Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2448
Published from to

Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové
Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Mädchenliteratur; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S. Fessel; "Steingesicht"; Romananalyse; sexuelle Orientierung; Novel for girls; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S Fessel; "Steingesicht"; Analysis of the novels; sexual orientation Available in a digital repository NRGL
Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové

Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu
Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
Keywords: Výuka němčiny jako druhého jazyka; výuka němčiny jako cizího jazyka; přípravné třídy; migrace; mnohojazyčnost; případová studie; interkulturní kompetence; diferenciace; Teaching German as the second language; teaching German as a foreign language; preparatory classes; migration; multilingualismus; case study; intercultural competence; differentiation Available in a digital repository NRGL
Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu

Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera
Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: textová lingvistika; druhy textu; textovost; kritéria textovosti; politický obsah; Georg Büchner; Posel hesenského venkova; Dantonova smrt; text linguistics; text type; textuality; the seven standards of textuality; political content; Georg Büchner; The Hessian Courrier; Danton's Death Available in a digital repository NRGL
Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera

Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Stav výslovnostních dovedností vybraných prosodických jevů u studentů gymnázií
Stará, Veronika; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: slovní přízvuk; větný přízvuk; intonace; suprasegmentální jevy; word stress; sentence stress; intonation; suprasegmental features Available in a digital repository NRGL
Stav výslovnostních dovedností vybraných prosodických jevů u studentů gymnázií

Stará, Veronika; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Přizpůsobení se potenciálním recipientům: Porovnání adaptací pohádky o Sněhurce
Čechová, Kristýna; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Adaption; Märchen; Schneewittchen; Brüder Grimm; Vergleich; Rezeption; adaptation; fairy tale; Snow White; brothers Grimm; comparison; reception Available in a digital repository NRGL
Přizpůsobení se potenciálním recipientům: Porovnání adaptací pohádky o Sněhurce

Čechová, Kristýna; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka
Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie německého jazyka; výslovnost latiny; kontrastivní fonetika; výslovnost cizích slov; slovní přízvuk; German phonetics and phonology; Latin pronunciation; contrastive phonetics; pronunciation of foreign words; stress accent Available in a digital repository NRGL
Vliv latinských fonetických principů na zvukovou stránku německého jazyka

Bičík, Miroslav; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia
Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: Vokalický systém německého jazyka; vokalický systém českého jazyka; fonetika a fonologie; němčina jako cizí jazyk; German vocalic system; Czech vocalic system; Phonetics and Phonology; German as a foreign language Available in a digital repository NRGL
Stav výslovnostních dovedností vybraných vokálů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia

Pokorný, Petr; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma
Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking writers are mentioned for comparison since they address the subject of food in their literary works in some way as well. In the next section the biography of the author is presented, since he incorporates his autobiographical features and experiences in his work. Based on motive research, selected literary works by Uwe Timm are examined and different nuances of the aspect of food are presented. KEY WORDS food, motive of food, motive research, Uwe Timm, literature Tato práce se zabývá tématikou jídla a jeho aspekty v díle Uwe Timma. V první části jsou představeny různé oblasti každodenního života, které jsou spojeny s jídlem. Pro srovnání jsou uvedeni další německy píšící autoři, kteří ve svých literárních dílech určitým způsobem tematizují motiv jídla. V další části je uveden životopis autora, neboť do svého literárního díla promítá své autobiografické rysy a životní zkušenosti. Na základě zkoumání motivu jsou analyzována vybraná díla Uwe Timma a představeny rozdílné aspekty jídla v nich obsažené. KLÍČOVÁ SLOVA jídlo, motiv jídla, výzkum motivu, Uwe Timm, literatura Keywords: Essen; Essmotiv; Motivforschung; Uwe Timm; Literatur; food; motive of food; motive research; Uwe Timm; literature Available in a digital repository NRGL
Motiv jídla a jeho význam pro dílo Uwe Timma

This thesis deals with the subject of food and its aspects in the work of Uwe Timm. The first part depicts different areas from everyday life which are in some way linked to food. German-speaking ...

Ivanenková, Andrea; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza
Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2017 - German
This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe Tochter, Werter Sohn! Die Nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil. A brief overview of her work is also a part of this thesis. The stylistic analysis is based on the model of translational analysis by Christiane Nord [Nord 2009], the thesis includes a translation proposal of the letters into Czech. The translational analysis is supplemented by relevant conclusions discussed in the Hans- Werner Eroms book of style introduction and stylistics [Eroms 2014]. The following chapter is translation of ten selected letters into Czech and notes to the translation with respect to lexicology and syntax. Possible translation shitsare noted in this chapter. The identification of the individual shifts is based on the theory of Anton Popovič [Popovič 1975]. Translation method is included. The aim of this thesis is to determine, how Christine Nöstlinger's texts impact on reader, what increases their readability. Last but not least, to create adequate translation into Czech, which could introduce one of the most important German-writing authors of books for children and youth to Czech audience. Keywords and... Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných textů rakouské autorky Christiny Nöstlingerové. Na základě deseti dopisů vybraných z knihy Liebe Tochter, Werter Sohn! Die nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil jsou ilustrovány základní charakteristické rysy textů této spisovatelky. Součástí práce je i představení této autorky a stručný přehled její dosavadní tvorby. Stylistická analýza se opírá zejména o model překladatelské analýzy Christiane Nordové [Nord 2009], vzhledem k tomu, že součástí práce je i návrh překladu těchto dopisů do češtiny. Překladatelská analýza je doplněna poznatky získanými při četbě úvodu do stylu a stylistiky Hanse- Wernera Eromse, zejména co se týče tematické progrese [Eroms 2014]. Následuje překlad vybraných deseti dopisů do češtiny a posléze komentář k překladu, v němž jsou okomentována problematická místa v oblasti lexika, syntaxe ad. V této kapitole jsou rovněž rozebrány možné posuny v překladu. Při identifikaci jednotlivých posunů se vychází z teorie Antona Popoviče [Popovič 1975]. Popsána je také metoda překladu. Cílem práce je stanovit, jak působí texty Christiny Nöstlingerové na čtenáře, co způsobuje, že jsou velmi čtivé, a v neposlední řadě také vytvořit adekvátní překlad do češtiny, díky němuž by mohla být českému publiku představena jedna z... Keywords: Stilanalyse|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|Übersetzung|Faktoren der Lesbarkeit des Textes; stylistic analysis|Hans-Werner Eroms|Christine Nöstlinger|Christiane Nord|translation|factors of readability of a text Available in a digital repository NRGL
Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Překlad vybraných kapitol a jejich stylistická analýza

This work deals with the stylistic analysis of selected texts by Austrian author Christine Nöstlinger. The basic features of the writer's texts are shown on ten selected letters from the book Liebe ...

Buštová, Marie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.
Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2017 - German
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural Development of Slovakia from the 13th until the 19th century. A Paper on the History of Carpathian Germans in Slovakia. Author: Zuzana Bosnovičová Supervisor: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Year: 2017 Language: German Number of pages: 64 Abstract The aim of the bachelor thesis is to elucidate the issue of settlement of Slovakia by the German minority from the period of the Middle Ages until the end of the 19th century. The work focuses on the Spiš area and explains the cultural development of the region in the context of the German colonization of Eastern Europe. The process of colonizing Slovakia began in the 12th century. Settlers from Germany brought more sophisticated legal system to the country and created towns according to the German model. In the Middle Ages, three territories were formed in the territory of today's Slovakia, where the Germans made up the majority of the population. Spiš, as the largest of them, is distinguished by a large number of art-historical monuments from the Gothic and Renaissance periods. Thanks to the advantageous location, Spiš towns benefited from trade, which attracted many... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bakalářská práce: Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny v kulturním vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku. Autor: Zuzana Bosnovičová Vedoucí práce: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Rok: 2017 Jazyk práce: Němčina Počet stran: 64 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku osídlení Slovenska německou menšinou od období středověku až do konce 19. století. Práce se zaměřuje na oblast Spiše a vysvětluje kulturní vývoj regionu v kontextu německé kolonizace východní Evropy. Proces kolonizace Slovenska začíná už v 12. století. Usedlíci z Německa přinášejí do země vyspělejší právní systém a zakládají obce podle německého vzoru. Už ve středověku se na území dnešního Slovenska formují tři oblasti, kde Němci tvoří většinu obyvatelstva. Spiš, jako největší z nich, vyniká velkým množstvím umělecko-historických památek z období gotiky a renesance. Díky výhodné poloze profitují spišská města z obchodu a řemesla, co do této oblasti láka velké množství umělců. Od 15. století se zde vytvářejí cechy, v kterých mají právě Němci dominantní postavení. Spiš zažívá vrchol své slávy ve středověku, kdy patří, také díky německým kolonistům, k nejrozvinutějším oblastím Uherska.... Keywords: Karpatskí Nemci|História|Slovensko|Stredovek|Osídlenie|Spiš; Karpatendeutsche|Geschichte|Slowakei|Mittelalter|Besiedlung|Zips; Carpathian Germans|History|Slovakia|the Middle Ages|Colonization|Spiš Available in a digital repository NRGL
Historie německého osídlení na území Spiše a přínos německé menšiny ke kulturnímu vývoji Slovenska od 13. do 19. století. Příspěvek k dějinám Karpatských Němců na Slovensku.

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Bachelor thesis: The History of German Settlement on the Territory of Spiš and the Contribution of the German minority to the Cultural ...

Bosnovičová, Zuzana; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases