Number of found documents: 712
Published from to

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Keywords: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche
MACHOVÁ, Markéta
2018 - German
Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním stylu, který je bohatý nejen na substantivní odvozeniny, nýbrž i četné verbo-nominální vazby. Nominální styl se oproti verbálnímu stylu prosazuje především v psaném a odborném jazyce. Některé prvky nominálního stylu se však objevují již na úrovni A1-A2 a užívají se i v každodenní mluvené komunikaci. Cílem práce je zanalyzovat učebnice určené pro děti a mládež a určit od jaké úrovně se prvky nominálního stylu objevují v učebnicích určených pro 2. stupeň základních škol. Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in general, which is rich on the derivative nouns and different kinds of noun-verb combinations. In contrary to verbal style, the nominal style occurs primarily in the written and professional language. However, some features are to be found even on level A1 and A2 and are used in everyday spoken language. The goal of this thesis is to analyse the textbooks for children and young adults and to find in what level occur the features of the nominal style in textbooks for secondary schools. Keywords: word formation processes; derivative nouns; etymology of derivative nouns; nominal style; language economy; functional verbs; noun-verb combinations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche

Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - German
Available in the UPOL Library.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Analyse und Vergleich von zwei tschechischen und einer englischen Übersetzung von Robert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
PAPOUŠKOVÁ, Alena; PRÁGEROVÁ, Veronika; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato magisterská práce se zabývá románem Roberta Musila Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Cílem této práce je analýza a srovnání jednoho anglického a dvou českých překladů tohoto díla. Teoretická část této práce se opírá o poznatky dvou předních českých teoretiků překladu, a to Bohumila Mathesia a Jiřího Levého. Na základě jejich doporučení se v teoretické části nejdříve zaměřujeme na důkladnou výchozího textu. Věnujeme se nejen osobě autora a okolnostem vzniku daného románu, ale výchozí text také interpretujeme a zkoumáme i jeho jazykovou a stylistickou stránku. V praktické části se zabýváme analýzou a srovnáním jednotlivých překladů. Při rozboru překladů vycházíme z poznatků získaných analýzou výchozího textu a zaměřujeme se především na otázku, zda se jednotlivým překladatelům podařilo převést Musilův charakteristický styl psaní do cílových jazyků a jak určité změny, ke kterým v procesu překladu došlo, ovlivnily vyznění díla. This master thesis deals with Robert Musil's novel Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. The aim of this thesis is an analysis and a comparison of one English and two Czech translations of this novel. The theoretical part is based on the translation theory of Bohumil Mathesius and Jiří Levý and provides a literary analysis of the source text. It is devoted not only to the person of the author and the circumstances of Törless's creation, but also to the interpretation of the text and its language analysis. The practical part is concerned with an analysis and a comparison of the individual translations. It focuses primarily on translation of characteristic features of Musil's writing style. Keywords: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß; Robert Musil; literary analysis; translation analysis; translation criticism; translation theory Available in digital repository of UPOL.
Analyse und Vergleich von zwei tschechischen und einer englischen Übersetzung von Robert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

Tato magisterská práce se zabývá románem Roberta Musila Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Cílem této práce je analýza a srovnání jednoho anglického a dvou českých překladů tohoto díla. Teoretická ...

PAPOUŠKOVÁ, Alena; PRÁGEROVÁ, Veronika; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Joseph Roth: "Osteuropäische Texte"
RERICH, Jakub; ČERNÁ, Soňa; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Práce se zabývá třemi díly spisovatele Josepha Rotha "Falešné závaží", "Job" a "Císařova bysta". Snaží se o základní interpretaci děl jak po obsahové stránce, tak po stránce literárněvědné. Opírá se o základní fakta ze života autora, která se snaží využít při vlastní interpretaci podobnost obsahu díla a biografie autora. The thesis deals with three works of Joseph Roth "The Wrong Weight", "Job" and "The Bust of the Emperor". It tries to analyse the content of works as well as literary-scientific context of texts. It is based on autobiographical data of the author which it uses for its own interpretation similarity of the author's life and the content of his stories. Keywords: Joseph Roth; Live and Works; The Wrong Weight; Job; The Bust of Emperor; Interpretation; Religion; The Habsburger Myth Available in digital repository of UPOL.
Joseph Roth: "Osteuropäische Texte"

Práce se zabývá třemi díly spisovatele Josepha Rotha "Falešné závaží", "Job" a "Císařova bysta". Snaží se o základní interpretaci děl jak po obsahové stránce, tak po stránce literárněvědné. Opírá se o ...

RERICH, Jakub; ČERNÁ, Soňa; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho
Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
2018 - German
Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his Pessach-Haggada. He was also an important representative of the so-called Jewish Renaissance. The aim of this thesis is to present his persona in the context of German-Jewish history in the first three decades of the 20th century. The thesis tries to reconstruct his circle of artists and to analyse the Jewish constructions of identity. Methodologically, the thesis is based on the concept of cultural transfer; at the same time it also draws from historical analyses of social bonds and from the Visual Turn writings. The primary sources consist of individual pieces of visual arts, Steinhardts` guest books, his diaries, memoires of his wife and the then press. Key words: Judaism, Identity, Sionism, Jewish Renaissance, Expressionism, Jakob Steinhardt Jakob Steinhardt (1887-1968) se řadí mezi nejvýznamnější německo-židovské umělce 20. století. Proslavil se díky svým dřevorytům s židovskou tematikou jako např. Svou pesachovou Hagadou a byl významným představitelem tzv. židovské renesance. Cílem této práce je zasadit jeho osobnost do kontextu německo-židovských dějin v prvních třech dekádách 20. století. Práce se snaží o rekonstrukci jeho okruhu umělců analýzu židovských konstrukcí identity. Metodologicky práce vychází z konceptu kulturního transferu, opírá se rovněž o historickou analýzu sociálních vazeb a práce z oblasti tzv. Visual turn. Pramennou základnu tvoří výtvarná díla umělců, knihy hostů Jakoba Steinhardta, jeho deníky, vzpomínky Minni Steinhardt a dobový tisk. Klíčová slova: židovství, identita, sionismus, židovská renesance, expresionismus, Jakob Steinhardt Keywords: židovství|identita|sionismus|židovská renesance|expresionismus|Jakob Steinhardt; Judaism|Identity|Sionism|Jewish Renaissance|Expressionism|Jakob Steinhardt Available in a digital repository NRGL
Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho

Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his ...

Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
Univerzita Karlova, 2018

Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula
Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
2018 - German
The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in both stories children are the main protagonists. In these short stories there is always a boy and a girl, while the boy is always the one more experienced, and he protects the girl and brings her to safety. She follows him and obeys his instructions. Although the text contains many descriptions, it does not act statically because the heroes are on the run from danger, which gives the action dynamics. The text, the story, the language and the plot of the short stories as well as their common elements are analyzed. Furthermore, the theoretical concept, which is formulated in the preface to this collection, and whose major concepts are big and small, is confronted with the realization in these short stories. KEYWORDS Life, experience, ordinary, extraordinary, child, behaving, love, danger, nature, landscape, death Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho sbírky Bunte Steine1 - Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. KLÍČOVÁ SLOVA život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, smrt 1 volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla) Keywords: Leben; Erleben; Alltägliches; Au¨erordentliches; Kind; Verhalten; Liebe; Gefahr; Natur; Landschaft; Life; experience; ordinary; extraordinary; child; behaving; love; danger; nature; landscape Available in a digital repository NRGL
Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula

The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in ...

Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
Univerzita Karlova, 2018

Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"
KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o Pavlovi a Pavle a její pokračování Legenda o štěstí bez konce. Tato díla byla vybrána kvůli jejich zaměření na lásku. Při analýze lásky a vztahů v dílech daného autora byla zohledněna politická a kulturní situace v NDR v 70. letech dvacátého století. Hlavním cílem práce je popsat koncept lásky a vztahů v Plenzdorfově díle. Cílem práce je také popsat, zda a jak se koncept lásky vyvíjí. This diploma thesis deals with the concept of love in the work of Ulrich Plenzdorf, one of the most versatile authors of the GDR. The following works were selected for the analysis: The New Sorrows of Young W., The Legend of Paul and Paula and its sequel Die Legende vom Glück ohne Ende. These works were selected because of their focus on love. The main goal of the thesis is to describe the concept of love and relationships in Plenzdorf´s work. The aim of the work is also to describe wheather and how the concept of love changes over time. Keywords: love; Ulrich Plenzdorf; Die neuen Leiden des jungen W.; Die Legende von Paul und Paula; love in the GDR; relationships in the GDR Available in digital repository of UPOL.
Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"

Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o ...

KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases