Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 37060
Published from to

Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel
Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
2018 - English
Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, pokud je požadována a současně držet skluzovou rychlost kol na přijatelné hodnotě. Skluzové regulátory jsou vyvíjeny po desetiletí a velké množství skluzových regulátorů bylo během této doby vyvinuto. Nicméně, problematika skluzové regulace není stále dořešena a vývoj skluzových regulátorů je stále aktuální. Navržený skluzový regulátor nemá nedostatky známých skluzových regulátorů. Mezi hlavní nedostatky současných skluzových regulátorů patří to, že obvykle neuvažují nelinearitu adhezní charakteristiky a šum, který se vyskytuje v systému. Ignorování těchto jevů může způsobit selhání těchto skluzových regulátorů. Další problém, se kterým se musí současné skluzové regulátory vypořádat je určení rychlosti vlaku. Navržený skluzový regulátor bere v úvahu výše uvedené problémy a nepotřebuje znát rychlost vlaku a využívá pouze rychlost jedné nápravy. Skluzový regulátor je nevržený jako modulární a skládá se z detekční části, která určuje sklon adhezní charakteristiky a regulační části. Detekční část je založena na unscented Kalmanově filtru, který je určený pro nelineární systém a umí se tedy vypořádat s nelineární adhezní charakteristikou a poskytuje stabilní a odpovídající výsledky. Modularita navrženého skluzového regulátoru umožňuje nehradit unscented Kalmanův filtr jinou metodou stavového odhadu. Proto je také provedeno porovnání, aby byla ověřena správnost použití unscented Kalmanova filtru. Funkčnost navrženého skluzového regulátoru je ověřena na naměřených datech a na matematickém modelu za použití programu Matlab. Naměřená data byla naměřena na nákladním vlaku taženém elektrickou lokomotivou Škoda 93E.The doctoral thesis deals with a novel slip controller for electric locomotives design that is based on adhesion-slip characteristic slope detection. The purpose of the slip controller is to transfer the maximum possible force between wheels and rails if it is required and at the same time keep a wheel slip velocity at the acceptable value. The slip controllers are developed for many decades, and a large number of slip control methods were developed. However, the problematics of the slip control is currently unresolved, and development of the slip controllers is very current till now. The proposed slip controller is designed to cope with the main drawbacks of the current slip control methods. The main drawbacks of the current slip control methods are that they, typically, do not consider a nonlinearity of the adhesion-slip characteristic and noise that occurs in the system for simplification. These simplifications can cause the existing methods fail. The second problem of the existing slip control methods is that the train velocity must be typically known which is difficult to determine. The proposed slip controller takes into account the problems mentioned above, and it does not need to know the train velocity and only one wheelset velocity is only required. The slip controller is designed as modular, and it consists of the adhesion-slip characteristic slope detection part and a controller part. The detection part is based on an unscented Kalman filter that is used as the estimator. The unscented Kalman filter is intended for nonlinear systems and can cope with the nonlinear adhesion-slip characteristic and provides the stable and appropriate results. The slip controller modularity enables to replace the unscented Kalman filter by another estimator. Therefore, a comparison of the proposed slip controller with the unscented Kalman filter with other selected estimation techniques to verify the correctness of the unscented Kalman filter use is made. The proposed slip controller functionality is verified by comparisons of the measured data and simulation model in Matlab software. The measured data were obtained on an electric locomotive Skoda 93E that hauls a freight train. Keywords: adheze,skluzová regulace,regulace trakční síly,unscented Kalmanův filtr,železniční doprava; adhesion,unscented Kalman filter,rail transportation,slip control,tractive force control Available in digital repository of ČVUT.
Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel

Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu ...

Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě
Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
2018 - English
Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále zůstává spíše nestrukturovaný a spočívající na osobních zkušenostech nebo intuici jednotlivých inženýrů. S ohledem na vyřešení tohoto problému je hlavním výzkumným cílem této práce automatizované navrhování abstraktních specifikací testů (testovacích případů) pro počítačové sítě s použitím detailní projektové dokumentace (požadavky koncového uživatele a technické specifikace) jako zdroje dat. Na základě myšlenek: (1) testování modelů; a (2) systémové metodologie zahrnuje tato práce následující hlavní cíle:Deployment of complex computer networks sets high requirements for procedures, tools and approaches for comprehensive testing of these networks. However, in spite of the great efforts of many researchers, the process of test design/generation still tends to be unstructured and bound to the personal experience and/or intuition of individual engineers. To address this problem, the main research objective of this thesis is the automated design of abstract test specifications (test cases) for computer networks using the detailed design documentation (end-user requirements and technical specifications) as the data source. Based on the notions of: (1) model-based testing; and (2) system methodology, this thesis covers the following main goals: Keywords: počítačové sítě,distribuované informační systémy,víceúrovňové systémy; computer networks,distributed information systems,multilevel systems Available in digital repository of ČVUT.
Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě

Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a ...

Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci
Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
2018 - English
V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený výzkumný projekt chápe dřevo jako studijní materiál pro obsáhlejší otázku interakce prostředí a materiálu v architektuře. Usiluje o prozkoumání tohoto potenciálu pro ekosystemické performance a atmosféry a o rozšíření diskuse v této problematice. Můj projekt zkoumá tyto interakce skrze praktické experimenty a teoretické reflexe, což zahrnuje ostatní vědecké disciplíny, umění a řemeslo, k vytvoření silného základu pro ekosystemickou, kolaborativní návrhově-výzkumnou praxi.The present research considers wood as a study material for a wider question on architecture?s environmental interaction. It aims to explore its potential for eco-systemic performances and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space and professional practice calls. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, design, artistic and crafts disciplines. It honestly discusses the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for eco-systemic collaborative design-research practice. Keywords: responsivní dřevo,systemický přístupstup k architektonické performanci,systemicky zaměřené navrhování,performativní architektura,biotické a abiotické spolunavrhování,bio-klimatické vrstvy v zastavěném prostředí; responsive wood,systemic approach to architectural performance,systems oriented design,biotic and abiotic co-design,performance oriented architecture,bio-climatic layers of built environment Available in digital repository of ČVUT.
Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci

V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví ...

Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí
Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
2018 - English
Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical processes related to particle acceleration in the solar atmosphere. Namely, the radio bursts - intense and highly variable component of solar radio radiation - bear many signatures of underlying physics related to primary energy release in solar flares and eruptions. Indeed, decimetric (dm) radio bursts and their careful analysis provide the closest observational insight into the region of magnetic reconnection and the particle acceleration sites. On the other hand, emission mechanisms of solar dm radio bursts are typically non-thermal, involving various plasma micro-instabilities and wave-mode transformations. High non-linearity of the radio emission process thus put strong demands on correct physical interpretation of the observed bursts and on finding the relations between observed features (e.g., intensity, frequency profile and its dynamics) and underlying physics. This doctoral thesis addresses two particular areas of research in the solar radio bursts and their utilization in the flare plasma diagnostics: (1) Physical interpretation of two particular classes of radio bursts related to solar flares, and,... Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených s urychlováním částic ve sluneční atmosféře. Zejména radiová vzplanutí - intenzivní a velmi proměnlivá složka slunečního radiového záření - v sobě nese otisk fyzikálních vlastností zdroje a procesů spjatých s prvotním uvolněním energie ve slunečních erupcích. Decimetrová (dm) radiová vzplanutí a jejich studium pak nepochybně poskytují nejvíce bezprostřední pozorovatelský vhled do oblasti magnetické rekonexe a oblastí urychlování částic. Na druhou stranu, vyzařovací mechanismy slunečních dm vzplanutí jsou typicky netermální a zahrnují mnoho mikroskopických (kinetických) plazmových nestabilit a transformací plazmových vlnových modů. Nelinearita procesů plazmové radiové emise pak přináší zvýšené nároky na správnou interpretaci pozorovaných vzplanutí a na nalezení vztahů mezi pozorovanými veličinami (např. radiový tok, frekvenční emisní profil a jeho časový vývoj) a fyzikálními vlastnostmi a procesy ve zdroji. Tato disertace cílí na dva specifické okruhy ve výzkumu slunečních radiových vzplanutí a jejich aplikace na diagnostiku erupčního plazmatu: (1) Fyzikální interpretaci dvou... Keywords: Slunce: aktivita; Slunce: erupce; Radiové záření: emisní mechanismy; Radiové záření: spektroskopie; Plazma: Konetická teorie; Plazma: Vlny v plazmatu; Plazma: Nestability; The Sun: Activity; The Sun: Flares; Radio radiation: Emission mechanisms; Radio radiation: Spectroscopy; Plasma: Kinetic theory; Plasma: Waves in plasmas; Plasma: Instabilities Available in a digital repository NRGL
Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí

Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical ...

Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
Univerzita Karlova, 2018

Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války
Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
2018 - English
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Abstract The dissertation is a study of some of those people with Communist Party affiliations and fellow-travellers, who journeyed behind the Iron Curtain to see for themselves what life was like in the new people's democracy. The research focuses on Czechoslovakia as a tourist destination for a surprising number of anglophones in the early years of the Cold War. It argues that Soviet experience served as a best practices model for officialdom in Prague. This was modified where necessary to take into account the lessons learnt, national particulars, and the new geopolitical context. In both situations, foreigners were evaluated in terms of importance and potential as far as the communist cause was concerned. Key words: Czechoslovakia, communism, Cold War, English-speaking foreigners, hospitality techniques Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti Keywords: Studená válka; Československo; Velká Británie; Spojené státy; Austrálie; Nový Zéland; emigrace; propaganda; kolaborace; perzekuce; The Cold War; Czechoslovakia; Great Britain; the United States; Australia; New Zealand; emigration; propaganda; collaboration; persecution Available in a digital repository NRGL
Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války

Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, ...

Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci
Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
2018 - English
Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do situací z reálného světa. Nejúspěšnější přístup řešící tento problém je metodologie informačních abstrakcí. Informační abstrakce zmenšují velikost původní extenzivní hry odebíráním informací, které mají hráči k dispozici. To vede ke sjednocování informačních setů tvořících jejich body rozhodnutí. Jelikož hráči musejí hrát identickou strategii ve sjednocených informačních setech, velikost strategie v abstrahované hře může být výrazně menší než v původní hře. Tato abstrahovaná hra je vyřešena a malé strategie získané jejím řešením jsou aplikovány do původní hry. Většina existujících přístupů využívající informační abstrakce vytváří abstrahovanou hru, kde si hráči pamatují všechny své tahy a veškeré informace, které během hry získali -- vlastnost nazvaná perfect recall. Pamatování si všech akcí však způsobuje exponenciální růst počtu bodů rozhodnutí (a tedy i velikosti strategie) vzhledem k počtu těchto akcí. V této práci se zaměřujeme na imperfect recall informační abstrakce, které umožňují hráčům zapomínat. Tyto abstrakce mají tedy potenciál vést k exponenciálně menším abstrahovaným hrám. V této práci poskytujeme následující tři hlavní kontribuce k řešení her v extenzivní formě. Zaprvé poskytujeme ucelený popis složitosti řešení imperfect recall informačních abstrakcí. Zadruhé představujeme první třídu doménově nezávislých algoritmů schopných aproximovat strategie s nejvyšší očekávanou hodnotou v nejhorším případě v imperfect recall informačních abstrakcích. Zatřetí představujeme dva doménově nezávislé algoritmy, které mohou být inicializovány jakoukoliv imperfect recall abstrakcí řešené hry v extenzivní formě. Tyto algoritmy současně řeší a zlepšují danou abstrakci, dokud není dosaženo garantované konvergence k požadované aproximaci Nashova ekvilibria původní hry. Na závěr experimentálně demonstrujeme, že naše algoritmy využívající imperfect recall informační abstrakce používají mnohem méně paměti na vyřešení obrovských her v extenzivní formě oproti paměti používané současnými nejúspěšnějšími algoritmy pro řešení extenzivních her. Z toho plyne, že námi představené algoritmy umožňují zásadní zvýšení škálovatelnosti řešení extenzivních her.Extensive-form games are an important model of finite sequential interaction between players. The size of the extensive-form representation is, however, often prohibitive and it is the most common cause preventing deployment of game-theoretic solution concepts to real-world scenarios. The state-of-the-art approach to solve this issue is the information abstraction methodology. The information abstraction reduces the size of the original large extensive-form game by removing information available to players; hence merging the information sets which from their decision points. Keywords: Teorie her,Hry v extenzivní formě,Informační abstrakce,Imperfect Recall,Nashovo ekvilibrium,Maxmin; ame Theory,Extensive-Form Games,Information Abstraction,Imperfect Recall,Nash Equilibrium,Maxmin Available in digital repository of ČVUT.
Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci

Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických ...

Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace
Havlena Vladimír; Beňo Radek; Polívka Milan
2018 - English
Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. Úloha identifikace je zde chápána jako metoda kalibrace parametrů nelineárních systémů při jejich pevně zvolené struktuře. Celá práce se věnuje kalibraci parametrů nelineárních systémů v ustálených stavech. Prezentovaný algoritmus je distribuovaný a rozkládá původní úlohu podle primární dekompozice na řadu jednodušších podúloh, ve kterých je řešen vždy jeden konkrétní ustálený stav soustavy při daném globálním vektoru parametrů. Tyto podúlohy lze řešit nezávisle na sobě, přičemž po vyřešení shromažďuje jednotlivé příspěvkyglobálníoptimalizátor, který iterativněměnívektorparametrův souladu se svým optimalizačním kritériem. Regularizované komponenty podporují kalibrační proces zejména správným vymezením oblasti platnosti modelu, tj. oblasti, kde je model dobře numericky podmíněn, a tuto numerickou stabilitu dále podporují pomocí zavedených dodatečných proměnných, které udržují vstupní, výstupní, ale i vnitřní signály komponent v mezích, které značně omezují šíření nefyzikálních hodnot signálů skrze celý model soustavy. Jako model soustavy, nad kterým distribuovaná optimalizace pracuje, byl zvolen tzv. model středních hodnot (Mean-Value Model), díky kterému lze nejenom dobře uchopit základní fyzikální jevy soustavy, ale je dobře použitelný i v rámci dalšího návrhu řízení soustavy. Představená metoda je v rámci práce demonstrována na konkrétním příkladu kalibrace nelineárního modelu dieslového spalovacího motoru.This thesis deals with a new method of identifying nonlinear systems which consist of subsystems called components. The identification problem is here understood as a process of parameters? calibration of nonlinear systems with fixed structure. The whole work deals with the calibration of parameters of nonlinear systems in steady states. One of the greatest contribution of the work is the component regularization methodology, which mainly brings better numerical stability of the solution. The presented algorithm is distributed and decomposes the original problém according to the primal decomposition to a series of simpler subproblems, in which one particular steady state of the system is solved, i.e. fitted to the data, according to a given global parameter vector. These subproblems can be solved independently of each other, a global optimizer collects these individual contributions and iteratively changes the parameter?s values according to an optimization criterion. Regularized components support the calibration process in particular by correct definition of the domain of the model?s validity, i.e. the area where the model is numerically well conditioned, and numerical stability is further strengthened by introduction of additional variables that constrain the input, output and internal signals of components. These additional constraints limit the propagation of nonphysical signal values across the entire system model. A Mean-Value Model has been chosen as a type of system model over which distributed optimization works, which makes possible not only to model the basic physical phenomena of the system, but also to use it well within the framework of the further system control design. The presented method is demonstrated in this thesis on a specific example of the calibration of the non-linear model of a Diesel internal combustion engine. Keywords: Distribuovaná optimalizace,identifikace systémů,nelineární systémy,kalibrace parametrů; Distributed Optimization,System Identification,Nonlinear Systems,Parameter Calibration Available in digital repository of ČVUT.
Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace

Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou ...

Havlena Vladimír; Beňo Radek; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza mikroskopických obrázků
Kybic Jan; Borovec Jiří; Železný Miloš
2018 - English
Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později v larvální fázi (zkoumány jsou části zvané imaginální disky).This work aims at providing a fully automated processing and analysis pipeline for microscope images of Drosophila melanogaster (fruit fly), which is a highly valuable study subject for biologists because of high gene similarity with mammals and short life cycle. Keywords: Superpixely,segmentace obrazu,učení s učitelem,středy objektů,elipsa,růst oblasti,paprsky,histogram tříd,shlukování,tvarování,extrakce vzorů,atlas,rozklad,Graph Cut,mikroskopické obrázky,octomilka,vajíčka,imaginální disk,umístění genů; Superpixels,semantic image segmentation,instance image segmentation,(un)supervised learning,object center,ellipse fitting,region growing,ray features,label histogram,clustering,shape prior,pattern extraction,atlas,decomposition,Graph Cut,microscopy imaging,Drosophila,ovary,egg chamber,imaginal disc,gene locations Available in digital repository of ČVUT.
Analýza mikroskopických obrázků

Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční ...

Kybic Jan; Borovec Jiří; Železný Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tři eseje o trhu s elektřinou
Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
2018 - English
DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. The articles introduce characteristics and behavior of electricity focusing on its unique properties. The dissertation aims at the Czech electricity market and analyzes also highly discussed solar power plants. The first article studies long term memory properties of electricity spot prices through the detrended fluctuation analysis, as electricity prices are dominated by cycles. We conclude that Czech electricity prices are strongly mean reverting yet non-stationary. The second part of the dissertation investigates possible asymmetry in the gas - oil prices adjustment. Oil prices determine the price of electricity during the times of peak demand, as the reaction of power plants fueled by oil is quick but marginal costs are high. We chose the gasoline - crude oil relationship known as "rockets and feathers" effect and offer two new tests to analyze such type of relationship as we believe that error correction model is not the most suitable tool. Analyzing international dataset we do not find statistically significant asymmetry. The third study assesses the impact of renewable energy sources, solar plants in... DISSERTATION - Abstract in Czech Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 Tuto disertaci tvoří tři články propojené společným ústředním tématem - elektřinou. Všechny kapitoly se soustředí na vlastnosti cen elektřiny a popisují jejich chování a jedinečné rysy. Disertace je zaměřena na elektřinu v českých podmínkách a věnuje se také, u nás velmi rozšířeným, solárním elektrárnám. První článek zkoumá přítomnost dlouhé paměti na cenách elektřiny obchodované na českém denním spotovém trhu s využitím metody DFA, která se hodí pro časové řady s cyklickým chováním. Analyzované ceny mají tendenci se vracet ke své střední hodnotě, ale přitom jsou nestacionární. Druhý článek se věnuje asymetrickému přizpůsobování cen, analyzuje chování a vzájemné přizpůsobování cen ropy a benzínu známé pod označením "rockets & feathers". V očích veřejnosti roste cena benzínu rychlejším tempem, než klesá v porovnání s poklesem ceny ropy. Domníváme se, že error correction model, který se v těchto případech běžně používá, není nejvhodnější, a proto navrhujeme nový přístup k testování asymetrie. Námi navržené testy asymetrické přizpůsobování cen ropy a benzínu neukazují. Třetí článek je zaměřen na dopad obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren, na ceny elektřiny. Cílem je ověřit... Keywords: elektřina; dlouhá paměť; rockets and feathers; asymetrické přizpůsobování cen; fotovoltaika; obnovitelné zdroje; merit order efekt; electricity; long memory; rockets and feathers; asymmetric price adjustment; photovoltaics; renewables; merit order effect Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o trhu s elektřinou

DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. ...

Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
Univerzita Karlova, 2018

Modelování prostorově variantních optických systémů
Páta Petr; Janout Petr; Hozman Jiří
2018 - English
Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. Obrazové systé\-my se popisují pomocí impulsové odezvy (rozptylová funkce bodu). Impulsová odezva popisuje vliv obrazového systému (optické části a senzoru) a vliv přenosového média (např. vliv atmosféry). Extrémně širokoúhlé obrazové systémy komplikují modelování a současné modely neposkytují vhodné řešení s dostatečnou přesností. Nepřesnost popisu impulsové odezvy v okrajových částech zorného pole způsobuje problémy během dekonvoluce, dalšího zpracování obrazu a přesných měření (astrometrie, fotometrie) extrémně širokoúhlých a jiných prostorově variantních systémů. V dizertaci je navržen model impulsové odezvy založený na polynomech s prostorovou závislostí. Navržený model je založen na modelování vlnoploch pomocí Zernikových polynomů vyjádřených do osmého řádu. Odhad parametrů modelu probíhá v obrazové rovině a dovoluje modelování obrazového systému přímo z dat pořízených samotným systémem. Výhoda tohoto přístupu je zřejmá. Není nutné provádět složité měření optických parametrů pomocí Shack-Hartmanova interferometru. Aplikací zmíněného modelu je možné získat set koeficientů a příslušných polynomů optických aberací daného systému. Navržený model byl ověřen na několika sériích simulovaných dat, a dat pořízených různými typy obrazových systémů (CCD, CMOS) a optických designů.The doctoral thesis under the title Modeling Space Variant Optical Systems is focused on modeling imaging systems with a complicated PSF. The complexity of the PSF is caused by the wide angle of view and by optical aberrations or anisotropy and inhomogeneity of the optical material. The description of the imaging system is expressed by its Point Spread Function, i.e., by its impulse response. The PSF describes the influence of the imaging system (the optics, the sensor) and the influence of the transition medium (atmospheric turbulence). However, UWFOV imaging systems complicate the modeling task, and current PSF models do not provide a suitable solution with the desired accuracy. The imprecision of the PSF description in parts of the FOV causes issues during deconvolution, further processing and precise measurements (astrometry, photometry) of ultra-widefield images. This thesis presents a PSF model with field-dependent polynomials. The model is based on Zernike polynomials up to the 8th order. An estimate of the parameters of the model is performed in the image plane, and this allows the imaging system to be modeled directly from the image data acquired by the system. The advantage is obvious. We do not need complicated measurements of optical parameters involving Shack-Hartman interferometry. The proposed model is used to provide a PSF model, including a set of coefficients and polynomials, and therefore provides the set and the power of the optical aberrations of the imaging system. The proposed PSF model has been verified on a series of simulated and acquired image datasets covering different types of imaging systems (CCD, CMOS) and optical designs. Keywords: Zernikovy polynomy,N-gony,zobrazovací systémy,zorné pole,prostorově variantní; Zernike polynomials,N-gons,imaging,Field-of-View,space-variant Available in digital repository of ČVUT.
Modelování prostorově variantních optických systémů

Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních ...

Páta Petr; Janout Petr; Hozman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases