Number of found documents: 535
Published from to

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - German
Available in the UPOL Library.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville
KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
2017 - German
Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v pramenech, ze kterých Jean de Mandeville čerpal. Dále pojednávám, do jaké míry se Mandevillův cestopis drží zaběhnutých schémat a v čem se od nich odlišuje. Práce vyzdvihuje, jaký postoj vypravěč k těmto exotickým národům zaujímá, co jej na nich fascinuje a co naopak kritizuje. V úvodních kapitolách nechybí základní informace k dílu i autorovi, stejně tak práce obsahuje kapitolu o vnímání cizího ve středověké literatuře. The thesis deals with the analysis of the travel book written by Jean de Mandeville in the translation of German medieval period. I focus on the description and interpretation of foreign nations, which I compare with the descriptions in older literary sources from which Jean de Mandeville was inspired. In the next chapter, I discuss the extent to which Mandeville's travelogue keeps to the schemas of this kind of literary species, and on the other hand what makes him different. In the thesis, the storyteller highlights the attitude towards the exotic nations, what fascinates him about them and, on the contrary, what is worthy of criticism. The introductory chapters also contain basic information about the travelogue and the author himself. The work also includes a chapter on the perception of an unknown in medieval literature. Keywords: Middle Ages; John Mandeville; travel book; perception of the stranger; unknown; nations; exotic Available in digital repository of UPOL.
Wahrnehmung des Fremden bei Jean de Mandeville

Práce se zabývá analýzy cestopisu Jeana de Mandeville v německém středověkém překladu. Hlavním zaměřením práce je popis a líčení cizích národů, které srovnávám s popisy ve starší literatuře a v ...

KRENŽELÁK, Jakub; SOLOMON, Kristýna; ČERNÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"
KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o Pavlovi a Pavle a její pokračování Legenda o štěstí bez konce. Tato díla byla vybrána kvůli jejich zaměření na lásku. Při analýze lásky a vztahů v dílech daného autora byla zohledněna politická a kulturní situace v NDR v 70. letech dvacátého století. Hlavním cílem práce je popsat koncept lásky a vztahů v Plenzdorfově díle. Cílem práce je také popsat, zda a jak se koncept lásky vyvíjí. This diploma thesis deals with the concept of love in the work of Ulrich Plenzdorf, one of the most versatile authors of the GDR. The following works were selected for the analysis: The New Sorrows of Young W., The Legend of Paul and Paula and its sequel Die Legende vom Glück ohne Ende. These works were selected because of their focus on love. The main goal of the thesis is to describe the concept of love and relationships in Plenzdorf´s work. The aim of the work is also to describe wheather and how the concept of love changes over time. Keywords: love; Ulrich Plenzdorf; Die neuen Leiden des jungen W.; Die Legende von Paul und Paula; love in the GDR; relationships in the GDR Available in digital repository of UPOL.
Das Konzept der Liebe in Ulrich Plenzdorfs Werken "Die neuen Leiden des jungen W." und "Die Legende von Paul und Paula"

Tato diplomová práce se zabývá pojetím lásky v díle Ulricha Plenzdorfa, který je jedním z nejvšestrannějších autorů NDR. Pro analýzu byly vybrána následující díla: Nová utrpení mladého W., Legenda o ...

KINCLOVÁ, Jana; PODLECKI, Jonas Peter; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Symbol des Untergangs. Festung Przemysl in deutschsprachiger Literatur und Kultur Österreich-Ungarns und seiner Nachfolgestaaten.
KILÍK, Miroslav; FRÖSCHLE, Ulrich; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Práca sa zaoberá obrazom pevnosti Przemysl v kolektívnej pamäti nemecky hovoriacej populácie Rakúska-Uhorska a jeho nasledovníckych štátov. Dôraz je kladený na literárne zobrazenie pevnosti Przemysl v Prvej svetovej vojne. Práca skúma možné mytizovanie bojov o pevnosť Przemysl a dospieva k záveru, že Przemysl predstavuje v kultúrnej pamäti i literatúre nemecky hovoriacej populácie nasledovníckych štátov Rakúska-Uhorska negatívny symbol zániku monarchie. This diploma thesis deals with the image of fortress Przemysl in the cultural memory of the German-speaking population of Austria-Hungary and its successor states. Emphasis is given to the image of Przemysl in literature about the World War I. The thesis examines the possible mythologization of the battles for Przemysl and concludes that the fortress has become a negative symbol for the demise of Austria-Hungary in the German-written literature and culture of its successor states. Keywords: Fortress Przemysl; World War I; Eastern Front; Austrian literature; German written Bohemian and Moravian literature; Austrian journalism; mythical battle; Marianne Fritz; Christoph Ransmayr; Karl Kraus; Bruno Wolfgang Available in digital repository of UPOL.
Symbol des Untergangs. Festung Przemysl in deutschsprachiger Literatur und Kultur Österreich-Ungarns und seiner Nachfolgestaaten.

Práca sa zaoberá obrazom pevnosti Przemysl v kolektívnej pamäti nemecky hovoriacej populácie Rakúska-Uhorska a jeho nasledovníckych štátov. Dôraz je kladený na literárne zobrazenie pevnosti Przemysl v ...

KILÍK, Miroslav; FRÖSCHLE, Ulrich; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die schöne Magelone
MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
2017 - German
Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne Sabat. Hlavním úkolem práce je popis básní Johanesse Brahmse a především ilustrací doprovázející text, zhodnocení do jaké míry jej sledují a jaké scény byly autory vybrány. Dále budou v komparaci vyhodnoceny změny v díle jež oproti Tieckovi zapracoval do textu Gusti Hackel. V úvodu práce jsou shrnuty základní informace k dílu i autorovi. This theses aims to analyze the book: Die schöne Magelone written by Ludwig Tiecke reworked by Gusti Hackel (published in 1920) written in script Schwabach. Book published at publishing house A. Haase was illustrated by Marianne Sabat. Main purpose of the thesis is to describe and analyze poems of Johanesse Brahms and especially illustrations going along with text. Also assessment of how illustrations fit in and why and what scenes was picked by author. On top of that the changes of the text made by Gusti Hackel will be examined. Introduction of thesis summarize basic information about the author and production. Keywords: Romance; schwabach script; Magelone; Peter; lovestory; separation; nobility; knight; princess Available in digital repository of UPOL.
Die schöne Magelone

Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne ...

MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941
KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", německy psaný časopis "Die Frau von heute", který byl primárně určen sudetoněmeckým čtenářkám, a nacionálně socialistický časopis "NS-Frauen-Warte". Cílem práce je zjistit, jaké ženské role byly v jednotlivých časopisech propagovány, přičemž je pozornost věnována jak publicistickým, tak literárním textům. Závěrem jsou analyzované časopisy a jejich obrazy srovnány. Práce se také zaměřuje na nesrovnalosti mezi prezentovanými obrazy a oficiální politikou daného režimu. This master's thesis deals with the image of women in the magazines published on the territory of Czechoslovakia and Germany between 1935 and 1941. Three women's magazines were analyzed, namely the Czech biweekly magazine "Eva", the German-written "Die Frau von heute", which was primarily intended for Sudeten German Readers, and the national socialist magazine "NS-Frauen-Warte". The aim of the thesis is to find out, what women's roles have been propagated in the particular magazines and the analysis is focused on the publicistic as well as literary texts. In conclusion, the analyzed magazines and their images are compared. The thesis also concentrates on discrepancies between the presented images and the official policy of the particular regime. Keywords: women; women's magazines; First Czechoslovak Republic; National Socialism; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; propaganda; women's roles Available in digital repository of UPOL.
Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941

Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", ...

KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vergelijking van de wijze van protest van de Provo beweging en de Tsjechisch underground
GROŠAFT, Ondřej; ENGELBRECHT, Wilken; HAMERS, Bas
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly protestů v tehdejším Československu českým undergroundem a hnutím Provo v nizozemském království. Cílem je zjistit rozdílnost myšlení v obou hnutí a v čem se zásadně lišily protesty proti společnosti v Nizozemí a v Československé republice. Dále rozebíra osudy hlavních představitelů, jejich filozofii a myšlenkové směry. Jaká byla jejich motivace vést odpor vůči systému, v jakém žili a jak se podařilo ovlivnit tehdejší společnost díky jejich počínáním. The thesis deal with the differences between the movements of the Czech underground and Provo in the sixties and seventies in the Netherlands and Czechoslovakia. The goal is to find the differences in the thinking of the movements and how their demonstrations looked like. Further it analyzes the fates of the main representatives. Their philosophy, their thoughts and their motivation to fight against a system. Keywords: Underground; Provo; communism; dictatorship; Czech underground; establishment; protests; Roel van Duijn; Rob Stolk; Martin Jirous; Egon Bondy; The Plastich People of the universe; Jasper Grootveld Available in digital repository of UPOL.
Vergelijking van de wijze van protest van de Provo beweging en de Tsjechisch underground

Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly protestů v tehdejším Československu českým undergroundem a hnutím Provo v nizozemském království. Cílem je zjistit rozdílnost myšlení v obou hnutí a v čem se ...

GROŠAFT, Ondřej; ENGELBRECHT, Wilken; HAMERS, Bas
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Der mittelalterliche Roman. Eine frühe Reflexion der christlich-islamischen Beziehungen
NOVOTNÁ, Kateřina; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; SOLOMON, Kristýna
2017 - German
Práce předkládá obraz středověkých muslimů z pohledu křesťanské společnosti a poukazuje na chybné soudy středověkých autorů. Výsledný pohled vychází ze dvou významných děl evropské kultury z písně o Rolandovi a z románu Willehalm od Wolframa von Eschenbach. Oba texty předkládají reflexi raných vztahů mezi dvěma náboženstvími, které odedávna stojí v opozici. The thesis presents the expression of medieval Muslims from the point of view of Christian society and points erroneous judgments of medieval authors. The resulting view is based on two major works of European culture The Song of Roland and The Willehalm by Wolfram von Eschenbach. Both texts represent a reflection of the early relations between the two religions, which have always been in opposition. Keywords: The Song of Roland; Wolfram von Eschenbach; Willehalm; medieval literature; Islam in medieval times; early conflict between Christians and Muslims Available in digital repository of UPOL.
Der mittelalterliche Roman. Eine frühe Reflexion der christlich-islamischen Beziehungen

Práce předkládá obraz středověkých muslimů z pohledu křesťanské společnosti a poukazuje na chybné soudy středověkých autorů. Výsledný pohled vychází ze dvou významných děl evropské kultury z písně o ...

NOVOTNÁ, Kateřina; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; SOLOMON, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Literarisches Schaffen der deutschsprachigen Autoren im Schönhengstgau im 19. und 20. Jahrhundert
KOHOUTOVÁ, Zuzana; FIALOVÁ, Ingeborg
2017 - German
Tato diplomová práce navazující na výsledky bakalářské práce se zabývá literární tvorbou německy mluvících autorů na Hřebečsku v 19. a 20. století. Úvodní část práce popisuje Hřebečsko jako jazykový ostrov s ohledem na jeho historii, demografii, etnografii a kulturu. V druhé části je zachycen kulturní a společenský život v této oblasti, charakterizována zdejší literární tvorba a představeni vybraní autoři, kteří jsou s Hřebečskem spojeni a kteří tuto oblast ve svých dílech reflektují. V třetí části je pak provedena analýza exemplární literární tvorby Hřebečska. This diploma thesis which follows the results of the bachelor thesis is concerned with the literary production of the German writing authors on the Schönhengst in the 19th and 20th centuries. The introductory part focuses on the Schönhengst as a language island with regard to its history, demography, ethnography and culture. The second part is dedicated to the cultural and social life in this area, in this part is also characterized the local literary production and there are introduced the selected German writing authors, who reflect in their works the Schönhengst. The last part consists of the analysis of exemplary literary works of the Schönhengst Keywords: Schönhengst; language island; Sudetengerman; literary production; German writing author; analysis Available in digital repository of UPOL.
Literarisches Schaffen der deutschsprachigen Autoren im Schönhengstgau im 19. und 20. Jahrhundert

Tato diplomová práce navazující na výsledky bakalářské práce se zabývá literární tvorbou německy mluvících autorů na Hřebečsku v 19. a 20. století. Úvodní část práce popisuje Hřebečsko jako jazykový ...

KOHOUTOVÁ, Zuzana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases