změnám v závislosti na tlaku. Toto pozorování vede k zobecnění známých modelů, např. Darcyho zákona, Stokesova zákona, Navierových-Stokesových rovnic aj. Tato práce se zabývá třemi takovými modely, které posloužily za podklad k trojici publikovaných článků. Jejich sjednocujícím tématem je vývoj existenční teorie a nalezení slabého řešení systémů parciálních diferenciálních rovnic pocházejících z uvažovaných modelů. Keywords: nestlačitelná tekutina; viskozita závislá na tlaku; existenční teorie; proudění porézním prostředím; incompressible fluid; pressure-dependent viscosity; existence theory; flow through porous media Available in a digital repository NRGL
Tekutiny s viskozitou závislou na tlaku proudící porézním prostředím

Experimental data convincingly show that viscosity of a fluid may change significantly with pressure. This observation leads to various generalizations of well-known models, like Darcy's law, Stokes' ...

Žabenský, Josef; Pokorný, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)
Horká, Ivona; Fikáček, Martin; Petrusek, Adam
2017 - English
This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae (including the traditionally recognised subfamily Pontoniinae of predominantly symbiotic species) is the most species-rich and ecologically important of them. Its representatives live from temperate to tropical marine or brackish waters, with the highest diversity in the Indo-West Pacific biogeographic area and the western Atlantic. The thesis is composed of two parts, one focusing on ecology and evolutionary biology, the other on systematics. The first part consists of three studies providing new knowledge on the evolution of symbioses in palaemonid shrimps. We confirmed that inter-phylum host-switching events and colonization of new hosts likely played a major role in the evolution of palaemonid symbiotic shrimps and these evolved multiple times (Chapter 1). Similarly, the switching from ecto- to endosymbiotic mode, associated with new body forms and ecological adaptations, occurred several times in palaemonid evolution. Reversal back to a free-living mode is rare, occasionally observed among ectosymbiotic lineages. Our results also confirm the necessity of systematic revision of this group,... Disertační práce je zaměřena na symbiotické vztahy krevet z infrařádu Caridea se zástupci z různých kmenů bezobratlých. V současné době je v rámci Caridea známo pět čeledí se symbiotickými druhy. Ekologický významná a druhově nejpočetnější je čeleď Palaemonidae, která podle tradičního pojetí zahrnuje i podčeleď Pontoniinae s většinou symbiotických druhů. Její zástupce můžeme nalézt ve slaných a brakických vodách, od mírného pásu po pás tropický, s nejvyšší druhovou diverzitou v Indo-západotichomořské geografické oblasti a západním Atlantiku. Disertační práce je rozdělena na dvě části, ekologicko-evoluční a systematickou. Ekologická část přináší nové poznatky o evoluci symbiotických vazeb u krevet z čeledi Palaemonidae. V Kapitole 1 jsme potvrdili, že kolonizace nového hostitele, mnohdy z jiného kmene, se u symbiotických krevet této skupiny v průběhu evoluce vyskytuje opakovaně a sehrává významnou roli při její diverzifikaci. Stejně tak přechod z ektosymbiotického způsobu života na endosymbiotický, spojený se vznikem adaptací souvisejících s celkovým tvarem těla, se v evoluci Palaemonidae objevuje opakovaně. Návrat k volnému způsobu života je vzácný a vyskytuje se výjimečně u fylogenetických linií s ektosymbiotickými zástupci. Výsledky fylogenetické analýzy mimo jiné ukázaly na polyfylii u několika... Available in a digital repository NRGL
Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)

This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae ...

Horká, Ivona; Fikáček, Martin; Petrusek, Adam
Univerzita Karlova, 2017

Studium funkce a struktury teplotně aktivovaných TRP iontových kanálů: Role evolučně konzervovaných motivů v modulaci TRPA1
Kádková, Anna
2017 - English
Ankyrin receptor TRPA1 is an ion channel widely expressed on primary afferent sensory neurons, where it acts as a polymodal sensor of nociceptive stimuli. Apart from pungent chemicals (e. g. isothiocyanates, cinnamaldehyde and its derivatives, acrolein, menthol), it could be activated by cold temperatures, depolarizing voltages or intracellular calcium ions. TRPA1 channel is a homotetramer in which each subunit consists of cytoplasmic N and C termini and a transmembrane region. The transmembrane part is organized into six alpha- helices connected by intra- and extracellular loops. The N terminus comprises a tandem set of 16 to 17 ankyrin repeats (AR), while the C terminus has a substantially shorter, dominantly helical structure. In 2015, a partial cryo-EM structure of TRPA1 was resolved; however, the functional roles of the individual regions of the receptor have not yet been fully understood. This doctoral thesis is concerned to elucidate the role of highly conserved sequence and structural motifs within the cytoplasmic termini and the S4-S5 region of TRPA1 in voltage- and chemical sensitivity of the receptor. The probable binding site for calcium ions that are the most important physiological modulators of TRPA1 was described by using homology modeling, molecular-dynamics simulations,... Ankyrinový receptor TRPA1 je iontový kanál exprimovaný převážně na primárních aferentních senzorických neuronech, kde působí jako polymodální senzor pro bolestivé a dráždivé podněty. Kromě chemických látek (např. isothiokyanáty, skořicový aldehyd a jeho deriváty, akrolein, menthol) může být aktivován chladem, depolarizací membránového potenciálu nebo vápenatými ionty z intracelulární strany. Iontový kanál TRPA1 je homotetramerem podjednotek, jež jsou topologicky uspořádány do transmembránové oblasti a cytoplazmaticky orientovaných N- a C-konců. Transmembránová oblast je tvořena šesti alfa-helixy propojenými intra- a extracelulárními kličkami. N-konec receptoru se vyznačuje přítomností 16 až 17 ankyrinových repetic (AR), zatímco C-konec je výrazně kratší a má převážně helikální strukturu. Přesná struktura TRPA1 byla částečně rozřešena roku 2015 pomocí kryo-elektronové mikroskopie, avšak funkční úloha jednotlivých oblastí v polymodální aktivaci receptoru není prozatím plně objasněna. Předkládaná disertační práce se zabývá úlohou mezidruhově konzervovaných strukturních a sekvenčních motivů v cytoplazmatických koncích a v S4-S5 oblasti TRPA1 v napěťové a chemické citlivosti receptoru. Pomocí homologního modelování, molekulárně-dynamických simulací, bodové mutageneze a elektrofyziologických technik bylo... Keywords: TRP kanál; ankyrinový receptor; vrátkování; iontový kanál; melastatinový receptor; teplota; nocicepce; transient receptor channel; ankyrin receptor channel; gating; ion channel; melastatin receptor channel; temperature; nociception Available in a digital repository NRGL
Studium funkce a struktury teplotně aktivovaných TRP iontových kanálů: Role evolučně konzervovaných motivů v modulaci TRPA1

Ankyrin receptor TRPA1 is an ion channel widely expressed on primary afferent sensory neurons, where it acts as a polymodal sensor of nociceptive stimuli. Apart from pungent chemicals (e. g. ...

Kádková, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Molekulární mechanismy signalizace a terminace checkpointu
Benada, Jan; Brábek, Jan; Macůrek, Libor
2017 - English
Cells employ an extensive signalling network to protect their genome integrity, termed DNA damage response (DDR). The DDR can trigger cell cycle checkpoints which prevent cell cycle progression and allow repair of DNA damage. The failures in these safeguarding mechanism are represented by serious human malignancies, most predominantly by cancer development. This work aims to contribute to the understanding of how do the cells negatively regulate DDR and cell cycle checkpoint signalling. We focused mainly on Wip1 (PPM1D) phosphatase, which is a major negative regulator of DDR and is indispensable for checkpoint recovery. Firstly, we have shown that Wip1 is degraded during mitosis in APC-Cdc20 dependent manner. Moreover, Wip1 is phosphorylated at multiple residues during mitosis, resulting in inhibition of its enzymatic activity. We suggest that the abrogation of Wip1 activity enables cells to react adequately even to low levels of DNA damage encountered during unperturbed mitosis. In the following publication, we have investigated why the mitotic cells trigger only early events of DDR and do not proceed to the recruitment of DNA repair factors such as 53BP1. We showed that 53BP1 is phosphorylated within its ubiquitination-dependent recruitment domain by CDK1 and Plk1. These phosphorylations prevents... Pro udržení integrity genomu využívají buňky extensivní signální síť nazývanou buněčná odpověď na poškození DNA (DNA damage response). DDR je schopná aktivovat kontrolní body buněčného cyklu (checkpoints), které brání dalšímu průchodu buněčným cyklem a umožňují buňce opravit poškozenou DNA. Poruchy těchto ochranných mechanismů se projevují závažnými lidskými onemocněními, především rozvojem rakoviny. Cílem teto práce je přispět k porozumění toho jak buňky negativně regulují DDR a signalizaci kontrolních bodu buněčného cyklu. Zaměřili jsme se zejména na fosfatázu Wip1 (PPM1D), která je hlavním negativním regulátorem DDR a je nezbytná pro zotavení z kontrolních bodu. Nejprve jsme ukázali, že Wip1 je degradovaná během mitózy APC- Cdc20-dependetním mechanismem. Wip1 je dále v průběhu mitózy fosforylována na několika aminokyselinách, což vede k inhibici její enzymatické aktivity. Navrhujeme, že inhibice Wip1 umožňuje buňkám adekvátně reagovat i na nízkou hladinu poškození DNA, ke kterému dochází i při nenarušené mitóze. V následující publikaci jsme se zabývali tím, proč mitotické buňky spouštějí pouze časnou DDR a nepokračují k akumulaci opravných faktoru jako je 53BP1. Ukázali jsme, že 53BP1 je fosforylován kinázami CDK1 a Plk1 uvnitř motivu, který je zodpovědný za jeho vazbu na ubiquitin. Tyto... Keywords: Wip1; PPM1D; 53BP1; Plk1; kontrolní bod buněčného cyklu; odpověď na poškození DNA; Wip1; PPM1D; 53BP1; Plk1; checkpoint; DNA damage response Available in a digital repository NRGL
Molekulární mechanismy signalizace a terminace checkpointu

Cells employ an extensive signalling network to protect their genome integrity, termed DNA damage response (DDR). The DDR can trigger cell cycle checkpoints which prevent cell cycle progression and ...

Benada, Jan; Brábek, Jan; Macůrek, Libor
Univerzita Karlova, 2017

Úloha bakterií,mukózního imunitního syst=ému a jejich interakce v patogenezi zánětlivých střevních onemocnění
Du, Zhengyu; Prokešová, Ludmila; Hudcovic, Tomáš
2017 - English
Although the etiology and pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is not fully understood, it is generally accepted that the inflammation results from aberrant immune responses to antigens of gut microbiota in genetically susceptible individuals (Sartor et al., 2006). Alteration in intestinal microbiota has been found in IBD patients with increased abundance of certain bacteria and decreased abundance of others. Due to the complexity of the disease, multifaceted interactions between genetic factors, host immune response, gut microbiota and environment factors need to be taken into account. In this thesis, the pathogenesis of IBD was first reviewed in respect with the four factors mentioned above. Then we concentrated on the interaction between IBD-associated bacteria and mucosal immune system. We investigated the ability of mucosal-associated bacteria (MAB) from IBD patients to induce spontaneous colitis in germ-free (GF) mice and the impact of those bacteria on the development of dextran sulfate sodium (DSS)-colitis. Together with the analysis of the composition of gut microbiota of MAB colonized mice, we demonstrated the potential deleterious microbes were able to increase the susceptibility to DSS-colitis once they found a suitable niche. We revealed the mechanism of an E.coli strain... Etiologie a patogeneze chronického zánětlivého onemocnění střevního traktu (IBD). není doposud zcela jasná. Je obecně přijato tvrzení, že zánět je důsledkem nepřiměřené imunitní reakce na antigeny rezidentní mikrobioty u geneticky citlivých jedinců. U pacientů s IBD dochází ke změnám ve složení střevní mikrobioty, kdy je většinou zvýšen výskyt jednoho druhu bakterie a naopak dochází ke snížení výskytu ostatních bakteriálních druhů. IBD je velmi komplexní onemocnění a pro pochopení jeho vzniku a rozvoje je nutné brat v úvahu také složité interakce mezi genetickými faktory, imunitním systémem, střevní mikrobiotou a životním prostředím. V předkládané dizertační práci jsme se zaměřili na interakci mezi střevní mikrobiotou spojenou s IBD a mukózním imunitním systémem. V gnotobiotickém myším modelu jsme zkoumali schopnost bakterií asociovaných s mukózou (MAB), které byly odebrány od pacientů s aktivním IBD, vyvolat spontánní kolitidu. Byl posuzován vliv těchto bakterií na vznik a vývoj experimentálně vyvolané kolitidy dextran sulfátem sodným (DSS). Spolu s analýzou složení střevní mikrobioty, původně bezmikrobních myší kolonizovaných MAB od IBD pacientů, jsme ukázali, že škodlivé bakterie mají schopnost zvyšovat náchylnost k DSS vyvolané kolitidě. Objasnili jsme mechanismus působení E. coli p 19 A, která... Keywords: zánětlivé onemocnění střev; dysbiózou; Zárodečné bez myši; mikroflóry; epitel; E-coli; epitel; těsný křižovatka; butyrát; Clostridium tyrobutyricum; konfokální fluorimetrie; dextran sulfát-indukované kolitidy; SCID micehemolysin;; inflammatory bowel disease; Dysbiosis; Germ-free mice; Microbiota; epithelium; E.coli; epithelium; tight junction; butyrate; Clostridium tyrobutyricum; confocal fluorimetry; dextran sodium sulphate-induced colitis; SCID micehemolysin; Available in a digital repository NRGL
Úloha bakterií,mukózního imunitního syst=ému a jejich interakce v patogenezi zánětlivých střevních onemocnění

Although the etiology and pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is not fully understood, it is generally accepted that the inflammation results from aberrant immune responses to antigens of ...

Du, Zhengyu; Prokešová, Ludmila; Hudcovic, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

EU Policy towards Eastern Partnership Countries. A Gap between Goals and Achievements
Mammadova, Gunel; Kučerová, Irah; Plechanovová, Běla
2017 - English
This study seeks to examine and assess the effectiveness of the Eastern Partnership Policy (EaP) of the European Union. Beside introduction of positive novelties of the Eastern Partnership, this paper gives a premium attention to scrutinize the possible limitations and shortfalls of EaP. Hence, the study aims to analyze some internal and external factors that complicate the effective functioning of the EaP. The inconsistency of the EU policy structure, the role of Russia and its Eurasian Economic Union (EaEU) in EAP, the ambivalent policy of some Member States (Germany and Italy are examined) toward the EaP, unconsidered discrepancy of eastern partners are analyzed and considered as prime reasons of ineffectiveness. In addition, examined case studies of Ukraine and Azerbaijan reveal that the EU's commitment to their "shared values" are controversial. This paper presents that the EU should find a balance between its economic/energy interests and normative values vis-a-vis Eastern Partners in order to fill the gap between its goals and achievements. Keywords: European Union; Eastern Partnership; Eastern Europe; South Caucasus; Russia; energy; European Union; Eastern Partnership; Eastern Europe; South Caucasus; Russia; energy Available in a digital repository NRGL
EU Policy towards Eastern Partnership Countries. A Gap between Goals and Achievements

This study seeks to examine and assess the effectiveness of the Eastern Partnership Policy (EaP) of the European Union. Beside introduction of positive novelties of the Eastern Partnership, this paper ...

Mammadova, Gunel; Kučerová, Irah; Plechanovová, Běla
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases