Number of found documents: 746
Published from to

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ
DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
2018 - German
Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické snímky, a to v období let 1918-1938. Předmětem zájmu byly volnočasové aktivity jako sport, stolování a automobilismus. The work deals with the analysis of photographs from the family albums of the noble families of Podstatzki-Lichtestein and Loudons. It focuses on the interpretation of free time use of the aristocratic genres through photographic images, from 1918 to 1938. The subject of interest was leisure activities such as sports, dining and motoring. Keywords: free time; nobility; photo Available in digital repository of UPOL.
VOLNÝ ČAS ŠLECHTY HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU V LETECH 1918-1938 NA PŘÍKLADU ŠLECHTICKÝCH RODŮ PODSTATZKÝCH-LICHTENSTEINŮ A SVOBODNÝCH PÁNŮ LOUDONŮ

Práce se zabývá analýzou fotografií z rodinných alb šlechtických rodů Podstatzkých-Lichtesteinů a Loudonů. Je zaměřena na výklad prožívání volného času daných šlechtických rodů skrze fotografické ...

DOBEŠOVÁ, Ivana; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; VIKTOŘÍK, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky
Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
2018 - German
This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - verschieden/unterschiedlich and bedeutend/bedeutsam. The 15 primary collocators (according to the syntactic position of each adjective) have been examined using the InterCorp parallel corpus methods in order to find out the most frequent Czech equivalence. Keywords: lexical-semantic relations, near synonymy, lexicography, corpora, cooccurrence analysis, Self Organizing Maps, CCDB Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. 15 primárních kolokátů získaných pro každé adjektivum (dle syntaktické pozice adjektiva) je zpracováno prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp za účelem získání nejčastějších českých ekvivalentů. Klíčová slova: lexikálně-sémantické vztahy, blízká synonyma, lexikografie, korpusy, kookurenční analýza, Self Organizing Maps, CCDB Keywords: lexikálně-sémantické vztahy|blízká synonyma|lexikografie|korpusy|kookurenční analýza|Self Organizing Maps|CCDB; lexical-semantic relations|near synonymy|lexicography|corpora|cooccurrence analysis|Self Organizing Maps|CCDB Available in a digital repository NRGL
Blízká synonyma v kontrastním pohledu z hlediska korpusové lingvistiky

This diploma thesis occupies itself with the subject of near synonymy, concretely with adjectives. On the basis of corpus linguistic methods two pairs of near synonyms have been researched - ...

Sikora, Marek; Vachková, Marie; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.
Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
2018 - German
The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and 1608. The thesis is concerned with the political-cultural, religious and social attitudes in the Czech lands in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century, offices, German as the language of the offices and the praxis of the offices during the reign of Maximilian II. and Rudolf II. The aim of the thesis is to textologically analyze with a focus on the Macrostructure and Microstructure of the selected documents, their comparison and therefore contribute to the research of the German language used in the offices in the second half of the 16th and at the beginning of the 17th century in the time of Habsburg. Předkládaná diplomová práce se zabývá textologickou analýzou padesáti německy psaných listin, vydaných Maxmiliánem II. ve Vídni v letech 15641574 a Rudolfem II. v Praze v období 15781608. V práci se pojednává o politicko-kulturních, duchovních a společenských poměrech v českých zemích v druhé polovině 16. a na počátku 17. století, kancelářích, němčině jako jazyku kanceláří a kancelářské praxi za doby Maxmiliána II. a Rudolfa II. Cílem práce je provést textologický rozbor se zaměřením na strukturu i jazykové prostředky vybraných listin, vzájemně je porovnat a přispět tak k výzkumu německého jazyka v kontextu jazyků kanceláří v době Habsburků ve druhé polovině 16. a na začátku 17. století. Keywords: listina - jazyk kanceláří - němčina - historiolingvistika - textologie; Document - Chancery Language - German - Historiolinguistics - Textology Available in a digital repository NRGL
Listiny Maxmiliána II. a Rudolfa II. jako historiolingvistický pramen, se zvláštním zřetelem k textologickým aspektům. Příspěvek k výzkumu jazyka kanceláří.

The presented thesis deals with a textological analysis of fifty documents written in German and published by Maximilian II. in Vienna between 1564 and 1574 and Rudolf II in Prague between 1578 and ...

Jamal-Aldinová, Diana; Vodrážková, Lenka; Ebelová, Ivana
Univerzita Karlova, 2018

Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině
Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2018 - German
The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among the means of expressing epistemic modality and are often neglected in current dictionaries and grammars, although they have a different meaning than the verb they originated from. The diploma thesis analyzes parentheses (ich) glaub(e) in German and myslím in Czech via spoken language corpora. The German data were acquired from FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch) which is a part of IDS Mannheim corpora. The Czech data come from ORAL v1 (Český národní korpus). The overall aim was to describe their syntactic behaviour, their semantics, and in some cases their prosodic features. The theoretical part focuses on distinguishing between discourse markers and particles. Such distinction forms a foundation for the analysis. The differentiation between grammaticalization and pragmaticalization is also commented on. Both parentheses were examined with relation to their syntactic position, syntactic integration, and their potential function as fillers. Based on the analysis, both constructions evince an advanced level of particularization and have features of particles and/or discourse markers.... Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností tzv. verbálních epistémických parentezí. Parenteze typu (ich) glaub(e) nebo (ich) mein(e) v němčině a myslím v češtině povětšinou nefigurují ve výčtech prostředků vyjadřování epistémické modality. Zároveň se v současných slovnících a gramatikách netěší velkému zájmu, ačkoli vyjadřují jiný význam než sloveso, ze kterého vznikly. Diplomová práce představuje korpusovou analýzu parenteze (ich) glaub(e) v mluvené němčině a myslím v mluvené češtině. Německá data byla získána z korpusu FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch), který je součástí korpusů IDS Mannheim. Analýza české konstrukce proběhla v korpusu mluvené češtiny ORAL v1 (Český národní korpus). Cílem práce bylo především popsat syntaktické chování obou parentezí, jejich sémantickou stránku a v některých případech i jejich prozodické vlastnosti. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku rozlišování diskurzních markerů od částic, toto rozlišení pak tvoří východisko pro provedenou analýzu. Zároveň se orientuje na rozlišování procesu gramatikalizace (tedy procesu, při kterém vznikají gramatické kategorie) a pragmatikalizace (tedy procesu, který je spojován se vznikem různých výrazů patřících do pragmatické roviny jazyka). Konstrukce byly sledovány především s ohledem na jejich... Keywords: korpus|episémická modalita|pragmatikalizace|partikulizace|mluvený jazyk|pragmatika|diskurzní marker|částice|gramatikalizace; corpus|epistemic modality|spoken language|particulization|pragmaticalization|discourse marker|particle|grammaticalization|pragmatics Available in a digital repository NRGL
Verbální epistemické parenteze v němčině a češtině

The presented diploma thesis deals with the description of verbal epistemic parentheses such as (ich) glaub(e) or (ich) mein(e) in German and myslím in Czech. These types usually do not belong among ...

Rybová, Martina; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla
BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna typickým motivem dvojníka a s ním spojeným hledáním identity, dále pak motivem divadla, estetikou karnevalu a humoru. V neposlední řadě se práce zabývá také analýzou naratologických struktur daného díla. This thesis deals with a comprehensive analysis of E.T.A. Hoffmann's capriccio Prinzessin Brambilla, with the circumstances of its formation and with its intertextuality. It describes the elements important for the poetics of the capriccio, i.e. with the for Hoffmann typical motive of doppelganger and identity crisis and also with the motive of theatre, aesthetics of carnival and humour. Last but not least the thesis deals with an analysis of narrative structures of the given work. Keywords: E.T.A. Hoffmann; Prinzessin Brambilla; doppelganger; carnival; theatre; interpretation; narratology Available in digital repository of UPOL.
"Der Gedanke zerstörte die Anschauung". Eine werkimmanente Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla

Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou díla Prinzessin Brambilla od E.T.A. Hoffmanna, okolnostmi jeho vzniku, intertextualitou, prvky důležitými pro poetiku tohoto díla, tj. pro Hoffmanna ...

BURŠOVÁ, Markéta; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201
ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a příjmení, dále jsou ve zkratce popsány jak charakteristika města Olomouce, tak dosavadní výzkumy, které se zabývaly výskytem antroponym ve městě. Praktická část se věnuje vlastní analýze jmen a příjmení. This diploma thesis deals with the development of names and surnames, which was taken from the chronicle of Olomouc by Wilhelm Nather. First of all, the diploma thesis is devoted to the theoretical discourse on the development of names and surnamen, as well as the charasteristic of the city Olomouc and the existing research, that has dealt wit the occurrence of anthroponym in the city. The practical part deals with owns analysis of names and surnames. Keywords: first name; family name; development of first names; origin of family names; Olomouc; onomastics Available in digital repository of UPOL.
Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201

Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a ...

ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung
HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v prostředí První republiky. V Německu se ze strany národních socialistů dočkal román kvůli svému silnému protiválečnému a pacifistickému vyznění ostré kritiky, v Německu, Rakousku i jiných zemích byl film zakázán. Diplomová práce se snaží zmapovat, jak bylo toto dílo vnímáno v časech První republiky. Jak se k dílu stavěly české a německé noviny? Byly pomocí tisku organizovány štvavé kampaně, stejně jako tomu bylo v Německu? Pořádaly se protesty proti promítání filmu? Při diskurzní analýze autorka čerpala z dobových periodik, které byly přístupné ve Vědecké knihovně v Olomouci a digitální knihovně Kramerius Národní knihovny. This thesis deals with the anti-war novel "All Quiet on the Western Front" written by Erich Maria Remarque, with the film version made by Lewis Milestone and with the reactions on the work in the time of the first Czechoslovak Republic. Because of its pacifistic and anti-war orientation was the novel in Germany criticized by the national socialist; in Germany, Austria and other countries was the movie forbidden. This thesis tries to find out, how did the situation in the first Czechoslovak Republic look like. How was the attitude of the Czech and German newspaper? Did they organize offensive campaign and demonstrations against the work, was the movie forbidden like it happened in Germany? For the discourse analysis were used the newspapers and magazines from Vědecká knihovna Olomouc and digital library Kramerius of Národní knihovna. Keywords: Erich Maria Remarque; Na západní frontě klid; Lewis Milestone; movie; novel; press; journalism; Germany; Austria; CSR; NSDAP; discourse analysis Available in digital repository of UPOL.
Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung

Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v ...

HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Das Bild des NS-Regimes in Otto Basils und Oliver Henkels alternativhistorischen Romanen
SAPÍKOVÁ, Andrea; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem nacistického režimu ve vybraných dílech alternativní historie. Stěžejní díla pocházejí od německy píšících autorů Otta Basila a Olivera Henkela. Cílem této práce je zjistit, zda a jak se zobrazení nacistického režimu liší v anglicky a německy psaných dílech alternativní historie a dále tento obraz posoudit z pohledu doby vzniku jednotlivých románů. Pozornost je věnována i anglicky psaným dílům, které lze považovat za prototypy tohoto literárního žánru. Kromě samotných románů se práce soustředí také na historický vývoj žánru alternativní historie, a to jak z hlediska historiografie, tak i světové beletrie. Dále se práce zabývá poetikou alternativní historie jako literárního žánru. V neposlední řadě je zde popsán historiografický obraz nacistického režimu a jeho vztah k totalitarismu a fašismu. This diploma thesis deals with the image of the Nazi regime in selected novels of the alternate history. Pivotal works of this thesis are written by the German authors Otto Basil and Oliver Henkel. The aim of the thesis is to discover if and how the depiction differs in English and German written works of alternate history and review the depiction considering the time when the texts were written. Attention is also paid to the English written novels that are regarded as prototypes of the genre. Besides the novels themselves the thesis also examines historical development of the genre of alternate history as a part of the worldwide fiction and from historiographical point of view. The thesis concentrates further on the poetics of alternate history as literary genre. Finally, the thesis describes historiographical image of Nazi regime and it´s relation to totalitarianism and fascism. Keywords: alternate history; World War II; Adolf Hitler; image of the National Socialism; novel; Otto Basil; Oliver Henkel Available in digital repository of UPOL.
Das Bild des NS-Regimes in Otto Basils und Oliver Henkels alternativhistorischen Romanen

Tato diplomová práce se zabývá obrazem nacistického režimu ve vybraných dílech alternativní historie. Stěžejní díla pocházejí od německy píšících autorů Otta Basila a Olivera Henkela. Cílem této práce ...

SAPÍKOVÁ, Andrea; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie
RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k událostem vedoucím k její ne-kriminalizaci v kontrastu s paragrafem 175 tehdejšího německého zákoníku, podle kterého byla trestná pouze homosexualita mužská, nastínit možné hlubší příčiny této diskrepance. Jako 'výchozí bod' v představení daného tématu slouží historická fakta tehdejší doby, jako 'jeviště' literárně-vědní analýza vybraných primárních děl s danou tematikou zaměřená na propojení klasického literárního rozboru a poststrukturalistických teorií. Jedním z vedlejších záměrů práce je polemika na téma 'láska' a diskuze o možném potlačení či ztrátě původní ženské 'síly' ve středoevropské patriarchálně orientované kultuře právě na pozadí dané doby, přičemž ženská homosexualita zde vystupuje jako jeden z mnoha projevů tohoto fenoménu. This diploma thesis portrays female homosexuality within the social and historical context of the National Socialism of the Third Reich, particularly the complicated reasons for its de-criminalization despite paragraph 175 of German Criminal Code punishing male homosexuality as a criminal offense. The field of historical facts and views serve as the 'playground' for a literary-science analysis of selected primary works involving this topic, based on the interconnection of classical literary theory and the post-structuralist approach. This thesis also discusses the concept of 'love' and point out the related repression or loss of female 'power' in the patriarchal-orientated Central European culture, the backlash to which female homosexuality could be understood as one of many manifestations of this phenomenon. Keywords: female homosexuality; female love; love; womanhood; feminism; gender studies; post-structuralism; literary symbolism; homophobia; National Socialism; discrimination; Erica Fischer; Marlen Schachinger; Felix Mitterer Available in digital repository of UPOL.
Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k ...

RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases