Number of found documents: 727
Published from to

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im DaF-Unterricht
BEČKOVÁ, Nikola
2018 - German
Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní kapitoly práce se zabývají teoretickým zpracováním tématu modality a možnostmi jejího vyjádření v gramatickém a lexikálním systému současné němčiny. Závěr teoretické části je věnován výuce němčiny jako cizího jazyka, obzvláště pak problematice zprostředkování gramatiky, potažmo modality. Empirická část je soustředěna na analýzu prezentace modality ve vybraných učebnicových souborech úrovně A1A2 pro druhý stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Pozornost je zaměřena jak na formální, pragmatickou a stylistickou stránku prezentace jevu, tak na srozumitelnost, přiměřenost a smysluplnost jeho zpracování. This diploma thesis focuses on problems with expressing modality in German language system. It also deals with modality adaptation in contemporary textbooks for teaching German as a foreign language at CEFR level A1-A2. In the beginning the thesis deals with theoretical adaptation of modality and ist possibilities of expressing in grammatical and lexical system of contemporary German Language. The end of theoretical part pays attention to teaching German as a foreign language, especially to problems with grammar arrangement or more precisely modality. The empirical part focuses on analysis of modality presentation in selected textbooks at CEFR level A1-A2 at lower secondary schools and corresponding grammar schools. The attention is aimed at formal, pragmatic and stylistic aspect of presenting the phenomenon, as well as comprehensibility, suitability and reasonability of its adaptation. Keywords: modality; modal verbs; German as a foreign language; didactic method; teaching; textbook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Modalität im DaF-Unterricht

Tato práce se zaměřuje na problematiku vyjadřování modality v systému německého jazyka a její zpracování v současných učebnicových souborech pro výuku němčiny jako cizího jazyka na úrovní A1A2. Úvodní ...

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka
Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2018 - German
In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of being absorbed in a world is most exemplarily effective in the case of dream. The phenomenon of dream opens up a theoretical horizon for questioning the reality of the factual world, by indicating the conceivability that the factual world we believe as real might turn out to be a dream for another real world. Thanks to the "epistemological argument", Fink thereby discloses a conceivable emigration from the pre-given world to another world, with the clue of dream. And this "transworld" movement is not only an arbitrary speculation like a round square, but transcendentally threatens the self-familiarity of man. We would like to put forward the idea that the faith in the world is relativized by the conceivable unreality of our pre-given world. In this work, we attempt to articulate the transcendental instability of world- belief. Since the subject of transworld movement is neither a man living in the pre-given world, for it quits the pre-given world, nor the transcendental subject in its purity, for it is still situated in a worldly context, we suggest the inquiry of transword movement to be a supplementary part... Fink hat in seiner 1930 publizierte Dissertation Vergegenwärtigung und Bild den Gedanken ausgearbeitet, was es heißt, in einer Welt zu versinken, um auf diese Weise die Besonderheiten des Unwirklichen herauszuarbeiten. Das Phänomen des Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum verdeutlichen. Das Phänomen des Traums eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte. Dank dieses "erkenntnistheoretischen" Arguments zeigt Fink mit dem Hinweis auf den Traum einen denkbaren Übergang von der vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese "Transweltbewegung" ist nicht nur eine willkürliche Spekulation, wie es beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern bedroht transzendental die Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These formulieren, dass der Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer vorgegebenen Welt relativiert wird, und versuche in dieser Arbeit, die transzendentale Instabilität des Weltglaubens zu artikulieren. Da das Subjekt der Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in der vorgegebenen Welt lebt - denn dieser dieser geht an die extreme Grenze der vorgegebene Welt -, noch das transzendentale Subjekt... Available in a digital repository NRGL
Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka

In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of ...

Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2018

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt
MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha Husain, a to v kontextu náboženství a islámské tradice. Surrealista Georg Henein jeho dílo interpretoval v kontextu dramatických událostí druhé světové války, holocaustu v Evropě a represivního režimu Nassera v Egyptě. Krátké období pozitivní recepce se změnilo po válce v roce 1973, kdy recepce jeho díla získala negativní politický kontext. Dodnes můžeme číst díla, která se snaží dílo Franze Kafky hájit s úmyslem interpretovat jeho dílo bez politického kontextu. In this work I deal with the reception of Franz Kafka in the Arabic world as a famous author from the European modern literature. The beginning of his reception started after the Second World War with Taha Husain in a religious context and with the Islamic tradition. After that come the surrealist George Henein who explained his works under the influence of the dramatic events after the Second World War and the Holocaust in Europe and the repressive regime of Nasser in Egypt. That short period of positive reception changed directly after the war of 1973 when the reception of Kafka had a negative politic context. Until today we read works that defend Kafka in intention to bring his reception far from the politic. Keywords: Dark Literature the Jewish context Surrealism the Arabic World Taha Husain Georg Henein Exile Reflection Prestige of Terrors old Semaphore The concentration Reception the productive Reception Kaka in the cold War. Available in digital repository of UPOL.
Kafka in der arabischen Literatur - Eine Studie zur Rezeption des Werkes Franz Kafkas in der arabischen Welt

Tato práce se zabývá recepcí Franze Kafky v arabském světě jakožto slavným autorem evropské moderní literatury. Prvním autorem, který se zabýval recepcí Franze Kafky, byl po druhé světové válce Taha ...

MAIZI, Salah Eddine; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645
KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, prostor je věnován také teoretickému pojednání o vývoji a původu křestních jmen a příjmení. Popsána je rovněž historická situace v Olomouci v daném období a v poslední kapitole je stručně shrnut dosavadní výzkum antroponym na území města. Druhá část byla věnována vlastní analýze nalezených křestních jmen a příjmení na základě poznatků z teoretické části. V závěru práce se nachází shrnutí všech statistických výstupů a výsledků analýzy. This thesis analyses first names and surnames in Olomouc in 1549 and 1645. The theoretical part contains a brief introduction into onomastics, characteristics of the development and origin of the first names and surnames found in the registers as well as a description of the historical situation in Olomouc in the given time period. A summary of the previous research of anthroponymes in Olomouc is also included. The practical part of this theses analysis the names of citizens in the registers from 1549 and 1645. The first names are analyzed mainly on the basis of their origin, surnames are organized in semantic groups which are described in the theoretical part. The results are also evaluated statistically. Keywords: onomastics; first names; family names; anthroponomastics; development of first names; origin of family names Available in digital repository of UPOL.
Jména olomouckých měšťanů v rejstřících lozunků z roku 1549 a 1645

Tato diplomová práce se zabývá jmény olomouckých měšťanů, která byla nalezena v rejstřících lozunků z let 1549 a 1645. V první části je stručně představena onomastika jakožto disciplína lingvistiky, ...

KLÁSKOVÁ, Radmila; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche
CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
2018 - German
Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho kategorického vymezení a formálních charakteristik. Následně jsou uvedeny různé formy výskytu v češtině a také vztah tohoto jevu k ostatním způsobům vyjádření postojů mluvčího. V druhé části se autor krátce věnuje pojmu (funkční) ekvivalence a jeho aplikaci v překladu daných konstrukcí. V části třetí, analytické, jsou představeny jednotlivé formy výpovědní modifikace, a to především ve formě modifikačních částic a vybraných morfosyntaktických konstrukcí, společně s návrhem jejich adekvátního překladu. Analytickou část doplňuje krátká případová studie konverzační adverzativity u částice ale. This thesis deals with the phenomenon of propositional modification in Czech and suggests its translation into German. In the first part, problems with (categorical) definition of the term "propositional modification" and its formal characteristics are presented. It is followed by discussion of several forms of propositional modification in Czech and its relation to other ways of expressing speaker's attitude. Subsequently, the author deals with the notion of functional equivalence and its application in translation of the given constructions. In the third, analytical part, selected forms of the phenomenon such as modal particles and morphosyntactic constructions are presented together with suggestions of their adequate translations. The analytical part is accompanied by a short case study of conversational adversativity in case of the particle ale. Keywords: propositional modification; modal particles; Abtönung; contrastive linguistics; translation; equivalence Available in digital repository of UPOL.
Abtönung im Tschechischen und ihre adäquate Übersetzung ins Deutsche

Diplomová práce se věnuje fenoménu výpovědní modifikace v češtině a snaží se navrhnout její překlad do němčiny. V první části je nastíněna problematika definice pojmu "výpovědní modifikace", jeho ...

CIOSK, Jan; RINAS, Karsten; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft
DITRICHOVÁ, Hana
2018 - German
Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří teorie spatial turn, která byla rozvíjena v 80. letech minulého století a je dávána do souvislosti s textem Michela Foucaulta "Jiné prostory". V návaznosti na teoretickou část se práce dále zabývá rozvržením specificky šumavského prostoru na prostor lesa, hor a hranice. Šumava jakožto literární prostor je v rámci práce charakterizována jako kulisa, prostor ovlivňující děj a prostor personifikovaný. V závěru práce jsou ve vybraných dílech shrnuty dvě tendence znázorňování Šumavy: jako prostor magický a jako prostor realistický. Součástí práce je také přehled česky a německy psané šumavské literatury od 19. století až po současnost. The topic of the following thesis is an analysis of the changing perception of Šumava as a space in selected Czech and German texts that belong to the literature of the Šumava district. The basis of the thesis is the theory of spatial turn which was developed during the 1980s and is particularly associated with Michel Foucault's concept of "different spaces". Within the framework of this theory, the thesis deals with the arrangement of spaces that are typical of the Šumava region: the space of forest, mountains and borders. Šumava as a literary space is then characterised as a background scenery, a space influencing the plot and a personified space. In the last section of the thesis, two tendencies of landscape representation are highlighted: the fantastic and the realistic. Part of the thesis is also devoted to a literary overview of Czech and German literature from the Šumava district written in the period from the 19th century to the present day. Keywords: literature of the Šumava district; spatial turn; literary space; Šumava Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Böhmerwald zwischen Wirklichkeit und Phantasie: Deutsch-tschechische Literatur- und Kulturlandschaft

Tématem předkládané magisterské práce je rozbor proměn vnímání Šumavy jakožto prostoru ve vybraných českých a německojazyčných textech řadících se k tzv. šumavské literatuře. Východisko práce tvoří ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache
HAVLÍKOVÁ, Kamila
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na spisovatelovu vlastní literární i překladatelskou činnost ta se koncentruje především na českou poesii. Tyto aspekty zkoumá v chronologickém, časově sousledném pořadí, od spisovatelových literárních počátků až po současnou tvorbu. Součástí práce je i nastínění autorova postoje k politickému dění v Československu, především na konci 60. let 20. století. Práce je zakončena autorovou rolí v současném literárním světě. This diploma thesis deals with the personality of the German writer Reiner Kunze. He is perceived as a mediator between the Czech and German culture, language and literary stage. It focuses on the writer's own literary and translational activities mainly concentrating on Czech poetry. These aspects are researched in chronological order, from writer's literary beginnings to contemporary work. Part of the thesis is also the outline of Kunze's attitude to political events in Czechoslovakia, especially in the late 1960s. The work is finished with the author's role in the contemporary literary world. Keywords: Czech language; German language; culture; literature; Reiner Kunze Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reiner Kunze - Ein Mittler zwischen der deutschen und tschechischen Kultur und Sprache

Tato diplomová práce se zabývá osobností německého spisovatele Reinera Kunzeho. Je zde vnímán jako prostředník mezi českou a německou jazykovou, kulturní a literární scénou. Zaměřuje se na ...

HAVLÍKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Hans Leberts Roman "Die Wolfshaut" - ein Kriminalroman?
FLEKAL, Radek; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá rakouským románem "Vlčí kůže" od Hanse Leberta, a to z hlediska kriminálního žánru. Centrální otázka, která je v této práci kladena, zní: Do jaké míry lze "Vlčí kůži", která je známá především jako jeden z prvních protivlasteneckých románů, klasifikovat a chápat jako kriminální román? První oddíl tvoří teoretické kapitoly, které se zabývají autorem, recepcí románu, a zejména znaky, historií a vývojem kriminálního žánru. Tyto kapitoly jsou ve druhém oddílu aplikovány při praktické analýze románu, čímž mají usnadnit zodpovězení centrální otázky. This master thesis deals with the Austrian novel "Die Wolfshaut" by Hans Lebert from the perspective of the crime genre. The central question put in this thesis sounds: To what extent can be "Die Wolfshaut", which is in particular known as one of the first anti-regional novels, classified and understood as a crime novel? First part is created with theoretical chapters which deal with the author, reception of the novel and especially with characteristics, history and development of the crime genre. These chapters are used in the second part in the practical analysis of the novel to simplify the answering of the central question. Keywords: Hans Lebert; crime novel; anti-regional novel; crime; detective; Austrian literature; comparision Available in digital repository of UPOL.
Hans Leberts Roman "Die Wolfshaut" - ein Kriminalroman?

Tato diplomová práce se zabývá rakouským románem "Vlčí kůže" od Hanse Leberta, a to z hlediska kriminálního žánru. Centrální otázka, která je v této práci kladena, zní: Do jaké míry lze "Vlčí kůži", ...

FLEKAL, Radek; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases