Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2693
Published from to

Existenční témata v prózách Karla Branda
Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2018 - German
This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, which appears in his works. The second part is focused on the interpretation of selected prosaic texts: Der Gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou and Krankenhaus- Atmosphäre. A short introduction of the content of these texts is followed by their interpretation. The objective of this thesis is to interpret existential topics in Karl Brand's prose works, due to the critical state of health of the author, the focus is mainly on the death- motive. The death-motive appears in various forms in all selected prose works. Besides the death are Brand's heroes often confronted with illness or solitude. The benefit of this bachelor's thesis is both a clear biography of a less known Prague German author and the interpretation of existential topics in his work, which can be present for the reader even in the 21st century. Keywords Karl Brand, Prague German literature, existential topics, death-topic Tato bakalářská práce se věnuje pražskému německy píšícímu spisovateli Karlu Brandovi a jeho dílu. V první části této práce je autor představen v kontextu jeho života a životního pocitu, který se promítá do jeho děl. Druhá část je věnována interpretaci vybraných prozaických textů: Der gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou a Krankenhaus-Atmosphäre. Interpretacím vybraných děl vždy předchází stručné seznámení s obsahem textu. Cílem této práce je interpretovat existenční témata v prozaických dílech Karla Branda, vzhledem ke kritickému zdravotnímu stavu autora je pozornost zaměřena zejména na motiv smrti. Motiv smrti se v různých podobách objevuje ve všech vybraných prózách. Kromě smrti se Brandovi hrdinové často setkávají s nemocí či samotou. Přínosem této bakalářské práce je jak zpracování biografie méně známého pražského německého autora, tak i interpretace existenčních motivů v jeho dílech, které mohou být pro čtenáře i v 21. století stále aktuální. Keywords: Karl Brand; pražská německá literatura; existenční témata; motiv smrti; Karl Brand; Prague German literature; existential topics; death-topic Available in a digital repository NRGL
Existenční témata v prózách Karla Branda

This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, ...

Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Humor a satira v díle Jakoba Heina
Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2018 - German
The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of short stories Mein erstes T-Shirt and a novel Wurst und Wahn - Ein Geständnis were selected for the thesis. The thesis also presents the life, and creations of the author. The author of the thesis works with the knowledge obtained by readings of professional and acclaimed literature and understanding of selected prose in the German language. The theoretical part of the thesis presents the most important theories of comics, humor and satire. Subsequently, a literary classification of selected prose and explanation of the key concepts associated with it is made. A brief analysis focusing primarily on the literature elements that are an important basis for exploring humor and satire is made for each piece of the literary work. The practical part of the thesis is an interpretation of selected narrative work in terms of character, situational and verbal comics, as well as satire, using specific quotations and outputs of the theoretical part of the work. In this thesis, it was found that the humorous functioning of Hein's texts is based on a selection of displayed themes. These themes, often extended by... Cílem bakalářské práce je interpretace vybraných próz současného německého autora Jakoba Heina se soustředěním na satirické ztvárnění a prvky humoru. Pro účely práce byla vybrána sbírka povídek Mein erstes T-Shirt [Moje první tričko] a román Wurst und Wahn - Ein Geständnis [Klobása a klam - přiznání]. Práce dále představuje dosavadní život a tvorbu autora. Autorka pracuje s poznatky zpracovanými na základě četby odborné a ohlasové literatury a porozumění vybraných próz v německém jazyce. V teoretické části práce jsou představeny nevýznamnější teorie komiky, humoru i satiry. Následně dochází k literárnímu zařazení vybraných próz a vysvětlení klíčových pojmů, které s těmito texty souvisí. Ke každému dílu je uvedena stručná analýza zaměřená především na literární prostředky, které jsou důležitým podkladem pro zkoumání humoru a satiry. Praktickou část práce dále představuje interpretace vybraných děl z hlediska charakterové, situační a slovní komiky a dále také satiry, a to s použitím konkrétních citací a výstupů teoretické části práce. V rámci této práce bylo zjištěno, že humorné působení Heinových textů vychází z výběru zobrazených témat. Tyto náměty, často rozšířené o autobiografické prvky, jsou ztvárněny především pomocí situační komiky, kterou obohacuje hravá slovní komika, založená na nápaditých... Keywords: současná německá próza; prvky satiry a humoru; autobiografické prvky v díle J. Heina; contemporary German prose; elements of satire and humor; autobiographical elements in the work of J. Hein Available in a digital repository NRGL
Humor a satira v díle Jakoba Heina

The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of ...

Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2018

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - German
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Keywords: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik
NÁVAROVÁ, Kateřina
2018 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie skoposu a nástin použitých překladatelských strategií. Práce shrnuje základní pojmy teorie překladu a pojednává o pravidlech překladatelského procesu a jeho problémech. V neposlední řadě obsahuje také soupis přístupů k odborným textům, k jejich druhům a míře odbornosti. Dále jsou analyzovány jednotlivé překládané texty, a to jak jejich originální verze, tak i výsledné překlady a jejich proces. Závěrem každé analýzy je čtenáři k dispozici přehled použitých překladatelských strategií s konkrétními příklady. The submitted bachelor thesis deals with methods and analysis of translations from German to Czech on environmental protection. The aim of the thesis is to analyse selected translations using the theory of skopos and outline of used translation strategies. The thesis summarizes the basic concepts of translation theory and deals with the rules of the translation process and its problems. Last but not least, it also includes an inventory of approaches to expert texts, their types and level of expertise. Further more, the chosen translated texts are individually analysed, both their original versions and the resulting translations and their process. At the end of each analysis, an overview of applied translation strategies with specific examples is available. Keywords: translation; translation methods and strategies; theory of translation; translation analysis; environmental protection texts; specialized translation; translation problems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse und Übersetzung ausgewählter Texte mit Naturschutzthematik

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami a analýzou překladů z německého do českého jazyka s tématikou ochrany životního prostředí. Cílem práce je analýza vybraných překladů pomocí teorie ...

NÁVAROVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"
TOMANOVÁ, Lucie
2018 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny pojmy psychoanalýza a psychoanalytická literatura, termín láska a druhá světová válka. Pozornost je dále přenesena přímo na autory a srovnávané knihy. Popsány jsou oba tragické příběhy mileneckých párů, z kterých jsou vyvozeny důležité symboly. Práce sleduje především vliv válečného pozadí na milostné vztahy a lásku, totožné a odlišné rysy postav a jejich chování v průběhu druhé světové války. Závěr práce se soustředí na vzájemnou komparaci hlavních postav, zvláště pak jejich milostných vztahů. This presented bachelor thesis deals with comparison between two literary works Colette, dívka z Antverp by Arnošt Lustig and Eine Liebe in Deutschland by Rolf Hochhuth. The terms psychoanalysis and psychoanalytic literary, term love and the Second World War are defined at the beginning of the thesis. The focus is then shifted straight to the authors and compared books. Both tragic stories the pairs of lovers are described and important symbols are deduced. The thesis observes mainly an influence of the Second World War´s on love relations and love, identical and different character traits and their behavior in the progress of the Second World War. The end of the thesis is concentrated on the comparison of the main protagonists and especially their love relations. Keywords: Arnošt Lustig; Rolf Hochhuth; love; war; comparison Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liebe im Nationalsozialismus: Ein Literaturvergleich von Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland" und Arnošt Lustig "Colette, dívka z Antverp"

Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací dvou literárních děl Colette, dívka z Antverp od Arnošta Lustiga a Eine Liebe in Deutschland od Rolfa Hochhutha. V první části práce jsou představeny ...

TOMANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"
TOŠIČ, Miloš
2018 - German
Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v novější literatuře. Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních kapitol, které jsou uspořádány ve specifickém a logickém pořadí, aby bylo práci snazší přečíst. První kapitola se věnuje obecnému představení stoicismu, jeho myšlenkám a nejvýznamnějším představitelům. Dále následuje kratší představení Franze Kafky a jeho díla. Na závěr je na řadě absolutně nejdůležitější část, a sice objevení a objasnění různých elementů stoicismu v díle Franze Kafky. The main topis and goal of this work is to find out, if there are some symbols of stoicism in the work from Franz Kafka. The second goal is to prove, that the old principles of this philosophy can play a role also in the newer literature. This bachelorthesis is divided in three main chapters, which are arranged in particular logic order, to make the reading easier. First chapter introduces stoicism as a whole, its thoughts and personalities. Next is shorter introduction of Franz Kafka and his work. The end of the thesis is the most crucial part, and it is dedicated to discovery and clarify elements of stoicism in the work from Franz Kafka. Keywords: Franz; Kafka; Stoicism; Philosophy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
STOIZISMUS BEI FRANZ KAFKA? ASPEKTE DES STOIZISMUS IN FRANZ KAFKAS PARABEL "VOR DEM GESETZ"

Tématem a hlavním cílem této práce je zjistit, zda lze nalézt určité symboly stoicismu v díle Franze Kafky. Druhým cílem je dokázat, že staré principy tohoto filosofického směru můžou hrát roli i v ...

TOŠIČ, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM TSCHECHISCH BAYERISCHEN GRENZGEBIET AM KONKRETEN BEISPIEL DES NATIONALPARKS BÖHMERWALD/BAYERISCHER WALD
BROMOVÁ, Pavlína
2018 - German
Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. Uvedeny jsou i právní normativy, které ji upravují. Následuje shrnutí všech euroregionů na česko-německé hranici. Významnou částí práce je kapitola věnovaná Euroregionu Šumava Bavorský les Mühlviertel, řešena je hlavně česko-bavorská část regionu. Obzvláště důležitá je pak kapitola věnující se spolupráci a financování NP Šumava a Bavorský les a jejich konkrétním projektům. Zmíněny jsou i společné plány a cíle do roku 2020. V závěru je zachycen vývoj, zaměření projektů i budoucí vývoj těchto dvou národních parků očima Pavla Bečky, koordinátora česko-německé spolupráve v NP Šumava. The subject of the final thesis is to introduce Czech and German cooperation, especially between regions Bavaria and South Bohemia. The unions and organizations that support this cooperation are also introduced there. The thesis deals with legal normatives, which regulate this interaction. The next chapter is a summary of all euroregions in Czech and German borders. Important part of thesis is the chapter about Euroregion Šumava Bavarian forest Mühlviertel, where is solved Czech-Bavaria part of region, mainly. No less important chapter deals with partnership and financing of National park Šumava and Bavarian forest. The thesis presents concrete projects of this cooperation as well. Common plans and aims by 2020 are mentioned there. The final chapter provides an overview of development of projects focus as well as future progression of these two national parks, through Pavel Bečka, coordinator of Czech-German cooperation in National park Šumava. Keywords: cross-border cooperation; euroregion; twin towns; structural funds; Šumava National Park; Bavarian Forest National Park Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM TSCHECHISCH BAYERISCHEN GRENZGEBIET AM KONKRETEN BEISPIEL DES NATIONALPARKS BÖHMERWALD/BAYERISCHER WALD

Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. ...

BROMOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Film (Protektorat 1938-1945): Über die Freiheit von Schauspielern im Protektorat
BICKOVÁ, Petra
2018 - German
Bakalářská práce se zabývá tématem film v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce se zaměřuje také na propagandu pod vedením ministra Josepha Goebbelse, jaké prostředky propaganda využívala a jak propaganda ovlivnila českou, ale i německou kinematografii. Dále se práce zaměřuje na osudy tří českých herců, kteří působili na filmové scéně v období Protektorátu Čechy a Morava. Jedná se o herečku Lídu Baarovou, herce Oldřicha Nového a Vlastu Buriana. Práce se soustředí i na to, jak se změnily jejich osudy s nástupem nacizmu a jaké změny nastaly v jejich soukromém a profesním životě. The bachelor thesis deals with the film in the period of Protecotrate of Bohemia and Moravia. The thesis is also focused on propaganda under the leadership of Minister Joseph Goebbels. It is also concerned with the means that were used by propaganda or with the issue how propaganda influenced Czech and Gemran cinematography. In addition, the thesis is focused on the fate of three Czech actors who were on the film scene during the period of Protectorate of Bohemia and Moravia. These were: the actress Lída Baarová and actors Oldřich Nový and Vlasta Burian. The bachelor thesis is also concerned with the issue how their fates were changed because of the rise of Nazism and what changes were caused in their private and professional lives. Keywords: Protectorate of Bohemia and Moravia; Film; Propaganda; Theater; Collaboration; Nazism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Film (Protektorat 1938-1945): Über die Freiheit von Schauspielern im Protektorat

Bakalářská práce se zabývá tématem film v období Protektorátu Čechy a Morava. Práce se zaměřuje také na propagandu pod vedením ministra Josepha Goebbelse, jaké prostředky propaganda využívala a jak ...

BICKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases