Number of found documents: 517
Published from to

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur
MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří válečných veteránů a dvou dalších pamětníků. K doplnění těchto vzpomínek slouží informace z odborné literatury soudobých autorů a jednoho komunistického historika. This bachelor thesis's aim is to analyse the service of inhabitants of the Hlučínsko region in the structures of German army during the World War second as well as their role and status in the post war society. The main source of information constitutes of testimonies of three war veterans and two additional contemporary witnesses. In order to supplement these statements the thesis also uses information from research literature by contemporary authors and one communist historian. Keywords: Hlučín region soldiers; Hlučín region; Hlučínsko; Prussia; Wehrmacht; 2. World war; Czechoslowakia; veterans; Altreich; post-war time Available in digital repository of UPOL.
Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur

Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří ...

MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta
NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama für Goethe gewesen war, und die das Ansehen des französischen Hofes erschütterte. Weiter befasse ich mich mit dem Einfluss der Halsbandaffäre auf die Französische Revolution, mit der Handlung und Entstehung dieses Dramas. Ich beschreibe die Intrige und die religiösen Motive die das ganze Werk durchdringen. In my master's thesis I am concerned wiht the epoch of the Weimar classical period in which the Drama Big-Cophta was born.I am concerned with the affair of the diamond necklace, which had been the model for this drama and which sook with the prestige of the French court. I concered with the influence of the diamond necklace on the French revolution, with the plot and development of this drama. I describe the intrigue and religious motifs that permeate the whole work. Keywords: Drama; Comedy; Intrigue; Big-Cophta;Affair of the diamond neclklace; French Revolution Available in digital repository of UPOL.
Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama ...

NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch
TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
2017 - German
Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho jiných židovských autorů této doby si vážilo díla tohoto dnes již téměř zapomenutého spisovatele. Tato práce se pokusí pomocí vybraných děl zjistit, jaké společné rysy lze najít v myšlení a chápání literatury těchto dvou autorů. Využita budou také vyjádření k Franzi Kafkovi a jeho chápání přírody, která nalezneme ve dvou biografických spisech od Maxe Broda. Franz Kafka in his personal documents (diaries, letters etc.) expressed himself very praiseworthily about the Austrian writer Bartsch, who is usually considered as conservative author. Also a lot of other Jewish authors of this time respected writings of this almost forgotten writer. This literary work will try to find out what common attributes could be find in line of thoughts and understanding of literature of both authors, using selected works of both of them. Also Max Brod´s two autobiographical books will be exploited to describe Franz Kafka and his understanding of nature. Keywords: Franz Kafka; Rudolf Hans Bartsch; nature; Styria; Prag; Graz; women Available in digital repository of UPOL.
Kranz Kafka und Rudolf Hans Bartsch

Franz Kafka se ve svých osobních dokumentech (denících, dopisech) vyjadřoval velice chvalitebně k rakouskému spisovateli Bartschovi, který obvykle bývá přiřazován ke konzervativnímu stylu. I mnoho ...

TYLEČKOVÁ, Magdalena; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische
HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
2017 - German
Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou část práce tvoří překlad originálního text z němčiny do češtiny, jenž vychází zejména ze zásad funkčního a komunikativního přístupu k překladu. V praktické části jsou analyzovány dílčí translatologické obtíže a představeny možnosti jejich řešení. The thesis is concerned with translation of the Semiotic Study "Im Zeichen der Zeichen" by Roland Posner and its commentary. The theoretical part deals with the sign theory of Roland Poser. The first practical part presents the translation from German to Czech that is based mainly on the principles of the functional and communicative approach to translation. The theoretical part deals with the analysis of specific translational difficulties as well as the possibilities of their solutions. Keywords: sign; langure sign; semiotics; translation Available in digital repository of UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou ...

HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien
HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
2017 - German
Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na charakteristické zvláštnosti a vlastnosti při komunikaci. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se zabýváme především komunikací (představujeme různé definice komunikace, komunikační modely, druhy a funkce komunikace), genderovou lingvistikou, konceptem doing gender a v neposlední řadě komunikací mezi muži a ženami. V praktické části představujeme trh německých lifestylových magazínů pro muže a ženy, jsou zde definovány hypotézy, které jsou na základě jazykové analýzy u vybraných časopisů ověřeny. This thesis deals with differences in the styles of communication when directed at men or women in the modern media, in particular, lifestyle magazines. We will attempt to highlight the different linguistic concepts, the use of language and the characteristic peculiarities of the communication styles. The theoretical part is divided into four chapters which deal mainly with communication (presenting different definitions of communication, communication models, types and functions of communication), gender linguistics, the concept of doing gender, and finally, communication between men and women. In the practical section we introduce the German market´s lifestyle magazines for men and women. We define and verify our hypotheses based on the linguistic analysis of selected journals. Keywords: communication; male; female; media; gender; doing gender; gender stereotypes; InStyle; InStyle Men Available in digital repository of UPOL.
Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien

Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na ...

HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Anthroponyme in der Stadt Pilsen im Jahre 1890
KRÁLÍK, Tomáš; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
2017 - German
Diplomová práce se zabývá onomastickým rozborem křestních jmen a příjmení v Plzni v roce 1890. Nejdříve je nastíněn historický vývoj města. Následuje teoretické pojednání o vývoji a tvoření křestních jmen na základě jejich původu. Poté jsou vybraná křestní jména na základě předchozího pojednání o křestních jménech analyzována. V další části práce se autor věnuje charakteristice a systému rozdělení příjmení dle sémantických skupin, na jejichž základě předkládá analýzu příjmení ze sčítacích operátu města Plzně. Výsledky práce autor v závěru statisticky vyhodnotil. This thesis deals with onomastic analysis of first names and surnames in Pilsen in 1890. First, the historical development of the city is outlined. There follows a theoretical discourse on the development and formation of the first names based on their origin. Then the selected first names are analysed on the basis of the previous treatise on the first names. In the next part of the work, the author deals with characteristics and system of surnamens distribution according to the semantic groups, on the basis of which he analyses the surname from the census of the city of Pilsen. The results of the work were evaluated statistically by the author. Keywords: onomastics; anthroponym; personal names; first names; family names; Plzeň; development of first names; development of family names Available in digital repository of UPOL.
Anthroponyme in der Stadt Pilsen im Jahre 1890

Diplomová práce se zabývá onomastickým rozborem křestních jmen a příjmení v Plzni v roce 1890. Nejdříve je nastíněn historický vývoj města. Následuje teoretické pojednání o vývoji a tvoření křestních ...

KRÁLÍK, Tomáš; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře
CHUDĚJOVÁ, Marie; KRAPPMANN, Jörg; FIALOVÁ, Ingeborg
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá biblickým příběhem Jiftácha a pojetí jeho příběhu v německy psané literatuře. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry a zda vůbec se původní biblický příběh podobá románu od Liona Feuchtwangera a legendě od Gertrud von le Fort. Kromě samotné podobnosti se práce věnuje samotnému biblickému příběhu, románu Jefta a jeho dcera a legendě Dcera Jeftova. Na tomto základě dojde k samotnému srovnání. This bachelor thesis deals with the biblical story of Jephthah and the concept of his story in German written literature. The aim of this work is to determine to what extent and whether at all this is the original biblical story resembles the novel by Lion Feuchtwanger and legends of Gertrud von le Fort. Besides the similarities with the work dedicated to the actual biblical story, the novel of Jephthah and his daughter and the legend of the daughter Jephthah. The comparison will be on this basis. Keywords: Jephthah; burnt offering; promises; the Old Testament; book of judges; a daughter; Lion Feuchtwanger; Gertrud von le Fort Available in digital repository of UPOL.
Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře

Tato bakalářská práce se zabývá biblickým příběhem Jiftácha a pojetí jeho příběhu v německy psané literatuře. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry a zda vůbec se původní biblický příběh podobá ...

CHUDĚJOVÁ, Marie; KRAPPMANN, Jörg; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958
FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - German
Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung hervorgerufen wurden. Dennoch sind Migrationen keine spezifische Erscheinung des 20. Jahrhunderts, wie es in aktuellen Forschungen immer wieder betont wird. Vielmehr prägen Bevölkerungsbewegungen seit Jahrhunderten die Geschichte. Wird der Bekanntheitsgrad der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten mit dem der böhmischen Exulanten verglichen, so zeigt sich, dass diese lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. und 18. Jahrhunderts gehörten. Sie bestanden zu einem großen Teil aus protestantischen Konfessionsflüchtlingen, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren und Oberungarn (cz: Horní Uhry, pl: Górne Węgry, heute größtenteils Slowakei), verließen und sich in großer Zahl in Sachsen, Brandenburg und später in Schlesien ansiedelten. Die Emigration der Böhmen begann als Schlesien noch zur böhmischen Krone gehörte, und zwar zunächst in nördlicher Richtung nach Sachsen, später nach Brandenburg. Nach dem ersten schlesischen Krieg 1742 geriet Schlesien unter preußische Verwaltung. König Friedrich der Große war darauf bedacht, den Wohlstand seines dünnbesiedelten Landes zu fördern und räumte böhmisch-protestantischen Glaubensflüchtlingen die Möglichkeit ein, nach Schlesien zu emigrieren. Diese Politik führte im Jahre 1749 zur Gründung der böhmisch-hussitisch orientierten, evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hussinetz. Nahezu zwei Jahrhunderte vermochten die Nachfahren dieser Glaubensflüchtlinge ihre Sprache, Bräuche und Traditionen in dieser - nunmehr seit Jahrhunderten - dem deutschen Kulturraum zugehörigen Umgebung zu erhalten. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahre 1949 mussten die Verbliebenen, die sich nunmehr unter polnischer Verwaltung befanden, in einer sich völlig veränderten Umgebung zurechtfinden. Im Fokus der Studie stehen insbesondere die Jahre 1945 bis 1958, da in diesem Zeitraum noch ca. ein Drittel der Bevölkerung der Kirchengemeinde Hussinetz zur tschechischen Minderheit gehörte. Auf der Makroebene werden insbesondere die historischen und politischen Prozesse, die zur Anerkennung einer tschechischen Minderheit führten, analysiert. Ziel der vorliegenden Studie ist es darüber hinaus, auf der Mikroebene die Anpassungs- und Integrationsprozesse, die die Strehlener "Böhmen" in einem nunmehr polnisch dominierten Umfeld durchlebten, zu veranschaulichen. Ein weiteres Ziel war es, die Frage zu beantworten, wie sich die Lebensumstände der Mitglieder der Kirchengemeinde auf deren Identität auswirkten, und ob eine sogenannte hybride Identität nachweisbar ist. Als Forschungsmaterial dienten autobiographische Dokumente, darunter Chroniken und Briefe, sowie Quellen aus verschieden polnischen und tschechischen Archiven. Ferner fanden 28 Interviews mit Mitgliedern der Kirchengemeinde Hussinetz und deren Nachfahren statt. Der Autor interessierte sich insbesondere für das Schicksaal der Befragten, ihre Erfahrungen, ihre Lebenswelten und ihre Reaktion auf wichtige historische Ereignisse. Paradoxerweise kam es in der Kirchengemeinde Hussinetz entgegen der Politik der verantwortlichen Polnischen Arbeiterpartei (Vorgängerin der Gruppierung, die bis 1989 an der Macht blieb), die sich für einen homogenen polnischen Staat einsetzte, zu einer schrittweisen Stärkung dieser Minderheit bis zum Jahre 1957. The 20th century was shaped by migration in many ways. Wars led to population flight, deportation, displacement and resettlement, which then caused forced migration movements. However, migrational movements are not a phenomenon particular exclusively to the 20th century as population movements have shaped history for centuries. When looking at the profile of Huguenots or Salzburg Protestants in comparison to Bohemian exiles of the 17th and 18th centuries, it turns out that the matter have for a long time received only little academic attention. A high proportion of them consisted of religious refugees of protestant backgrounds which left Bohemia, Moravia and upper Hungary (now mostly part of Slovak territory) for Saxony, Brandenburg and later also Silesia during the Thirty Years War. The migration of Bohemians started when Silesia still belonged to the Bohemian Crown and was initially directed towards northern regions, i.e. Saxony and later also Brandenburg. As a result of the first Silesian War of 1742, Silesia came to be under Prussian administration. King Frederick the Great attempted to foster welfare of his sparesly populated country and granted religious refugees of bohemian, protestant background the opportunity to migrate to Silesia. An outcome of this political approach was the foundation of the Evangelical Reformed Congregatin of Hussinetz. For nearly two centuries, descendants of these religious refugees were preserving their language, customs and traditions in an area which would be a predominantly German culture sphere for centuries to come. The ones who remained would find themselves in a totally changed environment under Polish administration by the time of the 200th anniversary in 1949. In the first place, this study focuses on the period from 1945 to 1958, as during that time a third of the inhabitants of the Congregatin of Hussinetz belonged to the Czech minority. On a macro level, historic and political processes will be analysed, in particular those that led to the recognition of the Czech minority and among them, most of all, the i.e. "Strehlener Böhmen" (Czechs of Strehlen). On a micro level, this study also aims to illustrate processes of integration and adjustment of the Czechs of Strehlen in a then Polish dominated environment. Research is done on how humans orientate under changed circumstances, as well as on how they perceive, shape, acquire and change them. In addition, this study carves out, to what extend the specific circumstances of the church members influenced their identities. Did they develop hybrid identities? Autobiographical documents, among them chronicles and letters from several Polish and Czech archives, were used in terms of research material. In order to gain insights into the living environments of the Bohemians, interviews were conducted which centre on the existence of the subjects by taking into account their everyday life, as well as the microhistory of the individuals with their experiences, perceptions and actions. In total 28 individuals (the members of the congregatin and their descendants) were interviewed in the course of this study. Paradoxically, until 1957 the congregatin of Hussinetz was even able to gradually increase the standing of the minority. This ran counter to the politics of the then ruling Polish Labour Party (predecessor of the state party, which would rule the country until 1989) whose approach involved forming a homogenous Polish state. Keywords: 20th century; Evangelical Reformed Congregatin; minority; integration; identity Available in digital repository of UPOL.
Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958

Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung ...

FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Phraseme in Rechtstexten
POSPÍCHALOVÁ, Petra; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá frazémy, které se vyskytují v právních textech. Práce je rozdělená do pěti kapitol. Kapitoly 1-4 tvoří teoretickou část, v níž jsou shrnuty základní informace o frazeologii jako lingvistické disciplíně, o odborných jazycích se změřením na jazyk právní, poté následují informace o frazeologii v odborném jazyce se zaměřením na právní texty. Kapitolu 5 tvoří praktická část, kde jsou analyzovány frazémy v nařízení EU na základě poznatků uvedených v teoretické části. This bachelor´s thesis deals with phrases occurring in legal texts. This thesis is divided into five chapters. The chapters 1-4 represent a theoretical part. There is summarized the fundamental information about phraseology as a linguistic discipline, about language for special purposes focused on legal language. This is followed by information of the phraseology in the languages for special purposes focused on legal texts. The chapter 5 is a practical part, where phrasemes occurring in EU regulation are analyzed. Keywords: phraseology; phraseme; definition of phraseme; classification of phrasemes; language for special purposes; legal language; phrasemes in languages for special purposes; phrasemes in legal language; EU regulation Available in digital repository of UPOL.
Phraseme in Rechtstexten

Tato bakalářská práce se zabývá frazémy, které se vyskytují v právních textech. Práce je rozdělená do pěti kapitol. Kapitoly 1-4 tvoří teoretickou část, v níž jsou shrnuty základní informace o ...

POSPÍCHALOVÁ, Petra; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases