Number of found documents: 687
Published from to

Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu
Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
Keywords: Výuka němčiny jako druhého jazyka; výuka němčiny jako cizího jazyka; přípravné třídy; migrace; mnohojazyčnost; případová studie; interkulturní kompetence; diferenciace; Teaching German as the second language; teaching German as a foreign language; preparatory classes; migration; multilingualismus; case study; intercultural competence; differentiation Available in a digital repository NRGL
Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu

Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma
Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking writers are mentioned for comparison since they address the subject of food in their literary works in some way as well. In the next section the biography of the author is presented, since he incorporates his autobiographical features and experiences in his work. Based on motive research, selected literary works by Uwe Timm are examined and different nuances of the aspect of food are presented. KEY WORDS food, motive of food, motive research, Uwe Timm, literature Tato práce se zabývá tématikou jídla a jeho aspekty v díle Uwe Timma. V první části jsou představeny různé oblasti každodenního života, které jsou spojeny s jídlem. Pro srovnání jsou uvedeni další německy píšící autoři, kteří ve svých literárních dílech určitým způsobem tematizují motiv jídla. V další části je uveden životopis autora, neboť do svého literárního díla promítá své autobiografické rysy a životní zkušenosti. Na základě zkoumání motivu jsou analyzována vybraná díla Uwe Timma a představeny rozdílné aspekty jídla v nich obsažené. KLÍČOVÁ SLOVA jídlo, motiv jídla, výzkum motivu, Uwe Timm, literatura Keywords: Essen; Essmotiv; Motivforschung; Uwe Timm; Literatur; food; motive of food; motive research; Uwe Timm; literature Available in a digital repository NRGL
Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma

This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking ...

Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Imperativ im DaF-Unterricht
DOULOVÁ, Eva
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která jsou poté srovnána s českým jazykem. Dále následují kapitoly k metodologii, které jsou nezbytné pro zpracování praktické části. Nastiňuje také krátce zásady výběru učebnic a zmiňuje přístupy k výkladu gramatiky. V praktické části práce je analyzováno devět učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Analýza je rozdělena do tří částí a pro každou část byla stanovena kritéria pro hodnocení. Rozbor se zaměřuje nejen na jazyk učitele, ale také jakým způsobem je tento gramatický jev v učebnicích prezentován. V závěru jsou nastíněny odlišnosti těchto publikací. This thesis deals with the issue of the imperative and its periphrastic forms. It points out the options of expression of this phenomenon and its usage. The theoretical part of the thesis also deals with imperative sayings; they are then compared to the Czech language. Chapters on methodology follow because they are necessary to process the practical part. The work refers to principles of choosing a good textbook and mentions approaches to grammar instruction. The second part analyses nine textbooks for teaching German as a second foreign language. The analysis is divided into three parts; for each of them the criteria for its evaluation were set. The analysis focuses not only on a teacher´s language but also on how the grammar is presented in the textbooks. Moreover, the differences between the books are mentioned. Keywords: Imperative; Forms of imperativ; Imperative phrases; Lesson planning; Teachers commands; Teachers instructions; Analysis; Assessment of student books Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Imperativ im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která ...

DOULOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

noTitle
Nolz, Philipp; Goddard, Jean-Christophe; Klass, Tobias Nikolaus
2017 - German
Title: Demise in Perception Walter Benjamin's dialectic of the Persona Abstract: The present study understands itself as a contribution to the concept of the person in the work of Walter Benjamin, accenting this term in his earlier writings until 1928. The person or persona, rarely noted in current research, thereby appears to be a key concept of a dialectic philosophy of history, which not only meets the requirements of collecting the singularities in history, but manages to mediate them with and through their transindividual totality. Such a reading takes the task seriously to read Walter Benjamin through the philosophy of Benjamin and, by doing so, creates new possible alliances with some contemporary philosophical works (e.g. Gilles Deleuze). Keywords: Walter Benjamin ; philosophy of history ; theory of the subject ; Frankfurt school ; Titel: Untergang in Wahrnehmung Walter Benjamins Dialektik der Person Abstract: Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Begriff der Person im Werk Walter Benjamins, mit größerer Akzentuierung der früheren Schriften bis 1928. Die Person, in der Forschung bisher kaum berücksichtigt, stellt sich dabei als zentraler Begriff einer dialektischen Geschichtsphilosophie heraus, welche sowohl Benjamins Anspruch einer Versammlung des Besonderen der Geschichte genügt, als auch deren Vermittlung auf ein transindividuelles Ganzes hin zu leisten vermag. Eine solche Lektüre nimmt nicht nur den geschichtlichen Bezug auf Walter Benjamin mit Walter Benjamin ernst, sondern macht dessen Werk auf neuere philosophische Werke (bspw. das Werk von Gilles Deleuze) hin anschlussfähig, welche bisher kaum in Zusammenhang gebracht wurden. Walter Benjamin, Geschichtsphilosophie, Begriff der Person, Frankfurter Schule Available in a digital repository NRGL
noTitle

Title: Demise in Perception Walter Benjamin's dialectic of the Persona Abstract: The present study understands itself as a contribution to the concept of the person in the work of Walter Benjamin, ...

Nolz, Philipp; Goddard, Jean-Christophe; Klass, Tobias Nikolaus
Univerzita Karlova, 2017

Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza
Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
2017 - German
The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through technical secondary literature. One can find there their basic forms differentiation, the way of their formation, their use in sentences and other basic characteristics. Furthermore, this part introduces the issue of technical language as the current area of today's linguistics. The theoretical findings are employed in the practical part, namely on the Maastricht contract. Firstly, the passive of the German variant of the document is analyzed followed by the analysis of the Czech version. Both of these parts are the starting point of the contrasting exploration of the two language varieties of the mentioned legal document. Czech alternatives to their German passive voice constructions were found, following these three criteria: substitution of German passive voice by Czech active voice, semantic dissonance between the two variants, and the absence of certain passive constructions in the Czech contract. At the end of the thesis, there is an evaluation of the following four hypotheses which were stated at the beginning. The first three hypotheses, which are concerned with matters such as the superiority... Předkládaná diplomová práce se zabývá německo-českým srovnáním trpného rodu v právním jazyce. V teoretické části je prostřednictvím odborné sekundární literatury vysvětlena problematika německého a českého pasiva. Jsou zde rozlišeny jejich základní formy, způsob tvoření, užití ve větách a další podstatné vlastnosti. Dále je v tomto oddílu představena problematika odborného jazyka jako aktuální oblasti současné lingvistiky. Praktická část aplikuje teoretické poznatky v praxi, konkrétně na příkladu Maastrichtské smlouvy. Nejprve je zanalyzován samostatně pasiv německé varianty vybraného dokumentu, na který navazuje prozkoumání české verze. Obě tyto části jsou výchozím bodem pro kontrastivní prozkoumání obou jazykových variant daného právního dokumentu. K německým pasivním konstrukcím jsou vyhledány jejich české alternativy. Přitom jsou v brány v úvahu tři kritéria: nahrazení německého pasiva českým aktivem, sémantická disonance mezi oběma variantami a absence některých německých pasivních konstrukcí v české smlouvě. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny následující čtyři hypotézy, které byly stanoveny již v úvodu. První tři hypotézy, které se týkají např. převahy průběhového pasivu nad stavovým trpným rodem nebo vyjádřením agensu v pasivních větách německé smlouvy, byly potvrzeny. V české... Keywords: trpný rod; odborný právní jazyk; německý jazyk; český jazyk; právní dokument; kontrastivní analýza; passive; legal language; German; Czech; legal document; contrastive analysis Available in a digital repository NRGL
Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza

The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through ...

Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách
Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, because of achieving communication skills. It explains terms, that are related with pronunciation, describes phenomena in the German phonetic system, that are difficult for Czechs, and discusses methods of teaching German pronunciation in the context of primary school. It also points out that the inclusion of teaching German pronunciation is insufficient in RVP and very diverse in the school educational plans. The practical part of the thesis introduces three textbook files and analyses the degree of the inclusion of pronunciation in their concepts. Afterwards, it shows research that took place in five classes in primary school. It conducts observations and interviews with teachers in this research. The mastery of the very difficult German sounds by the pupils was found out. Finally, the results of the research in all classes are compared. The results of the research show that there is some connection between the teacher's teaching skills and the pupil's pronunciation skills. However, pupils don't manage the pronunciation of German sounds after two years of learning German. KEYWORDS German as a foreign... Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň Keywords: němčina jako cizí jazyk; výslovnost; výuka výslovnosti; chyby ve výslovnosti; segmentální rovina výslovnosti; hlásky; první stupeň ZŠ; German as a foreign language; pronunciation; the teaching of pronunciation; mistakes in pronunciation; segmental level of pronunciation; sounds; primary school Available in a digital repository NRGL
Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách

This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, ...

Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2017 - German
Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z interkulturního hlediska. Jelikož každá kultura disponuje rozdílnými vlastnostmi, také pohádky těchto kultur mají rozdílnou podobu. Nejprve bude vycházeno především ze základní odborné literatury k interkulturní komunikaci a k problematice pohádek, dále z literatury věnující se bratřím Grimmům a K. J. Erbenovi. Poté bude analyzováno a srovnáno pět pohádek bratří Grimmů a pět pohádek K. J. Erbena. Tato analýza a srovnání tvoří jádro práce, přičemž od každého autora budou vybrány čtyři rozdílné pohádky a jedna pohádka se bude zabývat stejným příběhem. This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are analysed from an intercultural point of view. Since each culture has different features, fairy tales of these cultures are written in a different form, as well. The theoretical part of the thesis is based on expert literature on intercultural communication and on the topic of fairy tales. Further sources include literature on the Brothers Grimm and on K. J. Erben. In the practical part, five fairy tales of the Brothers Grimm and five fairy tales of K. J. Erben are analysed and compared. This analysis and comparison represent the core of this thesis, with four different fairy tales chosen of each author and one fairy tale describing the same story. Keywords: fairy tales; intercultural communication; the Brothers Grimm; K. J. Erben; folk fairy tales Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben

Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta
NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama für Goethe gewesen war, und die das Ansehen des französischen Hofes erschütterte. Weiter befasse ich mich mit dem Einfluss der Halsbandaffäre auf die Französische Revolution, mit der Handlung und Entstehung dieses Dramas. Ich beschreibe die Intrige und die religiösen Motive die das ganze Werk durchdringen. In my master's thesis I am concerned wiht the epoch of the Weimar classical period in which the Drama Big-Cophta was born.I am concerned with the affair of the diamond necklace, which had been the model for this drama and which sook with the prestige of the French court. I concered with the influence of the diamond necklace on the French revolution, with the plot and development of this drama. I describe the intrigue and religious motifs that permeate the whole work. Keywords: Drama; Comedy; Intrigue; Big-Cophta;Affair of the diamond neclklace; French Revolution Available in digital repository of UPOL.
Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama ...

NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch
TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
2017 - German
Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho jiných židovských autorů této doby si vážilo díla tohoto dnes již téměř zapomenutého spisovatele. Tato práce se pokusí pomocí vybraných děl zjistit, jaké společné rysy lze najít v myšlení a chápání literatury těchto dvou autorů. Využita budou také vyjádření k Franzi Kafkovi a jeho chápání přírody, která nalezneme ve dvou biografických spisech od Maxe Broda. Franz Kafka in his personal documents (diaries, letters etc.) expressed himself very praiseworthily about the Austrian writer Bartsch, who is usually considered as conservative author. Also a lot of other Jewish authors of this time respected writings of this almost forgotten writer. This literary work will try to find out what common attributes could be find in line of thoughts and understanding of literature of both authors, using selected works of both of them. Also Max Brod´s two autobiographical books will be exploited to describe Franz Kafka and his understanding of nature. Keywords: Franz Kafka; Rudolf Hans Bartsch; nature; Styria; Prag; Graz; women Available in digital repository of UPOL.
Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch

Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho ...

TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische
HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
2017 - German
Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou část práce tvoří překlad originálního text z němčiny do češtiny, jenž vychází zejména ze zásad funkčního a komunikativního přístupu k překladu. V praktické části jsou analyzovány dílčí translatologické obtíže a představeny možnosti jejich řešení. The thesis is concerned with translation of the Semiotic Study "Im Zeichen der Zeichen" by Roland Posner and its commentary. The theoretical part deals with the sign theory of Roland Poser. The first practical part presents the translation from German to Czech that is based mainly on the principles of the functional and communicative approach to translation. The theoretical part deals with the analysis of specific translational difficulties as well as the possibilities of their solutions. Keywords: sign; langure sign; semiotics; translation Available in digital repository of UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou ...

HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases