Number of found documents: 1545
Published from to

Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville
KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
2017 - German
Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v pramenech, ze kterých Jean de Mandeville čerpal. Dále pojednávám, do jaké míry se Mandevillův cestopis drží zaběhnutých schémat a v čem se od nich odlišuje. Práce vyzdvihuje, jaký postoj vypravěč k těmto exotickým národům zaujímá, co jej na nich fascinuje a co naopak kritizuje. V úvodních kapitolách nechybí základní informace k dílu i autorovi, stejně tak práce obsahuje kapitolu o vnímání cizího ve středověké literatuře. The thesis deals with the analysis of the travel book written by Jean de Mandeville in the translation of German medieval period. I focus on the description and interpretation of foreign nations, which I compare with the descriptions in older literary sources from which Jean de Mandeville was inspired. In the next chapter, I discuss the extent to which Mandeville's travelogue keeps to the schemas of this kind of literary species, and on the other hand what makes him different. In the thesis, the storyteller highlights the attitude towards the exotic nations, what fascinates him about them and, on the contrary, what is worthy of criticism. The introductory chapters also contain basic information about the travelogue and the author himself. The work also includes a chapter on the perception of an unknown in medieval literature. Keywords: Middle Ages; John Mandeville; travel book; perception of the stranger; unknown; nations; exotic Available in digital repository of UPOL.
Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville

Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v ...

KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové
Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Mädchenliteratur; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S. Fessel; "Steingesicht"; Romananalyse; sexuelle Orientierung; Novel for girls; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S Fessel; "Steingesicht"; Analysis of the novels; sexual orientation Available in a digital repository NRGL
Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové

Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera
Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: textová lingvistika; druhy textu; textovost; kritéria textovosti; politický obsah; Georg Büchner; Posel hesenského venkova; Dantonova smrt; text linguistics; text type; textuality; the seven standards of textuality; political content; Georg Büchner; The Hessian Courrier; Danton's Death Available in a digital repository NRGL
Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera

Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Stav výslovnostních dovedností vybraných prosodických jevů u studentů gymnázií
Stará, Veronika; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: slovní přízvuk; větný přízvuk; intonace; suprasegmentální jevy; word stress; sentence stress; intonation; suprasegmental features Available in a digital repository NRGL
Stav výslovnostních dovedností vybraných prosodických jevů u studentů gymnázií

Stará, Veronika; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Přizpůsobení se potenciálním recipientům: Porovnání adaptací pohádky o Sněhurce
Čechová, Kristýna; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Adaption; Märchen; Schneewittchen; Brüder Grimm; Vergleich; Rezeption; adaptation; fairy tale; Snow White; brothers Grimm; comparison; reception Available in a digital repository NRGL
Přizpůsobení se potenciálním recipientům: Porovnání adaptací pohádky o Sněhurce

Čechová, Kristýna; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka
Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie německého jazyka; výslovnost latiny; kontrastivní fonetika; výslovnost cizích slov; slovní přízvuk; German phonetics and phonology; Latin pronunciation; contrastive phonetics; pronunciation of foreign words; stress accent Available in a digital repository NRGL
Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka

Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia
Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: Vokalický systém německého jazyka; vokalický systém českého jazyka; fonetika a fonologie; němčina jako cizí jazyk; German vocalic system; Czech vocalic system; Phonetics and Phonology; German as a foreign language Available in a digital repository NRGL
Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia

Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza
Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2017 - German
This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe Tochter, Werter Sohn! Die Nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil. A brief overview of her work is also a part of this thesis. The stylistic analysis is based on the model of translational analysis by Christiane Nord [Nord 2009], the thesis includes a translation proposal of the letters into Czech. The translational analysis is supplemented by relevant conclusions discussed in the Hans- Werner Eroms book of style introduction and stylistics [Eroms 2014]. The following chapter is translation of ten selected letters into Czech and notes to the translation with respect to lexicology and syntax. Possible translation shitsare noted in this chapter. The identification of the individual shifts is based on the theory of Anton Popovič [Popovič 1975]. Translation method is included. The aim of this thesis is to determine, how Christine Nöstlinger's texts impact on reader, what increases their readability. Last but not least, to create adequate translation into Czech, which could introduce one of the most important German-writing authors of books for children and youth to Czech audience. Keywords and... Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných textů rakouské autorky Christiny Nöstlingerové. Na základě deseti dopisů vybraných z knihy Liebe Tochter, Werter Sohn! Die nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil jsou ilustrovány základní charakteristické rysy textů této spisovatelky. Součástí práce je i představení této autorky a stručný přehled její dosavadní tvorby. Stylistická analýza se opírá zejména o model překladatelské analýzy Christiane Nordové [Nord 2009], vzhledem k tomu, že součástí práce je i návrh překladu těchto dopisů do češtiny. Překladatelská analýza je doplněna poznatky získanými při četbě úvodu do stylu a stylistiky Hanse- Wernera Eromse, zejména co se týče tematické progrese [Eroms 2014]. Následuje překlad vybraných deseti dopisů do češtiny a posléze komentář k překladu, v němž jsou okomentována problematická místa v oblasti lexika, syntaxe ad. V této kapitole jsou rovněž rozebrány možné posuny v překladu. Při identifikaci jednotlivých posunů se vychází z teorie Antona Popoviče [Popovič 1975]. Popsána je také metoda překladu. Cílem práce je stanovit, jak působí texty Christiny Nöstlingerové na čtenáře, co způsobuje, že jsou velmi čtivé, a v neposlední řadě také vytvořit adekvátní překlad do češtiny, díky němuž by mohla být českému publiku představena jedna z... Keywords: Stilanalyse|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|Übersetzung|Faktoren der Lesbarkeit des Textes; stylistic analysis|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|translation|factors of readability of a text Available in a digital repository NRGL
Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza

This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe ...

Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.
Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2017 - German
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural Development of Slovakia from the 13th until the 19th century. A Paper on the History of Carpathian Germans in Slovakia. Author: Zuzana Bosnovičová Supervisor: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Year: 2017 Language: German Number of pages: 64 Abstract The aim of the bachelor thesis is to elucidate the issue of settlement of Slovakia by the German minority from the period of the Middle Ages until the end of the 19th century. The work focuses on the Spiš area and explains the cultural development of the region in the context of the German colonization of Eastern Europe. The process of colonizing Slovakia began in the 12th century. Settlers from Germany brought more sophisticated legal system to the country and created towns according to the German model. In the Middle Ages, three territories were formed in the territory of today's Slovakia, where the Germans made up the majority of the population. Spiš, as the largest of them, is distinguished by a large number of art-historical monuments from the Gothic and Renaissance periods. Thanks to the advantageous location, Spiš towns benefited from trade, which attracted many... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bakalářská práce: Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny v kulturním vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku. Autor: Zuzana Bosnovičová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Rok: 2017 Jazyk práce: Němčina Počet stran: 64 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku osídlení Slovenska německou menšinou od období středověku až do konce 19. století. Práce se zaměřuje na oblast Spiše a vysvětluje kulturní vývoj regionu v kontextu německé kolonizace východní Evropy. Proces kolonizace Slovenska začíná už v 12. století. Usedlíci z Německa přinášejí do země vyspělejší právní systém a zakládají obce podle německého vzoru. Už ve středověku se na území dnešního Slovenska formují tři oblasti, kde Němci tvoří většinu obyvatelstva. Spiš, jako největší z nich, vyniká velkým množstvím umělecko-historických památek z období gotiky a renesance. Díky výhodné poloze profitují spišská města z obchodu a řemesla, co do této oblasti láka velké množství umělců. Od 15. století se zde vytvářejí cechy, v kterých mají právě Němci dominantní postavení. Spiš zažívá vrchol své slávy ve středověku, kdy patří, také díky německým kolonistům, k nejrozvinutějším oblastím Uherska.... Keywords: Karpatskí Nemci|História|Slovensko|Stredovek|Osídlenie|Spiš; Karpatendeutsche|Geschichte|Slowakei|Mittelalter|Besiedlung|Zips; Carpathian Germans|History|Slovakia|the Middle Ages|Colonization|Spiš Available in a digital repository NRGL
Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural ...

Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.
Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2017 - German
This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information about the form, meaning and translation into Czech in the dictionaries with the data in the corpora. This has been achieved by using dictionaries and co-occurrence analyses, the results having been evaluated in a qualitative or quantitative way. The research has confirmed the information contained in the dictionaries and there has been discovered other phenomena that concern the analysed aspects. There has finally been stated what additional information should the dictionaries present about each idiom and why. Práce se zabývá frazémy a jejich lexikografickým zpracováním pod vlivem výsledků korpusových rešerší. Jejím cílem je analyzovat frazémy - porovnat údaje týkající se formy, významu a překladu do češtiny ve slovnících s údaji v korpusech. Toho je dosaženo pomocí slovníků a (kookurenčních) analýz, jejichž výsledky jsou vyhodnocovány kvalitativně nebo kvantitativně. Zkoumáním se potvrzují údaje obsažené ve slovnících a objevují další jevy, které se týkají analyzovaných aspektů. U každého frazému je poté s odůvodněním uvedeno, které informace by mohly být do slovníků doplněny. Keywords: frazeologie|frazeografie|analýza|korpusová lingvistika|korpus; phraseology|phraseography|analysis|corpus linguistics|corpus Available in a digital repository NRGL
Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.

This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information ...

Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases