Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2390
Published from to

Imperativ im DaF-Unterricht
DOULOVÁ, Eva
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která jsou poté srovnána s českým jazykem. Dále následují kapitoly k metodologii, které jsou nezbytné pro zpracování praktické části. Nastiňuje také krátce zásady výběru učebnic a zmiňuje přístupy k výkladu gramatiky. V praktické části práce je analyzováno devět učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Analýza je rozdělena do tří částí a pro každou část byla stanovena kritéria pro hodnocení. Rozbor se zaměřuje nejen na jazyk učitele, ale také jakým způsobem je tento gramatický jev v učebnicích prezentován. V závěru jsou nastíněny odlišnosti těchto publikací. This thesis deals with the issue of the imperative and its periphrastic forms. It points out the options of expression of this phenomenon and its usage. The theoretical part of the thesis also deals with imperative sayings; they are then compared to the Czech language. Chapters on methodology follow because they are necessary to process the practical part. The work refers to principles of choosing a good textbook and mentions approaches to grammar instruction. The second part analyses nine textbooks for teaching German as a second foreign language. The analysis is divided into three parts; for each of them the criteria for its evaluation were set. The analysis focuses not only on a teacher´s language but also on how the grammar is presented in the textbooks. Moreover, the differences between the books are mentioned. Keywords: Imperative; Forms of imperativ; Imperative phrases; Lesson planning; Teachers commands; Teachers instructions; Analysis; Assessment of student books Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Imperativ im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá problematikou imperativu a jeho opisných forem. Ukazuje možnosti vyjádření tohoto jevu a jeho užití. Teoretická část práce se také věnuje úslovím s imperativem, která ...

DOULOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Passiv im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse
KOUTNÍKOVÁ, Michaela
2017 - German
Tato bakalářská práce, která je zaměřená na trpný rod v německém a českém jazyce a jeho kontrastivní analýzu, je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá trpným rodem v němčině a češtině, a s ním souvisejícími hlavními pojmy, jeho tvořením, dělením a používáním. Praktická část je tvořena kontrastivní analýzou korpusu, který je vytvořen z paralelního německého a českého textu, a která zjišťuje, jestli německý a český jazyk upřednostňuje používání trpného rodu před rodem aktivním, a zda užití trpného rodu v německém jazyce odpovídá užití trpného rodu i v jazyce českém, popřípadě jaký typ trpného rodu převažuje. This bachelor thesis which is focused on the passive voice in German and Czech language and the contrast analysis is device to two parts, the theoretical and practical parts. The theoretical part deals with passive voice in German and Czech language and with it related main concepts, creating, dividing and using it. The practical part is made by contrastive analysis corpus which is made from parallel German and Czech. The text is also detecting if German and Czech language prefer using passive voice in front of active voice and if it is use passive voice in Germen language correspond with using passive voice in Czech language, eventually which kind of passive voice is more usual. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Passiv im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse

Tato bakalářská práce, která je zaměřená na trpný rod v německém a českém jazyce a jeho kontrastivní analýzu, je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická ...

KOUTNÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o
MALÁ, Tereza
2017 - German
Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou německých a českých předložek. V teoretické části jsou předložky představeny jako slovní druh v němčině a v češtině. Dále se práce soustředí na pády, se kterými se předložky pojí a na významy předložek. V neposlední řadě se věnuji srovnání českých a německých pádů. Empirická část se práce věnuje konkrétním předložkám. Z německého jazyka jsou to předložky durch, für a von, z českého jazyka předložky z a o. Kontrastivní analýza je zpracována metodami korpusové lingvistiky a použiji při tom paralelní korpus Intercorp, ve kterém vyhledám dostatečný počet příkladů k výše zmíněným předložkám. Cílem práce je provést morfosyntaktickou a lexikální analýzu kontrastivního užití daných předložek, následně výsledky klasifikovat a systematizovat. This bachelor work is dealing with contrastive analysis of German and Czech prepositions. In theoretic part I introduce prepositions as a part of speech in German and Czech language. Then I'm concentrating on cases which relate to prepositions and on meanings of prepositions. Finally, I'm dealing with comparison of cases in Czech and German language. In the empirical part, I'm focusing on the particular prepositions. Durch, für, von from German, z and o from Czech language. Then I do the contrastive analysis by the method of contrastive linguistics and I use the parallel corpus Intercorp, in which I search adequate number of examples for those prepositions. The main purpose of this work is doing the morphosyntactic and lexical analysis of contrastive usage of given prepositions, and then do the classification and systematization. Keywords: preposition; corpus Intercorp; contrastive analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o

Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou německých a českých předložek. V teoretické části jsou předložky představeny jako slovní druh v němčině a v češtině. Dále se práce soustředí na pády, se ...

MALÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf und Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.
VYBÍRALOVÁ, Veronika
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na slovní zásobu současné němčiny. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na lingvistické aspekty vlastností anglicismů v němčině z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část zahrnuje korpus anglicismů, který je excerpován z textů ze zvolené rubriky Beruf & Chance Arbeitswelt z elektronické verze německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poté je proveden rozbor zvolených anglicismů. Cílem práce je vytvořit vlastní korpus textů s anglicismy a jejich následná analýza. Analýza se koncentruje na specifické rysy anglicismů z hlediska fonetického, morfosyntaktického a lexikálního. Zohlední také četnost a míru integrace anglicismů do německého jazyka. The bachelor thesis deals with the influence of English on the German vocabulary. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on the linguistic aspects of properties of anglicisms in German from the phonetic, grammatical and lexicological point of view. The empirical part covers the corpus of anglicisms, which is excerpted from several texts selected from the section Beruf & Chance Arbeitswelt of the electronic version of the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Subsequently the analysis of the chosen anglicisms is done. The aim of the thesis is to carry out own corpus of texts with anglicisms and their analysis. The analysis is concentrated on the specific features of the anglicisms in the phonetic, morphosyntactic and lexicological field. It also considers the frequency and degree of the integration of anglicisms into German. Keywords: English; German; anglicisms; corpus of anglicisms; analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf und Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.

Bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na slovní zásobu současné němčiny. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na lingvistické aspekty vlastností anglicismů v ...

VYBÍRALOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Geschlechtsspezifische Phraseologismen kontrastiv am Beispiel der sich auf Frauen beziehenden Phraseologismen im Deutschen und im Tschechischen
HŘÍDELOVÁ, Kristýna
2017 - German
V této práci se autorka zabývá problematikou genderu v německé a české frazeologii. Teoretická část zahrnuje definice základních terminologických pojmů a popisuje typické znaky frazeologismů, jejich klasifikaci, kontrastivní frazeologii a problematiku genderu v jazyce. V praktické části se soustředí na vybrané genderově zaměřené frazeologismy vztahující se k ženám, spolu s jejich českými ekvivalenty a významy. Frazeologismy v němčině a v češtině jsou dle stupně shody rozděleny do skupin. Pozornost je věnována především významům, struktuře a slovní zásobě frazeologických jednotek. In this thesis the author looks into gender problematics in German and Czech phraseology. The theoretical part includes definitions of basic terminological concepts and describes typical characteristics of phraseologisms, their classification, contrastive phraseology, and gender problematics in language. The practical part focuses on selected gender oriented phraseologisms concerning women together with their Czech equivalents and meanings. Phraseologisms in German and Czech are divided into groups according to their degree of correspondence. Attention is focused mainly on meanings, structure, and vocabulary of phraseological units. Keywords: phraseology; contrastive phraseology; phraseologism; gender; equivalence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschlechtsspezifische Phraseologismen kontrastiv am Beispiel der sich auf Frauen beziehenden Phraseologismen im Deutschen und im Tschechischen

V této práci se autorka zabývá problematikou genderu v německé a české frazeologii. Teoretická část zahrnuje definice základních terminologických pojmů a popisuje typické znaky frazeologismů, jejich ...

HŘÍDELOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Reduplikationen im Deutschen, ihre Frequenz in der deutschen Presse und ihre Übersetzungsmöglichkeiten im Tschechischen
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2017 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá reduplikacemi v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní definici slovotvorby, dále se zabývá tradičními a netradičními způsoby tvoření slov, pojmem reduplikace a jejich samotnou klasifikací. V praktické části se nachází německé reduplikace s přiřazenými českými ekvivalenty a jejich významy. Reduplikace jsou blíže popsány v samotných podkapitolách a jsou přiblíženy příklady z německého tisku. The bachelor thesis focuses on reduplications in German language and its Czech language equivalents. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part describes general definition of word formation, traditional and non-traditional word formation types, the concept of reduplication and its classification. The practical part focuses on reduplication in German language and specific Czech language equivalents with meanings. Reduplications are more specifically described in each subchapter, which are demonstrated from German press examples. Keywords: Word formation; word-forming process; reduplication; German language; Czech language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reduplikationen im Deutschen, ihre Frequenz in der deutschen Presse und ihre Übersetzungsmöglichkeiten im Tschechischen

Předložená bakalářská práce se zabývá reduplikacemi v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní definici ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.
DUBOVÁ, Petra
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního socialismu, jak a proč vlastně Hitler přišel k moci, jaké příčiny spočívaly v úspěchu tohoto režimu opovrhujícího člověkem. Potom přijde krátké shrnutí důležitých událostí holocaustu, jak byli krok za krokem především Židé stále více pronásledováni, a to až k jejich konečnému vyhlazení, vyvraždění ("Holocaust"), především ve vyhlazovacích táborech jako byla Osvětim a jiné. Ve druhé části práce budou příkladně vyobrazeny hrůzy, které musely oběti nacistického režimu prožít. Tyto hrůzy budou vykresleny na popisu životů a utrpení osmi vybraných obětí, které přežily tento režim. K tomu bude vždy následovat krátká, též osobní analýza těchto příběhů. This bachelor thesis deals with the terror and injustice committed on the victims (mainly Jews) of the Nazi regime. Firstly, a short introduction to the times of National Socialism is explained, as well as how and why Hitler came to power and what cause there was for this "man despising system" to be so successful. Then a short summary of the important events of Holocaust is introduced how Jews were more and more persecuted to their final extermination (the Holocaust) in the extermination camps such as Auschwitz etc. The terrors that the victims of the Nazi regime had to go through are pictured in detail in the second part of the thesis. These terrors mentioned are explained on life stories of eight selected victims who survived the regime. A short personal analysis is added to these stories. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.

Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního ...

DUBOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům
Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
2017 - German
The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter to compare the results with the views of their teachers. 860 pupils from German secondary schools and 1131 from Czech secondary schools have completed questionnaires for this purpose, with a comparison and evaluation of the results between the two countries carried out. The data which has been collected via the aforesaid questionnaires has been interpreted using statistical methods. The results highlight certain gender differences with respect to pupils' achievement motivation and attitudes towards school subjects. For example, in Germany, boys tend to achieve better grades than girls in mathematics, whereas in the Czech Republic, the opposite is the case. The majority of pupils of each gender in both countries agree that mathematics is important or very important. The results also show that teachers are not always able to accurately evaluate the achievement motivation or the attitudes of pupils towards the subject which they teach. In particular, the results show that teachers of mathematics are frequently unaware of the degree to which the fear of failure motivates their pupils. Furthermore, in... Das Ziel der Untersuchung war es, den Grad der Leistungsmotivation von Schüler/innen, ihre Einstellung zu ausgewählten Schulfächern (Mathematik, Deutsch/Tschechisch, Englisch, Physik) herauszufinden und sie mit der Einschätzung durch ihre Lehrer/innen zu vergleichen. Es wurden 860 deutsche- und 1131 tschechische Schüler/innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe befragt. Die Ergebnisse der beiden Länder wurden miteinander verglichen. Die Daten wurden anhand von Schüler- und Lehrerfragebogen gesammelt und anhand von statistischen Methoden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es statistisch hochsignifikante Geschlechtsunterschiede bei der Leistungsmotivation und der Einstellung zu Schulfächern gibt. In Deutschland bekommen Jungen bessere Noten in Mathematik, in der Tschechischen Republik die Mädchen. Mathematik wird in beiden Ländern von der Mehrzahl der Schüler/innen als wichtig oder sehr wichtig angesehen. Auch wurde herausgefunden, dass Lehrer nicht immer in der Lage sind, die Leistungsmotivation und die Einstellung zu ihrem Fach richtig einzuschätzen. Besonders Mathematiklehrer sind sich der Angst vor Misserfolg ihrer Schüler nicht bewusst. Physiklehrer können die Beliebtheit, Schwierigkeit und Bedeutung ihres Faches am schlechtesten einschätzen, Englischlehrer können die Einstellung der... Available in a digital repository NRGL
Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům

The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter ...

Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
Univerzita Karlova, 2017

Pražský (noční) život v knize Paula Leppina Hüter der Freude (1918)
Strnadová, Julie; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Zbytovský, Štěpán
2017 - German
(English): The aim of this bachelor thesis is a profound insight into the novel Hüter der Freude (1918) by the Prague German writer Paul Leppin (1878-1945). First, the author and his work are concisely introduced. In the main part I concentrate on social and cultural life in Prague shortly before the turn of the century. Emanating from the novel, I compare the results of a textual analysis with the so far released publications which deal with Prague German literature and life in Prague at the beginning of the 20th century. In the end the reader should primarily have an idea of what social life looked like at the time in which the novel takes place. In addition, I want to find out how Leppinʼs description of Prague corresponds to reality and to what extent it differs. Due to the given scope of the work and the large amount of literature published in this field, it is not possible nor the intent of this work to present a historical study of social life in Prague. It is rather the matter of providing an insight into Leppinʼs ways of describing his surroundings because Prague always was an important topic for the author and played a major role in all his publications as well as in his life. (česky): Tato práce se zabývá románem Hüter der Freude pražského německy píšícího autora Paula Leppina (1878-1945), vydaným v roce 1918. První část práce se věnuje ve dvou úvodních kapitolách stručnému představení autora a prostředí, ve kterém žil a tvořil, tedy Prahy na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Hlavní část je pak věnována dílu samotnému a jeho možným přesahům do reality. Důraz je při tom kladen na společenský a kulturní život předválečné Prahy. Vycházela jsem vždy na prvním místě z románu samotného, výsledky analýzy textu jsem poté porovnávala s doposud publikovanou sekundární literaturou, která se zabývá pražskou německou literaturou nebo historickou Prahou. Po přečtení této práce by měl čtenář získat představu, jak přibližně vypadala Praha v době krátce předcházející vzniku díla a do jaké míry její popis v románu odpovídá realitě, popř. do jaké míry je výplodem Leppinovy fantazie. Vzhledem k zadané délce bakalářských prací a k objemu dostupné literatury k danému tématu není však možné (a není to ani cílem), aby byla tato práce považována za historickou studii. Jde především o to, zprostředkovat vhled do stylu, jakým Leppin popisuje Prahu, která hrála důležitou roli jak v jeho životě, tak v jeho tvorbě. Keywords: Paul Leppin; Prager deutsche Literatur; Prag; Jahrhundertwende; Nachtleben; pražská německá literatura; Praha; přelom století; noční život; Paul Leppin; Pragues German literature; Prague; turn of the century; nightlife Available in a digital repository NRGL
Pražský (noční) život v knize Paula Leppina Hüter der Freude (1918)

(English): The aim of this bachelor thesis is a profound insight into the novel Hüter der Freude (1918) by the Prague German writer Paul Leppin (1878-1945). First, the author and his work are ...

Strnadová, Julie; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2017

K vybraným problémům německé substantivní flexe z hlediska korpusové lingvistiky
Volavková, Magdalena; Šemelík, Martin; Hejhalová, Věra
2017 - German
This Bachelor thesis deals with the variation of the competing strong genitive endings -s and -es in contemporary German language. The aim of this thesis is to determine, with the aid of the German reference corpus (DeReKo), which genitive ending predominates within the words of the selected vocabulary and their derivatives. Based on the extracted quantification data, I will analyse the influence of the phonetic, prosodic and other factors - including the size and structure of the phonological word - on the variation and competitive relationships of the strong genitive endings. Key words: corpus linguistics, genitive, competing suffixes Bakalářská práce se zabývá variací a konkurencí genitivních koncovek -s a -es v současné němčině. Cílem předložené práce je určit pomocí německého referenčního korpusu (DeReKo), jaká genitivní koncovka převažuje, a to na vybraných slovech jednoduché slovní zásoby a derivátech. Na základě získaných kvantifikačních dat bude dále analyzován vliv hláskových, prosodických a dalších faktorů včetně velikosti a struktury fonologického slova na variaci a konkurenční vztahy silných genitivních koncovek. Klíčová slova: korpusová lingvistika, genitiv, koncovka, konkurence Keywords: korpusová lingvistika - genitiv - koncovka - konkurence; corpus linguistics - genitive - competing suffixes Available in a digital repository NRGL
K vybraným problémům německé substantivní flexe z hlediska korpusové lingvistiky

This Bachelor thesis deals with the variation of the competing strong genitive endings -s and -es in contemporary German language. The aim of this thesis is to determine, with the aid of the German ...

Volavková, Magdalena; Šemelík, Martin; Hejhalová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases